Singam 3 (2017) HD - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,959 --> 00:00:03,461
අවසාන කොටස්වලින්

2
00:00:08,375 --> 00:00:10,469
ඔයාලා මගේ කොල්ලට මොනා හරි කිව්වද?

3
00:00:10,542 --> 00:00:13,625
- මට ඔයාට කතාකරන්න ඔන∙
- ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා?

4
00:00:13,667 --> 00:00:16,796
මගේ මහත්තයා දන්නේ නැ∙
එයාට කෙන්ති යනවා∙

5
00:00:16,875 --> 00:00:18,172
මට ඔයාගේ උදව් ඔන∙

6
00:00:18,250 --> 00:00:20,548
කොහදෙ ඔයා?
කොහදෙ ඔයා?

7
00:00:20,625 --> 00:00:22,172
කොහදෙ ඔයා?

8
00:00:26,625 --> 00:00:36,171
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
තුසිත තියුෂාන්

9
00:00:38,000 --> 00:00:44,074

10
00:00:52,375 --> 00:00:54,377
පට්ට පොතක්∙

11
00:00:56,000 --> 00:01:02,074

12
00:01:09,542 --> 00:01:11,419
හා පැටියකේ ගැන තියෙන්නේ

13
00:01:13,875 --> 00:01:16,594
ඔයාට සීතල ඇති ඔයාට හරි ඇදුමක් වත් නැතුව

14
00:01:18,500 --> 00:01:21,333
කොහොමද ඔයා මගෙ ලගට ටිකක්
ආවොත් උණුසුම් වෙන්න?

15
00:01:22,166 --> 00:01:25,045
ඔයා හරියටම දන්නවා ගැහැණුන්ට
විශේෂයෙන් දැනෙන එවා හදාගන්න, ස්වොයර් ∙

16
00:01:29,834 --> 00:01:33,543
ඔයාව විශ්වාස කරන්නත් බැ, ස්වොයර් ∙

17
00:01:38,333 --> 00:01:39,755
මම ඔයාට ආදරයි∙

18
00:01:44,959 --> 00:01:46,882
බලන්නකො ඔයා∙

19
00:01:51,250 --> 00:01:52,593
මොනාද ඔයාට ඔන?

20
00:01:52,667 --> 00:01:54,544
මේ දැන්∙

21
00:01:58,291 --> 00:02:01,261
මට වෙන මොනවද ඔන?

22
00:02:03,000 --> 00:02:09,074

23
00:02:12,542 --> 00:02:15,295
- අහ්ඔහ්, බබො∙
- , අහ්ඔහ්, , මොකද?

24
00:02:15,375 --> 00:02:18,754
- මම හිතුවා ඔයාට රැස්විමක් තිබුණා කියල
- ඔව්, එත් එක 3:30 වෙනකම් නෙවයි∙

25
00:02:18,792 --> 00:02:20,920
බබො, 3:28යි∙

26
00:02:23,750 --> 00:02:25,752
ඉවරයි∙

27
00:02:25,792 --> 00:02:28,625
ඉවරයි∙
බබො, ඇයි ඔයාට දැන් බැරි∙∙∙

28
00:02:28,667 --> 00:02:30,510
දැන් යන්න, ඔයා යන්න, හරිද?

29
00:02:30,583 --> 00:02:34,463
මම මෙහෙ ඉන්නම්,ඇණවුම් කරන්නම්
මොනාහරි කැමක්∙∙∙

30
00:02:34,500 --> 00:02:36,878
ඇයි ඔයා චොකලට් අයිස්ක්‍රිම්
ඇණවුම් කරන් නැත්තේ∙

31
00:02:36,959 --> 00:02:41,044
මම අයේ ආපු ගමන්ම
මම ඔයාව ගන්නවා කැමට∙

32
00:02:52,500 --> 00:02:55,549
ඔයාට දැක්ක දේ පැහැදිලි කරන්න ඕන නෑනේ∙

33
00:03:26,959 --> 00:03:29,212
මොනාද ඔයා මගේ බඩුත් එක්ක කලේ, පුතේ?

34
00:03:31,667 --> 00:03:33,260
මේක ටිකක් රිදයි∙

35
00:03:34,667 --> 00:03:36,635
අව්∙

36
00:03:38,917 --> 00:03:40,760
ලැස්තිද මට මොකද වුනේ කියල කියන්න?

37
00:03:40,834 --> 00:03:44,384
අපි හැදුවේ අපදා ඇමතුම අපු තැන හොයන්න∙

38
00:03:44,458 --> 00:03:47,052
මම දැක්කා වරලෙෙන් අහස් කුර යනවා

39
00:03:47,125 --> 00:03:50,174
ඊලගට ස්වොයර්ගේ එකත් උඩට ගියා∙

40
00:03:50,208 --> 00:03:52,927
මම මගේ ඇන්ටනාවේ ස්විච් එක දැම්මා,

41
00:03:53,000 --> 00:03:55,503
සම්ප්‍රේෂකය ක්‍රියාත්මක වුනා∙∙∙

42
00:03:56,333 --> 00:03:58,927
∙∙∙එතකොටම අදුරු වුනා∙

43
00:04:00,458 --> 00:04:02,460
කොහොම හරි කවුරු හරි
පිටිපස්සෙන් ඇවිත් මට ගැහුවා∙

44
00:04:03,583 --> 00:04:06,462
- උපකරණත් විනාශ කරලද?
- ඔව්∙

45
00:04:07,917 --> 00:04:10,261
මෙකනම් ටිකක් අවුලක් තමයි∙
එත් වෙන මොකුත් කරන්න එපා∙∙∙

46
00:04:10,291 --> 00:04:14,592
මම කරන්නෙ මොනාද මම කල යුතු දේ
මිනිසාගේ වගකිම හොයාගන්න∙

47
00:04:16,250 --> 00:04:18,002
අපිට ඔතනින් කගේ හරි උදව් ඔන!

48
00:04:28,125 --> 00:04:29,593
මොකද වුනේ?

