The Protector, HK version, Thai subtitles - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:02:55,509 --> 00:02:56,999
เเกไม่เเก่ไปหน่อยรึ

3
00:02:57,444 --> 00:02:59,244
สี่ยั . ๗ ญิ
ทยงเลนคุกตา ไมเคล

4
00:02:59,613 --> 00:03:01,413
นายว่าลูกฉ้น

5
00:03:01,515 --> 00:03:02,505
จะขอบมันไหม

6
00:03:02,649 --> 00:03:03,449
เขาคึองขอบเเน่

7
00:03:03,650 --> 00:03:05,140
หน้าตามั่นเหมีอนนายเลย

8
00:03:05,686 --> 00:03:06,676
ะ หื บ่ บ่ 'ฒิ
งนกเเปลวาหลอนะส

9
00:03:08,055 --> 00:03:08,945
เเกฮู้หมว่าวันนีเปี๋นวันอะไร

10
00:03:09,189 --> 00:03:11,089
วันก่อนเงืนเตึอนออกน่ะสิ่

11
00:03:12,025 --> 00:03:13,215
เเกจําไตึเเต่วันเงืนเตึอนออก

12
00:03:13,360 --> 00:03:14,760
วันนีมั่นวันที 1 ตุลาคม

13
00:03:15,562 --> 00:03:17,462
วันเเรกทีฉันมาถึงอเมริกาเมีอ 10 ปิก่อน

14
00:03:18,698 --> 00:03:21,288
อย่างนีคึองฉลองกันเเส้ว

15
00:03:22,367 --> 00:03:23,857
เลีกงานเเส้ว

16
00:03:24,569 --> 00:03:26,059
ฉันจะเลียงเหส้าเเกเอง

17
00:03:26,738 --> 00:03:28,228
ฉันอยู่ตึกไม่ไตึ

18
00:03:28,406 --> 00:03:29,806
ฉันนัดสาวไว้ตอน 3 ทุ่ม

19
00:03:30,408 --> 00:03:32,208
เราอยากจะฉลองตึวยกัน

20
00:03:33,278 --> 00:03:34,178
เเกนีอึดจริง ๆ

21
00:03:34,312 --> 00:03:37,112
เลีกเวรตึกเสร็จเเส้วยังไปปาร้ตึต่อไคั้ก

22
00:03:37,315 --> 00:03:40,305
ปาร์ตึไม่ใข่งานนี่

23
00:03:40,485 --> 00:03:41,775
มั่นสนุกสนาน

24
00:03:43,821 --> 00:03:45,021
มีอะไรไม่ขอบมาพากล

25
00:03:45,055 --> 00:03:48,145
ดูเหมีอนไฮ้พวกอีนเดืยก่อเรึองอีกเเส้ว

26
00:03:52,162 --> 00:03:53,562
หมายเลข 17 ขอรายงานค่วน

27
00:03:53,731 --> 00:03:55,531
เราพบรถบรรทุกถูกปสัน

28
00:03:55,766 --> 00:03:57,256
ทีเขตเอข

29
00:03:57,634 --> 00:03:59,834
เราจะต็ดต่อกสับไปทีหสัง

30
00:04:20,758 --> 00:04:21,748
เละเทะไปหมดเลย

31
00:04:21,959 --> 00:04:24,359
ไม่เคยเจออะไรเเบบนีมาก่อน

32
00:04:25,262 --> 00:04:28,062
มั่นท้าอย่างนีไตึยังไง ใซ๊ทีเปิดกระป๋องรึ

33
00:04:28,932 --> 00:04:30,732
ระวังนะ บีลลี

34
00:04:39,543 --> 00:04:40,643
ไมเคึลมาทางนีสิ่

35
00:04:44,715 --> 00:04:47,805
อย่าฮึงฉ้น จะเอาอะไรกี๊เขิญ

36
00:04:47,918 --> 00:04:50,408
อย่าฮึงฉ้นเลย

37
00:04:50,587 --> 00:04:52,987
ไต๊ปรด

38
00:04:54,324 --> 00:04:56,224
๘ หื ขุ่
ใจเยนๆ เราเปนตารวจ

39
00:04:56,527 --> 00:05:01,227
เมีองนายนีเปี๋นมิตรเหลือเกิน

40
00:05:01,865 --> 00:05:04,955
ฉันเเค่หยุดรถตรงไฟเเดง

41
00:05:05,102 --> 00:05:06,192
อู้ ๘ งี้
เเลวกมาลงเอยเเบบน

42
00:05:10,240 --> 00:05:11,440
ทึวีฉัน

43
00:05:12,609 --> 00:05:13,699
คอมพีวเตอร้ฉ้น

44
00:05:14,111 --> 00:05:16,601
ดูขั้าวของของฉ้นสิ่

45
00:05:17,114 --> 00:05:18,104
โธ่ ขั้าวของของฉ้น

46
00:05:18,348 --> 00:05:20,748
คุณหยุดรถตรงไฟเเดงทีเซ้าธีบร๊องช์

47
00:05:22,685 --> 00:05:23,775
คุณมาจากไหน

48
00:05:23,953 --> 00:05:24,853
๘ ยั
เทกขส

49
00:05:25,955 --> 00:05:27,145
วู้
กะเเลว

50
00:05:35,797 --> 00:05:36,987
ขอคึอนร้บสู่นิวยอร้คคร้บ

51
00:05:59,888 --> 00:06:01,178
นายคงไม่คึดจะเอาไอ้นันเขั้าไปตึวยนะ

52
00:06:01,422 --> 00:06:03,122
ฉันหิ้งไปี่นรถไม่ไตึ

53
00:06:03,290 --> 00:06:04,880
เดี๋ยวใครมาขโมยไป

54
00:06:22,675 --> 00:06:24,965
- เฮย พอไดเเลว
- กี๊ดึ

55
00:06:25,177 --> 00:06:26,367
ลงมีอเลย

56
00:06:26,945 --> 00:06:28,035
ข์ ตั่ ๘ ยั
บารนนเปนของฉน

57
00:06:30,916 --> 00:06:32,006
ฉันขอตัวไปเขั้าห้องน้า

58
00:06:33,652 --> 00:06:35,052
รี่ บึ ปั้ ข
ขอเพมอกเเกวดวย

59
00:06:35,254 --> 00:06:36,154
ไตึเลย

60
00:06:47,366 --> 00:06:48,456
ปิดประตขะ
คั

61
00:06:49,134 --> 00:06:50,034
ทุกคน อย่าขยับ

62
00:06:50,168 --> 00:06:51,358
ไปทีประดูหสัง

63
00:06:52,237 --> 00:06:56,537
ทุกคนไปรวมกันทีตู้เพลง

64
00:06:57,942 --> 00:07:00,542
ถอดเเหวน นาฬิกา กระเป๋าเงืน ของมีค่า

65
00:07:00,677 --> 00:07:01,867
ออกมาให้หมด

66
00:07:01,945 --> 00:07:03,635
ไปทางนัน เร็ว ๆ

67
00:07:04,648 --> 00:07:06,448
วู้
เเกดวย

68
00:07:06,616 --> 00:07:07,906
ยืนบีอออู่ท้าไม

69
00:07:12,587 --> 00:07:13,677
เอากระเป๋าเงืนออกมา

70
00:07:13,721 --> 00:07:16,121
ไม่ง้นฉันสงเคราะห้เเกเเน่

71
00:07:16,925 --> 00:07:18,015
ออกมา

72
00:07:18,192 --> 00:07:19,092
อีกเเปี๋บน็ง

73
00:07:33,441 --> 00:07:34,841
เเกไม่น่าท้าเเบบนีเลย

74
00:07:42,984 --> 00:07:44,284
ไปดูขั้างหสังนันข็

75
00:07:52,959 --> 00:07:54,049
บีลลิ่ หลบไป

76
00:08:36,268 --> 00:08:37,458
ไมเคึล ไมเคึล

77
00:08:38,204 --> 00:08:40,704
จั้บมั่นใพื้ตึ บีลลิ่

78
00:08:47,613 --> 00:08:50,213
เเจั้ง 911 เรียกรถพยาบาลตึวย

79
00:08:57,255 --> 00:08:58,345
เขาไปทางไหน

80
00:08:59,024 --> 00:09:00,724
- เขาไปทางท่าเรึอ
- ขอบคุณ

81
00:09:10,934 --> 00:09:12,034
ออกไปจากรถฉ้นนะ

82
00:09:46,670 --> 00:09:47,570
เกิดอะไรขี้น

83
00:09:47,671 --> 00:09:48,761
ลงไปจากเรึอ

84
00:09:49,540 --> 00:09:50,740
๘ วู้
เรว เขา

85
00:09:58,916 --> 00:09:59,906
ปลดเขีอก

86
00:10:12,763 --> 00:10:14,663
ผมคึองการเรึอลําทีเร็วทีลุด

87
00:10:14,832 --> 00:10:15,732
นายเปี๋นใคร

88
00:10:15,933 --> 00:10:17,423
ดํารวจ เอากุญเเจมา

89
00:10:17,601 --> 00:10:19,001
ไสหัวออกไปจากที่นี่

90
00:10:19,369 --> 00:10:20,669
เอากุญเเจมา

91
00:10:25,641 --> 00:10:26,441
บึ .สี่
เรออยูทไหน

92
00:10:26,576 --> 00:10:27,566
ทางนัน

93
00:10:40,356 --> 00:10:43,656
บีลลี ข็นมาเดืยวนี

94
00:10:44,393 --> 00:10:45,793
มั่นฆ่าไมเคึลคร้บ หัวหน้า

95
00:10:46,095 --> 00:10:47,385
ฉันสังนายนะ

96
00:10:52,667 --> 00:10:53,957
บีลลี กสับมานี

97
00:11:28,135 --> 00:11:29,225
มั่นตึอไม่เลีก

98
00:12:30,965 --> 00:12:34,555
ยานบีน 19 ผมเจั้าหน้าที 1412

99
00:12:35,703 --> 00:12:36,903
รายงานไดืเลย 1412

100
00:12:37,671 --> 00:12:39,161
ผมก๋าสังต็ดตามผู้ตึองสงสัย

101
00:12:39,673 --> 00:12:41,163
ยั ยั บึ ยั สี่ |ปั้ ปั้
ผมบงคบเรอคนทอยูขางใตคุณ

