Aagadu.2014 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074

3
00:01:50,709 --> 00:01:53,713
මිනිසකෝ අඩි සහ මීටර භාවිතා
කරනවා යම්දයකෙ දිග මනින්න.

4
00:01:53,917 --> 00:01:56,841
ඔහු කිලෝග්‍රෑම් සහ පවුම් භාවිතා
කරනවා යම්දයකෙ බර මනින්න.

5
00:01:56,875 --> 00:02:00,550
කොහොම නමුත්, කෘතගුණ සැළකීම තමා
පවතින එකම මිම්ම වනේනේ යම්
කනෙකෙුගේ චරිතය පරීක්ෂා කරන්න.

6
00:02:00,583 --> 00:02:03,632
මූලිකාංගයන් දකකේ සම්බන්ධ වනෙ මිම්
දකකේ තියනෙවා, එකක් '; ආකල්පය';

7
00:02:03,709 --> 00:02:06,713
අනික , කෘතගුණ සැළකිම ';. ඒ දකෙ සමාන
වනෙවා ආගඩු කියන එකට ( ඔහුව නැවැත්විය නොහැකියි)

8
00:02:11,875 --> 00:02:14,549
මේ දවස් වල ගොඩක් සොරකම් සිද්ධ වනෙවා බැංකු වලින් පිටත.....

9
00:02:14,583 --> 00:02:14,970
දයෙියනේ!

10
00:02:15,041 --> 00:02:17,760
...පාර අයිනේ කඩ , බස් ස්ටෑන්ඩ් ...
- ඒයි මගේ බෑග් එක !

11
00:02:17,792 --> 00:02:20,045
...සාප්පු සංකීර්ණ , සිනමා ශාලාවන් , ආදි වශයනේ.

12
00:02:20,083 --> 00:02:22,632
මේ වගේ සොරකම් සහ ගැට කැපීම් මේ නගරය පුරා වාර්තා වනෙවා.

13
00:02:22,709 --> 00:02:24,427
මිනිසුන් අවිස්වාසයනේ සහ බියනේ පළෙනෙවා.

14
00:02:24,500 --> 00:02:27,800
පහුගිය දවස් දහය ඇතුළත,
සොරකම් 1 3 ක් වාර්තා වෙලා තියනෙවා.

15
00:02:27,959 --> 00:02:30,462
අපිට කොහොමනේ හරි මේක අහවරක් කරන්න වනෙවා.

16
00:02:30,709 --> 00:02:32,086
ශන්කර් !

17
00:02:33,625 --> 00:02:36,583
ඒයි නැවතියන් !

18
00:02:41,542 --> 00:02:43,089
ඒයි නැවතියන් !
- ඒයි !

19
00:02:43,709 --> 00:02:45,757
ඒයි ! ඔහොම නැවතියන් කොළුවා !

20
00:02:53,375 --> 00:02:54,797
ඔහු අපිව පොලිස් ස්ථානයටයි අරගනෙ ඇවිත් තියනේනෙ.

21
00:02:57,542 --> 00:03:00,625
සර් ! කරුණාකර කම්පනයනේ මිදිලා මුන්ව අත් අඩංගුවට ගන්න.

22
00:03:00,667 --> 00:03:01,759
ඒයි උන්ව ඇතුළට දාලා ලොක් කරනවා.

23
00:03:02,041 --> 00:03:03,668
ඒයි! ඒයි!

24
00:03:03,750 --> 00:03:04,967
ඔවුන්ට තඩි බාන්න සර් !

25
00:03:05,041 --> 00:03:07,339
මේ හොරුන්ට හොද පාඩමක් උගන්වන්න!

26
00:03:07,375 --> 00:03:08,627
ඔහු ඒ හැමදයකෝ ගැනම බලාගනිවි.

27
00:03:08,667 --> 00:03:10,795
හරියට රෝගියකෝ වෛදයවරයකෙුගේ
චිකිත්සාගාරයක් සොයාගනෙ යනවා වගේ...

28
00:03:10,875 --> 00:03:12,969
...මොකද මේ හොරු පොලිස් ස්ථානය සොයාගනෙ ආවේ?

29
00:03:13,041 --> 00:03:14,884
ඔවුන් විහින් ආවේ නෑ, සර්

30
00:03:14,959 --> 00:03:17,041
අපිට යමක් එළියට ගන්න ඕනෙ නම් මොකද කරන්න ඕන?

31
00:03:17,083 --> 00:03:19,336
අපි කපලා ඒක එළියට ගන්නවා.
- මමත් අන්න ඒ වගේ දයකෝ කරේ.

32
00:03:22,125 --> 00:03:23,843
ඒයි මහෙෙ බලනවා

33
00:03:24,834 --> 00:03:25,835
අපි මේ පොඩි එකාගනේ මොනවද අරගන්නේ සහෝ ?

34
00:03:25,917 --> 00:03:27,885
මම හිතන්නේ ඔවුන් වටිනා ආභරණ
ඔහු අතේ යවනවා අපිව මුළා කරන්න හිතාගනෙ.

35
00:03:27,959 --> 00:03:29,757
මොනවද ඔයා කියන්නේ කාකි ?
- ඔව් පිලි !

36
00:03:29,792 --> 00:03:32,750
මගේ අත්දැකිම් අනුව,මට හැගනෙවා
ඔහු ලක්ෂ 10 ට අඩුවනේ ගනෙියන්නෙ නෑ කියලා.

37
00:03:36,000 --> 00:03:38,499
පිලි ! ඔයා ගිහින් ඔහුගනේ සල්ලි පැහැරගන්න.

38
00:03:38,500 --> 00:03:39,877
ඔයා කිව්වා විදිහටම මම කරන්නම්, පොඩ්ඩක් ඉන්න!

39
00:03:40,458 --> 00:03:42,711
ඒයි ඔතන නවතිනවා.

40
00:03:44,709 --> 00:03:47,588
පහුගිය දවස් තුන තිස්සේ, උන් අපිව රවට්ටලා පැනලා ගියා.

41
00:03:47,750 --> 00:03:49,093
කොහොම නමුත් උන් මේ දක්ෂ කොළුවව අල්ලගනෙ.

42
00:03:49,291 --> 00:03:50,884
ඔහු සාමාන්‍ය කොළුවකෝ නවෙයෙි.
ඔහු දාමරිකයකෝ. ( පේකිරි )

43
00:03:50,959 --> 00:03:53,883
මේ දාමරිකයා පොලිස් කාරයකෝ උනොත්,
මට විශ්වාසයි ඔහු හොද දයකෝ කරාවි.

44
00:03:54,583 --> 00:03:56,426
කාටවත්ම ඒ චණ්ඩබාවය ( ඩේකුඩු)
නතර කරන්න බැරිවේවි.

45
00:03:56,500 --> 00:03:59,720
මම ඔයාගේ දමවේපියන්ට කතාකරන්නම්
ඔයාව පොලිස් කාරයකෝ කරන්න කියලා ඒත්තු ගන්වන්නම්.

46
00:03:59,792 --> 00:04:01,590
මගේ දමවේපියන් ජීවතුන් අතර නෑ.

47
00:04:03,542 --> 00:04:04,668
මම අනාථයකෝ.

48
00:04:04,709 --> 00:04:07,462
එහනෙම් ඔයා මාත් එක්ක එන්න කැමතිද?
මම ඔයාට පොලිස් නිළධාරියකෝ වනේන උදව් කරන්නම්.

49
00:04:08,417 --> 00:04:09,885
මම එන්නම් සර්.

50
00:04:13,875 --> 00:04:16,754
ඒයි බරත් ! මේ ඉන්නේ ශන්කර්.
ඔහු දැන් ඉදලා අපිත් එක්ක නවතිනවා. - හරි ,තාත්තේ!

51
00:04:16,834 --> 00:04:19,041
ඒයි, දැන් ඉදලා මේක ඔයාගේ ගෙදර

52
00:04:19,083 --> 00:04:20,835
ඔයාට අවුලක් නෑ නේද ?
- ස්තූතියි සර්

53
00:04:20,875 --> 00:04:23,424
තවදුරටත් මට සර් කියන්න එපා . මට තාත්තා කියලා කියන්න!

54
00:04:25,083 --> 00:04:28,041
අද ඉදලා,
ඔය දනේනා එකමුතුව ඉන්න ඕන.

55
00:04:28,083 --> 00:04:29,801
ඔයාලව බලාගන්න අම්මකෝ නෑ

56
00:04:29,834 --> 00:04:31,757
ඒ නිසා ඔයාලා එකිනකො වනෙුවනේ ඉන්න ඕන.

57
00:04:34,917 --> 00:04:37,511
ඉගනෙ ගන්න අතරතුරේ ඔයාලා වනෙ
දේවල් ගැන හිතන්න ඕන නෑ.

58
00:04:38,041 --> 00:04:40,385
බායි තාත්තේ !
- හරි, බායි

59
00:04:44,542 --> 00:04:47,295
මගේ පොඩි එකා !
මේක රස බලලා කොහොමද කියලා කියන්න?

60
00:04:48,709 --> 00:04:50,382
ඔයා ඒකට කැමතිද ?
- ඔව් !

61
00:04:51,458 --> 00:04:53,085
ඔයාට තව ටිකක් ඕනදෙ?

62
00:05:07,750 --> 00:05:10,424
චකෝමේට් ! - බුද්ධියහෙි දවෙියා ඔයාට
ගොඩක් හොදින් ආශිර්වාද කරලා වගයෙි.

63
00:05:10,458 --> 00:05:12,756
බුද්ධිමත් ක්‍රීඩාවන් වලට ඔයා අති දක්ෂයකෝ !

64
00:05:16,709 --> 00:05:17,926
අපි ලෑස්තියි තාත්තේ

65
00:05:17,959 --> 00:05:21,384
ඒයි අද ඔයාට විභාගය නැද්ද?
ගිහින් දවෙියන් වැදලා ආශිර්වාදය ලබාගන්න.

66
00:05:24,583 --> 00:05:26,881
මේ මොකද ?
- ඔයා තමයි මරෝග් රෝදවියා තාත්රෝත්

67
00:05:47,792 --> 00:05:50,625
හයෙි !
- මගේ එක ගොඩක් දුර ගිහින්.

68
00:06:03,750 --> 00:06:05,752
ඔව්, අර බලන්න !

69
00:06:05,959 --> 00:06:09,839
බලන්න ඔයාගේ සරුංගලය පහලට යනවා !
ඔයා පරාදයි ! - ඒයි !

70
00:06:10,917 --> 00:06:12,385
අයියා!

71
00:06:16,375 --> 00:06:19,754
අයියා! අයියා! කරුණාකර නවත්වන්න !

72
00:06:22,333 --> 00:06:23,676
අයියා!!

73
00:06:24,125 --> 00:06:26,503
ඒයි ඔහොම නවතිනවා !
- ඒයි අයියා!!

74
00:06:27,583 --> 00:06:29,881
ඒයි මට යන්න දනෙවා !
- ඔහුට ගහන්න එපා අයියා !

75
00:06:30,834 --> 00:06:33,041
අනේ මම කියන දේ අහන්න,අයියා. ඔහුට යන්න දනේන.

76
00:06:34,333 --> 00:06:35,630
යනවා යන්න!

77
00:06:35,667 --> 00:06:37,840
අනේ අයියා! !මාත් එක්ක එන්න.
තාත්තා මේක දැනගත්තොත් තරහ ගනිවි.

78
00:06:38,291 --> 00:06:40,043
ඒයි !
- එන්න අයියා !

79
00:06:40,333 --> 00:06:43,837
ඇයි ඔහෝ බයගුල්ලකෝ වගේ පැනලා යන්නේ?
ඔහෙ සටන් කරන්න ශක්තියක් නැද්ද?

80
00:06:43,917 --> 00:06:45,885
උබට කොහනේද හයියක්?

81
00:06:51,458 --> 00:06:53,460
ඔහු මැරුණා .
- ඔහු මැරුණා.

82
00:06:53,917 --> 00:06:56,875
සලෝලක්කාර සටන දිනන්න ඔයා ළමයකෝව මැරුවද?

83
00:06:57,000 --> 00:06:58,422
මට සැකයි ඔයා මනුස්සයකෝද කියලවත් !

84
00:07:01,709 --> 00:07:04,713
මම හිතුවේ මට උබට පොලිස් නිළධාරියකෝ
වනේන උදව් කරන්න පුළුවන් වයෙි කියලා
සමාජයට යහපත් කනෙකෝ කරන්නත්.

85
00:07:04,959 --> 00:07:07,963
කොහොම නමුත් මගේ වැරදි තීරණයක් නිසා
පොඩි කොළුවකෝගේ ජීවිතයක් අහිමි වුනා.

86
00:07:08,000 --> 00:07:10,423
කවදාවත්ම මම උබට මේකට නම් සමාව දනේනෙ නෑ

87
00:07:10,458 --> 00:07:13,382
මට තවදුරටත් උබගේ මුහුණ දකින්න ඕන නෑ.

88
00:07:14,667 --> 00:07:18,717
උබ මාව හමුවනේන උත්සහකරොත්,
ඒක මගේ අවසාන දවස වේවි.

89
00:07:20,500 --> 00:07:21,626
ඔහුව ගනෙියන්න.

90
00:07:34,375 --> 00:07:35,422
ඔයා මේක පිළිගන්නව නම්..

91
00:07:35,500 --> 00:07:37,502
...හැමකනෙකෝම කියාවි රාජාරාම්ගේ පුතා වැරදි කරනවා කියලා.

92
00:07:37,542 --> 00:07:40,842
තාත්තට ඒක පිළිගන්න එකක් නෑ.
ඔයා ඉපදුන දවසේ ඉදලයි ඔහු ඔයාව උස් මහත් කරේ.

93
00:07:40,875 --> 00:07:44,709
ඔයාට තනිවම ජීවත් වනේන බෑ.
ඒත් මට මං ගැන බලාගන්නත් පුළුවන්
තනියම ජීවත් වනේනත් පුළුවන්.

94
00:07:44,750 --> 00:07:47,048
අයියා මට පොරොන්දු වනේන කවදාවත්ම
මේ ගැන තාත්තට කියන්නේ නෑ කියලා.

95
00:07:55,375 --> 00:07:57,844
මේ බාලක නිවාසයේ අභිමතාර්තය තමයි...

96
00:07:57,917 --> 00:08:00,750
...ඔයාලා වගේ ළමයින්ව පුනුරුප්තාපනය කරන එක...

97
00:08:00,834 --> 00:08:02,086
.. මේ සමාජයට ප්‍රයේජනවත් පුද්ගලයකෝ කරන එක.

98
00:08:02,333 --> 00:08:05,337
පාඩම් කරාට පස්සේ ඔයාලට ක්‍රීඩා වල
සමාජ ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලනේන පුළුවනි.

99
00:08:05,375 --> 00:08:06,797
මේ අවස්ථාවනේ හොද ප්‍රයේජනයක්
ගන්න එක ඔයාගේ අතේ තියනේනෙ...

100
00:08:06,875 --> 00:08:10,505
...ඒවගේම ඔයාට දිදුලන අනාගතයක් නිර්මාණය කරගන්නත්.

101
00:08:10,542 --> 00:08:12,636
ඉතින්, මගනේ සුබ පැතුම්.

102
00:08:33,041 --> 00:08:34,088
ගොඩක් හොදයි.

103
00:08:34,333 --> 00:08:37,712
පාඩම් වැඩ හැරුණම , ඔයා අතිරේඛ
ක්‍රියාකාරකම් පවා හොදින් කරා.

104
00:08:37,792 --> 00:08:39,794
ඔයාට අපේ බාලක නිවාසයේ උපකාරයන් නිතරම ලැබේවි.

105
00:08:39,834 --> 00:08:40,960
ස්තූතියි සර් !
- ඔයාගේ අරමුණ මොකක්ද?

106
00:08:41,000 --> 00:08:44,834
පොලිස් නිළධාරියකෝ වන එක !

107
00:08:54,709 --> 00:08:55,505
විශේෂ පුවතක් !

108
00:08:55,542 --> 00:08:59,092
පොලිස් බළධාරින් ස්ථානමාරු නියේගයක් නිකුත් කර තියනෙවා...

109
00:08:59,333 --> 00:09:01,677
...සටන් ශන්කර් යන අනුවර්ථ නාමයනේ
හදුන්වන ඉන්ස්පැක්ටර් ශන්කර්ව...

110
00:09:01,709 --> 00:09:03,632
...ඒවගේම ඔහුගේ පාලනය යටතේ තිබ්බ
නිතීන් හා නියේගයන් අත්පත්කරගනෙ.

111
00:09:03,667 --> 00:09:06,170
හුරේ !

112
00:09:06,417 --> 00:09:07,964
අයියා! ශන්කර් නගරය අත්හැර ගිහින්.

113
00:09:08,000 --> 00:09:11,004

114
00:09:11,000 --> 00:09:13,594
ඒක අපේ මිනිසුන්ට බලපෑවා
ඒවගේම ඔවුන්ට චර්ම රෝගත් හැදුනා..

115
00:09:13,625 --> 00:09:15,127
,බලන්න දැන් ඔවුන්ගේ පනෙුම කොහොමද කියලා.

116
00:09:15,375 --> 00:09:18,629
පොලිසියනේ දුටු තැන වෙඩි තැබිමේ නියේගයක් දීලා තියනෙවා
පට්නයෙික්ගේ පැමිණිල්ලට ප්‍රතිචාරයක් වශයනේ.

117
00:09:18,667 --> 00:09:20,510
වහාම අපිට ඌත් එක්ක තියනෙ ගණුදනෙුව බේරගන්න වනෙවා.

118
00:09:39,875 --> 00:09:41,843
ඒයි පට්නයෙික් කොහදෙ ඉන්නේ ?
- ඔහු තුන් වනෙි ගොඩනැගිල්ලේ ඇති.

119
00:09:41,959 --> 00:09:43,711
ගිහින් එයාව මහෙෙ අරන් එන්න.

120
00:10:03,750 --> 00:10:06,549
ඔයා ෂන්කර් කියන නම අහන්න.

121
00:10:06,625 --> 00:10:09,094
ඔයා මේ දඩයක් කාරයා එක්ක පැටලනේනෙ නෑ.

122
00:10:09,166 --> 00:10:12,010
නැවත ඉදිරියට අඩිය තබනවා ශන්කර්.

123
00:10:12,041 --> 00:10:15,136
ශන්කර් මුනගැසනේන.

124
00:10:17,667 --> 00:10:19,635
ෂන්කර්.

125
00:10:23,041 --> 00:10:25,260
නැවත අඩිය තියන්න.

126
00:10:37,792 --> 00:10:38,918
ෂන්කර් මුනගැසනේන.

127
00:10:39,917 --> 00:10:43,091
ඔබ සී.එල්. ආවම ආචාර කරන්නෙ නැද්ද?
ඇයි උඹල මීහරක් වගෝ බලන් ඉන්නෙ?

128
00:10:43,166 --> 00:10:44,463
ඔබව තාම යැව්වෙ නැද්ද?

129
00:10:44,542 --> 00:10:46,920
අපි මොකක්ද කරන්නෙ සැගවිලා
ඉන්න කනෙකෝ එලියට ගෝන්න?

130
00:10:46,959 --> 00:10:48,051
අපි... විහිළුවක් කරනවා

131
00:10:48,083 --> 00:10:51,633
හරියට හරි මම බොරුවට හුවමාරුවක් කලාම
උඹල ඔක්කොම එලියට ආවා.

132
00:10:51,709 --> 00:10:53,461
ඔයා කොහොමද බොරුකරන්නෙ,
පොලිස් නිලධාරියකෝ වලතේ?

133
00:10:53,542 --> 00:10:54,885
මම මගේ රාජකාරිය හරියට කරන්න..

134
00:10:54,917 --> 00:10:55,964
...සහයේගි පාසැලෙ ඉගනෙගත්තා
ඔයා මොකද කියන්නෙ.

135
00:10:56,041 --> 00:10:59,966
...බොස්ටන් පාසැල
- ඔයා මගෝ ඉස්කොලෙවත් නිර්දේශයවත් කිසිදෙයක් දන්නෙ නෑ.

136
00:11:00,000 --> 00:11:02,048
ඉතින් මගෝ වෘතියෙ
මම කොල්ලකෑම් 24ක් කරල තියනෙවා...

137
00:11:02,041 --> 00:11:02,587
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.
ඉතින් මගෝ වෘතියෙ
මම කොල්ලකෑම් 24ක් කරල තියනෙවා...

138
00:11:02,583 --> 00:11:02,629
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

139
00:11:02,625 --> 00:11:05,003
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.
මිනීමැරුම් 32ක්, හා දුෂන
45ක්....

140
00:11:05,000 --> 00:11:05,091
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

141
00:11:05,083 --> 00:11:07,006
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.ඒවගෝම
හිතාගන්නවත් බැරිතරම් පැහැරගැනීම්.

142
00:11:07,000 --> 00:11:07,091
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

143
00:11:07,083 --> 00:11:07,800
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.මේ සියල්ල කලේ ගතවු වසර 10
පුරාවෙ.

144
00:11:07,792 --> 00:11:08,088
මේ සියල්ල කලේ ගතවු වසර 10 පුරාවෙ.

145
00:11:08,083 --> 00:11:09,005
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.
මේ සියල්ල කලේ ගතවු වසර 10
පුරාවෙ.

146
00:11:09,000 --> 00:11:09,046
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

147
00:11:09,041 --> 00:11:10,839
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.
මේක මගෝ වාර්තාව විතරක්
නෙමේ.

148
00:11:10,834 --> 00:11:10,925
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

149
00:11:10,917 --> 00:11:13,511
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.
මේ ඔක්කොම
වාර්තාවලින්.

150
00:11:13,500 --> 00:11:14,547
මේ ඔක්කොම වාර්තාවලින්.

151
00:11:17,125 --> 00:11:18,047
පොදුජනතාවට කාවදින දෙබස් කීම
චිත්‍රපටිවලට වඩා වැදගත්.

152
00:11:18,041 --> 00:11:21,591
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.
පොදුජනතාවට කාවදින දෙබස් කීම
චිත්‍රපටිවලට වඩා වැදගත්.

153
00:11:21,583 --> 00:11:21,674
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

154
00:11:21,667 --> 00:11:23,465
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.
ක්‍රියාවෙ බලපෑම වැඩිවනෙවා.

155
00:11:23,542 --> 00:11:26,136
මයිකි විලිසන් වුනත්, කකුල් සාප්පුවකට
එකකට නැමනෙවා.

156
00:11:27,458 --> 00:11:29,085
ඒයි කොල්ලා, මම ඔයාට දෙවතාවක්
වනෙස්වනේන කියලා අනතුරු අගවේවා.

157
00:11:29,125 --> 00:11:31,674
ඔයා සැලකිල්ලක් දැක්වුවේ නෑ
දැන් මට ටිකට් එකක් තිබනෙවා.

158
00:11:31,750 --> 00:11:32,797
සිනමා ටිකට් එකක් නෙ?

159
00:11:32,875 --> 00:11:34,627
ඔබට වෙඩිතබා බිමදාන්න බලපත්‍රයක්.

160
00:11:34,667 --> 00:11:36,635
දුටු තැන වෙඩිතබන්න අනක්.

161
00:11:36,667 --> 00:11:41,503
මේ කොටි ඩේවිඩ් ඔබේ තර්ජනයන්ට
කොහතේම බයක් නෑ මම තමයි ඇත්තම කොටියා.

162
00:11:41,583 --> 00:11:44,462
හැම මැරෙයකෝම හිතන්නෙ තමන්
කොටිය, සිංහයා, අලියට සමානයි කියලා.

163
00:11:44,500 --> 00:11:46,127
...ඒවගෝ වැඩකට නැති සමකිරීම් කරනවා
විකාර දේ වනෙුවනේ.

164
00:11:46,417 --> 00:11:49,091
කොහොම හරි මම ලෝඛකයකෝ නෙමේ
ප්‍රතිදෙබස් දනේන, මම සටන්කරුවකෝ.

165
00:11:49,166 --> 00:11:50,918
දයියනේ, ඇයි මං දැන් සිනමා දෙබස් කියන්නෙ?

166
00:11:51,083 --> 00:11:53,506
තවත් දෙබස් එපා, දැන් වැඩ පනේවනවා විතරයි

167
00:12:15,166 --> 00:12:16,668
කවුද ඊලගට එන්නෙ?

168
00:12:29,875 --> 00:12:31,172
ඒයි.

169
00:12:33,834 --> 00:12:35,051
ඒයි.

170
00:12:47,083 --> 00:12:49,381
ඒයි.

171
00:12:51,000 --> 00:12:53,594
ඇයි ඔයා මෙහෙම බලන් ඉන්නෙ?

172
00:12:59,834 --> 00:13:01,802
දයියනේ, ආව්.

173
00:13:47,667 --> 00:13:49,010
ඇයි ඔයා ඉස්සරහයට යන්නෙ නැත්ෙත?

174
00:13:49,041 --> 00:13:50,634
ඔයා මට තාම පයින් ගැහුවෙ නෑ සර්.

175
00:13:50,709 --> 00:13:52,507
එහනෙම්, අනෙක් පැත්ත හැරනේන
- ඔයා කියන විදිහට සර්.

176
00:14:59,041 --> 00:15:01,169
අවසානය.

177
00:15:15,709 --> 00:15:21,170
ඔයා කොහෙ ගියත්.

178
00:15:28,834 --> 00:15:33,761
භූමිකම්පාවක්, විනාශකයක්
එයා පාලනය ගන්නකම් නවතින්නෙ නෑ.

179
00:15:37,959 --> 00:15:43,716
ඔහු ආයුද අරන් යනවා, ඔහු සටන් වලට කැමතියි
පාලනය ලැබනෙකම් නවතින්නෙ නෑ.

180
00:15:44,583 --> 00:15:49,043
එයා හරියට පරමාණු බොම්බයක් වගෝ
පරමානු උෂ්නත්වය වැඩිවනෙවා.

181
00:15:49,125 --> 00:15:53,835
සතුරො ගොදුරු වනෙවා, ඔහුගෙ සටනට.

182
00:15:53,875 --> 00:15:58,460
ඔහු තුවක්කු සෙල්ලමට අවසානයට අරන් එනවා.

183
00:15:58,458 --> 00:16:07,048
ඔහු ටරොබයිට් තරමෙ ප්‍රචන්ඩත්වය බින්දුවට අඩු කරනවා
ඔහු එතකම් නවතින්නෙ නෑ.

184
00:16:07,750 --> 00:16:11,880
ඔහු නවතින්නෙ නෑ.

185
00:16:12,583 --> 00:16:16,633
ඔහු නවතින්නෙ නෑ.

186
00:16:17,041 --> 00:16:21,592
ඔහු නවතින්නෙ නෑ.

187
00:16:21,917 --> 00:16:26,798
භූමිකම්පාවක්, විනාශකයක්
ඔහු නවතින්නෙ නෑ පාලනය ගන්නකම්.

188
00:17:14,750 --> 00:17:19,881
ඔබ කොහෙ ගියත්.

189
00:17:21,583 --> 00:17:26,168
මම නිති කඩන්න බලාගනෙ ඉන්නෙ
යුද්ධයයි මගෝ ප්‍රතිපත්තිය.

190
00:17:26,458 --> 00:17:28,961
සැලනෙ ත්‍රිත්ව පාටඇති සලකුණක් සාමයේ...

191
00:17:29,000 --> 00:17:31,674
...ජාන ගන මානායි බුද්ධියෙ තේරුම්ගැනීම.

192
00:17:31,709 --> 00:17:36,419
හිරු කිරණ පරමානුවලින් මුලූ
ලෝකයම ආරක්ෂා කරගන්නවා.

193
00:17:38,333 --> 00:17:41,712
ඔහු තුවක්කුවක්.

194
00:17:42,750 --> 00:17:45,503
ඔහු හැමකාලයමෙ නොම්බර එකෝ කනො.

195
00:17:45,542 --> 00:17:49,092
ශතවර්ශ ගානක යුද්ධ අවසානවුනා
හිට්ලර් දැන් සාමය දන්නවා.

196
00:17:49,125 --> 00:17:53,881
මම කොහෙ ගියත්, මම නරක වනෙුවනේ සටන් වදිනවා.

197
00:17:53,959 --> 00:17:58,419
ප්‍රචන්ඩ නොවන පරිසරයක් ඇතිකර්න
අපිට ආවුදයක් ඕනෙ කරනවා.

198
00:17:58,458 --> 00:18:03,715
ඉතින්, නිතිවලට විරුද්ධව යන්න
අඥා හෝ ඕනෙම දෙයක්.

199
00:18:07,709 --> 00:18:12,670
ඔබ කොහෙ ගියත්.

200
00:18:12,959 --> 00:18:17,544
ඔහුයි දැඩි ගැන්නෙ ඇත්ත අරුත
ඔහු නිහඩතාවනේ ශබ්දය කපා හරිනව.

201
00:18:17,625 --> 00:18:22,176
ඔහු යුද්ධයෙ පාලනය කෙසේහෝ අරන්, සියලූ අපරාධ නවත්වාවි.

202
00:18:56,625 --> 00:18:59,003
සර්, සි රාම් ප්‍රසාද්, මෙහෝ ඇවිත් ඔයාව මුනගැසනේන.

203
00:18:59,083 --> 00:18:59,754
කරුනාකරල එයාට කතාකරන්න.

204
00:18:59,750 --> 00:19:01,752
බුකපතිනම් වල තත්වය දරුනුවනෙවා සර්.

205
00:19:01,834 --> 00:19:03,461
රාමප්‍රසාද් මහත්තයා, ඔයා සී.එල්. කනෙකෝද?

206
00:19:03,542 --> 00:19:04,839
ඔබට පද්ධතියනේ බලය ලබාදීල තිබනේනෙ.

207
00:19:04,875 --> 00:19:06,127
කොහොමහරි, එහනෙම් පද්ධතියක් ඇත්ෙත නෑ සර්.

208
00:19:17,208 --> 00:19:20,087
පවර් පෑල්න්ට්එක තමයි අපේ සිහින වියාපෘතිය.
ඔයා කොහොමද අපිව නවත්වන්න උත්සහ කරන්නෙ?

209
00:19:20,125 --> 00:19:22,594
ඒවුනත්, මේ ව්‍යාපෘතිය සිහින ව්‍යාපෘතියක්
වනේන පුලූවන් ඔබේ රුපියල් කොටිගානක්..

210
00:19:22,875 --> 00:19:24,001
කොහොමරහි, ඒක පොදුජනතාවට ශාපයක්.

211
00:19:24,083 --> 00:19:27,132
උඹලවගේ ඌරොන්ටවත් මේවගේ
දයකටෙ හරි විසදුමක් නෑ.

212
00:19:27,208 --> 00:19:30,462
උඹල හරි ප්‍රතිකාරය කලාට පස්සෙ හරියට
රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉවත දාන්නෙ නෑ.

213
00:19:30,542 --> 00:19:33,500
මිනිස්සු හැම දිනයකම මේ දූෂනයට මුහුණ දනෙවා.

214
00:19:33,583 --> 00:19:34,880
ඒක කොහොමද ඔයාට කරදරයක් වනේනෙ?

215
00:19:38,000 --> 00:19:39,673
ඒයි ෂේකකර්, එපා.

216
00:19:39,750 --> 00:19:40,922
ඔයා හිතන්නෙ ඔයා කොහෙ යනව කියලද?

217
00:19:41,583 --> 00:19:43,005
ඔයා මේකට විරුද්ධවනෙ හැමකෙනෙක්වම
මරන්නද යන්නෙ?

218
00:19:51,750 --> 00:19:55,050
පොලීසියට අපි කියනදේ කරන්න වනෙවා
ප්‍රශ්න කරන්න එපා.

219
00:19:56,417 --> 00:19:57,509
ෂේකකාෆ්.

220
00:20:08,458 --> 00:20:11,007
බලන්න මිනිහො, සහෝදරයාගෙ රුධිර
පීඩනය ඔයා නිසා වැඩිවෙලා තියනේනෙ.

221
00:20:11,041 --> 00:20:12,714
එයා ඒත වැඩ.

222
00:20:23,959 --> 00:20:24,755
සහෝදරයා.

223
00:20:29,083 --> 00:20:31,051
අපේ කැමැත්තට පිටින් ලෝකයෙ ගොඩක්දේ සිද්ධවනෙවා.

224
00:20:31,083 --> 00:20:33,836
මං කැමතිවුනෙ නෑ අබිෂේකක් බච්චන්, අශ්වර්යා
රායි බැන්දට, අපිට ඒක නවත්වන්න පුලූවන්ද?

225
00:20:33,917 --> 00:20:36,796
කවුරුවත් කැමතිනෑ සචින් ටනේඩුල්කාර් ක්‍රිකට් වලින්
විශ්‍රාම ගන්නවට අපිට ඒක නවත්වන්න පුලූවන්ද?

226
00:20:36,792 --> 00:20:38,510
ඔයා දැන් මට කැමති නෑ
මගෝ පවර් පෑල්න්ට් ව්‍යාපෘතිය නවත්වන්න.

227
00:20:38,583 --> 00:20:39,755
ඔයා කොහොමද ඒක නවත්වන්න උත්සහ කරන්නෙ?

228
00:20:40,417 --> 00:20:42,590
ඔබ උත්සහකලා මගෝ වියාපෘතියට විරුද්ධව
ජනතා සහය එකතු කරන්න.

229
00:20:42,625 --> 00:20:44,548
දැන්, මම ජනතා සහය පතනවා ඔබේ මරණය වනෙුවනේ.

230
00:20:44,709 --> 00:20:46,882
ඒයි, මම පවර් ප්ලෑන්ට් එක හදන්නෙ....

231
00:20:46,959 --> 00:20:49,087
...අපේ ප්‍රදේශයෙ සංවර්ධනය වනෙුවනේ.
එයා ඒකට විරුද්ධව ලිපිගනෙු යවලා.

232
00:20:49,125 --> 00:20:51,674
මම ඒකට එයාව මරනවා
ඔයාවුනත් ඔයාගෙ අතින්ම එයාව හදාගත්ෙත...

233
00:20:51,709 --> 00:20:52,961
...ඒකට විරුද්ධයි, මම එයාව ඉතිරි කරනවා.

234
00:20:54,083 --> 00:20:55,710
ඔයා බයවනේන ඕනෙ කරන්නෙ නෑ මං කරනදේ වනෙුවනේ...

235
00:20:55,750 --> 00:20:57,798
...මට විරුද්ධව කවුද තමන්ගෙ අත උස්සන්නෙ කියලා.

236
00:20:57,834 --> 00:21:00,007
කරුනාකරලා ප්‍රවේසමනේහිතල තිරණය කරන්න.

237
00:21:05,500 --> 00:21:07,719
ඔයා දන්නවද ඇයි හැමේටම කිලන් ඇයි මං උඹව මරන්නෙ කියලා?

238
00:21:07,750 --> 00:21:11,050
මට කවදාවත්ම හිතන්න ඕනෙ නෑ
මගෝ වියාපෘතිය නවත්තනවා කියලා

239
00:21:11,125 --> 00:21:14,083
උඹට මං මැරුවා කියාල උඹගෙ වයාපෘතිය කරන්න වනේනෙ නෑ.

240
00:21:14,500 --> 00:21:16,468
දිස්ත්‍රික් කලෙක්ටර්ට දැනටමත් ලිපිගොනු ලැබිල තියනේනෙ.

241
00:21:36,542 --> 00:21:37,668
සහෝදරයා, අපි කොහොමද කලෙක්ටර් එක ගනුදනෙු කරන්නෙ?

242
00:21:45,166 --> 00:21:47,715
හරියටම කිව්වොතින්, කලෙක්ටර්ගෙ පවුලෙ
සියදිවි නසාගැනීමට එයායි වගකියන්න ඕනෙ.

243
00:21:47,709 --> 00:21:49,586
එතන වැඩකරන්න, ඔබ එක්කෝ
මැරනේන සූදානමින් ඉන්න ඕනෙ...

244
00:21:49,625 --> 00:21:50,751
..නැතිනම් ඔබේ හදවතට විරුද්ධව යන්න ඕනෙ.

245
00:21:50,792 --> 00:21:52,419
මම ඒ දෙකනේඑකක්වත් කරන්න බෑ.

246
00:21:52,417 --> 00:21:53,919
කරුනාකරල මගෝ හුවමාරුව සූදානම් කරන්න, සර්.

247
00:21:53,959 --> 00:21:55,882
නැතිනම්, මට වනෙ විකල්පයක් නෑ, ඉල්ලා අස්වීම හැරුනාම.

248
00:21:55,917 --> 00:21:58,545
හරි, රාම්ප්‍රසාද් මහත්තයා, මම ඉක්මනටම
ඔබේ ඉල්ලා අස්විමෙ අයැදුම්පත සලකා බලන්නම්.

249
00:21:58,583 --> 00:21:59,926
ඔයාට දැන් යන්න පුලූවන්
=- ඔබට ස්තුතියි සර්.

250
00:21:59,917 --> 00:22:01,464
ඔබට බොහොමත් ස්තුතියි සර්
- ඒක හරි.

251
00:22:02,834 --> 00:22:04,586
රාම්ප්‍රසාද්
- සර්.

252
00:22:04,875 --> 00:22:07,799
වැරදියි සිතිමි වනෙ කාටවත් කරන්න පුලූවන් කියලා
අපිට කරන්න බැරිදේ.

253
00:22:08,125 --> 00:22:11,675
මම ඔබ කියන ඔක්කොම පිලිගන්නවා
බුකපතිනම්වල මැරයකෝ ඉන්නවා.

254
00:22:11,709 --> 00:22:13,677
එත්, මට කෙනෙක් ඉන්නවා
ඒ ඔක්කොම ඔයාට හරිගස්සවලා දනේන පුලූවන්

255
00:22:14,083 --> 00:22:18,589
කුසගින්න හැමතැනම, සහෝදරයා.

256
00:22:18,625 --> 00:22:22,926
රජිනි නාගාර් වල හැම විතියක්ම ඔබේ හා මගෝ.

257
00:22:22,959 --> 00:22:24,632
සහෝදරයා.

258
00:22:24,667 --> 00:22:25,463
පනේවන්න.

259
00:22:26,625 --> 00:22:28,969
තවත් දික්කිරීම නෑ, නිල් නැවත සැරයක්.

260
00:22:29,917 --> 00:22:31,134
සර්, ඒක පිරිලා, නහිස් නෙමේ.

261
00:22:31,208 --> 00:22:33,927
ඒයි ඒක පිරිලා
ඔයාට මම හිස් කියනවා ඇහුනෙ නැද්ද?

262
00:22:33,959 --> 00:22:34,676
මේක අසාධාරනයි සර්.

263
00:22:34,750 --> 00:22:37,048
වෙලාවට පඩි ගැනීම අමාරු කාරණයක් නෙමේ.

264
00:22:37,083 --> 00:22:38,960
ඔයාගෙ කට වහන් ඇදුම් අයන් කරන්න අවධානය යොමුකරන්න.

265
00:22:39,000 --> 00:22:40,798
මැඩම් ඔයාව පනපිටින් හමගහවි මොකක්හරි වැරැද්දක් තිබුනොතින්.

266
00:22:40,875 --> 00:22:42,422
මම හැමදාම එකම රාජකාරිය කරන්නෙ සර්.

267
00:22:42,458 --> 00:22:44,381
ඇයි ඔයා මට වනෙ වැඩක් දනේනෙ නැත්ෙත?

268
00:22:44,417 --> 00:22:46,636
කට වහනවා, වැඩකට නැති එකා
ඔයායි ඔයාගෙ භංගත්වයයි.

269
00:22:46,750 --> 00:22:48,969
මේ දිනවලදි, අපේ පොඩිඅය
අපේ ලොක්කොන්ගෙ සපත්තු මසාජ් කරන්න වුනා.

270
00:22:49,000 --> 00:22:50,092
ඔබ 10වැනි පන්තියනේ අසමත් වුනත්.

271
00:22:50,417 --> 00:22:51,885
....එයාල ඔබට ඔබේ පියා කරපු රස්සාව ලබාදුන්නා.

272
00:22:51,917 --> 00:22:53,043
ඉතින් ඔයාට විකල්පයක් තිබුනෙ නෑ, ඔයාගෙ
ජේෂ්ඨයාගෙ සපත්තු මසාජ් කරන්න හැරනේන.

273
00:22:53,083 --> 00:22:54,050
එතනදි, මම උපාදිය සම්පුර්ණකලා

274
00:22:54,083 --> 00:22:55,835
ඒක කොහොමද ඔයාට උදව්වක් වනේනෙ?
ඔයා ආහාර වනෙුවනේ වැදවැටුනා කියලා ඔයාට උදව්වක් වනෙවද?

275
00:22:55,917 --> 00:22:56,713
මම බැටළුමස් මිලට ගත්තා සර්.

276
00:22:57,417 --> 00:22:58,919
ඔයා මේක එක්ක වකුගඩුවක් තියාගත්තද?
මම ලඩ්ඩුත් තියාගත්තා.

277
00:22:58,959 --> 00:23:00,757
අපි මෙහෙ කිසිම කෑමක් ගත්ෙත නෑ
ඇයි ඔයා දිගටම ලඩ්ඩු තියාගන්නෙ?

278
00:23:00,792 --> 00:23:02,920
අද මගෝ පොඩි එකාගෙ උන්දිනය
සහතික කරගන්න ඔයාගෙ හොදම බුරියානි හදන්න.

279
00:23:03,041 --> 00:23:05,920
ඔයා ඒගැන වදවනේන ඕනෙ කරන්නෙ නෑ.

280
00:23:05,959 --> 00:23:07,882
මම හොදම බුරියානි හදන්නම්.

281
00:23:07,959 --> 00:23:09,711
ඒයි ඒක සූදානම් කරගන්න...
- ඇයි ඔයා තාමත් මෙතන හිටගනෙ ඉන්නෙ?

282
00:23:09,792 --> 00:23:12,921
මට මේක වනෙුවනේ ඔයාගෙ සල්ලි ඉල්ලන්න ඕනෙ
- ඔයා කොහොමද එස්.අයිගනේසල්ලි ඉල්ලන්නෙ?

283
00:23:12,959 --> 00:23:14,586
ඔයා කොහොමද?
- ඒක එහෙමදෙයක් නෙමේ සර්.

284
00:23:14,625 --> 00:23:16,002
හැම දවසකම, මම මගෝ ආදායමනේ
පගාවක් විදිහට ඔයාට භාගය දනෙවා.

285
00:23:16,083 --> 00:23:17,426
ඒවුනත්, ඔයා නොමිලෙ බඩු ගන්නවා...

286
00:23:17,458 --> 00:23:18,960
...උපන්දිනයට
තනිකඩ පාඩියට කියලා

287
00:23:19,000 --> 00:23:20,126
එහෙමනම්, මං කොහොමද ජීවත්වනේනෙ සර්?

288
00:23:20,125 --> 00:23:21,968
ඔයාට උපයන්න බැරිනම්, ගිහින් මැරනෙවා
ඒකනේමට කරදරයක්ද?

289
00:23:22,083 --> 00:23:23,756
ඔයා දිගටම මෙතන ඉන්නවානම්
තව එක් මිනිත්තුවක්...

290
00:23:23,792 --> 00:23:26,136
...මම ඔයාට බොරු නඩුවක් දානවා
බාල බැටළුමස් විකුණනවා කියලා...

291
00:23:26,166 --> 00:23:27,713
...ඒකනේමැලෝරියාව ඇතිකරනවා කියලා.

292
00:23:27,792 --> 00:23:28,839
ඒයි, එයාට විරද්ධව නඩුවක් දානවා

293
00:23:28,917 --> 00:23:30,510
ඕනෙකමක් නෑ සර්
මට කිසිම සල්ලියක් ඕනෙ නෑ, මං යන්නම්.

294
00:23:30,667 --> 00:23:32,510
ඒයි මුස්තාන්, මං හෙ එන්නම්.

295
00:23:32,667 --> 00:23:35,671
හෙ ආපහු?
- හෙ එකතුකරන දවස.

296
00:23:35,750 --> 00:23:37,002
කඩපොලෝ හැමේටම දන්වන්න.

297
00:23:37,000 --> 00:23:40,004
මට හැම සාප්පුවනේම සල්ලි අහන්න යන්න හැකියාවක් නෑ.

298
00:23:40,041 --> 00:23:41,668
මම ජීප් එක අරන් ඒක මැද පාක් කරන්නම්.

299
00:23:41,709 --> 00:23:44,007
හැමේටම මිනිත්තු 10කින් එයාලගෙ භාගය දනේන වයෙි
ඔයාට තේරනෙවද?

300
00:23:44,041 --> 00:23:44,883
ඔව් සර්.

301
00:23:44,959 --> 00:23:47,462
ඔයාට මොනවද තේරනේනෙ?
- අපිට ඔයා ඉල්ලදේ දනේන වනෙවා.

302
00:23:47,500 --> 00:23:49,127
පනපිටින් ඉන්න එකෝ තේරුමක් අතැෙත නෑ
මෙහනේ පැනගන්න.

303
00:23:49,667 --> 00:23:50,964
අසරනයා
ඇයි ඔයා එයාට කෑගහන්නෙ සර්?

304
00:23:51,000 --> 00:23:52,877
මමද එයාගෙ දුප්පත්කමට වගකියන්න ඕනෙ?

305
00:23:52,875 --> 00:23:55,469
එයා බැටළුමස් විකුණනවා
එයාට ඒවැයින් ටිකක් කන්න බැරිද?

306
00:23:55,500 --> 00:23:56,968
ඒත්, ඔයා එයාට ඒක කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නෙ නැ.

307
00:23:57,125 --> 00:23:58,877
ඒක පැත්තකින් තියන්න සර්
- අලූත් සී.එල්. හෙ වැඩ භාරගන්නවා.

308
00:23:58,959 --> 00:24:00,711
ඔයාට හැකිවුනාද එයාගෙ ෙතාරතුරු ගන්න
එයාගෙ චරිතය, වරෙය?

309
00:24:00,792 --> 00:24:03,511
ඒක කොහොමද අපිට කරදරයක් වනේනෙ?
එයාල අපනේකෙනෙක්ට කැමතිනම්, එයාට හොදයි.

310
00:24:03,500 --> 00:24:05,423
නැතිනම්, එයා අවංක වුනේතින්
එයා ඉක්මනින්ම එයාගෙ වැරැද්ද තේරුම්ගනීවි.

311
00:24:07,834 --> 00:24:09,836
ඒයි, ඇයි ඔයා ගෙදරට කෝක් එක ගනොවෙ නැත්ෙත?

312
00:24:09,875 --> 00:24:11,377
මම ඔයාගෙ බේකරිය වහල දානවා
පාදඩයා.

313
00:24:39,375 --> 00:24:41,594
සුභ උදෑසනක් සර්
- සුභ උදෑසනක්. දක්ෂින මුර්ති.

314
00:24:41,667 --> 00:24:43,795
ඔයාට කොහොමද?
- මම මේ වනෙකම් හොදින් සිටියෙ.

315
00:24:43,875 --> 00:24:45,877
ඇයි ඔයා මෙහෙ සර්?
ඔයා කෙනෙක්ව මුනගැසනේනද ආවෙ?

316
00:24:45,875 --> 00:24:46,797
මම මෙහෙ ආවෙ වැඩකරන්න

317
00:24:46,875 --> 00:24:48,468
ඉතින්, අලූත් සී.එල්. තමයි හෙ අපිට
එක්වනේන බලාපොරොත්තුවනේ ඉන්නෙ...

318
00:24:48,500 --> 00:24:49,501
මමයි අළුත් සී.එල්. අද එක්වනේනෙ.

319
00:24:49,542 --> 00:24:51,419
කලින්, මම ඔබ යටතේ වසර 2ක් වැඩකරද්දි?

320
00:24:51,500 --> 00:24:53,047
...මට බී.පී. සිනි අමතරදේ තිබුනා.

321
00:24:53,083 --> 00:24:55,802
දැන්, ඒ ඔක්කොම හරි සහ පිලිකාව
මං ඔයා මෙතන බලාපොරොත්තු වුනේ නෑ සර්.

322
00:24:55,875 --> 00:24:56,967
ඒ මොකද මම කලින් ලනේගත් වුනේ නෑ.

323
00:24:57,041 --> 00:24:58,964
ඔයා හිතන්නෙ මාව පුදුම කරන්නද?
- නෑ, මේක බොහෝදුරට තිගැස්මක්..

324
00:24:59,000 --> 00:25:01,048
ඔයා වනෙස්වෙලා නෑ සර්
- ඔයාත් වනෙස්වෙලා නෑ.

325
00:25:01,083 --> 00:25:03,802
එකම අපේක්ෂා භංගත්වය ඔබ මාව දකිද්දි...

326
00:25:04,625 --> 00:25:07,970
...ස්ටෝෂම ඇතුලෙ කොලජේ පිට්ටනියෙ, ඒක එහමේමමයි.

327
00:25:08,000 --> 00:25:10,844
මුති සර්, මේක පොලිස් ස්ථානයක් වගෝ පේන්නෙ නෑ
මේක හරියට කලබ් එකක් වගෝ.

328
00:25:10,917 --> 00:25:12,840
මේ කවුද සර්?
එයා සිනමා වීරයකෝ වගෝ පේන්නෙ.

329
00:25:12,917 --> 00:25:14,669
එයා සිනමා විරයකෝ නෙමේ
එයා අපේ අළුත් සී.එල්.

330
00:25:14,917 --> 00:25:17,636
සර් සර්
- සුභ උදෑසනක් සර්.

331
00:25:18,542 --> 00:25:20,715
මට මහෙ වනේනෙ මොකක්ද කියල කියන්න..

332
00:25:20,750 --> 00:25:21,842
..මොකක් කරන්නද, මොකක් නොකර ඉන්නද..

333
00:25:21,917 --> 00:25:24,511
සර්, ඔයා කරන්නෙ මොකක්ද කියනඑකට
ඔයාට ඔයාගෙ රාජකාරියනේ පිට ඕනෙ දයකෝ කරන්න පුලූවන්.

334
00:25:24,583 --> 00:25:26,005
ඔබේ මොකක් නොකරනවද කියන එකට.

335
00:25:26,083 --> 00:25:27,175
...ඔයාගෙ රාජකාරිය හැරනේන හැමදයකෝම සර්.

336
00:25:27,417 --> 00:25:28,168
ඔයා ඇයි එහෙම කියන්නෙ?

337
00:25:28,417 --> 00:25:29,839
ඩාමුදාර් හා එයාගෙ අය තමයි මේකට වගකියන්න ඕනෙ සර්.

338
00:25:30,083 --> 00:25:32,552
එයායි මෙතන පාලනය කරන්නෙ සර්
ඔයා එයාට විරුද්ධ වුනේතින ඔයාගෙ ජිවිතය නැතිවයෙි.

339
00:25:32,583 --> 00:25:34,802
අපියි පොලිසියෙ නම නාමයනේ
එයා අපිට එයාගෙ ආරක්ෂකයො වගෝ තර්ජනය කරන්නෙ.

340
00:25:34,875 --> 00:25:38,379
ඒවුනත්, අපි එයාව අත්තගන්ඩුවට ගන්න සූදානම්
අපේ අත් බැදල තියනේනෙ සර්.

341
00:25:38,417 --> 00:25:40,670
ඔයා ඩාමේට විරුද්ධ වුනේතින්
එයා ඔයාට වදදයි.

342
00:25:40,750 --> 00:25:42,878
එත්, ඔබ ඔහුට ගරු කලෝතින්
එයා ඔයාව බලාගනීවි.

343
00:25:42,959 --> 00:25:46,042
කවුද හරියට මහ ඇමති වගෝ කතාකරන්නෙ?

344
00:25:46,125 --> 00:25:47,718
කොස්තාපල් බුරියාන් රාජු සර්.

345
00:25:47,792 --> 00:25:49,715
ඔයාගෙ කලින් සී.එල්. ගැන මොකද?
- එයා වදවනේනෙ නෑ සි.එම්. මෙහෙ ආවත්.

346
00:25:50,041 --> 00:25:50,837
ඇයි, මිනිහො?

347
00:25:50,917 --> 00:25:52,760
එයා කලෙින්ම ඩාමොදාර්ට සම්බන්ධයි සර.

348
00:25:52,792 --> 00:25:54,886
එයා උන්ගැන ඇතුලෙ ඉදන් දන්නවා
ඔයාට එයාගනේහැම ෙතාරතුරක්ම ලබාගන්න පුලූවන්.

349
00:25:54,959 --> 00:25:56,882
ආයුබේවන්, සී.එල්. සර්.

350
00:25:57,417 --> 00:25:58,919
බුරියානි සූදානම්
ඔයාටත් ටිකක් ඕනෙද?

351
00:25:58,959 --> 00:26:00,131
සහෝදරයා.

352
00:26:00,959 --> 00:26:02,381
එයා කවුද?
- ඒ ඔයා.

353
00:26:02,792 --> 00:26:04,009
මං?

354
00:26:04,792 --> 00:26:07,386
ඔයාට එකම ඌරු මුනමයි තියනේනෙ
ඉත්තෑ නහය..

355
00:26:07,458 --> 00:26:09,677
ඔයාගෙ ලොකු හදවතයිඑලියට පැනපු ඇසුයි...

356
00:26:09,750 --> 00:26:11,548
ඌරා වගේ මුන හා හැඩගැසීම.

357
00:26:11,625 --> 00:26:13,673
ඔයා හරියට මගෝ ලග යාලූවකෝ වගෝ
වනේකතාමන් සහෝදරයා.

358
00:26:13,709 --> 00:26:15,461
එයා කොහොමද මැරුනෙ?
- මං එයාව මැරුවා.

359
00:26:15,917 --> 00:26:18,090
ඇයි ඔයා ඔයාගෙ හොදම යාලූවා මැරුවෙ?
- ඒක දුක්බර කතාවක්.

360
00:26:18,125 --> 00:26:19,923
මං ඒකෙ කොට එක කියන්නද?

361
00:26:19,959 --> 00:26:21,711
මගෝ යාලූවා හොද කබඩි ක්‍රිඩකයකෝ.

362
00:26:21,750 --> 00:26:22,751
එයා කප් එක ගන්න කුරුන්කුල් ගියා.

363
00:26:22,792 --> 00:26:24,135
ඒ වනෙුවට, එයා ඔබ්ලි රිඩිට එයා
කරපු වැරදි වනෙුවනේ ගැහුවා.

364
00:26:24,959 --> 00:26:28,918
එයා සප්නාව මැර ඔබුල් රෙඩිගනේබේරගත්තා
තමන්ගෙ ආදරය ඇයට ත්‍යාගයක් විදිහට දුන්නා.

365
00:26:29,834 --> 00:26:32,713
කොහොමහරි, සප්නා හැසිරුනෙ
හරියට නිශ්පාධකයො ලාභ පස්සෙ යන්න වගේ

366
00:26:32,750 --> 00:26:34,878
.....මගෝ සහොදරයට අතට අත දීලා
යන්න ගියා.

367
00:26:35,542 --> 00:26:37,840
මගෝ සහෝදරයට ගොඩක් රිදුනා
එයා තිරණය කාල සියදිවි නසාගන්න.

368
00:26:37,959 --> 00:26:40,758
මම තිණය කලා එයාට සහය දනේන
මගෝ සහෝදරයා කෝපි වලට කැමතියි.

369
00:26:40,834 --> 00:26:42,632
ඉතින්, අපි කොපි බාගයක් ඇනවුම් කලා..

370
00:26:42,667 --> 00:26:44,135
...ඒකට විස කවලම් කලා.

371
00:26:44,500 --> 00:26:46,047
මගෝ සහෝදරයා එකනේඋගුරු දෙකක් බිලා මැරුනා.

372
00:26:46,333 --> 00:26:48,927
ඒවුනත්, මම මුලූ කොප්පයම බිව්වා
මට මොනවත් වුනේ නෑ.

373
00:26:49,834 --> 00:26:50,960
මගෝ සහෝදරයා පස්සෙ කිව්වා..

374
00:26:51,000 --> 00:26:52,593
...එයා මියයාම වැදගත්, මම මියයාම අපතේ යෑමක් කියලා.

375
00:26:52,667 --> 00:26:54,465
ඉතින්, එයා මගෝ කොප්පයට සිනි දාලා
තිබුනෙ විස වනෙුවට.

376
00:26:54,500 --> 00:26:56,093
එදා සිට
මම තනිකඩයි.

377
00:26:56,583 --> 00:26:58,085
මගෝ යාලූවා මැරිමෙ වැටහීම නිසා
මං මට බලෝට් එකනේගසා ගත්තා.