49
00:04:32,667 --> 00:04:33,839
ස්වොයර්∙

50
00:04:43,750 --> 00:04:51,794
Lost (ලොස්ට්) පළමු
කතාමාලාව 8වැනි කොටස

51
00:05:01,250 --> 00:05:02,752
උදැසන බදොහැරිම∙

52
00:05:02,834 --> 00:05:05,587
ඔයා නියමයි∙ ස්තුතියි∙

53
00:05:05,625 --> 00:05:09,425
හොදයි, මට ඔයාගේ තත්වෙ තරෙුණා
ඉතිං මම අමතරවත් ගෙනාවා∙

54
00:05:09,458 --> 00:05:13,258
- හොදයි, මට තාමත් ඇවිදින්න පුළුවන්∙
- අමාරුවෙන්∙

55
00:05:13,333 --> 00:05:16,382
ඔන එකක්, මම ඔයා ගැන දුක
හිතෙනවා මෙහෙම ඉදිද්දි

56
00:05:16,417 --> 00:05:18,761
ඔයා දන්නවෙනෙ මෙක පට්ට අවුවක්∙

57
00:05:18,792 --> 00:05:20,339
මෙන්න එකට තොප්පියක්∙

58
00:05:20,417 --> 00:05:23,546
දන්නවද, හොදම තොප්පිය තියෙන්නෙ ගුහාවේ∙

59
00:05:23,625 --> 00:05:25,923
එකෙ ඩොක්ටත් ඉන්නවා∙
එක ගොඩක්ම පහසුයි∙

60
00:05:26,000 --> 00:05:29,550
- මම වරෙළට කැමතියි, චාර්ලි
- ඔව්∙

61
00:05:29,583 --> 00:05:32,962
කාටද ඔන නැත්තෙ වැලි මැක්කොත්
එක්ක කලේ ගෙවන්න?

62
00:05:33,000 --> 00:05:36,630
මට මෙතන ඉන්න ඔන
කවදා හරි අපිව බේරගන්නකම්∙

63
00:05:38,959 --> 00:05:40,882
කවදා හරි අපිව බේරගන්නකම්∙

64
00:05:40,959 --> 00:05:42,961
හරි∙

65
00:05:52,166 --> 00:05:54,919
ආව්! ජැක් එක හොදයි
හිරිලා විතරයි∙

66
00:05:55,000 --> 00:05:57,753
ඔව්, ගොඩක් හිරිලා අද,∙

67
00:05:59,125 --> 00:06:01,799
පරෙොක්සයිඩ දාන්න තියනවා∙

68
00:06:01,875 --> 00:06:04,048
- එයා මගේ ඇගට පැන්නා
- ඇයි?

69
00:06:06,625 --> 00:06:10,084
- ශැනොන්ට ඇදුම තියනවා
- ඇදුම?

70
00:06:10,709 --> 00:06:13,167
- ඇයට අවුලක් බව පණෙුනෙ නැනේ
- ඇය ලග ,ඉන්හලරෝ එකක් තිබ්බා∙

71
00:06:13,250 --> 00:06:15,298
ඇය කවුරුත් දකින්නෙ නැතිවෙන්න ගත්තේ∙

72
00:06:15,375 --> 00:06:17,969
එයා පොඩි කාලේ ඉදන්ම එකෙන් දුක් විදිනවා∙

73
00:06:18,041 --> 00:06:20,635
හුස්මගන්නවා කියල හිතුවට ඇත්තටම නැ∙

74
00:06:20,709 --> 00:06:23,792
- ඉන්හලරෝ එකක් තිබුණද?
- එක දවස් ගානක ඉදන් ආගිය අතක් නැ∙

75
00:06:23,875 --> 00:06:26,469
එත් මම ගාව එකට බෙහෙත් තියනවා
මාස ගානකට ඇතිවෙන්න∙

76
00:06:26,500 --> 00:06:29,379
ඇයට එක අමතක වයි කියලා, එක මගේ
සුට්ස් කසෝ එකෙ දාගත්තා∙

77
00:06:29,417 --> 00:06:32,136
අද මම දැක්කා අර අමනයා
,ගිළුණු නැව , පොත කියවනවා.


78
00:06:32,208 --> 00:06:35,212
- එක ඔයාගෙන් මග හැරෙන්න ඇති
- එක තිබුනේ මගේ බැග් එකෙ, මම එක දැක්කා∙

79
00:06:35,291 --> 00:06:37,168
එයා ගවා මගේ පොත තිබුණා නම්
එයා ගවා මගේ බඩුත් ඇති∙

80
00:06:37,208 --> 00:06:40,132
එයා ගවා මගේ බඩු තියනවා නම්
එයා ගවා ඉන්හලරෝ එකත් ඇති∙

81
00:06:45,166 --> 00:06:47,715
එයාගේ හුස්මගැණිම අද අමාරුවෙගෙන එන්නෙ∙

82
00:06:47,792 --> 00:06:51,842
එයාට අමාරු වුනොත්
හොදකර ගන්න ක්‍රමයක් නෑ∙

83
00:07:03,458 --> 00:07:04,835
කොහදෙ එක?

84
00:07:04,917 --> 00:07:07,261
හයි, ඩොකා
ගොඩ කාලෙකින්, දැක්කෙ නැ∙

85
00:07:07,333 --> 00:07:08,880
- කොහදෙ එක?
- කොහදෙ මොකක්ද?

