Shane (1953)
Shane.1953.thai
Subtitles language: Thai[Download original subtitle] [Original subtitle]