378
00:26:58,333 --> 00:26:59,630
මට ගොඩක් ලෝ ගියත්
ඒකනේමගෝ වරද නැතිවුනේ නෑ.

379
00:26:59,667 --> 00:27:00,543
සමාවනේන සර්.

380
00:27:00,625 --> 00:27:03,424
මට සර් කියන් එපා, මට ෂාන්කු කියන්න
එහමයි මගෝ සහෝදරයා මට කියන්නෙ.

381
00:27:03,500 --> 00:27:05,002
සර් ආව්.

382
00:27:05,500 --> 00:27:08,504
ෂාන්කු
- සහෝදරයා.

383
00:27:08,542 --> 00:27:11,751
ෂාන්කු....
- සහොදරයා..

384
00:27:12,542 --> 00:27:13,759
කරුනාකරල කියන්න සහෝ.

385
00:27:13,834 --> 00:27:15,836
මං එයා ජිවත්වෙලා ඉන්නකොට එයාගෙ වචන ඇහුවෙ නෑ.

386
00:27:15,875 --> 00:27:17,548
එමනිසා, දැන් මං තිරණයකලා ඔබට ඇහුම්කන් දනේන.

387
00:27:17,583 --> 00:27:19,426
මෙතැන්මතු, මම ක්‍රියාව ගන්න පැත්තට ඔයා කරනවා.

388
00:27:19,458 --> 00:27:21,460
එයා මට බලවත් ස්ථානයක් ලබාදීලා තියනේනෙ.

389
00:27:21,542 --> 00:27:23,795
ඒයි ෂන්කු, කාවවත් විශ්වාස කරන්න එපා.

390
00:27:23,875 --> 00:27:25,718
කෙනෙක්ට ඩාමොදාර් පේලි දෙකකින්
අර්ථනිරූපනය කරන්න පුලූවන්.

391
00:27:25,750 --> 00:27:26,626
එයා හරියට නයකෝ වගෝ..

392
00:27:26,709 --> 00:27:28,677
...ඔබ ඔහුට විරුද්ධවෙලා එයාට ගෞරව කලෝතින්
ඔයාගෙ හැම පැතුමක්ම ලබාගන්න පුලූවන්.

393
00:27:28,667 --> 00:27:30,590
මම කොහොමද එයාත් එක්ක එකතුවනේනෙ
එයාගැන කිසිදෙයක් නොදැන?

394
00:27:30,667 --> 00:27:32,419
මම ඒක වචන 3කින් පැහැදිලි කරන්නම්.

395
00:27:32,458 --> 00:27:34,552
අරක්කු බිස්නස්
ඔට්ටු බිස්නස්, කොපි.

396
00:27:34,583 --> 00:27:37,507
එයාල යන්නෙ සිනු අරක්කු
ෆැන්ගි, ෂැම්පේන්..

397
00:27:37,542 --> 00:27:39,636
මේ තුන්දනො එයාගෙ බිනාමි
ඩිමේදාර් සහෝදරයා තමයි සුනාමි.

398
00:27:39,709 --> 00:27:40,756
තව වැදගත් දෙයක් වනේනෙ...

399
00:27:40,834 --> 00:27:43,508
...සහෝදරයා තමන්ට ආසන්නයෙ ඉන්න අයව හොදට බලාගන්නවා.

400
00:27:43,542 --> 00:27:44,634
එත්, අපි කොහොමද එයාට ලංවනේනෙ?

401
00:27:44,709 --> 00:27:45,926
මාව විශ්වාස කරන්න, මම ඉන්නවනෙ.

402
00:27:46,542 --> 00:27:49,421
අපිට එයාට බුරියානි හා අරක්කු දනේන පුලූවන්.

403
00:27:49,458 --> 00:27:50,835
එමනිසා, අපිට ලංවෙලා ඔහු එක්ක එකතු වනේන පුළුවන්.

404
00:27:50,917 --> 00:27:51,713
ඔයාට එයාත් එක්ක යන්න ඕනෙද?

405
00:27:51,750 --> 00:27:52,672
ඔව්, මිනිහො.

406
00:27:55,417 --> 00:27:57,795
එයා ඔකාඩි කතාව කිව්වා ඔයාට, හැමදෙයක්ම බොදවෙලා යන්න.

407
00:27:57,792 --> 00:27:59,920
එයා මට ඒ කතාව කිව්වද?
- ඒයි බිරියානි.

408
00:28:00,750 --> 00:28:04,960
ඩමේදාර් ගැන කතාකරද්දි
මට ඔයාගෙ කැපවීමෙ ව්‍යාකුලත්වය දැනෙනවා.

409
00:28:05,000 --> 00:28:07,844
පොලිසි බලකායට පිලිකුලක් තිබනේනෙ
අපරාධකාරයින්ට කැමැත්තක් නෙමේ.

410
00:28:09,750 --> 00:28:12,629
මෙතැන් පටන්, මම පොලිස් ස්ථානයේ
එවන් කැමැත්තක් ගන්නම්, පාර මාර්ගය.

411
00:28:12,709 --> 00:28:15,963
...මම ඒවගෝ මිනිස්සු කෑලිවලට කපනවා
උන්ව බල්ලොන්ට කන්නදනෙවා.

412
00:28:16,000 --> 00:28:17,126
මේ අනතුරු ඇගවීම ඔයාට
- කට වහනවා.

413
00:28:17,500 --> 00:28:19,969
ඔබ ඩාමඩොර්ට බයේ හිටියෙ
ඔබේ රාජකාරි කරද්දි.

414
00:28:20,000 --> 00:28:22,628
මෙතැන් මතු, ඔබ හරියට වැඩකරලා
ඔවුන් ඔබට බියවනේන වැඩකරන්න ඕනෙ.

415
00:28:22,667 --> 00:28:25,671
ෙතලිගු අළුත් අවුරුද්ද අකුරු 3යි.

416
00:28:26,375 --> 00:28:28,844
උ.ගා.ඩි.
- ෂීවාර්ස්.

417
00:28:29,041 --> 00:28:30,543
ඉක්මනට බඩු බාන්න.

418
00:28:30,625 --> 00:28:31,672
මේ මොකද, සිනු බාබු?

419
00:28:31,750 --> 00:28:33,627
එක පැත්ෙත කෝවිල අනේක පැත්ෙත ඉස්කොලෙ.

420
00:28:33,625 --> 00:28:34,877
මෙතන බලෝට් සාප්පුව හරි නැ.

421
00:28:34,959 --> 00:28:36,632
අරක්කු බේතල්, අරක්කු අනෙක්දේ.

422
00:28:36,667 --> 00:28:38,010
ඔයා කෝවිලට ගිහින් මොකක් ලබාගන්නද සිතන්නෙ?
- වාසනාව.

423
00:28:38,041 --> 00:28:39,463
ඔබ ඉස්කොලටෙ ගිහින් මොකක්ද ලබාගන්නෙ?
- දැනුම.

424
00:28:39,500 --> 00:28:40,843
ඔබ අරක්කු ගත්තම, ඒ දෙකම මෙතනින් ලබාගන්න පුලූවන්.

425
00:28:40,917 --> 00:28:43,636
මට සහතිකයි එඩිතර මිනිහකෝ ඇවිත්
මේ ඔක්කොම ඉවරයක් කරල දාවි.

426
00:28:43,750 --> 00:28:44,592
ඔව හරි
එයා ඔයාගෙ අන දනෙකම් බලාගනෙ ඉන්නෙ.

427
00:28:44,625 --> 00:28:45,717
ඔයා තවත් කතාකලෝතින්
මම උඹව පනපිටින් හමගහනවා.

428
00:28:45,792 --> 00:28:47,886
යනවා යන්න
- කොනඩා බාබු.

429
00:28:49,625 --> 00:28:51,002
කොන්ඩා බාබු
- එයා කොහදෙ?

430
00:28:51,041 --> 00:28:53,169
මගේ ලග මිතුරා\- සෙල්ලම පටන් ගන්නවා.

431
00:28:53,542 --> 00:28:55,590
එකම මුහුණ හා නහය...

432
00:28:55,625 --> 00:28:57,127
..දත් හරියට උරගෙයක් සහ මාබල් ඇස්...

433
00:28:57,166 --> 00:28:58,713
...ඇග හරියට තාර වගෝ...

434
00:28:58,792 --> 00:29:00,510
ඔයා හරියට මගෝ යාලූ කොන්ඩා බාබු
වගෝ, එයා දැන් කොමාවක ඉන්නෙ.

435
00:29:00,583 --> 00:29:01,084
එයාට මොකක්ද වුනේ?

436
00:29:01,125 --> 00:29:02,923
ඒක ලොකු කෝමා කතාවක්
මම ඒක ඔයාට කොමා නැතිව කියන්නම්.

437
00:29:02,959 --> 00:29:05,758
පොඩිකලෙ ඉදන්, එයා තාත්තා එනකම් බලා හිටියෙ
කොමාවනේ එන්න.

438
00:29:05,792 --> 00:29:07,965
එයාගෙ තාත්තාට සුවවුනාට පස්සෙ
එයා තිරණය කලා ඔහුව සතුටින් හා සෞක්‍යමත්ව තියාගන්න.

439
00:29:08,000 --> 00:29:10,002
ඔක්කොම අතඇලා, එයා එම්.එල්.ඒ. වගෝ හැසිරුනෙ
එයාගෙ තාත්තාව සතුටින් තියන්න.

440
00:29:10,000 --> 00:29:11,877
කොහොමහරි, මම තත්වයන් ගැන දැන සිටියෙ නෑ
ඇත්ත ෙඹාදවෙලා ගියා.

441
00:29:11,917 --> 00:29:14,466
ඒක අහලා, එයාගෙ තාත්තා මියගියා
පුතාට කෝමාවක් හැදුනා.

442
00:29:14,500 --> 00:29:16,548
දැන්, මට ඔයාව දකින්න සතුටක් දැනෙනවා
හරයට මගෝ යාලූවා දකිනවා වගෝ.

443
00:29:16,625 --> 00:29:17,672
මේ හැගීම ඕනවටත් වඩා ඇති.

444
00:29:17,834 --> 00:29:19,051
මටත් එහමයි දැනේනෙ, සී.එල්. සර්.

445
00:29:19,125 --> 00:29:21,969
මට සී.එල්. සර් කියන්න එපා, මට ෂාන්කු කියන්න
මගෝ යාලූවා මට එහමයි කතාකරන්නෙ.

446
00:29:21,959 --> 00:29:23,211
මට ඔයාට එහෙම කතාකරන්න පුලූවන්ද?
- එහෙමනම්...

447
00:29:23,417 --> 00:29:25,920
ෂාන්කු.. ෂාන්කු...
- කොන්ඩි, කොන්ඩි.

448
00:29:26,000 --> 00:29:27,843
සී.එල්. සර්, ඔයාට පස්සෙ එයාත් එක්ක බැදන්න පුළුවන්.

449
00:29:27,875 --> 00:29:29,548
කරුනාකරල මේක දැන් බළලා, බලෝට් සාප්පුවෙ තත්වය විසදන්න.

450
00:29:29,583 --> 00:29:30,835
ඔයා මොනවද කියන්නෙ, පුජකයා?

451
00:29:30,875 --> 00:29:33,754
අරක්කු බේතලයෙ මොකක්ද ලියල තියනේනෙ?
බිම සෞක්‍යට අහිතකරයි.

452
00:29:33,834 --> 00:29:34,801
ලියපු පනිවිඩය බලලා කවුරවැත් බීම නැවැත්තුවාද?

453
00:29:34,834 --> 00:29:36,802
ඒවුනත්, අපි මුක්ෂි බලන්න ගන්නවා, සිනමා ශාලා වල..

454
00:29:36,834 --> 00:29:38,507
...මම හිතන්නෙ කවුරුවත් වනෙස්වෙලා නෑ.

455
00:29:38,500 --> 00:29:41,049
ගිය ග්‍රීස්මකාලෙ
අපේ මිනිස්සු බියර් ගැලූම්ගානක් බීල තියනෙවා.

456
00:29:41,125 --> 00:29:43,002
ඇයි කියල ඇහුවාම, එයාල කියනවා එයාලට ඒක උදව්වක් වනෙවාලූ.

457
00:29:43,041 --> 00:29:45,009
අද, ඉන්දියාවනේ වැඩිම අරක්කු පරිහරණය අපේ ප්‍රාන්තයෙ...

458
00:29:45,041 --> 00:29:47,760
...ඒ මොකද කොනඩි බාබු වගෝ අය නිසා.

459
00:29:47,834 --> 00:29:49,552
හරියටම කිව්වොතින්, ඇයි මම මේකට
මගෝ කාලය නාස්ති කරන්නෙ?

460
00:29:49,583 --> 00:29:52,553
එන්න, කොන්ඩි
මට බඩගිනියි, අපි ගිහින් උදේ කෑම කමු.

461
00:29:52,583 --> 00:29:54,711
ඒයි කොන්ඩි
ටික දෙනෙක්ගෙ ඉරිසියාවට එන්න...

462
00:29:54,750 --> 00:29:56,423
...ඔයාට ලක්ෂගානක බලපත්‍ර තිබනෙවා...

463
00:29:56,500 --> 00:29:57,843
...ඔබ ටනේඩර් වලට එකතු වනෙවා...

464
00:29:57,875 --> 00:29:59,172
....ඔයා කොහොමද ඔක්කොම කරදර බලාගන්නෙ?

465
00:29:59,417 --> 00:30:00,919
ඒයි ෂාන්කු, මං ඔයාට රහසක් කියනවද?
- ඔව් මට කියන්න.

466
00:30:00,917 --> 00:30:03,136
අපි ටනේඩර් වලට එකතු වනේනම්
බලපත්‍රය ගන්න...

467
00:30:03,208 --> 00:30:04,801
දාමදොර්ගෙ අවසරය නැතිව කිසිදෙයක් වනේනෙ නැ.

468
00:30:04,875 --> 00:30:05,876
අපි සාප්පුව දැම්මට පස්සෙ
අපිට අපි ආයේජනය කරපුතරම ගන්න ලැබේවි.

469
00:30:05,917 --> 00:30:07,840
ඔබ කොහොමද බලෝට් සාප්පුවකින් මේතරම් ලබාගන්නෙ?

470
00:30:07,875 --> 00:30:09,047
නගරයෙ මම කලින් වැඩකලා...

471
00:30:09,083 --> 00:30:11,006
...මිනිස්සු එක බලපත්‍රයකින් සාපපු 6ක් හදාගන්නවා.

472
00:30:11,041 --> 00:30:13,464
මම මගෝ සාප්පුව අරන් යන්නෙ එක බලපත්‍රයනේ.

473
00:30:13,542 --> 00:30:14,885
ඒයි සිනු, ඔයා ෙඩාකාඩු චිත්‍රපටිය බළල තියනෙවද?

474
00:30:14,917 --> 00:30:16,794
ෙඩාකාඩු චිත්‍රපටිය නොවනේන
වනෙසක් පනේනෙ නෑ...

475
00:30:16,875 --> 00:30:18,593
...සානු අධ්‍යක්ෂක හා අරක්කු සානු අතරෙ..

476
00:30:18,583 --> 00:30:20,460
වනෙ කෙනෙක් වුනානම්, එයා මීට වඩා ගොඩක්දේ කියන්න තිබුනා.

477
00:30:20,542 --> 00:30:23,716
මගෝ කොන්ඩිට වඩා ලොකු කෙනෙක් ඉන්නවද?
ඔයාද සාප්පු අරන් යන්නෙ?

478
00:30:23,792 --> 00:30:26,136
ඔයාට සැකද? මට වහාම හැම ෙතාරතුරක්ම ලබාදනේන පුලූවන්.

479
00:30:26,208 --> 00:30:29,758
ඒයි, ඒක වහාම ලියාගන්න
අපි උන්ව හමගන්න ඕනෙ.

480
00:30:29,792 --> 00:30:31,089
මං කියනවද?
- යන්න.

481
00:30:31,166 --> 00:30:33,885
නොම්බර 1, ගාන්දි නාගර්, බාලාජි කිරන්දා ගබඩා
ඒ අපේ අරක්කු සාප්පු.

482
00:30:33,917 --> 00:30:36,750
මොක්ක? ගාන්දි නාගාර් බාලාජි කාරන්නා
සාප්පු අපේ අරක්කු සාප්පු?

483
00:30:36,917 --> 00:30:38,043
හරි සර්.

484
00:30:40,000 --> 00:30:42,503
නොබ්ර දෙක, කල්පනා කඩ් කැල්,
කොලන්ඩා රෙඩි හන්දියගාව.

485
00:30:42,583 --> 00:30:45,132
ඒකද අපේ සාප්පුවක්ද?

486
00:30:45,417 --> 00:30:46,509
හරි සර්.

487
00:30:55,500 --> 00:30:59,505
ඔයා කොහෙ ගියත්.

488
00:31:00,458 --> 00:31:02,802
අවසාන හා අන්තිම එක
මොනා සිලික් එකට පස්සෙ තියනෙ අරක්කු සාප්පුව.

489
00:31:02,875 --> 00:31:03,967
මොන අරක්කු සාප්පුවද?
- අරක්කු සාප්පුව.

490
00:31:04,041 --> 00:31:06,510
ඔව්, මොන අරක්කු සාප්පුවද?
- මේ අරක්කු සාප්පුව.

491
00:31:06,542 --> 00:31:08,636
මොක්ක? මේ අරක්කු සාප්පුවක්?

492
00:31:08,792 --> 00:31:10,840
ප්‍රවා, මේ ගාන හරිද?
- අපිට එක සාප්පුවක් අඩුයි

493
00:31:10,917 --> 00:31:11,964
තව එක සාප්පුවක් මෙතන තියනෙවා.

494
00:31:12,041 --> 00:31:13,793
ඒකට එකගවෙලා තියනේනෙ.

495
00:31:13,834 --> 00:31:17,589
හලො - සීනු සහෝදරයා, පොලීසියට අපේ ඔක්කොම
අරක්කු සාප්පු වහලදාලා.

496
00:31:17,750 --> 00:31:19,798
හරි, වදවනේන එපා
මං ඒක බලාගන්නම්.

497
00:31:19,834 --> 00:31:21,836
ඒයි ශාන්කු
පොලීසිය අපේ ඔක්කොම අරක්කු සාප්පු වහලදාලා.

498
00:31:21,834 --> 00:31:23,552
වහාම කෝල්කරන්න, එයාලට සාප්පු අරින්න කියන්න

499
00:31:23,625 --> 00:31:24,672
ඒයි මේඩයා.

500
00:31:24,709 --> 00:31:27,132
මමයි ඒවා වහන්න අනකලෝ, මං කොහොමද ඒවා අරින්නෙ?

501
00:31:27,166 --> 00:31:27,928
ඔයා මොක්කද කියන්නෙ?

502
00:31:27,959 --> 00:31:30,712
එයා ෙඩාකාඩු කතාවෙ දේ කියලා ඔක්කොම ෙතාරතුරු ගත්ාත.

503
00:31:30,792 --> 00:31:33,966
ඔයාට ප්‍රධාන දෙබස් මතක නිසා, ප්‍රධාන කතාව අමතක වුනා.

504
00:31:35,959 --> 00:31:37,677
ඒකත් එහෙමද?
- ඔව්.

505
00:31:44,375 --> 00:31:47,800
සර් බුද්ධිමත් විදිහට රගපානවා වගෝ
අපි එයාට පාඩමක් උගන්වමු, එයාට ගහන්න.

506
00:31:47,792 --> 00:31:50,420
උඹ කොහොමද සී.එල්. සර්ට ගහන්න මිනිස්සු එවන්නෙ?
- මේ ඔරලෝසුව බලාගන්න.

507
00:31:50,625 --> 00:31:55,625
යනවා මිනිහො.

508
00:32:01,083 --> 00:32:03,927
එයි චාකා, සහතික කරගන්න එයාගෙ අත් කඩන්න
- හරි සහෝදරයා.

509
00:32:04,000 --> 00:32:06,879
උපදසෝ දීම පහසුයි, ඒ වනෙුවට
ඔයා ඇවිත් ඒක කරන්න.

510
00:32:06,875 --> 00:32:08,843
මම අනිවාර්යනේම හරි තැනට ඇවිත් තියනේනෙ
මගෝ වාරය වුනාම.

511
00:32:08,834 --> 00:32:13,834
යනවා මිනිහො.

512
00:32:17,000 --> 00:32:20,709
අයි ඔක්කොම මිනිස්සු ඌරො වගේ ඇදවැටනේනෙ?

513
00:32:20,917 --> 00:32:23,045
ඔයාට මයොට ලෝසියනේ ගහන්න ලැබනේනෙ නෑ.
එයාලට ගිහින් පනේවනාව ඔබල කවුද කියලා,

514
00:32:23,125 --> 00:32:24,718
දයෙියනේ, එයාගෙ විශේෂත්වයට මොක්කද වුනේ?

515
00:32:28,083 --> 00:32:30,586
සීනු, එයාව තියල යන්න.
ඔයා සෘජුව එන්න.

516
00:32:30,625 --> 00:32:33,674
මෙයා එනකම් බලා ඉන්න.
ඔයා ගිහින් එයාව ඉවරයක් කරන්න.

517
00:32:41,667 --> 00:32:43,635
ඇයි ඔයා අපි ඉස්රහා ජීප් එකෝ ඉදගත්ෙත?

518
00:32:43,709 --> 00:32:45,086
මට සහතිකියි ඔයා නැතිනම් මාව ඉතිරි කරන්නෙ නෑ.

519
00:32:45,166 --> 00:32:46,588
ඔයා ඉතා බුද්ධිමත් වගෝ පේන්නෙ.

520
00:32:46,625 --> 00:32:47,922
ඒ ඔක්කොම ඔයා නිසායි.

521
00:32:47,959 --> 00:32:50,712
මායාවෙ වගෝ නෙමේ, ඔබ අපිට ඔබේ ප්‍රායේගික පැත්ත පනේනුවා.

522
00:32:50,750 --> 00:32:53,970
මම පනේනුවෙ මොකක්ද?
- ඔබ නිරූපනය කරන්නෙ කර්නාගෙ මිත්‍රතත්වය, කර්නාගෙ වචන...

523
00:32:54,041 --> 00:32:55,759
...පුරසුරමාගෙ වරෙය..

524
00:32:55,792 --> 00:32:57,840
ඔබ ඉරියව් 10ය මට මිනිත්තු 10ට අඩුවනේ පනේනුවා.

525
00:32:57,875 --> 00:33:00,594
ඔබයි එකම කනො
ඔබත් එක්ක තරග කරන්න කවුරුවත් ඇත්ෙත නෑ.

526
00:33:00,667 --> 00:33:03,170
පුජකයා, ඇයි ඔයා මාව විරයකෝ වගෝ වන්දනා කරන්නෙ?

527
00:33:03,375 --> 00:33:06,424
දිගටම ඔයාගෙ වන්දනාව කරන්න,
මම මේ මැරයො ටික බලාගන්නම්.

528
00:33:12,792 --> 00:33:14,510
ඒයි ඒයි.

529
00:33:20,834 --> 00:33:22,882
ඒයි අරක්කු, ඔයා මොකද හිතන්නෙ?

530
00:33:22,917 --> 00:33:25,136
මම ෆාමසියකට යන්න හිතන්නෙ.

531
00:33:25,375 --> 00:33:26,843
ඔයා අයෙ වැඩ පනේනද යන්නෙ?

532
00:33:26,917 --> 00:33:29,420
මට ශක්තිය ඕනෙ කරනවා බුද්ධිමත්ව සිතන්න.

533
00:33:29,500 --> 00:33:32,549
වේදනාවනේ වුනත්, ඔබ සෘජු දෙබස්
අමතක කරන්න එපා, සිනමානේ බලපෑම් ඇති.

534
00:33:32,583 --> 00:33:35,462
ඔබ වැඩ පනේවන්න උත්සහ කලෝතින්...

535
00:33:35,542 --> 00:33:37,965
...මං ඔයාව පික්නික් එකක් අරන් ගිහින් ඔයාව නිදහස් කරන්නම්
- පික්නික් නෙ?

536
00:33:38,000 --> 00:33:40,799
පික්නික් කිසි විදසේ සවාරියකට නෑ
මේ කැලෑ සවාරය්ක.

537
00:33:40,875 --> 00:33:42,627
හමුවනේන.

538
00:33:42,834 --> 00:33:43,960
ඇයි ඔයා එයාලට යන්න දුන්නෙ?

539
00:33:43,959 --> 00:33:46,758
මේ බිනාමි නෙමේ අපේ ඉලක්ක.
අපි සුනාමිය දෙස බලන්න ඕනෙ.

540
00:33:47,625 --> 00:33:48,968
චියර්ස්.

541
00:33:49,000 --> 00:33:52,049
එයා අපේ දේශාජන ගවේශකයා, එයා
ඔයා ඉල්ලන හැම දයකෝම සූදානම් කරාවි.

542
00:33:52,083 --> 00:33:55,132
දැකක්ද, මේ නිලධාරින් මට උදව්කලා, බල ව්‍යාපෘතියක් කරන්න.

543
00:33:55,500 --> 00:33:58,003
ඉලග සතියට
කියන්න එපා කිසි ඉල්ලීමකට බෑ කියලා.

544
00:33:58,041 --> 00:33:59,133
හරි සර්.

545
00:33:59,792 --> 00:34:02,671
හලෝ
- දුර්ගා සහෝදරයා, අලූත් සී.එල්.

546
00:34:02,959 --> 00:34:04,677
...අපේ ඔක්කොම අරක්කු සාප්පු සීල්කරලා.

547
00:34:04,709 --> 00:34:06,882
එයා අපේ සාප්පු වහල?
- ඔව් සහෝදරයා.

548
00:34:06,959 --> 00:34:09,792
එයා අපේ ඔක්කොම මිනිස්සුන්ව හිරෝ දාලා
අපිට කලූ නිල් වනේන ගැහුවා.

549
00:34:09,834 --> 00:34:12,428
සද්ද කරන්න එපා
සහෝදරයා හරිම සතුටු මුහුණකින් දැන් ඉන්නෙ.

550
00:34:12,458 --> 00:34:15,177
එයාට තරහ යාවි එයා මේක දැනගත්ෙතාතින්
ඉතින් ඔයා ගිහින් ෆිරැන්ගි හමුවනේන.

551
00:34:15,417 --> 00:34:16,885
ෆිරැන්ගි නේද?
- ඒයි?

552
00:34:18,792 --> 00:34:21,716
කරුනාරල මට යන්න දනේන සහෝදරයා
- ගැසීම සම්බන්ධ මගෝ ඇමතුම නොසලකා..

553
00:34:21,750 --> 00:34:24,549
...උඹ මට සල්ලි වලින් හොරකලා
උඹ හිතන්නෙ මම සද්ද නැතිව ඉදිවි කියලද?

554
00:34:24,625 --> 00:34:26,468
මම උඹගෙ ලෝ බොනවා.

555
00:34:26,500 --> 00:34:27,843
ඒයි, එයාගෙ බිරිදට අමතන්න..

556
00:34:27,875 --> 00:34:30,048
...ඇයට කියන්න රුපියල් ලක්ෂ 5ක් අරන් එන්න කියලා
ගෙවන්න රුපියල් ලක්ෂ 2ක දඩයක්.

557
00:34:30,125 --> 00:34:32,127
පුර්ණ වශයනේ, හෙ වදේදි ඇය ලක්ෂ 7ක
මුදලක් අරන් එන්න ඕනෙ කරනවා.

558
00:34:32,417 --> 00:34:33,543
නැතිනම්, ඇයට දන්වන්න ඇයට..

559
00:34:33,625 --> 00:34:34,672
...ඇයගෙ සැමියාගෙ ශරිරයනේ කොටසක්
ප්‍රමාදවනෙ හැම පැයකටම පාර්සලයකින් එවනවා කියලා.

560
00:34:34,750 --> 00:34:36,878
ඇය සල්ලි අරන් වහාම ඒවි, එයාව අරන් යන්න.

561
00:34:36,875 --> 00:34:39,674
ඒයි සිනු, මෙහමයි ඔයා බිස්නස් කරන්නෙ
- සහෝදරයා.

562
00:34:39,834 --> 00:34:40,756
බිස්නස් වලට ආවාම.

563
00:34:40,792 --> 00:34:42,385
...ඔබ ඔබේ සහෝදරයින්ට විරුද්ධව යන්නත් පසුතැවිලි වනේන බෑ.

564
00:34:42,583 --> 00:34:44,881
දුර්ගා සහෝදරයා මොනවද කිව්වෙ?
- මං ඔයාට කීවතාවක් කියන්න ඕනෙද සහෝදරයා?

565
00:34:44,959 --> 00:34:45,801
එයා මට කිව්වා ඔයාගෙ උදව් ගන්න කියලා.

566
00:34:45,834 --> 00:34:47,962
දැක්කද, ඒකයි එයාල මට තියනෙ ගෞරවය.

567
00:34:48,000 --> 00:34:49,627
හරි, සහෝදරයා, කරුනාකරල මට කියන්න
ඔයා සාප්පුවලින් මොනවද කරන්නෙ.

568
00:34:49,667 --> 00:34:50,793
අවසානඑක අවසානවනේන දනේන.

569
00:34:50,834 --> 00:34:53,587
මම මේ සාප්පු හා සී.එල්. සර් පස්සෙ බලාගන්නම්.

570
00:34:54,458 --> 00:34:57,428
ඒයි ගොවින්දු, ඔයා කෑලි අරන් ආවද?
- ඔව් සර්

571
00:34:57,500 --> 00:35:00,674
ඒයි රාම් බාබු, ඔයා මම ඉල්ලපුදේ තියාගත්තද?
- මම තියාගත්තා සර්.

572
00:35:00,709 --> 00:35:02,382
ඇයි ඔයා බුම්මන්නෙ යාලූවා?
මං මේ ඔක්කොම පරීක්ෂා කරන්න ඕනෙද?

573
00:35:02,458 --> 00:35:03,999
මට ලැයිස්තුවෙ තිබුනු හැමදෙයක්ම තිබනෙවා.

574
00:35:04,000 --> 00:35:06,924
මාලූ හරි, බැටළුමස් හරි
- ආයුබේවන් සර්.

575
00:35:08,375 --> 00:35:09,171
සර්.

576
00:35:09,417 --> 00:35:12,011
මේ මොනවද? පේන විදිහට ඔයා විවාහ
කැමට පරෙ සූදානම් වනෙවා වගෝ

577
00:35:12,041 --> 00:35:14,464
මේ ඔක්කොම පගාවක් සර්
අපිට සිද්ධවනොව මේක හැම අවුරුද්දකම සපයන්න.

578
00:35:14,500 --> 00:35:16,502
එයා මොකක්ද කරන්නෙ ඔයු මේක එයාට දනේනෙ නැතිනම්?
- දයෙියනේ, අහන්න එපා.

579
00:35:16,542 --> 00:35:17,919
එයා කිව්වෙ එයා බොරු නඩුවක් දානවා කියලා..

580
00:35:18,000 --> 00:35:19,422
...අපේ බැටලූමස් නිසා මැලෝරියාව පැතිරනෙවා කයිලා...

581
00:35:19,500 --> 00:35:22,424
...එයාට ඒක වුනා කියලා.

582
00:35:22,500 --> 00:35:24,002
කට වහනවා, මේ විකාර ඇති.

583
00:35:24,041 --> 00:35:26,419
එයාල ඔක්කොම අපිට දීලා තියනේනෙ
- එයා බොරු කියන්නෙ, සර්.

584
00:35:26,917 --> 00:35:28,669
සී.එල්. සර්, අපි ඔබ ඉල්ලනදේ දනේනද?

585
00:35:28,750 --> 00:35:30,127
මම ඔයාට කියන්නෙ ඔයාට ඕනෙදේ
කරුනාරල අහන්න.

586
00:35:30,375 --> 00:35:32,924
මට ඔයා අද එස්.එල්.ට සැපයපු ඔක්කොම
බඩුවල ලැයිස්තුවක් ඕනෙ කරනවා.

587
00:35:33,000 --> 00:35:34,968
කරුනාකරල මට බිල් එක්ක ඒක සපයන්න
මං පොලියත් එක්ක ගෙවීම ගැන සහතික වනේනම්.

588
00:35:35,000 --> 00:35:36,377
ඇයි ඔයා එයාගෙ බිල් ගෙවන්නෙ සර්?

589
00:35:36,417 --> 00:35:39,421
මං ඇයි එයා වනෙුවනේ ගවනේන ඕනෙ කරන්නෙ?
මම එයාගනේ ඒක කපාග්නනවා

590
00:35:39,583 --> 00:35:41,927
එයාව ප්‍රශ්න කරන්න කවුරුවත් නැතිවුනා කියලා
එයා පිට පැනලා.

591
00:35:42,000 --> 00:35:43,752
මට නැවත ඒවගෝ පැමිනිලි අහන්න ලැබුනොතින්...

592
00:35:43,834 --> 00:35:46,792
...මම ඔබ මවේසිත් ප්‍රදේශයය හුවමාරුව ස්ථර කරනවා.

593
00:35:46,875 --> 00:35:47,922
දක්ෂිනමුර්ති සර්
සර් ඒක කියන්නෙ...

594
00:35:48,000 --> 00:35:48,967
ඔයා ඒක නැවත කියන්න ඕනෙ කරන්නෙ නෑ
මට ඇහුනා.

595
00:35:49,041 --> 00:35:50,714
කවද ඉදන්න ඔයා සල්ලි දනේන පටන්ගත්ෙත?
මට ඒක ඕනෙ කරන්නෙ නෑ, සර්.

596
00:35:50,750 --> 00:35:53,378
ඒක පිලිගන්න
මට මේකටත් පොලිය ගෙවන්න බෑ.

597
00:35:53,417 --> 00:35:54,839
සහෝදරී.. කරුනාකරල මට ටිකක් දනේන.

598
00:35:54,875 --> 00:35:56,627
කරුනාකරල ඉන්න
මම ඒ ඔක්කොම ඔයාට දනේනම්.

599
00:36:15,583 --> 00:36:17,176
ඔයා මොකක් දිහාද බලන් ඉන්නෙ සර්?
- ඒ කෙල්ල.

600
00:36:17,417 --> 00:36:18,919
මොන කෙල්ලද?
- කැවිලි වලට කරදර කරන කනො.

601
00:36:20,750 --> 00:36:22,423
ආ ඒ කෙල්ල
- ඇයගෙ පනෙුම කොහොමද?

602
00:36:22,458 --> 00:36:22,924
ඇය හොදයිවගෝ.

603
00:36:22,959 --> 00:36:24,427
ඇයි ඔයා හොදයි කියල කියන්නෙ?
ඇය අද්විතියයි.

604
00:36:24,458 --> 00:36:25,129
ඇයි ඔබ දකින්නෙ ඇය ඇයට අද්විතියයි කියද්දි?

605
00:36:25,417 --> 00:36:27,010
ඇයගෙ වර්ණය හැරුනාම
මට පේනවා ඇයගෙ හොද චරිතය.

606
00:36:27,083 --> 00:36:29,461
මේ ඉතාමත් දුර්ලභ වටිනාකම්ඇති ගැහැනියක්
- ඔබ කොහොමද ඇයගැන මේතරම් දන්නෙ?

607
00:36:29,542 --> 00:36:32,091
උනුසුම හැරුනාම, ඇය කැවිලි වලට කරදර කරනවා
ඒක සුදුසු සාක්ෂියක් නෙමේද?

608
00:36:32,125 --> 00:36:33,126
ඉතින්, ඔයා මොනවද කියන්නෙ සර්?

609
00:36:33,166 --> 00:36:35,794
මුකුත් නෑ, මට මගෝ මුලූ ජීවිතයම මැරයො හා
වැඩකට නැති අය එක්ක ඉන්න වනේනෙ

610
00:36:35,834 --> 00:36:38,132
දැන් මම බදින වයසටත් ඇවිත්
මට කෙනෙක්ව සොයාගන්න වනෙවා.

611
00:36:38,375 --> 00:36:39,672
ඉතින්, ඔයා ඒ කෙල්ල සොයන්නෙ..
- ඔව්, මං ඇයව වනෙ මොනවටද හොයන්නෙ?

612
00:36:39,750 --> 00:36:40,797
හරි, අපි එහෙමනම් ගිහින් ඇයට කතාකරමු.

613
00:36:40,875 --> 00:36:41,967
ඒයි, මම ඔයාගෙ සී.එල්.
ඔබට මංගැන උස් අදහසක් ඇති.

614
00:36:42,000 --> 00:36:44,378
එත්, ඇය මට කැමති වනේනෙ, හරියට
- ඇයි ඇය ඔබට අකමැති වනේනෙ? ඔබ නියමයි.

615
00:36:44,417 --> 00:36:46,840
ඇයට වර්ණය හා චරිතය තිබනෙවා නමුත්
ඔබට අමතර ෙධර්ය තිබනෙවා.

616
00:36:46,917 --> 00:36:47,839
ඉතින්, අපි උත්සහ කරනවද?
- ඔව්, අපි එහෙම කරන්න ඕනෙ.

617
00:36:47,917 --> 00:36:48,634
හරි, අපි යමු.

618
00:36:48,667 --> 00:36:51,625
මං ඔයාට කතාකරන්නෙ.

619
00:36:51,667 --> 00:36:52,839
සරෝජා, කරුනාකරලා.

620
00:36:52,875 --> 00:36:54,502
ඔයාගෙ ප්‍රශ්නය මොකක්ද?
- හදවත් ප්‍රශ්නයක්.

621
00:36:54,583 --> 00:36:55,550
මම ඔබට හදවත දීලා මාස 6ක් වනෙවා.

622
00:36:55,625 --> 00:36:56,501
මම එදා සිට ඔබ පිටිපස්සෙ සිටියෙ.

623
00:36:56,583 --> 00:36:57,550
ඒත්, ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනෙ කරන්නෙ නෑ.

624
00:36:57,625 --> 00:36:59,923
හරියටම කිව්වොතින්, මම ආතතිය නිසා
5-6 වතාවක් සියදිවි නසාගන්න උත්සහ කලා.

625
00:36:59,959 --> 00:37:02,838
මට ඉස්පිරිතාලයෙ දොස්තර විදිහට මගෝ වෘත්තිය අමතක වුනා.

626
00:37:03,000 --> 00:37:04,673
කරුනාකරල ඔබ වනෙුවනේ මගෝ
හැගීම් තේරුම්ගන්න උත්සහ කරන්න.

627
00:37:04,709 --> 00:37:06,632
ඇය දොස්තරගෙ යේජනාව පිලිගත්ෙත නැතිවුනේතින්
ඇය කොහොමද මාව පිලිගන්නෙ?

628
00:37:06,625 --> 00:37:09,845
දැක්කද දොස්තර චක්රදේවර්ති
මම දොස්තරලා හා නලූවන්ට කැමති නෑ.

629
00:37:09,875 --> 00:37:12,094
මේ දවස්වල
කෙල්ලො මනාපයි පොලිස් නිලධාරින් විවාහකරන්න.

630
00:37:12,125 --> 00:37:15,834
හරියටම කිවවොතින්, මට පොලිසිය හෝ
තැපැල්කාරයා කියන වචනය ඇහුනත් මට වමනෙ එනවා.

631
00:37:16,875 --> 00:37:18,798
මේ ඔක්කොම හැරුනාම
මට මගෝම පැතුම් හා අරමුණු තිබනෙවා.

632
00:37:18,834 --> 00:37:21,007
කරුනාකරල ඔබේ කාලය මං වනෙුවනේ නාස්ති කරන්න එපා
- සරෝජා සරෝජා

633
00:37:23,000 --> 00:37:25,173
ප්‍රවා, ඔබට ඇය කියපුදේ ඇහුනද?

634
00:37:25,417 --> 00:37:27,670
ඇය කියනවා ඇයට වමෙනෙ යන්න එනවා
කියලා පොලීසිය කියන වචනය ඇහුවාම
- ඉතින්?

635
00:37:27,709 --> 00:37:28,505
ඔයා මොකක්ද කියන්න උත්සහකලෝ?

636
00:37:28,625 --> 00:37:31,048
මුකුත් නෑ, එත් ඔබට ඔබේ සිහින කෙල්ල ලැබුනෙ නැතිවුනාම
ජීවිතය නිරයක් වනෙවා.

637
00:37:31,083 --> 00:37:33,506
මේ වගේ
මගේ මිතුරාට ආදර අසමත්භාවය ලැබුනාම...

638
00:37:33,542 --> 00:37:35,840
...එයා එයාගෙ ජීවිතය අවසාන
කරගත්ෙත සීලිමෙ ෆෑන් එකෝ එල්ලිලා.

639
00:37:35,875 --> 00:37:37,877
ඔයාගෙ යාලූවා විදිහට
මට සහතිකයි එයා බියගුල්ලෙක්.

640
00:37:37,959 --> 00:37:39,552
එයාට කියන්න මං කවදාවත්ම ඒවගේ දෙයක් කරන්නෙ නෑ කියල,

641
00:37:39,625 --> 00:37:42,458
කෙල්ලකෝ දාගන්න එක එයාට ලෝසි වැඩක් නෙමේ කියලා කියන්න.

642
00:37:42,500 --> 00:37:44,923
එයාට කියන්න ඒ කෙල්ලට මගෙ ලගට
ඇවිත් විවාහවනේන සලස්වනවා කියලා.

643
00:37:45,000 --> 00:37:46,092
එයාට කියන්න ඒක කොහතේම කරන්න බැරි දෙයක් කියලා.

644
00:37:46,333 --> 00:37:48,711
මම ඇයගෙ මුලූ පවුලම මගෝ ලගට ඇවිත්
ඇයව විවාහ කරගන්න සලස්වන්න හදනවා කියන්න.

645
00:37:48,750 --> 00:37:50,923
මම හිතන්නෙ එයාගෙ රුධිර පීඩනය ඉහලට ගිහින් නෑ
එයා මේ ඔක්කොම කියන්නෙ හිතනනෙ නැතිව.

646
00:37:51,000 --> 00:37:52,627
එත්, ඒක සිද්ධවුනේතින්
එයාට කියන්න මම වටනේයනවා කියලා...

647
00:37:52,667 --> 00:37:54,010
...නගරයනේ ඊටපස්සෙ පරාජය පිලිගන්නවා කියලා.

648
00:37:54,041 --> 00:37:55,839
හරි, එයාට කියන්න සූදානම් වනේන කියලා.

649
00:37:55,875 --> 00:37:58,094
සර්, කරුනාකරල මාත්එක්ක එන්න සර්
තත්පරයක් ඉන්න. - ඒයි.

650
00:37:58,333 --> 00:38:00,006
ඇයි ඔයා මගෝ අත දැන් අල්ලන් ඉන්නෙ?
- මම එහෙම කරන්න හිතුවෙ නෑ සර්.

651
00:38:00,125 --> 00:38:01,672
මේ අභියොග සත්තකින්ම සතුටක් වගෝම හොදයි.

652
00:38:01,709 --> 00:38:03,677
එත්, පොලිස්කාරයකෝ වෙලා, ඔයා කොහොමද ඒ කෙල්ලව
ඔයාව බදින්න පොලඹවන්නෙ?

653
00:38:03,750 --> 00:38:07,129
මට ඇයව ගල්ලගන්න සැලැස්මක් තිබනෙවා
මට ඒකට ඇයගෙ ෙතාරතුරු ඕනෙ කරනවා.

654
00:38:07,375 --> 00:38:09,548
මම දනියා, දත්ත ගබඩාව දුනියා.

655
00:38:09,583 --> 00:38:11,551
ශන්කර්, මුනගැසනෙවා ශන්කර්.

656
00:38:11,583 --> 00:38:13,881
ජාතික, ඉතිහාස, මායාන්විත..

657
00:38:13,917 --> 00:38:15,590
...විෙභ්දිත, ආන්දේලාත්මක...

658
00:38:15,583 --> 00:38:17,961
...කොටස, අනෙක්දේ, මට ඔයාට ඕනෙකරන
ඔනෙම දෙයක් තිබනෙවා
- ඒක විතරක් නෙමේ....

659
00:38:18,041 --> 00:38:18,803
මම දන්නවා එයාට ෙතාරතුරු තියනෙවා.

660
00:38:18,875 --> 00:38:20,843
...දේශපාලන පඩිපලෝ සිට සිනමා
රහස්වල පසුබිමේ ෙතාරතුරු තිබනෙවා.

661
00:38:20,875 --> 00:38:23,048
....පොදුජනයාගෙ ප්‍රශ්වල සිට සුපර්මෑන්ගෙ ඉතිහාසය දක්වාම..

662
00:38:23,083 --> 00:38:25,427
නමුත්, පොලිස්කාරයකෝ වුනාම, ඔයා කොහොමද
කෙල්ලෙක්ව තමන්ට නම්මා ගන්නෙ?

663
00:38:25,417 --> 00:38:26,885
...මට සහතිකයි අපිට මේ ඔක්කොම ෙතාරතුරු
තමන්ගනේගන්න පුලූවන්.

664
00:38:26,875 --> 00:38:29,594
මම නඩුවක් දානන්ම් සාමාන්‍ය දේ වලට විරුද්ධව.

665
00:38:29,625 --> 00:38:30,922
මට පොදුජන සුභසෙත වනෙුවනේ කිසිම කැමැත්තක් ඇත්ෙත නෑ
මට වැදගත් වනේනෙ සල්ලි විතරයි.

666
00:38:31,709 --> 00:38:34,132
එයාල ගාන්දි නගර් වල කකුල්මස් ඉව්වොතින්
මම නඩුවක් දානවා.

667
00:38:34,375 --> 00:38:36,377
...ඒකනේවන්දියක් ගන්න.

668
00:38:37,125 --> 00:38:39,423
මට කොච්චියක් යන සද්දයට නින්ද ගියේ නැතිනම්.

669
00:38:39,458 --> 00:38:42,086
මම මධ්‍යම ආන්ඩුවට විරුද්ධව නඩුවක් දානවා.

670
00:38:42,542 --> 00:38:44,544
ලගදි, මම මගෝ අසල්වැසියට විරුද්ධව නඩුවක් දැම්මා...

671
00:38:44,583 --> 00:38:46,551
...එයාගෙ ගෙදර හවනෙැල්ල මට වැදනෙ නිසා.

672
00:38:46,583 --> 00:38:48,005
ඔයාගෙ ගෙදරට හවනෙැල්ලට වැටනුාම මොකද වනේනෙ?

673
00:38:48,041 --> 00:38:51,921
මගෝ විටමින් ඩී. අඩුවනෙවා.

674
00:38:51,959 --> 00:38:54,166
මම නිතියෙ සිදුරු සොයමින් මගෝ එදිනෙදා ජීවිතයට උපයා ගන්නෙ..

675
00:38:54,417 --> 00:38:55,760
...මේ දත්තගබඩාවයි මගෝ ආයේජනය.

676
00:38:55,792 --> 00:38:57,965
හරි, ඔයාගෙ දත්ත ගබඩාව ගැන කතාව නවත්වලා
මට මේ කෙල්ලගෙ ෙතාරතුරු ලබාදනේන.

677
00:38:58,000 --> 00:39:00,503
මම හිතන්නෙ ඔයාගෙ ඉවසීමෙ මට්ටම හරිම අඩුයි
- මට කරන්න ගොඩක් වැඩ තියනෙවා.

678
00:39:13,083 --> 00:39:14,624
ඔයාගෙ කෙල්ලගෙ නම සරෝජා.

679
00:39:14,625 --> 00:39:17,128
සරෝජා කැවිලි අයිතිකාර, අදි කාසාවාලූගෙ එකම දුව

680
00:39:17,166 --> 00:39:19,214
ඇයගෙ පියා යේධයකෝ ඇයගෙ පවුල හවුල් පවුලක්.

681
00:39:19,458 --> 00:39:21,210
ඇයට අංකල්ලලා දනේනක් විරා කාෙෂවා
චන්න කාෙෂවා...

682
00:39:21,458 --> 00:39:24,803
එකමත් එක රටක
එයාල එයාලගෙ කැවිලි වේදිකාව විකුන්නා.

683
00:39:26,625 --> 00:39:27,842
ඒක ලියාගන්න.

684
00:39:28,000 --> 00:39:30,628
සාරා ඉපදුනාට පස්සෙ
එයාල ඇයගෙ නමට සාප්පුවක් විවෘත්ත කලා.

685
00:39:30,750 --> 00:39:33,629
සිමනේති වගෝ දේවල් වනෙුවනේ ගොඩනැගිලි හදන්න උදව්වනේන.

686
00:39:33,792 --> 00:39:37,171
අද, එයාලට ශාකා 3ක් නගරයෙ අයිතියි
හොද තත්වයක දැන් ඉන්නෙ.

687
00:39:37,458 --> 00:39:40,678
එයාල විකුණන රසැකැවිලි වගෝම
එයාලත් හරි මිහිරි මිනිස්සු.

688
00:39:41,583 --> 00:39:45,508
ඒ විතරක් නෙමේ, එයාල රාම් ගොපාල්
වර්මා එක්ක ඉනන්නෙ වැඩි ප්‍රසිද්ධියට.

689
00:39:45,625 --> 00:39:46,717
මේක බලන්න.

690
00:39:47,417 --> 00:39:49,135
මොකද වෙලා තියනේනෙ සහෝදරයා?
ඔයා ගොඩක් හිතනවා වගෝ පේන්නෙ.

691
00:39:49,166 --> 00:39:50,964
මම අවුරුදු 30ක් තිස්සෙ උත්සහ කරනවා.

692
00:39:51,000 --> 00:39:53,503
මට මේ ලොකයෙ කිසිම සතුටක් ඇත්ෙත නෑ
අරක්කු තමයි මගෝ එකම ගැලවිම..

693
00:39:53,667 --> 00:39:55,965
ඒත්එක්ක, අපිට දරුවො ඇත්ෙත නෑ
- ඒගැන වදවනේන උවමනාවක් ඇත්ෙත නෑ.

694
00:39:56,083 --> 00:39:57,960
ඔයාට සරෝජා රසකැවිලි සාප්පුවනේ හල්වා ගන්න පුළුවන්.

695
00:39:58,500 --> 00:40:01,003
සරෝජා රසැකිවිලි, සරෝජා රසකැවිලි.

696
00:40:01,083 --> 00:40:04,132
ඔයාට සරෝජා රසකැවිලි කාලා ගොඩක්දේ ගන්න පුලූවන්.

697
00:40:05,125 --> 00:40:07,423
මගෝ අත්දැකිම් හා පලපුරුද්දනේ, මං කියන්නෙ...

698
00:40:07,625 --> 00:40:11,129
..සරෝජා රසකැවිලි තමයි ළමුන්ට හරි බහෙතේ.

699
00:40:11,417 --> 00:40:13,545
එකමක් එක කාලයක
මට මට කලූපාට තිබුනා.

700
00:40:13,625 --> 00:40:15,719
මේක මගේ බිස්නස් වට බලපැා.

701
00:40:16,125 --> 00:40:18,093
මට පිච්චමල් එකක් දනේන කරුනාකරලා.
- ඔව්, මැඩම්.

702
00:40:18,709 --> 00:40:21,838
මගෝ සාප්පුවට ආපු ගැහැනු, මං දැකල බයවුනා.

703
00:40:22,000 --> 00:40:23,798
මගෝ බිස්නස් එකෝ ඒනිසා ලොකු පාඩු සිද්ධවුනා.

704
00:40:23,834 --> 00:40:25,711
දින කිහිපයකට පසු
මගෝ යාලූවකෝගෙ උපදසෝවලට අනුව..

705
00:40:25,792 --> 00:40:27,635
මම සරෝජා රසකැවිලි සාප්පුවනේ රසකැවිලි ගත්තා.

706
00:40:27,667 --> 00:40:28,668
ඒක මගෝ කලූබව අඩුකරගන්න උදව්වුනා.

707
00:40:29,500 --> 00:40:32,174
දැන්, මට මගෝ බිස්නස් හොදට අරන් යන්න පුලූවන්.

708
00:40:32,208 --> 00:40:34,051
සම සම්බන්ධ විශේසඥයකෝ විදිහට, මගේ උපදසෙ...

709
00:40:34,083 --> 00:40:37,428
මගේ සේවාග්‍රාකයො සරෝජා රසකැවිලි
සාප්පුවනේ සුදු වනේන රසකැවිලි කාලා තිබනෙවා.

710
00:40:37,500 --> 00:40:38,547
දැන්, ඔයා ඔයාගෙ ගෙදර වැඩ කරනවද නැද්ද?

711
00:40:38,625 --> 00:40:41,048
මම කරන්ෙ නෑ
- මෙතන මොකක්ද වෙලා තියනේනෙ?

712
00:40:41,166 --> 00:40:42,884
බලන්න, අම්මෙ
එයා එයාගෙ ගෙදර වැඩ කරන්නෙ නෑ

713
00:40:42,959 --> 00:40:44,552
එයාට සරෝජා සාප්පුවනේ රසකැවිලි කන්න දනේන

714
00:40:44,625 --> 00:40:46,593
ඔයා පොඩිකාලදෙතේ මං ඒවම තමයි දුන්නෙ.

715
00:40:47,125 --> 00:40:50,129
සරෝජා රසකැවලි, සරෝජා රසකැවිලි.

716
00:40:50,583 --> 00:40:51,709
අම්මා.

717
00:40:51,875 --> 00:40:53,593
ජේෂ්ඨ පුද්ලයකෝ විදිහට..

718
00:40:53,667 --> 00:40:55,761
...මම ඔබට උපදසෙේ දනෙවා ඔබේ දරුවාට සරෝජා රසකැවිලි දීලා..

719
00:40:55,834 --> 00:40:56,926
...ප්‍රන්තයෙ මට්ටම තබාගන්න උදව් කරන්න කියලා.

720
00:40:57,000 --> 00:40:58,843
බර නැතිකරගන්න කැමති අය...

721
00:40:59,041 --> 00:41:01,214
තමන්ගෙ මේදය අඩුකරගන්න කැමති අය..

722
00:41:01,458 --> 00:41:03,506
...කරුනාකර වහාම සරෝජා රසකැවිලි වලට යන්න...

723
00:41:03,709 --> 00:41:05,586
...ඔවුන්ගෙ රසවැකිලි දුසිමක් ගන්න.

724
00:41:05,625 --> 00:41:08,458
ඔබට ඔබේ පර සති 4කින් අඩුවයෙි.

725
00:41:08,583 --> 00:41:11,632
සරෝජා රසකැවලි...
- ක්ෂේකත්‍රයනේ පිට වේගය ප්‍රමාණවත්වයෙි.

726
00:41:11,667 --> 00:41:15,092
ජන්ගිරි ගන්න සරෝජා රසකැවලි
සාප්පුවනේ, හතරේ ඒවා 100ක් ගහන්න.

727
00:41:15,875 --> 00:41:17,673
කෙල්ල ඇයගෙ පවුලට වඩා හොද වනේන පුළුවන්.

728
00:41:17,709 --> 00:41:18,676
එයා මොකද කියන්නෙ ප්‍රවා?
- ඔව් සර්.

729
00:41:18,709 --> 00:41:20,006
නෑ සර්
ඇයි එයා ප්‍රතික්තෂප කරන්නෙ මිනිහො?

730
00:41:20,041 --> 00:41:22,043
මම දැක්කා ඇය ඉස්කෝල වලට රසකැවිලි බදොදනෙවා.

731
00:41:22,083 --> 00:41:24,927
මං ඔයාට කියන්න ඕනෙද මොකක්ද ඇත්තටම
වනේනෙ කියලා?
- ඔව් කරුනාකරල කියන්න.

732
00:41:25,000 --> 00:41:27,503
ඇයි එයා උඩ බලන්නෙ?
- ඒයි ඒයි..

733
00:41:27,542 --> 00:41:29,510
ඔයා හිතන්නෙ මේ තිරුපති ලඩ්ෙඩා නොමිලයෙ බදොදේවි කියලද?

734
00:41:29,709 --> 00:41:31,677
ඔබ ගෙදර ගියාම, ඔබ ඔබේ දමොපියන්ට කියන්න ඕනෙ
සරෝජා රසකැවිලි මිලදී ගන්න කියලා.

735
00:41:31,750 --> 00:41:33,468
එයාල ඔයා කියනදේ ඇහුවෙ නැතිනම්
එයාලට කියන්න ඔයා ඉස්කොලෙ යන්නෙ නෑ කියලා.

736
00:41:33,542 --> 00:41:34,634
ඔයාට තේරනෙවද?
- ඔව්.