86
00:07:08,917 --> 00:07:11,420
කෙල්ලගේ ඇදුමට ගන්න බෙහෙත්∙

87
00:07:11,500 --> 00:07:14,379
- ශැනොන්, ලග තිබුණු ඉන්හලරෝ එක
- ආ, එකද∙

88
00:07:14,417 --> 00:07:16,761
උඹ ගහලා තියෙන්නෙ අර ළමයට
එයාගේ නංගිට උදව් කරන්න යද්දි∙

89
00:07:16,834 --> 00:07:20,213
නැ, මම කැගැහුවේ
එයා මගේ බඩු හොරෙන් ඇද්ද නිසා∙∙∙

90
00:07:20,250 --> 00:07:22,048
- උබගේ එවා?
∙∙∙මම අරන් තියාගත්ත එවා∙

91
00:07:22,083 --> 00:07:25,428
උඹ ගන්නවා කගේ හරි සුට් කසෝ
එකක් ඊට පස්සේ කියනවා උෙඕලු

92
00:07:25,500 --> 00:07:30,051
මම දන්නැ උඹ මෙහෙ ඉදන් ගුහාවට
යද්දි මොනා අරන් දිව්වද කියල,

93
00:07:30,125 --> 00:07:32,548
එත් පහළට, ගන්න දශමයක් වත් නැ∙

94
00:07:32,583 --> 00:07:35,427
- මිනිහො හරියට දෙපළ ආරක්ශා කරගන්නවා
- නැගිටපන්∙

95
00:07:36,750 --> 00:07:39,424
- ඇයි? උස බලන්නද?
- නැගිටපන්!

96
00:07:39,500 --> 00:07:43,425
- උඹට විශ්වාසද මෙ ප්‍රශ්ණෙ විදන්න ඔන කියල
- ඔව්, අනිවාරෙන්ම∙

97
00:07:45,375 --> 00:07:47,878
හයි∙

98
00:07:47,959 --> 00:07:50,087
මොකද මේ වෙන්නේ?

99
00:08:01,792 --> 00:08:04,796
ඔයා මට කිව්වෙ ඔයා බැටොන් රොග්
ගියා කියලා ගණුදෙනුව ඉවර කරන්න∙

100
00:08:04,875 --> 00:08:07,298
මාව විශ්වාස කරන්න
මෙක පැහැදිලි කරන්න වෙලාවක් නෑ∙

101
00:08:07,375 --> 00:08:09,093
මම දැනටත් පරක්කුයි∙

102
00:08:09,125 --> 00:08:13,210
මට මේ හමුවිම මග හැරුනොත්
මුළු ගණුදෙනුවම ඉවරයි, හරිද?

103
00:08:16,500 --> 00:08:20,050
මෙතන ඔක්ක්ම ඩොලර් 140,000 තියනවා∙

104
00:08:21,041 --> 00:08:25,717
මෙක තලෝ පතලක සිද්ධියක් මකේසිකොවෙ∙

105
00:08:25,792 --> 00:08:28,671
ඩොලර් 300,000 හම්බ වෙනාවා ඔයාට එක පාරින්∙

106
00:08:28,750 --> 00:08:32,708
ඔයා ඉක්මනටම ආයොජනය කරනවා නම්,
රජයේ අනුග්‍රහය නිකම්ම හම්බ වෙනවා

107
00:08:32,709 --> 00:08:35,963
සති දෙකෙන් ඔයා සල්ලි තුන්ගුණ වෙනවා∙
තුන්ගුණක්∙

108
00:08:36,000 --> 00:08:38,469
- 300,000 ?
- ඔව්∙

109
00:08:38,500 --> 00:08:42,130
- ඔයා ගාව 140 තියනවා
- මම අයොජකයකේ හොයාගත්තා ටොරන්ටො වලින්∙

110
00:08:42,166 --> 00:08:43,793
එයාට 50ට 50 ඔනලු∙

111
00:08:43,834 --> 00:08:46,963
සති දෙකක් ඇතුලත,
අනිවා ඩොලර් මිලයනයක් අතේ∙

112
00:08:47,041 --> 00:08:51,126
ජසෝ, මෙක මගේ අවස්තාව∙

113
00:08:55,792 --> 00:08:57,385
මෙන්න තව පිළිතුරක්∙

114
00:08:57,458 --> 00:08:59,131
ඔව්? මොකක්ද ඒ?

115
00:08:59,166 --> 00:09:02,921
එකට මමත් ඔයාට දෙනවා 160,000
ඊලගට අපි ලාභය බදොගමු∙

116
00:09:03,000 --> 00:09:08,336
ඇත්තට? එතකොට මොන ලොකෙන්ද
ඔයා එක පාරම ඩොලර් 160,000 ගෙන්නේ?

117
00:09:09,208 --> 00:09:10,801
මගේ මහත්තයාගෙන්∙

118
00:09:12,458 --> 00:09:13,835
මම ඌව මරණවා∙

119
00:09:13,875 --> 00:09:17,334
- එකෙන් බෙහෙත් ලැබෙන්නැනේ
- මට සැනසිමක් ලැබයි∙

120
00:09:17,417 --> 00:09:19,670
ඉතිං මොනවද ඔයා නවත්තන්නේ?

121
00:09:20,834 --> 00:09:24,714
අපි වනචාරියො නෙවයි, කටෝ∙
තාම නැ∙

122
00:09:26,375 --> 00:09:27,718
ස්වොයර්, කතාකරන්න මට ඉඩ දෙන්න∙

123
00:09:28,041 --> 00:09:30,260
ඔයා මොකද හිතන්නෙ
එයා ඔයා කියන දේ අහයිද?

124
00:09:31,375 --> 00:09:34,458
එයා කියනවා අපි අතර සබැදියාවක් තියනවලු∙

125
00:09:38,333 --> 00:09:41,803
- ඔයාටත් තියනවද?
- අයියේ∙∙∙∙

126
00:09:52,500 --> 00:09:54,753
මොනාද ඔයාට ඔන?

127
00:09:57,542 --> 00:10:01,752
- සමාවෙන්න?
- මොනාද ඔයාට ඔන, ස්වොයර් ?

128
00:10:02,875 --> 00:10:06,049
මෙ ප්‍රශ්ණටෙ නම් මගේ ලග ගොඩක් උත්තර තියනවා,

129
00:10:06,125 --> 00:10:08,378
මට තාමත් තරෙුණෙ නැ කොහෙන්පටන්ගන්නද කියල∙

130
00:10:08,417 --> 00:10:11,375
ඔයාට මොනවා කරන්නද ඉන්හලරෝ එකක්?