102
00:12:41,308 --> 00:12:43,208
ข่วยร่อนลงมาเหนึอหัวผมตึวย

103
00:12:44,011 --> 00:12:45,711
ร้บทราบ 1412

104
00:13:19,847 --> 00:13:21,247
วู้ ฉั วู้ . บึ
เขามาใกลอก เเลวหยอนเขอกลงมา

105
00:13:31,325 --> 00:13:32,515
1สุ่2สุ่3ข็นไตึ

106
00:13:36,363 --> 00:13:37,353
เปี๋นไงเปี๋นกัน

107
00:14:00,154 --> 00:14:02,254
นายจงใจขัดข็นคืาสังฉ้น

108
00:14:02,356 --> 00:14:03,346
ขายคนนันฆ่าคู่ทูของผม

109
00:14:03,557 --> 00:14:04,457
ฉันไม่สนว่าเรึองมันเปี๋นยังไง

110
00:14:04,625 --> 00:14:06,815
ไม่มีขั้อฮ้างเรึองระเบีดอ่าวทังนัน

111
00:14:06,960 --> 00:14:08,760
- หัวหน้า ฟังก่อน
- หุบปาก

112
00:14:09,096 --> 00:14:10,996
ฉันกี๊เสิ่ยใจทีต๋ารวจถูกฆ่า

113
00:14:11,632 --> 00:14:12,932
. . อู้ขุ่ ฒิ วู้ วู้
เเตเราไมไดทาธุรกจลางเเคน

114
00:14:13,299 --> 00:14:15,499
ท่านผู้ว่าหัวเสิ่ยกับเรึองนีมาก

115
00:14:15,601 --> 00:14:18,401
เขาคึองการใพื้ล่นายออก

116
00:14:18,905 --> 00:14:20,395
ผมไม่มีทางเลือก

117
00:14:20,540 --> 00:14:24,340
นายควรปล่อยใหัต๋ารวจทีอ่าวจั้ดการ

118
00:14:24,944 --> 00:14:28,354
เเต่นายอยากท้าตัวเปี๋นวีรบุรุษ

119
00:14:28,980 --> 00:14:30,470
วู้ ขุ่ . ๘
นายตองไปอยูหนวยสลายมอบ

120
00:14:32,284 --> 00:14:33,084
.
เเตขุ่ขุ่ขุ่

121
00:14:33,185 --> 00:14:36,085
ไม่มีเเต่ ยุต็เเค่นี

122
00:14:36,655 --> 00:14:39,645
วู้ อู้อู้ขุ่ งื วู้
คราวหนาจะไดรูสานกขะบาง

123
00:14:40,225 --> 00:14:41,115
ออ กไป

124
00:14:46,231 --> 00:14:47,131
บีลลี

125
00:14:48,700 --> 00:14:49,600
เราอยู่ขั้างนาย

126
00:14:50,235 --> 00:14:51,025
ขอบใจ

127
00:15:56,067 --> 00:15:57,257
สูทสวยนี กาโรนี

128
00:15:57,469 --> 00:16:01,169
ฉันกะจะใหัดูกลืนไปกับผู้คน

129
00:16:01,772 --> 00:16:03,472
ไต๊นว่าเเกจุดประทัดตังสันไปหมด

130
00:16:03,841 --> 00:16:06,141
อึ ยั อู้ ขุ่ วู้อู้ ขื่ ขื่
เเกมหวดานทาใหผูคนตนตาตนใจนะ

131
00:16:06,409 --> 00:16:07,599
ปั้ บึสี่ ขอมลดน ผู

132
00:16:08,144 --> 00:16:09,544
เเหงล่ะ

133
00:16:09,712 --> 00:16:11,612
ยั ๘ บ่ บ่ สี่
ฉนเปนคูหูคนใหมของเเกน

134
00:16:12,048 --> 00:16:13,538
เเกโดนย้ายมาท้างานนีไตึยังไง

135
00:16:13,983 --> 00:16:15,283
๘ สี่ บ่
กเรองเกา ๆ

136
00:16:16,819 --> 00:16:18,009
เดิม ๆ

137
00:16:18,253 --> 00:16:19,353
บอกมาสิ่

138
00:16:19,588 --> 00:16:23,578
ฉ้นเอาโจรคนหนี่งไปโรงพยาบาล

139
00:16:24,258 --> 00:16:25,548
มั่นตันเเหกปากร้องว่าต๋ารวจท้าร้ายมัน

140
00:16:25,692 --> 00:16:26,592
เเน่นอน

141
00:16:26,693 --> 00:16:27,893
ยั บึ ฒิ ข์๘. ยั .
หนงสอพมพกขวยกนประโคมขาว

142
00:16:28,028 --> 00:16:29,828
ไต๊นไปถึงทูอธิบดืเลย

143
00:16:30,597 --> 00:16:31,497
เรึองปกต็

144
00:16:32,499 --> 00:16:34,989
อย่าบอกนะว่าพวกคุณเปี๋นต๋ารวจ

145
00:16:35,469 --> 00:16:36,559
ชัดเจนขนาดนันเลยหรึอคร้บ

146
00:16:36,837 --> 00:16:39,527
คุณกี๊ม่เลวนักหรอก

147
00:16:39,739 --> 00:16:41,039
ขุ่ . ๘ ๘
เเตเขาโดดเดนเปนเสาเขมเลย

148
00:16:42,341 --> 00:16:43,831
คุณตึมไตึหรึอเปล่าคะ

149
00:16:44,176 --> 00:16:45,366
ฉันเลิ๊ยงเบียร้คุณไต๊หม

150
00:16:45,578 --> 00:16:46,478
ไม่คร้บ ขอบคุณ

151
00:16:46,679 --> 00:16:49,879
วู้ งี้ บึ ยั๘ อู้ ยั
ไวผมเลยงคุณทหลงกเเลวกน

152
00:16:50,015 --> 00:16:53,205
ฉันอาจถล่มคุณจนหมดตัวเลยกี๊ตึ

153
00:16:54,752 --> 00:16:57,952
ขอโทษค่ะ ฉันคึองไปเปิดงาน

154
00:17:00,390 --> 00:17:01,590
นันล่ะลอร่า ขาปิโร่

155
00:17:04,962 --> 00:17:06,662
ฟังไว้นะ ไฮ้หนู

156
00:17:06,930 --> 00:17:08,630
วู้ ยั ฒิ .. ๘
ถาเเกคอยตามรงควานคุณขาปโรละก

157
00:17:08,665 --> 00:17:09,955
ฉันจะเฉิอนเนึอเเกเปี๋นขิน ๆ

158
00:17:10,066 --> 00:17:10,966
ลงไปกองกับพึนเเน่

159
00:17:17,406 --> 00:17:19,306
คราวนีเเบบเสิ่อทังหมด
ถูกออกเเบบโดยดืไขเนอร้ชันน้า

160
00:17:20,076 --> 00:17:21,266
นันคึอเบนนี การุคขี

161
00:17:21,444 --> 00:17:23,344
เเขมเปิยนคาราเตึ

162
00:17:24,046 --> 00:17:26,446
ไฮ้ระย์าใจโหด

163
00:17:26,682 --> 00:17:28,982
ขาปิโร่ใหัเขามาที่นี่ท้าไม

164
00:17:29,284 --> 00:17:30,584
วู้ วู้ ยั .
ใหมาคุมกนลอรา

165
00:17:30,751 --> 00:17:32,551
เขาสามารถจั้าง

166
00:17:32,686 --> 00:17:34,176
ทหารทังกองทัพให้มาเฝึากี๊ยังไตึ

167
00:17:35,256 --> 00:17:37,446
เขาเปี๋นเจั้าของเเมนฮ้ตตันเกึอบค่อนเมีอง

168
00:17:38,392 --> 00:17:41,382
ชักอยากสังสอนเจั้า การุคขืนีเสิ่ยเเส้วสิ่

169
00:17:42,830 --> 00:17:44,030
ท่านลุภาพบุรุษเเละลุภาพสตรีคร้บ

170
00:17:44,632 --> 00:17:46,432
ฝ้ายการตลาดของลอร่า ขาปิโร่

171
00:17:46,567 --> 00:17:49,467
มีความฮึนดื

172
00:17:49,703 --> 00:17:51,693
ทีจะขอเเนะน้าเอึ๋ดมันดึ หว่อง

173
00:17:51,906 --> 00:17:54,496
เเละคอลเล็คชันของเขา

174
00:17:54,874 --> 00:17:56,874
"ม่งส่นิวยอร้ค"
งื คั

175
00:18:42,288 --> 00:18:43,188
ขุดสวย

176
00:18:43,389 --> 00:18:44,289

อกกสวย

177
00:19:21,394 --> 00:19:22,994
นายปกป๊องผู้หญิงยังไม่ไตึเลย

178
00:19:23,061 --> 00:19:24,361
มั่นมีปี๋นกลนะ

179
00:19:24,528 --> 00:19:25,718
นา ยไม่ไตึพ กอาวธรึ
งื

180
00:19:25,830 --> 00:19:28,420
บึ 'บึ
เรามเเคปนพก

181
00:19:28,498 --> 00:19:30,488
อาจพลา ดไปโดนผู้ห ญิง กี๊ตึ

182
00:19:30,634 --> 00:19:31,834
ขุ่ วู้ วู้
นายทาถูกตองเเลว

183
00:19:32,902 --> 00:19:34,802
ขาปิโร่ว่ายังไงบัาง

184
00:19:36,206 --> 00:19:37,396
๘ฒิ . ขุ่
เขากคดไมออกวา

185
00:19:37,641 --> 00:19:39,541
ท้าไมลอร่าจืงถูกจั้บตัวไป

186
00:19:40,110 --> 00:19:41,310
ตลอด 12 ชั่วโมง

187
00:19:41,411 --> 00:19:43,311
ทีเราตักฟังโทรศัพท์เขา

188
00:19:43,913 --> 00:19:47,313
.บึ ยั ข์ อู้ บึ . ขุ่
ไมมโทรศพทเขามาเรยกคาไถเลย

189
00:19:47,483 --> 00:19:49,183
คุณอาจสนใจสิ่งนี

190
00:19:49,551 --> 00:19:50,451
อ ะไร

191
00:19:50,719 --> 00:19:52,519
การุคขี่ใปั๊ทรศัพทไนข่วง

192
00:19:52,655 --> 00:19:54,345
12 ชัวโมงทีผ่านมา

193
00:19:54,523 --> 00:19:57,023
6 คร้งเปี๋นหมายเลขเดืยวกัน

194
00:19:58,293 --> 00:20:00,693
- รหัสประเทศ 852
- ฮ่องกง

195
00:20:00,863 --> 00:20:02,063
ไตึนี่มาจา กไหน

196
00:20:02,264 --> 00:20:03,664
เพึอนผมทีบรึษัทโทรศัพท์

197
00:20:04,033 --> 00:20:04,833
คนผมบลอนดึน่ะหรึอ

198
00:20:05,167 --> 00:20:06,157
ไม่ คนผมเเดง

199
00:20:06,268 --> 00:20:08,168
. วู้ สี่ วู้ อู้ยั
ฮองกงเขามาเกยวดวยไดยงไง

200
00:20:08,771 --> 00:20:10,761
ใครคนหนี่งอาจให้คืาตอบนีไตึ

201
00:20:10,973 --> 00:20:12,373
เขาอยู่ขั้างนอกนีเอง

202
00:20:13,876 --> 00:20:15,276
เขิญคุณเเคนเทรลเขั้ามา

203
00:20:19,614 --> 00:20:22,024
บี้อบ เเคนเทรลจากกระทรวงยุต็ธรรม

204
00:20:25,752 --> 00:20:27,452
พวกบี้เปี๋นโจรเรียกค่าไถ่ใข่ไหม

205
00:20:30,390 --> 00:20:33,290
จะไปฮู้ต๊ง กี๊มั่นใส่หน้า กากออู่

206
00:20:33,727 --> 00:20:34,627
วู้ ยั ยั ยั ขุ่
เเลวมนยงไงกนละ

207
00:20:35,262 --> 00:20:39,172
พวกเขาท้างานให้หัวหน้า บ่ ข์ อาขญากรของฮองกง ฮาโรลด โค