737
00:41:34,792 --> 00:41:36,590
එයා මොනවද කියන්නෙ? ඇයි ඇය මෙහෙම කතාකරන්නෙ?

738
00:41:36,625 --> 00:41:37,877
ඒක ඔයාගෙ ප්‍රශ්නයක්.

739
00:41:37,917 --> 00:41:41,126
සාමාන්‍යයනේ, හැම කෙල්ලෙක්ම
සිහිනය ඇයගෙ සැමියා හා ම.සමය.

740
00:41:41,417 --> 00:41:42,134
මම හරි නේද?
- ඔව්.

741
00:41:42,166 --> 00:41:44,168
කොහොමරහි, මේ භයානක කෙල්ලගෙ සිහිනය තමයි...

742
00:41:44,417 --> 00:41:47,671
...කැලිෆේනියාවෙ ශාඛාවක් විවෘත්ත කරලා
චිකාගෝවල දේපලක් අයිතිකරන්...

743
00:41:47,750 --> 00:41:49,969
...අවසානයට මුලූ ඇමරෙිකාවම අයිතිකරගන්න එක.

744
00:41:50,000 --> 00:41:53,425
ඇය දැනටමත් තේරුම්අරන් තියනේනෙ
ඇයට තනියම මේක කරන්න පුලූවන් කියලා.

745
00:41:53,542 --> 00:41:56,625
ඉතින්, ඇය දැනටමත් පිලිගනෙ තිබනේනෙ
දෙවැනි වතාව බැදපු කෙනෙක්ව බදින්න.

746
00:41:56,709 --> 00:41:57,585
හෙ තමයි මනාලයා දකින උත්සවය තිබනේනෙ.

747
00:41:57,625 --> 00:41:58,922
පනෙුම රැවටිලි කාරයි.

748
00:41:58,959 --> 00:42:00,506
ඇය පේන විදිහට සුරදූතියක්
එත් හරිම භයානක කෙල්ලෙක්.

749
00:42:00,583 --> 00:42:04,542
ඔව්, ඇය කරුනාවක් නෑ
හැගිමක් නෑ, භයානකයි, ගල් හදවතක්...

750
00:42:04,583 --> 00:42:06,085
..තනිකරම බිස්නස් ගැනියකෝ.

751
00:42:06,125 --> 00:42:08,753
ඒයි විර්සාම්, ඔයා තව මොනතරම්
කාලයක් මේක කරන්නද? ඉක්මන් කරනවා.

752
00:42:08,792 --> 00:42:10,715
තව ඕඩර් ගොඩක් තියනෙවා කරන්න
- ඒක කාලයකින් අවසානවයෙි, මැඩම්.

753
00:42:10,750 --> 00:42:12,923
ඔයා නෙමේ පරදින්නෙ
ඒක මගෝ ඔලූවට ඒවි.

754
00:42:12,959 --> 00:42:14,506
වැඩකට නැති එකා
- මේ ඔකකොම මොනවද?

755
00:42:14,583 --> 00:42:15,880
එයා ඔයාට වැඩිමල්
එයාට මෙහෙම අගෞරව කිරිම නවත්වන්න.

756
00:42:15,917 --> 00:42:17,919
පොඩි කාලෙ ඉදන්ම
එයාල ඔයාව පිරිමියකෝ වගෝ හදාගනෙ තියනේනෙ.

757
00:42:18,000 --> 00:42:20,753
ඇයි ඔයා එයාගෙ දෙවැනි බිරිද වනේන ඕනෙ කරන්නෙ?
ඔයාට මොකක්ද වෙලා තියනේනෙ? - කට වහනවා.

758
00:42:20,792 --> 00:42:23,170
අපිට සරෝජා රකැවිලි ශාඛාවක් ඇමරෙිකාවෙ
විවෘත්ත කරන්න ඕනනෙම්
මට මේක කරන්න සිද්ධවනෙවා.

759
00:42:23,458 --> 00:42:25,711
මේ වැඩකට නැති කතාව නවත්වලා වහාම
ගිහින් කටයුතු සූදානම් කරන්න, දැන් වෙලාව.

760
00:42:25,792 --> 00:42:27,510
සර්, අපිට තේරනෙවා
ඔයා රසකැවිලි බිස්න්සවල ඉන්නෙ.

761
00:42:27,542 --> 00:42:28,543
එත්, මම මිශ්‍රනය බලාපොරොත්තු වුනේ නැ..

762
00:42:28,583 --> 00:42:30,210
බාන් ස්කැන් කරන්න
- ඒක එත්රම් දෙයක් නෙමේ සර්.

763
00:42:30,458 --> 00:42:32,506
අපි සැලැසුම් කලා විවාහ කාලයෙ ගොඩක් මිශ්‍රන කරන්න.

764
00:42:32,583 --> 00:42:35,678
විවාහ අමුත්තන්ට දියවැඩියාව හැදිල මැරවේ.

765
00:42:35,792 --> 00:42:38,045
කොල්ලා ඡායාරූප ශිලිපයට කැමතිද?

766
00:42:38,083 --> 00:42:41,132
එයා ෆේස්බුක් ගැන පිස්සුවනේ
එයා ඒකෙ හැමදයකෝම අප්ඩේට් කරනවා.

767
00:42:41,917 --> 00:42:44,670
එයාගෙ පලමු බිරිද හරිම වල්
ඔබේ දුව සාමාන්‍යයි වගෝ.

768
00:42:44,792 --> 00:42:46,965
- ඇය සාමාන්‍ය නෑ, ඇය රත්තන්.

769
00:42:47,000 --> 00:42:48,843
ඉතින්, ඇයි අපි බලන් ඉන්නෙ, අපි
ප්ලෝට් මාරුකරන් විවාහය සම්පුර්ණ කරමු.

770
00:42:48,875 --> 00:42:51,048
ඔබ හුවමාරු කරගන්න යනවානම් එක
ඔබේ කැමත්ත, ඇයි මං මෙතන ඉන්නෙ.

771
00:42:51,083 --> 00:42:52,835
ඔයා තව තත්පර 5ක් ඉන්න ඕනෙ, නැකත් වෙලාව එන්න.

772
00:42:52,917 --> 00:42:55,136
දයියනේ, ඔයායි ඔයාගෙ වෙලාවයි
අපිට ඒක ටිකක් කලින් කරන්න බැරිද?

773
00:42:55,375 --> 00:42:56,627
දයියනේ, එයාගෙ ජීවිතය අවසාන වයෙි.

774
00:42:56,667 --> 00:42:57,668
මොකක්ද වනේනෙ තත්පර 5කට පස්සෙ?

775
00:42:57,750 --> 00:42:58,546
ඔබ සතුටු ජීවිතයකට යාවි, උච්චතම අවස්ථාවෙ.

776
00:42:58,583 --> 00:42:59,926
ඉතින්, ඒක වාසනාව එහෙමනම්
- ඔව්, සූදානම් වනේන.

777
00:42:59,959 --> 00:43:01,427
ගැනීම පටන්ගන්නවා.

778
00:43:01,458 --> 00:43:06,214
5...4...3...2...1.

779
00:43:06,667 --> 00:43:07,634
යන්න.

780
00:43:09,625 --> 00:43:11,218
ඇයි මෙහෙ පොලිස්කාරයො ඉ න්නෙ- ප්‍රභාකර්.

781
00:43:11,458 --> 00:43:12,209
ඇයව අත්තගන්ඩුවට ගන්න
- හරි සර්.

782
00:43:13,500 --> 00:43:15,002
මැඩම්, ඔබව අත්තගන්ඩුවට ගන්නවා
- මේ මොකද මේ?

783
00:43:15,041 --> 00:43:16,918
ඔයා ගුලාබ් ජාමින් ගද්ද යමක් විකනවා වගේ...

784
00:43:17,000 --> 00:43:18,502
...ඇයි ඔබ සුභ දෙයක් කරන වෙලාවෙ
ඇයව අත්තගන්ඩුවට ගන්නෙ?

785
00:43:18,583 --> 00:43:20,051
ෙඅප් එම්.ඩී. කලෝ මොන වැරැද්දක්ද?

786
00:43:20,083 --> 00:43:22,802
ඔබ පොදුජනතාව හා රෝගින් නොමගහැර තිබනෙවා
ඔබේ වලදෙ දැන්වීම් වලින්.

787
00:43:22,834 --> 00:43:24,507
ඒක අපේ වැඩක්
ඒකෙ තියනෙ වැරැද්ද මොකක්ද?

788
00:43:24,542 --> 00:43:25,589
ඔයාට ඒක තේරුනෙ නැද්ද?

789
00:43:25,667 --> 00:43:27,840
මොකක්ද පාසැලෙ හා ඔබේ රසකැවිලි අතර තියනෙ වනෙස?

790
00:43:27,875 --> 00:43:29,798
මොකක්ද ක්‍රිකට් ක්‍රිඩකියන් හා මේ
රසකැවිලි අතර තියනෙ වනෙස මොකක්ද?

791
00:43:29,834 --> 00:43:32,553
මේ ඔක්කොම හැරුනාම, අපිට දේනි
මහත්මයාගනේපැමිනිලි ලැබිල තිබනෙවා..

792
00:43:32,625 --> 00:43:34,423
...ඔබ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගෙ නම ඔයාදාගනෙ
ඔබේ නිශ්පාදණ විකුණනවා කියලා.

793
00:43:34,500 --> 00:43:35,376
මේක අසාධාරනයි, සර්.

794
00:43:35,458 --> 00:43:36,880
එයාල ශාරුක්කාන්ගෙ පින්තුර බාබර් සාප්පුවෙ දාන් ඉන්නවා..

795
00:43:36,917 --> 00:43:38,635
...ඒකෙ කියනවද එයාටත් ඒකනේගානක් යනවා කියලා?

796
00:43:38,709 --> 00:43:39,835
මේවා කරන්නෙ ප්‍රසිද්ධවනේන.

797
00:43:39,875 --> 00:43:42,048
කොහොමහරි, පොදුජනතාවටයි ඔයාගෙ
ප්‍රසිද්ධියනේ විදවන්න වෙලා තියනේනෙ.

798
00:43:42,083 --> 00:43:44,085
ඉතින්, මේ නිතිඥ දජනයා ඔබේ එම්.ඩි.ට
විරද්ධව මිනිමැරුම් නඩුවක් ගොණු කරල තියනෙවා.

799
00:43:44,834 --> 00:43:46,962
මිනීමැරුම් නඩුවක් ආ? මිනීමැරුම් නඩුවක් නේද?
- ඔව්.

800
00:43:47,417 --> 00:43:49,886
ඔබ මේ යේජනාව පිලිගත්ෙතාතින්
මම සහතික කරගනන්ම් ඔබවත් සිරකරනවා කියලා.

801
00:43:50,083 --> 00:43:51,585
ප්‍රවේසම් වනේන.

802
00:43:51,667 --> 00:43:54,045
බැන් ස්කෑන් කරන්න, අපි මේකට සම්බන්ධ නෑ.
තරගය අවලංගුයි.

803
00:43:54,750 --> 00:43:56,093
ඔයා මොකක්ද කිව්වෙ?
අපි මේකට සම්බන්ධ නෑ.

804
00:43:56,125 --> 00:43:58,093
ඒවා සේදිසි කරන්න.

805
00:43:58,417 --> 00:43:59,669
ඔයා මොනවද කරන්නෙ
- සර්.

806
00:43:59,709 --> 00:44:01,586
මම තත්වය ෆේස්බුක් එකට අප්ලෝඩ් රකනවා, සර.

807
00:44:01,667 --> 00:44:03,635
ඇයි එයා අප්ලෝඩ් කරන්නෙ?
ඇයි ඔයා ඇයගෙ ජීවිතය නැතිකලෝ?

808
00:44:04,125 --> 00:44:05,126
එයා මොක්කද කලෝ සර්?

809
00:44:05,375 --> 00:44:06,797
එයා ඔයාගෙ අත්තගන්ඩුවට ගැනීමෙ පුවත ෆේස්බුක් එකේ දැම්මා.

810
00:44:06,917 --> 00:44:09,466
එමනිසා, ඔබට එන්.ජී.ඕ. වලින් යේජනාවක්
ගන්න කිසිම අවස්ථාවක් ඇත්ෙත නැ.

811
00:44:12,375 --> 00:44:14,093
ඒයි, බලන්න මං ඔයාට මොක්කද කරන්නෙ?

812
00:44:14,125 --> 00:44:15,923
ඔයා කොහොමද ඇමරෙිකාව යන්න තිබනෙ
මගෝ සිහින සුන් කරන්නෙ?

813
00:44:16,000 --> 00:44:20,380
ඇයි ඒක ෆේස්බුක් එකේ අප්ඩේට් කලේ?

814
00:44:20,667 --> 00:44:22,920
ඔයා කොහොමද ඒක කරන්නෙ?
- ඒක නවත්වන්න කෙල්ලෙ.

815
00:44:22,959 --> 00:44:25,166
මම හිතුවෙ ඇය සාමාන්‍ය නේනා කෙනෙක් කියලා
ඇය පතලක්නෙ.

816
00:44:25,417 --> 00:44:27,465
ගිහින් එයාව මහෙෙ අරන් එන්න
- උඹ කොහොමද ඒක ෆේස්බුක් එකේ දැම්මෙ.

817
00:44:27,542 --> 00:44:31,001
- උඹ කවුද
- ආව් ආව්../

818
00:44:31,166 --> 00:44:34,545
ඒයි, ඔයාට පිස්සුද?
- මොක්කද කිව්වෙ?

819
00:44:34,583 --> 00:44:36,927
දුවේ ඔයා මෙහෙම දිකටම හැසිරුනේතින්,
ඔබට කවදාවත්ම බදින්න වනේනෙ නෑ.

820
00:44:36,959 --> 00:44:39,792
ඔයා කවුද මට මේ ඔක්කොම කියන්න?

821
00:44:39,834 --> 00:44:42,633
ඔයා කවුද?

822
00:44:42,709 --> 00:44:44,086
එයා පුජකයා, එයාට යන්න දනේන.

823
00:44:48,083 --> 00:44:50,586
ඔයායි ප්‍රධාන දුෂ්ඨයා
මේ ඔක්කොම උනේ ඔයා නිසා.

824
00:44:50,917 --> 00:44:53,796
උඹ කොහොමද මට විරුද්ධව නඩුවක් විභාග කරන්නෙ
- නිහඩ වනෙු.

825
00:44:54,542 --> 00:44:57,967
ඔයා මනාලයට ගැහුවා, ඔයා එයාගෙ දමොපියන්ගෙ කම්මුලට ගැහුවා
ඔයා පුජකයටත් ගැහුවා.

826
00:44:58,000 --> 00:45:00,378
දැන්, ඔයා නිතිඥයා නවත්වනවා
ඊලගට, ඔයා මටත් ගනවද?

827
00:45:00,417 --> 00:45:02,795
මට ගහනවා පුලූවන්නම් ගහනවා.

828
00:45:02,875 --> 00:45:04,752
මට ගහනවා
- මම ඇයගෙ පැත්ෙතන් සමාව
ඉල්ලනවා, කරුනාකරල සන්සුන්වනේන.

829
00:45:04,792 --> 00:45:07,090
ඔයා මට ලෝසියනේම සන්සුන්වනේනද කියන්නෙ?
නඩුව දැන් ශක්තිමත්වෙලා තියනේනෙ.

830
00:45:07,125 --> 00:45:07,967
ඒයි, මෙහෙ ජීප් එක අරන් එන්න.

831
00:45:08,000 --> 00:45:10,423
සර්, මිනිස්සු වරද්දාගන්වා
ඔයා මගෝ කෙල්ල පොලිස් ජීප් එකට ගත්ෙතාතින්.

832
00:45:10,458 --> 00:45:12,677
ඔයා හිතන්නෙ හැමේම එකවගෝ වයෙි කියලද?
ඔයා මට දැන් මොකක්ද කරන්න කියන්නෙ?

833
00:45:12,750 --> 00:45:14,593
කරුනාකරල යමක් කියන්න මට මගෝ
පවුලෙ ගෞවරය බේරගන්න උදව්කරන්න.

834
00:45:14,625 --> 00:45:17,003
කරුනාකරල මේ උදව්ව කරන්න
- මම එයාගෙ බෑනා නෙමේ ඔයාට උදව් කරන්න.

835
00:45:17,083 --> 00:45:19,506
කරුනාකරල ප්‍රතික්ෙෂප කරන්න එපා සර්
ඔයා හරියට සිනමා තරු ක්‍රිෂ්නා වගෝ..

836
00:45:19,583 --> 00:45:21,677
සී.එල්. සර්ටත් ක්‍රිෂ්නා වගෝම හදවතක් තියනේනෙ.

837
00:45:21,750 --> 00:45:24,048
සිනමා තරු ක්‍රිෂ්නා නිශ්පාධකයින්ට උදව් කරනවා
සල්ලි නැති වෙලාවට.

838
00:45:24,125 --> 00:45:26,503
සි.එල්. අපේ එම්.ඩී.ට යන්න දනේනෙ නැද්ද පොඩි නඩුවක් නිසා?

839
00:45:26,583 --> 00:45:28,836
මේ විකාර නවත්වන්න.
මං කැමති නෑ තවදුරටත් මෙතන ඉන්න.

840
00:45:28,959 --> 00:45:30,632
හරි, මම හැකිදේ කරන්නම්.

841
00:45:30,667 --> 00:45:32,510
මට ඔයාගෙ එම්.ඩී. මෙහෙ ස්ටෝෂමට නිතරම ඇවිත්
අපි ඉස්සරහ අත්සන් කරන්න ඕනෙ.

842
00:45:32,542 --> 00:45:34,010
ඇයි ඇය හැමදාම් එන්න ඕනෙ කරන්නෙ?
- කරුනාකරල නවත්වන්න, තවත් කතාකරන්න එපා.

843
00:45:34,041 --> 00:45:35,338
අපි ගිහින් මේක හදාගමු.

844
00:45:35,583 --> 00:45:37,756
ප්‍රභා, ඇයි අද අපි ලවර්ස් පොයින්ට් එකට ආවෙ?

845
00:45:37,792 --> 00:45:40,466
එයාට කියන්න, ආදරවන්තයො කිහිපදෙනෙක්
ඉන්නවා එයාවගෝ වැඩකට නැති කියලා.

846
00:45:40,458 --> 00:45:41,755
සහෝදරයා ඔයාට කලෙින් යන්න බෑ.

847
00:45:41,792 --> 00:45:44,136
යනවා යන්න
- ආදරවන්තයො ඕනෙ දෙයක් කරනවා වගෝම
ඕනෙ තැනක යනවා එයාලට ඕනෙකරන.

848
00:45:44,375 --> 00:45:46,753
මම කවදාවත්ම මේවගෝ ප්‍රයේජනවත් නැති දෙයක් කරල නැ ප්‍රභා.

849
00:45:46,792 --> 00:45:48,715
එයාට කියන්න හිනාව නවත්වලා අනෙක් පැත්ත බලන්න කියලා.

850
00:45:55,750 --> 00:45:58,048
ැඅයි මේ කෙල්ල මෙතන?
- ඇය ඇයගෙ ආදරවන්තයා මුනගැසනේන ආවෙ.

851
00:45:58,625 --> 00:46:01,458
ඇයි ඔයා මට මෙහෙ එන්න කිව්වෙ සර්?
- මෙතන තමයි ආදරවන්තයො මුනගැසනේනෙ.

852
00:46:02,792 --> 00:46:04,920
මට පිටට නොයන්න බලන්න රාජකාරියක් තියනෙවා.

853
00:46:05,000 --> 00:46:06,377
මම හිතුවෙ
මම ඔයාව මෙහෙ අරන් ඇවිත් අත්සන් කලෝතින්..

854
00:46:06,458 --> 00:46:08,085
...ඒකනේඔබට ස්ටෝෂමට යන කාලය අඩුකරගන්න පුලූවන් කියලා.

855
00:46:08,667 --> 00:46:10,761
ස්තුතියි සර්, ඔයා හරියට මං ගැන බලනවා.

856
00:46:10,834 --> 00:46:12,131
මම ඒක තමයි දිගටම කලෝ.

857
00:46:12,709 --> 00:46:14,552
කරුනාවනේ පිටද ඔයාගෙ විවාහය නැවැත්තුවෙ.

858
00:46:14,959 --> 00:46:16,927
ඔව් සර්, ඒ අර වැඩකට නැති කනො නිසා.

859
00:46:16,959 --> 00:46:18,427
වැඩකට නැති පාදඩයා.

860
00:46:18,458 --> 00:46:20,460
මේඩයා
- මේ මොනජාතියෙ ප්‍රශ්නයක්ද?

861
00:46:20,500 --> 00:46:21,672
එයාට මගේ පින්තුර ෆේස්බුක් එකේ දාන්න හැකිවෙලා.

862
00:46:21,709 --> 00:46:23,882
...මට එයාව අලල්ගන්නවත් බෑ.
- ඔයා එයාව අල්ලගත්තම මොනවද ලැබනේනෙ?

863
00:46:23,959 --> 00:46:25,677
ඔයා හොද විවාහ බේ‍ර්කර් කෙනෙක්
එයාට ඔයාගෙ ෙතාරතුරු ලබාදනේන.

864
00:46:25,709 --> 00:46:27,131
එයා හැම සතියක කාලයක් තුලදිම
මට යේජනා 100ක් විතර පනේවනවා.

865
00:46:27,375 --> 00:46:28,547
එත්, කෝලලො ඕනෙවට වඩා තේරිලා නිසා
මම ඒ යේජනා ප්‍රතික්ෙෂප කරනවා.

866
00:46:28,625 --> 00:46:30,753
සාමාන්‍යයනේ, මිනිස්සුන්ට සුදුසුකම්වලදි ප්‍රශ්න තියනෙවා
ඔයාගෙ ප්‍රශ්නය මොකක්ද?

867
00:46:30,834 --> 00:46:31,630
ප්‍රශ්නය නේද2

868
00:46:31,667 --> 00:46:33,465
කෙල්ලෙක් තමන්ගෙ පී.ජී. හෝ උපාදිය සම්පුර්ණ කලෝතින්...

869
00:46:33,542 --> 00:46:35,965
...ඒක නිදහස හා පුද්ගලිකත්වයට,
එයාල ෂොපින් යනවා කතාකරනවා.

870
00:46:36,041 --> 00:46:38,544
අපි එයාල එනකම් බලා ඉන්න වනෙවා
ඉතින් මම කැමතියි 10වසරින් අසමත් කෙනෙක් ඒවනෙුවට.

871
00:46:39,417 --> 00:46:41,840
ඒවගෝ කෙනෙක් සොයාගන්න එක අමාරු දෙයක්
එත් උත්සහ කලා කියල කරදරයක් නෑ.

872
00:46:42,375 --> 00:46:44,719
පේන විදිහට එයා මට චාටුබස් කියන්න ගන්නවා වගෝ.

873
00:46:44,750 --> 00:46:46,548
කෙල්ලට ඇයගැන ලැජ්ජ නැද්ද?
ඇය මොනවද කන්නෙ මේතරම් මේඩ මොලයක් ලැබනේන?

874
00:46:46,583 --> 00:46:48,005
කලින් ඇය කිව්වා, ඇය පොලිසිය වචනය ඇහුවත්
වමනෙ යන්න එනවා කියලා.

875
00:46:48,041 --> 00:46:49,884
දැන්, ඇයි ඇය ඔහුට මේවිදහට ලැජ්ජ නැතිව කතාකරන්නෙ?
- ආදරවන්තයො මේවගෝ සර්.

876
00:46:49,917 --> 00:46:52,136
කට වහගන්නවා, එයා මෙහෙ ආවෙ ආදරවන්තයො පාලනය කරන්න
එයා මොනවද කරන්නෙ?

877
00:46:52,375 --> 00:46:53,877
සන්සුන්වනේන සර්
=- කට වහනවා.

878
00:46:54,041 --> 00:46:57,045
සරෝජා මැඩම්, කරුනාකරල මට දන්නවා
ඔයා 10වසර අසමත් කනෙකෝ දැනගත්තොතින්.

879
00:46:57,417 --> 00:46:59,670
මිනිස්සු ටිකදනෙයි නොදන්නෙ
පොලිස්කාරයගයි තැපැල්කාරයාගයි ඇති වනෙස.

880
00:46:59,875 --> 00:47:02,594
ඔයා දන්නවද කව කොස්තාපල්
කෙනෙක් මොනතරම් උපයනවද කියලා?

881
00:47:02,625 --> 00:47:04,548
කීයක්ද?
- ඔබ ඩී.ඒ.ගෙ මුලික පඩිය..

882
00:47:04,542 --> 00:47:05,794
...පී.එෆ්. හා එච්.ආර්. අඩුකලාම...

883
00:47:05,875 --> 00:47:07,843
අපි රුපියල් 37,000ක් විතර උපයනවා.

884
00:47:07,875 --> 00:47:10,378
අපි අපේ ප්‍රධාන කෝකියට රුපියල් 50,000ක් ගෙවනවා.

885
00:47:10,417 --> 00:47:11,919
එයාගෙ පඩිය සමහරවිට වැඩිවනේන පුලූවන්
මොකද වනේනෙ ආරක්ෂාවට?

886
00:47:12,000 --> 00:47:14,002
කවුරුහරි අවිත් ඔයාට වෙඩිතිබ්බොතින්
එයා ගෙදර උයාවි.

887
00:47:14,041 --> 00:47:15,543
ඔබට බෑ මුදලට අනුව හැමදේකටම වටිනාකම්දේනන.

888
00:47:15,583 --> 00:47:16,675
දෙපාර්ථමේන්තුව කියන්නෙ බලය.

889
00:47:16,750 --> 00:47:18,752
ඒයි,යනවා පාදඩයා.

890
00:47:18,834 --> 00:47:19,926
බලන්න ඇය හරියට මෙහෙ කෑගහනවා වගෝ.

891
00:47:19,959 --> 00:47:21,176
ඇය මේ ඉල්ලීමට කරදර වනේනෙ නෑ.

892
00:47:21,417 --> 00:47:22,509
ඉතින්, සර් ඒකට තරහ ගන්න ඇති.

893
00:47:22,583 --> 00:47:24,961
කොහොමද ඇය ඇයට ඕනෙදේ දනේනෙ?
- අළුත් චිත්‍රපටියක් නිදහස් වදේදි..

894
00:47:25,000 --> 00:47:26,502
...ඒ කවුරු වුනත්
එයාල ඒකට පොලිමේ බලාඉන්න වනෙවා.

895
00:47:26,583 --> 00:47:28,836
එතනිද, මට කලෙින්ම ඇතුලට යන්න පුලූවන්.

896
00:47:28,917 --> 00:47:29,918
මම බ්‍රහස්පතින්දා සායි බාබා කෝවිලට යනවා.

897
00:47:30,000 --> 00:47:31,126
සනෙසුරාදාට වාකාතිෂවාර් දවෙියන්ගෙ කෝවිලට යනවා.

898
00:47:31,417 --> 00:47:33,135
මේතරම් දිග පේලිම්වල මට කලෙින්ම යන්න පුලූවන්.

899
00:47:33,166 --> 00:47:34,793
මේවගෝ ගොඩක් වාසි තියනෙවා
ඔයාට තේරුනාද?

900
00:47:34,875 --> 00:47:36,092
මට දැන් පැහැදිලිවුනා.

901
00:47:36,542 --> 00:47:38,089
මම සින්දු කිව්වට පස්සෙ යන්නම්.

902
00:47:38,333 --> 00:47:40,677
මම ඩක්න්ස්මුර්ති තිගස්සවන්න යමක් කරන්න ඕනෙ කරන්නෙ.

903
00:47:40,750 --> 00:47:42,423
දයියනේ, මගෝ ඇස්වලට යමක් ගියා,
ඔයාට ඒකට පිඹින්න පුලූවන්ද?

904
00:47:42,458 --> 00:47:44,961
මං කොහොමද ඒක රකන්නෙ?
- මම ආවෙ මගෝ විදිහනේ ඔයාට උදව්කරන්න.

905
00:47:45,000 --> 00:47:46,752
එත්, ඔයාට මට මේකනේඋදව්කරන්න ඕනෙකලෝ නෑ.

906
00:47:46,792 --> 00:47:48,465
මං ඒක කරන්නම්
- එහෙමනම්, මගෝ ඇස්වලට පිඹින්න.

907
00:47:51,417 --> 00:47:53,670
ඔයා හයියනේ පිම්ෙඹාතින්, මගෝ ඇහැ
පිටිපස්සෙ තියනෙ හැමදෙයක්මත් එලියට ඒවි.

908
00:47:53,917 --> 00:47:55,510
ඒක හිමින් කරන්න, මෘදුව.

909
00:47:56,583 --> 00:47:59,382
අන්න ඒවගෝ, ඔව් හිමින්.

910
00:47:59,458 --> 00:48:00,960
එයාල මොනවද කරන්නෙ?
- ඇය ඔහුට ඔහු අහපුදේ දනේනෙ.

911
00:48:01,041 --> 00:48:03,464
හාද්දක් නෙ?
- දයියනේ.

912
00:48:03,625 --> 00:48:05,127
ඔයාට දැනෙන්නෙ කොහොමද?
- මට දැන් සුවයි.

913
00:48:05,417 --> 00:48:06,634
මට දැන් අත්සන් කරන්න පුලූවන්ද?
- කරුනාකරල එහෙම කරන්න.

914
00:48:06,667 --> 00:48:08,669
- මොක්කද වුනේ?
- මට මෙහෙ ලියාපදිංචි වනේන අමතක වුනා.

915
00:48:08,667 --> 00:48:10,715
අපි දැන් මොක්කද කරන්න ඕනෙ?
- ප්‍රශ්නයක් නෑ, ඔයා ඇවිත් හෙ ඒකට අත්සන් කරන්න ඕනෙ.

916
00:48:11,500 --> 00:48:13,502
එහෙමනම් තත්වය මම එනවා
- ඔයා හෙ එනවද?

917
00:48:13,542 --> 00:48:15,795
මම අනිවාර්යනේම එනවා බායි
- බායි.

918
00:48:17,083 --> 00:48:19,836
ප්‍රභා පේන විදිහට එයා තිගැස්සිලවගෝ
සංවර්ධනයනේ.

919
00:48:19,917 --> 00:48:21,043
එයාට කියන්න ඔට්ටුව අමතක කරන්න එපා කියලා.

920
00:48:21,125 --> 00:48:23,719
මට මතකයි තමයි
එත්, කෙල්ලෙක් දාගන්න එක ලෝසි දෙයක් නෙමේ.

921
00:48:23,875 --> 00:48:25,548
ඇයගෙ තැන අයට මේක පිලිගන්න වනෙවා.

922
00:48:25,625 --> 00:48:26,626
ඔහුට ඔබ කීදේ ඇහනේන ඇති
- එත්, මම දන්නවා මේක සහතිකවම.

923
00:48:26,709 --> 00:48:29,007
මොකද?
- ඔයා බූරුවකෝ වගෝ නගරය වටෝයන්නෙ.

924
00:48:31,500 --> 00:48:34,379
ඒයි සිනු, දැන් බලන්න මම පොලීසිය
මගෝ තාලයට නටවන විදහි.

925
00:48:34,458 --> 00:48:35,835
මම දෙපාර්ථමේන්තුව බලාගන්නම්.

926
00:48:35,917 --> 00:48:37,715
මං එයාගෙ අරක්කු බිස්සන් පවා අලල්ගන්නවා.

927
00:48:37,792 --> 00:48:39,169
මම උඹගෙ වැඩ තහනම් කරනවා
- ඒක අසාධාරනයි, සහෝදරයා.

928
00:48:39,417 --> 00:48:41,044
මොකක්ද අසාධාරණ, වැඩකට නැති එකා?

929
00:48:41,125 --> 00:48:42,968
ප්‍රවා
- ඒයි දක්ෂිනමුර්ති.

930
00:48:43,166 --> 00:48:45,840
මචේචර කාලයක් අපේ පස්සෙ බල්ලෙක් වගෝ ආවෙ.

931
00:48:45,875 --> 00:48:48,219
දැන්, උඹ කොහොමද පිස්සු බල්ලෙක්
වගෝ අපේ ව්‍යාපාර නවත්වන්නෙ?

932
00:48:48,667 --> 00:48:51,546
මම උඹගෙ බෙල්ල හපල උඹව මරනවා
- ආව්.

933
00:48:51,583 --> 00:48:52,675
පොන්ඩු?

934
00:48:53,166 --> 00:48:55,043
එයා ඔබට කතාකරනවා සහෝදරයා
- මං නෙ?

935
00:48:56,625 --> 00:48:58,878
ඒ එකම තත්වයමයි, සරනාගත...

936
00:48:58,959 --> 00:49:01,553
...අවුල්වුනු හිසකසෝ හා වෙරිවු ඇස්..

937
00:49:01,625 --> 00:49:03,878
...සුදුවන් හම හා පොලිගෙඩිය වගෝ නිකට
ඔයා හරියටම පාන්ඩු වගෝමයි.

938
00:49:03,917 --> 00:49:05,544
කවුද පාන්ඩු?
- මගෝ හොදම යාලූවා

939
00:49:05,625 --> 00:49:08,583
එයාගෙ පරිජේදය අවසානයි
- මුර්ති සර්, දවෙියන් ශේෂ්ඨයි.

940
00:49:08,667 --> 00:49:10,089
මට දැනෙන්නෙ හරියට පාන්ඩු මං ඉස්සරහ ඉන්නවා වගෝ.

941
00:49:10,166 --> 00:49:11,884
ඔයා අදහස් කරන්නෙ එයා දැන් නැතිවෙලා කියලද?
- එයා මියගිහින්.

942
00:49:12,000 --> 00:49:14,503
කොහොද? - මං එයාව මැරුවා
- ඇයි ඔයා ඔයාගෙ සහෝදරයා මැරුවෙ?

943
00:49:14,583 --> 00:49:15,709
ඒක අභිරහස් ඉතිහාසයක්.

944
00:49:16,041 --> 00:49:17,463
එයා දැන් කියවන්න ගන්න යන්නෙ මොන කතාවද?

945
00:49:17,500 --> 00:49:19,628
වසර ගානකට පසු
අපි පොලිස් කදවුරක මුනගැසුනා.

946
00:49:19,709 --> 00:49:21,632
අපි පොලිස්කාරයො වනේන පොරොන්දුවුනා
අපි 5වන පන්තියෙ ඉන්නකොට.

947
00:49:21,667 --> 00:49:23,761
ඉතින් අපි ඉතාමත් මහන්සිවෙලා වැඩකාල පොලිස්කාරයො වුනා.

948
00:49:23,834 --> 00:49:25,802
එයා රහස් පොලිසියනේ, මං අනෙක් අතට, ප්‍රසිද්ධ පොලිස්කාරයකෝ.

949
00:49:25,834 --> 00:49:28,007
දවසක්, මාෆියා කල්ලියක් මුනු වහන් අපිට පහරදුන්නා.

950
00:49:28,041 --> 00:49:29,588
මං, සාමාන්‍ය විදිහට
එයාලට එක පැත්තක ඉදන් වෙඩිතිබ්බා.

951
00:49:29,667 --> 00:49:31,044
ඊටපස්සෙ, මම එයාලගෙ වසේමුනු ගලවන්න පටන්ගත්තා.

952
00:49:31,041 --> 00:49:32,793
මම අවසාන එක විවෘත්ත කරාම
මං තිගැස්සුනා. - ඇයි?

953
00:49:32,875 --> 00:49:35,094
වසේමුනට පිටිපස්සෙ ඉදල තියනේනෙ මගෝ යාලූවා පාන්ඩු
රහස්පොලිසියනේ.

954
00:49:35,166 --> 00:49:37,840
නෑ නෑ, එයා එයාලගනේකෙනෙක් නෙමේ.

955
00:49:37,875 --> 00:49:40,173
මගෝ යාලූවා මරුව වැරැද්දට
මම හුම්මානයට ගිහින්..

956
00:49:40,417 --> 00:49:41,589
...උනු ජලයෙ පැයගානක් හිටියා.

957
00:49:41,625 --> 00:49:43,377
මගෝ ඇග පිච්චුනා
එත් මගෝ ආත්මය සිතලවුනේ නෑ.

958
00:49:44,125 --> 00:49:47,049
දවස් ගානකට පස්සෙ, මම ඔයාව දකින් ආවෙ
මං ඔයා වනෙුවනේ ඕනෙ දෙයක් කරන්න සූදානම්.

959
00:49:48,458 --> 00:49:51,462
වහාම, ඔබ වහපු හැම අරක්කු සාප්පුවක්ම විවෘත්ත කරන්න ඕනෙ.

960
00:49:51,542 --> 00:49:53,761
ඒක පොඩි ඉල්ලිමක් විතරයි
ඔයාට හරි කරුනාවන්ත හදවතක් තියනේනෙ.

961
00:49:54,000 --> 00:49:55,001
එන්න, අපි දවල්කෑම කාලා මේක විසදගමු.

962
00:49:55,166 --> 00:49:57,965
මටනම් උදේකැම විතරයි
එතනදි එයා තමන්ට කියල දවල් කෑමත් කනවා.

963
00:49:58,041 --> 00:49:59,042
මේ අරක්කු සින කිව්වා..

964
00:49:59,125 --> 00:50:00,923
...ඔහු දාමොදාර්ගෙ ව්‍යාපාරවලින් වැඩිම ආදායම් උපයනවා කියලා.

965
00:50:00,959 --> 00:50:02,461
එයා බොරු කියන්නෙ, වැඩකට නැ

966
00:50:02,542 --> 00:50:04,544
ඔබ ඔහුගෙ මුදල් අවුරුදද්කට එකතු කලත්..

967
00:50:04,583 --> 00:50:06,085
...ඒක මං එක තරගයකින් උපයන ගානට වඩා වනේනෙ නෑ.

968
00:50:06,166 --> 00:50:07,964
ඔයා මොනවද කිය්නනෙ?
ඔයා කොහොමද මේතරම් උපයන්නෙ තරගවලින්?

969
00:50:08,041 --> 00:50:09,884
සෙල්ලම් අංකයනේ අඩුයි
අපිට ගොඩක් යේජනාක්‍රම තිබනෙවා.

970
00:50:09,917 --> 00:50:12,966
පන්ජාම් කණAඩායමේ අයිතිකාර ප්‍රිති සින්තා
වැලදගන්නවද සිපගන්නවද, ඇයගෙ කණAඩායම දින්නම?

971
00:50:13,041 --> 00:50:15,715
හය ගහපු තරගකරුවකෝ
එයාගෙ පැත්ත බලනවද නැද්ද?

972
00:50:15,875 --> 00:50:18,845
අම්බානිගෙ පවුලට තියනේනෙ
පෆ් චිප්ද ස්නැක් වලට?

973
00:50:18,875 --> 00:50:21,879
මේ විදිහට, අපිට සෙල්ලමේ බේල ගානට වඩා
වැඩසටහන් ක්‍රම තිබනෙවා.

974
00:50:21,917 --> 00:50:23,794
එත්, මොකකද් තිබනෙ වගකීම
පරාදවුනාම ඔබට මුදල් ලැබනෙවා කියන්න?

975
00:50:23,834 --> 00:50:25,381
අපි එයාලගනේහිස් චකෝ ගන්නවා.

976
00:50:25,500 --> 00:50:26,501
මොකද වනේනෙ හතරෙ පාරක් බැලනස් එකට මදිනම්?

977
00:50:26,583 --> 00:50:28,051
අපි එයාලගෙ ශරීර කොටස් විකුණවා.

978
00:50:28,083 --> 00:50:30,085
අපිට ඒකට තිබනෙවා වනෙස් දෙපාර්ථමේන්තුවක්
- දෙපාර්ථමේන්තුවක නෙ?

979
00:50:30,125 --> 00:50:33,049
වනෙම දෙපාර්ථමේන්තුවක් තිබනෙවා
ඔට්ටු අල්ලන්න හා හොරකරන අයට තලන්න.

980
00:50:33,083 --> 00:50:35,381
මම නිදන සිරකුටිවල 20ක කණ්ඩායමක් තියාගනෙ ඉන්නෙ.

981
00:50:35,458 --> 00:50:36,960
ඔයා හිතන්නෙ මං මේඩයකෝ කියලද?
මං මේක විශ්වාස කරන්නෙ නෑ.

982
00:50:37,125 --> 00:50:39,048
මේක ඇත්ත ෂන්කර්
- මං මේක විශ්වාස කරන්නෙ නෑ, පාන්ඩු.

983
00:50:39,083 --> 00:50:41,552
මම ඔබට කියන්නෙ නැද්ද මේක ඇත්තක් කියලා?
- මං ඒක විශ්වාස කරන්නෙ නෑ.

984
00:50:41,583 --> 00:50:43,836
ඔබ අපිව විශ්වාස කරනවද, අපි ඔයාට ඒක සෘජුව පනේනුවේතින්?
- ඔව් මට පනේවන්න.

985
00:50:43,875 --> 00:50:45,718
මිනිත්තුවක් ඉනන්, ඔයාට මගනේබුරියානි තියනෙවා.

986
00:50:45,792 --> 00:50:47,590
මං කොහොමද ඔයාට බොරු කියන්නෙ, ෂන්කර්?

987
00:50:47,625 --> 00:50:50,970
ඔක්කොම යාලූවො පොලිස් ස්ථානයට ආවා.

988
00:50:51,125 --> 00:50:53,878
මම කණ්ඩායම් පනිවිඩියක් යැව්වා
හැමේම මෙහෙ මිනිත්තු 10කින් ඒවි.

989
00:50:54,625 --> 00:50:56,172
ෂන්කු, මේ මකේ කණ්ඩායමේ 20

990
00:50:56,458 --> 00:50:58,085
ඒයි, එයාට ආචාර කරන්න.

991
00:50:58,125 --> 00:50:59,126
ආයුබේවන්, සහෝදරයා.

992
00:50:59,166 --> 00:51:02,010
ඒය්, එයාලව ඇතුලට අරන් ගිහින් 20-20 තරගය පටන්ගන්න.

993
00:51:02,125 --> 00:51:02,921
මේ තරගය මොකක්ද?

994
00:51:09,125 --> 00:51:11,753
ආව් ආව්.
- ඒයි.

995
00:51:12,959 --> 00:51:15,041
ආව්, දයියනේ

996
00:51:18,166 --> 00:51:20,419
කරුනාකරල නවත්වන්න.

997
00:51:24,125 --> 00:51:27,083
ඔයා කිව්වෙ ඔයා සන්සුන් වනෙවා කියලා.

998
00:51:27,166 --> 00:51:30,545
මම සියල්ල අනුමානය කරන්න තිබුනෙ
ඔයා කතාව කියද්දි.

999
00:51:30,709 --> 00:51:32,586
මට සහතිකයි මේක කරන්න ඇත්ෙත හිතලමයි.

1000
00:51:32,667 --> 00:51:35,546
ඇයි මං ඒක කරන්නෙ? මම සාමාන්‍යයි
ඔයා හරියට යේධ නයකෝ වගෝ.

1001
00:51:35,583 --> 00:51:37,051
මැරුනු නයාට ගහන්න එපා.

1002
00:51:37,083 --> 00:51:38,130
ඔයා තරු දැකල තියනෙවද?

1003
00:51:38,375 --> 00:51:41,174
මම යුග දෙකක ඒවා දැක්කා.

1004
00:51:41,417 --> 00:51:44,466
මොකක්ද වනේනෙ ඔබ කරුනාව පනේවන්නෙ නැතිවදේදි..

1005
00:51:44,500 --> 00:51:45,752
...කවුද ඔයාලගට දුකහිෙතන කතාවක් අරන් එන්නෙ, උදව් ඉල්ලන්.

1006
00:51:45,834 --> 00:51:48,713
හරි. ඔබ ඇසට ඇසක් අරන් තියනේනෙ
මං ඔබව අගය කරනවා.

1007
00:51:48,750 --> 00:51:51,048
එබ කොහොමද මේක දාමෝ සහෝදරයට කියන්නෙ?
- ෆනේඑක

1008
00:51:54,083 --> 00:51:56,085
ඒයි ෆ්රැන්ගි ඔයාට පුලූවන්වුනාද අර අරක්කු සාප්පු ඇරගන්න?

1009
00:51:56,166 --> 00:51:58,635
එයා අපෙ ඕට්ටු බිස්නස්තුත් සීල් කරලා සහෝදරයා.

1010
00:51:59,500 --> 00:52:03,084
එයා අපේ ඔක්කොම මිනිස්සු අත්තගන්ඩුවට අරන්
කලූ නිල් වනේන ගහල.

1011
00:52:03,166 --> 00:52:06,466
මට දැන් හිෙතන්නෙ මේ ඔක්කොම අතඇල දාලා ආශ්‍රමයකට යන්න

1012
00:52:06,542 --> 00:52:08,590
කට වහනවා, ගිහින් සාම්පැන්ගි හම්බුවනෙවා.

1013
00:52:08,750 --> 00:52:10,969
සාම්පන්ගි
- මොකක්ද මේ ඔක්කොම විකාර?

1014
00:52:11,041 --> 00:52:13,464
ඇයි ඔයා හැම දිනයකම ගිහින් පොලිස් ස්ථානයට අත්සන් කරන්නෙ?

1015
00:52:13,542 --> 00:52:14,668
මට කමක් නෑ මේ ඔක්කොම අත්සන් තාත්ෙත.

1016
00:52:14,709 --> 00:52:16,052
මට මැරනේන වගෝ දැනෙන්නෙ
මට මේවගෝ වඩකට නැති කතා ඉවසන්න වදේදි.

1017
00:52:16,083 --> 00:52:18,757
එයා මොකක්ද කිව්වෙ?
- එයා වක්‍රව මට යේජනා කරනවා.

1018
00:52:20,625 --> 00:52:23,674
මම ඒකෙ වාසියනේ එයාව ගෝ වටෝදුවවනවා.

1019
00:52:23,709 --> 00:52:25,632
මම එයාට කියල මට විරුද්ධව දාපු නඩුව අයින්කරගන්නවා.

1020
00:52:25,709 --> 00:52:28,007
මම එයාව සරෝජා රසකැවිලි වලට තානාපති කරගන්නවා.

1021
00:52:28,041 --> 00:52:30,464
පලිගැනීමෙ කොටසක් විදිහට, මම එයාට
බලන්න සලස්වනවා ආදර චිත්‍රපටි...

1022
00:52:30,542 --> 00:52:32,636
...මම පාරෙ එයාව ලූන්ගි නැටුම් නටවන්න සලස්වනවා.

1023
00:52:32,709 --> 00:52:36,919
මට තේරනැවා, දුවේ, සරෝජා රසකැවලි
තමයි ගින්දර සරෝජාගෙ සිතිවලි සසලවනෙවා.

1024
00:52:36,959 --> 00:52:38,677
ඉක්මනට පරීක්ෂා කරන්න, එයා ඒක ඉල්ලනවා
- එහෙමනම් ඔයාව පරීක්ෂා කරන්න.

1025
00:52:38,667 --> 00:52:39,964
ඔයා දන්නවද?
මං කොහොමද දන්නෙ?

1026
00:52:42,875 --> 00:52:43,546
දැක්කද?

1027
00:52:43,625 --> 00:52:45,002
මනාලියක් දැනටමත් අපේ බොස් බදින්න යන්නෙ.

1028
00:52:45,083 --> 00:52:45,959
කට වහගන්නවා.

1029
00:53:01,875 --> 00:53:04,924
ඔබ මට කරන්න කියපු විදිහට
මම ඔක්කොම පොලිසිය සම්බන්ධ චිත්‍රපටි දැකල තියනෙවා.

1030
00:53:05,417 --> 00:53:06,919
මම පොලිස්කාරයින්ගෙ බලය තේරුම්ගනෙ තියනේනෙ.

1031
00:53:07,083 --> 00:53:09,427
අඔයා පොලීසිය වෙවද?
දහය අසමත් කනොට කරන්න බෑ.

1032
00:53:09,458 --> 00:53:12,132
ඒ වනෙුවට පොලිස්කාරයකෝ බදින එක කරන්න පුලූවන්ද?

1033
00:53:12,417 --> 00:53:14,135
ඔයාට ඒකට සුදුසුකම් ඕනෙ කරන්නෙ නෑ
- සර් ලිපිගොනුව - යනවා යන්න.

1034
00:53:16,583 --> 00:53:19,678
ඔයා මට ඔයාගෙ කොන්ත්‍රාත් වලින්
කව පරීක්ෂකයකෝ සොයල දනෙවද?

1035
00:53:21,166 --> 00:53:23,589
ඔබට ඇයගෙ යේජනාව ැඅහුනා නේද?
- සද්ද කරන්න එපා.

1036
00:53:23,709 --> 00:53:27,088
ඔබට තේරනෙවානම්, ඔබට දෙපැත්ෙතන්ම
බේ‍ර්කර්ගෙ කොමිෂන් ගන්න පුලූවන්.

1037
00:53:28,083 --> 00:53:30,051
මම හිතනවා ඔබට තේරනෙවා කියලා
- ඔව්.

1038
00:53:30,875 --> 00:53:32,468
මම යන්නම්
- හරි.

1039
00:53:32,959 --> 00:53:34,586
බායි - බායි.

1040
00:54:08,667 --> 00:54:13,878
හලෝ.. ඔබ මාව ඔබේ සිතිවිලිවලින් පුපුරුවා හරිනවා.

1041
00:54:13,959 --> 00:54:19,420
ඔබ දවල් රෑ දෙකෝම මාව සිතිවිලි වලින් පුරවනවා.

1042
00:54:19,500 --> 00:54:24,802
ඔබ හරියට මගෝ හදවතේ සිනුවක් වගෝ.

1043
00:54:24,834 --> 00:54:30,136
ඔබ මට පාසැල් පාඩම් අමතක කරවනවා.

1044
00:54:30,166 --> 00:54:34,876
අපි මුනගැසුනු මොහොතේ සිට මගෝ ජීවිතය උත්සවයක්.

1045
00:54:35,667 --> 00:54:41,549
සිහින තේරුම්ගැනීම හැරනේන වනෙ මොකක්ද වඩා උස්වු සැමරුම.

1046
00:54:42,041 --> 00:54:44,794
මගේ සාරා, එන්න..

1047
00:54:47,542 --> 00:54:49,920
මගෝ හදවත ජයගන්න, මගෝ ආදරය.

1048
00:54:52,917 --> 00:54:55,545
මගේ සාරා, එන්න.

1049
00:54:58,125 --> 00:55:00,969
මගෝ හදවත ජයගන්න, මගෝ ආදරය.

1050
00:55:27,625 --> 00:55:31,755
එන්න, සාරා.

1051
00:55:32,542 --> 00:55:36,877
එන්න, සාරා.

1052
00:55:37,542 --> 00:55:45,131
මම ඔබ මගෝ ඇස්වලින් අල්ලාගනෙ
ඔබව දවල් රෑ දෙකෝම බලාගන්න ඕනෙ.

1053
00:55:45,542 --> 00:55:53,506
මම ඔබව මගෝ සිනහවේ මගෝ ෙතාල්මත,
මිහිරි නාදයක් ලෙස තබාගන්නවා.

1054
00:55:54,417 --> 00:55:59,628
මම ඔබේ සුන්දරත්වයනේ මත්වෙලා.

1055
00:55:59,709 --> 00:56:04,089
මම කුමක් කලත්
මගෝ හදවත ඔබගැන දොලදුකින්.

1056
00:56:04,792 --> 00:56:09,593
ඇස් දෙකක් මදි ඔබේ සුන්දරත්වය දකින්න
අඩුගානෙ ඇස දුසිමක්වත් ඕනෙ.

1057
00:56:09,917 --> 00:56:15,799
ඔබ මගෝ වුනේතින්
මම ලෝකයෙ සතුටුම මිනිසා වනෙවා.

1058
00:56:16,709 --> 00:56:19,462
මගේ සරා, එන්න..

1059
00:56:24,792 --> 00:56:28,001
එන්න සරා.

1060
00:56:44,792 --> 00:56:47,420
මම මොනතරම් ගැඹුරින් නිදාගත්තත්...

1061
00:56:47,458 --> 00:56:52,589
...ඔබේ අඩිවල හඩ මාව වහාම අවදි කරනවා.

1062
00:56:52,792 --> 00:56:55,511
ඔබ මගෝ ලගට ආවාම..

1063
00:56:55,583 --> 00:57:01,169
...මට දැනෙන්නෙ පුරහද මහපොලවෙ කියායි.

1064
00:57:01,834 --> 00:57:07,011
ඔබතුල බලවත් කාන්දමත් සැගවී ඇත.

1065
00:57:07,417 --> 00:57:12,048
එය මාව ඔබට ආකර්ශනය කර ගන්නවා.

1066
00:57:12,125 --> 00:57:17,006
ඔබ මගෝ හදවතට ඇස්විලින් පිවිසුනා.

1067
00:57:17,625 --> 00:57:23,462
..මාව සම්පුර්ණයනේම කෝලලකාගත්තා.

1068
00:57:23,959 --> 00:57:28,465
මගේ සාරා, එන්න.

1069
00:57:29,458 --> 00:57:32,007
මගෝ හදවත ජයගන්න, මගෝ ආදරය.

1070
00:57:34,750 --> 00:57:40,086
මගේ සාරා, එන්න.

1071
00:57:40,125 --> 00:57:43,925
මගෝ හදවත ජයගන්න, මගෝ ආදරය.

1072
00:57:47,375 --> 00:57:52,506
එන්න සරා.

1073
00:57:52,709 --> 00:57:57,715
එන්න සරා.

1074
00:57:57,750 --> 00:58:02,586
එන්න සරා.

1075
00:58:03,709 --> 00:58:06,132
ඇයි ඔයා මෙහෙ?
- ඔයාට මිහිරි ආරංචියක් දනේන.

1076
00:58:06,375 --> 00:58:09,094
ඒ මොකක්ද?
- ඔබ නැවත පොලිස් ස්ථානයට යන්න ඕනෙ කරන්නෙ නෑ... - ඇයි?

1077
00:58:09,125 --> 00:58:10,752
ඔබට විරුද්ධ ඔක්කොම නඩු ඉවත්කරගත්තා.

1078
00:58:11,875 --> 00:58:12,626
තව එක් දෙයක්...

1079
00:58:12,709 --> 00:58:14,711
මම හෙ ඉදන් සරෝජා රසකැවිලිවල ප්‍රධාන තානාපති වනෙවා.

1080
00:58:14,792 --> 00:58:17,090
ඔබට මට කියල ඕනෙම වලදෙ දැන්වීමක් කරගන්න පුලූවන්.

1081
00:58:17,375 --> 00:58:21,801
ඒ විතරක් නෙමේ... මම පිස්සකෝ වගෝ පාරෙ ලූන්ගි නැටම් කරනවා.

1082
00:58:22,458 --> 00:58:23,960
එයා කතාකරන්නෙ හරියට එයා ඔක්කොම දන්නවා වගෝ.

1083
00:58:24,000 --> 00:58:26,002
මම කතාකරන්නෙ මොකද මං ඒ ඔක්කොම දැක්ක නිසා.

1084
00:58:26,041 --> 00:58:31,673
මම ඔයාගෙ පවුල ගැන හැමදයකෝම දන්නවා..
ඉතින් මම ඔයාගෙ තැන පුරාම සි.සී.ටි.වි. දැම්මා.

1085
00:58:31,709 --> 00:58:32,835
අපේ

1086
00:58:33,417 --> 00:58:37,718
අපි ඔයාගෙ සියලූම කුමන්ත්‍රන හා සැලසුම් බලාගනෙ සිටියෙ.

1087
00:58:37,750 --> 00:58:40,970
ඔයා හදන්නෙ පොලිස් ඉස්පකේටර් මේඩයට අන්දන්නද?
ඔහොම ඉන්න..

1088
00:58:41,000 --> 00:58:43,879
මම දැන්වීමක් දාන්නම්, ඔයාගෙ ඔක්කොම සාප්පු සිල් කරන්න.

1089
00:58:43,917 --> 00:58:46,966
මම ළමයි ගැහැනු කියල කිසිකෙනෙක්
බලන්නෙ නැතිව, ඔක්කොම හිරකරනවා.

1090
00:58:47,041 --> 00:58:49,669
මගෝ කොල්ලා.. ගියදේ ගියාවෙ...
කරුනාකරල තරහ ගන්න එපා...

1091
00:58:49,709 --> 00:58:52,462
...ඒ ඔක්කාම අමතක කරන්න
- ඒක කරන්න මං ඔයාගෙ මස්සනාද?