131
00:10:11,417 --> 00:10:13,260
ආ ∙

132
00:10:13,333 --> 00:10:16,837
හොද ප්‍රශ්ණයක්
තදින් අල්ලගෙන්න ඉන්න∙

133
00:10:18,625 --> 00:10:20,719
මොනවද මට ඔන ?

134
00:10:24,125 --> 00:10:26,048
ඔනම නම් හාද්දක් දෙන්න∙

135
00:10:26,125 --> 00:10:28,594
- මොකක්?
- හාද්දක්∙

136
00:10:28,667 --> 00:10:30,635
ඔයාගෙන්, දැන්මම∙

137
00:10:34,250 --> 00:10:35,593
මම එක මිල කරන්නැ∙

138
00:10:36,291 --> 00:10:38,464
- මිලකරන්නෙ මොකක්ද?
- රැගුම∙

139
00:10:39,166 --> 00:10:41,760
තව උත්සහ කරන්න වයි, ස්වොයර් ∙

140
00:10:42,583 --> 00:10:48,261
මම ඔයාගෙන් අහන්නෙ ගැණියකේට අරහේ
හුස්මගන්න බැරුව ඉදිද්දි ඔයාට ඕන මගෝන් හාද්දක් ගන්නද?

141
00:10:49,083 --> 00:10:51,711
කවුරුවත් එක පිළිකුල් කරන්නැති වයිද∙

142
00:10:53,333 --> 00:10:55,756
මම ඔයා දිහා බලාගෙන හිටියා කියල දන්නවද∙

143
00:10:55,792 --> 00:10:59,251
- බැලුවා මාව, මොකටද?
- අර කොල කැල්ලත් එක්ක∙

144
00:10:59,291 --> 00:11:02,295
අර ඔයා සාක්කුවේ දාගෙන ඉන්න එක∙

145
00:11:02,375 --> 00:11:05,675
මම දැක්කා එතකොට ඔයාගේ මුණෙ හැගිම් එක කියවදි∙

146
00:11:05,750 --> 00:11:10,506
කොච්චර පරිස්සමෙන්ද එක ඔතව්වෙ
ඒ කියන්නෙ මොනාහරි ඔයාගේ

147
00:11:10,583 --> 00:11:13,678
ඉතිං ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්
ඔක්කම ඔයාට ඔන විදිහට,

148
00:11:13,750 --> 00:11:16,799
එත් මම දන්නවා කොහේ හරි තැනක
මනුස්සකමක් ගැවිලා හරි ඇති කියලා∙

149
00:11:16,875 --> 00:11:18,548
මට බෙහෙත් ටික දෙන්න∙

150
00:11:18,625 --> 00:11:22,129
- ඔයා හිතනවද ඔයා මාව තරෙුම් ගත්තා කියල?
- ඔව්∙

151
00:11:22,166 --> 00:11:23,839
- ඔව් මම එහෙම හිතනවා∙∙
- කට වහපන්!

152
00:11:26,417 --> 00:11:29,546
ඕනද මගේ මොන වගේ මනුස්සකමක්ද
තියෙන්නෙ බලන්න?

153
00:11:31,291 --> 00:11:32,292
කියවපන් එක∙

154
00:11:37,542 --> 00:11:40,295
කියවපන් එක, හයියේන්∙

155
00:11:45,291 --> 00:11:48,340
, දයාබර මිස්ටර් ස්වොයර්,

156
00:11:48,417 --> 00:11:51,375
ඔයා දන්නෙ නැ මම කවුද කියල
එත් මම දන්නවා ඔයා කවුද කියල,

157
00:11:51,417 --> 00:11:54,011
ඒ වගේම මම දන්නවා ඔයා මොනවද කලේ කියල∙

158
00:11:56,000 --> 00:11:59,755
ඔයා මගේ අම්මත් එක්කත් එකට ඉදල තියනවා,

159
00:11:59,834 --> 00:12:03,338
ඊලගට ඔයා මගේ තාත්තගේ
සල්ලි ඔක්කම හොරකම් කරලා∙

160
00:12:03,875 --> 00:12:09,211
ඉතිං ඒ තරහට එයා මගේ අම්මව මැරුවා∙

161
00:12:10,000 --> 00:12:12,173
ඊලගට එයත් සියදිවි නසා ගත්තා∙ ,

162
00:12:12,208 --> 00:12:14,381
දැන් නම් නවත්තන්න එපා∙

163
00:12:14,458 --> 00:12:16,631
හොදම කැල්ලට යන්නේ∙

164
00:12:20,792 --> 00:12:23,295
, මම දන්නවා ඔයාගේ නමත්∙

165
00:12:23,375 --> 00:12:26,754
දවසක මම ඔයා හොයාගන්නවා වගේම මේ ලිව්ම දෙනවා,

166
00:12:26,834 --> 00:12:29,633
ඉතිං මට මතක තියේවි ඔයා මටත් කරපු දේ∙

167
00:12:32,417 --> 00:12:35,546
ඔයා මගේ දමොපියන් මැරුවා∙ මිස්∙ස්වොයර් ∙ ,

168
00:12:46,083 --> 00:12:48,586
දැන්, අර හාද්ද ගැන∙

169
00:12:55,417 --> 00:12:57,715
මම හිතන්නේ නැ∙

170
00:13:14,500 --> 00:13:15,922
ලොක්∙

171
00:13:15,959 --> 00:13:19,759
ඔයා ඊයේ ඉර බැහැල යන වෙලාවෙ කොහදෙ හිටියේ?

172
00:13:20,417 --> 00:13:24,217
මම බය හිටියේ මගේ එකම සාක්ෂිකරු ඌරාගේ හොඩුවාක් ගැන

173
00:13:24,291 --> 00:13:27,135
එක මම අපේ රැ කැමට හම ගගහා හිටියේ∙

174
00:13:27,208 --> 00:13:29,836
මට ඇහුණා ඔයා අපදා ඇමතුමක් දෙන්න හදනවා කියල

175
00:13:29,917 --> 00:13:33,217
ඉතිං කොහොමහරි පණෙ විදිහට නම්
ඔයාට ගහලා තියෙන්නෙ හෙතුවක් ඇතුව

176
00:13:33,250 --> 00:13:35,344
මෙ දුපතෙන් යන්න හදන්නෙ නැතුව ඉන්න∙

177
00:13:37,417 --> 00:13:42,127
කවුරු හරි අපේ තත්වයේන් ප්‍රයොජන ලබන කෙනකේ?