208
00:20:40,400 --> 00:20:41,300
ฮาโรล ดี โค

209
00:20:42,135 --> 00:20:42,925
วู้ยั งื รจกเขาร ผู

210
00:20:43,136 --> 00:20:45,536
สี่ปี้ปี้ บ่ ฐี' ปี้ ปั้ยั
ใครทรูจกฮองกงดยอมตองรูจกโค

211
00:20:45,906 --> 00:20:46,806
ปลาไหลตัวจริงเลย

212
00:20:47,774 --> 00:20:48,874
จั้บตัวไตึยากมาก

213
00:20:49,376 --> 00:20:51,276
เรา ก๋า ลัง สง สัยว่าขาปิโร่ กั้บโค

214
00:20:52,279 --> 00:20:54,869
ก๋าสังขนส่งยาเสพย้ต็ดจากฮ่องกงมานิวยอร้ค

215
00:20:54,980 --> 00:20:56,280
เเต่เราไม่มีหสักฐานทีเเน่นอน

216
00:20:56,448 --> 00:20:58,348
ท้าไมโคคึองสักพาตัวลูกสาวขาปิโร่ตึวย

217
00:20:58,750 --> 00:20:59,740
ผมยังไม่ เเน่ใจ

218
00:20:59,918 --> 00:21:02,618
พวกเขาอาจเกิดการขัดเเย้งกัน

219
00:21:03,088 --> 00:21:05,078
มีความเปี๋นไปไตึว่า

220
00:21:05,223 --> 00:21:06,713
ลอร่าอาจอยู่ในฮ่องกงเวลานี

221
00:21:07,158 --> 00:21:09,558
เปี๋นไปไม่ไตึ

222
00:21:09,728 --> 00:21:11,018
ใครจะสามารถสักพาตัวคน
ไปไตึเร็วขนาดนัน

223
00:21:11,195 --> 00:21:12,185
ไม่ใข่สีาหร้บโค

224
00:21:12,329 --> 00:21:13,919
๘ วู้ ขุ่
โคเปนเจาของฮองกง

225
00:21:14,030 --> 00:21:15,120
กว่าครึงเมีอง

226
00:21:15,264 --> 00:21:17,064
วู้ ขุ่ ขุ่ ขุ่ ฒิ . ๘
ถาลอราอยูฮองกงจรง ๆ ละก

227
00:21:17,200 --> 00:21:18,400
เรากี๊ควรตรวจสอบดู

228
00:21:18,501 --> 00:21:19,801
ลืมขะเถอะ บีลลี

229
00:21:20,435 --> 00:21:21,525
ผมรู้จั้กสายบางคน

230
00:21:21,603 --> 00:21:23,003
ทีนัน

231
00:21:23,171 --> 00:21:24,371
ลองดูอาจจะคุ้มนะคร้บ

232
00:21:24,539 --> 00:21:25,729
ใหักาโรนี่ไป กั้บผม กี๊ตึ

233
00:21:26,341 --> 00:21:28,641
ปี้ยั บ่ ยั สี่ บึ
เขารูจกฮองกงสมยไปรบทเวยดนาม

234
00:21:29,643 --> 00:21:30,743
นายลําเส้นเกินไปเเส้ว

235
00:21:30,811 --> 00:21:31,901
เเต่ฉันขอบ

236
00:21:34,415 --> 00:21:35,705
ถัานายเจอลอร่า

237
00:21:35,882 --> 00:21:37,372
เเละเอาผีดกับโคไตึ

238
00:21:37,550 --> 00:21:38,950
นายอาจท้าลาย

239
00:21:39,018 --> 00:21:40,708
วู้ . . วู้
เสนทางขนสงยาของฮองกงลงได

240
00:21:41,121 --> 00:21:43,221
เราไม่มีอะไรจะเสิ่ยออู่เเส้ว

241
00:21:43,723 --> 00:21:47,323
ไปทีนันในฐานะทีปรึกษาพึเศษ

242
00:21:47,494 --> 00:21:48,694
ดูข็ว่านายจะเจออะไรบัาง

243
00:21:51,530 --> 00:21:52,520
คร้บผม

244
00:21:53,766 --> 00:21:54,666
เเส้วเจอกั้นคร้บหัวหน้า

245
00:21:54,800 --> 00:21:55,790
ขอบคุณคร้บ หัวหน้า

246
00:22:42,581 --> 00:22:43,881
นีคร้บกุญเเจรถ

247
00:22:44,949 --> 00:22:45,939
. ยั . . วู้ ยั
เเนใจนะครบวาไมตองการคนขบรถ

248
00:22:46,017 --> 00:22:47,207
ไม่ตึอง เราขับเองไตึ

249
00:22:47,318 --> 00:22:48,718
ขอบคุณทีข่วยเราตอนผ่านค่านศุลกากร

250
00:22:48,853 --> 00:22:49,753
ไม่คึองเกรงใจ

251
00:22:50,588 --> 00:22:52,578
ผขุ่บขุ่ ไวท์เฮดจะมาพบคุณตอนบ่าย 4 โมง

252
00:22:52,757 --> 00:22:54,247
ตกลง ไปกั้นเถอะ

253
00:22:54,592 --> 00:22:55,582
วู้ ยั
เเลวเจอกน

254
00:22:56,194 --> 00:22:57,294
ขอบคุณมาก

255
00:23:11,609 --> 00:23:12,509
เเกขอบทีนีไหม

256
00:23:12,610 --> 00:23:15,600
เราน่าจะพักทีทีดืกว่านี

257
00:23:16,013 --> 00:23:17,413
วู้ ยั ๘ ยั
เราตองรดเขมขด

258
00:23:18,616 --> 00:23:20,606
โรคคึดถึงบัาน ความทรงจําอันรึนรมย้

259
00:23:21,018 --> 00:23:22,308
ฉันยังจําสมั่ยทีไปรบเวียดนามไตึ

260
00:23:23,486 --> 00:23:26,576
ทีนีไม่มีอะไรเลย นอกจากพวกบัา กาม

261
00:23:27,657 --> 00:23:28,847
๘วู้ ฒิ
เเละกผูหญง

262
00:23:28,992 --> 00:23:29,982
ฒิ สี่ วู้ ญิ
บลล ผูหญงไง

263
00:23:30,126 --> 00:23:33,216
เเจ่มเเจ๋วทังนัน

264
00:23:34,164 --> 00:23:36,464
เเถมไม่มีใครรู้ว่าเราออู่ทีนี

265
00:23:37,466 --> 00:23:38,366
นั่น อ ะไร

266
00:23:38,567 --> 00:23:41,657
เหรียญที่เพึ่อนในไขน่าทาวฉีห้ฉ้นมา

267
00:23:42,238 --> 00:23:43,928
วู้ ยั หื ยั
คลายกบเปนนามบตร

268
00:23:44,406 --> 00:23:45,306
ง้นรึ

269
00:23:45,674 --> 00:23:46,974
เเกจะไปรู้อะไร

270
00:23:48,476 --> 00:23:50,166
เเค่เหรียญเก่า ๆ เหรียญหน็ง

271
00:23:53,848 --> 00:23:56,038
การทีคนถูกสักพาตัวมาทีนี

272
00:23:56,150 --> 00:23:58,550
โดยที่ผมไม่รู้นั้น เปี๋นไปไม่ไตึ

273
00:23:59,320 --> 00:24:00,910
ไม่น่าจะเกิดขี้นคร้บ ไม่ใข่เปี๋นไปไม่ไตึ

274
00:24:01,822 --> 00:24:04,522
ยั ข์ขื่ อู้ ยั ะ
เบอจ๊ทรศพททคุณตองการจะดกฟังนน

275
00:24:04,625 --> 00:24:07,025
๘ ข์ สี่ ปั้
เปนเบอรของเขยงไฮอาบอบนวด

276
00:24:07,394 --> 00:24:09,694
ขุ่ วู้ ยั .
เเตคุณตองรบปากผมกอน

277
00:24:10,696 --> 00:24:13,496
ว่าคุณจะต๋าเนินการตึวยความลุขุมรอบคอบ

278
00:24:14,734 --> 00:24:17,144
ความลุขุมเปี๋นขือกลางของผม

279
00:24:17,536 --> 00:24:18,326
เขิญเขาไปไตึ

280
00:24:18,404 --> 00:24:19,204
คร้บท่าน

281
00:24:20,072 --> 00:24:21,062
ทางนีคร้บ

282
00:24:29,315 --> 00:24:30,705
ฮึนดืคึอนร้บค่ะ เพีงมาคร้งเเรกหรึอคะ

283
00:24:30,850 --> 00:24:31,940
ครับ

284
00:24:32,351 --> 00:24:34,941
เราคึอ 2 ดวงวืญญาณ
ผู้เปล่าเปลียวจากนิวยอร้ค

285
00:24:35,353 --> 00:24:38,653
เพึอนผมพูดขมทีนีไว้มาก

286
00:24:38,890 --> 00:24:40,590
เรามีคนรู้จั้กในนิวยอร้คมากมาย

287
00:24:40,959 --> 00:24:42,859
บางทีคุณอาจจะจ๋าไตึ

288
00:24:42,994 --> 00:24:44,294
เบนนี การุคขี

289
00:24:44,361 --> 00:24:45,851
ใข่เบนนีบอกว่าขุ่ขุ่ขุ่

290
00:24:45,996 --> 00:24:47,686
เขาขอบทีนีมาก

291
00:24:47,898 --> 00:24:49,388
เขาพูดถึงออู่ตลอดเวลา

292
00:24:49,600 --> 00:24:52,500
เรามีคนรู้จั้กมากมายในนิวยอร้ค

293
00:24:52,636 --> 00:24:53,926
ฉันจําไติ๊ม่หมดหรอกค่ะ

294
00:24:54,103 --> 00:24:57,603
บ่ ยํ อู้ เเตเราจะทาใหคุณ ขาบซ่านจนไม่มีวันลืมเเน่