1092
00:58:52,500 --> 00:58:54,047
එත් මගෝ කොල්ලො...
- දැන්වීම දනෙකම් ඉන්න.

1093
00:58:54,083 --> 00:58:56,927
කරුනාකරල මම කියනදේ අහන්න..
- කට වහනවා, ඒක නාට්‍යක් විතරයි.

1094
00:58:56,959 --> 00:58:59,132
මහ බොරුවක්, විකාර..

1095
00:58:59,625 --> 00:59:03,926
වේගවත්ම ඇගිල්ල ප්‍රථමයනේ... තුන්වැනි ප්‍රශ්නය තිරයෙ
ඔබ සූදානම් කරන්න ඕනෙ කරනවා..

1096
00:59:03,959 --> 00:59:06,166
...මේ අංක්ක ආරෝහන පිලිවලටෙ...

1097
00:59:06,208 --> 00:59:08,757
වෙලාව ඉවරයි
අපි බලමු හරි පිලිවලෙ මොක්කද කියලා.

1098
00:59:08,792 --> 00:59:11,625
-9, -4, 0 හා 3

1099
00:59:11,667 --> 00:59:14,546
බලමු කීදෙනෙක් හරියට උත්තරදීල තියනෙවද කියලා.

1100
00:59:14,625 --> 00:59:17,970
අපි බෙල්ල ෙතක් ප්‍රශ්නවල පැටලිලා, එයා විනේදවනෙවා..

1101
00:59:18,458 --> 00:59:19,801
මට කියන්න කොල්ලනේ..
- ඔව්, සහෝ..

1102
00:59:19,834 --> 00:59:22,792
අපිට කිව්වා අපේ බිස්නස් ප්‍රශ්න ගැන
- මම ඒක ස්මපුර්ණයනේම විසදුවා.

1103
00:59:22,834 --> 00:59:24,632
ස්තුතියි, සහෝ
- ඇයි එහෙම කියන්නෙ?

1104
00:59:24,667 --> 00:59:27,136
මම දැන් සිට ඔබේ වලදොමෙ වැඩ භාරගන්නවා.

1105
00:59:27,166 --> 00:59:29,760
මොකක්
- මෙතන දැක්කද, ඔබට දිත්ව තිගැස්මක් ලැබනෙවා.

1106
00:59:40,542 --> 00:59:42,135
ඔබ ඔහුගැන පැමිනිලි කලාට පස්සෙ..

1107
00:59:42,417 --> 00:59:44,886
...මම තරහනේ පොලිස් ස්ථානයට ගියේ.

1108
00:59:45,542 --> 00:59:46,794
එයා පුදුමනේබැලූවෙ.

1109
00:59:47,500 --> 00:59:49,002
මම ව්‍යාකුල බැල්මක් දුන්නෙ.

1110
00:59:49,041 --> 00:59:50,793
ඒ එකම ගස්ලබු හැඩැති මුහුන.

1111
00:59:50,834 --> 00:59:53,758
අලය වගෝ නහය හා ලෝවගෝ ඇස්.

1112
00:59:53,834 --> 00:59:55,552
දත් හරියට සියඹලා ඇට වගෝ.

1113
00:59:55,625 --> 00:59:57,002
ඔයා මට මගෝ නැතිවුනු අයියාව මතක්කරනවා.

1114
00:59:57,041 --> 00:59:59,043
එයා නැතිවෙලා මොනතරම් කාලයක්ද?
- ඒක දුක හිෙතන කතාවක්.

1115
00:59:59,458 --> 01:00:00,710
මම ඒක කෙටියනේ කියන්නම්
- කරුනාකරල කියන්න.

1116
01:00:00,750 --> 01:00:02,548
අපේ හවුල් පවුලෙ කාටවත් රස්සාවක් තිබුනෙ නෑ.

1117
01:00:02,667 --> 01:00:05,466
සහෝදරයා රස්තියාදු කාරයකෝ වගේ රොන්දෙ ගහනවා
පියා හැමතිස්සමෙ හිනාවනෙවා.

1118
01:00:05,458 --> 01:00:06,880
අම්මා මලෙකේ විදිහට වැඩකලෝ

1119
01:00:07,000 --> 01:00:08,718
අත්තම්මගෙ අතක් පුරවලා වළලූ.

1120
01:00:08,792 --> 01:00:10,760
අපි සහෝදරයො අතර ලොකු කැපවීමක් තිබුනා..

1121
01:00:10,792 --> 01:00:12,419
..එත් ඒවනෙුවට හැගීම් තිබුනෙ නෑ.

1122
01:00:12,500 --> 01:00:14,002
අපි හරිම කුතුහලයනේ ආචාර කරන්න පුරුදුවෙලා හිටියෙ.

1123
01:00:14,041 --> 01:00:16,635
එක දවසක්, මල් පේච්චියකට තරහ ගිහින් පයින් ගැහුවා
මගෝ සහෝදරයා මොනවත් කලෝ නෑ.

1124
01:00:16,667 --> 01:00:19,090
එයාගෙ හදවත බිදුනා..
වචන පිටවුනේ නෑ සම්බන්ධය බිදුනා.

1125
01:00:19,417 --> 01:00:21,215
එයාට වැඩේ කොහොමරහි කරලා
සල්ලි ටිකක් ඉතිරිකරගන්න ඕනෙකලෝ..

1126
01:00:21,458 --> 01:00:23,426
...තිරණය කරා ගෙදරට එන්නෙ නැතිව ඉන්න
එයා මල් පොච්චිය ගන්නකම්...

1127
01:00:23,500 --> 01:00:25,002
...එයා ගෙදරින් ගිහින් කවදාවත්ම ආවෙ නෑ.

1128
01:00:25,125 --> 01:00:27,048
මගෝ සහෝදරයා නිතර මගෝ සාක්කුවට සල්ලි දානවා.

1129
01:00:27,083 --> 01:00:28,255
ඉතින් මං ඔයා වනෙුවනේ යමක් කරන්නම්.

1130
01:00:28,500 --> 01:00:30,002
ඔයා වහපු බිස්නස් විවෘත්ත කරල දනේනම්.

1131
01:00:30,041 --> 01:00:31,167
එහෙමනම් ඔයා අද රෑ කෑම සූදානම් කරන්න.

1132
01:00:32,208 --> 01:00:34,051
ඔයාගෙ සහෝදරයා රෑකෑම ඉල්ලූවා..

1133
01:00:34,083 --> 01:00:35,710
...වැඩිහිටියා මනෙු එකට බීම එක්කලා.

1134
01:00:36,625 --> 01:00:38,002
ඔයාට උදේකෑම මට දවල්කෑම..

1135
01:00:38,583 --> 01:00:41,006
....බිම එක්ක සාදයක්.

1136
01:00:41,917 --> 01:00:43,134
චියර්ස්.

1137
01:00:44,000 --> 01:00:44,922
මොකද මල්ලි?

1138
01:00:44,959 --> 01:00:46,961
ඇයි ඔයා අරක්කු බනේනෙ නැත්ෙත?

1139
01:00:46,959 --> 01:00:48,131
මම කැමතියි.

1140
01:00:48,375 --> 01:00:50,503
අනික, මගෝ අයියා මට කවදාවත්ම බොන්න කිව්වෙ නෑ..
මම එයාව නැවැත්තුවතේ නෑ

1141
01:00:50,542 --> 01:00:51,714
එයා දොඩවන්න කැමැත්ෙතන් සිටියෙ..

1142
01:00:51,750 --> 01:00:53,502
...මම අහන්නෙ.
- මේ සොදරයාත් ඔයාට බලකරන්නෙ නෑ.

1143
01:00:53,542 --> 01:00:54,839
ඒයි, මේ අපේ සාප්පුවනේද?

1144
01:00:54,875 --> 01:00:56,092
අයි මට අපේ බඩු තියනේනෙ සහෝදරයා?

1145
01:00:56,125 --> 01:00:57,047
ඔයා එහෙම කලාම මොක්කද වනේනෙ?

1146
01:00:57,041 --> 01:00:58,964
අපේ බඩුවල තමයි එකම නියම ලෝබලය තියනේනෙ..

1147
01:00:59,041 --> 01:01:00,668
...ඇතුලෙ බඩු පුදුමයට පත්කරනවා
- නෑ.

1148
01:01:00,834 --> 01:01:02,177
ඔයා මේ සහෝදරයා ගැන මොක්කද හිතන්නෙ?

1149
01:01:02,417 --> 01:01:03,760
බේතලයකට රුපියල් 300ක් යනවා...

1150
01:01:03,792 --> 01:01:05,089
....අපි ඒක පිටට විකුණන්නෙ 3,300කට.

1151
01:01:05,125 --> 01:01:06,718
ඒ කියන්නෙ 10ගුනයක් ලාභ
- සත්තකින්ම.

1152
01:01:06,792 --> 01:01:08,840
දයියනේ
- මේ ෙතල් ගන්න..

1153
01:01:08,917 --> 01:01:09,793
ඔයා කියන්නෙ සුරියකාන්ත ෙතල්ද.

1154
01:01:09,875 --> 01:01:11,843
මල තියනේනෙ මිනිස්සුව රවට්ටන්න විතරයි.

1155
01:01:11,875 --> 01:01:13,798
එහනෙම් මොන ෙතල්ද කියන්නෙ?
- එඩේරු ෙතල්.

1156
01:01:16,417 --> 01:01:18,715
ඒ විතරක් නෙමේ..
අපි ඒකට ගල් ..

1157
01:01:18,792 --> 01:01:19,964
..මිශ්‍ර කරනවා.

1158
01:01:20,000 --> 01:01:21,217
...ගසලබු ඇට දානවා... ගම්මිරිස් වලට..

1159
01:01:21,458 --> 01:01:22,675
රිම් ඇට දානවා කෝපි කුඩු වලට...

1160
01:01:22,750 --> 01:01:23,967
...පාන් පිටි දානවා කිරිවලට..

1161
01:01:24,000 --> 01:01:25,126
...හාල් පිටි දානවා අයිස්ක්‍රිම් වලට..

1162
01:01:25,125 --> 01:01:27,093
...දාල්දා දානාව ග්ලි වලට, තිගුපිටි දානව බටර් වලට...

1163
01:01:27,083 --> 01:01:28,460
...අපි හිරු යට තියනෙ හැමදේම වංචා කරනවා.

1164
01:01:28,458 --> 01:01:29,755
මේවා කෑවම මිනිසුන්ගෙ සෞක්‍යට හානිවනේනෙ නැද්ද?

1165
01:01:29,792 --> 01:01:31,840
එයාල වනෙ කොහෙ යන්නද?
එයාල අපේ ඉස්පිරිතාලයට එන්නෙ

1166
01:01:31,875 --> 01:01:33,468
...අපි එතන බෙහතේ වලටත් වංචා කරනවා.

1167
01:01:33,542 --> 01:01:35,040
හොදටම ඇති.

1168
01:01:35,041 --> 01:01:36,543
ඔයාගෙ මල්ලි තිගැස්සිලා.

1169
01:01:36,583 --> 01:01:37,958
ඔබ මුලූදේම හලෙිකලාම, එයාට සිහි නැතිවයෙි, එයාට කියන්න..

1170
01:01:37,959 --> 01:01:39,757
එව් එයාට කියන්න
- පටෝට්‍රල්වලට භූමිෙතල් කවලම් කරනවා..

1171
01:01:39,792 --> 01:01:40,839
...ඩීසල් වලට නැප්තා..

1172
01:01:40,917 --> 01:01:42,009
...ග්‍රීස් වලට මඩදානවා..

1173
01:01:42,083 --> 01:01:43,130
වාහන නැතිවනෙවා.

1174
01:01:43,417 --> 01:01:45,419
ප්‍රශ්නයක් නෑ, එයාල අපේ මිකැනික්
සාප්පුවටනෙ එන්නෙ ඒවා හදාගන්න.

1175
01:01:45,458 --> 01:01:46,755
අපි පරන කොටස්වල තින්ත ගාලා..

1176
01:01:46,834 --> 01:01:48,427
...එවා අලූත් අමතර කොටස් වගෝ විකුණනවා
- ඔව්.

1177
01:01:48,458 --> 01:01:49,835
මේ ඔක්කොම දාමයක්.

1178
01:01:49,834 --> 01:01:51,677
මේ දාමාය පවත්වාගන්න ගොඩක් පද්ධති ඕනෙ මං හිතන්නෙ.

1179
01:01:51,792 --> 01:01:54,170
ඒවා කොහදෙ?
- මගනේඒක අහන්න එපා.

1180
01:01:55,542 --> 01:01:57,089
- ඔයාගෙ මල්ලිට කියන්නෙ නැද්ද?

1181
01:01:57,125 --> 01:01:59,002
මට දුක හිෙතනවා
- ඔව්, අපිටත් දුක හිතුනා.

1182
01:01:59,083 --> 01:02:01,085
ඒයි, ඔයා මෙහෙ දේවල් නරක් කරන්න එපා.

1183
01:02:01,583 --> 01:02:02,755
මට වැරදි කරන් එපා
මල්ලි.

1184
01:02:02,792 --> 01:02:04,760
මම මගෝ බිරිද එකක්වත් බිස්නස් ගැන කතාකරන්නෙ නෑ.

1185
01:02:04,792 --> 01:02:06,465
මගෝ ෙෆාන් එකෝවත් ඒවා දාගන්නෙ නෑ.

1186
01:02:06,500 --> 01:02:08,047
ඒ ඔක්කොම මගෝ ඔලූවෙ තියනේනෙ.

1187
01:02:08,125 --> 01:02:09,502
මට හොද මතක ශක්තියක් තියනෙවා.

1188
01:02:09,542 --> 01:02:11,636
ඒයි, ඔයා මතකය හා මතක බලය ගැන කියද්දි..

1189
01:02:11,667 --> 01:02:12,919
...මට මතක්වුනා මං මගෝ සහෝදරයා එක්ක කල සෙල්ලම.

1190
01:02:12,959 --> 01:02:15,007
ඒයි.. එයාගෙ අය්යා ගෝම් ෂේකවලට කැමතියි.

1191
01:02:15,083 --> 01:02:16,426
ඒයි.. අපි එහෙමනම් ගෝම් ෂේක එකක් කරමු.

1192
01:02:16,458 --> 01:02:18,506
අපි ගෝම් ෂේක එකක් කරමු
- අපි කරමු.

1193
01:02:20,667 --> 01:02:23,591
අපි ඔබව හෝ මාව අද්විතිය ගෝම් ෂේක එකට පිලිගන්නවා

1194
01:02:23,625 --> 01:02:26,003
වැඩිම ල!කුණු ගන්න කනොයි ජයග්‍රාහකයා..

1195
01:02:26,083 --> 01:02:29,553
නියේජනය වනේනෙ සිංහ සිනු...

1196
01:02:29,792 --> 01:02:31,510
...සුපරි සාම්පාන්ගි

1197
01:02:31,667 --> 01:02:34,466
අපේ නඩුකාරයා ප්‍රභාකර්, හැමේම පිස්සු වට්ටනවා.

1198
01:02:34,500 --> 01:02:37,925
වට තුනක් තිබනෙවා, ඒවට කියන්නෙ
ජාත්‍යන්තර, ජාතික, දේශිය.

1199
01:02:38,000 --> 01:02:39,627
අමතර නැවතුමකුත් තියනෙවා.

1200
01:02:39,667 --> 01:02:43,171
ඉස්සර වෙලාම විසදන කනොට විතරයි
උත්තරය කියන්න ලැබනේනෙ.

1201
01:02:43,417 --> 01:02:45,465
ඔබ හරි උත්රතය දුන්නොතින්
ලකුණු 10යි.

1202
01:02:45,500 --> 01:02:47,047
ඔයා වැරදි උත්තරය දුන්නොතින්
ලකුණු 10ක් අඩුකරනවා.

1203
01:02:47,125 --> 01:02:49,719
ඔබ බසරය ඔබන්න කලින් ප්‍රවේසම්
වනේන මතක තබාගන්න ඕනෙ.

1204
01:02:49,792 --> 01:02:51,089
ඒක හරිද?
- ඔව්.

1205
01:02:51,166 --> 01:02:53,885
වැඩිම ලකූනු ගන්න කනොට අදශ්‍යමාන කියන නම ලැබනෙවා.

1206
01:02:53,917 --> 01:02:57,000
අපි බලමු ඔයාලගනේකවුද අදශ්‍යමාන කියලා..
ඔබ සූදානම්ද? - ඔව්.

1207
01:02:57,041 --> 01:02:59,965
ජාත්‍යන්තර වටයෙ පලමු ප්‍රශ්නය...
කවුද සිම්බාබ්වෙ ජනාධිපති?

1208
01:03:00,000 --> 01:03:01,718
රොබට් ගෝබ්රියල් මුගාබෙ.

1209
01:03:01,834 --> 01:03:03,507
හරි උත්තරය.

1210
01:03:03,667 --> 01:03:06,625
ඊලග... ආජන්ටිනාවෙ අගනගරය?
- බනෙුස් ඒරිස්.

1211
01:03:06,667 --> 01:03:07,634
හරි උත්තරය.

1212
01:03:08,375 --> 01:03:11,174
බල්ලො ජාතියක් ඉන්නවා... බුරන්න බැරි ඒ කවුද?

1213
01:03:11,667 --> 01:03:13,044
බසන්ජිල්
- ඒකට අකුරු

1214
01:03:13,083 --> 01:03:15,177
බසන්න්ජිල්..

1215
01:03:15,625 --> 01:03:17,673
නියමයි ඔයා පුදුමයි.

1216
01:03:17,709 --> 01:03:18,710
ඔයාට ස්තුතියි..
- හොදයි.

1217
01:03:18,709 --> 01:03:20,427
ලොකයෙ ඉන්න වේගවත්ම කුරුල්ලා මොකාද?

1218
01:03:20,625 --> 01:03:21,626
සිෆ්ට්
- මොකක්ද උත්තරය?

1219
01:03:22,542 --> 01:03:26,718
ඇයි ඔයා අනකෝ කාර් නම් ගන්නෙ නැත්තෙ
අයි.20 420 තානාපතිවගේ ඒවා?

1220
01:03:26,750 --> 01:03:28,878
එයා වැරදි උත්තරය දුන්නෙ...
එයාට සෘන ලකුණු දනේන.

1221
01:03:28,917 --> 01:03:31,750
සාම්පාන්ගි මහත්තයා.. ඔයාට හරි මොකක්ද
වැරැදි මොකක්ද කියලා තිරණය කරන්න බෑ.

1222
01:03:31,750 --> 01:03:33,844
විනිච්‍යකරු තමයි ඒක තිරණය කරන්නෙ..
කරුනාකරල කතාකරන්න.

1223
01:03:33,875 --> 01:03:34,967
ස්විෆ්ට් තමයි හරි උත්තරය.

1224
01:03:35,041 --> 01:03:36,759
ඔබට ස්තුතියි.
- ඒක කොහොමද හරි වනේනෙ?

1225
01:03:36,875 --> 01:03:37,876
ඒක කොහොමද හරි වනේනෙ?

1226
01:03:37,917 --> 01:03:40,045
එයා කුරුල්ලෙක් ගැන ඇහවෙ..
එයා දුන්නෙ කාර්එකක නමක්.

1227
01:03:40,041 --> 01:03:41,588
ඒක කොහොමද හරි වනේනෙ? ඒ කොහොමද?

1228
01:03:41,625 --> 01:03:44,504
සාම්පාන්ගි මහත්තයා, අතන ගිහින් හිටගන්න.

1229
01:03:44,667 --> 01:03:46,669
ඔයා හිතන්නෙ මේක ගෝම් ෂේක එකක්ද
නැතිනම් හරක් කඩයක්ද?

1230
01:03:46,709 --> 01:03:47,926
ස්විෆ්ට් තමයි ලොකයෙ ඉන්න වේගවත්ම කුරුල්ලා..

1231
01:03:48,000 --> 01:03:49,843
...ඒකෙ නමින් කාර් එකකුත් තියනෙවා ඒක නිවැරදියි.

1232
01:03:49,875 --> 01:03:51,092
ඔයා ඒක පිලිගන්න ඕනෙ.

1233
01:03:52,500 --> 01:03:53,672
හරි, ඊලග ප්‍රශ්නය.

1234
01:03:53,709 --> 01:03:55,803
මොකක්ද ඉස්සරවෙලා හොයාගත්ෙත...
ලයිටරයද ගිනිපටෝටියද?

1235
01:03:56,542 --> 01:03:57,964
ගිනිපටෝටිය..
- උත්තරය වැරදියි.

1236
01:03:58,500 --> 01:04:00,548
ගිනිපටෝටිය වැරදි උත්තරය?
- ඔව්.

1237
01:04:00,583 --> 01:04:03,587
පුරාතන මිනිසා සොයාගත්තා ගල් දකකේ එකට අතුල්ලලා
ගින්න හදාගන්න පුලූවන් කියලා..

1238
01:04:03,625 --> 01:04:05,627
..ඒ ක්‍රමය යොදාගනෙ ඔහු ෙතල්වලින් ඇදුම් පොගවලා..

1239
01:04:05,709 --> 01:04:06,926
...පලමු ලයිටරය සොයාගත්තා..

1240
01:04:07,041 --> 01:04:09,169
පසුව ගිනිපටෝටියට ඒ ක්‍රියාවලිය දියුනුවුනා.

1241
01:04:09,417 --> 01:04:11,920
ඉතින් ලයිටරය තමයි හරි උත්තරය
ගිනිපටෝටිය තමයි වැරදි උත්තරය.

1242
01:04:13,166 --> 01:04:14,133
ඊලග ප්‍රශ්නය.

1243
01:04:14,500 --> 01:04:16,594
මිනිසාගෙ හදවත සමහර වෙලාවට ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලත්..

1244
01:04:16,625 --> 01:04:18,093
..නවතිනවා ඒක වනේනෙ මොනවගෝ වෙලාවලද?

1245
01:04:24,750 --> 01:04:26,047
කාටවත් උත්තර දනේන බැරිද? ඒක අතඅරින්න.

1246
01:04:26,083 --> 01:04:27,551
අපි ඊලග ප්‍රශ්නයට යමු.

1247
01:04:27,583 --> 01:04:28,880
කරුනාකරල අපිට ඒකට පිලිතුරු ලබාදනේන.

1248
01:04:28,917 --> 01:04:30,544
නැතිනම් මගෝ හදවත ඇත්තටම නවතිවි.

1249
01:04:30,583 --> 01:04:31,425
කෙනෙක් කිවිසුම් අරිද්දි.

1250
01:04:31,458 --> 01:04:32,960
කිවිසුම් අරිද්ද?
- ඔව්.

1251
01:04:33,083 --> 01:04:35,006
අපි කිවිසුම් අරිනවිටදි, අපේ හදවත තත්පයකින් කොසක් නවතිනවා..

1252
01:04:35,125 --> 01:04:37,127
ඒකයි අපේ වැඩිහිටියො, නගරවලිදි දෙවිපිහිටයි කියලා..

1253
01:04:37,375 --> 01:04:40,094
...ගම්වලදි දිගු ආයුකාලයකට ආශිර්වාද පතන්නෙ.

1254
01:04:40,458 --> 01:04:42,677
අපි කිවිසුම් අරිද්දි අපි ස්වයංක්‍රියවම අපේ ඇස් වහගන්නවා..

1255
01:04:42,709 --> 01:04:43,835
දන්නවද අපි එහෙම කලෝ නැතිනම් මොකක්ද වනේනෙ කියාල?

1256
01:04:43,875 --> 01:04:45,673
මොකක්ද වනේනෙ?
- ඇස් බොලෙ එලියට විසිවනෙවා.

1257
01:04:46,458 --> 01:04:47,801
දයියනේ.

1258
01:04:47,834 --> 01:04:49,962
ඔබට ස්තුතියි සර්...
ඔයා නියම ෙතාරතුරු ටිකක් දුන්නෙ.

1259
01:04:50,083 --> 01:04:51,084
ඊලග ප්‍රශ්නය.

1260
01:04:51,125 --> 01:04:53,093
මිනිසා ඉපදුනාම ඇට 300ක් තියනෙවා.

1261
01:04:53,125 --> 01:04:54,627
ඔහු වැඩුනාට ප්සසෙ ඇට කීයක් බවට පත්වනෙවද?

1262
01:04:55,709 --> 01:04:56,961
ඒවා 400ක් විතර වනේන පුලූවන්.

1263
01:04:57,083 --> 01:04:59,006
400යි
- වැරදියි උත්තරය.

1264
01:04:59,125 --> 01:05:01,628
කැන්සල්...
300 - ඒකත් වැරදියි උත්තරය.

1265
01:05:01,667 --> 01:05:02,634
එහනෙම් මොකක්ද හරි උත්තරය?

1266
01:05:02,667 --> 01:05:05,011
206 ඒකයි හරි උත්තරය.

1267
01:05:05,125 --> 01:05:06,798
ඔයා සාමාන්‍ය කෑමද නැතිනම් තනකොලද කන්නෙ?

1268
01:05:06,792 --> 01:05:09,011
ඔයා මිනිහකෝද සෙතක්ද?
වැඩකට නැති එකා.

1269
01:05:09,125 --> 01:05:10,798
සර්, ඔයා මෙතන යුක්තියක් වතිරයි කරන්නෙ.

1270
01:05:10,834 --> 01:05:12,757
කෙනෙක් ඉපදුනාම ඇට 300ක් තියනෙවානම්..

1271
01:05:12,792 --> 01:05:15,671
...එයා වැෙඩන කාලයෙ ඒවා වැඩිවේන
ඕනෙ නැතිනම් ඒ ගානම තියනේන ඕනෙ.

1272
01:05:15,667 --> 01:05:16,919
කොහොමද අංකය අඩුවීමක් වනේනෙ?

1273
01:05:17,000 --> 01:05:19,002
ඒවා මුදල්වර්ගයක්ද කවුරුහරි කොල්ලකන්න?

1274
01:05:19,083 --> 01:05:20,801
එයාට ආසනය දිලාතියනේනෙ අපි එයා
මහත්මයකෝ කියල හිතන නිසා..

1275
01:05:20,834 --> 01:05:21,801
..එයා හැමේටම සමානව සලකන්න ඕනෙ.

1276
01:05:21,834 --> 01:05:23,086
එත් එයා සුදුසුකම් ලබන්නෙ ප්‍රතිචාර දක්වලා හරි පිලිතුරට..

1277
01:05:23,166 --> 01:05:24,463
...මගෝ එක වැරදියි කියලා.

1278
01:05:24,500 --> 01:05:25,592
එයාට වදුරු මුනකුයි තියනේනෙ.

1279
01:05:25,667 --> 01:05:27,544
සාම්පාන්ගි මහත්යා, ඔයා මොනවද කියන්නෙ?
- මං හරි.

1280
01:05:27,625 --> 01:05:28,877
මේඩයකෝ වගෝ කියවන්න එපා.

1281
01:05:28,917 --> 01:05:30,510
මම මගෝ වෘත්තය දිව්රලා මේක කියනවා..

1282
01:05:30,583 --> 01:05:31,880
...මම කාටවත් අපහාස කරල නැ.

1283
01:05:31,959 --> 01:05:34,428
මම කියන්නෙ හරි එකට හරියි කියල
වැරදි එකට වැරදියි කියලා.

1284
01:05:36,834 --> 01:05:38,131
මම යනවා
- ඔයාට ඕනෙනම් යන්න.

1285
01:05:38,375 --> 01:05:40,503
ඔයා කවුද තර්ජනය කරන්න?
- ප්‍රභාකර් මහත්තයා එයා මේඩයකෝ

1286
01:05:41,125 --> 01:05:42,468
මම එයාගෙ පැත්ෙතන් සමාව ගන්න ඉන්නෙ.

1287
01:05:42,500 --> 01:05:44,002
මට දුකක් දැනුනා සර්.

1288
01:05:44,041 --> 01:05:45,042
මම කිව්වෙ ඉදගන්න.

1289
01:05:45,458 --> 01:05:47,460
මම කිව්වෙ ඉදගන්න
- හරි.

1290
01:05:47,834 --> 01:05:50,041
සාම්පාන්ගි මහත්තයා
ඔයා ඒවිදටහ කෑගැහුවොතින් ඔයාට අධික රුධිර පීඩනය හැදේවි.

1291
01:05:50,375 --> 01:05:51,501
එත් ඔබට ඉවසීමක් තිබනෙවාන්ම අහන්න
එතකටෙෙ ඔයාගෙ ජී.කෝ. දියුනුවයෙි.

1292
01:05:51,583 --> 01:05:54,587
අපි ලොකුවදේද අපේ ඇට එකට එක්වෙලා
ප්‍රමාණය අඩුවනෙවා ඒකයි ඇත්ත.

1293
01:05:55,667 --> 01:05:57,886
ජාත්‍යන්තර වටය සම්පුරAණයි
අපි ඔබේ ලකුණු බලමු.

1294
01:05:57,917 --> 01:05:58,793
ප්‍රභාකර් මහත්තයා.

1295
01:05:59,834 --> 01:06:02,428
එයාගෙ නමේ තියනෙ විදිහට
ලකුණු 40කින් ඉදිරියනෙ

1296
01:06:03,458 --> 01:06:05,802
තාමත් නිදාගන්න සිංහ සිනු, බින්දුවයි.

1297
01:06:05,917 --> 01:06:07,009
බලාගනෙයි, සිනු.

1298
01:06:07,041 --> 01:06:10,045
සාම්පාන්ගෙ ලකුණු ගාන -20යි
-මොකද වැරදි උත්තරදිම නිසා.

1299
01:06:10,417 --> 01:06:11,134
සමාවනේන.

1300
01:06:11,667 --> 01:06:13,044
දැන් ජාතික වටයෙ පලමු ප්‍රශ්නය.

1301
01:06:14,583 --> 01:06:16,051
ජාතික කුරුල්ලා?
- මොනරා.

1302
01:06:16,542 --> 01:06:17,885
ජාතික සතා?
- කොටියා.

1303
01:06:18,125 --> 01:06:19,798
ජාතික පලතුර?
- අඹ.

1304
01:06:20,041 --> 01:06:21,759
ජාතික ක්‍රිඩාව
- හොකී.

1305
01:06:21,875 --> 01:06:23,923
භගවත් ගිතාවෙ පරිජේද ගණන
- 18යි.

1306
01:06:24,375 --> 01:06:25,672
දාශවාතාරත්වලින් ඕනෙම අවතර හතරක්.

1307
01:06:25,709 --> 01:06:27,837
මට මේක කියන්න පුුලූවන්, චයිනා කමල් හාසන්.

1308
01:06:27,875 --> 01:06:29,752
චින්නායි කාමාල් හාසන්, අමිරා කාමල් හසන්...

1309
01:06:29,792 --> 01:06:30,634
..සහ ආච්චි කාමාල් හසන්.

1310
01:06:30,709 --> 01:06:33,132
යාලූවා, එයා දේව්දාස් චිත්‍රපටිය ගැන නෙමේ ඇහුවෙ.

1311
01:06:33,166 --> 01:06:34,418
විශ්නු දෙවියන්ගෙ අවතාරගැන.

1312
01:06:37,083 --> 01:06:39,882
හරි උත්රතය, සිනු
ඔබට දීප්තිමත් අනාගතයක් තිබනෙව.

1313
01:06:40,000 --> 01:06:41,718
ඔබට ස්තුතියි සර්
- ඔයාට කැමතියි.

1314
01:06:41,917 --> 01:06:44,420
ඊලග, මොකක්ද ෙතලිගුවල පලමු චිත්‍රපටිය?

1315
01:06:44,875 --> 01:06:45,967
අලූරි සිතා රාමා රන්ජු.

1316
01:06:46,375 --> 01:06:47,422
ක්‍රිෂ්නා තමයි ප්‍රධාන තරුව විරයා.

1317
01:06:47,458 --> 01:06:48,550
විරක්‍රියාවටයි එයා කැමතියි.

1318
01:06:48,625 --> 01:06:49,877
පලමු මිලිමීටර් 70 චිත්‍රපටිය සිම්හසානම්.

1319
01:06:49,917 --> 01:06:51,590
පලමු කව්බොයි චිත්‍රපටිය මොසාලානාගු මොසාගාකු.

1320
01:06:51,583 --> 01:06:53,085
පලූම ජේම්ස්බොන්ඩ් චිත්‍රපටිය ගොදාචාරි 116

1321
01:06:53,375 --> 01:06:55,377
එයා හැම චිත්‍රපටියකටම දක්ෂයි.

1322
01:06:55,500 --> 01:06:57,002
හරි උත්තරය හා හරි ෙතාරතුරු.

1323
01:06:57,083 --> 01:06:59,085
ඒක දිගට කරන්න, එයා දැන් ඉස්සරහින්.

1324
01:06:59,125 --> 01:07:01,469
ස්තුතියි සර්
- ජාතික වටය සම්පුර්ණයි.

1325
01:07:01,542 --> 01:07:03,385
කරුනාකරල ලකුණු
- සිංහ සිනු.

1326
01:07:03,583 --> 01:07:04,835

1327
- ස්තුතියි සර්.

1328
01:07:04,917 --> 01:07:06,669
අද්විතිය ෆැන්ගි 40යි.

1329
01:07:07,667 --> 01:07:10,671
..සුපිරි සාම්පාන්ගිට -30යි
ඉවත්වනේන ඉතාමත් ආසන්නයි.

1330
01:07:10,709 --> 01:07:12,711
මේක හොරකිරීමක්, බොරුවක් වගෝම වැරදියි.

1331
01:07:12,750 --> 01:07:14,502
මම එකග වනේනෙ නෑ, සර්.

1332
01:07:14,583 --> 01:07:16,927
මට ගොඩක් සැක තිබනෙවා
මම ඒවා ඉතා හොදින් දන්නවා.

1333
01:07:16,959 --> 01:07:19,678
මේ ෆිරංගි දුම්රිය ස්ථානයෙ පිට්පොකට් කාරයකෝ.

1334
01:07:19,750 --> 01:07:22,003
සිනු බස් ස්ථානයෙ තේ විකුනුවෙ.

1335
01:07:22,000 --> 01:07:23,468
එයාල කොහොමද මේතරම් දැනුම තියනේනෙ?

1336
01:07:23,458 --> 01:07:25,677
මම හිතන්නෙ එයා පේපරය ලික් කරලා.

1337
01:07:25,959 --> 01:07:27,961
ඔයා මොකක්ද කතාකරනනෙ යාලූවා?

1338
01:07:28,000 --> 01:07:28,922
මං කරන්නෙ මොන බිස්නස්ද?

1339
01:07:28,959 --> 01:07:30,711
මොක්? - ඔට්ටු ඇල්ලීම - ඉතින් මොකද?

1340
01:07:30,792 --> 01:07:32,419
මට මුලූ දවසමෙ මගෝ අතේ අයි-පෑඩ් එකක් තියනෙවා.

1341
01:07:32,458 --> 01:07:34,085
මම දිගටම ඉන්ටර්නෙට් වල සර්ච් කරනවා..

1342
01:07:34,125 --> 01:07:35,001
..අලූත්ම උනුසුම් පුවත්වලට.

1343
01:07:35,083 --> 01:07:37,632
ඒ දැනුම දැන් වැදගත්වුනා
- මම 10 පන්තියෙ ඉදන් චිත්‍රපටි ගැන ඉගනෙගන්නෙ.

1344
01:07:37,709 --> 01:07:39,837
මට ගොඩක් ත්‍යාගත් ලැබුනා
ඒක දැන් වටිනවා.

1345
01:07:39,917 --> 01:07:41,760
ඔයාවගෝ පුවත්පතක්වත් කියන්නෙ
නැති කෙනෙක් කොහොමද මේවගෝ දේ දන්නෙ?

1346
01:07:41,834 --> 01:07:43,336
හැමවිටම මේක අරක වැරදියි කියල කෑගහනවා.

1347
01:07:43,417 --> 01:07:44,964
ඒක වැඩිවනෙ කතාවකට විතරක් ප්‍රමාණවත් නෑ.

1348
01:07:45,041 --> 01:07:48,341
දැනුම වැඩිකිරීම වඩාත් වටින දෙයක්
- සාම්පාන්ගි මහත්තයා, වදවනේන එපා.

1349
01:07:48,417 --> 01:07:50,886
අන්තර්ගතය ෙධර්යමත් කරන්න
අපිට විකල්පයක් තියනෙවා.

1350
01:07:52,417 --> 01:07:53,714
පලමු ප්‍රශ්නය වනෙුවනේ තිරණයක්.

1351
01:07:53,792 --> 01:07:55,669
රාමාගෙ බිරිද? - සිතා

1352
01:07:55,709 --> 01:07:57,336
ලක්මන්ගෙ නැනා? - සිතා.

1353
01:07:57,417 --> 01:07:58,919
කුසා හා ලාවාගෙ අම්මා - සිකා.

1354
01:07:58,959 --> 01:08:00,131
මොනවද මේ විකාර?

1355
01:08:00,375 --> 01:08:01,752
ඇයි ඔබ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න දිගින් දිගට අහන්නෙ?

1356
01:08:01,834 --> 01:08:04,428
ෆ්රැන්ගි මහත්තයා.. නිවේදකයගෙ ප්‍රහන මේවගේ
- ඔව්.

1357
01:08:04,667 --> 01:08:08,376
සාම්පන්ගි මහත්තයා... මගෝ ප්‍රශ්නවල සමහරක් උත්තර
ඉරියව් වලිනුත් තිබනෙවා.

1358
01:08:08,458 --> 01:08:10,677
ඔබ හොදින් තේරුම්ගනෙ වටහාගන්න ඕනෙ හරිද?
- හරි.

1359
01:08:11,000 --> 01:08:12,593
පන්ඩවාස් පස්දනොට කීදෙනෙක් අයිතිද?

1360
01:08:12,959 --> 01:08:14,085
ඒ එකම 20දනො වනේන ඇති.

1361
01:08:14,875 --> 01:08:16,172
මට දැන්ම කියන්න - ආහ්.

1362
01:08:16,458 --> 01:08:17,960
පාන්ඩවාස් පස්දනොට කීදෙනෙක් අයිතිද?

1363
01:08:18,709 --> 01:08:21,462
එයා හරියට අහන විදිහටනම් සීයක් විතර ඉන්නවා වගෝ.

1364
01:08:22,500 --> 01:08:25,925
මම ප්‍රශ්නය නැවත අහනවා..
පන්ඩවාස් පස්දනොට කීදෙනෙක්ද? - මේ මොක්කද, සර්?

1365
01:08:25,959 --> 01:08:29,008
ඔයා අපනේ හැමජාතිකම අමාරු අහනවා..

1366
01:08:29,041 --> 01:08:31,043
..එත් ඔයා එයාගනේමේ ප්‍රශ්නය ඇහුවා
ඒවගෝම ඇගිලි පහක් පනේනුවා ඉගි කරන්න.

1367
01:08:31,375 --> 01:08:33,798
පස්දනෙයි
- ඔව්, දැන් ඔයාගෙ උත්තරය පිලිගන්න බෑ.

1368
01:08:33,834 --> 01:08:36,041
ෆිරැන්ගි මහත්තයා, මේ සෙල්ලමෙ අරමුණ
ජයග්‍රහනයො හෝ පරාජය නෙමේ

1369
01:08:36,083 --> 01:08:37,756
අපිට ඔබලගනේදක්ෂතා ඉදිරියට අරන් එන්න ඕනෙ.

1370
01:08:37,792 --> 01:08:39,135
ඔයා මොන තැන හිටියත්...

1371
01:08:39,166 --> 01:08:42,090
...මම සාම්පාන්ගි මහත්තය එකම
මට්ටමට අරන් එන්න උත්සහ කරන්නෙ.

1372
01:08:43,125 --> 01:08:46,800
කරුනාකරල මේ සෙල්ලම හා මගෝ අරමුණ තේරුම්ගන්න බලන්න.

1373
01:08:47,166 --> 01:08:48,668
සර්ට ඕනෙ මොක්කද කියල තේරුම්ගන්න බලන්න.

1374
01:08:48,750 --> 01:08:50,502
දැන් අපිට ඉතා හොදින් වැටහනෙවා..
නේද සහෝ?

1375
01:08:50,709 --> 01:08:53,633
ඔව්, අපිට සාම්පාන්ගි සහෝදරයාවත්
අපේ තරමට ගන්න ඕනෙ.

1376
01:08:53,750 --> 01:08:54,842
ස්තුතියි...
- කරුනාකරල කියන්න එපා.

1377
01:08:54,875 --> 01:08:56,127
ඉතා හොදයි, අන්න ගට.

1378
01:08:56,208 --> 01:08:57,926
අපි දැන් දේශිය වටය අරඹමු.

1379
01:08:58,000 --> 01:08:59,547
දේශිය වටයෙ පලමු ප්‍රශ්නය..

1380
01:08:59,625 --> 01:09:01,798
මේ නගරයෙ තැපැල් කාරයාලය කොහදෙ තියනේනෙ?
- ග්‍රැන්ඩ්හින්දාර්වල..

1381
01:09:01,834 --> 01:09:03,882
ඔයා හරි ලිපිනය කියන්න ඕනෙ.

1382
01:09:04,750 --> 01:09:06,844
ඊලග.. කොහදෙ පුස්ථකාලය තියනේනෙ?
- ඉන්දිරා නගර්වල..

1383
01:09:06,875 --> 01:09:07,842
දොර අංකය මොකක්ද?

1384
01:09:10,917 --> 01:09:13,670
හරි... මම ඔබ වනෙුවනේ ප්‍රශ්නය සරල කරන්ම්..

1385
01:09:14,041 --> 01:09:15,668
නමුත් මේක වනෙුවනේ කාල සීමාවක් තියනෙවා.

1386
01:09:15,834 --> 01:09:17,757
තත්පර 20කින් ඔබට ලිපින 5ක් කියන්න
පුළුවන්නම් සම්පුර්ණ දොර අංක එක්ක..

1387
01:09:17,792 --> 01:09:19,965
...ඔබ අද්‍යමානයි කියල නිවේදනය කරනවා
ඔබ සුදානම්ද?

1388
01:09:20,750 --> 01:09:21,626
මම සූදානම්.

1389
01:09:24,083 --> 01:09:26,632
ඔබේ කාලය දැන් පටන්ගන්නවා.. පටන්ගන්න.

1390
01:09:26,709 --> 01:09:29,918
නොම්බර 1.. 2-8-2834

1391
01:09:29,959 --> 01:09:32,792
24, අන්කලාමා විතිය, තිරුපති.

1392
01:09:32,792 --> 01:09:36,046
නොම්බර 2... දොර අංක 7-11 - 77බී

1393
01:09:36,083 --> 01:09:38,586
44, පොටුරජුගරි පාලි, ගුන්තකාලූ.

1394
01:09:40,417 --> 01:09:44,627
නොම්බර 3... දොර අංක 1-2-3 4 3144

1395
01:09:44,709 --> 01:09:46,131
...රාජවාති ටොටා, දාරම්වර්ම්.

1396
01:09:46,417 --> 01:09:49,796
නොම්බර 4 දොර අංක 120-420 සී 24..

1397
01:09:49,834 --> 01:09:51,711
..ඌප්, අන්දරා බැන්කුව, හින්දුපුර්.

1398
01:09:52,500 --> 01:09:56,004
නොම්බර 5, දොර අංක 4-24
ඌමා බාර් ඇරනේන, හනුමාකන්දා.

1399
01:09:56,083 --> 01:09:57,801
ඔයා මට තත්පර 20ක් දුන්නා.

1400
01:09:57,834 --> 01:09:59,928
නමුත් මම එයාලට තත්පර 15කින් කිව්වෙ
මම නෙමේද ජයග්‍රහකයා?

1401
01:10:00,000 --> 01:10:02,173
නමුත් මොකක්ද වගකීම මේ ලිපින ඇත්ත කියන්න?

1402
01:10:02,417 --> 01:10:03,509
මොකක්ද වගකීම?

1403
01:10:03,583 --> 01:10:05,506
මේව තමයි මගෝ කොපි ඒකකවල නියම ලිපින.

1404
01:10:05,583 --> 01:10:07,051
ඔබට ඕනනෙම් ඒවා පරික්ෂා කර බලන්නපුලුවන්
- ඕනෙ නැ.

1405
01:10:07,542 --> 01:10:10,546
දැන් වෙලාව ජයග්‍රාහක පොගුඩු නිවේදනය.

1406
01:10:10,625 --> 01:10:12,673
ඒ වනෙ කවුරුවත් නෙමේ..

1407
01:10:14,041 --> 01:10:15,839
...සුපර් සාම්පාන්ගි.

1408
01:10:18,583 --> 01:10:19,630
ඔයා සුපිරියි.

1409
01:10:22,959 --> 01:10:25,587
ඒක ගන්න එන්න.

1410
01:10:25,792 --> 01:10:27,214
අන්න හරි.

1411
01:11:15,500 --> 01:11:17,218
දයියනේ..

1412
01:11:19,166 --> 01:11:20,088
අපොයි

1413
01:11:21,583 --> 01:11:23,836
අනේ එයාලට අපිට ගන්න එපා කියන්න සර්.

1414
01:11:24,500 --> 01:11:26,047
අපොයි එපා එපා

1415
01:11:33,083 --> 01:11:36,462
නියම සද්දෙ.

1416
01:11:38,875 --> 01:11:41,094
අපොයි - මනේන එයා එනවා.

1417
01:11:41,166 --> 01:11:42,918
එන්න යාලූවා
- එන්න යාලූවා.

1418
01:11:42,959 --> 01:11:45,132
මම විදේශයනේ නේද එන්නෙ, ඔබ ආවෙ මාව ලබාගන්නද?

1419
01:11:45,375 --> 01:11:46,718
ඒක කොහොමද?
- ඒක කොහොමද?

1420
01:11:46,875 --> 01:11:49,754
අයි ඔයා ඒගැන මවිත වෙලා ඉන්නෙ?

1421
01:11:50,000 --> 01:11:50,967
මට ප්‍රධාන ක්‍රීයාන්විතයක් වගෝ දැනෙන්නෙ..

1422
01:11:51,041 --> 01:11:52,543
...ඒක මාව අභිබවා යනවා.

1423
01:11:52,625 --> 01:11:54,127
දන්නවද? - සත්තකින්ම.

1424
01:11:54,417 --> 01:11:56,590
අපි ඔයා ලගට ආවෙ කරුණාව වනෙුවනේ, එත් ඔයා අපිට හිනාවුනා.

1425
01:11:56,583 --> 01:11:59,427
ඒක අමතක කරන්න යාලූවා
සී.අයි. සර් එයාගෙ සම කතාවදෙි අපි ඔක්කොම සමකලා.

1426
01:11:59,458 --> 01:12:01,051
සී.අයි. සර් ඇත්තටම කෘතඥ වනෙවා.

1427
01:12:01,125 --> 01:12:03,674
මේකෙ අපිට

1428
01:12:03,709 --> 01:12:05,461
අපි එකට හිටියොත් අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්..

1429
01:12:05,542 --> 01:12:07,510
...අපි එකිනකොට විරද්ධව කුමන්ත්‍රන කලෝතින්, අපි පරාදවයෙි.

1430
01:12:07,542 --> 01:12:08,543
ඔයා මොනවද කියන්නෙ?

1431
01:12:08,625 --> 01:12:11,925
එයාගෙ චරිතය සරල එකක් නෙමේ..
එයාට තේරුම්ගන්න හැකියාවක් නෑ

1432
01:12:11,959 --> 01:12:15,042
මම බලවත් පොලිස්කාරයකෙුත් දැක්කා..

1433
01:12:15,166 --> 01:12:17,009
...එත් මේ ජාතියෙ පොලිස්කාරයකෝනම් දැක්කෙ නැ.

1434
01:12:17,083 --> 01:12:18,801
එයාට කරුනාව ගෑවිලාවත් නෑ.

1435
01:12:18,875 --> 01:12:21,628
ඔයා ඒ සාම්පාන්ගිට බොලදවුනේත් නෑ.

1436
01:12:21,917 --> 01:12:25,547
මං එක දෙයක් තේරුම්ගත්තා..
එයාව නිරයට තේරගන්න.

1437
01:12:25,583 --> 01:12:27,210
ඔබට සරල සී.එල්. බලාගන්න බැරිවුනා.

1438
01:12:27,667 --> 01:12:30,546
සහෝදරයාට දැනගන්න ලැබුනොතින්
අපේ බිස්නස් වහල කියලා, එයා අපිව මරාවි.

1439
01:12:30,583 --> 01:12:31,880
එයා දැනටමත් ඒක දන්නවා.

1440
01:12:33,041 --> 01:12:35,089
සහෝදරයා
- වහාම ෆ්ලයට් ටිකට් සූදානම් කරන්න.

1441
01:12:35,375 --> 01:12:37,002
මම ඒක බලාගන්නම් සහෝදරයා
- ටිකට් ගන්න.

1442
01:12:38,542 --> 01:12:40,590
සහෝදරයා, මම මේවා දැක්කම..

1443
01:12:40,667 --> 01:12:42,465
...මම හිතන්නෙ අපේ බිස්නස් වහවි.

1444
01:12:42,500 --> 01:12:45,754
ඒක වුනේතින්, අපිට ආයෙ කැවිලි
අතේ හා කරත්තයෙ විකුණන්නයි වනේනෙ.

1445
01:12:45,792 --> 01:12:49,626
ඒ සී.එල්. මෙහෙ ආවොතින්
එයා නිතර අහනවා එයා ඔයාගෙ මස්සිනාද කියලා.

1446
01:12:49,709 --> 01:12:52,132
එයා අරමුණක් නැතිනම් ඇයි ඒක දිගින් දිගටමත් අහන්නෙ?

1447
01:12:52,417 --> 01:12:55,421
අපි එයාව මස්සිනා විදිහට ගත්තොතින්
අපේ ප්‍රශ්න විසද්වි.

1448
01:12:55,458 --> 01:12:56,584
එයා කියනදේ හරි, සහෝදරයා..

1449
01:12:56,625 --> 01:12:58,423
එයා අපේ බිස්නස්වලටත් ආරක්ෂාව වනෙවා.

1450
01:12:58,417 --> 01:12:59,543
එත් අපේ එම්.ඩී. ඒකට එකග වනෙවා..

1451
01:12:59,625 --> 01:13:00,547
අපි ඇයව එකග කරගන්නවා.

1452
01:13:00,959 --> 01:13:02,461
අපේ පවුලෙ අනාගතය නාමයනේ..

1453
01:13:02,625 --> 01:13:04,719
..කොමිටිය තිරණයක් අරන් තියනේනෙ
- ඒ මොකක්ද?

1454
01:13:04,792 --> 01:13:08,626
අපි තිරණය කලා එයාව සී.එල්.ට බන්දලා දනේන.

1455
01:13:09,750 --> 01:13:10,751
දුක හිතනවා වනෙුවට..

1456
01:13:10,792 --> 01:13:12,169
...වගකිම ගැන හිතන්න එම්.ඩී.

1457
01:13:12,458 --> 01:13:15,632
තාත්ෙත, මමත් බැලූවෙ ඔයාටත්
ඒකම කියන්නෙ කොහොමද කයිලා.

1458
01:13:15,667 --> 01:13:17,169
මොකද?
- ඔව් තාත්ෙත.

1459
01:13:17,500 --> 01:13:19,628
මම එයාව මුනගැසුනු පලමු අවස්ථාවදෙිමයි එයාට කැමතිවුනේ..

1460
01:13:21,792 --> 01:13:24,466
මට එයාව කොටුකරගන්න ඕනෙකලා
එත් මාවමයි අහුවුනේ.

1461
01:13:24,500 --> 01:13:25,752
ඇයි ඔයා අපිට කලින් කිව්වෙ නැත්ෙත?

1462
01:13:25,792 --> 01:13:28,170
මගෝ ආදරය ආත්මාර්ථකාමි වලාවනේ වැසිල තිබනෙකම්.

1463
01:13:28,417 --> 01:13:30,511
දැන් තේරුමගැනීමෙ වැස්සනේඒ වලාව දියවීගිහින් ඉවරයි.

1464
01:13:30,583 --> 01:13:33,507
අද්විතියයි... එත් සී.එල්.ට අපේ පවුලෙ
ගැන වැරදි වැටහීමක් තයනේනෙ.

1465
01:13:33,709 --> 01:13:35,507
අපි කොහොමද එයාගෙ විස්වාසය දිනාගන්නෙ?
- මං ඒක බලන්නම්.

1466
01:13:37,834 --> 01:13:39,711
අංකල්, ඒක පටන්ගන්න..
- මගේ දරුවා, සරෝජා...

1467
01:13:39,750 --> 01:13:41,548
අපිට චිකාගෝවනේ තරගයක් තියනෙවා.

1468
01:13:41,583 --> 01:13:42,800
මනාලයා උසස් පේන විදිහට.

1469
01:13:42,834 --> 01:13:45,462
කැලිෆේනියාවනේ තවත් තරගයක් තියනෙවා..
එයාත් නියමයි.

1470
01:13:45,500 --> 01:13:47,878
ඩලාස් වලිනුත් තරගයක් තියනෙවා..
ඒ කොල්ලා පොහොසත්.

1471
01:13:47,959 --> 01:13:49,711
තාත්ෙත, මට මේ එන්.ආර්.අයි. ගැලපීම් ඕනෙ කරන්නෙ නෑ.

1472
01:13:49,917 --> 01:13:52,545
මම බලන්නෙ සී.අයි. ෂන්කර්ගැන වතිරයි.

1473
01:13:54,000 --> 01:13:56,879
ප්‍රභා... දක්ෂින මුර්තිට කියන්න, බී.පී. පෙති දෙකක් ගන්න කියලා.

1474
01:13:56,959 --> 01:14:00,008
එයාගනේඅහන්න මොන දැන් ලැබුනු
පුවතකින්ද මගෝ රුදිර පීඩනය ඉහල යවන්නෙ කියලා.

1475
01:14:00,083 --> 01:14:02,836
දක්ෂින මුර්තිගනේඅහන්න
දකුන දෙස බලන්න කියලා.

1476
01:14:02,875 --> 01:14:04,673
මම සහතික කරගන්නම්.. එතන මොකක්ද තියනේනෙ?

1477
01:14:09,500 --> 01:14:10,547
ආයුබේවන් සර්.

1478
01:14:10,625 --> 01:14:12,673
ඇයි මුලූ පවුලම පොලිස් ස්ථානයට ආවෙ?

1479
01:14:13,125 --> 01:14:14,672
එයා තත්තව තිරයනේ දැක්කද?

1480
01:14:14,709 --> 01:14:16,461
ඒක අපේ අවශ්‍යතාව..
අපි ඕනෙවුනාම ඉදිරියට එන්න ඕනෙ.

1481
01:14:16,500 --> 01:14:18,423
අපි කියන්නෙ..
එයා මිහිරරි දීසියක් වගෝ..

1482
01:14:18,458 --> 01:14:19,880
..අපේ සරෝජා ඒකෙ මිරිස් වගේ.

1483
01:14:19,917 --> 01:14:21,760
අපිට ඕනෙ ඔයාල දනේනාව කසාද බන්දලා දනේන.

1484
01:14:21,792 --> 01:14:22,884
එත් මං ඔයාත් එක්ක අ මනාපනේඉන්නෙ,

1485
01:14:23,166 --> 01:14:25,214
කරුනාකරල ඒක කියන්න එපා.. ඔබේ පැතුම...

1486
01:14:25,458 --> 01:14:27,131
...අපි ඔබට රසකැවිලි සාප්පු දෙකක් දනේනම්..

1487
01:14:27,208 --> 01:14:29,961
..ලක්ෂ 20ක් හා හොද බයික්එකකුත් දෑවැද්දට.

1488
01:14:30,041 --> 01:14:32,043
එයා කියද්ද එයා ඔයාට කැමති නෑ කියලා
ඇයි ඔයා අයදින්නෙ?

1489
01:14:32,208 --> 01:14:33,835
අපි පතන විදිහට කරනවා..
ඇයි ඔයා මැදිහත් වනේනෙ?

1490
01:14:33,875 --> 01:14:35,752
ඔයාට දැන්නුවෙ නැතිනම්
මම ඔයාට සීනි සුප් එකක ගිල්වනවා.

1491
01:14:35,834 --> 01:14:38,132
ඒකෙ තේරුම වලදෙපොලෝ
කෙල්ලොන්ට ඉල්ලූමක් තියනෙවා.

1492
01:14:38,375 --> 01:14:39,422
ඇයි ඔයා දොඩවන්නෙ?

1493
01:14:39,500 --> 01:14:41,628
ඔයා සිනි ලෙෙඩක් වගෝ....
අපි උඹව සිනිවලින් පුරවල මරනවා.