178
00:13:44,166 --> 00:13:46,464
වගමෙ මම දැකලා තියනවා
ඔයාගයි ස්වොයර් අතරයි

179
00:13:46,542 --> 00:13:48,590
නොරිස්සුම් ස්භාවයක්∙

180
00:13:48,625 --> 00:13:50,719
නැ එයා හිටියේ නැ∙

181
00:13:50,792 --> 00:13:54,296
මට වදින්න කලින්
මම දැක්කා අහස් කුර යනවා,

182
00:13:54,375 --> 00:13:57,128
එක තියේන්න කිලොමිටර දෙකකටවත් එහා∙

183
00:13:57,166 --> 00:13:59,214
එයාට එන්න තරම් වෙලාවක් නැ∙∙∙

184
00:13:59,291 --> 00:14:03,125
නුලට ගිණි තියලා
එයා පාර හොයාගෙන එද්දි පරක්කු වෙනවා∙

185
00:14:04,917 --> 00:14:07,511
- කොහොමද එයා∙∙∙?
- ඔනම කෙනකේ ටිවි බලනවා

186
00:14:07,583 --> 00:14:10,302
ඔන කෙනකේ දන්නවා එක හෙමින් වෙන්න දෙන හැටි∙

187
00:14:12,166 --> 00:14:14,260
සිගරට් එකක් පාවිච්චි කරලා∙

188
00:14:24,000 --> 00:14:26,674
මෙක කොපුට දාගන්න ඉලග පාර ගන්න∙

189
00:14:39,917 --> 00:14:43,217
දැන් හුස්මගන්න උත්සහ කරන්න∙
හුස්මගන්න∙

190
00:14:43,291 --> 00:14:45,714
අනේ, ශැනොන් මාත් එක්කම ගන්න∙

191
00:14:58,709 --> 00:15:01,167
දෙනවා මට ඉන්හලරෝ එක∙

192
00:15:01,208 --> 00:15:02,551
දැන්ම∙

193
00:15:04,583 --> 00:15:07,928
මම පුදුමවෙන්නෙ ඔක අහන එක
නියමට නවත්තපුවාම∙

194
00:15:18,417 --> 00:15:21,375
හොදයි, මේක තමයි වෙලාව, කවු-බොයි∙

195
00:15:21,959 --> 00:15:25,042
මම කියන්න කියලයි හිටියේ දවසක
අපි ඔක්කම වනචාරියො කියල∙

196
00:15:25,125 --> 00:15:27,253
හිතුවේ නැද්ද එක ඔයාගේ ඇතුලෙත් තියනව කියල∙

197
00:15:37,917 --> 00:15:40,011
දැන් ඔක්කම හම්බුණාද?

198
00:16:03,834 --> 00:16:07,134
මට විශ්වාස නැ
ඇත්තටම මෙක හොද අදහසක් ද කියල∙

199
00:16:07,208 --> 00:16:08,416
ඇයි නැත්තෙ?

200
00:16:08,417 --> 00:16:12,627
මොකද යාළුවො අතර ගණුදණෙු හැමවලමෙෙ
ටිකක් අවුල් වෙනවා∙

201
00:16:14,625 --> 00:16:16,923
මම ඔයාව හොදට දන්නෙ නැති වුනාට,
ඔයාගේ බිරිදව දන්නවා∙

202
00:16:16,959 --> 00:16:19,166
ඇයත් එක්ක වැඩ කරලා තියනවා
රථ වාහන ගණුදණෙුවකට∙

203
00:16:19,250 --> 00:16:21,173
මට විශ්වාස නැ මම පහසුයිද කියලා∙

204
00:16:21,250 --> 00:16:24,208
ලොයුසියානා වල විදිමෙ වියදමට
දෙකක් තුනක් ආයොජනය කරන්න∙

205
00:16:24,291 --> 00:16:26,464
මොකක්ද මෙ,
නිතියේන් පැනගන්නෙ කොහොමද??

206
00:16:26,542 --> 00:16:29,136
බලන්න ඩෙවිඩ්, ඔයා අදිමදි කරනවා
මට එක තරෙනවා∙

207
00:16:29,208 --> 00:16:31,631
ඔයා දැව ගණුදණෙුව කරනවා නම්
ඔයාට මෙක ඔන න ැතුව ඇති∙

208
00:16:31,667 --> 00:16:35,092
- අපි මෙක කරන්න ඔන
- ජසෝ, මම තාම මෙයාව දන්නෙ නැ∙

209
00:16:35,166 --> 00:16:36,759
එයාට සල්ලි පෙන්වන්න∙

210
00:16:48,667 --> 00:16:51,876
- කොහොමද මම මෙක ඇත්තද දැනගන්නේ?
- සල්ලිද?

211
00:16:52,333 --> 00:16:55,337
කොහොමද ඔයා එක අද රැට තියාගෙන හිටියොත්∙

212
00:16:56,000 --> 00:16:57,843
බලන්න පුළුවන්∙

213
00:16:57,875 --> 00:16:59,468
මට එක ආරක්ෂා සහිතව තියනවා කියලා දැනගත්තොත් ඇති∙

214
00:17:06,333 --> 00:17:09,678
මොකද ඔයා දන්නවා
මෙක වෙන්නෙ නැ කියල∙

215
00:17:09,750 --> 00:17:12,173
මම වෙන කවුරු හරි ආයොජකයේක් හොයාගන්නම්∙

216
00:17:12,250 --> 00:17:14,173
මෙක තමා කැම පියවිම∙

217
00:17:14,208 --> 00:17:16,461
එහෙනම් මම ඔයාලව සදුදා හමුවෙන්නම්∙

218
00:17:16,542 --> 00:17:18,840
- ඩෙවිඩ්∙
- ඩෙවිඩ්∙

219
00:17:18,917 --> 00:17:20,635
ඉන්න∙

220
00:17:24,500 --> 00:17:27,049
උණුසුම්, ලොම් සහිත තුවා∙

221
00:17:27,125 --> 00:17:29,127
ඔයාගේ වාරේ∙

222
00:17:29,208 --> 00:17:31,176
Uh∙∙∙

223
00:17:32,208 --> 00:17:35,553
- බනොෆ්ෆි කුරුල්ලො
- කලින් කිව්වා∙

224
00:17:35,625 --> 00:17:38,128
ටොෆි සහ ක්‍රිම්∙ ම්ම්ම්∙

225
00:17:38,208 --> 00:17:40,882
ඒ කැම තමයි ඔයාට මග හැරුණු එකම දෙවල්නේ?