295
00:24:57,774 --> 00:24:58,874
เขิญตามฉ้นมาค่ะ

296
00:25:02,111 --> 00:25:04,701
ดูใหึเต็มตา

297
00:25:05,180 --> 00:25:08,080
ฉันไม่ยอมพลาดโอกาสนีหรอก

298
00:25:11,420 --> 00:25:12,820
ปี้ สี่ ขุ่ ยั ฒิ ฒิ
ไอหมอนทาเอาฉนวตกจรตไปหมด

299
00:25:12,955 --> 00:25:14,145
คอยดูเขาให้ฉ้นตึวย

300
00:25:20,429 --> 00:25:21,519
กั้ไโว๊บี่

301
00:25:24,433 --> 00:25:25,733
มั่นหนาวนะ

302
00:25:42,049 --> 00:25:45,749
นวดเเบบหนัก ๆ เลยนะ

303
00:28:07,193 --> 00:28:08,593
วางลง

304
00:28:14,099 --> 00:28:16,799
ไม่ เเกน่ะสิ่ทีตึองวาง

305
00:28:18,136 --> 00:28:19,826
นีมั่นเรึองอะไรกัน

306
00:28:21,506 --> 00:28:23,296
พามั่นไปเเต่งตัว ฉันอยากคุยกับมัน

307
00:28:23,808 --> 00:28:26,298
ก่อนเราจะฆ่ามัน

308
00:28:32,650 --> 00:28:34,350
รั บ่ | ปี้
ขออาบนาอยางสงบลุข กี๊มได

309
00:28:39,891 --> 00:28:41,591
ขาปิโร่ส่งเเกมาท้าไม

310
00:28:41,893 --> 00:28:42,793
ขาปิโร่

311
00:28:44,762 --> 00:28:46,462
ผมว่าคุ ณน่าจะรู้ดืว่าเขา ส่งเรา มาท้าไม

312
00:28:48,399 --> 00:28:51,989
เขาโกรธพวกคุณมาก

313
00:28:52,770 --> 00:28:54,570
ขาปิโร่โกรธพว กเราหรึอ

314
00:28:55,173 --> 00:28:56,273
ใข่

315
00:28:56,574 --> 00:28:57,564
บ่ หื
เเตเขาเปนคนขุ่ขุ่ขุ่

316
00:28:57,742 --> 00:29:00,232
งี้ ๘ ขุ่ ฒิ ข์ ยั
พวกนเปนตารวจนวยอรคครบ

317
00:29:01,112 --> 00:29:02,102
ต๋ารวจรึ

318
00:29:02,547 --> 00:29:05,537
ผมไม่ใข่ต๋ารวจนะ ผมเปี๋นนักท่องเทียว

319
00:29:06,617 --> 00:29:07,907
ขุ่ หื ยํ
เเตเขาอาจเปนตารวจ

320
00:29:08,618 --> 00:29:11,318
เอาพวกมั่นออกไปขุ่ขุ่ขุ่ฆ่าทึงเสิ่ย

321
00:29:23,934 --> 00:29:25,834
บอกฮาโรลดึ โคตึวยว่าเรามาเเส้ว

322
00:29:26,169 --> 00:29:27,969
วันของมั่นใกส้จะหมดเเส้ว

323
00:29:29,339 --> 00:29:32,239
ขุ่ . บึไ .
ขูกรรโขกอยางน มฉลาดเลยนะ

324
00:29:32,709 --> 00:29:34,299
บ่ สี่ วู้ ธํ บ่ ปั้ สี่
โดยเฉพาะอยางยงถาทาไมไดตามทพูด