1494
01:14:41,667 --> 01:14:43,840
අපිට ඔබේ වැඩකට නැති උපදසෝ ඕනෙ කරන්නෙ නැ..
ඔබේ වැඩට යන්න.

1495
01:14:43,875 --> 01:14:46,549
මගේ කොලූවා, අපි ඔබගැන දැඩි බලාපොරොත්තුවනේ ඉන්නෙ.

1496
01:14:46,583 --> 01:14:48,677
ඔබ අපේ පැතුම ප්‍රතික්ෙෂප කලෝතින්
අපේ බලාපොරොත්තු සුන්වයෙි.

1497
01:14:48,709 --> 01:14:51,918
ඔයා පොලඹවන්න උත්සහ කරන්නෙ..
එත් ඔයාගෙ කපටි මුනු නිසා සැක ඇතිවනෙවා.

1498
01:14:52,041 --> 01:14:56,000
අපේ කපටි මූනු නිසා නෙමේ
අර අද්විතිය මුන දිහා බලන්න - මට ඒක බලන්න බයයි.

1499
01:14:56,125 --> 01:14:57,718
අපි කොහොමද ඔබව පොලඹවන්නෙ සී.එල්. මහත්තයා?

1500
01:14:57,750 --> 01:14:59,752
තාත්ෙත, මම දන්නවා එයාව පොලඹවන්න හොදම විදිහ.

1501
01:14:59,834 --> 01:15:00,630
ඔයාල ඔක්කොම කරුනාකරල එලියට යන්න.

1502
01:15:00,709 --> 01:15:02,757
එත් මගෝ දරුවා..
- මගෝ වචනය පිලිගනෙ එලියට යන්න.

1503
01:15:02,792 --> 01:15:04,419
කරුනාකරල අපිව විශ්වාස කරන්න..
- එයා කරුනාකරලා එලියට යන්න.

1504
01:15:04,500 --> 01:15:05,843
එයාව කොහොමහරි පොලඹවන්න.

1505
01:15:05,917 --> 01:15:06,543
මම ඒක බලාගන්නම්.

1506
01:15:06,583 --> 01:15:08,802
ඔයා විරයා වගෝ පැනල හිතන්නෙ පොලඹවන්න පුලූවන් කියලා.

1507
01:15:08,834 --> 01:15:09,630
ඔයා ඇත්තටම ඒක කරන්න යන්නෙ කොහොමද?

1508
01:15:09,667 --> 01:15:11,635
ඇයි ඔයා මීයකෝ වගෝ කට උල්කරන් මා දිහා බල්නනෙ?

1509
01:15:11,709 --> 01:15:12,676
මට කියන්න මං කොහොමද ඔයාව පොළඹවන්න ඕනෙ කරන්නෙ.

1510
01:15:45,625 --> 01:15:49,050
ඔයා බලෝ පුරි වගෝ නියමයි.

1511
01:15:49,125 --> 01:15:52,629
ඔබේ මිරිස් ෙතාල් මාව අදිනවා.

1512
01:15:52,709 --> 01:15:56,168
අපි හැපනෙ කරි කොලවලින් පටන්ගමු.

1513
01:15:56,417 --> 01:15:59,967
ඔබ පැන්න පසු, ඒක ක්‍රියාවන්ගනේපිරිල තියනේනෙ.

1514
01:16:07,458 --> 01:16:10,837
ටැංගි තක්කාලි සුප් වගෝ..

1515
01:16:11,000 --> 01:16:14,004
..ඔබ කාවදිනවා, මගෝ ආදරය.

1516
01:16:14,625 --> 01:16:18,004
හරියට හොදට උයපු චිස් කෑල්ලක් වගෝ..

1517
01:16:18,125 --> 01:16:22,631
...මම ඔබව හිමින් විකා කනවා.

1518
01:16:22,667 --> 01:16:25,045
ඔබේ වචන මිරිස්.

1519
01:16:26,083 --> 01:16:28,552
ඔබේ කම්බුල් මිහිරියි.

1520
01:16:29,792 --> 01:16:32,045
ඔබේ හිනාව නරකයි.

1521
01:16:33,458 --> 01:16:35,631
ඔබ පොල් වතුර වගෝ අළුත්.

1522
01:16:37,083 --> 01:16:40,678
ඔබ බලෝ පුරි වගෝ නියමයි.

1523
01:16:40,750 --> 01:16:44,334
ඔබේ මිරිස් ෙතාල් මාව ඇදගන්නවා.

1524
01:16:44,375 --> 01:16:47,845
අපි හැපනෙ කරි කොල වලින් පටන්ගමු.

1525
01:16:47,917 --> 01:16:51,592
ඔබ පැන්න පසු පුර්ණ ආකර්ශනයනේ.

1526
01:17:19,917 --> 01:17:23,501
ඔබ මාව මායවනේ අල්ලා ගන්නවා.

1527
01:17:23,542 --> 01:17:27,126
මට එයට යටත්වනේන සිද්ධවුනා.

1528
01:17:27,375 --> 01:17:30,629
ඔබ වැලදගැනීමනේමාව වටකරගත්තා.

1529
01:17:30,709 --> 01:17:33,838
මම එයින් යටවුනා.

1530
01:17:33,875 --> 01:17:37,334
ඔබේ ආදරය හරියට කුලිෆි හා බාෆි වගෝ.

1531
01:17:37,375 --> 01:17:41,755
මම කැමැත්තක් තිබුනා, හල්වා කද්දි.

1532
01:17:41,834 --> 01:17:44,963
මම වාසනාවන්තයි හරියට චොකලට්
ෆැක්ටරියට වැටනෙවා වගෝ.

1533
01:17:45,417 --> 01:17:48,591
ඒක කාලා නටන කනො වගෝ.

1534
01:17:48,917 --> 01:17:52,547
මට ඔබව පොල්කිරි හොද්ද වගෝ රසයි.

1535
01:17:52,583 --> 01:17:56,417
අපි ඔක්කොම වනෙුවනේ එකතු වනෙවා.

1536
01:17:56,917 --> 01:17:59,136
ඔබේ වචන මිරිස් වගෝ.

1537
01:18:00,500 --> 01:18:02,673
ඔබේ කම්බුල් මිහිරියි.

1538
01:18:03,917 --> 01:18:06,136
ඔබේ සිනහව නරකයි.

1539
01:18:07,583 --> 01:18:09,836
ඔබ පොල් වතුර වගෝ අළුත්.

1540
01:18:11,583 --> 01:18:14,962
ඔබ බලෝ පුරි වගෝ නියමයි.

1541
01:18:15,000 --> 01:18:18,630
ඔබේ මිරිස් ෙතාල් මාව ඇදගන්නවා.

1542
01:18:18,709 --> 01:18:22,134
අපි හැපනෙ කරි කොල වලින් පටන්ගමු.

1543
01:18:22,375 --> 01:18:25,925
ඔබ පැන්න පසු, ඒක සම්පුර්ණ ක්‍රියාව.

1544
01:19:08,125 --> 01:19:11,720
මම ඔබේ තාරුන්‍යයෙ කොටසක් අල්ලා ගත්ෙතාතින්.

1545
01:19:11,834 --> 01:19:15,213
මගෝ ශරීරය මවිතයනේ පිරිලා.

1546
01:19:15,500 --> 01:19:18,845
මම ඔබේ රසකැවලි ලබාගත් පසු.

1547
01:19:18,875 --> 01:19:21,970
මට ඒක මිහිරි දිසි වලට වඩා දැනුනා.

1548
01:19:22,041 --> 01:19:25,921
ඔබේ ෙතාල් රට කොට්ටම්බා වලට වඩා රසයි.

1549
01:19:26,000 --> 01:19:29,800
මගෝ ලගට එන්න, මම ඒවා ඔබට ලබාදනේනම්.

1550
01:19:30,000 --> 01:19:33,504
ඔබේ ගැග පරිපුර්ණයි වගෝම නියමයි.

1551
01:19:33,667 --> 01:19:36,921
මම ඒක හොදින් රැක බලාගන්නවා.

1552
01:19:37,083 --> 01:19:40,758
ඔබ නරක කොල්ලොක්, නවත්වන්න බැරි.

1553
01:19:40,834 --> 01:19:45,044
ඔයා දිගටම එන්න ගන්වා, ඕනෙදේ ලැබනෙකම්.

1554
01:19:45,125 --> 01:19:47,799
ඔබේ වචන මිරිස්වගෝ.

1555
01:19:48,625 --> 01:19:50,969
ඔබේ ෙතාල් මිහිරයි.

1556
01:19:52,208 --> 01:19:54,836
ඔබේ හිනාව නරකයි.

1557
01:19:55,875 --> 01:19:58,094
ඔබේ ඇග හරියට පොල් වතුර වගෝ.

1558
01:19:59,834 --> 01:20:03,418
ඔබ බලෝ පුරි වගෝ නියමයි.

1559
01:20:03,458 --> 01:20:06,883
ඔබේ මිරිස් ෙතාල් මාව ඇදගන්නවා.

1560
01:20:06,875 --> 01:20:10,550
අපි හැපනෙ කරි කොල වලින් පටන්ගමු.

1561
01:20:10,583 --> 01:20:14,133
ඔබ පොරයට අහුවුපසු, ඒක ක්‍රියාවන්ගනේපිරිලා තියනේනෙ.

1562
01:20:28,750 --> 01:20:30,878
අපි දිමුගෙ ඔක්කොම නිතිවිරෝධි ව්‍යාපාර නවත්වලා තියනේනෙ සර්.

1563
01:20:30,917 --> 01:20:32,214
එයාගෙ ප්‍රධාන බිස්නස් එක තමයි, ඉතිරිවෙලා තියනෙ එකමදේ.

1564
01:20:32,458 --> 01:20:35,462
පාවිච්චි කරන්න බ්‍රෑන්ඩ් වගයක් තියනෙවා
අපි ඔක්කොම ප්‍රථීපල ගැන වදවනේන ඕනෙ කරන්නෙ නෑ.

1565
01:20:35,583 --> 01:20:37,085
මම දන්නවා ඔයාට දනෙ ඕනෙ වැඩක් ඔයා හරියට කරනවා කියලා.

1566
01:20:37,500 --> 01:20:39,093
නමුත් ප්‍රධාන තරගය පටන්ගන්නයි යන්නෙ.

1567
01:20:39,125 --> 01:20:42,959
මම ඔයාට කතාකලෝ කියන්න
අපි දිමුට පොලීසියෙ ඇත්ත බලය පනේවන්න ඕනෙ.

1568
01:20:43,000 --> 01:20:44,593
ඔයා පිටිප්සසට වෙලා තරගයනේ විනේදවනේන සර්.

1569
01:20:44,667 --> 01:20:46,761
මම සහෝදරවරුන්ගෙ කදන් අල්ලන් ඇදන් එන්නම්.

1570
01:20:46,792 --> 01:20:49,136
මේ වනෙකම් එතන වැඩකරපු අය
එතනින් පැනගියා.

1571
01:20:49,458 --> 01:20:52,507
දැන් සිට, මම ඒවගෝ බියගුල්ලොන්ට
ඔයාව උදාහරනයකට ගන්නවා.

1572
01:20:52,583 --> 01:20:54,677
අපි අවසානයට නගරයට ආවා
අපි චිත්‍රපටියනේ විනේදවෙමුද සර්?

1573
01:20:54,750 --> 01:20:57,424
අපි චිත්‍රපටි බලන්න ඕනෙ කරන්නෙ නෑ
එත් එක්ක ඩාමුට පනේවමු.

1574
01:20:57,458 --> 01:20:58,129
හරි සර්.

1575
01:21:41,709 --> 01:21:43,006
එයා කවුද සර්?
- මගෝ තාත්තා...

1576
01:21:49,625 --> 01:21:52,504
මට කවදාවත්ම නැවත ජීවිතයට ඔය මුන පනේවන්න එපා.

1577
01:21:52,542 --> 01:21:55,967
එහෙම කලෝතින්
ඒක මගෝ ජීවිතයෙ අවසාන දිනය වයෙි.

1578
01:21:56,417 --> 01:21:58,966
ඒක ඔබේ පියා වනෙුවනේ තියනෙ ආදරයක් නෙමේ.. ඒක ඇදහීම.

1579
01:21:59,417 --> 01:22:01,465
දෙවියන් බැතිමතාගනේවැඩි කාලයක් ඈත්ව ඉන්නෙ නෑ..

1580
01:22:01,500 --> 01:22:03,502
...ඔබල නැවත එක්වයෙි, මම ඒ දිනය දකින්න ඉන්නවා.

1581
01:22:21,667 --> 01:22:25,501
මට කියන්න මොකක්ද වුනේ කියලා
- කරුනාකරල අපිට ඉන්න දනේන - මම උඹව මරනවා.

1582
01:22:33,667 --> 01:22:36,625
ඔයාගෙ අළුත් සී.අයි. කොහදෙ?
මට කියන්න එයා කොහදෙ කියලා.

1583
01:22:36,667 --> 01:22:37,839
ඒයි.

1584
01:22:41,542 --> 01:22:45,001
ඔයා හිතන්නෙ ඔයා වීරයකෝ කියලද?
මම නැති අතරෙ නෙමේ, ඔයාගෙ බලය දැන් පනේවන්න.

1585
01:22:51,917 --> 01:22:57,003
දැන් ක්‍රියාවට අවතිර්ණ වනේන දර්ශනයට
දැන් වෙලාවයි වැඩ පනේවන්න.

1586
01:22:58,041 --> 01:23:00,135
එලවලූ ලෑල්ල ආවරණය කරන්න...
නැතිනම් ඒවා දුවිල්ලනේනරකවයෙි.

1587
01:23:00,375 --> 01:23:02,423
සර් මුරය අරන් තියනේනෙ
ඒ කියන්නෙ තරගය පටන්ගනෙ තියනේනෙ.

1588
01:23:02,500 --> 01:23:03,626
එයි, නියම කීම.

1589
01:23:06,166 --> 01:23:07,918
ඔයාල හිටගනෙ බලන්නෙ මොකක්ද?

1590
01:23:07,959 --> 01:23:10,087
එයා ඔයාලට ඌරො වගේ කන්න දනෙවා
ඔයාල එකතුවුනෙ නැතිනම් එයා දුක හිතාවි එන්න.

1591
01:23:18,083 --> 01:23:21,838
මේ ඔක්කොම බයවුනු අය දැකලා..
එත් ලගින්ම ඉන්න ඕනෙ අයයි පැනගන්න ඕනෙ කරන්නෙ.

1592
01:24:39,834 --> 01:24:42,838
ඒයි, ඔයා අහන්නෙ හරියට
පොලිස් අය විරයො වගෝ ඔව්.

1593
01:24:43,375 --> 01:24:45,878
පොලීසිය විරයො, අන්න විරයකෝ.

1594
01:24:46,458 --> 01:24:50,884
අරක බලන්න, එයා දැක්කද දැක්කද.

1595
01:24:56,000 --> 01:24:58,719
මම මෙහෙ ආවෙ ඔයාගෙ සහෝදරයින්ගෙ කෝස් එක බලන්න.

1596
01:24:58,875 --> 01:25:00,001
ගිහින් එයාට කියන්න..

1597
01:25:00,083 --> 01:25:05,795
සී.එල්. මෙහෙ ආවෙ
මල් හෝ සෙල්ලම්බඩු නිසා නෙමේ කියලා..

1598
01:25:05,834 --> 01:25:10,010
එයා ඔයා වනෙුවනේ ආවෙ..
ඔයාගෙ නිති විරෝධී ව්‍යාපොර වහල දාන්න නෙමේ..

1599
01:25:10,041 --> 01:25:14,501
..එයා ඔයාගෙ සිහින නවත්වන්න යන්නෙ
ඔයාගෙ කෝස් එක නවත්වන්න.

1600
01:25:14,542 --> 01:25:18,001
..පේන විදිහට කාටවත් එයාව නවත්වන්න බෑ වගෝ
එයාට කියන්න හැකිනරම් උත්සහ කරන්න කියලා.

1601
01:25:18,041 --> 01:25:20,965
එයාට ඒක කරන්න කියන්න, එයාට ඒක කරන්න කියන්න.

1602
01:25:23,834 --> 01:25:26,633
එයා අපිට බල්ලො වගෝ තළල කුලිකාරයො කලා.

1603
01:25:26,709 --> 01:25:29,883
සී.අයි. එයාට ගැහුවෙ හරිටය එයා බල්ලෙක්
කියල හිතාගනෙ වගෝ... දයියො ඉන්නවා.

1604
01:25:29,917 --> 01:25:32,545
ඇයි සී.අයි. තාම ආවෙ නැත්ෙත?
- එයා සහතිකවම ඒවි.

1605
01:25:38,792 --> 01:25:40,715
ඔබ කතාකරද්දිමයි එයා ආවෙ..
එයා අවුරුදු 100ක් ජීවත්වයෙි.

1606
01:25:40,750 --> 01:25:42,718
එයාට ශතකයක්..
මුටරි මේකට.

1607
01:25:44,083 --> 01:25:46,427
සංවේදනීයයි.

1608
01:25:49,125 --> 01:25:51,423
සංවේදනීයයි.

1609
01:26:08,709 --> 01:26:12,885
ඔයා විවේකයනේ ඉන්නවා..
එයා ඔයාට කිව්වෙ නැද්ද මං කිව්වා
කියාල ඔයාගෙ සාප්පුව වහන්න කියලා?

1610
01:26:12,917 --> 01:26:15,636
ඔයා එයාලව මේඩයො කරලා
පොඩි ව්‍යාපාර අත්පත් කරගත්තා..

1611
01:26:15,667 --> 01:26:18,625
...මගෝ සිහින වියාපෘතිය ස්පර්ශ කිරීම ඒතරම් පහසු වනේනෙ නෑ.

1612
01:26:18,917 --> 01:26:21,966
පරිසර අමාත්‍යන්සය මේ ව්‍යාපෘතියට පැහැදිලිකිරීම දීලා තියනේනෙ..

1613
01:26:22,041 --> 01:26:24,794
...ශකිත් කොමිසම බලපත්‍රයක් දුන්නා
කැලෝ අධිකාරය හා එහි අවසරය.

1614
01:26:24,875 --> 01:26:26,422
සෞක්‍ය දෙපාර්ථමේන්තුව එන්.ඕ.සී. එකක් දුන්නා...

1615
01:26:26,458 --> 01:26:28,711
ඔයා කොහොද මේතරම් විසාල ව්‍යාපෘතියක් නවත්වන්නෙ?

1616
01:26:29,834 --> 01:26:33,008
මට ඔයාට කවියක් දනේන ඕනෙකලෙ ගොඩ කාලයකට කලින්.

1617
01:26:33,917 --> 01:26:37,000
මට ගල් වලින් ගහන්න එපා..
මම එයාලව අල්ලන් මගෝ ගෙදර හදනවා.

1618
01:26:37,583 --> 01:26:41,417
මාව ගිනිතියන්න උත්සහ කරන්න එපා...
මම ඒක මගෝ ගෙදර ආලෝකමත් කරන්න පාවිච්චි කරනවා.

1619
01:26:41,750 --> 01:26:46,085
මාව මෙහනේ ඈතට යවන්න උත්සහ කරන්න එපා..
මම මගෝ අරමුණට වේගයනේ ලගාවනෙවා.

1620
01:26:47,333 --> 01:26:51,088
මම ඔබනේඉල්ලාසිටින්නෙ..
මට වසදීලා මරන්න උත්සහ කරන්න එපා..

1621
01:26:51,458 --> 01:26:53,881
...මම ඒක මගෝ උගුරු තදකරන් තියාගනෙ
ශිව දෙවියන් වනෙවා.. සරලයි.

1622
01:26:53,959 --> 01:26:57,793
ඇයි දැන් විස ගැන කතාකරන්නෙ..
මගෝ කොල්ලා පාවුල්, මෙහෙ එන්න.

1623
01:27:07,583 --> 01:27:10,382
ඒ විදසෝ සංචාරයක් නෙමේ, සැගවුනු පොලිසිකාරයකෝ.

1624
01:27:13,041 --> 01:27:16,011
මම යන්න කලින් එයාව ඇන්දා...

1625
01:27:17,709 --> 01:27:21,009
ඔබ කොහොමද මේ දෙපාර්ථමේන්ත බලාගත්ෙත
පනිවිඩ හා අනෙක්දේ..

1626
01:27:21,083 --> 01:27:23,632
...එයා ඒ ඔක්කොම රෙකොඩ් කරගත්තා, ඒක ප්‍රයේජනයට ගන්නවා
අපි උසාවියෙ නඩුවක් දැම්මොතින් කියලා.

1627
01:27:23,667 --> 01:27:25,510
ඔයා මගෝ මල්ලිට ගැහුවා.

1628
01:27:25,542 --> 01:27:28,716
උඹ මගෝ සිහින වියාපෘතිය ඇල්ලූවා..
උඹට ජිවත්වනේන දනේන බෑ.

1629
01:27:28,792 --> 01:27:32,217
ඒයි, එයාව කෑලිවලට කපනවා..
- ඌව උකුස්සන්ට විස්කරල දානවා හරිද?

1630
01:27:32,417 --> 01:27:34,715
දියුනු වනෙවා
ඒක මාව කැලිවීම ගැන ප්‍රශ්නයක් නෙමේ.

1631
01:27:34,792 --> 01:27:36,385
මාව අල්ලන්න මිනිහකෝ ඕනෙ කරනවා...
ඇවිත් උත්සහ කරනවා.

1632
01:27:36,458 --> 01:27:39,462
සී.එල්. අලූත් යේජනා ක්‍රමයක් දියත්කලා..
කොහොමද කෙනෙක් එයාව ස්පර්ශ කරන්නෙ නැතිව ගහන්නෙ?

1633
01:27:39,500 --> 01:27:41,377
අපි බලමු
- ඒයි.

1634
01:27:49,041 --> 01:27:51,043
සී.අයි.ට මොනතරම් හොද අදහසක්ද තියනේනෙ
- ඔව්.

1635
01:29:41,166 --> 01:29:44,170
සී.එල්. තමන්ගෙ යේජනා ක්‍රඹයට
ඉදන් එයාලට අල්ලන්නෙ නැතිව ගැහුවා.

1636
01:29:44,417 --> 01:29:47,466
දැන් යන්න, සුන්බුන් පිරිසිදු කරලා බොඩ් ඉවත්කරන්න.

1637
01:29:48,583 --> 01:29:51,587
ඩාමොර් මහත්තයා, උසාවි අනින් මේ ව්‍යාපාතිය නවත්වනවා.

1638
01:29:52,834 --> 01:29:56,008
ඒයි ඩාමොඩර්, මම පොරොන්දු වුනු විදිහටම ආවා
ඔබේ සිහින ව්‍යාපාතිය වහල දැම්මා.

1639
01:29:56,083 --> 01:29:58,677
ඔබයි මගෝ මීලග ව්‍යාපෘතිය
මම උඹගෙ නඩුවත් නවත්වලා දානවා.

1640
01:30:00,959 --> 01:30:02,552
ඇයි ඔබ මේතරම් ගැස්සනේනෙ?
ක්‍රියාවක් කරන්නද ඕනෙ කරන්නෙ?

1641
01:30:02,625 --> 01:30:04,093
ඔබේ අවසරයනේ සර්
- කියන්න.

1642
01:30:04,458 --> 01:30:08,588
ඒයි, ඔයා හිතන්නෙ මං ඔයාගෙ මලද කවියනේ අගයන්න?

1643
01:30:08,625 --> 01:30:09,547
පොලිසිය.

1644
01:30:09,583 --> 01:30:12,962
එයාගෙ විරුද්ධවාදියා නිතරම අවධානමට වැටනෙවා
කවුද පලමුවනේ අභියේක කරන්නෙ කියල නොසලකා හරිනවා.

1645
01:30:13,000 --> 01:30:16,129
මෙතන හැගීම් ඇත්ෙත නෑ...

1646
01:30:16,417 --> 01:30:18,840
...මෙහෙ නිර්දේශත් ඇත්ෙත නෑ..
ඉවත්කිරීම විතරයි.

1647
01:30:18,875 --> 01:30:20,969
එයා ඔයාට හැම පැත්තක්ම පනේවාවි.

1648
01:30:21,000 --> 01:30:23,799
එත් දරුනු විදිහට
ත්‍රස්තවාදියො

1649
01:30:23,834 --> 01:30:27,008
...එයාල වනේව ඉන්නෙ එයාල අවධානය
යොමුකරන්නෙ නැති තාක් විතරයි
..ඒක සිද්ධවුනාම.

1650
01:30:27,000 --> 01:30:28,047
ගිනුම පටන් ගැනෙනවා.

1651
01:30:28,125 --> 01:30:30,924
චන්දේ‍රස්කර්, ඕනෙවට වඩා චිත්‍රපටි බලනවද?
එයා බයේ ඉන්නෙ.. අපි දැන් යමු.

1652
01:30:36,875 --> 01:30:39,503
මගෝ බර මේඩයින්ගෙ වැඩකට නැතිදයින් පිරිලා.

1653
01:30:39,583 --> 01:30:40,835
කොහදෙ ටොයිලට් එක?

1654
01:30:50,917 --> 01:30:54,501
එයාගෙ නම ෂේකකර්, සාක්ෂිකරු දැක්කා ඩාමු
මානුෂිය අයිතිවාසිකම් නිලධාරියා මරණවා.

1655
01:30:56,667 --> 01:31:00,126
ඇයි මචේචර දිනගානක් තිස්සෙ ඔයා පැමිනිලි කලෝ නැත්ෙත?

1656
01:31:00,208 --> 01:31:04,509
මම මගෝ ජීවිතයට බයේ සිටියෙ සර්,
සී.එල්. කාර්යාලයට ආවට පස්සෙ
මට ෙධර් ලැබුනා.

1657
01:31:04,542 --> 01:31:06,135
ඒකයි මම සර්ව මුනගැසිල හැමදෙයක්ම කිව්වෙ.

1658
01:31:06,208 --> 01:31:08,506
දාමු මගෝ යාලූවා මැරුවෙ මං ඉන්න වෙලාවදෙිමයි.

1659
01:31:08,500 --> 01:31:10,047
එයාට දන්ඩනයක් ලැබනේන ඕනෙ, සර්.

1660
01:31:10,208 --> 01:31:13,587
ෂන්කර්, මේ සාක්ෂිය ප්‍රමාණවත් අපිට දාමු අත්තගන්ඩුවට ගන්න.

1661
01:31:13,834 --> 01:31:16,462
එහෙමනම් ඇපදිය නොහැකි අත්තගන්ඩු
වරනේතුවක් උසාවියනේ ගන්න.

1662
01:31:16,709 --> 01:31:18,586
...හෙම එයාව සිරකරන්න.

1663
01:31:22,542 --> 01:31:24,510
මේ හැම වාර්ාතවක්ම හරියට සූදානම් කරන්න
- සර්, - හරි සර්.

1664
01:31:24,542 --> 01:31:28,172
සර්, මම ෙෆාන් එකනේ ගත්තෙ
දාමදාර් පුද්ගලයකෝ මරද්දි.

1665
01:32:10,917 --> 01:32:12,840
ඒ මොකද එස්.පී?
මෙහෙ බැටෑලිනයක් එක්ක ආවෙ?

1666
01:32:12,917 --> 01:32:15,636
දාමොදාර් මහත්තයා, ඔබව අත්තගන්ඩුවට ගන්නවා.

1667
01:32:15,667 --> 01:32:16,634
මොකක්ද චේදනාව?

1668
01:32:16,709 --> 01:32:19,462
මේ විඩියොව ගනෙ තිබනේනෙ ඔබ ෂේකකර් සාක්ෂිකරු මරද්දි..

1669
01:32:28,000 --> 01:32:29,502
ඒයි.

1670
01:32:46,834 --> 01:32:51,670
ෂේකකර්, එස්.පී.ට ඇත්ත කියන්න මේ නගරයෙ සිද්ධවුනු දේ ගැන..

1671
01:32:51,750 --> 01:32:54,583
සර්, ඩාමු හා සී.එල්ට
එකම පුද්ගලික වනෙස්කම් තියනේනෙ.

1672
01:32:54,625 --> 01:32:57,583
ඒකයි සී.එල්. මට බලකලෝ
සාක්ෂි ලබාදනේන..

1673
01:32:57,625 --> 01:32:58,922
..ඒක තමයි ඩාමු මිනිස් අයිතිවාසිකම් නිලධෘරියා මැරුවා.

1674
01:33:01,041 --> 01:33:04,671
ඒ විතරක් නෙමේ.. එයා මට බොරු මිනීමරුම්
වාර්තාවක් දැම්මා, ඩාමුගෙ පනෙුම තිබනෙ කෙනෙක් ලවා.

1675
01:33:04,709 --> 01:33:08,009
මට දැනගන්න ලැබුනාම සී.එල්. අත්තගන්ඩුවෙ සිටියදි
මාව මරන්න යනවා කියලා.

1676
01:33:08,041 --> 01:33:10,419
...මට එහනේ පැනගන්න හැකිවුනා
- ෂන්කර් මහත්තයා.

1677
01:33:10,500 --> 01:33:12,798
දෙපාර්ථමේන්තුව බලය ලබාදනේනෙ,
පොදුජනයා ආරක්ෂා කරගන්න.

1678
01:33:12,834 --> 01:33:16,134
ඒක පුද්ගලික අරමුණු මුදුන්පත්කරගන්න නෙමේ
ඔබ මේකට පැහැදිලි කිරීමක් දනේන ඕනකරනෙවා.

1679
01:33:16,166 --> 01:33:18,168
නැතිනම් ඔබේ වැඩ තහනම් කරෙනෙු ලබනවා.

1680
01:33:19,500 --> 01:33:22,003
ඩාමොදාර් මහත්තයා, මට දැඩිව සමාවනේන මැදිහත්වීමගැන.

1681
01:33:22,083 --> 01:33:24,177
මම දෙපාර්ථමේන්තුව පැත්ෙතන් සමාව ඉල්ලන්නෙ.

1682
01:33:30,500 --> 01:33:33,504
මේ වනෙකම් ඔයා මගෝ මිනිස්සු එක්ක සෙල්ලම් කලෝ
දැන් මගෝ වාරය.

1683
01:33:33,625 --> 01:33:36,549
මම මගෝ කනො මාධ්‍ය වේදියකෝ විදිහට යැව්වෙ
බොරු වීඩියොව හැදුවෙ.

1684
01:33:36,834 --> 01:33:39,713
දැන් මට තිබනෙ බලපෑම නිසා ලෙහසෙියනේම
ඔබේ වැඩ තහනම් කරන්න පුලූවන්.

1685
01:33:39,792 --> 01:33:40,839
ඔබ මට ඒක කරන්න එපා කියනවානම්..

1686
01:33:40,875 --> 01:33:43,674
...ඔබ මගෝ සිහින වියාපෘතියට එරෙහිව කල
සියලූ චේදනා ඉවත්කරගන්න ඕනෙ.

1687
01:33:45,834 --> 01:33:47,836
ඔබට ඔබේ හිස පහත්කරන්න වුනේ මං නිසා.

1688
01:33:49,000 --> 01:33:53,176
දාමු මගෝ බිරිද හා දරුවො පැහැරගන්න තර්ජනය කලා.

1689
01:33:53,417 --> 01:33:55,465
...මට වනෙ විකල්පයක් තිබුනෙ නෑ
ඔහු කියපු විදිහට කරනවා ඇරනේන.

1690
01:33:56,000 --> 01:33:57,673
කරුනාකරල මට සමාවනේන සර්.

1691
01:33:59,166 --> 01:34:01,589
එයා කොහොමත් අපරාධකාරයකෝ.

1692
01:34:02,625 --> 01:34:04,798
එයායි වගකියන්න ඕනෙ මගෝ අයියාගෙ මරණයට.

1693
01:34:05,500 --> 01:34:08,925
එයා ඔයාගෙ සහෝදරයව මැරුවද?
- මට ඒක දැනගන්න ලැබුනෙ ජී.අයි.
මට ඒ ලිපිගොනුව දුන්නායින් පසු.

1694
01:34:09,125 --> 01:34:12,629
කලෙක්ටර් සියදිවි නසාගත්ෙත
එයා තමයි මගෝ අයියා.

1695
01:34:16,375 --> 01:34:18,924
මම ඒ වෙලාවමෙ තිරණය කලා
මම එයාගෙ අවසාන දකිනවා කියලා.

1696
01:34:20,125 --> 01:34:24,084
මට ඉලක්කය වැරුදනු
- ශන්කර්ට කවදාවත්ම ඉලක්කය වැරදනේනෙ නෑ.

1697
01:34:34,625 --> 01:34:37,094
මම දන්නවා දැන් ඔබ කිසි වැරැද්දක් කලෝ නෑ.

1698
01:34:39,125 --> 01:34:41,969
ඔබේ සහෝදරයා මට කිව්වා
වුනු හැමදෙයක්ම.

1699
01:35:03,792 --> 01:35:06,921
ඔබේ සහොදරයා හා නෑනාගෙ සියදිවි නසාගැනීම
පිටිපස්සෙ මහා කුමන්ත්‍රනයක් තියනෙවා.

1700
01:35:08,792 --> 01:35:11,921
මියගිය මිනිස් අයිතිවාසිකම් නිලධාරියා
ඔබේ නැනාගෝ පන්තියෙ යාලූවා.

1701
01:35:12,000 --> 01:35:14,002
ඩාමේදර්ගෙ පවර්ප්ලෑන්ට් එක සමාජයට හානියක්.

1702
01:35:14,083 --> 01:35:15,801
...දිස්ත්‍රික් කලෙක්ටර් විදිහට ඔයා ඒක නවත්වනන් ඕනෙ සර්.

1703
01:35:15,834 --> 01:35:18,713
ඔබ මගෝ බිරිදගෙ යාලූවා විතරක් නෙමේ
ඔබ යහපත වනෙුවනේ සටන්වදින නිසා..

1704
01:35:18,792 --> 01:35:20,419
...ඔබට මගෝ පුර්ණ සහය ලැබනෙවා.

1705
01:35:20,458 --> 01:35:22,631
මේ ව්‍යාපෘතිය සිද්ධවනේනෙ නෑ.. මාව විශ්වාස කරන්න.

1706
01:35:22,709 --> 01:35:25,792
මේ වි්‍යාපෘතියට විරුද්ධ අපේ වරෙය නැවතිලා නෑ..

1707
01:35:25,875 --> 01:35:27,877
...දාමු මිනිස් අයිතිවාසිකම් නිලධාරියකෝ මැරුවා.

1708
01:35:29,500 --> 01:35:33,050
ඔබේ සහෝදරයාට එස්.පි. මල්ලිකාරජුනා
රාඕ හා ඇමති නාගාරාජු...

1709
01:35:33,125 --> 01:35:34,627
...එයාලට නඩුව ගැන ෙතාරතුරු ලබාදීල තියනෙවා.

1710
01:35:34,667 --> 01:35:36,795
එයාලත් පොරොන්දු වෙලා තිබනෙවා
නඩුවට සහය දනෙවා කියලා.

1711
01:35:36,917 --> 01:35:39,090
ප්‍රදේශයෙ ජනගහනය 1500...

1712
01:35:39,333 --> 01:35:41,677
...ළමුන්ට පාසැල් යන්න කිලෝමීටර් 3ක් ඇවිදින්න වනෙවා.

1713
01:35:41,792 --> 01:35:44,796
ඔබ අපේ ගමේ ඉස්කෝලයක් දැම්මොතින්
අපි ණයගැති වනෙවා.

1714
01:35:44,875 --> 01:35:47,594
අධ්‍යාපනය උපත් අයිතියක්..
මට තොරතුරු ලබාදන්න .

1715
01:35:47,625 --> 01:35:49,923
මම බලන්නම් ඒක ඔබ ගමේ වහාම පාසැලක් විවෘත්ත කරන්න.

1716
01:35:50,000 --> 01:35:52,753
ඔබට ස්තුතිය සර්
- අපි ඒ.සී.බී. එකනේසර්.

1717
01:35:52,792 --> 01:35:54,465
එයා අපිට පැමිනිලි කරල තියනෙවා..

1718
01:35:54,500 --> 01:35:56,923
...ඔයා පගාවක් ඉල්ලනවා කියලා
නිත්‍යානුකුලව අයිතිවුනු ගෙඩාල් ෆැක්ටරියකට.

1719
01:35:57,000 --> 01:35:58,547
නෑ සර්, එයා ඉස්කොලෙ ඉල්ලිමකට ආවෙ.

1720
01:35:58,625 --> 01:36:00,878
ඒක බොරුවක් සර්
ඔයාම මේ ලිපිගොනුව පරීක්ෂා කරල බලන්න.

1721
01:36:00,917 --> 01:36:02,134
මුදලින් ලක්ෂ 5ක් තියනෙවා.

1722
01:36:05,709 --> 01:36:07,962
මේ මොකක්ද?
- එයා බොරු කියන්නෙ සර්, මේ
ඔක්කොම පේන විදිහට උගුලක් වගේ.

1723
01:36:08,000 --> 01:36:10,469
ඔව් සර්
- ප්‍රශ්න කිරීමදෙි ඔබේ පැහැදිලිකිරීම ලබාදනේන.

1724
01:36:10,500 --> 01:36:11,376
ඔබව අත්තගන්ඩුවට ගන්නවා.

1725
01:36:11,417 --> 01:36:12,760
දැන් මට ඒ ඔක්කොම හොදට පැහැදිලියි.

1726
01:36:12,834 --> 01:36:14,461
ඩුම මාව මේ නඩුවට අහුකලා

1727
01:36:14,500 --> 01:36:16,502
එයාට ඔබව මේකට අහුකරන්න තිබනෙ අවශ්‍යතාව මොකක්ද?

1728
01:36:16,542 --> 01:36:18,965
බල ව්‍යාපෘතිය නවත්වන්න ඩාමු නිති විරෝධිව ඉදිකිරීම් කරනවා..

1729
01:36:19,000 --> 01:36:20,923
...මම පරිසර අමාත්‍ය නාගාරාජුට වාර්තාකලා.

1730
01:36:21,000 --> 01:36:23,844
ඒක බොරුවක්.. කලෙක්ටර් කියන්නෙ අද්විතිය බොරුවක්.

1731
01:36:23,875 --> 01:36:26,719
එයා කවදාවත්ම මට කිසිම වාර්තාවක් අනුයුක්ත කලෝ නැ.

1732
01:36:26,750 --> 01:36:29,048
මේ වැරදි වැඩ ආවරණය කරගන්න..

1733
01:36:29,125 --> 01:36:31,002
...එයා බලවත් අයගෙ නම් ගැන කතාකරන්නෙ.

1734
01:36:31,000 --> 01:36:32,843
ඒවගෝ අයට සමාව දනේන හැකියාවක් නෑ.

1735
01:36:32,875 --> 01:36:37,711
සර්, මම පැමිනිලි කලේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්
නිලධාරි මාලිකාජුනා රාඕගෙ මිනීමැරුම ගැන

1736
01:36:37,750 --> 01:36:38,592
ඔව් සර්.

1737
01:36:38,709 --> 01:36:42,509
අපි සිද්ධිය සම්බන්ධ ගැඹුරු පරීක්ෂනයක්
කරලා ඇත්ත එලියට ගත්තා.

1738
01:36:42,709 --> 01:36:43,961
අනියම් සම්බන්ධයක් තිබුනා..

1739
01:36:44,041 --> 01:36:45,918
...මිනිස් අයිතිවාසිකම් නිලධාරි හා කලෙක්ටර්ගෙ බිරිද අතර.

1740
01:36:47,500 --> 01:36:51,505
ප්‍රථීපලයක් විදිහට කලෙක්ටර් මිනිස්
අයිතිවාසිකම් නිලධාරියා මරල තියනෙවා..

1741
01:36:51,542 --> 01:36:53,715
...ඔප්පු කරනවා අපිට ශක්තිමත් සාක්ෂි තිබනෙවබව.

1742
01:36:54,375 --> 01:36:57,549
කලෙක්ටර් මගනේපවර් ව්‍යාපෘතියට
මිලියන 100ක අල්ලසක් ඉල්ලූවා.

1743
01:36:57,792 --> 01:37:00,796
මම බෑ කිව්වාම, එයා මාව බැලැක්මේල් කලා
ගොඩක් ආකාරවලින්.

1744
01:37:00,875 --> 01:37:05,881
ඒයාල වගෝ අයට ඕනෙකරන්නෙ සමාජයට
වැඩි වාසි සලසන වියාපෘති නවත්වලා දාන්න..

1745
01:37:05,959 --> 01:37:07,586
...එයාට දරනුම දඩුවම ලබාදනේන ඕනෙ කරන්නෙ.

1746
01:37:07,667 --> 01:37:09,886
මේ අපරාධකාරයො එතනින් නැවතුනේ නෑ.

1747
01:37:09,917 --> 01:37:12,670
ඔබේ නැනාට දවසක් පුතා අරගන්න ඉස්කොටලට ගියා.

1748
01:37:12,709 --> 01:37:16,759
ඔබේ සැමියා සිරෝ ඔබේ පමේවතා මැරිලා..
ඔයා දැන් කොහොමද ඉදිරියට යන්නෙ?

1749
01:37:16,792 --> 01:37:18,635
ඔයා ඉන්නවා සහෝදරයා
- ඇය ඒකට එකග වනේන ඕනෙ.

1750
01:37:18,625 --> 01:37:20,548
ඇය දැනටමත් කැමතිවෙලා තියනේනෙ.

1751
01:37:22,417 --> 01:37:25,045
ඔබේ සහෝදරයා ගෙදරට ඇපදීලා ආවාට පස්සෙ.

1752
01:37:25,500 --> 01:37:28,845
එයාල ඔබේ සහෝදරයා හා නෑනා අතර
දේ නාලිකාවල පතුරනන් පටන්ගත්තා.

1753
01:37:28,917 --> 01:37:33,423
කතාවට අළුත් තත්වයක්, බාරත් කලෙක්ටර්ට දුෂන නඩු.

1754
01:37:33,458 --> 01:37:36,428
වරෙයනෙි පිට ඔහුට ඔහුගෙ බිරිද
එක්ක අනියම් සම්බන්ධයක් තිබුනා..

1755
01:37:36,583 --> 01:37:41,589
...සැකකරනු ලබනවා කැලකෝටර් බාරත්,
මිනිස් අයිතිවාසිකම් නිලධාරි ප්‍රකාශ් මැරුබවට.

1756
01:37:41,792 --> 01:37:43,965
පොලීසිය මේ සම්බන්ධ පරීක්ෂන කරගනෙ යනවා.

1757
01:37:44,000 --> 01:37:45,593
මේ මොකද, සහෝදරයා?

1758
01:37:45,667 --> 01:37:47,920
සහෝදරී, වදවනේන එපා.

1759
01:37:47,959 --> 01:37:52,089
අපි දන්නවා මස්සිනාගෙ ස්වභාවය..
ඇත්ත දවසක හලෙිවයෙි.

1760
01:37:54,333 --> 01:37:55,585
මට ඔයාට කතාකරන්න ඕනෙ තාත්ෙත.

1761
01:37:55,625 --> 01:37:58,799
මම දන්නවා මගෝ පුතා වැරැද්දක් කරන්නෙ නෑ කියලා.
- මම වැරදි දෙයක් කලා, තාත්ෙත.

1762
01:38:00,125 --> 01:38:03,049
අපේ පොඩිකාලදෙි ළමයාගෙ මරණය
වනෙුවනේ වගකියන්න ඕනෙ ෂන්කර් නෙමේ.

1763
01:38:03,542 --> 01:38:04,714
ඒක කලෝ මං.

1764
01:38:06,917 --> 01:38:08,760
නමුත් සහෝදරයායි ඒ වැරැද්ද ගත්ෙත..

1765
01:38:08,792 --> 01:38:11,090
මට පොරොන්දුවනේන සහෝදරයා
කවදාවත්ම ඇත්ත හලෙි කරන්නෙ නෑ කියලා.

1766
01:38:12,500 --> 01:38:14,423
ඔහු අපනේඈත්වුනො ඔබේ අන පිලිපැදලා.

1767
01:38:14,458 --> 01:38:16,460
එයාට දැඩි කරුනාවක් තිබනෙවා තාත්ෙත.

1768
01:38:18,583 --> 01:38:20,631
ඇයි ඔහු එදා ඒ රහස හලෙිකලෝ..

1769
01:38:20,709 --> 01:38:22,586
...මට ඒක ඒ මොහොෙතදි තේරුනෙ නෑ.

1770
01:38:22,625 --> 01:38:26,425
අංකල්, මට මගෝ සහෝදරීවයි මස්සිනාවයි
ටික දවසකට ගෙදර අරන් යන්න ඕනෙ.

1771
01:38:26,458 --> 01:38:27,835
ඒක ඔවුන්ට හොද වනෙසක් වයෙි.

1772
01:38:27,875 --> 01:38:29,548
කරුනාකරල කරන්න..
- සීයෙ.

1773
01:38:29,625 --> 01:38:31,468
මොකක්ද වුනේ?
- මාත් එක්ක එන්න.

1774
01:38:32,792 --> 01:38:34,385
අතන බලන්න.

1775
01:38:37,000 --> 01:38:38,593
අපොයි.

1776
01:38:39,166 --> 01:38:40,668
මගෝ සහෝදරී.

1777
01:38:41,000 --> 01:38:43,970
මගෝ සහෝදරී
- බලන්න මොකක්ද වුනේ කියලා.

1778
01:38:50,417 --> 01:38:53,136
මේ දනේනා වැරැද්දට සටන්කරන්න උත්සහ කලා..

1779
01:38:53,583 --> 01:38:56,678
...එයාල ඔක්කොම එකතුවෙලා එයාලව මැරුවා.

1780
01:39:02,125 --> 01:39:04,548
අපේ සුරතල් ව්‍යාපෘතිය කඩාකප්ල් කරන්න සැලසුම් කල අර සී.අයි..

1781
01:39:04,583 --> 01:39:07,006
..ඇයි අපි එයාව ඉවරයක් කරන්නෙ නැතිව බලා ඉන්නෙ?

1782
01:39:07,083 --> 01:39:09,552
අපි එයාව ඉවර කලෝතින්
අපිට සිද්ධවනෙවා ව්‍යාපෘතිය නවත්තලා දාන්න.

1783
01:39:09,583 --> 01:39:12,553
නඩුවර අරන්යන්නෙ ඔහු විසින්..
යතුර දැන් තියනේනෙ එයාගෙ අතේ.

1784
01:39:12,834 --> 01:39:14,006
එයා ඒක නැවත විවෘත්ත කලා.

1785
01:39:14,041 --> 01:39:16,419
ඒකයි මං එයාව කොටුකරගන්න සැලසුම් කරල තියනේනෙ.

1786
01:39:16,667 --> 01:39:18,635
එයාම ඒකට අහුවයෙි.

1787
01:39:31,500 --> 01:39:32,922
සංවේදියි.

1788
01:39:40,834 --> 01:39:42,586
සංවේදියි.

1789
01:39:44,750 --> 01:39:47,424
සංවේදියි.

1790
01:39:58,875 --> 01:40:01,970
මම දන්නවා ඔයා ඇවිත්
යටත්වනේන හා සමාවනේන කියාවි කියලා.

1791
01:40:02,041 --> 01:40:05,591
නෑ වාද හෝ කෑගැසීම් එපා.

1792
01:40:07,500 --> 01:40:10,174
මම ඔබේ අරක්කු බිස්නස් හා ඔබේ ඔට්ටඅ බිස්න්සන් තහනම් කලා.

1793
01:40:10,417 --> 01:40:12,761
මම කොපි බිස්නස් එක නැතිකලා..
ඇයි මං ඒ ඔක්කොම කලෝ?

1794
01:40:14,625 --> 01:40:17,094
මොකද මට බලය තියනෙ නිසා..
මමයි බලයෙ ඉන්නෙ.

1795
01:40:17,125 --> 01:40:19,878
මට ඒ බලය නැතිවුනේතින්
මම දුර්වල වෙලා යටත්වයෙි.

1796
01:40:19,917 --> 01:40:21,544
ඉතින් මං යේජනාවක් එක්ක ආවෙ.

1797
01:40:22,750 --> 01:40:25,503
මට ඕනෙ බලය ඔබට ඔAනෙ ව්‍යාපෘතිය.

1798
01:40:25,583 --> 01:40:27,881
අපි අපේ පොදු අරමුණු හා අනාගතය
වනෙුවනේ කැමතියි, ඔබ මොකද කියන්නෙ?

1799
01:40:27,917 --> 01:40:29,965
හොද තිරණය
- ප්‍රශ්නය විසදුනා.

1800
01:40:30,000 --> 01:40:31,843
සර් ඇමතිතුමා.

1801
01:40:31,917 --> 01:40:33,885
ඔයාල ඔක්කොම මෙතනද?
- එයාල මේ ව්‍යාපෘතියෙ නිදන සහකරුවො.

1802
01:40:33,917 --> 01:40:36,841
මටයි මේ ව්‍යාපෘතියෙ වනෙුවනේ අවසර තිබනේනෙ
- මම ඔබව ඒකට යොදාගත්තා.

1803
01:40:36,917 --> 01:40:37,918
ඒ ඔබද?
- ඔව්.

1804
01:40:37,959 --> 01:40:39,836
කැප්ටන් තරගය යොදාගත්ෙතාතින්
පොඩි තරග කරුවකෝට මොක්කද කරන්න පුලූවන්?

1805
01:40:39,917 --> 01:40:42,875
ඔයාට අදහස තිබනෙවා, ඒක දිගට අරන් ගියේතින්
ඔබට වර්ණවත් දිවියක් අත්වයෙි.

1806
01:40:42,959 --> 01:40:45,041
මේ ඔබේ යේජනාව විරුද්ධපක්ෂය වුනත් පිලිගනීවි.

1807
01:40:45,125 --> 01:40:46,092
ඔබට ආදරයි
- ඔබට ස්තුතියි.

1808
01:40:46,125 --> 01:40:49,504
ඔහු මිත්‍රත්වය ටයිටනික් නැවේ යනවා
වගෝ මිත්‍රත්වයකට තේරුම්ගන්නෙ නෑ.

1809
01:40:49,583 --> 01:40:51,677
ශන්කර්, මේ වනෙකම් ඔබයි ව්‍යාපෘතියෙ ප්‍රශ්නය වුනේ.

1810
01:40:51,750 --> 01:40:53,752
දැන් සිට, ඔබ සහතක කරගන්න
ව්‍යාපෘතියෙ කිසම ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා...

1811
01:40:53,792 --> 01:40:54,918
...මම ඔබව බලාගන්නම්.

1812
01:40:55,125 --> 01:40:57,127
හෙ මගේ උපන්දිනය
ඔබයි මගේ විශේෂ අමුත්තා වනේනෙ.

1813
01:40:57,500 --> 01:41:00,549
ඔබට ස්තුතියි
අපි අත් එකතු-කරන් සෞභාග්‍යමත්ව එය කරමු.

1814
01:41:00,625 --> 01:41:02,502
අපි ඒක කරමු.

1815
01:41:04,041 --> 01:41:07,420
සර්, අපි නාට්‍ය ඇතුලනේදැක්කම
අපි හිතුවෙ..

1816
01:41:07,458 --> 01:41:08,755
...එයාල නලූවො ඔයා අධ්‍යක්ෂක කියලා.

1817
01:41:08,792 --> 01:41:10,715
ඔබ මෙය ප්‍රතික්ෙෂප කරනවද ස්ථිර කරනවද?
- මම ඒක ස්ථිර කරනවා.

1818
01:41:10,792 --> 01:41:12,635
එයාලත් අපිවගෝ නොපවතින අය බවට පත්වනෙවද?

1819
01:41:12,667 --> 01:41:14,965
මම එයාලව උඩ යවනවා
- මේක අපිට අයුක්තියක්, සර්.

1820
01:41:15,000 --> 01:41:17,594
ඒක වාසනාව මතයි තිරණය වනේනෙ
නැතිනම් නිති ඉවත්කරනු ලබනවා.

1821
01:41:17,625 --> 01:41:20,504
සී.අයි. කියනදේ අභ්‍යන්තර තේරුමක් තියනෙවා.

1822
01:41:25,709 --> 01:41:26,881
ඇයි ඔයා මෙහෙ ආවෙ?

1823
01:41:26,917 --> 01:41:28,214
මට ඔයාව දැකල මෙහෙ එන්න ඕනෙකලා.

1824
01:41:28,458 --> 01:41:29,630
විකාර...
හොදක් වනේනෙ නෑ මගෝ පියා ඔයාව දැක්කොතින්.

1825
01:41:29,792 --> 01:41:31,169
ඔයාගෙ තාත්ාත ආවාද? එයා කොහදෙ?

1826
01:41:31,208 --> 01:41:33,586
අංකල්, අංකල්
- කෑගහන එක නවත්වන්න.

1827
01:41:33,667 --> 01:41:35,669
ෂන්කර
- මගේ තාත්ාත ආවා... දැන් යන්න කරුනාකරලා.

1828
01:41:35,750 --> 01:41:37,923
මාව අංකල්ට හදුන්වාදනේන කරුනාකරලා
- දැන් බෑ.

1829
01:41:38,000 --> 01:41:40,753
මාත් එක්ක එන්න
- ඇයි එයා අපිට මේතරම් පාන්දරින් කතාකලෝ, සර්?

1830
01:41:40,834 --> 01:41:42,427
මොකක්හරි විශේෂ දෙයක් වනේන ඇති
- කතාකරන්න එපා.

1831
01:41:42,667 --> 01:41:44,920
මම දොර අරිනකම් බාත්රූම් එක ඇතුලට වෙලා ඉනන්...
- හරි.

1832
01:41:46,041 --> 01:41:48,635
ෂන්කර්
මට දැනුනා කෙනෙක් කෝල් කරනවා කියලා..

1833
01:41:48,625 --> 01:41:50,343
කවුරුවත් හිටියෙ නෑ...
- එත් මට හඩක් ඇහුනා.

1834
01:41:50,458 --> 01:41:51,550
ඒ මොකක්ද?
- ඔව්, සීයෙ..

1835
01:41:51,625 --> 01:41:53,127
එයාල ආවා, තාත්ෙත.

1836
01:41:53,875 --> 01:41:55,593
නෑ සර්
ඔයාගෙ තාත්තා කියනදේ වැරදියි.

1837
01:41:55,667 --> 01:41:57,920
අපේ ගෙදර හොරකේ ඉන්නවා...
- ඒක කොහොමද වනේන පුලූවන්?

1838
01:41:58,000 --> 01:41:59,968
සර්, මම මගෝ ඇස් දෙකනේම දැක්කා
එයා ඒ බාත්රූම් එකට ඇතුල් වනෙවා.

1839
01:42:02,417 --> 01:42:06,718
ඔහ් - ඔයා කියන්නෙ ඒ බාත්රූම් එකෝ හොරකේ ඉන්වා කියලාද.

1840
01:42:06,709 --> 01:42:07,756
ඔව්.

1841
01:42:07,792 --> 01:42:09,760
මොකද වනේනෙ එයා එතන නැතිනම්?
- මං මගෝ හිස ගානවා.

1842
01:42:09,792 --> 01:42:12,170
එන්න මං ඔයාට පනේවන්නම්.

1843
01:42:13,125 --> 01:42:15,924
ඔයාව බලන්න මෙතන බලන්න..
ඔයාත් බලන්න...

1844
01:42:16,625 --> 01:42:18,719
මෙතන බලන්න මොකක්ද තියනේනෙ? ඔතන කවුද?

1845
01:42:22,458 --> 01:42:24,005
පනෙිමෙ දුර්වලතාතියනෙ අයට ඇත්ත දේ පේන්නෙ නෑ..

1846
01:42:24,041 --> 01:42:25,668
...එයාලට පනේනෙ නොපවතින දේවල්.

1847
01:42:27,041 --> 01:42:29,840
ඇය මෙහෙ ඇතුල්වුනා..
ඇය කොහදෙ ගියේ?

1848
01:42:31,834 --> 01:42:34,212
අපොයි.

1849
01:42:38,542 --> 01:42:40,510
ඇයි එහෙම ඔක්කොම වත්කරලා දැනෙන්නෙ?

1850
01:42:40,542 --> 01:42:41,839
මම ඒක කලෝ නෑ සර්...
- එහෙමනම්?

1851
01:42:41,917 --> 01:42:43,760
ඒ හොරා
- හොරකේ ඇත්තෙ නෑ.