226
00:17:40,959 --> 00:17:44,884
ඔයා ගැබ්බරයි
මම අහන්නේ, ඔයා මොකකටවත් ආශා නැද්ද?

227
00:17:44,959 --> 00:17:48,418
අච්චාරු? බැදපුවා, අයිස්ක්‍රිම්?
චොකලට්∙∙∙

228
00:17:48,500 --> 00:17:50,343
රටකජු බටර්∙

229
00:17:50,417 --> 00:17:53,967
මමයි එකම ඔස්ට්‍රලෙියානුවා
කවුද රටකජු බටර් වලට අකමැති∙

230
00:17:54,041 --> 00:17:56,419
මට පුළුවන් ඔයාට රටකජු බටර් ගෙනත් දාන්න∙

231
00:17:56,500 --> 00:17:59,333
- ආහ්, ඔයාට පුළුවන්ද?
ඔව් මට පුළුවන්∙

232
00:17:59,375 --> 00:18:02,720
මම ඔයාට රටකජු බටර් ගෙනාවොත්
ඔයා මෙ වරලෙ අතහරින්න ඔනා

233
00:18:02,792 --> 00:18:05,045
වගමෙ ගුහාවට යන්න∙

234
00:18:10,250 --> 00:18:11,593
එකගද∙

235
00:18:13,083 --> 00:18:16,917
- උදව් කරන්න! ඇය හුස්ම ගන්නෙ නැ!

236
00:18:16,959 --> 00:18:18,882
ගොඩක් නරක අතට හැරිලා තියේන්නෙ∙

237
00:18:18,959 --> 00:18:20,836
ශැනොන්? අහන්න∙

238
00:18:20,875 --> 00:18:22,593
අහන්න∙
අහන්න∙

239
00:18:22,667 --> 00:18:25,546
ඔයා මම කියන දෙ අහන්න ඔන∙
මෙ ඇදූමම නෙවයි∙

240
00:18:25,625 --> 00:18:27,548
මෙක අවුල් සහිත බව, එක ඔයාගේ ඔළුවෙ තියෙන්නෙ
හරි∙

241
00:18:27,583 --> 00:18:31,042
ඔයා දන්නවා ඔයාගේ බෙහෙත් නැ කියල
දැන් ඔයා එකට භයවෙලා ඉන්නෙ∙

242
00:18:31,083 --> 00:18:33,757
බලන්න මගේ දිහා
අපිට මෙකට එරෙහිව සටන් කරන්න පුළුවන්∙

243
00:18:33,834 --> 00:18:36,428
එකට, හරි?

244
00:18:36,500 --> 00:18:39,128
ඔළුව කිරා වට්ටන්න,ශැනොන්
හොදයි∙

245
00:18:39,709 --> 00:18:42,383
- හුස්මගන්න
- ඉන්හලරෝ එක ඔනමයි∙

246
00:18:42,458 --> 00:18:45,132
- නහයේන් හෙමිට හුස්මගන්න∙

247
00:18:45,208 --> 00:18:47,961
නැ, නැ, නැ∙ නහයේන් නහයේන්
මෙ වගේ∙

248
00:18:48,625 --> 00:18:50,923
ඔයාට මෙක කරන්න පුළුවන්,ශැනොන්∙
ඔයාට එක කරන්න පුළුවන්∙

249
00:18:51,000 --> 00:18:53,469
- නහයෙන් හුස්මගන්න∙

250
00:19:02,667 --> 00:19:05,466
ඔයා ඔහොම්ම හුස්ම ගන්න∙
හරි, ඔයාගේ පාට අයේ එනවා∙

251
00:19:05,542 --> 00:19:07,135
දැක්කනේ? මම දන්නවා ඔයාට මෙක කරන්න පුළුවන්∙

252
00:19:07,208 --> 00:19:09,427
- එක් දැනෙනවද? එක හරියනවා
- ඔව්∙

253
00:19:09,500 --> 00:19:12,800
හරි ආයේත් නහයේන් ගන්න∙

254
00:19:16,250 --> 00:19:18,548
හරි ඒ විදිහට කරගෙන යන්න∙

255
00:19:18,625 --> 00:19:21,344
අන්න එවගේ
නියමයි, හොදට කරනවා∙

256
00:19:26,709 --> 00:19:30,168
එයාව සංසුන් කරන්න
භයවෙන්න දෙන්න එපා∙

257
00:19:32,458 --> 00:19:35,132
වාව්, මචං
එක නම් භය හිතෙනවා∙

258
00:19:35,208 --> 00:19:38,758
මම කිව්වෙ එක හරියට∙∙∙

259
00:19:39,417 --> 00:19:41,920
∙∙∙අද්භූත මොහොතක්∙

260
00:19:48,625 --> 00:19:50,377
ජැක්!

261
00:19:50,875 --> 00:19:53,594
මොනාද වුනේ ඒවට
එයා ලග බෙහෙත් නැත්නම්?