325
00:29:35,277 --> 00:29:38,367
นันไม่ใข่คืาขู่ เเต่เปี๋นคืาสัญญา

326
00:29:39,948 --> 00:29:41,038
ปล่อยเขาไป

327
00:29:45,420 --> 00:29:46,320
ไปกั้นเถอะ

328
00:29:53,761 --> 00:29:54,661
บีลลี

329
00:29:54,829 --> 00:29:56,229
ตอนนีเรา

330
00:29:56,331 --> 00:29:57,731
อู้ ขุ่ อู้
ทาทายอานาจโค เเลว

331
00:29:58,166 --> 00:29:59,066
เราจะท้ายังไงต่อไป

332
00:29:59,367 --> 00:30:00,557
พรุ่งนีนายไปตรวจสอบ

333
00:30:00,902 --> 00:30:02,702
เเผน การของโค

334
00:30:02,904 --> 00:30:04,394
ฉันจะไปหาเพึอนทีให้เหรียญฉ้น

335
00:30:05,340 --> 00:30:07,540
คุณโคคร้บ ต๋ารวจนิวยอร้ค 2 คนมาทีนี

336
00:30:11,145 --> 00:30:12,235
จรึงรึ

337
00:30:13,114 --> 00:30:14,814
วู้. อู้ ขุ่ ยั
ผมรูวาจะตองทายงไง

338
00:30:15,516 --> 00:30:16,416
ครับ

339
00:30:31,099 --> 00:30:33,089
วู้ วู้ วู้
ไดเวลาขอมเเลว

340
00:30:33,801 --> 00:30:34,701
'
คะ

341
00:30:43,411 --> 00:30:46,901
วู้ ปี้ วู้ ๘ ยั
ใหผมเลยงขาวเยนคุณนะครบ

342
00:30:48,916 --> 00:30:51,006
รึคกีขวนฉันไปดูหนัง

343
00:30:51,853 --> 00:30:52,753
.ยั ยั . วู้
เเตฉนยงไมไดตอบตกลง

344
00:30:56,457 --> 00:30:57,447
ไปไตึ

345
00:31:01,528 --> 00:31:03,328
ตกลงคึนนีคุณจะไปกับผมไหม

346
00:31:03,897 --> 00:31:05,387
. . ยั บึ ยั อู้ ๘
ไมคะ ฉนมนดทานขาวเยน

347
00:31:14,641 --> 00:31:15,841
ทราบไหมคร้บว่าขุ่ขุ่ขุ่

348
00:31:15,976 --> 00:31:16,876
ไม่

349
00:31:21,481 --> 00:31:22,571
๘ วู้
เรว เขา

350
00:31:23,817 --> 00:31:26,307
ทีนีมีคนข็อโฮ่วเหมยฟ์งไหมคร้บ

351
00:31:27,421 --> 00:31:28,511
โฮ่วเหมยฟ์ง

352
00:31:32,959 --> 00:31:33,949
ฉันว่าไม่นะ

353
00:31:43,203 --> 00:31:48,513
พร้อม หน็ง, สอง, สาม, ลี

354
00:31:53,280 --> 00:31:54,370
ดั้งใจหน่อย

355
00:33:01,448 --> 00:33:03,748
พั กไตึ

356
00:33:09,422 --> 00:33:10,822
เปี๋นอะไรไป เเขลลิ่

357
00:33:12,324 --> 00:33:13,724
ยั วู้หึ . .
ฉนรูสกไมคอยสบาย

358
00:33:18,830 --> 00:33:20,230
เธอกสับบัานไปก่อนกี๊ตึ

359
00:33:20,398 --> 00:33:22,888
ยั อู้ ฒิ บึไ ยั
ขอผมคุยกบผูหญงคนน ติ๊หมครบ

360
00:33:23,935 --> 00:33:25,125
ไม่เหี้นหรึอว่าเธอยุ่ง

361
00:33:26,270 --> 00:33:29,370
โฮ่ว ดิน จากนิวยอร้คส่งฉ้นมา

362
00:33:29,840 --> 00:33:31,140
ฉันไม่รู้จั้กใครทีนิวยอร้ค

363
00:33:33,509 --> 00:33:34,309
คุ ณโฮ่ว

364
00:33:41,984 --> 00:33:42,784
กรุณาหลีกทาง

365
00:33:42,919 --> 00:33:43,819
คุ ณโฮ่ว

366
00:33:43,920 --> 00:33:44,720
อย่า มาเรีย กฉันว่าคุ ณโฮ่ว

367
00:33:44,921 --> 00:33:45,821
ฉันไม่ไตึซ๊ขี่อนั้นเเส้ว

368
00:33:45,955 --> 00:33:47,245
มั่นตามร้งควานคุณรึเปล่า

369
00:33:47,355 --> 00:33:49,255
บอกมา ผมจะโยนมันออกไปเอง

370
00:33:51,960 --> 00:33:53,760
เเกมั่นดืเเต่ลมปาก

371
00:33:55,130 --> 00:33:56,830
ผมจะปกป๊องคุณเอง

372
00:34:00,836 --> 00:34:02,236
เอาเลย

373
00:34:05,874 --> 00:34:07,474
เล่นมั่นเลย

374
00:34:52,887 --> 00:34:55,787
ใขีบี่สี้

375
00:34:59,325 --> 00:35:02,015
เอาสิ่

376
00:35:08,801 --> 00:35:09,891
ของเล่นน่า

377
00:35:10,737 --> 00:35:12,427
ลองสิ่

378
00:35:13,972 --> 00:35:16,572
ยั หื บี ฒิ ข์
ฉนเปนตารวจจากนวยอรค

379
00:35:17,275 --> 00:35:19,065
ฉันอยากคุยกับเเขลลี

380
00:35:23,247 --> 00:35:24,537
ขอตัวก่อนนะ

381
00:35:29,419 --> 00:35:30,409
บึ สี่ ๘ ขุ่
ดนะทเขาเปนตารวจ

382
00:35:31,421 --> 00:35:32,411
ท้าไม

383
00:35:32,756 --> 00:35:33,946
เราจะไตึมีขั้ออ้างขอลาออก

384
00:35:38,028 --> 00:35:40,328
พ่อของฉันกั้บเพึอนอีกคน

385
00:35:40,396 --> 00:35:42,386
เปี๋นหุ้นส่วนกับโค

386
00:35:42,898 --> 00:35:46,798
ต่อมาพ่อฉ้นกี๊ตาย

387
00:35:47,503 --> 00:35:48,493
มั่นเกิดขี้นไตึยังไง

388
00:35:49,004 --> 00:35:50,704
เเม่ไม่ยอมบอกฉ้น

389
00:35:50,873 --> 00:35:53,173
. ยั .อู้ บึ .
บอกวาฉนไมรูจะดกวา

390
00:35:53,942 --> 00:35:56,742
ฉันจืงเลีกใซ้สกุลโฮ่ว

391
00:35:57,278 --> 00:35:59,868
ฉันอยากเรึมคึนใหม่ทังหมด

392
00:36:00,314 --> 00:36:01,804
ง้นผมไม่น่ามาเลย

393
00:36:02,983 --> 00:36:04,383
ถัาโฮ่ว ต็นไปี่จคุ ณ

394
00:36:04,785 --> 00:36:06,685
ฉันกี๊ปี่จคุณ

395
00:36:07,287 --> 00:36:08,377
ไปหาลีฮืง

396
00:36:08,956 --> 00:36:10,856
๘ . บึ
เขาเปนใคร เขาจะขวยผมหรอ

397
00:36:11,491 --> 00:36:13,591
๘ วู้ ขุ่ บึ
เขาเปนหุนสวนอกคน

398
00:36:14,027 --> 00:36:15,717
เเสดงเหรียญของโฮ่ว ดิน ใหัเขาดู

399
00:36:19,699 --> 00:36:21,389
ฉันคึองไปเเส้ว

400
00:36:21,901 --> 00:36:23,801
ฝากขอโทษเพึอนทังสองของคุณตึวย

401
00:36:51,197 --> 00:36:52,487
บอกคุณโคขุ่ขุ่ขุ่

402
00:37:08,513 --> 00:37:10,413
ลีฮืงจะข่วยเราท้าไม

403
00:37:11,383 --> 00:37:12,483
เขา โคเเละพ่อของเเขลลี

404
00:37:12,617 --> 00:37:15,707
หื อู้ บ่ ยั
เปนหุนสวนกน

405
00:37:16,287 --> 00:37:18,777
พวกเขาเกิดมีปากเสิ่ยง

406
00:37:19,290 --> 00:37:22,390
พ่อของเเขลลีตาย
ลีฮืงวางมีอจากวงการ

407
00:37:22,527 --> 00:37:24,217
โคฆ่าพ่อเเขลลีงันรึ

408
00:37:24,396 --> 00:37:25,486
ไม่มีใครพึลูจฉีตึ

409
00:37:25,764 --> 00:37:27,764
ไปส่งเราทีเรึอของลีฮืง

410
00:37:28,033 --> 00:37:28,933
ไตึคร้บ

411
00:37:29,834 --> 00:37:30,734
ตานายเปี๋นอะไร

412
00:37:31,136 --> 00:37:34,226
มั่นบวม โดนอะไรกัดกี๊ม่รู้

413
00:37:34,572 --> 00:37:35,872
ระวังหน่อยสิ่

414
00:37:36,173 --> 00:37:38,473
ขุ่ ขุ่ ขุ่ วู้ วู้
ยุงฮองกงนะใสสนลูงดวยนะ

415
00:38:28,558 --> 00:38:30,648
คืาทักทายจากเพึอนในนิวยอร้คคร้บ

416
00:38:32,095 --> 00:38:33,085
เพึอนคุณเปี๋นใคร

417
00:38:34,097 --> 00:38:35,187
โฮ่ว ดิน

418
00:38:37,633 --> 00:38:40,233
เขาเปี๋นเพึอนเก่าเเก่ทีฉ้นนับถือ

419
00:38:41,302 --> 00:38:42,602
คุณฮืง เราคึอขุ่ขุ่ขุ่

420
00:38:42,969 --> 00:38:44,459
ต๋ารวจจากนิวยอร้ค

421
00:38:45,605 --> 00:38:47,195
คุณคึองการตัวผู้หญิง

422
00:38:47,272 --> 00:38:48,572
ที่ถูกโคสักพาตัวไป

423
00:38:49,140 --> 00:38:50,540
ไม่มีความสับในฮ่องกง

424
00:38:51,442 --> 00:38:54,342
เขิญนังตึมขาก่อนสิ่

425
00:39:00,051 --> 00:39:02,541
บ่ ปี้ สี่ ขุ่ ปี้๘บึ
อยางนอยทผมทาไดกคอ

426
00:39:02,687 --> 00:39:04,087
คอยนังดูพวกคุณคว้าน้าเหลว

427
00:39:05,022 --> 00:39:07,322
ขูหลีง รึนขาให้เเขกสิ่

428
00:39:07,924 --> 00:39:09,224
วู้ อิ้ วู้ยั
เราจะควานาเหลวไดยงไง

429
00:39:09,458 --> 00:39:10,948
ในเมื่อคุณข่วยเราไตึ

430
00:39:11,494 --> 00:39:14,494
ขุ่ วู้ ขุ่ ขุ่ ขุ่
ผมขวยคุณได เเตผมไมขวย

431
00:39:15,164 --> 00:39:16,464
พ่อฉันวางมีอไปเเส้ว

432
00:39:17,165 --> 00:39:19,755
ลุงฮืง ผมเข่าเรึอมาลําหน็ง

433
00:39:19,967 --> 00:39:21,157
ผมอยากไตึเงืนสักกั้อน

434
00:39:21,535 --> 00:39:22,925
กี๊เเป ะโป๊งไบั้

435
00:39:23,470 --> 00:39:25,270
บอกมาเถอะคร้บ

436
00:39:25,305 --> 00:39:27,095
| บ่สี่
วาเธออยูทไหน

437
00:39:27,775 --> 00:39:31,265
ยั อู้ ยั บึ วู้
ลูกฉนพูดถูกเเลว ฉนวางมอไป เเลว

438
00:39:31,745 --> 00:39:34,335
เเขลลีบอกเรึองคุณมาหมดเเส้ว

439
00:39:34,514 --> 00:39:36,314
คุณไม่อยากเล่นงานโคหรึอ

440
00:39:37,683 --> 00:39:40,883
ฉันไม่รู้จั้กพวกคุณ

441
00:39:41,020 --> 00:39:42,720
จะเขี่อใจคุณไตึยังไง

442
00:39:43,089 --> 00:39:46,289
ฉันไม่เสิ่ยงตึวยหรอก

443
00:39:47,059 --> 00:39:48,749
ปั้ อู้ บ่ สี่ สี่
ถาโครูวา เรา มาทน

444
00:39:48,961 --> 00:39:50,951
เขากี๊เล่นงานคุณออู่ดื

445
00:39:51,564 --> 00:39:52,764
พว กเขาท้าให้คุ ณรุ้า คา ญหรึอเป ล่า

446
00:39:55,768 --> 00:39:58,668
พวกเขาเเค่เหนือยเเละว้าวุ่นใจ

447
00:39:59,138 --> 00:40:00,038
ปล่อยเขาไปเถอะ

448
00:40:01,607 --> 00:40:03,007
พวกเขาอันตรายนะคะ พ่อ

449
00:40:03,209 --> 00:40:05,109
ไล่พวกเขาไปก่อนที่จะ
เอาป๊ญหามาให้เราดืกว่า

450
00:40:06,145 --> 00:40:07,835
ฉันว่าสายไปเเส้วล่ะ

451
00:40:13,753 --> 00:40:15,053
พวกมั่นคงตามเรามา

452
00:40:15,220 --> 00:40:16,310
อย่า

453
00:40:27,866 --> 00:40:28,956
หยด


454
00:40:37,275 --> 00:40:38,165
๘ วู้
เรว เขา

455
00:40:42,913 --> 00:40:44,113
๘ วู้
เรว เขา

456
00:42:21,412 --> 00:42:23,512
๘ วู้
เรว เขา

457
00:42:46,403 --> 00:42:47,503
๘ วู้
เรว เขา

458
00:43:28,278 --> 00:43:30,078
พาฉันไปหาโคเดี๋ยวบี้

459
00:43:47,398 --> 00:43:51,998
ลาก่อน

460
00:43:59,877 --> 00:44:01,677
๘ . ขุ่ ขื่ งี้
เหนไหมวาคุณทาเรองอะไรขนมา

461
00:44:01,912 --> 00:44:03,312
อย่ามารบกวนพวกเราเลย

462
00:44:03,747 --> 00:44:05,037
ใพิ้อกาสเราบัางสิ่

463
00:44:08,151 --> 00:44:11,351
โคมั่นท้าเกินไป ฉันจะข่วยนาย

464
00:44:11,954 --> 00:44:12,944
คุณคึดดืเเส้วหรึอ

465
00:44:14,690 --> 00:44:17,590
อาจไม่ เเต่บางคร้ง

466
00:44:18,561 --> 00:44:19,551
ยั ธิ์ บึ
ศกดศรกี๊ม่ฉลาด

467
00:44:20,329 --> 00:44:21,129
ข่วยหาว่าลอร่าออู่ทีไหน

468
00:44:21,264 --> 00:44:22,664
โดยเร็วที่ลุดไต๊หมคร้บ

469
00:44:24,199 --> 00:44:26,099
เพึอนฉันน่าจะรู้

470
00:44:28,336 --> 00:44:29,526
คุณมีรูปของลอร่าไหม

471
00:44:32,340 --> 00:44:33,140
นีคร้บ

472
00:44:36,011 --> 00:44:37,211
เอาไปี่ห้ฉ้น

473
00:44:38,213 --> 00:44:39,613
ขู่หลีงจะต็ดต่อคุณเอง

474
00:44:40,048 --> 00:44:41,138
ขอบคุณคร้บ คุณฮืง

475
00:44:42,784 --> 00:44:43,684
ขอบคุณคร้บ

476
00:44:50,826 --> 00:44:52,516
ฉันไม่ขอบความส้มเหลว

477
00:44:56,398 --> 00:44:59,388
ขุ่ วั่ ๘ ะ วู้
ใพิ้อกาสตารวจ 2 คนนนเปนครงลุดทาย

478
00:45:00,202 --> 00:45:05,902
ยั วู้ . ยั . วู้วู้ .
บอกพวกมนดวยวาฉนไมไดลอเลน