1852
01:42:46,875 --> 01:42:49,424
සර්, එයා ගබඩා කාඹරයට ගියා
එන්න, මං ඔයාට පනේවන්නම්.

1853
01:42:49,500 --> 01:42:52,674
බාත්රූම්එක ගබඩා කාඹරයෙ නෙමේද තියනේනෙ?

1854
01:42:52,875 --> 01:42:55,048
දුවන්න එපා, ඔබ ඇදවැටනේන පුලූවන්
- මම එහෙම නෑ සර්.

1855
01:42:55,041 --> 01:42:56,588
මම අනිවාර්යනේම එයාව අල්ලගන්නවා.

1856
01:43:10,834 --> 01:43:12,051
ඔයාට මොක්කද සිද්ධවුනේ?

1857
01:43:12,083 --> 01:43:13,175
හොරා පේන විදිහට කලකිරිල වගේ සර්.

1858
01:43:13,417 --> 01:43:15,511
මේ හොරකම නවත්වලා, පොලිසිය හා ඔයා පිරිසිදු කරගන්න.

1859
01:43:15,583 --> 01:43:17,506
මම ගත්ත කෝස් එක නවත්වන්න බෑ.

1860
01:43:17,583 --> 01:43:19,085
මම අනිවාර්යනේම හොරා අල්ලගන්නවා සර්.

1861
01:43:20,709 --> 01:43:21,676
අන්න එයා උඩ තට්ටුවට යනවා.

1862
01:43:21,750 --> 01:43:24,469
ඔයාට පහත මහලයෙ මෙහෙම වුනානම්
උඩු මහලෙ මොනව වයෙිද?

1863
01:43:24,500 --> 01:43:25,843
මොකක් සිද්ධවුනත්, මං නැතිකරගන්නෙ නෑ.

1864
01:43:29,041 --> 01:43:31,043
ජනේලෝ ඇරල තියනේනෙ
ඒ කියන්නෙ එයා මේ පැත්තට ගියා.

1865
01:43:31,125 --> 01:43:33,093
මුර්ති මහත්තයා - මුර්ති මහත්තයා
= මම කාටවත් ඇහුම්කන් දනේනෙ නෑ.

1866
01:43:46,667 --> 01:43:49,671
නෑ නැ, එන්න එන්න.

1867
01:43:50,041 --> 01:43:51,668
යන්න යන්න.

1868
01:43:54,125 --> 01:43:56,002
මේ මොකක්ද? ඔයාට පිස්සු හැදිලද?

1869
01:43:56,041 --> 01:43:59,716
එහෙම නෑ සර්, ඔයාගෙ පුතා එයාගෙ පෙම්වතියව ගෙදර හංගන්
ඔයාව අන්දනවා.

1870
01:44:00,834 --> 01:44:03,633
ඒයි, මට ඔයාට ගැලපීම් හොයන්න ඕනෙ.

1871
01:44:03,834 --> 01:44:05,461
ඔයාට ඒවගෝ දෙයක් තියනෙවානම්
ඒක පැකිලිමකින් නැතිව කියන්න.

1872
01:44:05,500 --> 01:44:06,922
ඒවගෙ දෙයක් නෙමේ තාත්ෙත
- ශන්කර්.

1873
01:44:07,458 --> 01:44:10,132
ඇයි ඔයා ප්‍රතික්ෙෂප කරන්නෙ ඔයාගෙ තාත්තා
මේතරම් මිත්‍රශීලිව අහද්දි?

1874
01:44:11,500 --> 01:44:14,583
අංකල්, එයා කියනදේ ඇත්ත
- කෙල්ල හරි හොදයි.

1875
01:44:14,667 --> 01:44:17,716
අපි ඇයව ඇයගෙ දමොපියන් ලගට එක්කන් ගිහින්
ඔබේ විවාහයට කටයුතු සූදාන්ම කරගමු.

1876
01:44:18,959 --> 01:44:20,882
ඔබට ස්තුතියි අංකල්
- ඔබට දෙවිපිහිටයි.

1877
01:44:20,959 --> 01:44:23,633
මුර්ති මහත්තයා, මම වදවුනේ
මේක කොහොමද තාත්තට කියන්නෙ කියලා.

1878
01:44:23,667 --> 01:44:24,919
මාර්ගය එලිවුනෙ ඔයා නිසා, ස්තුතියි.

1879
01:44:24,959 --> 01:44:26,757
ඒක හරි
එත් ඒ බල්ලා එන්නත් කරල නේද?

1880
01:44:26,834 --> 01:44:28,211
නෑ, වරදින්නෙ නැතිව ඔයාට බෙහතේ විදිනඑක තමයි හොද.

1881
01:44:29,041 --> 01:44:30,509
සුභ උපන්දිනයක් සර්
- ඩාමු මහත්තයා.

1882
01:44:30,709 --> 01:44:33,667
අපි ඔබට විරුද්ධ හැම නඩුවක්ම ඉවත්කලා
ඔබේ උපන්දින තැග්ගට
- බොරු.

1883
01:44:33,750 --> 01:44:36,720
මම ඈපැලක් දැම්මා බල ව්‍යාපෘතුයෙ වැඩ නැවැත්වීම නවත්වන්නත්
- එයා ඔයාව අන්දනවා.

1884
01:44:36,750 --> 01:44:39,720
ඔයාට අන සතියකින් ලැබේවි
- නෑ, අත්තගන්ඩු වරෝන්තුයි එන්නෙ.

1885
01:44:39,792 --> 01:44:43,092
හැම අමුත්ෙතක්ම මෙතන
ඔයා කවුරු වනෙුවනේද බලා ඉන්නෙ? - මගේ ආදරය වනෙුවනේ.

1886
01:44:51,125 --> 01:44:52,593
එන්න

1887
01:44:53,875 --> 01:44:56,719
ඇය කවුද?
- සුකනේයා, දාමුගෙ පෙම්වතිය.

1888
01:44:56,750 --> 01:44:58,423
ඇය සම්ප්‍රදාය ආකර්ෂා කරන කෙල්ලෙක්.

1889
01:44:58,500 --> 01:45:02,801
ඔබ හරිම ආකර්ශනීයයි බබා.

1890
01:45:02,834 --> 01:45:04,962
ආකර්ශනීයයි

1891
01:45:05,583 --> 01:45:07,756
මේඩයා
- මං කිව්වදේ තියනෙ වැරැද්ද මොකක්ද2

1892
01:45:07,834 --> 01:45:09,882
මම කිව්වෙ ඇය ආකර්ශනීයයි කියල එච්චරයි.

1893
01:45:09,959 --> 01:45:12,087
ඇය ඒවගෝ දේ පිලිගන්න වේගවත් කෙල්ලෙක් නෙමේ.

1894
01:45:12,166 --> 01:45:15,966
ඔබ ඒවගෝ දේ කිව්වම ඇයට දුක
හිතේවි, සමාවනේන සන්සුන්වනේන.

1895
01:45:16,041 --> 01:45:18,920
ඔබට සුභ උපන්දිනයක්.

1896
01:45:20,542 --> 01:45:25,753
මේ පුර හද ඇති රාත්‍රියෙ.

1897
01:45:27,542 --> 01:45:31,001
මා ඔබ පිලිගන්නවා.

1898
01:45:34,041 --> 01:45:40,458
අද රාත්‍රියෙ සද යටතේ...

1899
01:45:40,667 --> 01:45:45,753
..අපි උත්සවය සමරමු..

1900
01:45:47,083 --> 01:45:53,045
රාත්‍රිය ගතවී යන අතරවාරයෙ..

1901
01:45:53,583 --> 01:46:01,547
..අපි තනිවම විනේදවෙමු.

1902
01:46:02,458 --> 01:46:06,417
ඒයි, සන්දියනේ..

1903
01:46:09,000 --> 01:46:12,550
ඒයි, සන්දියනේ..

1904
01:46:15,709 --> 01:46:18,667
...මට කියන්නෙ පිච්ච කියලා.

1905
01:46:18,959 --> 01:46:21,838
මම හිනාවදේදි කට්ටිය මට කියන්නෙ රොස කියලා.

1906
01:46:21,959 --> 01:46:25,008
ඒයි, සන්දියනේ..

1907
01:46:25,083 --> 01:46:28,428
ඒයි, සන්දියනේ..

1908
01:46:28,500 --> 01:46:31,720
...මට කියන්නෙ පිච්ච කියලා.

1909
01:46:31,792 --> 01:46:34,591
මම හිනාවදේදි කට්ටිය මට කියන්නෙ රොස කියලා.

1910
01:46:34,625 --> 01:46:40,052
මම රට පුරාම ප්‍රසිද්ධයි.

1911
01:46:40,875 --> 01:46:46,461
මම රට පුරාම ප්‍රසිද්ධයි.

1912
01:46:47,667 --> 01:46:50,796
මාත් එක්ක රහස් බොහොයක් මා රැක ගන්නවා.

1913
01:46:50,834 --> 01:46:53,838
ඔබ මා දිනාගත්ෙතාතින් මා ඔබට ඒවා කියනවා.

1914
01:46:53,875 --> 01:46:59,712
මම රට පුරාම ප්‍රසිද්ධයි.

1915
01:47:00,166 --> 01:47:03,545
ඒයි, සුන්දරත්වයෙ රබර් බේනික්කි.

1916
01:47:03,583 --> 01:47:06,553
ඔබේ සිනහ රටාව සුපිරියි.

1917
01:47:06,709 --> 01:47:09,838
මම ඔබට හරියන ගැලපීම වනෙවා.

1918
01:47:09,875 --> 01:47:14,711
මා ලගට එන්න
අපි එකට සන්දියට යමු.

1919
01:47:14,792 --> 01:47:16,385
එය්, සන්දිය ලග..

1920
01:47:16,458 --> 01:47:21,760
මම ඔබේ සන්දිය ලග කිසි උත්සවයක් කියන්නෙ නෑ
ඔබ හයියනේ කෑගසා හඩාවි.

1921
01:47:22,542 --> 01:47:28,379
අස්වයකෝ පදවාගනෙ මා ලගට එන්න කොල්ලො.

1922
01:47:29,458 --> 01:47:32,587
මිනිසසු මට කියාවි.. මට කියාවි... මට කියාවි...

1923
01:47:32,667 --> 01:47:35,546
මම සිනාවදේදි.. මම සිනාවදේදි....

1924
01:47:48,792 --> 01:47:51,875
මාව සිපගනෙ මාව වැලදගන්න.

1925
01:47:51,917 --> 01:47:55,046
මාව මහත් කරන්න, මට බබකෝ ඕනෙ.

1926
01:47:55,083 --> 01:47:58,462
දහවල හා රාත්‍රිය මාව තදින් තුරුල් කරගන්නවා.

1927
01:47:58,500 --> 01:48:01,379
මට ලක්ෂ ගාණින් මුදල් විසිකරන්න
මම ඔබ සතුටු කරන්නම්.

1928
01:48:01,417 --> 01:48:04,546
හතිදමමින් කමීසය.

1929
01:48:07,709 --> 01:48:10,883
කලිසම් හා කමිස පැලද ගනිමින්...

1930
01:48:10,917 --> 01:48:14,046
...ඔයා සුපිරිවශයනේ නියමයි.

1931
01:48:17,083 --> 01:48:20,587
සාරියක් හා බලවුස් එකක් ඇදගනෙ..

1932
01:48:20,667 --> 01:48:23,625
..ඔබ හරිම නුතනයි.

1933
01:48:23,667 --> 01:48:26,967
ඔබේ බැල්ම හදවත පසාරුකර යනවා
ඔබේ සිනාව මා අල්ලාගන්නවා.

1934
01:48:27,000 --> 01:48:30,004
මාත් එක්ක නටන්න.

1935
01:48:30,000 --> 01:48:33,425
අරක්කු වගෝ මත්වෙලා
දැවිල්ලයි ගම්මිරිස් වගෝ.

1936
01:48:33,500 --> 01:48:37,175
ඔබේ සුවද මාගෝ හදවත මන්මත්කරනවා.

1937
01:48:38,083 --> 01:48:41,087
සන්දියදෙි, සන්දියදෙි....

1938
01:48:41,125 --> 01:48:46,586
මම සන්දියෙ කිසිම උත්සවක් කිව්වෙ නැතිනම්
ඔබ කෑගසා හඩාවි.

1939
01:48:47,500 --> 01:48:52,176
අස්වයකෝ පදවා මා ලගට එන්න කොල්ලො.

1940
01:48:56,625 --> 01:48:57,842
එන්න, අපි පටන්ගමු.

1941
01:49:00,750 --> 01:49:03,970
මිනිසසු අපිගැන හැම විතියක් මුල්ලක් ගානෙම කතාකරනවා.

1942
01:49:04,041 --> 01:49:07,136
අපි ඒක දැනටමත් දන්නවා
අපිට බොන්න යමක් දනේන.

1943
01:49:07,208 --> 01:49:10,508
බොලදයි.. බොලදයි.. බොලද වනේන එපා.

1944
01:49:10,583 --> 01:49:13,632
මෙහෙ එන්න, ලිලි, බොලද වනේන එපා.

1945
01:49:26,458 --> 01:49:28,961
පිදුරු ගොඩේ..

1946
01:49:29,041 --> 01:49:32,750
පිදුරු ගොඩේ..

1947
01:49:32,792 --> 01:49:35,796
අපි එකට සෙල්ලම් කරමු.

1948
01:49:39,041 --> 01:49:45,174
මා කැමතියි ඔබත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න.

1949
01:49:45,417 --> 01:49:48,717
අබි ඇදේ ඇද ඇතිරිල්ල මතට යමු.

1950
01:49:48,750 --> 01:49:51,799
මාත් එක්ක නටන්න.

1951
01:49:51,792 --> 01:49:55,001
ඔබ ඒවගෝ කොල සංඥාව දුන්නොතින්..

1952
01:49:55,083 --> 01:49:59,008
..මම ඔබට දවේලොව මාර්ගය පනේවන්නම්.

1953
01:49:59,834 --> 01:50:02,838
ස්නදියදෙි, සන්දියදෙි..

1954
01:50:02,875 --> 01:50:08,006
මා කිව්වොතින් ඔබේ සන්දියෙ උත්සවයක් නෑ කියා
ඔබ කෑගසා හඩාවි.

1955
01:50:09,041 --> 01:50:14,627
අස්වයකෝ පදවා මා ලගට එන්න කොල්ලො.

1956
01:50:17,542 --> 01:50:19,795
දාමු, මේ විනේද පැත්තකින් දාලා..

1957
01:50:19,834 --> 01:50:21,427
...වි්‍යාපෘතිය ගැන අවධානය යොමුකරන්න.

1958
01:50:21,500 --> 01:50:23,878
දිල්ලි සුරි දැනටමත් තරහනේ ඕනෙ වෙලාවක...
- හලෝ, මොහොතක් ඉන්න.

1959
01:50:23,917 --> 01:50:25,009
දිල්ල සුරි
- සුරි?

1960
01:50:26,875 --> 01:50:29,173
මට කියන්න, සුරි, මම ඒක බලාගන්නම්.

1961
01:50:29,542 --> 01:50:32,091
ඔයා වදවනේන උවමනාවක් නෑ
මං ඒක බලාගන්නම්.

1962
01:50:32,542 --> 01:50:34,544
මාව විශ්වාස රකන්න, සුරි මහත්තයා
හැමදයකෝම මට භාරදනේන.

1963
01:50:35,750 --> 01:50:37,172
බලෝ සුරි
- බලෝ සුරි?

1964
01:50:37,417 --> 01:50:39,545
එයා දිල්ලි ඒ.පී. වල බලෝ බොයි කෙනෙක් වෙලා හිටියෙ.

1965
01:50:39,709 --> 01:50:42,792
ඔහු එතන හිටපු නිලධාරින්ට කෙල්ලො සැපයුම් කලා.

1966
01:50:42,875 --> 01:50:46,459
පහල මට්ටමේ මිනිස්සුන්ගෙ සිට
ඉහල මට්ටම දක්වා අය වනෙුවනේ...

1967
01:50:46,542 --> 01:50:49,500
...ඊටපස්සෙ එයා ඒවා යොදාගනෙ බොරු
නම්වලින් ඔවුන්ව බැලැක්මේල් කරන්න ගත්තා.

1968
01:50:49,542 --> 01:50:51,795
ඒවිදිහටයි එයා ගොඩක් පොහොසත් වුනේ.

1969
01:50:51,834 --> 01:50:53,882
එයා අද පවර් බ්රොකර් කනෙකෝ.

1970
01:50:53,959 --> 01:50:57,759
මයො ලගට ගිහින් ඕනමෙ නිතිවිරෝධී වැඩක් කරගන්න පුලූවන්.

1971
01:50:57,792 --> 01:51:00,511
එයාට නිතිවිරෝධිකනෙකෝව එම්නස්ට්
විභාගයනේ පලවැනියා කරන්න පුලූවන්...

1972
01:51:00,542 --> 01:51:02,965
...පකිස්තාන ත්‍රස්තවාදියකෝට පාස්පොට් අරන් දනේන පුළුවන්.

1973
01:51:03,041 --> 01:51:05,544
එයා සල්ලි වනෙුවනේ ඕනමෙ ජරා වැඩක් කරාවි.

1974
01:51:05,583 --> 01:51:08,132
ඔබ ඔහුට ගවේවොතින් එහු නරාවලේ වුනත් පීනාවි.

1975
01:51:08,208 --> 01:51:10,427
මම දන්නෙ නෑ එයාගෙ බිරිද කොහොද
ඒවගෙ කැත කෙනෙක් උහුලන්නෙ කියලා.

1976
01:51:10,542 --> 01:51:11,839
ඒකයි ඇය ඔහුගනේපැනගියේ.

1977
01:51:11,875 --> 01:51:14,594
අපි කොහනේද මේ කැත හාදායා සොයාගන්නෙ?
- ෆේන් එකනේවිතරයි.

1978
01:51:14,625 --> 01:51:15,968
එයාට හරියට වැඩ.

1979
01:51:16,041 --> 01:51:19,090
ඔහු පිට කව මාවතේ පැය හතරක් ගතකරනවා
ගුවන්ෙතාටුපලෝ පැය තුනක්..

1980
01:51:19,166 --> 01:51:20,793
...ෆලයිට් එකෝ පැය දෙකක්.

1981
01:51:20,834 --> 01:51:22,962
එයා නියමිත හුමවක් නොයොදා කාවවත් මුනගැසනේනෙ නෑ.

1982
01:51:23,041 --> 01:51:27,091
කෙටියනේ කිව්වොතින්, එයා ආසාධිතයි, දුෂිතයි, අපවිත්‍රයි..

1983
01:51:27,166 --> 01:51:29,168
..නරකයි, දුෂ්ඨයි, කැතයි.

1984
01:51:29,458 --> 01:51:32,007
...බොරු, දිරපු, නොගැලපනෙ,...

1985
01:51:32,083 --> 01:51:35,633
...ප්‍රතිපත්ති නැති, මුනු දකෙේ
හොර, අපරාධකාරයකෝ.

1986
01:51:35,709 --> 01:51:37,632
ඔව්, ඔයා කියපුදේ ඇත්ත.

1987
01:51:37,667 --> 01:51:39,715
ද්ලිල සුරිට බොලද කටඋත්තර නෑ.

1988
01:51:39,750 --> 01:51:42,924
මම වටිනාකම දේනනෙ කොමිෂන් එකට
හැගිමට වඩා, පුද්ගලයින්ගෙ දමොපියන්ගෙ.

1989
01:51:43,000 --> 01:51:44,968
ඔබ මට තව ගවේවොතින්
මම ඔබට ව්‍යාපෘතිය දනේනම්..

1990
01:51:45,041 --> 01:51:47,419
...තිරුමති මට දුන්නු එක.

1991
01:51:47,458 --> 01:51:50,462
අපි පොදු ජනතාව රවට්ටමු
මේක ඒකාධීකාරිකරා.

1992
01:51:50,583 --> 01:51:51,630
ඒවගෝ අයුකිති වචන කියන්න එපා.

1993
01:51:51,667 --> 01:51:53,169
එහමයි හැකියාව නැති පුද්ගලයකෝ සිතන්නෙ.

1994
01:51:53,458 --> 01:51:54,801
මොලේ තියනෙ පුද්ගලයකෝ මේ ලෝකය දිනාගන්නවා.

1995
01:51:54,834 --> 01:51:56,461
එයා නගරයෙ යාලූවකෝ වගෝ සර්.

1996
01:51:56,500 --> 01:51:58,047
ජැමරය දාන්න
- ඔයාට තේරුනාද?

1997
01:51:58,125 --> 01:51:59,718
ඔයාට මල්හෝත්‍රාට කතාකරන්න ඕනෙනම්..

1998
01:51:59,875 --> 01:52:01,468
හලෝ? හලෝ? හලෝ?

1999
01:52:01,667 --> 01:52:03,715
විකාර සිග්නල්
දන්නෙ නෑ ඒවා මොන වෙලාව වැඩකරන්නෙ නැද්ද කියලා.

2000
01:52:05,667 --> 01:52:07,920
මේ මොකද සර්? මොකක්ද දිල්ලි යන්න තියනෙ උවමනාව
අපේ සල්ලි අඩුවෙලා?

2001
01:52:07,959 --> 01:52:10,553
අපි සල්ලි ගැන හිතුවොතින්
සහෝදර දිල්ලි සුරිට මොකක්ද වනේනෙ?

2002
01:52:10,959 --> 01:52:12,006
කවුද මේ දිල්හි සුරි?

2003
01:52:12,083 --> 01:52:13,926
ඔහුයි දාමුගෙ කොටි දහසෙ බල ව්‍යාපෘතියෙ කොදුනාරටිය.

2004
01:52:13,959 --> 01:52:15,176
එත් රාමු එයාව එයාගෙ අරමුණට අනුව ගනෙයන්නෙ.

2005
01:52:15,458 --> 01:52:16,960
....එයාට කොමිෂමනේකොටසක් ලබාදීලා.

2006
01:52:17,000 --> 01:52:18,092
මේ අයුක්තියදෙි
- ඒකෙ මොක්කද වැරැද්ද සර්?

2007
01:52:18,125 --> 01:52:20,799
අවසර ලබාදුන් ඇමතිට සීයට 25ක ප්‍රතිශතයක් ලැබුනා.

2008
01:52:20,875 --> 01:52:22,969
දේශියව සහයදනෙ අපේ එස්.පී.ට සීයට 25ක් ලැබූනා.

2009
01:52:23,041 --> 01:52:24,668
නමුත් මුලූ ව්‍යාපෘතිය වනෙුවනේම මුදල් එකතුකල පුද්ගලයාට..

2010
01:52:24,750 --> 01:52:25,967
...සීයට 2ක් විතරයි ලැබනේනෙ.

2011
01:52:26,125 --> 01:52:26,921
ඔබට ඒගැන මොක්කද කරන්න පුලූවන් සර්?

2012
01:52:26,959 --> 01:52:28,927
අපි සුරිට මේ අයුක්තිය ගැන කියමු.

2013
01:52:28,959 --> 01:52:30,961
මම එයාගනේසහකාරුවකෝ වනේන ඉල්ලීමක් කරන්නම්.

2014
01:52:31,000 --> 01:52:31,876
ඔබට එයින් මොනවද ලැබනේනෙ?

2015
01:52:31,917 --> 01:52:34,215
ඔයා මොනවද කියන්නෙ? එයාට ලක්ෂ 2ක් දනේන බැරිද
එයාට කෝටි 200ක ලාභ ලැබනෙවානම්?

2016
01:52:34,458 --> 01:52:37,837
මම හිතන්නෙ එයාගෙ බුද්ධිය අනෙක් හොදට වැඩකරනවා
නමුත් තමන්ගෙ යහපතටනම් නෙමේ.

2017
01:52:37,875 --> 01:52:38,717
අපි ගිහින් ෆ්ලයිට්එක අල්ලගමු.

2018
01:52:38,750 --> 01:52:39,751
කොහදෙ?
- දිල්ලියට.

2019
01:52:39,834 --> 01:52:41,131
යන්න ඕනෙකමක් නෑ
- ඔයා කවුද ඒක කියන්න?

2020
01:52:41,375 --> 01:52:43,503
දිල්හි සුරි?
- දිල්හි සුරි?

2021
01:52:43,542 --> 01:52:45,135
දයියනේ, ඔයාද දිල්හි සුරි?

2022
01:52:45,125 --> 01:52:46,672
සමාවනේන සර්, මම දරුනු විදිහට
කතාකරලෝ ඒ ඔයා කියල නොදැන.

2023
01:52:46,750 --> 01:52:49,048
ඒකට කමක් නෑ, ආදරනීය අයට ආවාම
මිනිස්සු සාමාන්‍ය භාෂාව භාවිත කරන්නෙ නෑ.

2024
01:52:49,125 --> 01:52:49,876
මට තේරුම්ගන්න පුලූවන්.

2025
01:52:49,959 --> 01:52:51,632
ඔයා අද්විතියයි සර්
- ඔයාත් එහෙම තමයි.

2026
01:52:51,667 --> 01:52:53,840
ඔබ මගේ ඇස් ඔබේ බුද්ධිමත් විශ්ලේෂනයනේ විවෘත්ත කලේ.

2027
01:52:53,875 --> 01:52:56,503
මම දාමුගනේමිත්‍රශිල්ත්වය ඉල්ලනවා
- ඇයි ප්‍රමාද කරන්නෙ? එයාගනේඅහන්න.

2028
01:52:56,542 --> 01:52:58,089
සංඥාවක් නෑ
- දැන් බලන්න, ඒක වැඩකරන්න පුලූවන් - ඒයි.

2029
01:52:58,166 --> 01:52:59,543
ඔව ඒක වැඩකරනවා.

2030
01:52:59,959 --> 01:53:00,960
මොකද, සුරි මහත්මයා?

2031
01:53:01,000 --> 01:53:04,049
මම හෙ බුකාපතිනම් වලට එනවා
අපේ සහකරුවො එක්ක හමුවක් සූදානම් කරන්න.

2032
01:53:04,125 --> 01:53:05,672
මම එතනදි අනෙක් දේ ගැන කතාකරන්නම්.

2033
01:53:05,709 --> 01:53:06,551
හරි, සුරි මහත්තයා.

2034
01:53:06,625 --> 01:53:08,423
ඔයා දිරන්නෙ නෑ, වැඩකට නැති එකා.

2035
01:53:08,500 --> 01:53:09,843
කවුද මෙයා?

2036
01:53:09,875 --> 01:53:10,717
ඒක මොනජතියෙ රින්ග් ටොන් එකක්ද සර්?

2037
01:53:10,750 --> 01:53:11,626
ඒ මගෝ බිරිදගෙ ටෝන් එක.

2038
01:53:11,667 --> 01:53:13,886
මම ඇයගනේදික්කසාද වුනාම ඇය මට ගොඩක් බැන්නා

2039
01:53:13,917 --> 01:53:14,884
ඒක මගෝ වාසනාවන්ත චාටුව වුනා.

2040
01:53:14,917 --> 01:53:16,760
ඇය ඒක තේරුමගනෙ මට බනින එක නැවැත්තුවා.

2041
01:53:16,792 --> 01:53:19,545
මම ඒ බැනුම් දැනටමත් රෙකෝඩ් කරන්
තියනේනෙ මගෝ රින්ග්ටොන් එකට දාගත්තා.

2042
01:53:19,583 --> 01:53:20,926
ඔයා පුදුම සහගතයි, සර් තව එක දෙයක්.

2043
01:53:20,959 --> 01:53:22,961
එයාල දැනගන්න ඕනෙ මම ඔබව මුනගැසුනෙ
මම ඔබව දැනගනෙයි.

2044
01:53:23,041 --> 01:53:24,964
අපි අමුත්ෙතා
- ඔබ කවුද? - ඔබ සුපිරියි.

2045
01:53:25,083 --> 01:53:27,836
මේ මොකක්ද සුරි මහත්තයා?
ඔබ හැමිවටම කොමිෂන් වනෙුවනේ වැඩකලේ.

2046
01:53:27,875 --> 01:53:29,798
ඇයි ඔයා දන් ව්‍යාපෘතියට කොටසක් ඉල්ලන්නෙ?
- ඇයි එහෙම නැත්ෙත?

2047
01:53:29,875 --> 01:53:32,128
ඇයි මගේ බ්රෝකර් තවමත් බ්රෝකර් කනෙකෝ විදහට ඉන්නෙ?
මට අයිතිකාරයා වනේන බැරිද?

2048
01:53:32,208 --> 01:53:34,586
ඒයි, සුරි, ඔයා සද්දෙ දැම්මොතින් මං ඔයාව කෑලි කරනවා.

2049
01:53:34,667 --> 01:53:36,761
ඊට පස්සෙ මං නය අවලංගු කරනවා
මට තර්ජනය කරන මිනිස්සු එක්ක මට වැඩකරන්න බෑ.

2050
01:53:36,834 --> 01:53:37,926
මම යනවා.
- ඒයි.

2051
01:53:38,000 --> 01:53:40,002
දුර්ගා ඒක නවත්වනන්
සුරි මත්මයා, කරුනාකරල ඉදගන්න.

2052
01:53:40,375 --> 01:53:41,592
ඔබට සහය ඕනෙ, එපමනයිද?

2053
01:53:41,875 --> 01:53:42,876
ඔව්.
- හරි.

2054
01:53:43,000 --> 01:53:44,547
මට මේ ව්‍යාපෘතියනේ සීයට 50ක් අයිතියි.

2055
01:53:44,625 --> 01:53:45,922
එයාලට අනෙක් සීයට 50 තියනේනෙ.

2056
01:53:46,041 --> 01:53:48,043
ඔවුන් ඔවුන්ගෙ කොටසින් සීයට 10ක් ලබාදයි, ඔබට ලබාදී ඇති.

2057
01:53:48,125 --> 01:53:49,593
ඔබ මොකද කියන්නෙ?
- මම එකග වනේනෙ නෑ.

2058
01:53:50,125 --> 01:53:51,923
මම අවසර ගන්න ඉතාමත් මහන්සියනේ වැඩකලා...

2059
01:53:51,959 --> 01:53:53,802
...ඇයි මම මගෝ කොටස අනෙක් අයට දනේනෙ?

2060
01:53:53,875 --> 01:53:55,798
ඒයි, ඇමතිතුමා, ඔයාගෙ කට වහගන්නවා.

2061
01:53:55,834 --> 01:53:57,427
ඔයා මොකක්ද කිව්වෙ?
- ඒයි, සද්දෙ වැඩිකරන්නෙ නෑ.

2062
01:53:57,458 --> 01:53:59,051
ඔයා මොකක්ද කරන්නෙ?
- ඒයි - ඒයි.

2063
01:53:59,417 --> 01:54:00,543
ඒයි - ඒයි
- ඒක නවත්වන්න.

2064
01:54:00,583 --> 01:54:01,584
මේ මොකක්ද?

2065
01:54:01,625 --> 01:54:03,878
ඔයා කොහොද ඔයාගෙ පිරිසිදු මිත්‍රත්වය
මුදලට පාවාදනේනෙ?

2066
01:54:03,917 --> 01:54:05,544
එස්.පී. සර් කරුනාරකල එයාලට තේරුම්ගන්න සලස්වන්න.

2067
01:54:05,583 --> 01:54:07,551
ඇමතිතුමා
- මොකද2 - කරුනාකරල සන්සුන්වනේන.

2068
01:54:07,583 --> 01:54:09,802
අපි කාගනේද මේ භාගය ගන්නෙ?
අපේ සුරි වනෙුවනේ.

2069
01:54:09,875 --> 01:54:11,673
අපි දැන් මිත්‍රශීලි ත්‍යාග ලබාදුන්නොතින්..

2070
01:54:11,750 --> 01:54:14,003
...ඒ වනෙුවට එයා අපිට ව්‍යාපෘති කිහිපයක් අරන් එනවා නේද?

2071
01:54:14,041 --> 01:54:15,167
ඔව්
- ඔව් - ඔව්.

2072
01:54:15,417 --> 01:54:17,169
හරි, ඔයා ඔයාට කැමති දෙයක් කරන්න.

2073
01:54:17,417 --> 01:54:20,045
ඉලව්ව - නාගාරාඩු, කොහදෙ එයා යන්නෙ?
- මං මේකට කැමති නෑ.

2074
01:54:20,083 --> 01:54:23,087
එයා කලකිරුනාම එයාගෙ ගොවිපල
ගෙදරට ගිහින් කුරුල්ලො දඩයම් කරනවා.

2075
01:54:23,125 --> 01:54:25,165
ඉදගන්න
ඒයි ඔයාත් - මොකක් සුරි මහත්තයා?

2076
01:54:25,166 --> 01:54:26,008
ඔයාට දැන් සතුටුයිද?

2077
01:54:26,041 --> 01:54:28,464
මම සතුටට පත්වනේනෙ
මට සහකාර ගනුදනෙුවට මගෝ අතදනේන පුලූවන්වුනාම.

2078
01:54:28,542 --> 01:54:29,839
ඒකට ටික දිනයක් යාවි.

2079
01:54:29,917 --> 01:54:31,794
මම ඒක වනෙකම් මෙතනට වෙලා ඉන්නවා.

2080
01:54:31,875 --> 01:54:33,843
ඔයාට මගේ ගසේට් හවුස් එකේ ඉන්න පුලූවන්
මම ඔයාට හැම දවසකම කෑම එවන්නම්.

2081
01:54:33,917 --> 01:54:36,841
මම ඒ ඇමති හා ඔබේ බිරිද වනෙුවනේ පුජනීයයි.

2082
01:54:36,917 --> 01:54:38,544
මට 2417 ආරක්ෂාව ඕනෙ කරනවා.

2083
01:54:38,583 --> 01:54:39,926
ප්‍රශ්නයක් නෑ, ෂන්කර් - සර්?

2084
01:54:39,959 --> 01:54:41,711
එයා මෙහෙ ඉන්නතාක්
ඔබ ඔහුගෙ ආරක්ෂාව වනෙවා.

2085
01:54:41,792 --> 01:54:42,634
හරි සර්
- හරිද?

2086
01:54:42,875 --> 01:54:44,468
සතුටුයිද?
- දැනට.

2087
01:54:44,667 --> 01:54:47,136
සුභපැතුම්, සුරි මhතයා - මොකක්ද?
- ඔයායි අයිතකරු බ්රෝකර් නෙමේ.

2088
01:54:47,375 --> 01:54:48,627
ඔයාට පොඩි තෑග්ගක්
- මේ මොකක්ද?

2089
01:54:48,667 --> 01:54:49,509
බැටරි බැකප් එකක්.

2090
01:54:49,583 --> 01:54:52,632
ඔයා ගොඩක් ෆේන්එක පාවිච්චි
කරනවා, ඔයා මේක පැයක් චාජ් කලාම
ඔයාට පැය 10ක කතාකරන්න පුලූවන්.

2091
01:54:52,667 --> 01:54:53,509
ඒක ඉතාම්ත ප්‍රයේජනවත්
- මනේන මේක ගන්න.

2092
01:54:53,583 --> 01:54:55,802
මනේන ඔයාගෙ 20,000 චකෝපත
- සර්, 20,000ක් අඩුවනේ?

2093
01:54:55,959 --> 01:54:57,961
බදු
- ඔයා මොනවද කියන්නෙ, ශන්කර්?

2094
01:54:58,041 --> 01:54:59,088
ඔව්, සාරා.

2095
01:54:59,125 --> 01:55:00,798
ඔබ අපේ දෙපාර්ථමේන්තුවට සහය දක්වන්න ඕනෙ.

2096
01:55:00,834 --> 01:55:01,801
....මං ඔයාගනේනඩුව ඉවත්කරනවානම්.

2097
01:55:01,834 --> 01:55:03,552
ඇය මොක්කද කරන්නෙ, බෑනා?
- ලොකු දෙයක් නෙමේ.

2098
01:55:03,625 --> 01:55:06,583
අපි සැලැසුම් කලා පටිගත කරන්න
අපාරාධ කරුවන්ගෙ මානසිකත්ව පාලනය.

2099
01:55:06,709 --> 01:55:09,542
අපි හොද කලාකරුවකෝ සොයද්දි
මට මතකයි ඔයාගෙ පවුල.

2100
01:55:09,625 --> 01:55:10,376
ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි, මගෝ දරුවා.

2101
01:55:10,458 --> 01:55:12,631
රගපෑම අපේ රුධිරයෙ තියනේනෙ.

2102
01:55:12,709 --> 01:55:14,677
ඔබේ ටලෙිනාට්‍යයෙ නම මොකක්ද?
- ෙෂාට්කට්.

2103
01:55:16,041 --> 01:55:17,167
ෂේකට්කට් වලට පිලිගන්නවා.

2104
01:55:17,500 --> 01:55:18,843
සාමාන්‍ය බ්රෝකර් කනෙකෝ.

2105
01:55:18,834 --> 01:55:21,462
සති 6න් මිලියන 600කින් පොහොසත් වුනු පුද්ගලයකෝ.

2106
01:55:21,709 --> 01:55:25,509
ඔහු තමන්ගෙ මොලය පාවිච්චියනේ
ලබාගන්නා වාසි තමයි අපේ කතාව.

2107
01:55:25,709 --> 01:55:27,586
ඔබ නිතරම කොමිෂම් වනෙුවනේ වැඩකරනවා.

2108
01:55:27,667 --> 01:55:29,044
ඇයි ඔයා දැන් කොටානා වනෙුවනේ භාගය ඉල්ලන්නෙ?

2109
01:55:29,125 --> 01:55:31,173
ඇයි මට මිලියනපතියකෝ වනේන බලාපොරොත්තු වනේන බැරි?

2110
01:55:31,458 --> 01:55:33,677
මම බ්රෝකර් කනෙකෝ විදිහටම ඉන්නද
අයිතිකාරයකෝ නොවී?

2111
01:55:33,709 --> 01:55:36,041
ප්‍රයත්නය, උත්සහය සහ මගෝ අවධානම..
එත් ඔයා ප්‍රතිථලයනේ විනේදවනේන.

2112
01:55:36,083 --> 01:55:39,383
ඔබ මාව ප්‍රයේජනයට අරන් විසිකරන්න සැලසුම් කලෝතින්
මං කොහොදම ඒකට අවසර දනේනෙ?

2113
01:55:39,458 --> 01:55:40,630
මටත් මේ ව්‍යාපෘතියනේ කොටසක් ඕනෙ කරනවා.

2114
01:55:40,667 --> 01:55:43,546
හරි කොටානා... ඇයි ඒකට තරහ ගන්නෙ?
අපි ඔයා කැමති විදිහට කරනන්ම්.

2115
01:55:43,583 --> 01:55:46,086
එත් මේ අපරාධකාර බ්රෝකර්
ඒකනේ සතුටට පත්වෙලා සිටියෙ නෑ.

2116
01:55:46,333 --> 01:55:48,051
එයා මුලූ ව්‍යාපෘතිය වනෙුවනේම බලා සිටියා.

2117
01:55:48,125 --> 01:55:51,629
ඔහු ඒ වනෙුවනේ ඒකට ගියා
ඔයාම බලන්න.

2118
01:55:54,375 --> 01:55:56,127
ඇයි ඔයා ටී.වි. නාට්‍ය මේතරම් බරපතලව ගන්නෙ?

2119
01:55:56,375 --> 01:55:59,174
මොකද තත්වය එකමයි මට ව්‍යාපෘතියනේ
සීයට 50ක කොටසක් ලැබනෙ නිසා.

2120
01:55:59,417 --> 01:56:00,418
ඇයි ඔයා මේ විදිහට කතාකරන්නෙ?

2121
01:56:00,458 --> 01:56:01,801
එයාල ඔබට කොටස දනෙවා නේද?

2122
01:56:01,875 --> 01:56:03,548
මට අහන්න ලැබුනා ඔබ කලින් දිනයෙ බලාපොරොත්තු වුනෝතින්..

2123
01:56:03,583 --> 01:56:04,926
...එතන අනෙක් අයගෙ මුදල්
ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇතිවයෙි.

2124
01:56:04,917 --> 01:56:06,419
ඒ විතරක් නෙමේ සර්
- ඔයා කට වහගන්න.

2125
01:56:06,458 --> 01:56:09,428
ඔයාගෙ මේඩ ආක්තේපදේශ අරන්
ඒවා ටිවිටර් වලට නොමිලයෙ අප්ලෝඩ් කරන්න.

2126
01:56:09,458 --> 01:56:10,960
මට ඕනෙ කරන්නෙ සහය
යේජනා නෙමේ.

2127
01:56:11,041 --> 01:56:12,918
මගෝ හෘදසාක්ෂිය මේවගෝ දේවලට සහය ලබාදනේනෙ නෑ.

2128
01:56:13,000 --> 01:56:16,174
ඒක මාත් එක්ක මගෝ කුස්සියට
නිදන කාඹරයට, බාත්රූම් එකට... ඕනෙ තැනකට එනවා.

2129
01:56:16,417 --> 01:56:18,511
එය මාව ඉරාදාමාවි
මම කොහොමද ඒකට පැහැදිලි කරන්නෙ?

2130
01:56:18,583 --> 01:56:20,460
ඒකට කියන්න දිල්ලි සුරි අමතර ලක්ෂ 2ක් දනෙවා කියලා.

2131
01:56:20,542 --> 01:56:21,794
ඒක සහතිකද?
- සත්තකින්ම.

2132
01:56:21,834 --> 01:56:23,381
ඔබේ හෙෘදසාක්ෂිය දැන් මොකද කියන්නෙ?

2133
01:56:23,458 --> 01:56:25,756
මම ඒක කොහොමහරි බේරගන්නම්..
මට කියන්න මං මොක්කද කරන්න ඕනෙ.

2134
01:56:25,834 --> 01:56:27,507
මේ ලිපි පරීක්ෂා කරල බළලා ඒවාට අත්සන් කරන්න.

2135
01:56:27,542 --> 01:56:28,589
මේ මොකක්ද සහෝදරයා, සුරි.

2136
01:56:28,667 --> 01:56:29,884
ඔයා මට කියන තැනකට මං අත්සන් කරන්නම්.

2137
01:56:29,959 --> 01:56:31,176
හරි, මම හරි ලකුණ දාපු තැන්වල අත්සන් කරන්න.

2138
01:56:38,667 --> 01:56:40,510
ඔයා විනාසවයෙි.

2139
01:56:41,125 --> 01:56:43,002
හලෝ, මට කියන්න...
මම ඔබට එයට විරද්ධව උපදසෝ දනෙවා.

2140
01:56:43,083 --> 01:56:45,085
අහන්න මම කියනදේ, මගෝ උපදසෝ පිලිපදින්න.

2141
01:56:45,125 --> 01:56:47,594
සහකරුවෙ අතර ප්‍රශ්න හරියට සාගරයෙ බේට්ටු වගෝ පොදුයි.

2142
01:56:47,625 --> 01:56:50,424
ඔබ ඒවා විසදගන්න ඕනෙ කරනවා.

2143
01:56:50,709 --> 01:56:52,757
හලෝ...

2144
01:56:53,417 --> 01:56:55,795
කවුද ෙෆාන්එකෝ සහෝදර සුරිද?
- මේඩයකෝ, එයා අත්සන් කරන්න.

2145
01:56:55,834 --> 01:56:56,756
එයා මේවිදිහට ඊයෙ ඉදන් හැසිරනේනෙ.

2146
01:56:56,792 --> 01:56:58,135
මම දන්නෙ නෑ අනෙක් පැත්ෙත ඉන්නෙ කවුද කියලා.

2147
01:56:58,417 --> 01:56:59,964
...එයා මෙහෙම කතාකරද්දි මට එපාවනෙවා.

2148
01:57:00,000 --> 01:57:01,968
ඇය ඔයා මැදට පනින්නෙ?
ඔයාගෙ ආරක්ෂක රස්සාවට යන්න.

2149
01:57:01,959 --> 01:57:04,382
මම කියන්නෙ ඒ බර අඩුවයෙි ඔබ ඒක බදොගත්ෙතාතින්.

2150
01:57:04,417 --> 01:57:05,794
මම දන්නවා බර අඩුකරගන්නෙ කොහොමද කියලා.

2151
01:57:05,875 --> 01:57:08,048
දාමු, ොහදෙ බාත්රූම්එක?
- අන්න අතන.

2152
01:57:12,834 --> 01:57:15,633
මට සමාවනේන...
ඔබට නාගාරජුගනේටකේස්ට් මැසේජ්එකක් තිබනෙවා.

2153
01:57:16,083 --> 01:57:19,087
මට සමාවනේන...
ඔබට නාගරාජුගනේ ටකේස්ට් මැසේජ් එකක් තියනෙවා.

2154
01:57:19,542 --> 01:57:23,126
දයාබර සුරි, මම දාමුගෙ අවසානය
දකිනවා, මගෝ පිටිපස්සනේඇනපු.

2155
01:57:23,625 --> 01:57:25,798
අපි අතර එන්න උත්සහ කරන් එපා නාගරාජු.

2156
01:57:25,875 --> 01:57:27,798
ඒකෙ තේරුම නාගරාජු මහත්තයායි
අනකෝ පැත්තනේ කතාකරන්නෙත.

2157
01:57:27,834 --> 01:57:29,632
සී.එල්ගෙ. සෙල්ලම පටන්ගනෙ.

2158
01:57:29,667 --> 01:57:30,634
නුමත් තේමාව පැහැදිලි නෑ.

2159
01:57:30,667 --> 01:57:32,169
අපි මේ සෙල්ලමනේඅතීතයෙ දුක්වින්දා.

2160
01:57:32,458 --> 01:57:34,426
දැන් ප්රකේෂකයොවෙලා විනේදවෙමු.

2161
01:57:34,458 --> 01:57:35,084
හරි.

2162
01:57:35,333 --> 01:57:36,676
දාමු, ඔබ ලිපි අත්සන්කරල ඉවරයිද?

2163
01:57:36,750 --> 01:57:39,674
නාගරාජු ඇමතිට නේද ඔයා කලින් කතාකලේ?

2164
01:57:40,041 --> 01:57:41,338
ඔයා කොහොද ඒක දන්නෙ?

2165
01:57:43,458 --> 01:57:46,052
අයි ඔයා ඒක මගනේවසන් කලෝ?
මට ඉක්මනට කියන්න.

2166
01:57:46,125 --> 01:57:48,753
එයා මට මොකක්ද කියන්න කියන්නෙ?
නාගරාජු ඔයාගනේ පලිගන්නවා කියන එකද?

2167
01:57:48,792 --> 01:57:51,011
සී.බී.අයි. වරනේතුවක් ගන්නවා එයාව අත්තගන්ඩුවට ගන්න?

2168
01:57:51,083 --> 01:57:52,801
ඔයා මට මොකක්ද කියන්න කියන්නෙ?
මට මොක්කද කියන්න පුලූවන්?

2169
01:57:52,834 --> 01:57:54,507
ඇයි නාගරාජුට ඒක කරන්න ඕනෙ සර්?

2170
01:57:54,583 --> 01:57:56,961
නාගරාජු ඔයාගෙ පන්තියෙ යාලූවාද?
ඔබල ඔක්කොම දන්න විදිහට

2171
01:57:57,000 --> 01:57:58,968
ඔයා දන්නවද පොලිස් ස්ථානයෙ මොක්කද වනේනෙ කිලවත්?

2172
01:57:59,000 --> 01:58:02,334
මොකක්ද වුනේ සර්?
- ඔයාගෙ එස්.අයි. දක්ෂින මුර්තිම...

2173
01:58:02,417 --> 01:58:04,010
...එයාගෙ නඩුවෙ තොරතුරු නාගරාජුට දීලා තියනේනෙ
- මොකක්සර්.

2174
01:58:04,000 --> 01:58:05,092
ඒක ඇත්තද?
- සත්තකින්ම.

2175
01:58:05,166 --> 01:58:06,634
එහෙම නැතිනම් ඇයි එයා මේ
ගොවිපල ගෙදරට ආරාධනා කරන්නෙ...

2176
01:58:06,667 --> 01:58:08,044
...තමන්ගෙ බිරිදවත් අරන් යන්නෙ නැති?

2177
01:58:08,125 --> 01:58:10,344
මට මේක විශ්වාස කරන්න බෑ සර්
- එහෙම නැතිනම්, එන්න මං ඔයාට පනේවන්නම්.

2178
01:58:20,792 --> 01:58:22,135
සුභ උදෑසනක් සර්
- මොන විකාරයක්ද?

2179
01:58:22,375 --> 01:58:25,049
මම කලකිරුනාම
මම මේ ගොවිපල ගෙදරට එනවා ඔක්කොන්ගමෙ ඈත්වනේන.

2180
01:58:25,125 --> 01:58:27,719
මගෝ ලෝකම් පවා එන්නෙ නෑ..
ඇයි ඔයා? - සර්.

2181
01:58:27,792 --> 01:58:28,839
මගෝ වැරැද්දක් නෙමේ සර්.

2182
01:58:28,917 --> 01:58:32,376
මම මෙහෙ ආවෙ මොකද අපේ සී.එල්. මට කිව්වා
ඔයාට අපේ ස්ටෝෂමේ ප්‍රශ්න ගැන කියල දනේන කියලා.

2183
01:58:32,458 --> 01:58:33,710
මොක්කද ඔයාගෙ වැඩකට නැති ප්‍රශ්න?

2184
01:58:33,792 --> 01:58:34,668
බලන්න එතන ඉන්නෙ ඔබවනෙුවනේ.

2185
01:58:34,709 --> 01:58:36,632
ඔයට හරියට ෙතාල් කියවන්න පුලවන් නේද?
කරුනාකරල අපිට කියන්න එයාල
කතාකරන්නෙ මොකක් ගැනද කියලා.

2186
01:58:36,667 --> 01:58:38,169
කරුනාකරල අපිට ඒක හරවලා දනේන
- මං ඒක කරන්නම්.

2187
01:58:38,375 --> 01:58:40,878
සර්, තින්ත ගැලවනෙවා.

2188
01:58:40,959 --> 01:58:42,176
දරුනු මිනීමැරුම්වල ෙතාරතුරු.

2189
01:58:43,750 --> 01:58:46,219
ඊලගට, රසිකයින්ගෙ දිශාවට හානි වනෙවා.

2190
01:58:46,458 --> 01:58:48,176
බල ව්‍යාපෘතිය වනෙුවනේ කරපු හැම අපරාධයක්ම.

2191
01:58:49,542 --> 01:58:51,010
ඒක කිම පවා ලැජ්ජාවක්.

2192
01:58:51,417 --> 01:58:52,885
ටොයිලට් වල ටැප් වැඩකරන්නෙ නෑ.

2193
01:58:52,917 --> 01:58:56,592
ඒවායි සාක්ෂි අපි සහතික කරගන්නෙ
දන්ඩනයක් නැතිව පැනගන්න බෑ කියලා.

2194
01:58:57,917 --> 01:58:59,919
ඒවගෝම මදුරුවො
- මදුරුවො මගෝ කකුල.

2195
01:59:00,000 --> 01:59:01,422
එයාල අපි යන හැමතැනම.

2196
01:59:01,667 --> 01:59:02,839
මම මේ දිවුරුම දැන් දනෙවා.

2197
01:59:02,875 --> 01:59:04,092
මම සහතික කරගන්නම් ඩාමු හිරෝ යනවා කියලා.

2198
01:59:05,500 --> 01:59:06,717
මම ඒක බලාගන්නම්.. ඔයා දැන් යන්න.

2199
01:59:06,709 --> 01:59:08,882
සර්, උත්සවය එනවා..
කරුනාකරල පොඩි ත්‍යාග මුදලක්.

2200
01:59:09,417 --> 01:59:10,134
මනේන.

2201
01:59:10,375 --> 01:59:12,173
ඔබට ස්තුතියි සර් - නැවත එන්න එපා.

2202
01:59:12,417 --> 01:59:14,419
මට විශ්වාස කරන්න බෑ දාක්ෂිනා
මුර්තිට මේක කරන්න පුලූවන් කියලා.

2203
01:59:14,500 --> 01:59:16,502
එයා සදාචාරයෙ සාරයද දුෂිත වනේන බැරි?

2204
01:59:16,542 --> 01:59:18,089
එයා දැන් කතාකරන්නෙ පගාගැන.

2205
01:59:18,542 --> 01:59:21,011
නාගරාජු උදේ ෆ්ලයිට් එකට කතාකරන්නෙ
දිල්ලියනේ ඒ ලිපිගොනුවනේ.

2206
01:59:21,041 --> 01:59:22,759
මධ්‍යම රජය ඇත්තටම බරපතලයි.

2207
01:59:22,834 --> 01:59:24,757
සි.බි.අයි. ඉතාමත් බලවත්
- අපි දැන් මොකක්ද කරන්නෙ සර්?

2208
01:59:24,792 --> 01:59:26,089
ඉස්සරවෙලා අපි කොහොමරහි නාගරාජුව නවත්වන්න ඕනෙ.

2209
01:59:27,125 --> 01:59:29,753
එත් එයා දාමුගෙ යාලූවා...
- තවදුරටත් එහෙම නෑ.

2210
01:59:29,959 --> 01:59:31,961
ඒක ශරීර කොටසක් හෝ
වලදොම් සහකරුවකෝ වුනත්.

2211
01:59:32,000 --> 01:59:34,094
...ඒක කොටසක් වනේන ඕනෙ ඒක දිරන්න ගත්තම
නැතිනම් අපි ඉවරයි.

2212
01:59:34,750 --> 01:59:37,173
දාමු, දැන් ප්‍රමාද කරන්න එපා...
ඉක්මනට එයාව කට් කරන්න.

2213
01:59:37,417 --> 01:59:39,090
දැන්ම
- එයාට හිතන්න වෙලාවක් දනේන සර්.

2214
01:59:39,166 --> 01:59:40,509
අයි ඔයා එයාව කපන්න කැමතිවනේනෙ?

2215
01:59:40,583 --> 01:59:41,755
ඔයා කට වහන් ඉන්න.

2216
01:59:41,792 --> 01:59:45,171
ඉක්මනට එයාව කට් කරන්න
- අපොයි.

2217
02:00:00,792 --> 02:00:04,501
මට ඔක්කොම අයිතම තිබනෙවා මරල ඌ උයන්න
අයි ඔයා ඒක නැවැත්තුවෙ?

2218
02:00:04,542 --> 02:00:07,842
ඒ මුවාට තාමත් ජීවතයක් තිබුනා ජීවත්වනේන...
එත් ඔයාට එහෙම නෑ.

2219
02:00:07,917 --> 02:00:10,921
ඔබ නිසා සියදිවි නසාගත්ත කලෙක්ටර් තමයි මගෝ සහෝදරයා.

2220
02:00:15,458 --> 02:00:19,008
ඔබේ කතාව අවසාන වනේන නෙමේ තියනේනෙ
- මොන අවසානයද?

2221
02:00:24,458 --> 02:00:25,675
සංවේදාත්මකව.

2222
02:00:28,083 --> 02:00:30,461
සංවේදාත්මකව.

2223
02:00:33,792 --> 02:00:35,169
සංවේදාත්මකව.

2224
02:00:35,417 --> 02:00:38,500
ගුල් හාරන හිවලා ලිදට පැනලා කොන්න කඩාගනෙ.

2225
02:00:38,625 --> 02:00:41,378
උඹ මගෝ සහෝදරයාට බැනලා
එයා සියදිවි නසාගන්න සැලැස්සුවා.

2226
02:00:41,417 --> 02:00:43,465
දාමු පරාජය කරන්න මමත් පුරසාරම් කියවේවා..

2227
02:00:43,542 --> 02:00:45,761
...ඔබ පරන නඩු ලිපිගොනු නැවත
විවෘත්ත රකන්න උත්සහ කරන්නෙ.

2228
02:00:46,750 --> 02:00:48,127
ඉතින්, එයා ඔයාගනේපලිගන්න බලාගනෙ ඉන්නෙ.

2229
02:00:48,375 --> 02:00:51,003
මම බලන්නම් ඔයා කොහොමද පලිගන්න
නයාගනේබේරනේන බලාගනෙ ඉන්නෙ කියලා.

2230
02:00:51,166 --> 02:00:52,463
චකෝමේට්.

2231
02:00:55,125 --> 02:00:56,718
සංවේගාත්මකයි.

2232
02:00:59,959 --> 02:01:01,552
ඩාමු කියන්නෙ ඉක්මනට තරහයන කෙනෙක්.

2233
02:01:01,625 --> 02:01:03,593
මම එයාට ඇත්ත කියන්න ඕනෙ එයා යමක් කරන්න කලින්.

2234
02:01:03,667 --> 02:01:05,135
මහෙෙ සිග්නල් ඇත්තෙ නෑ.