262
00:19:55,417 --> 00:19:57,715
එහෙනම් අපිට ස්වොයර්යව හදාගන්න
වෙනවා එවා අපිට දෙන විදිහට∙

263
00:19:57,792 --> 00:19:59,419
ඔව්, එකට මොනාද මම කරන්නේ∙

264
00:19:59,458 --> 00:20:02,211
නැ, ඔයා නෙවයි∙ මම∙

265
00:20:02,291 --> 00:20:04,714
මම අවුරුදු පහක් රාජ්‍යා ආරක්ෂක එකකයේ වැඩ කලා∙

266
00:20:04,792 --> 00:20:06,635
ඔයා හිටියේ සන්නිවදෙන නිලධාරියේක් විදිහටනේ∙

267
00:20:06,709 --> 00:20:10,543
මගේ පුහුණුවේ කොටසක් තමයි
හතුරන් සමග සන්නිවදෙනය කිරිම∙

268
00:20:13,041 --> 00:20:16,136
මට එයත් එක්ක ඉන්න මිනිත්තු දහයක් දෙන්න∙

269
00:20:16,208 --> 00:20:17,881
එයා අනිවාරෙන් බෙහෙත් ටික දයි∙

270
00:20:23,750 --> 00:20:26,003
ඔව් නේ?

271
00:20:27,834 --> 00:20:29,302
ඔව්∙

272
00:20:34,291 --> 00:20:37,295
ප්ලෙන් එකෙන් ගත්ත කෑම ඔක්කම
සතියේන් ඉවර වුනා, බං∙

273
00:20:37,375 --> 00:20:40,094
මොකක්,
නැ හදිසියට ගන්න හංගලා තියගත්ත එවා?

274
00:20:40,166 --> 00:20:42,544
ඔයයි ජැකුයි දෙන්නා එකතුවෙලා
ගුහාවට ගොඩ ගහපුවා∙

275
00:20:42,625 --> 00:20:43,797
සමාවෙයන් බං∙

276
00:20:43,875 --> 00:20:47,459
රටකජු බටරුත් නැ
රටකජුත් නැ, නැ නැමයි∙

277
00:20:47,542 --> 00:20:49,010
ඔව්, එත්∙∙∙

278
00:20:49,083 --> 00:20:52,553
එහෙන් ගත්ත මොනවා හරි∙
මම කිව්වෙ බලන්නකො ඔයා∙∙

279
00:20:57,250 --> 00:20:59,594
- බලන්නෙ මොකක්ද?
- නැ, නැ, අහන්නකෝ∙∙∙

280
00:20:59,667 --> 00:21:01,920
- මහත පොරවල් කැම හංගලා තියාගන්නවා
කියලද උඹ හිතන්නේ? - නෑ∙

281
00:21:02,000 --> 00:21:05,550
අපි දැන් මෙහෙ සති දෙකක් තිස්සෙ ඉදන් ඉන්නෙ
ඔයා ඇත්තටම එතකොට∙∙∙

282
00:21:05,583 --> 00:21:07,551
- කටෝටු වෙලාද?
- මට ඔන රටකජු බැග් එක විතරයි

283
00:21:07,583 --> 00:21:10,052
මම ගාව කැම නැ, හරිද?

284
00:21:11,917 --> 00:21:15,046
වාර්තාවකට යන්නෙ
මගේ බලෝට් එකෙ කැලි කපලා∙

285
00:21:15,083 --> 00:21:16,255
ආ!

286
00:21:16,333 --> 00:21:19,963
මම තඩි පොරක්, එක බලන්න ඔන
නම් මාව ටිකක් කරේ තියන් යනවකො∙

287
00:21:20,041 --> 00:21:21,338
සමාවෙන්න∙

288
00:21:21,417 --> 00:21:23,215
සමාවෙන්න∙

289
00:21:23,291 --> 00:21:25,385
- එක නරක හැඩයක්∙
- ඔව්∙

290
00:21:25,417 --> 00:21:28,375
- මම එවා කාපු නිසයි
- ඉතිං එවා තාම බැග් එකෙ නැද්ද∙∙∙

291
00:21:28,458 --> 00:21:30,301
- අඩේ
- හරි∙

292
00:21:30,375 --> 00:21:32,002
හරි, මට සමාවෙන්න∙

293
00:21:39,583 --> 00:21:42,553
ඉදකින්∙ මොඩයා∙∙∙

294
00:21:48,125 --> 00:21:49,877
මයිකල්?

295
00:21:50,625 --> 00:21:52,923
- ආ∙
- ලෙඩ ගැණු ළමයා∙

296
00:21:54,500 --> 00:21:58,255
- හරි, ඇදුම∙
- ඔව්, ඇදුම∙

297
00:21:58,291 --> 00:22:01,295
මම හිතන්නේ මට පුළුවන් ඇයට උදව් කරන්න∙

298
00:22:11,333 --> 00:22:12,710
සුභ උදැසනක්∙

299
00:22:19,166 --> 00:22:21,168
මොනාද ඔයා කරන්නේ?

300
00:22:23,417 --> 00:22:27,001
- ජැක්!
- මෙක ස්වොයර්ගේ තේරීමක්, මගේ නෙවයි∙

301
00:22:27,083 --> 00:22:29,506
ඔයා මේක කරනවාමද∙∙∙

302
00:22:37,542 --> 00:22:41,592
උඹ නිර්භිත එකෙන් නෙවයිද?
මිනිහකේගේ ඇගට පයින්නෙ පොඩි ඉඩක් ලැබුණ ගමන්∙

303
00:22:46,792 --> 00:22:48,886
උහ්∙∙ඔ∙

304
00:22:48,959 --> 00:22:51,337
මම දැල් කරදරෙක, නැද්ද?

305
00:22:55,375 --> 00:22:57,377
ස්වොයර්∙∙∙

306
00:22:58,792 --> 00:23:02,001
අපි ඔයාට හරි දෙය කරන්න අවස්තාවක් දෙනවා∙

307
00:23:02,083 --> 00:23:07,385
දැන් මට කියන්න කොහදෙ ඇදුම බෙහෙත්
වගේම ඉන්හලරෝ එක∙∙∙

308
00:23:07,458 --> 00:23:09,460
∙∙∙මෙක නවත්තන්න නම්∙

309
00:23:09,542 --> 00:23:13,376
- නවත්තන්නෙ මොකක්ද, චිකො?