479
00:45:07,241 --> 00:45:10,231
ใพิ้อกาสผมอีกคร้งเถอะคร้บ

480
00:45:11,579 --> 00:45:15,169
เเกตึองถูกลดไปเปี๋นเเมงดา

481
00:45:15,816 --> 00:45:18,616
ฉันไม่อยากเห็นหน้าเเกอีก

482
00:45:19,220 --> 00:45:20,620
คุณโคคร้บ

483
00:45:23,556 --> 00:45:25,956
ต๋ารวจไปหาใครอีกบัาง

484
00:45:26,059 --> 00:45:27,049
นอกจากลีฮืง

485
00:45:28,393 --> 00:45:29,383
ผมไตึร้บรายงานว่า

486
00:45:29,761 --> 00:45:31,461
มั่นไปหาลูกของตาเฒ่าโฮ

487
00:45:31,897 --> 00:45:33,587
ขุ่ วู้. บึ วู้
ไมไดขาวของเธอมาหลายปเเลว

488
00:45:35,134 --> 00:45:36,434
พวกสกุลโฮคึดจะกสับมาอีกรึ

489
00:45:37,268 --> 00:45:41,168
คราวนีฉันจะไม่ปรานีมันอีกเเส้ว

490
00:45:45,209 --> 00:45:46,109
นั่น อ ะไร

491
00:46:06,564 --> 00:46:07,464
นั่นใ ค ร

492
00:46:07,632 --> 00:46:08,932
ร้บเงืนไปขะ

493
00:46:09,099 --> 00:46:10,189
วู้ . ตี๋ งี้
เเลวไปจากฮองกงเดยวน

494
00:46:10,567 --> 00:46:12,157
เราไม่ไตึตึอง การเงืนของโค

495
00:46:12,368 --> 00:46:13,958
เราคึองการลอร่า ขาปิโร่

496
00:46:14,269 --> 00:46:16,359
เสิ่ยใจตึวยทีไต๊นอย่างนัน

497
00:46:18,806 --> 00:46:19,596
กั้ไโว๊บี่

498
00:46:32,887 --> 00:46:34,477
โค ไลิ่งจอกเจั้าเล่ห้

499
00:46:34,721 --> 00:46:36,211
เเกไปที่หน้าต่าง ฉันจะไปทางบันได

500
00:47:37,718 --> 00:47:39,008
ลอร่า ขาปิโร่ออู่ที่ไหน

501
00:47:39,318 --> 00:47:40,408
บอกมา

502
00:47:59,672 --> 00:48:01,572
อย่าขยับ

503
00:48:12,318 --> 00:48:13,218
นังลง

504
00:48:20,426 --> 00:48:22,616
ผมไตึคุยกั้บหัวหน้าคุณเเส้ว

505
00:48:22,795 --> 00:48:24,085
เขาไม่รู้เรึอง

506
00:48:24,162 --> 00:48:26,462
เกียวกั้บปี๋นกลเลย

507
00:48:26,530 --> 00:48:28,020
ถัาคุณไม่มีมันไว้

508
00:48:28,232 --> 00:48:29,432
คุณกี๊อยู่ในเอเขียไม่ไตึหรอก

509
00:48:29,800 --> 00:48:31,000
ฮู้หมว่านี่คึออะไร

510
00:48:31,302 --> 00:48:33,002
ใบประเมินค่าเสิ่ยหายทีคุณก่อ

511
00:48:33,804 --> 00:48:37,004
เราเกึอบไตึตัวมันเเส้ว คุณกี๊รู้

512
00:48:37,107 --> 00:48:39,697
ไม่ง้นมั่นคงไม่พยายามจะฆ่าเราหรอก

513
00:48:39,842 --> 00:48:41,642
คุณมีหสักฐานว่า

514
00:48:41,744 --> 00:48:43,544
โคอยู่เบีองหสังการลงมีอคร้งนีหรึอ

515
00:48:43,880 --> 00:48:45,280
ผมว่ามั่นชัดเเจั้งพอเเส้ว

516
00:48:45,381 --> 00:48:47,781
ฮู้หมว่าโคมีขี่อเสิ่ยงเเค่ไหน

517
00:48:48,584 --> 00:48:49,684
อ่านข่าวขะบัางสิ่

518
00:48:49,919 --> 00:48:51,609
เขาใซ้เงืน 3 ส้านข็อม้าตัวหน็ง

519
00:48:51,788 --> 00:48:53,378
เขาจั้ดการเเถลงข่าว

520
00:48:53,555 --> 00:48:57,545
เงืนทีไตึจา ก การขนะการเเข่งขัน

521
00:48:57,725 --> 00:49:00,715
เขาจะบริจา คใหัการกุศล

522
00:49:00,995 --> 00:49:03,285
ยั หื ยั วู้
มนเปนขวญใจของผูคน

523
00:49:03,730 --> 00:49:04,820
ผมขอเตึอนพวกคุณ

524
00:49:05,832 --> 00:49:06,822
ผมต็ดต่อเจั้านายพวกคุณเเส้ว

525
00:49:06,933 --> 00:49:08,923
ว่าใหัเรียกตัวพวกคุณกสับอเมริกา

526
00:49:09,936 --> 00:49:13,026
คราวหน้าผมเอาพวกคุณเขั้าคุกเเน่

527
00:49:13,373 --> 00:49:14,173
เราไปไต๊ยัง

528
00:49:14,307 --> 00:49:15,207
ไปเลย ผมไม่อยากเหี้นหน้าพวกคุณอีก

529
00:49:32,392 --> 00:49:33,192
เบนนี

530
00:49:33,326 --> 00:49:34,416
- เดวืดโฮวใข่ไหม
- ใข่เเส้ว

531
00:49:36,229 --> 00:49:37,719
ขอคึอนร้บสู่ฮ่องกง

532
00:49:38,064 --> 00:49:39,164
รถอยู่ขั้างนอก

533
00:49:39,866 --> 00:49:41,056
ฉันจะไตึเจอคุณโคเมี่อไหร่

534
00:49:41,167 --> 00:49:43,067
พรุ่งนีทีงานเเถลงข่าว

535
00:49:43,269 --> 00:49:44,359
- เขิญคร้บ
- ขอบคุณ

536
00:50:18,171 --> 00:50:19,571
คุณโคมาถึงเเส้ว

537
00:50:38,525 --> 00:50:41,615
ท่านลุภาพบุรุษเเละสตรีคร้บ อย่างทีรู้ๆ กัน

538
00:50:41,728 --> 00:50:44,818
"ม้ามีด" ม้าทีดืทีลุดตลอดกาล

539
00:50:45,565 --> 00:50:46,655
มีเข็อสายเเค่ตัวเดืยว

540
00:50:46,833 --> 00:50:49,133
นันคึอ "เต็งหน็ง"

541
00:50:50,369 --> 00:50:52,769
ม้าตัวนี เขาว่า กั้นว่า

542
00:50:52,938 --> 00:50:54,738
ไม่มีใครสามารถชิ้อไตึ

543
00:50:54,840 --> 00:50:55,930
พวกเขาผีดถนัด

544
00:51:00,646 --> 00:51:01,546
ขอบคุณคร้บ

545
00:51:06,118 --> 00:51:07,308
หยุดก่อน

546
00:51:16,061 --> 00:51:17,461
ผมฮึนดืทีจะขอเเนะน้า

547
00:51:17,896 --> 00:51:20,886
๘ ขื่
"เตงหนง"

548
00:51:21,733 --> 00:51:23,633
เเก่ประขาขนขาวฮ่องกง

549
00:51:40,986 --> 00:51:44,576
เงืนทีไตึจากการขนะจะมอบให้การคุศล

550
00:51:47,192 --> 00:51:50,292
๘ ขื่ . วู้ ขื่ ขุ่
เตงหนงจะลงเเขงไดเมอไหรคะ

551
00:51:51,630 --> 00:51:55,430
มั่นจะลงเเข่งในการเเข่งขันเดอร้บี

552
00:51:58,036 --> 00:51:59,126
โค

553
00:52:01,707 --> 00:52:04,107
คุณลืมกระเป๋าไปี่นห้องเรา

554
00:52:04,476 --> 00:52:06,066
วู้ ฒิ วู้
เขาใจผดเเลว

555
00:52:06,577 --> 00:52:10,067
ถัานีไม่ใข่กระเป๋าของคุณ

556
00:52:12,183 --> 00:52:13,883
ง้นนีคงไม่ใข่เงืนของคุณ

557
00:52:34,372 --> 00:52:35,772
ทีนีกี๊กสับไปนอนพัก

558
00:52:36,073 --> 00:52:37,773
คราวนีถึงเราจะพักในโรงเเรม

559
00:52:37,875 --> 00:52:39,065
ยั ๘ วู้ .บึ
มนกตองไปหาเราอยูด

560
00:52:39,810 --> 00:52:40,900
๘ วู้
เหนดวย

561
00:52:43,147 --> 00:52:44,637
เดวืดจะพาคุณไปหาลอร่า

562
00:52:44,982 --> 00:52:46,182
ขอบใจ

563
00:52:54,824 --> 00:52:56,224
เมีอฉันไตึพบลอร่าเเส้ว

564
00:52:56,393 --> 00:52:58,893
ฉันจืงจะโอนเงืนมา

565
00:53:00,096 --> 00:53:02,386
วู้ ฒิ " . . ะ
ถาขาปโรจายคาสงของคราวบบมาขะ

566
00:53:02,731 --> 00:53:04,431
เรึองเเบบนีคงไม่เกิดข็น

567
00:53:05,034 --> 00:53:07,944
ขุ่ วู้ ฒิ ยั ฒิ .
เเคเขาใจผดกนนดหนอย

568
00:53:08,237 --> 00:53:11,537
บ่ ธํ สี่ ยั ปั้ อู้
เเตตารวจ 2 คนนขกจะรูมากไปเเลว