2235
02:01:06,834 --> 02:01:08,757
මට සිග්නල් ලැබේවි, මම මේ ගහ නැග්ගොතින්.

2236
02:01:20,542 --> 02:01:22,089
එන්න.

2237
02:01:23,166 --> 02:01:26,045
කරුනාකරල වැඩකරන්න
- ඒයි.

2238
02:01:26,125 --> 02:01:28,002
ඒයි ඒයි
- එයාට ගහන්න.

2239
02:01:28,041 --> 02:01:30,510
ඒක නවත්වන්න.

2240
02:01:34,959 --> 02:01:37,007
ඒයි මේඩයො, මේ ඔක්කොම වැරදියි.

2241
02:01:37,041 --> 02:01:40,045
ෂේකකර් හදන්නෙ ඩාමු මහත්තයාව
නොමග හරින්නෙ එයාගෙ නාට්‍යයනේ.

2242
02:01:40,041 --> 02:01:40,758
ඔයා මොක්කද කිව්වෙ?

2243
02:01:40,834 --> 02:01:44,088
මම මේතරම් හයියනේ කෑගහනවා කියලා?
ඔයාට ඇහනේනෙ නැද්ද මේඩයා?

2244
02:01:44,166 --> 02:01:46,589
මොකක්?
- නෑ නෑ.

2245
02:01:46,750 --> 02:01:48,923
ඔයාල ඔක්කොම ඩාමු බිහාර්ගෙ අය.

2246
02:01:49,000 --> 02:01:50,798
ඔයාලගනේකවුරුවත් ෙතලිගු දන්නෙ නැද්ද?
- මොකක්ද?

2247
02:01:51,000 --> 02:01:53,844
ඉලව්ව, ඔයා හින්දි දන්නෙත් දැන්න, ඔයා මොනවත් දන්නෙ නැද්ද.

2248
02:01:53,875 --> 02:01:57,049
ෂන්කර් කියන්නෙ භයානක මිනිහකෝ
එයා කාටවත් පැනගන්න දනේනෙ නෑ.

2249
02:01:57,083 --> 02:01:59,506
අවසානය අවසානය...

2250
02:01:59,542 --> 02:02:00,919
ඔයා අපේ අවසානය දකිනවද?

2251
02:02:00,959 --> 02:02:04,008
ඔව - අපේ අවසානය
- ඔව්.

2252
02:02:14,458 --> 02:02:17,883
සහකරුවන් අතර ප්‍රශ්න හදනන් ගිය සැලැස්ම වැඩකලාද?

2253
02:02:17,917 --> 02:02:18,793
අපි ඒක පරීක්ෂා කරල බලමු.

2254
02:02:27,166 --> 02:02:28,759
චිත්‍රපටිය අවසානයි.

2255
02:02:29,083 --> 02:02:30,585
ඇයි ඔබ ඇමතිව ඒවිදිහට මරල දැම්මෙ?

2256
02:02:30,667 --> 02:02:32,635
ඔයා එයාට එයාව මරන්න කිව්වා
දැන් ඇයි ඔයා මගනේඅහන්නෙ?

2257
02:02:32,959 --> 02:02:34,586
මං කවද්ද ඒක කිව්වෙ?
- එතන බලන්න.

2258
02:02:35,083 --> 02:02:37,962
ඉස්සරවෙලා අපි කොහොමහරි නාග රජුව නවත්වන්න ඕනෙ
ඩාමු, දැන් ප්‍රමාද කලෝ නෑ...

2259
02:02:37,959 --> 02:02:39,961
...වහාම එයාව කපල දාන්න
වහාම එයාව කපල දාන්න.

2260
02:02:40,000 --> 02:02:41,752
මං කිව්වෙ එයාගෙ කොටස කපන්න..

2261
02:02:41,792 --> 02:02:42,839
...එයාව කපන්න නෙමේ.

2262
02:02:42,917 --> 02:02:44,385
නමුත් තේරුම ඒක අනකෝ පුද්ගලයට ගිහින් තියනේනෙ.

2263
02:02:44,417 --> 02:02:46,135
මේ සැලැස්ම උසාවියට ගියොතින්
ඔබව අත්තගන්ඩුවට ගනිවි ඩාමු මේක දැනගත්ෙතාතින්...

2264
02:02:46,417 --> 02:02:47,043
...ඔයාව මරාවි.

2265
02:02:47,083 --> 02:02:48,960
මම කිසිදෙයක් සැලසුම් කලෝ නෑ
- ආයෙ බලන්න.

2266
02:02:49,583 --> 02:02:52,883
මම ඩානු හා එයාගෙ සහකරුවන් අතර ප්‍රශ්න ඇතිකරලා
එයාලගෙ කොටස් ඩැහැගන්නවා.

2267
02:02:52,917 --> 02:02:56,000
ඒක වැරැද්දක්, සුරි මහත්තයා
- එයාල නිදහස් සටන්කරුවන්ද? අපරාධාරයො විතරයි.

2268
02:02:56,083 --> 02:02:58,802
ඩාමුයි භයානකම
- මට සැකයක් තියනෙවා.

2269
02:02:58,834 --> 02:03:01,132
ඔබ මේතරම් උසස් මට්ටමේ විඩියො පටිගත කලාද?

2270
02:03:01,166 --> 02:03:02,884
මේක වඩා හොද බැකප් එකකුත් නෙමේ.

2271
02:03:02,959 --> 02:03:05,792
චාජරය එක්ක ටොච් එක, සහ එම්.පී.3
තව එලාම් එක සහ රෙකෝඩරය.

2272
02:03:05,834 --> 02:03:08,633
ඔයා කිව්වෙ ඔයා මගෝ ෙෆාන්එක මට
විරුද්ධව පාවිච්චිකරලා මට බොරුකලා.

2273
02:03:08,667 --> 02:03:09,964
මේක අයුක්තියක්.

2274
02:03:10,458 --> 02:03:12,836
ඔබයි මිනිස් ස්වරූපයෙ අයුක්තිය.

2275
02:03:12,875 --> 02:03:15,503
මම ධනාත්මක ආක්ෙතාප දේශයක් කිව්වම
ඔබ මට කිව්වා ඒක ට්විටර් වල දාන්න කියලා.

2276
02:03:15,625 --> 02:03:16,797
ඔයාට ඒක මතකයිද?

2277
02:03:16,834 --> 02:03:19,087
ඔබ මං කියපු විදිහට කලෝ නැතිනම්
මම ඒ විඩියේව යූ.ටියුබ් එකට අප්ලෝඩ් කරනවා.

2278
02:03:19,125 --> 02:03:20,126
මම මොක්කද කරන්න ඕනෙ සර්?

2279
02:03:29,125 --> 02:03:30,798
රචනය හරිම සංකීරණයි.

2280
02:03:30,875 --> 02:03:33,628
ඒකයි ඔයා තියුනුවනේන ඕනෙ කරන්නෙ
මගෝ නම මොක්කද? - හමුවනෙ ශන්කර්.

2281
02:03:34,500 --> 02:03:36,844
ශන්කර්
- දැන් මට කියන්න, මගෝ ඇත්ත නම මොකක්ද කියලා - ෂන්කර්.

2282
02:03:37,458 --> 02:03:38,880
එන්කවුන්ටර් ශන්කර්.

2283
02:03:38,959 --> 02:03:40,051
තියුනු වනේන.

2284
02:03:40,875 --> 02:03:43,594
අපේ පර්යේෂන වලින් සොයාගන්න ලැබුනා.

2285
02:03:43,667 --> 02:03:45,044
නාගරාජ ඇමති මරාදාල තියනේනෙ නාක්සලිකයො කියලා.

2286
02:03:45,125 --> 02:03:46,877
අපි ගැඹුරනේමේ සිද්ධිය අධ්‍යනය කරනවා.

2287
02:03:46,959 --> 02:03:49,166
අපි සම්පුර්ණ ෙතාරතුරු ඉතා ඉක්මනින්ම දන්වන්නම්, ඔබට ස්තුතියි.

2288
02:03:49,583 --> 02:03:52,883
ඔබ මේ නඩුව හොදින් අරන් ආවා එස්.පී සර්
මට ඔබනේගොඩක්දේ ඉගනෙගන්න තියනෙවා.

2289
02:03:53,500 --> 02:03:54,376
ඒයි, ඔයා කොහොමද ඒක ඇහුවෙ?

2290
02:03:54,458 --> 02:03:57,428
සී.අයි. සර් කිව්ාව මම ඔයාට ආදරයි කියලා, ඇමතිට
ඊට පස්සෙ දිනයෙ එයා මියගියා.

2291
02:03:57,542 --> 02:04:00,591
ඒකෙ තේරුම ඊලග විකටෝටුව එස්.පී.
- අපිට ඇමති එක්ක පින්තුරය මගහැරුනා.

2292
02:04:00,709 --> 02:04:02,052
අපි මේ වතාවෙ මගහැරගන්නෙ නෑ, එන්න.

2293
02:04:02,125 --> 02:04:04,173
එස්.පී. මහත්තයා අපිට ඔබත් එක්ක පින්තුරයක් ඕනෙ කරනවා.

2294
02:04:04,583 --> 02:04:05,835
ඒකනේ ඔබේ බොස් ඩාමු බේරග්නවද?

2295
02:04:05,875 --> 02:04:07,673
ඔබේ මතකය ඉතිරිකරගන්න.

2296
02:04:07,709 --> 02:04:09,052
සී.අයි. සර් කරුනාකරල පින්තුරයක් ගන්න.

2297
02:04:09,083 --> 02:04:12,082
හරි
- ස්තුතියි.

2298
02:04:12,083 --> 02:04:13,630
ඒක ලස්සට ආවා.
- සී.අයි. සර්.

2299
02:04:13,667 --> 02:04:14,839
ඒ පින්තුරය මට වටස්අප් හරහා එවන්න.

2300
02:04:14,875 --> 02:04:15,967
හරි
- මම යන්නම්.

2301
02:04:16,000 --> 02:04:17,126
ස්තුතියි, එස්.පී. සර.

2302
02:04:17,375 --> 02:04:20,003
මම ගොඩක් වදවුනේ මගෝ ආදරවන්තයා
මේ සිද්ධියට අහුවයෙි කියලා.

2303
02:04:20,041 --> 02:04:21,918
ඔයා හරිම උදව්වක් වුනා
=- එන්න, සාමාන්‍ය වනේන එපා.

2304
02:04:22,041 --> 02:04:23,543
අපි පවුලක් වගෝ කතාකරමු.

2305
02:04:25,625 --> 02:04:26,797
ඒයි, එස්.පී.

2306
02:04:27,000 --> 02:04:29,048
උඹ කොහොමද ඇයව ස්පර්ශ කරන්නෙ?
- මේකෙ තියනෙ වැරැද්ද මොකක්ද?

2307
02:04:29,417 --> 02:04:31,761
මම ඇයව සාමාන්‍ය විදිහට ස්පර්ශකලෝ
- ඒයි.

2308
02:04:32,041 --> 02:04:33,463
උඹ කොහොමද ඒක කරන්නෙ?

2309
02:04:33,542 --> 02:04:36,546
මම උඹට වෙඩිතියනවා
- ඒයි, සන්සුන්වනේන..

2310
02:04:36,625 --> 02:04:37,877
සමාවනේන...

2311
02:04:38,834 --> 02:04:41,917
ඒයි, අඩන්න එපා, ඒක හරි.

2312
02:04:42,000 --> 02:04:45,709
බිලි ලිලී
- සුකනේයා - ඒකයි වැඩකරන මාතෘකාව.

2313
02:04:46,083 --> 02:04:49,428
ඇය ගම්වල උත්සව වලදි නැටුවා.

2314
02:04:49,542 --> 02:04:52,842
කෙනෙක් ඇය නිලියක් වගෝ කියල අගය කරද්දි..

2315
02:04:52,875 --> 02:04:56,505
...ඇය චනේනායි වලට ගිහින් ලොකු දර්ශන වලට ආවා.

2316
02:04:56,709 --> 02:04:58,803
ඔුවන් ඇයගෙ සුන්දරත්වයනේ විනෝදවුනා
එත් ඇයව පලෙඹුවේ නැ.

2317
02:04:58,959 --> 02:05:03,089
ඒ ව්‍යාකුලත්වයනේ ඇය සී-මට්ටමේ චිත්‍රපටිවලට රගපාලා
ප්‍රසිද්ධ වුනා.

2318
02:05:03,417 --> 02:05:05,090
ඇය නපුරු තරුව වුනේ ප්‍රධාන තරුව නෙමේ.

2319
02:05:05,667 --> 02:05:10,127
ඒ ප්‍රසිද්ධියනේ ඇය රට වටෝගමන්ගත්තා.

2320
02:05:10,417 --> 02:05:12,590
ඇයට ඒ කාලයෙ ෙඩමොඩාර් හම්බුවුනා.

2321
02:05:12,625 --> 02:05:16,710
ඇය ඔහුව ඇන්දුවා ඇය ඇයගෙ පලමු සැමියා
පලමු රාත්‍රියදෙි දික්කසාද කලා කියලා.

2322
02:05:17,083 --> 02:05:20,587
මේ හාදයා ඇයගෙ උගුලට අහුවෙලා
තිරණයකලා ඇයව බදින්න.

2323
02:05:20,625 --> 02:05:22,969
ඔයා කාටද මේ රොකට් එක එල්ලකරන්න උත්සහ කරන්නෙ?

2324
02:05:23,041 --> 02:05:24,964
එස්.පි. මල්ලිකාජරන්
- ඔයාට බෑ.

2325
02:05:25,041 --> 02:05:26,759
අයි?
- මොකද එයා සමලිංගික නිසා.

2326
02:05:28,166 --> 02:05:30,760
ඔයා මොකක්ද කිව්වෙ? මුලූ දෙපාර්ථ මේන්තුවම සිතන්නෙ
එයා ආදර රජු කියලා.

2327
02:05:30,834 --> 02:05:31,801
ඒක ඇත්ත නෙමේද?
- ඔව් සර්.

2328
02:05:31,875 --> 02:05:34,469
එයා නිතරම ගොඩක් කෙල්ලොන්ට මැසේජ් රකනවා
මසාජ් සාප්පුවලට නිතර යනවා.

2329
02:05:34,542 --> 02:05:37,011
තත්වය දුර්වල වුනාමයි ප්‍රසිද්ධිය ඉහලටම එන්නෙ.

2330
02:05:37,083 --> 02:05:39,962
මම මේ තත්වය බලපාන කාලක් කියන්නම්
එයාලවම මතක තියාගන්න.

2331
02:05:40,000 --> 02:05:41,843
බොම්බයක් පහුවෙලා පුපුරන්නෙ
ඒක දිගින් පටන්ගත්ෙතාතින්.

2332
02:05:41,917 --> 02:05:44,045
කෙනෙක්ට වතුර අඩු ලිදේ වැඩි අඩිගානක් පේනවා.

2333
02:05:44,417 --> 02:05:45,964
බුරන බල්ලා සපා නොකයි.

2334
02:05:46,041 --> 02:05:48,590
අං පාවිච්චි කරන හරකා තමන්ගෙ වැඩේ නොකරයි
- මට මේක විශ්වාස කරන්න බෑ.

2335
02:05:48,709 --> 02:05:50,962
අළුත් තිගැස්ම හැමවිටම තිගැස්මක්.

2336
02:05:51,000 --> 02:05:53,423
ඔබට පැහැදිලිවම ගන්න පුලූවන්
ඔබ පරීක්ෂා කරනවානම්.

2337
02:05:54,625 --> 02:05:57,504
අද මගෝ උපන්දිනය සර්
- සුභ උපන්දිනයක්.

2338
02:05:57,542 --> 02:05:59,795
සුභ උපන්දිනයක්
- ඔයාගෙ වසය කීයක්ද? -32ක් සර්.

2339
02:05:59,834 --> 02:06:02,963
32ක්, හොද ශරීරය
එක් හොදට තියාගන්න - ඔයාට ස්තුතියි සර.

2340
02:06:04,041 --> 02:06:06,009
මම හිතුවෙ ඒක බලපෑමෙ ස්පර්ශයක් කියලා.

2341
02:06:06,041 --> 02:06:07,008
මම ඇන්දුනා.

2342
02:06:07,083 --> 02:06:08,505
ලිල කියන්නෙ කැත පින්තුරය.

2343
02:06:08,583 --> 02:06:09,800
මැම් කියන්නෙ හිස් පින්තුරය.

2344
02:06:09,834 --> 02:06:10,676
මේ මෙහයෙුම කරන්න බෑ.

2345
02:06:10,667 --> 02:06:13,011
ඔබ මගෝ කාලය ප්‍රවේසමනේකලෝතින්..

2346
02:06:13,000 --> 02:06:16,049
...හැමදෙයක්ම කරන්න පුලූවන්
- මට මේ වයසදෙි ඒක කරන්න බෑ සර්.

2347
02:06:17,125 --> 02:06:20,049
ඔබ මට නවැත විරුද්ධවනේන උත්සහ කලෝතින්
ඔයා දන්නවද මම මොක්කද කරන්නෙ කියලා?

2348
02:06:20,125 --> 02:06:22,628
ඔයා අප්ලෝඩ් කරලා ඩාමුට ඒගැන කියනවද
- මට ඔබව මුනගැසේවි.

2349
02:06:22,709 --> 02:06:24,052
නෑ සර්, මම ඔයා කියන විදහට කරනවා.

2350
02:06:24,834 --> 02:06:27,667
අහන්න, මේ පැලැටි දෙක වාහනයට දාන්න.

2351
02:06:27,709 --> 02:06:28,835
හරි, මැඩම්.

2352
02:06:32,417 --> 02:06:34,010
හලෝ
- ඒයි, ලිලී.

2353
02:06:34,500 --> 02:06:35,717
ඒයි, ඔයා කවුද?

2354
02:06:35,792 --> 02:06:36,509
මගෝ නම සුකාන්යා.

2355
02:06:36,542 --> 02:06:39,136
මම දන්නවා ඒක දැන් ඔයාගෙ නම කියලා ඒවගෝම
ඔයා කලින් කල වැඩවලටත්.

2356
02:06:39,375 --> 02:06:40,797
කට වහනවා, වැරදි අංකයක්.

2357
02:06:40,834 --> 02:06:43,883
ඔබට සත්‍ය ප්‍රතික්ෙෂප කරන්න බෑ.

2358
02:06:44,083 --> 02:06:47,041
ඔයා මොකක්ද අදහස් කරන්නෙ?
- ඔයාගෙ නියම නම බලෙී ලිලී.

2359
02:06:47,083 --> 02:06:49,632
ඔයා ගම්වල උත්සව වල නැට්ටුක්කාරියක්.

2360
02:06:49,667 --> 02:06:51,669
ඇත්ත නේද ඔාය සී-මට්ටමේ චිත්‍රපටිවල රගපෑව එක?

2361
02:06:51,709 --> 02:06:53,837
ඇත්ත නේද ඔබ නිශ්පාධකයා නටබුන්කලා කියන එක?

2362
02:06:54,375 --> 02:06:55,968
මම හිතන්නෙ ඔයා වරද්දන්.

2363
02:06:56,000 --> 02:06:57,593
මම ඒවගෝ කෙල්ලෙක් නෙමේ සර්.

2364
02:06:57,667 --> 02:07:00,546
මම ඔබගැන හොදට දන්නවා, මට සී.ඩී. තියනෙවා.

2365
02:07:00,709 --> 02:07:02,882
මම දැන් සාමකාමි ජීවිතයක් අරන් යන්නෙ.

2366
02:07:02,959 --> 02:07:04,586
මාව එලියට නිරාවරණය කරන්න එපා.

2367
02:07:04,667 --> 02:07:06,886
ඔයා මට ඒක කරන්න එපා කියනවානම්
මට කෝටි 2ක් දනේන.

2368
02:07:06,959 --> 02:07:08,006
කෝටි 2ක්?

2369
02:07:08,166 --> 02:07:10,089
මගෝ ඔලූව වැඩකරන්නෙ නෑ.

2370
02:07:10,125 --> 02:07:12,093
මට ඒගැන ටිකක් හිතල බලන්න ඕනෙ.

2371
02:07:12,166 --> 02:07:15,716
හරි, මම ඔයාට පැය 24ක කාලයක් දනෙවා
මම හැම පැයකම කතාකරන්නම් බායි.

2372
02:07:16,125 --> 02:07:17,502
ඔයාගෙ නම බලෙි ලිලීද?

2373
02:07:17,542 --> 02:07:18,759
ඔයා උත්සවවලට නැටුවටද?

2374
02:07:18,834 --> 02:07:21,383
ඔයා චිත්‍රපටිවල රගපෑවාද?
ඔයා දන්නවද ඩාමු මොනව කරාවිද එයා මේක දැනගත්තොතින්?

2375
02:07:21,458 --> 02:07:22,880
මේ කොට හාදයා හැමදෙයක්ම හොයාගනෙ.

2376
02:07:22,917 --> 02:07:24,715
මම එයාව කොහොමහරි නිහඩ කරන්න ඕනෙ.

2377
02:07:24,750 --> 02:07:26,502
මම ඒගැන වදනෙවා, සුරි මහත්තයා.

2378
02:07:26,542 --> 02:07:30,126
ඔයාට ඕනෙ දෙයක් කරන්න පුලූවන්
ඔයා ලොකු ව්‍යාපෘති කරනවා.

2379
02:07:30,375 --> 02:07:32,002
මගෝ මේ පොඩි ප්‍රශ්නය විසදලා දනේන.

2380
02:07:32,041 --> 02:07:33,918
මම ඔයා ඉල්ලන ඕනෙ දෙයක් දනේනම්.

2381
02:07:34,000 --> 02:07:37,675
කරුනාකරලා, සුරි මහත්මයා කරුනාකරලා
- හරි, සන්සුන්වනේන.

2382
02:07:37,834 --> 02:07:40,758
සන්සුන්වනේන
මං ඉන්නනෙ, මම මේක කොහොමහරි විසදලා දනේනම්.

2383
02:07:40,834 --> 02:07:43,883
මට දුක හිෙතනාව ඔයා ඇඩුවාම
කරුානරකල මං කියනදේ අහන්න, සන්සුන්වනේන.

2384
02:07:45,000 --> 02:07:47,844
ඒයි ලිලී
මාලි ඉදිරිපිට අඩන එක වඩා හොදයි.

2385
02:07:47,917 --> 02:07:50,921
එයා ඔයාදිහා ඇහැ ගහන් ඉන්නෙ
එයාට ඔයාගෙ ප්‍රශ්නය ලෝසයනේම විසදන්න පුලූවන්.

2386
02:07:53,083 --> 02:07:57,418
හලෝ - මේ මං සුකාන්යා
- සුකු බබා, මොනතරම් පුදුමයක්ද?

2387
02:07:57,458 --> 02:08:00,837
මට ප්‍රශන්යක් තියනෙවා මාලි
- මට කියන්න බබා, ඔයාගෙ ප්‍රශ්න මොකක්ද?

2388
02:08:01,083 --> 02:08:04,041
කෙනෙක් මාව බැලැක්මේල් කරනවා
එයා මට තර්ජනය කරනවා..

2389
02:08:04,417 --> 02:08:05,964
...එයා හැම පැයකම මට කෝල්
කරනවා, කෝටි 2ක කප්පමක් ඉල්ලමින්

2390
02:08:06,041 --> 02:08:08,464
මම දැඩිව ආතතියට පත්වෙලා
මං දන්නෙ නෑ මොකක්ද කරන්නෙ කියලා.

2391
02:08:09,750 --> 02:08:10,876
කරුනාකරල මට උදව්කරන්න, මාලි.

2392
02:08:10,917 --> 02:08:13,875
ඒක පොඩිදෙයක්
මම ඔයා වනෙුවනේ මෙතන ඉන්නෙ, වදවනේන එපා.

2393
02:08:13,917 --> 02:08:15,385
එත් මේ ගැන..

2394
02:08:15,667 --> 02:08:18,750
ඩාමු මේගැන දැනගන්න එකක් නෑ
මාව විශ්වාස කරන්න.

2395
02:08:18,959 --> 02:08:22,418
එයා කිව්වාද ඔයාට හැම පැයකම කෝල් කරනවා කියලා
අපි කාලය නාස්තිකරමු.

2396
02:08:22,458 --> 02:08:24,131
මම ඔයාගෙ ගෙදර මිනිත්තු 15කින් එන්නම්.

2397
02:08:24,417 --> 02:08:27,671
මම පැයකින් වැඩ අවසාන කරන්නම්
බයවේනන එපා, මං එනවා.

2398
02:08:28,542 --> 02:08:29,008
ඒයි, සුරි.

2399
02:08:29,083 --> 02:08:31,802
මම මාලිගෙ ප්‍රශ්න මිශ්‍ර කලා
ලිලි උත්තර දනෙවා ටෑක් එක්ක හදන්න

2400
02:08:31,875 --> 02:08:34,048
ඩාමුට ඒක ඇහනේන ඕනෙ ඔයා මේක කරන්න
ඉතින් තියුනුවනේන.

2401
02:08:34,125 --> 02:08:35,798
මගෝ නියම නම මොකක්ද?
- ශන්කර්.

2402
02:08:36,792 --> 02:08:38,510
ශන්කර්
- දැන් මට කියන්න මගේ නම මොක්කද කියලා.

2403
02:08:38,625 --> 02:08:40,969
ශන්කර්

2404
02:08:41,000 --> 02:08:42,502
තියුනු වනේන
- තියුනු වනේන.

2405
02:08:42,542 --> 02:08:43,088
මම කිව්වෙ ඔබ.

2406
02:08:43,959 --> 02:08:45,677
මට අධිකරනයනේ කවද්ද පැහැදිලිකිරීම ලැබනේනෙ.

2407
02:08:45,834 --> 02:08:47,507
....වියාපෘති වැඩ පටන්ගනෙ ඉක්මනට...

2408
02:08:47,583 --> 02:08:49,130
...අවසාන කරන්න ඕනෙ
- ඩාමු - එපා සර් කරුනාකරල බලා ඉන්න.

2409
02:08:49,417 --> 02:08:50,418
මට යන්න දනේන
- කරුනාකරලා.

2410
02:08:50,458 --> 02:08:52,460
ඒ දේ නවත්වනවා වනෙුවට
ඇයි ඔයා මාව නවත්වන්නෙ?

2411
02:08:52,542 --> 02:08:55,625
දැන් මොක්කද වුනේ? මොකද වනේනෙ
එස්.පී. සර් සුකාන්යා මැඩම්ගෙ ගෙදරට ගියා කියලා?

2412
02:08:55,917 --> 02:08:57,885
එයාල දනේම ඩාමු මහත්මයාගෙ ගනුදනෙුකාරයො.

2413
02:08:57,917 --> 02:08:59,590
එක්කෙනෙක් ලග යාලූවා අනෙකා පෙම්වතිය.

2414
02:08:59,625 --> 02:09:01,548
එයා එතනදි
අයි එයාල තනිවම මුනගැසනේන යන්නෙ?

2415
02:09:02,625 --> 02:09:04,548
සුරි සර්, ඔබට ඇත්තටම මේ නරක පුරුද්ද තියනෙවා
කිසිදෙයක් ඇතුලනේතියාගන්න බැරි.

2416
02:09:04,625 --> 02:09:06,753
ඔයා ඒවගෝ දේ අමතක කරන්නයි තියනේනෙ
- එතාකොට ඩාමු සුකන්යා අමතක කරන්න තියනේනෙ.

2417
02:09:06,792 --> 02:09:08,760
සුරි, ඔයා මොනවද කතාකරන්නෙ?

2418
02:09:08,959 --> 02:09:11,963
ඇයි ඔයා මං දිහා බලන් ඉන්නෙ?
වාර්තාකල හැම දෙයක්ම ආපිට වාදනය කරන්න.

2419
02:09:12,083 --> 02:09:13,551
නෑ සර්
- මම ඔයාට කිව්ාව ඒක කරන්න කියලා.

2420
02:09:13,625 --> 02:09:15,218
මට ඒක කරන්න බෑ.
- බෑ නේද?

2421
02:09:15,500 --> 02:09:17,844
නෑ, එහෙමනම් ඒක අතඅරින්න, මට ඔයාගනේඅයදින්න බෑ.

2422
02:09:18,041 --> 02:09:20,009
ඔයා මචේචර කාලයකට මේක කිව්වෙ නැතිනම්
ඩුම් සර් නිහඩව සිටිවිද?

2423
02:09:20,083 --> 02:09:21,710
ශන්කර් මොක්කද වුනේ?

2424
02:09:21,834 --> 02:09:23,051
මුකුත් නෑ සර්, මේ මගෝ අවසානාව.

2425
02:09:23,125 --> 02:09:25,127
එස්.පී. සර් නාක්සිලියානුවන්ට ඇමතිගෙ මරණයට බැන්න නිසා..

2426
02:09:25,208 --> 02:09:27,006
...මම තව තර්ජන නවත්වන්න එයාගෙ ෆේන්එක ටැප්ලකලා.

2427
02:09:27,083 --> 02:09:28,756
...නමුත් මං තිගැස්සනේනෙ.
මේක අහලා.

2428
02:09:28,834 --> 02:09:30,586
මං දැන් සාමකාමි ජීවිතයක් ජීවත්වනේනෙ.

2429
02:09:30,667 --> 02:09:33,546
මං දැන් සාමකාමි ජීවතයක් ජීවත්වනේනෙ
- එක පොඩි දෙයක් විතරයි.

2430
02:09:33,583 --> 02:09:34,835
මම මෙහෙ ඉන්නෙ ඔබ වනෙුවනේ, වදවනේන එපා.

2431
02:09:34,875 --> 02:09:37,628
මං හිතන්නෙ ඔයා වරද්දන්
මම ඒවගෝ කෙල්ලෙක් නෙමේ.

2432
02:09:37,667 --> 02:09:40,011
ඩාමු කිසිදෙයක් දැනගන්න එකක් නෑ
මම බලාගන්නම්.

2433
02:09:40,083 --> 02:09:41,835
මාව විශ්වාස කරන්න
- මගේ මනස වැඩකරන්නෙ නෑ.

2434
02:09:41,875 --> 02:09:43,673
මට ඒගැන සිතල බලන්න වෙලාව ඕනෙ.

2435
02:09:43,709 --> 02:09:46,087
අපි ඒතරම් කාලය නාස්තිකලෝ නෑ
මම මිනිත්තු 15කින් ඔයාගෙ ගෙදරට එන්නම්.

2436
02:09:46,500 --> 02:09:49,424
මම පැයකින් වැඩ අවසාන කරන්නම්
බයවනේන එපා, මං එනවා.

2437
02:09:49,667 --> 02:09:51,669
ඔයාට දැන් සතුටුයිද?
- එයා එපාවනෙවා

2438
02:10:02,875 --> 02:10:05,424
කරුනාකරල මට ටිකක් උගන්වන්න.

2439
02:10:05,500 --> 02:10:07,798
කරුනාකරල මාව ටිකක් සිපගන්න.

2440
02:10:07,875 --> 02:10:10,424
කරුනාකරල මාව ටිකක් තුරුල්කරගන්න

2441
02:10:10,500 --> 02:10:13,049
කරුනකාරල මගෝ ලගට එන්න.

2442
02:10:13,709 --> 02:10:15,427
මාව ස්පර්ශ කරන්න...

2443
02:10:15,500 --> 02:10:17,923
එන්න මාව සිපගන්න..

2444
02:10:17,959 --> 02:10:20,462
එන්න මාව තුරුල්කරගන්න

2445
02:10:20,542 --> 02:10:23,876
එන්න...
- මිනිත්තුවක් ඉන්න.

2446
02:10:24,458 --> 02:10:27,211
ලිලී ඩාමුට ටසොයාගන්න ලැබුනා ඒ එස්.පී ඔයාගෙ ගෙදර
එයා දැන් එනවා කියලා.

2447
02:10:27,417 --> 02:10:28,964
මං දැන් මොකක්ද කරන්නෙ?
- මං ඔයාට කියනදේ කරන්න.

2448
02:10:34,542 --> 02:10:36,465
නෑ, මට කරදර කරන්න එපා.

2449
02:10:36,542 --> 02:10:37,794
ඔයාට..

2450
02:10:37,875 --> 02:10:40,799
එපා කරුනාැකරලා
- මොක්කද වුනේ? - කරුනාකරල මට කරදරයක් කරන්න එපා.

2451
02:10:42,000 --> 02:10:43,047
කෑගහන්න එපා
- අරින්න.

2452
02:10:43,709 --> 02:10:45,131
අරින්න
- එපා.

2453
02:10:45,166 --> 02:10:46,918
ඒයි, ඔයා මොනවද කරන්නෙ?
- දොර අරින්න.

2454
02:10:47,125 --> 02:10:50,459
- මගෝ ජීවිතය විනාස කරන්න එපා
- ඒයි.

2455
02:10:50,500 --> 02:10:54,084
මට යන්න දනේන

2456
02:10:58,750 --> 02:11:01,879
මොකක්ද වුනේ?
- මං බේරුනෙ ඔයා මෙතනට හරි වෙලාවට ආ නිසා.

2457
02:11:02,041 --> 02:11:04,885
නැතිනම් මගෝ ජීවිත නැතිවනෙවා.

2458
02:11:05,583 --> 02:11:06,800
මෙහෙ මොක්කද සිද්ධවනේනෙ?

2459
02:11:06,875 --> 02:11:09,503
මං වගෝ පනෙුම තියනෙ කෙල්ලෙක්..

2460
02:11:09,625 --> 02:11:11,878
...සී-චිත්‍රපටියක රගපෑවා.

2461
02:11:11,917 --> 02:11:15,467
එයා මාව බැලැක්මේල් කලා ඒවා ඔයාට පනේවනවා කියලා...

2462
02:11:15,667 --> 02:11:19,877
...එයා මාව අල්ලගන්න උත්සහ කලා
මම විරුද්ධ වදේද එයා..

2463
02:11:20,458 --> 02:11:23,962
ඩාමු ඇය බොරු කියන්නෙ, ඒක විශ්වාස කරන්න එපා
- උඹ කොහොමද මාව අන්දන්නෙ?

2464
02:11:24,000 --> 02:11:27,174
ඩාමු, මට තේරනේනෙ නෑ කොහොද
ඔයාට මේක තේරනේනෙ කියලා
මට ඒක කරන්න බෑ.

2465
02:11:27,458 --> 02:11:28,584
මට ඒවගෝ දෙයක් කරන්න හැකියාවක් නෑ.

2466
02:11:28,750 --> 02:11:31,845
ඇයි ඔයාට කරන්න බැරි?
- මං කිව්වෙ මට බෑ කියලා - ඒ මොකද?

2467
02:11:31,917 --> 02:11:33,760
මට බෑ. එච්රයි
- ඇයි?

2468
02:11:33,792 --> 02:11:36,966
මොකද මම සමලිංගික නිසා.

2469
02:11:39,792 --> 02:11:44,002
ඒයි, මම දැක්කා ඔයා ඔයාගෙ ගසෝට් හවුස්
එකට ගොඩක් අය අරන් යනවා කියලා.

2470
02:11:44,083 --> 02:11:46,085
ඩාමු, ඒ පේන්න විතරයි
ඒක වනේන විදිහක් නෑ.

2471
02:11:46,125 --> 02:11:48,548
මම ඒක පනේවන්න විතරයි කලෝ.

2472
02:11:48,625 --> 02:11:52,584
ඇත්ත තමයි මම සමලිංගිකයි..

2473
02:11:52,750 --> 02:11:55,094
දැක්කද එයා රගපාන විදිහ?

2474
02:11:55,125 --> 02:11:56,672
එයා දැන් රගපෑවා..

2475
02:11:56,709 --> 02:11:59,713
...දැන් කියනවා එයා සමලිංගිකයි
කියලා, එයාව විශ්වාස කරන්න එපා.

2476
02:11:59,917 --> 02:12:02,750
ඩාමු, මට වැඩක් නෑ ඔයා මාව විශ්වාස කරන්නෙ නැතිවුනත්
එත් ඇයව විශ්වාස කරන්න එපා.

2477
02:12:02,834 --> 02:12:05,166
ඇය තුන්වැනි පන්තියෙ ගැනියකෝ
- උඹ මොකක්ද කිව්වෙ?

2478
02:12:05,417 --> 02:12:07,135
මම උඹට ජීවත්වනේන දේනනෙ නෑ, මම උඹව මරනවා.

2479
02:12:07,458 --> 02:12:09,426
ඒයි, මට තර්ජනය කරන්නෙ නෑ.

2480
02:12:09,500 --> 02:12:11,594
මම උඹව අලල්ගන්නවා.
- උඹ මොකක්ද කිව්වෙ?

2481
02:12:11,667 --> 02:12:13,135
ඒයි
- ඒයි.

2482
02:12:15,667 --> 02:12:16,668
උඹ.

2483
02:12:17,166 --> 02:12:18,668
ඒක නවත්වන්න, සර් ඒක නවත්වන්න.

2484
02:12:18,709 --> 02:12:20,837
එක්කෙ ඔහු එයාව මරනනවා නැතිනම් එයා ඔයාව මරනවා
මැඩම් තමයි විදවන්නෙ.

2485
02:12:20,959 --> 02:12:22,961
සුරි මහත්මයා, ඇයි ඔයා ඔතන නිහඩව ඉන්නෙ?
- කරුනාකරල නවත්වන්න.

2486
02:12:23,000 --> 02:12:25,970
ඔයා කරුනාකරල මාත් එක්ක එන්න සර්
- එයා භයානකයි. - ඒයි.

2487
02:12:26,000 --> 02:12:29,459
මැඩම්, මම එයාව එලියට අරන් යන්නම්
කරුනාකරලා සන්සුන්වනේන - මං එයාව මරනවා.

2488
02:12:29,500 --> 02:12:31,173
මට යන්න දනේන
- සන්සුන්වනේන සර් - මට යන්න දනේන.

2489
02:12:31,667 --> 02:12:32,668
ඔයා දැක්කද, ශන්කර්?

2490
02:12:32,709 --> 02:12:35,508
මම එයාට මගේ ජීවිතයෙ සුපිරි රහස
කිව්වා, එත් එයා ඒක විශ්වාස කලේ නෑ.

2491
02:12:35,542 --> 02:12:37,135
එයා විශ්වාස කරන්නෙ තුන්වැනි පන්තියෙ නෝනලා.

2492
02:12:37,375 --> 02:12:39,798
මම හිතුවෙ ඇයට උදව්කරන්න, එත්
බලන්න දැන් වුනේ මොක්කද කියලා.

2493
02:12:39,875 --> 02:12:42,128
මම නොකරපු වැරැදි වනෙුවනේ බනින එක වේදනාත්මකයි.

2494
02:12:42,375 --> 02:12:43,126
ඒකයි ජීවිතය.

2495
02:12:43,166 --> 02:12:45,510
අපි හැමදෙයක්ම අමතක කරලා ඉදිරියට යන්නයි තියනේනෙ.

2496
02:12:45,542 --> 02:12:47,795
මං එයාව කොහොමහරි පොලඹවන්න උත්සහ කරන්නම්
ඔයා කරුනාකරල යන්න.

2497
02:12:47,834 --> 02:12:50,428
ශන්කර්, දෙපාර්තමේන්තුවෙ කාටවක්
කියන්න එපා මං සමලිංගිකයි කියලා හරිද?

2498
02:12:50,500 --> 02:12:51,922
මම ඒක කියන්නෙ නෑ, ඔයා කරුනාකරලා යන්න දැන් යන්න.

2499
02:12:54,458 --> 02:12:57,837
සන්සුන්වනේන, දැන්, අපි හරි වෙලාවට මෙහෙ ආවෙ
ඔයාගනේඑයාව බේරගන්න.

2500
02:12:57,959 --> 02:12:59,427
අපි දැන් කොහොමද දාමු සර්ව බේරගන්නෙ?

2501
02:12:59,458 --> 02:13:01,085
ඔයා මොක්කද අදහස් කරන්නෙ සුරි මහත්තයා?
- කියන්න මොකක්ද තියනේනෙ?

2502
02:13:01,375 --> 02:13:03,548
එස්.පී. ඒගැන යමක් කිව්වා.

2503
02:13:03,959 --> 02:13:06,428
අපිට තරහ ගියාම අපි ගොඩක්දේ කියනවා
- නමුත් ඇත්තටම අපියි සමහරක් ඒ දේ කරන්නෙ.

2504
02:13:06,458 --> 02:13:08,756
එයා ඇයව දුෂනය කරන්න ගියාම
ඇයි එයා ඔයාව මරන්න ප්‍රමාදකලෝ?

2505
02:13:09,875 --> 02:13:12,128
ඒක නවත්වන්න, සුරි මහත්තයා
ඔයා ඕනෙවට වඩා යනවා.

2506
02:13:12,375 --> 02:13:13,752
ඒක සිද්ධවනේනෙ නෑ
- ඔයාට සහතිකයිද? - ඔව්.

2507
02:13:13,792 --> 02:13:15,465
සහතිකයි? - ඔව්
- එහෙමනම් කමක් නැ.

2508
02:13:15,583 --> 02:13:16,960
එත් අපිට ඒක ඇත්තක් කියල විශ්වාස කරන්න බෑ.

2509
02:13:17,041 --> 02:13:19,043
මේ අනෙක් කාන්තා ආකර්ශන භයානකයි.

2510
02:13:19,125 --> 02:13:20,672
ඒවයි ගොඩක් මිනීමැරුම්වලට හෙතුව වනේනෙ.

2511
02:13:20,709 --> 02:13:22,586
මම ඔයාට ලගදි සිද්ධවුනු අපරාධ කතාවක් කියන්නම්.

2512
02:13:23,125 --> 02:13:25,219
සුරේෂ හා රාමේෂ තමයි හොදම යාලූවො.

2513
02:13:25,458 --> 02:13:27,085
ඔයාට වගෝම, සුරෝෂ්ටත් පෙම්වතියක් හිටියා.

2514
02:13:27,166 --> 02:13:29,715
ඇයත් හරිම අහිංසකයි පක්ෂපාතියි හරියට මැඩම් වගෝ.

2515
02:13:29,750 --> 02:13:33,129
ස්වභාවිකවම රමේෂ ඇයගෙ සුන්දරත්වයටයි ආකර්ශනය දැක්වුවේ.

2516
02:13:33,166 --> 02:13:36,136
ඔහු ඇයට තර්ජනය කලා ගනිකා නඩුවක්
දානවා කියලා, සහය දැක්කු=වෙ නැතිනම්.

2517
02:13:36,375 --> 02:13:39,003
ඔහු ඇය කියපුදේ ඇහුවෙ නැතිව
ඇයව දූෂනය කරන්න උත්සහ කලා.

2518
02:13:39,083 --> 02:13:40,460
එත් වාසනාවන්තව සුරේෂ..

2519
02:13:40,500 --> 02:13:43,003
...එයාගෙ යාලූවට ඇතුල්වුනා, එත් එයාලගෙ මිත්‍රත්වය ගැන හිතලා...

2520
02:13:43,083 --> 02:13:44,551
..එයා රමේෂ්ට යන්න දුන්නා.

2521
02:13:44,750 --> 02:13:46,844
රමේෂ්ට ක්‍රෑර සිතුවිලි තිබුනා ඒවා
ඔහුව අපරාධකාරයකෝ බවට පත්කලා.

2522
02:13:46,917 --> 02:13:49,636
ඔහු සුරෝෂව නිදන් ඉන්නකොට කෑලිකලා.

2523
02:13:49,709 --> 02:13:50,631
ඊටපස්සෙ මොක්කද වුනේ?

2524
02:13:50,709 --> 02:13:53,416
මැඩම් සුරේෂ එක්ක ගැලපුනා ඇයට වනෙ විකල්පයක් නැති නිසා.

2525
02:13:53,417 --> 02:13:54,964
ඒවගෝ දෙයක් වයෙි කියලා නිතියක් නෑ..

2526
02:13:55,041 --> 02:13:57,009
...නමුත් මේ සිද්ධියෙ පෙඩි අවස්ථාවක් තියනෙවා.

2527
02:14:01,083 --> 02:14:03,461
දැක්කද මේක මොනතරම් භයානකයිද කියලා සුරි මහත්තයා?

2528
02:14:03,792 --> 02:14:06,511
ඩාමු හා මම හරියට හිෙතෂීවන සිටියෙ.

2529
02:14:06,583 --> 02:14:09,132
අපි එකට කෑවා වගෝම නිදාගත්තා
- ඒගැන කාතකරනඑක නවත්වන්න, දැන් කන්න.

2530
02:14:09,625 --> 02:14:11,502
මිනිස්සු මේගැන දැනගත්ෙතාතින්.

2531
02:14:11,583 --> 02:14:13,961
...මගෝ ගෞරවයට මොකක්ද වනේනෙ?
මට සියදිවි නසාගන්න දැනෙන්නෙ.

2532
02:14:14,000 --> 02:14:16,799
කවුරුවත් මාව වැලද ගත්ෙතාතින්..

2533
02:14:16,834 --> 02:14:18,427
...ඒක හොද දෙයක් වයෙි
- ඒයි යනවා.

2534
02:14:18,458 --> 02:14:20,460
ඔයාට මාව හරවන්නද ඕනෙ?
- ඒක නවත්වන්න සුරි මහත්තයා.

2535
02:14:20,542 --> 02:14:22,670
ඔයා මොකක් ගැනද කතාකරන්නෙ?
මම දැන් හරිම දුකනේඉන්නෙ.

2536
02:14:22,750 --> 02:14:25,674
මම ඔයා කනවා දකිද්දි, මට දැනුනෙ
ඔයා විනේදයනේ කියලා දුකනේනෙමේ කියලා.

2537
02:14:26,000 --> 02:14:28,799
මම ආතතියට පත්වුනාම ගොඩක් කනවා.

2538
02:14:28,959 --> 02:14:32,008
ඇයි ඇය මට කෝල් කරලා මට එන්න කිව්වෙ?

2539
02:14:32,083 --> 02:14:33,460
ඇයි එයා මට මේ විදිහට බැන්නෙ?

2540
02:14:33,542 --> 02:14:35,670
මං ඒගැන හිතද්ද, මට දැනෙන්නෙ
කවුරුහරි සෙවනැලිවල සිට වැඩකරනවා කියලා.

2541
02:14:35,750 --> 02:14:38,754
හරි, ඔයා හරියට අනුමාන කලා
ඔයා පොලිස්කාරයකෝ නිසා.

2542
02:14:39,458 --> 02:14:41,460
මමයි මේක පිටිපස්සෙ ඉන්නෙ.

2543
02:14:42,333 --> 02:14:43,880
කලෙක්ටර් බාරත් තමයි මගෝ සහෝදරයා.

2544
02:14:48,166 --> 02:14:50,089
මට චුදිත හැගීමදෙි ඇතිවනෙ තත්වය
ඔබට දැනෙන්න සලස්වන්න ඕනෙකලා..

2545
02:14:50,333 --> 02:14:51,880
...ඔබ නොකරල අපරාධයක් කලාම ඇතිවනෙ.

2546
02:14:51,917 --> 02:14:54,011
ඒකයි මම ඇමති ප්‍රසිද්ධකරලා එයාව
ඩාමු ලව්වා මරවන්න සැලැස්සුවෙ.

2547
02:14:55,000 --> 02:14:56,126
දැන් මම ඔබව ප්‍රසිද්ධකලා.

2548
02:14:56,417 --> 02:14:57,543
ඔබත් ඔහුගනේනැතිවනේන තියනේනෙ.

2549
02:14:57,625 --> 02:14:59,627
ඒයි.. මාව නෙමේ නැතිවනේනෙ..

2550
02:14:59,667 --> 02:15:01,669
...ඩාමු මේක දන්නවානම්, උඹ මැරයි.

2551
02:15:02,000 --> 02:15:03,422
කොහදෙ මගෝ ෆේන් එක?

2552
02:15:16,166 --> 02:15:17,759
සංවේදිතාව

2553
02:15:20,000 --> 02:15:22,378
සංවේදිතාව

2554
02:15:25,834 --> 02:15:27,552
සංවේදිතාව

2555
02:15:29,667 --> 02:15:32,500
සංවේදිතාව

2556
02:15:35,125 --> 02:15:37,093
සංවේදිතාව

2557
02:15:39,041 --> 02:15:41,840
සංවේදිතාව

2558
02:15:53,417 --> 02:15:54,794
සුරි, ඔබ එයාට විසදීල මැරුවද?

2559
02:15:54,834 --> 02:15:55,835
ඇයි ඔයා කියන්නෙ මං මැරුවා කියල සර්?

2560
02:15:55,875 --> 02:15:57,833
දාමු කරත්තය දුන්නා, මම ඒක අරන් ඒක දුන්නෙ.

2561
02:15:57,834 --> 02:16:00,667
එයා ඒක එවන්න ඇති එත් ඔයා කන්න දුන්නා..
ඒ ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරල
තියනේනෙ, ඔයාට ඒක බලන්න ඕනෙද?

2562
02:16:00,709 --> 02:16:02,711
අවශ්‍ය නෑ සර්...
ඔයා හොද වැඩක් කරල තියනේනෙ.

2563
02:16:02,750 --> 02:16:03,672
ඔයාට ස්තුතියි
- මොකක්?

2564
02:16:04,375 --> 02:16:07,458
මරණ පරීක්ෂන වාර්තාවනේ ඔක්කොම පැහැදිලිකරල තිනේනෙ.

2565
02:16:07,542 --> 02:16:11,547
ඊයෙ මියගිය එස්.පී. මාලිකාර්ජන් පරීක්ෂක තුමාගෙ
ශරීරය අධ්‍යනයකල දොස්තරවරුන්ට අනුව.

2566
02:16:11,583 --> 02:16:13,756
...ස්ථිරකරලා තිබනෙවා, මරණයට හෙතුව ආහාර විශවීම කියලා.

2567
02:16:13,917 --> 02:16:17,421
දුර්ගා.. ඔයාගෙ සහෝදරයාට කරදර නොකර
ඔයා එස්.පීගෙ මරණයත් බලාගත්තා.

2568
02:16:17,500 --> 02:16:18,592
ඔබට ආචාරය ඔබට ආදරයි.

2569
02:16:18,625 --> 02:16:20,753
ඉතින් ලැයිස්තුවෙ ඊලගට ඉන්නෙ දුර්ගා.

2570
02:16:20,917 --> 02:16:22,419
කරුනාකරල මාත් එක්ක දුර්ගාගෙ පින්තුරයක් ගන්න.

2571
02:16:22,667 --> 02:16:23,463
ඒයි සුරි - ඔව් සර්...

2572
02:16:23,542 --> 02:16:25,044
හයි මගෝ විවාහය...
ඇවිත් ඌරකේ වගෝ කන්න.

2573
02:16:25,125 --> 02:16:26,923
ඇයි මං නොආ ඉන්නෙ ඔයා මේ තරම්
ආදරෙයන් ආරාධනා කලාම?

2574
02:16:26,959 --> 02:16:27,960
කවුද ඒ වාසනාවන්ත කෙල්ල?

2575
02:16:28,041 --> 02:16:29,759
රෝජා කියල කෙල්ලකෝ මේ ප්‍රදේශයෙ ඉන්නෙ
- ඒක ආදර විවාහයක්ද කතාකරගත් විවාහයක්ද?

2576
02:16:29,834 --> 02:16:31,051
මම කතාව කියන්නම්, ඔයා තිරණය කරන්න.

2577
02:16:38,333 --> 02:16:40,586
අපි ගොඩක් වනෙස් ජාතියෙ විවාහ ගැන අහල තියනෙවා.

2578
02:16:40,625 --> 02:16:42,127
...ඒත් මේක සම්පුර්ණයනේම වනෙස් එකක්.

2579
02:16:42,667 --> 02:16:44,419
අලංකාරය අද්විතියයි නේද?
- ඔව් සර්.

2580
02:16:44,458 --> 02:16:45,835
පේන විදිහට මෙහෙ තවත් විවාහයක් වගෝ වනේනෙ නේද..

2581
02:16:45,917 --> 02:16:46,918
අනික සී.අයි.ගෙ විවාහය.

2582
02:16:46,959 --> 02:16:48,085
මේ විවාහ කාලය....

2583
02:16:52,625 --> 02:16:54,593
කොබාලි
- ඒයි, කොබාලි..

2584
02:16:54,625 --> 02:16:57,128
ඔයා අපරාධ චිත්‍රපටියක ඉන්න දුෂ්ඨයකෝ වගේ රළුයි...

2585
02:16:57,375 --> 02:16:59,503
...කෙල්ල මෘදුයි හරියට ආරද චිත්‍රපටියක නිලියක් වගෝ.

2586
02:16:59,583 --> 02:17:01,426
ඔයා කොහොමද මේක කලෝ?
- කොබාලි.

2587
02:17:01,917 --> 02:17:04,386
මට ඇයගෙ පියා ගනෙයන බිස්නස් එකෝ කෙනෙක් අහුවුනා...

2588
02:17:04,458 --> 02:17:06,460
...පසුව මම ඒක ඉවත්රකලා එයාලට
හිතන්න සැලැස්සුවා මං එයාලව බරෙුවා කියලා.

2589
02:17:06,542 --> 02:17:10,046
එච්චරයි... පවුල අහුවෙලා එකගවුනා විවාහයට.

2590
02:17:11,375 --> 02:17:12,422
කවද ඉදන්ද ඔයාට බී.පී. තියනේනෙ?

2591
02:17:12,417 --> 02:17:14,385
අපේ සී.එල්. මගෝ ජීවිතයට ඇතුල්වුනු දිනයෙ ඉදන්.

2592
02:17:14,458 --> 02:17:15,084
ඔයා ඒක කොහනේද ගන්නෙ?

2593
02:17:15,083 --> 02:17:16,756
මං එයාගෙ ජීවිතයට ඇතුන්වුනු තැනින්.

2594
02:17:16,792 --> 02:17:19,466
ඔයා දෙකක් ගත්තා...
ඒ කියන්නෙ..

2595
02:17:19,500 --> 02:17:21,047
ඔබට ඇහනෙවානම් මං කියන්න යන්නෙ මොකක්ද කියලා
ඔයාට දෙකක් ගන්න වයෙි.

2596
02:17:21,125 --> 02:17:22,001
මොකද?

2597
02:17:22,041 --> 02:17:23,463
ඔයා ලිපිගොනුව ඇමතිට දීලා...

2598
02:17:23,500 --> 02:17:25,047
ඔව්.. මම අපේ නිර්දේශවල ඉල්ලීම් දැම්මා.

2599
02:17:25,083 --> 02:17:27,802
එයා ඒවා එයාගෙ අරමුණට පාවිච්චි කරලා ඩාමුව බැලැක්මේල් කලා..

2600
02:17:27,834 --> 02:17:28,835
ඔබේ ජීවිතයට තර්ජනයක් තියනෙවා.

2601
02:17:30,834 --> 02:17:31,835
මනේන.. මේක ගන්න.

2602
02:17:32,500 --> 02:17:35,925
එයා විශේෂ ක්‍රිඩකයකෝ ඔක්කොම අය එක්ක පැහැදිලිව ක්‍රිඩා කරන.

2603
02:17:36,583 --> 02:17:38,585
ඔයා එයා අර කෙල්ලව දාගත්ෙත කොහොමද කියලා
- ආදරයනේ

2604
02:17:38,667 --> 02:17:40,385
නෑ... ඇයව කොනකට දාලා
- ඔයා කියපුදේ තේරුනෙ නෑ.

2605
02:17:40,458 --> 02:17:41,459
සුරි.

2606
02:17:43,834 --> 02:17:45,507
දිල්හි සුරි.

2607
02:17:45,875 --> 02:17:47,502
දැන් එයා අහුවුනා
- කාගනේද?

2608
02:17:47,667 --> 02:17:50,011
අපිට... අපි වදය බදොගත්තා එයා අපිට මුනගැසුනු.

2609
02:17:50,000 --> 02:17:50,967
අපි පෙති බදොගත්තා.

2610
02:17:51,000 --> 02:17:53,423
දැන් අපි පලිගැනීම බදොගමු
=- ඔයා මොකක්ද අදහස් කරන්නෙ?

2611
02:17:53,583 --> 02:17:54,960
අපේ හැදිනුම් නිරාවරණය නොකර..

2612
02:17:55,000 --> 02:17:56,843
...අපි එයාට පවුලට කෘරත්වය ගැන කියමු.

2613
02:17:57,041 --> 02:17:59,544
මේ විවාහයනේ අනිවාර්යනේම නවතීවි.

2614
02:17:59,792 --> 02:18:02,386
ඔබ පවුල ආවරණය කරන්න..
මම කෙල්ලව ආවරණය කරන්නම්.

2615
02:18:02,458 --> 02:18:03,675
ඉතා භයානක ක්‍රියාන්විතයක්

2616
02:18:03,750 --> 02:18:04,717
ප්‍රවේසම් වනේන
- හරි.

2617
02:18:07,417 --> 02:18:09,636
සරෝජිනි කියන්නෙ මගේ සහෝදරයාගෙ දුව...
මට දරුවො දනේනකෝ ඉන්නවා.

2618
02:18:09,667 --> 02:18:11,465
මට සමාවනේන
- ඒයි, ඔයා කවුද?

2619
02:18:11,500 --> 02:18:13,093
ඔයාගෙ ප්‍රශ්න නවත්වලා
මම කියනදේ ප්‍රවේසමනේඅහගන්න.

2620
02:18:13,166 --> 02:18:13,962
ඒ මොකක්ද?

2621
02:18:17,834 --> 02:18:19,461
ඔය කවුද?
- ඔබේ සුව පතන්නෙක්.

2622
02:18:20,041 --> 02:18:22,419
මම ඔයා බදින්න ඉන්න මිනිහා ගැන ඇත්ත කියන්න ඕනෙ.

2623
02:18:22,709 --> 02:18:24,962
කරුනාකරල ඇතුලට එන්න..
- නෑ මගෝ දරුවා.. දොර අරින්න එපා.

2624
02:18:25,583 --> 02:18:27,005
මං මෙතන සිට කියන්නම්
ඔයා ඔතන ඉදන් අහගන්න.

2625
02:18:27,041 --> 02:18:30,045
මට කියන්න - මනාලයා බොරුකාරයකෝ...
එයාල ඔයාලට බොරු නඩුවක් දාලා තියනේනෙ.

2626
02:18:30,125 --> 02:18:32,503
ඊටපස්සෙ එයා රගපානව ඔයාව බේරරුවා කියලා
ඊටප්සසෙ විවාහය යොදාගන්නවා.

2627
02:18:32,583 --> 02:18:33,880
මම මේක කලින්ම දන්නවා.

2628
02:18:33,917 --> 02:18:35,134
ඔයා මේක දැන සිටියානම්
ඔයා කොහොමද විවාහයට එකග වුනේ?

2629
02:18:35,375 --> 02:18:37,628
ශන්කර් මට බොරුකලෝ නෑ..
එයා මට ආදරය කලා.

2630
02:18:37,709 --> 02:18:39,507
ඒකයි එයා මට කලින්ම මේක කිව්වෙ.

2631
02:18:39,542 --> 02:18:41,419
ඊටපස්සෙ මට ඔහුට තිබුනු ගෞරවය වැඩිවුනා.

2632
02:18:59,625 --> 02:19:01,719
මේ මොකක්ද? එයාල අපි කිව්වදයින් සැලූනෙවත් නෑ.

2633
02:19:01,750 --> 02:19:03,548
අපිට මොක්කද කරන්න පුලූවන්?
එලූවා ඝාතකයාව විශ්වාස කරනවා.

2634
02:19:03,583 --> 02:19:04,960
මෙහෙ... එයායි මිනිහා.

2635
02:19:05,166 --> 02:19:08,511
ඔබ ඒ තක්කඩියා ගැන ඇත්ත හලෙිකරලා
මගෝ දුවගෙ ජිවතිය බේරගත්තා.

2636
02:19:08,667 --> 02:19:09,418
මේ මොකද?

2637
02:19:09,500 --> 02:19:11,753
මට ඇයට කියන්න ඕනෙකලා
එත් ඒක මෙ කනොට කිව්වෙ.

2638
02:19:11,792 --> 02:19:14,011
ඇයි මං නොමිලයෙ එන මුදල් අතඅරින්නෙ?

2639
02:19:14,166 --> 02:19:16,419
ඒක මගේ රාජකාරිය... මගේ සතුට හා මගේ විනෝදය.

2640
02:19:16,458 --> 02:19:17,710
නැවත සැරයක්, ස්තුතියි අංකල්.

2641
02:19:17,750 --> 02:19:18,876
ඔබට දේව ආශිර්වාදය, මගෝ යාලූවා.

2642
02:19:18,959 --> 02:19:20,006
අපි ඔබේ තැන ගන්නවා
- හොදයි...

2643
02:19:20,083 --> 02:19:21,801
එහෙමනම් ඔබයි මේක කලෝ.

2644
02:19:21,917 --> 02:19:23,590
ඔව්, ඒ මගෝ චරිතය.

2645
02:19:23,625 --> 02:19:24,672
මගෝ කැලිබර් හා මගෝ ස්වභාවය.

2646
02:19:24,750 --> 02:19:26,093
සහෝ... එයාලගෙ අනාගතය මොකක්ද වනේනෙ?

2647
02:19:28,166 --> 02:19:31,170
මට දේවතාවියට බැටලූවා දනේන
ඕනෙකලා විවාහය සාර්ථක වනේන?

2648
02:19:31,417 --> 02:19:33,419
දැන් මම මේක ඉක්මනට ඇය දනේනම්.

2649
02:19:33,709 --> 02:19:35,006
කොබාලි
- ආහ්.

2650
02:19:36,458 --> 02:19:37,630
ඒයි ඔතන නවතින්න.

2651
02:19:38,083 --> 02:19:39,130
ඇයි ඔයා එයාලට ගහන්නෙ?

2652
02:19:39,417 --> 02:19:40,634
එයාල මගෝ විවාහය නැවැත්තුව සර්...

2653
02:19:40,667 --> 02:19:41,839
ඇයි ඔයා එයාගෙ විවාහය නැවැත්තුවෙ?

2654
02:19:41,917 --> 02:19:43,089
හිතුවෙ ඒ ඔබේ කියලා..
- කට වහගන්නවා.

2655
02:19:44,083 --> 02:19:46,051
මට තත්වය තේරුනා
මම එයාලව බලාගන්නම්.. ඔයා යන්න - සර්.

2656
02:19:46,125 --> 02:19:47,126
දැන් යන්න.

2657
02:19:47,542 --> 02:19:49,590
මම අතඅරිනවා මොකද සි.එල්. එහෙම කියපු නිසා...
අපි යමු.

2658
02:19:51,625 --> 02:19:52,968
සුරි, මෙහෙ එන්න
- ඔව් සර්.

2659
02:19:53,125 --> 02:19:54,502
අනෙක් පැත්ත හැරනේන.

2660
02:19:55,125 --> 02:19:55,842
දයියනේ.

2661
02:19:55,917 --> 02:19:57,965
ඒයි.. ඔයාට සර්ගෙ විවාහය නවත්වන්න ඕනෙකලා.

2662
02:19:58,000 --> 02:19:59,047
දැන් ඔයාට ප්‍රතිවිකාපක අත්විදින්නයි වනේනෙ.

2663
02:19:59,125 --> 02:20:00,547
දැන් මට ම.සමය පේනවා.

2664
02:20:15,917 --> 02:20:18,045
ඕ ලමිස්සියෙ.

2665
02:20:18,125 --> 02:20:20,173
ඔබ මායාවනේගනේපිරිලා.

2666
02:20:20,500 --> 02:20:24,585
ඔබ මගෝ හදවත පසාරුකරගනෙ ගියා.

2667
02:20:24,834 --> 02:20:26,882
අහෝ නරක කොල්ලා.

2668
02:20:26,917 --> 02:20:29,011
ඔබේ වචනියනේ ඔබ චාටුයි.

2669
02:20:29,041 --> 02:20:33,046
ඔබ මේ ලමිස්සිව ඔබට ආදරය කරන්න අල්ලගත්තා.

2670
02:20:33,500 --> 02:20:37,676
ඔබේ ඹද මේ විදිහට සොලවන් එපා
අහෝ සුන්දරී.

2671
02:20:37,834 --> 02:20:41,884
මගෝ හදවත බොහෝ අවස්ථාවල ගැසනෙවා.

2672
02:20:42,000 --> 02:20:46,506
මම ඔබට මගෝ බලය පනේවන්නම්
සෙල්ලම කරනන.

2673
02:20:46,583 --> 02:20:51,089
අහෝ ආදරියෙ..
මම ඔයාට ඇවිත් ආදරය පනේවන්නම්.

2674
02:20:51,166 --> 02:20:52,918
ඒ මගෝ සැලැස්ම.

2675
02:20:53,000 --> 02:20:55,378
අහෝ ලමිස්සි.

2676
02:20:57,500 --> 02:20:59,047
ඔයා මායාවන්ගනේපිරිලා.

2677
02:20:59,667 --> 02:21:03,752
ඔබ මගෝ හදවත පසාරුකරගනෙ ගියා.

2678
02:21:21,667 --> 02:21:25,717
මගෝ දේවතාවිය
මගෝ නපුරු ඇස් මේ සුන්දරත්වය ඉවත්කරනවා.

2679
02:21:25,917 --> 02:21:30,172
ඒකට මම ඔබේ රොස පැහැති කම්පුල් මරිකනවා.

2680
02:21:30,417 --> 02:21:34,547
ඔබ වාර්තාවක්වගෝ කවදාවත්ම මට සවන් නුදුන්.

2681
02:21:34,583 --> 02:21:38,793
ඔබ මගෝ සුන්දරත්වය ගිලගන්නවා, හරියට රසකැවිල්ලක් වගෝ.

2682
02:21:38,875 --> 02:21:41,048
අපේ සියලූ මිත්‍රත්වයන්ටත් මේවගෝමයි.

2683
02:21:43,000 --> 02:21:45,549
මේක ඔබ හා මා අතර විතරයි තියනේනෙ.

2684
02:21:47,709 --> 02:21:51,964
සුන්දරත්වයෙ නැමි මාව කාන්දමක් වගෝ ඇදගත්තා.

2685
02:21:52,041 --> 02:21:56,467
වේදිකාවට පනින්නට එපා..
මොකක්ද හදිස්සිය.

2686
02:21:56,500 --> 02:22:01,006
ඔබ මට ආරාධනා කල පසු..
මං කොහොමද නවත්වන්නෙ.

2687
02:22:01,083 --> 02:22:02,835
මට සමාවනේන ඔබ පසුතැවිලි වුනානම්.

2688
02:22:02,917 --> 02:22:05,011
අහෝ ලමිස්සි.

2689
02:22:07,417 --> 02:22:09,761
ඔබ මායාවනේ පිරිලා.

2690
02:22:16,458 --> 02:22:20,884
ඔබ මා ස්පර්ශ කරද්දි
මම මගෝ ඇදුම් ලිස්සා යන්නට දනෙවා.

2691
02:22:20,917 --> 02:22:25,002
එය එක්වර අල්ලාගන්න අද්විතය දර්ශනයකි.

2692
02:22:25,083 --> 02:22:30,044
අපි මුලූ රාත්‍රියමෙ ඉමු, ඔබේ ආරාධනාව පිලිගන්න.

2693
02:22:46,875 --> 02:22:50,755
අහෝ මිනිහො... ඒක පුදුමයි වගෝම අද්වතියයි.

2694
02:22:50,959 --> 02:22:55,419
ඇය පහරදී නිල ඇදුමට දුවිලි එකතුකරන්..

2695
02:22:55,417 --> 02:22:59,593
දයියනේ. මම අහුවුනා.

2696
02:22:59,750 --> 02:23:03,926
මම පොලිස් ජීප් එකට..

2697
02:23:04,000 --> 02:23:06,128
බුලත් කොලයක් සුදානම් කරගන්න.

2698
02:23:08,375 --> 02:23:10,503
දඩය ගෙවන්න සූදානම් කරගන්න.

2699
02:23:12,834 --> 02:23:17,089
මට ඔබේ රවුම් උරහිස් දැක මාව අමතක වුනා.

2700
02:23:17,166 --> 02:23:21,626
මම ඔබ දුටවු...

2701
02:23:21,667 --> 02:23:26,047
මම මේ කෙල්ලගෙ නළලෙ තිලකය තබන විටදි.

2702
02:23:26,083 --> 02:23:28,051
මම ඔබේ හදවත සොරාගන්නම්.

2703
02:23:28,083 --> 02:23:30,051
අහෝ ලමිස්සි.

2704
02:23:32,500 --> 02:23:34,468
ඔබ මායාවන්ගනේපිරිලා.

2705
02:23:38,333 --> 02:23:40,427
මට සමාන...

2706
02:23:40,500 --> 02:23:43,424
මට මිලියන 100ක් නැතිවුනා ඔයා ගැන
විශ්වාස තියලා කොටස්වල ආයේජනයනේ.

2707
02:23:43,458 --> 02:23:45,460
සහෝදරයාට මේගැන දැනගන්න ලැබුනොතින්
එයා තරහ ගනිවි.

2708
02:23:45,542 --> 02:23:47,544
මම පස්සෙ ඔයාව බලාගන්නම්...
ෆේන් එක කට් කරන්න.

2709
02:23:51,041 --> 02:23:52,964
ඔයා අපිට කොටස්වලින් මිලියන 100ක් අහිමිකලා?

2710
02:23:53,041 --> 02:23:54,543
කොටස්? මම කවදාවත්ම ඒවගෝ දෙයක් කිව්වෙ නැ...

2711
02:23:54,583 --> 02:23:56,176
මට ඇත්ත කියන්නෙ
- මම කිව්වෙ මම කවදාවත්ම ඒක කලෝ නෑ කියලා.

2712
02:23:56,583 --> 02:23:57,584
එහෙමනම් මේ මොකද?

2713
02:23:58,834 --> 02:23:59,835
ඔව, මට සල්ලි නැතිවුනා..

2714
02:23:59,875 --> 02:24:01,502
කොටස් වලදොම කියන්නෙ ලාභ හා අලාභ

2715
02:24:01,542 --> 02:24:02,464
ඇයි ඒගැන ඒතරම් තරහ ගන්නෙ?

2716
02:24:02,500 --> 02:24:03,877
මිලියන 100ක් ගත්තම මම තරහගන්න ඕනෙ නැද්ද?

2717
02:24:03,917 --> 02:24:05,760
මම දන්නවා ඔයාගෙ තත්වය... ඔයා සන්සුන්ව ඉන්නවා.

2718
02:24:06,875 --> 02:24:09,173
එයා වැරැදි කලා.. ඇයි එයා ඔයාට කැහන්නෙ?
- සන්සුන්වනේන සුරි මහත්තයා.

2719
02:24:09,375 --> 02:24:10,718
ඔයා කෑමද තනකොලද කන්නෙ?

2720
02:24:10,750 --> 02:24:12,878
ඔබ වාර්තාව අරන් වනෙස්කම් කලා
දැන් ඒවා ගිනිගන්නවා.

2721
02:24:12,959 --> 02:24:15,633
සහෝදරයො බැනගන්නෙ නැද්ද?
- එයාලට සත්තකින්ම පුළුවන්.

2722
02:24:15,709 --> 02:24:17,382
නමුත් කෙනෙක් ඒවගෝ දේ සගවන්න ඕනෙ නෑ.

2723
02:24:17,458 --> 02:24:18,755
අද මේක...
හෙ වනෙදෙයක්.

2724
02:24:18,834 --> 02:24:19,960
මම සුභසෙත තකන්නෙක් විදිහට කියන්නෙ.

2725
02:24:24,542 --> 02:24:26,419
දුර්ගා.. ඔයාට දුකක් දැනුනෙ නෑ.

2726
02:24:26,500 --> 02:24:27,968
ඔබ කා ඉස්සරහද කෑගහන්නෙ අයියා නැතිනම්?

2727
02:24:28,000 --> 02:24:31,174
සහෝදරයගෙ සෞක්‍ය ගැන හිතල සුරි සහෝදරයා කොටස්
ගැන කතාව රහසක් විදිහට තියාගත්තානම්.

2728
02:24:31,417 --> 02:24:33,840
හරි.. එයාට මිලියන 100ක් නැතිවිමෙ පාඩුව දැනෙන්න ඇති.

2729
02:24:33,917 --> 02:24:35,760
හෙ ඔබට පුලූවන් ඒවගෝ දගෙුනයක් උපයලා...

2730
02:24:35,792 --> 02:24:37,794
...ඔහුට ඔබගැන ආඩම්බර වනේන සලස්වන්න.

2731
02:24:37,875 --> 02:24:41,425
හොදට කිව්ාව සහ සුරි, ඔයාට විතරයි පුලූවන් එයාට
ලසෙියනේ උපයන්න පුලූවන්ක්‍රමය මොකක්ද කියලා.

2732
02:24:41,500 --> 02:24:43,468
මම දන්න තියුනු කොටස් බේ‍රාකර් කෙනෙක් ඉන්නවා.

2733
02:24:43,500 --> 02:24:44,672
මං එයාට කියන්නම ඔයාව හෙ මුනගැසනේන කියලා.

2734
02:24:44,750 --> 02:24:46,423
දිල්හි සුරි මට ඔයාගැන කිව්වා.

2735
02:24:46,417 --> 02:24:48,465
මම ඔබට වාසිවනේන පුලූවන් කොටස් කිහිපයක් හදුනා ගත්තා.

2736
02:24:48,542 --> 02:24:51,751
ඔබ ඒවායෙ ආයේජනය කලෝතින්
ඔබට ඉක්මනින්ම දහ ගුනයක් ලාභ ලබාගන්න ලැබේවි.

2737
02:24:51,875 --> 02:24:53,047
කවුද මේ අමුත්තා?

2738
02:24:53,083 --> 02:24:54,084
අපේ කොල්ලා එයාත් එක්ක මොනවද කරන්නෙ.

2739
02:24:54,375 --> 02:24:55,752
සුරිජි, ඔයා හැමදාමත් වැරදි හොයාගන්න උත්සහ කරන්නෙ.

2740
02:24:55,792 --> 02:24:58,716
ඒක මංගැන නෙමේ
එයා දැනටමත් කොටස්වලින් මිලියන 100ක් නැතිකරන් ඉන්නෙ..

2741
02:24:58,917 --> 02:25:01,011
මම වදවනේනෙ එයා දැන් මොන මේඩ වැඩක් කරාවිද කියලා.

2742
02:25:01,083 --> 02:25:02,960
මං දන්නෙ නෑ ඔයා කොහොමද ඒක කලෝ කියලා
නමුත් අලාභය නැවත පියවගන්න ඕනෙ.

2743
02:25:03,333 --> 02:25:04,129
මේ තමයි වියදම්.

2744
02:25:04,959 --> 02:25:06,381
අයි ඔහු එයාට මුදල් දනේනෙ?

2745
02:25:06,417 --> 02:25:07,589
ඔබ හැමදෙයක් ගැනම එහෙම බලන්න ඕනෙ කරන්නෙ නැ.

2746
02:25:07,625 --> 02:25:08,717
ඒකට මොකක්හරි හෙතුවක් ඇති.

2747
02:25:08,750 --> 02:25:09,967
කිසිම වැරැද්දක් තියනේන විදිහක් නෑ
- සත්තකින්ම සර්.

2748
02:25:11,542 --> 02:25:13,761
ශන්කර්, අපිට කවද්ද ව්‍යාපෘති ස්ථිරකිරීම ලැබනේනෙ?

2749
02:25:13,917 --> 02:25:15,009
ඒක සිද්ධවයෙි... ඒක මට භාරදනේන.

2750
02:25:44,875 --> 02:25:46,377
සංවේගාත්මකයි.

2751
02:25:48,792 --> 02:25:50,965
සංවේගාත්මකයි.

2752
02:25:51,500 --> 02:25:52,467
සමාවනේන සහෝදරයා ඩාමු... මට එයාව මතක්වුනා.

2753
02:25:52,500 --> 02:25:53,877
අපිට දුක හිෙතනවා අපිට එයාව මතක්වනෙ නිසා.

2754
02:25:54,000 --> 02:25:55,377
දුර්ගාට දුක හිෙතනවා, එයාට ඩාමු සහෝදරයා මතක්වනෙ නිසා.

2755
02:25:55,458 --> 02:25:56,505
ඇයි දුර්ගා දුක හිතන්නෙ සර්?

2756
02:25:56,500 --> 02:25:58,047
ඔයා පොලිස්කාරයකෝ...
ඔයාට මේතරම් අනුමාන කරන්න බැරිද?

2757
02:25:58,125 --> 02:25:59,547
දුරගා එයාට ඊයෙ සල්ලි දුන්නෙ.

2758
02:25:59,583 --> 02:26:00,675
අද එයා අපිට පහර දුන්නා.

2759
02:26:00,709 --> 02:26:04,543
ඒ කියන්නෙ දුර්ගා ඒ වෙඩික්කාරයට සල්ලි
දුනුනෙ සහෝදර ඩාමුට වෙඩිතියන්න.

2760
02:26:05,667 --> 02:26:07,920
ඔබ කියන්නෙ ඉන්න, ලොලිගුටාට වුනුදේ නැව මෙහෙ වයෙිද?

2761
02:26:08,000 --> 02:26:09,877
ඔයා මට එතන වුනුදේ ගැන කිව්වෙ නෑ
- මං කියන්නම්..

2762
02:26:10,125 --> 02:26:12,844
චාන්ති හා බන්ටි කියල සහෝරයො දනේකෝ ලොලිගුටාවල හිටියා...

2763
02:26:12,959 --> 02:26:16,463
චාන්තිට දුවිලි ඇලජික් වුනු නිසා
බන්ටි තමයි හැම ගොවිපල වැඩක්ම බලාගත්ෙත.

2764
02:26:16,500 --> 02:26:18,673
එයා ඇලජික් එක තමන්ගෙ වාසියට ගත්තා..

2765
02:26:18,709 --> 02:26:19,835
...මුලූ දේපලම එයාගෙ නමට හරවා ගත්තා.

2766
02:26:19,917 --> 02:26:21,885
කවුද ඒක කලෝ චාන්ටිද?
- නෑ බන්ටි.

2767
02:26:22,041 --> 02:26:24,794
එයා ඒකනේඔක්කොම ආදායම් අරන් කොටස් මිලට ගත්තා.

2768
02:26:24,959 --> 02:26:28,008
එයා කිව්වා අස්වනු නැතිවෙලා කියලා
ඔක්කොම රත්තරන් වලට විකුන්නා...
චාන්ති ඒක විශ්වාස කලා.

2769
02:26:28,041 --> 02:26:29,588
ඔයා කියන්නෙ බන්ටි
- නෑ චාන්ටි.

2770
02:26:29,834 --> 02:26:33,634
දවසක් මේ මිනිහ ගැනුම් කරුවන් ප්‍රශ්න කරද්දි
එයාගැන ඇත්ත හලෙිවුනා.

2771
02:26:33,709 --> 02:26:35,507
ඔයා එයා කියද්දි ඔයා කියන්නෙ චාන්ටි ගැනද?
- නෑ බන්ටි.

2772
02:26:35,750 --> 02:26:39,004
ඊලග දිනෙ එයා නයකෝ ගහල මළා
- කවුද බන්ටිද?

2773
02:26:39,125 --> 02:26:40,047
නෑ ඒ චාන්ටි.

2774
02:26:40,500 --> 02:26:42,502
හරි, එත් නයා නිසා නෙමේ මැරුනෙ.

2775
02:26:42,709 --> 02:26:44,427
බන්ටි තමයි වඩාත්ම භයානක වුනේ.

2776
02:26:44,500 --> 02:26:46,423
එයා ලොකයට විශ්වාස කරන්න සැලැස්සුවා
ඒ නයි විස කියලා.

2777
02:26:47,834 --> 02:26:50,383
එයාට නැතිවුනු දේපල නාමයනේ..

2778
02:26:50,417 --> 02:26:52,715
...එයාගෙ සිහි විකල්වුනා, එයාගමෙ සහෝදරයා නැතිකරන්න.රැ

2779
02:26:52,875 --> 02:26:55,503
ඒ ෙඛ්දනිය සිද්ධිය සිද්ධවුනේ ලොලිගාටා වල..

2780
02:26:55,542 --> 02:26:57,761
...මම බයනේ ඉන්නෙ ඒකම නැවත
බොක්කාපතිනම්වල වයෙි කියලා.

2781
02:27:11,041 --> 02:27:13,043
මේ කවුද?
ඔබට කවුද පහරදුන්නෙ සහෝදරයා?

2782
02:27:13,083 --> 02:27:14,960
මට කියන්න සහොදරයා, කවුද ඔයාට පහරදුන්නෙ?

2783
02:27:15,041 --> 02:27:16,918
මං ඌව මරනවා, මට කියන්න ඒ කවුද කියලා.

2784
02:27:17,041 --> 02:27:19,885
මට කියන්න ඒ කවුද කියලා මට කියන්න සහෝදරයා
මට කියන්න කවුද පහරදුන්නෙ කියලා.

2785
02:27:19,917 --> 02:27:21,919
මට කියන්න ඒ කවුද කියලා
සහෝදරයා, මට කියන්න කවුද ඒක කලෝ කියලා.

2786
02:27:21,959 --> 02:27:25,418
මට කියන්න ඒ කවුද කියලා සහෝදරයා
මට කියන්න ඒක කලෝ කවුද කියලා මට කියන්න.

2787
02:27:25,458 --> 02:27:28,928
අයි ඔයා පිස්සු බල්ලකෝ වගේ කෑගහන්නෙ?
මයි පහරදීම කලෝ,

2788
02:27:33,166 --> 02:27:36,045
ඔයා මැරනේන කලින් හෙතුව දැනගන්න ඕනෙ.

2789
02:27:54,083 --> 02:27:57,758
ඒකයි මම ඇමති හා එස්.පී යොදාගත්ෙත,
ඔබ ඔවුන්ට කරදර කරන්න..

2790
02:27:57,750 --> 02:27:58,967
දැන් ඔබේ වාරය.

2791
02:28:06,709 --> 02:28:09,667
ඇයි ඔයා තාමත් බලන් ඉන්නෙ සහෝදරයා?
එයාව මරන්න.

2792
02:28:09,709 --> 02:28:11,837
නැතිනම් එයා අපිව නැතිකරාවි එයාව මරන්න.

2793
02:28:11,875 --> 02:28:14,674
එයාට ජීවත්වනේන තියන්න එපා
එයාව මරන්න සහෝදරයා.. එයාව මරනන්.

2794
02:28:14,750 --> 02:28:18,675
එයාව මරන්න සහෝදරයා
එයාව මරන්න.

2795
02:28:42,542 --> 02:28:47,048
ඔයා කියපුදේ ඇත්ත... මට එයා කියනදේ අහන්න සිද්ධවුනා
මට එයාව මරන්න බැරිවුනා..

2796
02:28:47,792 --> 02:28:50,716
කන් ප්ලග් යොදාගන්න ඕයාගෙ අදහසට ස්තුතිවන්තවනේන

2797
02:28:56,875 --> 02:28:58,468
අයි ඔයා නාදකලෝ?

2798
02:28:58,458 --> 02:29:00,677
ඒක සී.එල්.ගෙ අදහසක්?
- අපිට සමබරතාව නැතිවුනා

2799
02:29:00,750 --> 02:29:03,094
මනස හිරවුනා
- සද්දෙ දිත්වවෙලා.

2800
02:29:03,500 --> 02:29:04,501
ප්‍රභා
- සර්.

2801
02:29:04,542 --> 02:29:06,920
අපිට දිල්හි සුරිව දාන්වායා දත්ත ගබඩාවනේ අල්ලගන්න පුලූවන්.

2802
02:29:07,000 --> 02:29:08,593
මේ සල්ලි එයාට දිලා මගෝ ස්තුතිය දනේන.

2803
02:29:08,625 --> 02:29:09,421
හරි සර්.

2804
02:29:09,500 --> 02:29:10,843
සුරි.

2805
02:29:13,417 --> 02:29:14,509
දිල්හි සුරි.

2806
02:29:15,625 --> 02:29:18,048
ඒයි, මුලූ තැනම කඩන්න
- ඇයි ඔාය මේක කරන්නෙ?

2807
02:29:18,041 --> 02:29:19,884
ඒයි, කවුද දානාවායා මෙතන?

2808
02:29:19,959 --> 02:29:20,710
ඒ මං..

2809
02:29:21,166 --> 02:29:22,213
ඒයි සුරි.

2810
02:29:22,458 --> 02:29:24,005
ඔයාට ප්‍රශ්න මොනවත් තියනෙවනම්, ඉදගනෙ එවා විසදාගමු.

2811
02:29:24,041 --> 02:29:25,759
ඇයි ඔයාත් එක්ක එකගවනේනෙ?

2812
02:29:25,834 --> 02:29:27,051
ඔයා මට බොරු කලා.

2813
02:29:27,709 --> 02:29:29,837
උඹ මගෝ රහස් හලෙිකලා.

2814
02:29:30,500 --> 02:29:32,002
උඹ මගෝ දත්ත දනෙවා.

2815
02:29:32,458 --> 02:29:33,675
උඹ මංගැන දත්ත දුන්න?

2816
02:29:33,834 --> 02:29:35,586
උඹ හිතන්නෙ දිල්හි සුරි කියන්නෙ කවුරු කියලද?

2817
02:29:36,375 --> 02:29:37,968
මම හැමේම එක්ක ෆුට්බේල් ක්‍රිඩා කලා.

2818
02:29:38,166 --> 02:29:41,591
උඹ මගෝ දත්ත ශන්කර්ට දුන්නට ප්සසෙ
එයා මාත් එක්ක ෆුට්බේල් සෙල්ලම් කරනවා.

2819
02:29:41,667 --> 02:29:43,510
මට උඹ නිසා මිනිස්සු කීයක් මරන්න වනෙවද.

2820
02:29:43,542 --> 02:29:47,547
මම අහිසක ඇමතිට අවනම්බු කරලා, ඩාමු එයාව මැරුවා..

2821
02:29:47,583 --> 02:29:50,462
ඒ මේඩ මාලි...
මම එයාට චේදනා කලා ලිලිව දුෂනය කලාට...

2822
02:29:50,667 --> 02:29:52,385
...එයාව මරණය ෙතකෝ සිරෝ යැව්වා.

2823
02:29:52,750 --> 02:29:55,094
තමන්ගෙ සහෝදරයා බේරගන්න ජීවිතය දුන්න දුර්ගා..

2824
02:29:55,333 --> 02:29:56,676
...මම දාමුට කියල එයාව මැරවේවා.

2825
02:29:57,041 --> 02:30:00,671
දාමු මේ ඔක්කොම දැනගත්ෙතාතින්
මගෝ ජීවිතය අවධානමේ.

2826
02:30:01,417 --> 02:30:03,886
ඔබ නැවත මගෝ ෙතාරතුරු හලෙිකලෝතින්..

2827
02:30:03,917 --> 02:30:06,215
...මම උඹගෙ ජීවිතය ගන්නවා, තක්කඩියා.

2828
02:30:06,583 --> 02:30:07,459
අපි දැන් යමු.

2829
02:30:07,500 --> 02:30:11,084
උඹ මගෝ දත්ත විනාස කරලා
මට උඹගෙ දත්ත දනේන ඕනෙ.

2830
02:30:11,208 --> 02:30:12,551
මම උඹව අවසානයදෙි හම්බුවනේනම්.

2831
02:30:16,583 --> 02:30:17,709
හලෝ.

2832
02:30:26,125 --> 02:30:28,173
සුරි කොහදෙ එයා ගියේ?

2833
02:30:28,417 --> 02:30:29,168
දන්නෙ නෑ සර්.

2834
02:30:29,709 --> 02:30:31,052
හලෝ
- සී.එල්. සර්..

2835
02:30:31,208 --> 02:30:34,633
දිල්ලි සුරි ඇවිත් මගෝ කාර්යාලය විනාශකලා..

2836
02:30:34,750 --> 02:30:36,923
ඉතින් මම මගෝ මුලූ කුමන්ත්‍රයම ඩාමුට හලෙිකලා.

2837
02:30:37,709 --> 02:30:39,632
එත් මං එයාට ඔයාගැන වචනයක්වත් කිව්වෙ නෑ.

2838
02:30:39,875 --> 02:30:41,798
මොකද මගෝ ඉලක්කය දිල්ලි සුරි නිසා.

2839
02:30:41,834 --> 02:30:43,757
ඩාමු මට කැලෑ ගසෝට් හවුස් එකට එන්න කිව්වා.

2840
02:30:43,792 --> 02:30:47,547
මට වියාපෘතියෙ නාමයනේ එයාගනේසල්ලි ටිකක් ඉල්ලන්
මෙහනේ පැනගන්න ඕනෙ කරන්නෙ.

2841
02:30:47,625 --> 02:30:49,753
නැතිනම් එයා මාව මරාවි.

2842
02:30:49,792 --> 02:30:51,965
ඒයි, ඔයා ගුවන්ෙතාටුපලෝ සූදානමින් ඉන්න
මම එතනට එන්නම්.

2843
02:30:53,458 --> 02:30:55,131
උඹ නරක්වයෙි, මේඩයො.

2844
02:30:55,417 --> 02:30:57,590
ඒයි, මම ඔයාගෙ ෆේන්එක ගන්නෙ නැ

2845
02:30:58,458 --> 02:30:59,425
අයි එයා ගත්ෙත නැත්ෙත?

2846
02:30:59,458 --> 02:31:01,085
ඩාමු එයාව අල්ලගත්ෙතාතින්, එයා සහතිකයි මැරෝවි.

2847
02:31:12,750 --> 02:31:13,842
එන්න, සුරි ඉදගන්න.

2848
02:31:13,917 --> 02:31:15,043
අයි ඔයා මට මෙහෙ එන්න කිව්වෙ?

2849
02:31:15,083 --> 02:31:18,713
මම උදේ පාන්දරම සිහින මැව්වා
මට ඒක ඔයාත් එක්ක බදොගන්න ඕනෙ.

2850
02:31:18,959 --> 02:31:19,755
ඒකත් එහෙමද?

2851
02:31:19,792 --> 02:31:21,510
කතාවක් තිබනෙවා අපි දකින සිහින සැබැවක් වනෙවා කියලා.

2852
02:31:21,583 --> 02:31:22,004
ඒගැන මොකද?

2853
02:31:22,000 --> 02:31:26,460
කැලෑවක් තිබනෙවා, ඒක රජ කරන්නෙ රජු සිංහයා
ඒකෙ ඉන්නාව මොනරකේ වගෝ ආදරවන්තයකෝ.

2854
02:31:26,500 --> 02:31:29,458
සහෝදර කොටියාගනේසහයනේ
ඒවගෝම මිතුරු අලියා හා වලහා.

2855
02:31:29,500 --> 02:31:31,798
මේ ඔක්කොම සත්තු කණ්ඩායම් වුනා..

2856
02:31:31,917 --> 02:31:32,964
දඩයම් කරන්න පටන්ගන්නද?

2857
02:31:33,000 --> 02:31:34,468
බල ව්‍යාපෘතියක් පටන්ගත්තා.

2858
02:31:34,959 --> 02:31:37,678
කැලෑ නරියකෝ ද්ල්ලියනේ ආවා එයාලට මග පනේවන්න.

2859
02:31:38,709 --> 02:31:41,087
නමුත් නිරයාගෙ අරමුණ වුනේ ව්‍යාපෘතියම අල්ලගැනීමයි.

2860
02:31:41,125 --> 02:31:43,048
...කොමිෂන් එක විතරක් ගැනීම වනෙුවට.

2861
02:31:44,000 --> 02:31:46,594
ඌ අහිංසක අලියට බැන්නා..

2862
02:31:46,667 --> 02:31:51,377
මේලෝ නැති සිංහයාගෙ සිතිවිලි එයාගෙ වචන විස්වාස කලා..

2863
02:31:51,709 --> 02:31:54,667
..අලියව මරල දැම්මා.

2864
02:31:54,875 --> 02:31:58,175
නරිය එතනින් නැවතුනෙ නෑ
ඌ අර වලහට චොදනා කලා..

2865
02:31:58,375 --> 02:32:02,505
...සිංහය තරහට පත්කලා
වලහට එහෙම අරමුණක් නොතිබුනත්.

2866
02:32:02,750 --> 02:32:05,503
වරෙයනේ මේහනයවෙලා, ඒ මේඩ සිංහයා..

2867
02:32:05,542 --> 02:32:10,924
..විස යොදාගනෙ වලහව මරල දැම්මා.

2868
02:32:11,959 --> 02:32:13,586
එතතින්නුත් නරිය නැවතුනේන ෑ.

2869
02:32:13,667 --> 02:32:15,544
ඌ සහෝදර කොටියට විරද්ධව බොරු චොදනා අරන් ආවා.

2870
02:32:15,709 --> 02:32:18,007
එයාගෙ පිටිප්සසෙ මොක්කද වනේනෙ කියා නොදැන..

2871
02:32:18,041 --> 02:32:19,167
...ඒ මේඩ සිංහය මරාදැම්මා..

2872
02:32:19,542 --> 02:32:22,216
...උගමෙ සහෝදරයත්, ඌ ඔහුව මරල දැම්මා.

2873
02:32:22,458 --> 02:32:23,880
එයා තමන්ට මේ විදිහට ගහගන්නෙ
එයාට බරෙෙැකල නිසා.

2874
02:32:23,917 --> 02:32:25,510
මේක පිටිප්සසෙ ඉන්න මට එයා මොකක් කරාවිද?

2875
02:32:25,709 --> 02:32:28,132
දැන් ප්‍රශ්න පැයයි
මේ සිහිනයෙ කවුද සිංහයා?

2876
02:32:28,417 --> 02:32:29,839
ඔයා
- හොදයි.

2877
02:32:29,875 --> 02:32:31,752
අලියා?
- ඇමති නාගාරාජු.

2878
02:32:31,834 --> 02:32:33,552
ඉතා හොදයි, එතකොට වලහ?:

2879
02:32:33,625 --> 02:32:35,593
එස්.පී. මාලි
- අද්විතියයි.

2880
02:32:35,625 --> 02:32:36,922
මොනරා?
- සකුන්යා.

2881
02:32:37,875 --> 02:32:39,001
කොටියා?
- දුර්ගා?

2882
02:32:39,041 --> 02:32:40,133
පුදුමයිනෙ.

2883
02:32:40,542 --> 02:32:41,839
අවසාන හා අන්තිම ප්‍රශ්නය.

2884
02:32:42,375 --> 02:32:43,547
කුවද නරියා?

2885
02:32:43,542 --> 02:32:45,089
ඒ නරියා හරිම මේඩයි සර්.

2886
02:32:45,375 --> 02:32:46,467
ඒක පිටිප්සසෙ ඩයිනසේරයකෝ හිටියා.

2887
02:32:46,542 --> 02:32:49,011
ඩය්නසොරයො වදවෙලා ගිහින්
ඒක ස්පිලිබර්ගෙ ප්‍රති නිර්මාණයක් විතරයි.

2888
02:32:49,041 --> 02:32:50,918
මේකයි කැලෑ නරියාගෙ මවාපෑම.

2889
02:32:51,000 --> 02:32:52,422
ඇයි ඔයා තාමත් එයාට කතාකරන්නෙ බොස්?

2890
02:32:52,458 --> 02:32:54,506
මම එයාව මරන්නම්
- නෑ - එයාව අල්ලන්න එපා.

2891
02:32:55,125 --> 02:32:57,469
ඔහුගෙ මරණය සදාකල්ම මතකයෙ තිබනේන ඕනෙ.

2892
02:32:57,667 --> 02:32:59,920
මතයක් තිබනේන ඕනෙ අපි කරන හැමදෙයක්ම වනෙුවනේ.

2893
02:33:00,709 --> 02:33:02,928
ඔහුගෙ මුහුන පලමු පාරනේපුපුරන්න ඕනෙ.

2894
02:33:03,417 --> 02:33:05,590
දෙවැනි පාරනේඑයාගෙ කොන්ද පනින්න ඕනෙ.

2895
02:33:06,041 --> 02:33:09,716
තුන්වැනි පාරනේඑයාගෙ ඔලූව කුඩුවනේන
මැරනේන නැතිවනේන ගහන්න ඕනෙ.

2896
02:33:10,542 --> 02:33:13,421
ඔහු ජිවත්වෙලා ඉන්නවාට ශාප කරන්න ගන්න ඕනෙ.

2897
02:33:13,583 --> 02:33:16,462
ඔහු වැදවැටනේන ඕනෙ තමන්ගෙ ජීවිතය ගන්න කියලා.

2898
02:33:17,000 --> 02:33:20,425
ඒ මොහොෙතදි අපි සමෙනේ..

2899
02:33:20,500 --> 02:33:24,550
...එයාගෙ ජීවිතය අරන් ඒක උත්සවයක් වගෝ විනොද වනෙවා.

2900
02:33:24,583 --> 02:33:26,085
ඔබ මගෝ ලගට උත්සවයක් වගෝ ආවෙ.

2901
02:33:26,166 --> 02:33:27,884
උඹ මට අනෙක් අය මරන්න පලෙඹවවේවා.

2902
02:33:27,917 --> 02:33:30,170
මගෝ ලෝ උනුවනේන සැලැස්සුවා.

2903
02:33:30,750 --> 02:33:32,969
බොස්, ඉංගීසි චිත්‍රපටිවල මරණය දරුනයි.

2904
02:33:33,000 --> 02:33:36,129
රාමා ගොප්තා වාර්මා චිත්‍රපටියෙ
රාක්තා චන්ද්‍ර ගොඩක් ජාතියෙ මිනිමැරුම් පනේවල තියනෙවා.

2905
02:33:36,375 --> 02:33:38,127
එයාගෙ අත උක් අඹරණ යන්ත්‍රයට දාන්න.

2906
02:33:38,417 --> 02:33:39,919
අපිට නියපොතු එයාගෙ දනහිසට යවලා එයාව මරන්න පුලූවන්.

2907
02:33:40,125 --> 02:33:42,048
එයාගෙ හදවත හිල් කරලා එයාව මරන්න පුලූවන්.

2908
02:33:42,083 --> 02:33:43,130
ඒයි, අර ඔක්කොම, ඩී.වී.ඩී. මටෙහ අරන් එනන්.

2909
02:33:43,875 --> 02:33:45,969
අපි බලමු කවුද ඒක කරන්නෙ කියලා.

2910
02:33:46,000 --> 02:33:48,970
අවසානයට අපට ඉඩදනේන මිනීමරුම් කොටස
අප්ලෝඩ් කරල යූටියුබ් එකට දාන්න.

2911
02:33:49,375 --> 02:33:51,469
ඒයි නරියා උඹ බයවෙලාද?

2912
02:33:51,500 --> 02:33:53,969
මේකයි උඹට මරණයනේ ගැලවනේන තිබනෙ එකම විදිහ,

2913
02:33:54,083 --> 02:33:58,008
ඒ මොකක්ද සර්?
- උඹ මාව උඹගෙ තාලයට නටන්න සලස්වන්න.

2914
02:33:58,375 --> 02:34:01,049
මමත් උඹත් එක්ක නැටම් වැඩසටහනක් සැලසුම් කරල තියනේනෙ.

2915
02:34:01,083 --> 02:34:05,088
ඔබට නියම අඩි තියල නටන්න පුලූවන් වුනේතින්
මම උඹට යන්න දනෙවා.

2916
02:34:05,417 --> 02:34:06,543
හරිද?
- හරි.

2917
02:34:06,625 --> 02:34:08,719
දෙවියනේ මම කියනදේ අහන්න.

2918
02:34:19,625 --> 02:34:23,550
අහෝ සුන්දර සුදු කෙල්ලෙ.

2919
02:34:23,583 --> 02:34:27,838
මම සහතිකවම ඔබ මගෝ මනාලය කරගන්නම්.

2920
02:34:31,500 --> 02:34:34,674
නටන්න නටන්න..

2921
02:34:35,125 --> 02:34:38,550
කවුද ගැහැනුන්ගෙ හදවත් සොරකම්කරගන්නා සොරා?

2922
02:34:38,792 --> 02:34:42,501
නටන්න නටන්න..

2923
02:34:42,875 --> 02:34:46,505
කවුද මේ හොරා? - ඔහු ඔබව දිනාගන්නවා.

2924
02:34:50,000 --> 02:34:54,927
සර් ඒවි, අදම මෙතනට එන්න.

2925
02:34:55,166 --> 02:34:59,717
අපි සාදයක් දාමු, එන්න.

2926
02:34:59,750 --> 02:35:04,836
මම ඔයාට සිනමාව පනේවන්නම්, මාමණ්ඩි
මම ඔයාට සිනමාව පනේවන්නම්.

2927
02:35:04,875 --> 02:35:10,052
මම ඒකෙ හැම දර්ශනයකටම පිඹින්නම්.

2928
02:35:10,125 --> 02:35:15,052
මම ඔයාට සිනමාව පනේවන්නම්, මාමණ්ඩි
මම ඔයාට සිනමාව පනේවන්නම්.

2929
02:35:15,500 --> 02:35:20,552
මම ඒකෙ හැම දර්ශනයකටම පිඹින්නම්.

2930
02:35:32,959 --> 02:35:35,382
ඒයි ඒයි, නැගිටිනන්.

2931
02:35:35,417 --> 02:35:37,761
නැගිටිනවා, උඹ කොහොමද මෙහෙම මැරනේනෙ?

2932
02:35:38,000 --> 02:35:39,877
ඒයි, නැගිටපන් නැගිටපන්.

2933
02:35:39,917 --> 02:35:41,885
මම උඹව මරන්න ක්‍රම ගොඩක් හිතුවා.

2934
02:35:41,917 --> 02:35:43,419
ඒයි, උඹට මෙහෙම මැරනේන දනේන බෑ.

2935
02:35:43,458 --> 02:35:46,086
උඹට මෙහෙම වදදීලා
මම උඹට මේතරම් ලෝසියනේ මැරනේන දනේනෙ නෑ.

2936
02:35:46,375 --> 02:35:49,049
නැගිටපන්
- ඒයි, එයා විහිළුකාරයකෝ විතරයි.

2937
02:35:50,041 --> 02:35:53,511
එයා මම තරග කරපු පොඩි සෙල්ලමක බේලයක් විතරයි.

2938
02:35:57,375 --> 02:36:00,333
මම වන්දනා කරන එක දයියයි ඉන්නෙ ඒ තමයි මගෝ තාත්තා.

2939
02:36:00,417 --> 02:36:02,761
ඔයා එයාව ඇඩව්වා.

2940
02:36:11,417 --> 02:36:14,546
මම උඹට කියලා ඔක්කොම සහකාරයො
මැරවේවා, ඒ පාපයට හවුල්වුනු..

2941
02:36:14,583 --> 02:36:16,961
...මේ සාක්ෂී එක්ක දුටුතැන වෙඩිතියන්න නියොග ගත්තා.

2942
02:36:18,417 --> 02:36:22,627
දැන් මාව නවත්වන්න කිසි ක්‍රමයක් නෑ
මොකද මට උඹව නිත්‍යානුකුලව මරන්න පුලූවන් නිසා.

2943
02:36:22,667 --> 02:36:23,759
උඹගෙ කොටස අද අවසාන වනෙවා.

2944
02:36:23,792 --> 02:36:27,126
ඒයි, කට්ටිය, එයාව මගෝ ඇස් ඉදිරිපිට මරලා
ශරීරය මෙතන පුච්චලා දානවා.

2945
02:38:30,083 --> 02:38:31,084
ඒයි.

2946
02:38:32,917 --> 02:38:34,965
ශන්කර්, ශන්කර් මාව මැරුවෙ නෑ.

2947
02:38:35,041 --> 02:38:36,167
මම ඔයා කියන දෙයක් කරන්නම්.

2948
02:38:36,917 --> 02:38:38,965
මම ඔයා ඉල්ලන ඕනෙ දෙයක් දනේනම්.

2949
02:38:39,041 --> 02:38:41,464
මියගිය කලෙක්ට් හරිම අවකං මිනසකෝ.

2950
02:38:41,500 --> 02:38:42,752
ඔහුගෙ බිරිද හොද නේනා කෙනෙක්.

2951
02:38:42,792 --> 02:38:44,794
මමයි එයාලට බොරු චොදනා කලෝ.

2952
02:38:44,834 --> 02:38:46,427
...එයාලට සියදිවි නසාගන්න සැලැස්සුවෙ.

2953
02:38:46,583 --> 02:38:48,460
මම හැමේම ඉස්සරහ මගෝ වැරැද්ද පිලිගන්නවා.

2954
02:38:48,542 --> 02:38:51,466
කරුනාකරල මට ඉන්නදනේන, මම මේ
නගරයනේ වතිරක් නෙමේ මේ රටිනුත් යනවා.

2955
02:38:51,458 --> 02:38:53,586
ප්‍රඡාචන්ත්‍රවාදයයි එය තීරණය කරන්නෙ.

2956
02:38:53,875 --> 02:38:58,631
ඔහුගෙ අපරාධ දපොර්ථමේන්තුව
ඔහු දුටු තැන වෙඩිතබන්න නියේග ලබාදී තිබනේනෙ.

2957
02:38:58,709 --> 02:39:00,461
ඔබ කවුරුවත් කියනවානම්
ඔහු මරණඑක වැරැද්දක් කියලා..

2958
02:39:00,542 --> 02:39:01,714
..එහෙමනම් මං එයාට යන්න දනේනම්.

2959
02:39:01,834 --> 02:39:04,132
මම ඔයාලට තත්පර 15ක් දනෙවා
ඔබේ වාසනාව උරගා බලන්න.

2960
02:39:05,083 --> 02:39:07,962
ඒයි, එයා හැදින්නෙන්නෙ ශන්කර් කියලා.

2961
02:39:07,959 --> 02:39:10,462
එයා අනිවාර්යනේම මට වෙඩිතියාවි
කරුනාකරල එයාට නවත්වන්න කියන්න.

2962
02:39:10,583 --> 02:39:12,005
අපි එකම නගරයෙ ජිවත්වනේනෙ.

2963
02:39:12,083 --> 02:39:13,960
අපි එකිනෙකා මුනගැසනෙවා.

2964
02:39:14,417 --> 02:39:16,590
කරුනාකරල එයාට නවත්වන්න කියන්න,
මම ඔබට වදින්නම්.

2965
02:39:20,583 --> 02:39:23,712
අහන්න, ඔයාලා ඔයාලගේ අත් එසවේවෙ
නැතිනම් අර යක්ෂයා මාව මරාවි.

2966
02:39:23,917 --> 02:39:26,841
මං ඔයාට ගොඩක් චොකලට් අරන් දනේනම්
කරුනාරල ඔයාගෙ අත ඔසවන්න.

2967
02:39:26,959 --> 02:39:30,418
මට කිසිදෙයක් ඕනෙ නෑ
මගෝ තාත්තා මං ඉල්ලූවාම මට චොකලට් අරන් දනෙවා.

2968
02:39:30,542 --> 02:39:31,043
ඕව.

2969
02:39:31,083 --> 02:39:32,881
ඒයි, පැත්තකට වනේන බොස්.

2970
02:39:32,917 --> 02:39:35,090
ඒයි ඔයාලා ආවද?

2971
02:39:35,125 --> 02:39:37,127
මගෝ සහකරුවේ ඇවිත් ඉන්නේ

2972
02:39:37,542 --> 02:39:40,625
ඒයි, සී.අයි. ඔයා කිවවේ එක පුද්ගලයකෝ
විරුද්ධවීම ප්‍රමානවත් කියලා.

2973
02:39:40,667 --> 02:39:42,010
දැන් මගෝ අය තුන්දෙනෙක් මෙතන.

2974
02:39:42,083 --> 02:39:43,084
ඒයි, ඔයාගෙ අත් උස්සනවා.

2975
02:39:43,125 --> 02:39:45,093
බොස්, අපි මෙහෙ ආවෙ ඔයාව බේරගන්න නෙමේ.

2976
02:39:45,125 --> 02:39:47,594
ඔයාව යවන්න...
- කතාව හරිගස්සන්න.

2977
02:39:47,625 --> 02:39:48,968
සර්, ඔබට දුන් කාලය අවසානයි.

2978
02:39:49,000 --> 02:39:51,423
ඒයි
- ඒයි, 90 ඔතන යන්න.

2979
02:39:51,458 --> 02:39:53,051
සි.අයි. රස් මම නරක කෙනෙක්.

2980
02:39:53,417 --> 02:39:55,636
මම ගොඩක් වැරැදි කරල තියනෙවා
එත් ඔයා උතුම් මිනිහකෝ.

2981
02:40:08,625 --> 02:40:09,842
කතාව ඉවරයි.

2982
02:40:14,458 --> 02:40:17,553
කලෙක්ටර් භාරත් සම්බන්ධ සත්‍ය ස්ථාපනයනේ පසු...

2983
02:40:17,625 --> 02:40:20,424
..නිලධෘරි ශන්කර් සියලූම චේදනා
වලට විරුද්ධව ඔප්පුකරුනු ලැබුවා.

2984
02:40:20,458 --> 02:40:21,630
...ඒවා බොරුබව.

2985
02:40:21,875 --> 02:40:23,718
අධිකාරින් තම කනස්සල්ල ප්‍රකාශකර තිබනෙවා.

2986
02:40:23,792 --> 02:40:25,886
...බාර්ත්ට විශේෂ හදුනාගැනීමෙ පදක්කම ලබාදී තිබනෙවා..

2987
02:40:25,959 --> 02:40:27,632
...ඔහුගෙ අවංකත්වය හා කැපවීම වනෙුවනේ.

2988
02:40:27,667 --> 02:40:30,500
ළමයකෝ විදිහට, ඔබ ඔබේ සහෝදරයා කල වැරදි වලට ඉදිරිපත්වුනා.

2989
02:40:30,542 --> 02:40:33,546
දැන් ඔබ එයාගෙ නම පිරිසිදු කලා.

2990
02:40:33,709 --> 02:40:35,382
මම කොහොමද ඔබට ස්තුතිවන්ත වනේනෙ?

2991
02:40:35,542 --> 02:40:37,886
මිනිසකෝට හැකියාවක් නෑ තම දෙවියන්ගෙ ණය පියවන්න.

2992
02:40:38,125 --> 02:40:39,092
ඔබයි මගෝ දෙවියන්.

2993
02:40:39,125 --> 02:40:40,877
සර්, ඔබේ ඔක්කොම රාජකාරි අවසානයි.

2994
02:40:40,917 --> 02:40:42,419
මම මගෝ තැනට යනවා, ඔබ මාව දාලා ගියේතින්.

2995
02:40:42,500 --> 02:40:44,502
මම ඔබගැන ෙතාරතුරු සහිත වාර්තාවක්
දෙපාර්ථමේන්තුවට යවන්නම්.

2996
02:40:44,542 --> 02:40:46,795
එයාල කැමැත්ෙතන්ම ඔබට විරුද්ධව චේදනා ඉවත්කරගත්තා.

2997
02:40:46,834 --> 02:40:48,507
ඔබට ස්තුතියි සර්, ඔබට බොහොමත් ස්තුතියි.

2998
02:40:48,542 --> 02:40:50,544
ඒයි, දක්ෂිනමුර්ති
මනේන බී.පී. පෙති.

2999
02:40:50,583 --> 02:40:52,961
මට ඒක එක්ක කිසි සම්බන්ධයක් නෑ
ඔයා මෙතන ඔයාගෙ ජීවිතකාලයක් ඉන්න.

3000
02:40:53,000 --> 02:40:53,967
ඒක තියාගන්න. බායි සර්.

3001
02:40:54,000 --> 02:40:55,502
ඉන්න, මේතරම් හදිස්සි වනේන එපා.

3002
02:40:55,583 --> 02:40:57,460
පොඩි කොන්දේසියක් තියනෙවා
ඉස්සරවෙලා ඒක අහන්න - ඒ මොක්කද සර්?

3003
02:40:57,500 --> 02:41:00,128
ඔබේ දෙපාර්තුමේන්තු ගොඩක් කාලය ගන්නවා.

3004
02:41:00,375 --> 02:41:02,844
එයාල තත්වයක් දානාව ඔබ රහසේ
වැඩකරන්න ඒකත් මට යටතේ.

3005
02:41:02,875 --> 02:41:04,047
ඒ කියන්නෙ මගෝ යටතේ.

3006
02:41:04,750 --> 02:41:05,842
ඒක ඔයාත් එක්ක තියාගන්න.

3007
02:41:09,458 --> 02:41:14,458
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

3008
02:41:19,709 --> 02:41:29,505
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

3009
02:41:34,208 --> 02:41:39,009
ඔබ කොහෙ ගියත්

3010
02:41:43,458 --> 02:41:47,634
ඔබ කොහෙ ගියත්

3011
02:41:48,458 --> 02:41:57,628
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

3012
02:41:58,305 --> 02:42:04,165

3012
02:42:05,305 --> 02:42:11,360