569
00:53:11,707 --> 00:53:15,907
วู้ .บึ .
ถาคุณไมถอ ผมจะขวยเอง

570
00:53:16,345 --> 00:53:19,135
ง้นกี๊มาคึนนีสิ่

571
00:54:08,764 --> 00:54:09,664
เหลย

572
00:54:10,332 --> 00:54:11,232
อาวืง

573
00:54:11,333 --> 00:54:14,433
ฉันตรวจทีนีหมดเเส้ว

574
00:54:15,638 --> 00:54:20,938
อู้ ขุ่ ยั
เราตองกาจดโค

575
00:54:24,647 --> 00:54:26,737
สายของฉันรายงานว่า

576
00:54:27,983 --> 00:54:34,793
ผ้หณิงคงอย่ทีอ่ต่อเรึอ
คั คั คั คั

577
00:54:37,691 --> 00:54:39,391
ขุ่ ขุ่
สวนไหบของอู

578
00:54:41,161 --> 00:54:42,651
วู้ ข์
หองทดลองในคอนเทนเนอร

579
00:54:43,397 --> 00:54:46,387
หัองทดลองขุ่ขุ่ขุ่

580
00:54:48,669 --> 00:54:49,969
สีาหร้บสกั้ดเอโรอีนรึ

581
00:54:59,111 --> 00:55:00,201
อย่าขยับ

582
00:56:36,842 --> 00:56:38,042
อาวืง

583
00:57:10,442 --> 00:57:11,642
พ่อคณร้ทีอย่รึยัง
งื คั คั

584
00:57:15,246 --> 00:57:18,236
พ่อไม่ไตึบอ กฉัน

585
00:57:18,683 --> 00:57:20,383
เขาอยา ณไปพบลุงวืง

586
00:57:20,718 --> 00:57:22,308
ใครคึอลุงวืง เขาข่วยผมไตึหรึอ

587
00:57:22,853 --> 00:57:24,053
อย่ามาถามฉ้น

588
00:57:24,454 --> 00:57:25,854
ฉันไม่รู้อะไรเลย

589
00:57:26,857 --> 00:57:27,947
ตังเเต่คุณมา

590
00:57:27,991 --> 00:57:30,091
บ่
เราเจอ เเตป๊ญหา

591
00:57:30,360 --> 00:57:31,850
ท้าไมคุณไม่เลีกยุ่งกับเราสักที

592
00:57:36,533 --> 00:57:38,833
เเต่พ่อคุณคึองการจะข่วย

593
00:57:39,635 --> 00:57:41,025
วู้ ข์ญิ
โคคายาเสพยตด

594
00:57:41,137 --> 00:57:42,827
ยาของมั่นคร่าขืวืตผู้คนนับพัน

595
00:57:44,307 --> 00:57:45,497
ถึงคุณไม่ขอบผมขุ่ขุ่ขุ่

596
00:57:46,108 --> 00:57:47,908
เเต่กี๊ควรข่วยพ่อของคุณ

597
00:57:49,412 --> 00:57:51,002
วู้ ขุ่ ยั
เขาตองการกาจดโค

598
00:57:54,049 --> 00:57:55,239
เราไปกั้นเถอะ

599
00:58:07,295 --> 00:58:08,485
ทีนีหรึอ

600
00:58:09,231 --> 00:58:12,031
ใข่

601
00:58:42,964 --> 00:58:45,264
ลุงวืง พ่อล่ะ

602
00:58:46,133 --> 00:58:50,633
พ่อคะ

603
00:59:04,485 --> 00:59:05,575
พ่อคะ

604
00:59:23,504 --> 00:59:24,804
พ่อคะ

605
00:59:28,007 --> 00:59:29,197
พ่อคะ

606
00:59:32,512 --> 00:59:36,112
- ซ่หลีง คั - พ่อขุ่ขุ่ขุ่

607
00:59:37,016 --> 00:59:39,006
หยดเถอะ ซ่หลีง
งื คั

608
00:59:42,655 --> 00:59:47,345
นายฆ่าพ่อฉ้น

609
00:59:52,999 --> 00:59:53,989
ซ่หลีง
คั

610
00:59:56,769 --> 00:59:59,759
สงบสต็อารมณ์ก่อน

611
01:00:00,440 --> 01:00:01,840
นายฆ่าพ่อฉ้น

612
01:00:01,908 --> 01:00:02,808
ไม่

613
01:00:04,911 --> 01:00:06,211
โคฆ่าพ่อของเธอ

614
01:00:07,546 --> 01:00:08,636
ยั อู้ บึ
มนจะตองเสยใจ

615
01:00:08,780 --> 01:00:11,370
พ่อคะ

616
01:00:45,883 --> 01:00:46,873
ว่าไง

617
01:00:47,385 --> 01:00:48,375
เเขลลีอยู่ทีนีรึเปล่า

618
01:00:48,686 --> 01:00:49,676
ขี่ออะไรคะ

619
01:00:52,523 --> 01:00:53,423
วู้ วู้
ให เขา เขา มา

620
01:00:56,994 --> 01:00:58,294
มีอะไรอีกล่ะ

621
01:01:00,463 --> 01:01:02,263
หื บ่
ผมเปนหวงคุณ

622
01:01:06,970 --> 01:01:08,060
คุณเจอลีฮืงรึยัง

623
01:01:09,506 --> 01:01:10,596
เขาตายเเส้ว

624
01:01:14,677 --> 01:01:15,867
โคเปี๋นคนท้า

625
01:01:17,780 --> 01:01:20,770
ลีฮืงก๋าสังข่วยผม

626
01:01:22,518 --> 01:01:24,008
ผมเกรงว่าคุณอาจตกออู่ในอันตราย

627
01:01:25,254 --> 01:01:26,654
คุณกี๊เลยมาเพึอไถ่บาป

628
01:01:27,589 --> 01:01:28,679
ฉันสบายดื

629
01:01:29,291 --> 01:01:31,191
บ่ ปั้ ปี้ ปั้ สี่ บ่ ๘
เเตถาคุณตองการขอมูลของโคเพมละก

630
01:01:31,827 --> 01:01:33,317
เสียใจ ฉันไม่รู้เริ่อง

631
01:01:34,229 --> 01:01:36,129
ลีฮืงตายเพราะผม

632
01:01:37,665 --> 01:01:38,655
งื หื บ่
ผมจงเปนหวงคุณ

633
01:01:42,804 --> 01:01:44,604
โคคงไม่รู้หรอกว่าฉ้นออู่ทีนี

634
01:01:44,939 --> 01:01:46,839
อย่าดูถูกฝึมีอของโค

635
01:01:53,014 --> 01:01:55,214
เสร็จเรึองเเส้ว ผมไปล่ะ

636
01:02:02,989 --> 01:02:03,889
สาวใซ้คุ ณหรึอ

637
01:02:04,658 --> 01:02:07,248
เเค่วันนีเท่านัน คนของฉ้นป่วย

638
01:02:08,327 --> 01:02:10,017
ฉันลืมจ่ายเงืนเธอ

639
01:02:11,864 --> 01:02:14,274
เเฟนนี

640
01:02:21,574 --> 01:02:24,574
เธอไม่ยอมร้บค่าจั้างตึวยขํา

641
01:02:28,447 --> 01:02:29,437
มีอะไรหรึอ

642
01:03:07,586 --> 01:03:08,876
ถอยไป

643
01:04:23,628 --> 01:04:24,418
บึ ขื่ ๘ วู้ปี้
คุณมเพอนเปนผูจดการ

644
01:04:24,529 --> 01:04:25,619
โรงอาบอบนวดตึวยหรึอ

645
01:04:28,566 --> 01:04:31,966
เขาเปี๋นลุงฉ้น เเกะต๋าของครอบคร้ว

646
01:04:33,036 --> 01:04:34,126
วู้ ยั
เขาตองการอะไรกน

647
01:04:40,110 --> 01:04:41,310
- ลงคะ งื - เเขลลี

648
01:04:44,448 --> 01:04:45,538
ลุงมาทีนีท้าไมคะ

649
01:04:47,818 --> 01:04:49,908
ฉันจะมาบอกเเขลลี

650
01:04:50,287 --> 01:04:52,687
โคพยายามจะตามรอยเธอ

651
01:04:55,092 --> 01:04:56,292
นายเปี๋นสมุนของโคไม่ใข่หรึอ

652
01:04:57,394 --> 01:04:59,294
.บึ วู้
ไมอกเเลว

653
01:04:59,730 --> 01:05:01,720
สี่ วู้ บึ ตี๋ ปี้
เเขลล เธอตองหนไปเดยวน

654
01:05:01,932 --> 01:05:03,022
โคมั่นเอาจริง

655
01:05:03,567 --> 01:05:04,467
จดหมายลงทะเบียนคร้บ

656
01:05:08,672 --> 01:05:09,472
จดหมายลงทะเบียน

657
01:05:09,573 --> 01:05:10,473
คนของโค

658
01:05:50,446 --> 01:05:51,436
พวกมั่นไปเเส้ว

659
01:05:52,782 --> 01:05:55,082
พวกมั่นจะมาฆ่าฉ้น

660
01:05:55,884 --> 01:05:57,584
เเขลลี คุณคึองไปเดืยวนี

661
01:05:58,787 --> 01:05:59,777
เเต่จะไปไหนล่ะ

662
01:06:00,155 --> 01:06:02,055
ผมมีเพึอนทีสหร้ฐ

663
01:06:02,624 --> 01:06:04,924
ฉันไปตึวยไต๊หม

664
01:06:05,659 --> 01:06:07,349
ฉันบอกนายเรึองคุณโคไตึ

665
01:06:07,661 --> 01:06:09,251
มั่นเอาตัวลอร่าไปไว้ที่ไหน

666
01:06:10,396 --> 01:06:11,986
ทีอู่ต่อเรึอของเขา

667
01:06:12,431 --> 01:06:13,421
อ่ต่อเรึอ
คั

668
01:06:13,532 --> 01:06:15,932
จําวืงไต๊หม

669
01:06:16,034 --> 01:06:17,234
เขาท้างานทีอู่นัน

670
01:06:18,569 --> 01:06:19,559
จรึงรึ

671
01:06:29,580 --> 01:06:32,980
กาโรนี่ ไปที่อู่เรึอของโค

672
01:06:33,183 --> 01:06:34,583
ลอร่าอาจออู่ทีนัน

673
01:06:35,018 --> 01:06:35,918
ตอนนีฉันไม่ว่าง

674
01:06:36,252 --> 01:06:37,342
วู้ ยั
เเลวเจอกน

675
01:07:32,108 --> 01:07:33,908
จะมีคนมาร้บคุณทีสนามบีน

676
01:07:34,811 --> 01:07:35,901
เขาฮู้หมว่าฉ้นไปตึวย

677
01:07:38,648 --> 01:07:39,738
ร้กษาตัวให้ดืนะ

678
01:07:40,183 --> 01:07:40,983
'
คะ

679
01:07:41,184 --> 01:07:42,484
ขอบใจ

680
01:07:44,686 --> 01:07:45,586
วู้ ยั
เเลวเจอกน

681
01:07:45,654 --> 01:07:46,644
มาเถอะ

682
01:07:57,065 --> 01:07:58,355
การุคขืออกมาจากคอนเทนเนอร์

683
01:07:58,433 --> 01:08:00,423
กั้บคนคุมบาร้ 2 คน

684
01:08:01,102 --> 01:08:02,592
ฉันว่ามั่นคงมาดูผู้หญิง

685
01:08:03,037 --> 01:08:05,327
| ขุ่ สี่ ยั
กอนทา การเเลกเปลยนกบโค

686
01:08:05,906 --> 01:08:08,306
คอนเทนเนอร์มีทีไม่ว่างมากนัก

687
01:08:08,775 --> 01:08:12,265
ไม่เเน่ ถัามั่นเข็อมต่อถึงกันหมด

688
01:08:12,879 --> 01:08:14,469
มีข่าวลือว่า

689
01:08:14,647 --> 01:08:18,447
อู่นันเปี๋นโรงงานสกัดยาของโค

690
01:08:18,717 --> 01:08:20,517
หรึอว่าควรบอกไวท์เอดดื

691
01:08:20,719 --> 01:08:23,519
เรายังไม่เเน่ใจเรึองยาเสพย้ต็ด

692
01:08:23,689 --> 01:08:26,089
เเละไม่เเน่ว่าลอร่าออู่ทีนีหรึอเปล่า

693
01:08:26,392 --> 01:08:28,792
วู้ ญิ ข์ วู้ . ยั วู้ .
ถาเราผด ไวทเอดตองสงเรากลบบานเเน

694
01:08:29,528 --> 01:08:30,518
ฉันจะไปกับคุณ

695
01:08:32,198 --> 01:08:33,288
ความคึดไม่เลวนี

696
01:08:33,966 --> 01:08:35,556
ฉันดูเเลตัวเองไตึ

697
01:08:36,134 --> 01:08:37,334
.วู้ ขุ่ . ฒิ
ไมตองหวง ขูหลง

698
01:08:37,569 --> 01:08:39,159
ฉันจะไปกับเขาเอง

699
01:08:39,403 --> 01:08:41,203
นายเคยท้าเเบบนีมาก่อนหรึอ

700
01:08:41,805 --> 01:08:45,105
ใข่ นาวี กโยธินสหร้ฐฯ

701
01:08:46,977 --> 01:08:48,267
ฉันยังมีเครึองมีอเก่า ๆ อยู่เลย

702
01:08:54,417 --> 01:08:55,407
อะไรน่ะ

703
01:08:55,685 --> 01:08:57,975
ปี๋นใหญ่พกพา 20 มมขุ่ 6 นัด

704
01:08:58,954 --> 01:09:00,854
ฉันไตึมาจากเพึอนขาวอิสราเอล

705
01:09:01,289 --> 01:09:02,089
คุณพระข่วย

706
01:09:02,257 --> 01:09:03,047
ใข่เเส้ว

707
01:09:03,592 --> 01:09:04,392
ฉันไม่เคยเจออะไรเเบบนีมาก่อน

708
01:09:04,493 --> 01:09:05,293
นายเคยไหม บีลลี

709
01:09:05,760 --> 01:09:06,660
ไม่

710
01:09:15,237 --> 01:09:16,927
ทางเขั้าอยู่ทีคอนเทนเนอร้ 4 ตู้นัน

711
01:09:17,506 --> 01:09:18,406
ประตสิ่เทา
คั

712
01:09:18,673 --> 01:09:19,873
คอนเทนเนอร้ 4 ตู้บน

713
01:09:20,041 --> 01:09:21,241
จะมีเครึอข่ายท่อเเอร้ออู่ภายใน

714
01:09:21,710 --> 01:09:22,910
เราจะเขั้าไปทางนัน

715
01:09:23,445 --> 01:09:24,735
- ลงมีอเลย
- ไปกั้นเถอะ

716
01:09:49,203 --> 01:09:50,903
ขนเเตงโมขี้นมาไตึ

717
01:09:51,272 --> 01:09:52,262
คร้บผม

718
01:10:02,616 --> 01:10:03,606
ฉันจะเขั้าไป ก่อน

719
01:11:03,444 --> 01:11:04,544
เธอไคั้นอะไรรึยัง

720
01:11:04,645 --> 01:11:05,935
บึ วู้
เรยบรอย

721
01:11:06,412 --> 01:11:07,812
ดืมาก

722
01:11:12,552 --> 01:11:14,542
ฉันจะคอยกั้นหสังให้นาย

723
01:11:14,687 --> 01:11:16,277
ฉันจะถือกระเป๋าให้

724
01:12:00,598 --> 01:12:02,188
เพีมเเอร์หน่อยสิ่

725
01:12:02,632 --> 01:12:03,532
ครับ

726
01:12:20,750 --> 01:12:22,050
วางปี๋นลง

727
01:12:32,227 --> 01:12:36,217
บีลลี บีลลี

728
01:12:39,867 --> 01:12:43,267
คนญี่ปุ๋นท้าเกราะกั้นกระลุนไตึเยืยมจริง ๆ

729
01:12:45,739 --> 01:12:46,639
ไปจั้ดการพวกมันเลย

730
01:12:47,808 --> 01:12:48,898
ไปกั้นเถอะ

731
01:12:55,382 --> 01:12:56,472
ออ กไป

732
01:13:05,392 --> 01:13:07,382
เอาคุญเเจมา

733
01:13:11,264 --> 01:13:12,664
ไปไตึ

734
01:13:19,239 --> 01:13:22,229
รีบไปเร็ว รีบไปเร็ว

735
01:13:27,581 --> 01:13:28,481
เกิดอะไรขี้น

736
01:13:28,582 --> 01:13:29,672
พวกมันจะระเบีดโรงงาน

737
01:13:30,617 --> 01:13:34,917
ไต๊ยัง

738
01:13:38,591 --> 01:13:39,581
๘ วู้
เรว เขา

739
01:13:45,197 --> 01:13:46,287
วู้ หึ ยั - พรอมรยง วู้ - พรอม

740
01:13:46,398 --> 01:13:47,188
ไป

741
01:13:51,270 --> 01:13:52,170
รถคันนีมีคุญเเจออู่

742
01:14:46,959 --> 01:14:48,049
บ่ บ่สี่
ลอราอยูทไหน

743
01:14:48,828 --> 01:14:49,918
ไปลงนรกขะเถอะ

744
01:14:51,096 --> 01:14:52,186
ไฮ้เบี้อก

745
01:14:56,702 --> 01:14:58,902
เขาถามนาย ไต๊นไหม

746
01:15:02,307 --> 01:15:03,707
เเส้วไง

747
01:15:12,550 --> 01:15:15,750
๘วู้' ขุ่ วู้ วู้
เเก กรูวา เราทาให เเกพูดได

748
01:15:17,355 --> 01:15:18,545
ฉันมีข่าวจะบอกเเก

749
01:15:19,290 --> 01:15:21,780
เเกยังไม่รู้หรอก

750
01:15:22,527 --> 01:15:23,617
. ๘ .
เเตเเกเสรจ เเน

751
01:15:26,364 --> 01:15:28,264
ไร้ประโยขน็สี้นดื

752
01:15:29,033 --> 01:15:30,733
เขิญตามสบาย เบนนี

753
01:15:52,457 --> 01:15:54,357
นีบีลลี หว่องพูด เเกมีป๊ญหาเเส้ว

754
01:15:54,893 --> 01:15:55,883
ฉันมีป๊ญหารึ

755
01:15:56,261 --> 01:15:58,251
ถัา เเกไม่ปล่อยตัว กาโรนี

756
01:15:58,429 --> 01:16:00,229
ฉันจะไม่ส่งตัวลอร่าใท็คร

757
01:16:00,832 --> 01:16:03,322
ปั้ | สี่ ถา เเกฆา กาโรน เเกไม่มีวันไตึเห็นเธออีกเเน่

758
01:16:04,202 --> 01:16:05,102
ไม่น่าเขี่อ

759
01:16:06,504 --> 01:16:10,004
ขืวืตคู่ทูของเเกมีค่าต่อเเกเหลือเกิน

760
01:16:10,808 --> 01:16:13,608
ฉันว่าเราน่าจะตกลงเรึองธุรกิจกันไตึ

761
01:16:14,279 --> 01:16:16,979
มาที่อู่เรึอฉ้นใน 2 ชั่วโมง

762
01:16:17,548 --> 01:16:18,638
ฉันจะไป

763
01:16:22,687 --> 01:16:23,977
สเเตนจ ะพาคุ ณไปหาไวท์เอด

764
01:16:24,154 --> 01:16:25,554
เขาจะพาคุณกสับบัาน

765
01:16:25,789 --> 01:16:28,089
ฉันฮึนดืทีคึองออู่เเบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ

766
01:16:28,257 --> 01:16:29,657
บ่ ปั้ สี่ ยั
จนกวาคุณจะไดกาโรบกลบมา

767
01:16:30,059 --> 01:16:31,249
ไม่เปี๋นไร

768
01:16:32,028 --> 01:16:35,118
พาลอร่าไปหาไวท์เอด

769
01:16:35,298 --> 01:16:38,098
บอกเขาใหัพาก๋าสังคนไปทีอู่เรึอของโค

770
01:16:40,036 --> 01:16:43,336
ตอน 7 โมงตรง

771
01:16:44,140 --> 01:16:45,230
นายจะไปทีนันคนเดืยวรึ

772
01:16:46,742 --> 01:16:47,642
บ่ สี่ ๘ ขื่ บ่
ใข นเปนเรองระหวาง

773
01:16:47,743 --> 01:16:50,743
ฉันกั้บอาโรลดึ โค

774
01:17:00,323 --> 01:17:02,023
- ยกข็น
- ยกข็น

775
01:17:25,047 --> 01:17:26,037
ยกมีอข็น

776
01:17:34,290 --> 01:17:35,380
เอาล่ะ เขั้าไปขั้างใน

777
01:18:14,663 --> 01:18:15,763
ฮึนดืทีไตึเจอกันอีก

778
01:18:16,799 --> 01:18:17,699
กาโรนี่ออู่ไหน

779
01:18:18,234 --> 01:18:19,934
ลอร่า ขาปิโร่ออู่ไหนล่ะ

780
01:18:21,103 --> 01:18:22,403
เพึอนฉันก่อน

781
01:18:23,071 --> 01:18:24,271
เเน่นอน

782
01:18:32,814 --> 01:18:33,914
ไฮ้สารเลว

783
01:18:34,716 --> 01:18:36,616
ยั ๘ ยั ยํ
ฉนเปนคนรกษาคาพูด

784
01:18:37,552 --> 01:18:39,042
วู้ วู้ ฒิ ขุ่
เเลวผูหญงละ

785
01:18:39,721 --> 01:18:40,711
เธอปลอดภัยดื

786
01:18:40,889 --> 01:18:41,979
. . วู้
เเนอยูเเลว

787
01:18:43,625 --> 01:18:44,515
ไวท์เอด

788
01:18:45,126 --> 01:18:46,316
ฉันเตึอนนายเเส้ว

789
01:18:46,961 --> 01:18:50,061
. ๘ วู้บึฒิ ฒิ
วาคุณโคเปนผูมอทธพล

790
01:18:50,532 --> 01:18:51,932
ไฮ้ระย์า

791
01:18:52,200 --> 01:18:54,690
ใข่ เเต่เงืนดืนะ

792
01:18:55,804 --> 01:18:58,714
. ขื่ งี้ อู้ วู้ บึ
ทาทางเรองนจะจบลงไดดวยด

793
01:18:59,841 --> 01:19:01,241
ยังคงเหลือเเต่

794
01:19:04,846 --> 01:19:07,246
ความบันเทึงส่วนลุดท๊าย

795
01:21:41,836 --> 01:21:42,926
วู้
เขามาเลย

796
01:23:42,457 --> 01:23:43,647
วู้ ญิ
เขา มาส

797
01:24:23,931 --> 01:24:25,231
ตามฉ้นมา

798
01:24:26,599 --> 01:24:28,999
๘ วู้
เรว เขา

799
01:24:32,505 --> 01:24:34,995
หยด


800
01:24:35,741 --> 01:24:36,941
ขู่หลีง ไปข่วยลอร่า ฉันจะไปข่วยกาโรนี

801
01:24:41,380 --> 01:24:42,780
อย่าขยับ

802
01:24:43,048 --> 01:24:44,138
ฉันตามรอยเเกมาหลายปิเเส้ว

803
01:24:44,250 --> 01:24:45,650
คราวนีเเกถูกจั้บเเส้ว

804
01:24:54,527 --> 01:24:56,017
ต็ดเครึอง

805
01:24:57,096 --> 01:24:58,386
หยุดมัน

806
01:25:18,483 --> 01:25:19,473
บีนทับมันเลย

807
01:25:29,327 --> 01:25:30,317
ไฮ้สารเลว

808
01:26:14,105 --> 01:26:15,295
เอาไฮ้นันมาข็

809
01:29:14,786 --> 01:29:16,476
ขื่ ๘ ฒิ ตั้
เพอเปนการตอบเเทนในการปฏบตงาน

810
01:29:16,621 --> 01:29:18,421
ซึ่ บ่ ปั้ ปั้
ขงสงผลใหสามารถกวาดลาง

811
01:29:18,790 --> 01:29:20,690
ยาเสพย้ต็ดกว่า 2 พันปอนฉีปื่ตึ

812
01:29:20,992 --> 01:29:23,392
กรมต๋ารวจเเห่งนิวยอร้ค

813
01:29:24,028 --> 01:29:26,828
จืงมีความภูมิใจทีจะ

814
01:29:27,031 --> 01:29:28,621
ขอมอบเหรียญกส้าหาญ

815
01:29:28,799 --> 01:29:30,289
เเค่ต๋ารวจหว่องเเละกาโรนี

816
01:29:50,587 --> 01:29:52,387
ยั ยั วู้ บึ สี่ วู้ ยั ปั้
ขอบคุณครบหวหนา ดใจทไดกลบบาน

817
01:29:53,056 --> 01:29:54,246
งานต่อไปของเราคึออะไร

818
01:29:54,758 --> 01:29:55,748

สลายมอบ

819
01:30:01,498 --> 01:30:02,898
- ฮึนดืตึวย บีลลี
- ขอบคุณคร้บ

820
01:30:03,100 --> 01:30:04,300
ท้าไตึดื

821
01:30:05,135 --> 01:30:08,435
ฒิ บึ วู้
ยนดดวย

822
01:30:09,305 --> 01:30:15,256