310
00:23:22,125 --> 00:23:24,173
එක මෙ විදිහට නම් නෙවයි වෙන්නෙ∙

311
00:23:27,166 --> 00:23:28,793
ඔව්, එක වදේදෙන්∙

312
00:23:40,208 --> 00:23:43,212
අපිට ඉරාකයේ නම් මෙහෙම උණගස් නැ,

313
00:23:43,291 --> 00:23:47,000
මොනා උනත්, අපිටත් තියනවා මෙකට සමාව එකක්∙
පන්∙

314
00:23:47,041 --> 00:23:49,419
එත් එකෙන් වෙන දෙ නම් එකයි

315
00:23:49,500 --> 00:23:52,879
මෙ උල හිමිට නියපොත්ත ඇතුලෙන් යවනවා∙

316
00:23:54,875 --> 00:23:57,253
උඹ දන්නවද මම හිතන දේ, අලි?

317
00:23:57,291 --> 00:24:00,716
මම හිතන්නෙ ඔයාට කවදාවත් ඇත්තට කවුරුත් ඔයාගේ
ජිවිතටෙ හිරිහැරයක් කරවල නැ වගේ∙

318
00:24:02,667 --> 00:24:05,170
අපි දෙන්නගමෙ අවාසනාවට∙∙∙

319
00:24:06,875 --> 00:24:08,843
∙∙∙ඔයා වැරදියි∙

320
00:24:24,166 --> 00:24:28,592
එච්චරද?
දැන් ඔක්කම හම්බුණාද?

321
00:24:28,667 --> 00:24:31,295
පතුරුගහන්නා

322
00:24:31,375 --> 00:24:33,594
වෙනසක් නැ, අපි ගොල්ෆ් වලදි
උඹලගේ පස්සට ගහනවා වගේ∙∙∙

323
00:24:41,917 --> 00:24:43,089
සයිඩ්∙

324
00:24:44,083 --> 00:24:45,630
සයිඩ්!

325
00:24:52,291 --> 00:24:55,386
නැ, දැන් නවත්තන්න එපා∙

326
00:24:55,458 --> 00:24:57,552
මම හිතන්නෙ මගේ අස්ථි කුහර පිරිසිදු වෙනවා∙

327
00:24:57,625 --> 00:25:01,175
- මොකක්ද මෙ ඔයාට වෙලා තියන දෙ?
- සමහර විට ඇහැ නැතිවයි∙∙∙

328
00:25:01,583 --> 00:25:03,551
∙∙∙දිව ටිකක් බුරුල් වයි∙

329
00:25:04,834 --> 00:25:07,337
හරි!

330
00:25:07,375 --> 00:25:08,467
හරි∙

331
00:25:11,834 --> 00:25:13,711
කොහදෙ එක?

332
00:25:14,875 --> 00:25:17,253
එක කෙනකේට විතරයි මම කියන්නෙ∙∙∙

333
00:25:18,417 --> 00:25:20,135
∙∙∙ඇයට∙

334
00:25:23,250 --> 00:25:26,049
- කටෝ?
- එකයි ගණුදණෙුව∙

335
00:25:30,417 --> 00:25:32,886
කියපන්, ස්වොයර්
උඹට මැරෙන්න ඔනද?

336
00:25:36,250 --> 00:25:39,129
,ප්‍රශ්ණයක්, පොරක් මගේ තැනින් ඇවිදගෙන යනකොට

337
00:25:39,166 --> 00:25:44,752
කියපං ඌ මගේ දිනුම් ඩොලර් 160,000 අතඇරියද

338
00:25:44,834 --> 00:25:48,043
රටවැසියන් ගැන හිතල,

339
00:25:48,125 --> 00:25:51,459
මම මේ කල්පණා කර කර හිටියේ
බලාපොරොත්තු සුන්වෙන්නෙ නැතිවයි නදෙ කියල

340
00:25:51,542 --> 00:25:54,466
ලස්සන මරණයකට නොගොස්∙

341
00:25:55,667 --> 00:25:58,170
ගණුදණෙුව අදින් ඉවරයි∙

342
00:25:58,250 --> 00:26:01,550
ගැණිව ගමකේ නැ∙

343
00:26:01,625 --> 00:26:05,505
සක්වළක් පෙන්නලා, ප්රොඩාවක් කලා
දෙන්නම රදේද අස්සේ

344
00:26:05,542 --> 00:26:07,920
එයාලා හිතන්නෙ එයාලා කපටි කියල∙

345
00:26:08,667 --> 00:26:11,216
දැන්, මහත්තයාට∙∙∙
එයාලට ඔන සල්ලි අත ගාන්න∙

346
00:26:11,291 --> 00:26:12,713
සුවද බලන්න∙

347
00:26:13,375 --> 00:26:15,753
විශ්වාස කරන්න එයාලට පිත්තල කසෝ එකක්

348
00:26:15,834 --> 00:26:18,508
එයාලගේ ට්‍රන්ක් එකට දැම්මොත්
කොහෙ යයිද කියනන් බැ,

349
00:26:18,583 --> 00:26:21,962
එයාලා දැන් හිතන්නෙ ලැබිච්ච අවස්තාවෙන්
,අවංකව අපරාධයක්, කරන්න∙

350
00:26:23,667 --> 00:26:25,089
හරි, ටකේස්∙

351
00:26:25,166 --> 00:26:27,589
උබ උබේ කැල්ලට තට්ටු කලා∙∙∙

352
00:26:29,500 --> 00:26:31,423
∙∙∙මොකටද උඹට මගේ සල්ලි ඔන වුණෝ?

353
00:26:31,959 --> 00:26:34,508
කොහදෙ උබේ බිතරේ,
ඇන්තිමට තියලා බැන්දේ?

354
00:26:34,542 --> 00:26:36,590
හොදයි, මොනවද මට කියන්න පුළුවන්?

355
00:26:36,667 --> 00:26:40,422
මම උපයන්න කැමතියි වගේම
එවා ඇති තාක් වියදම් කරන්නත් කැමතියි∙

356
00:26:43,750 --> 00:26:46,799
එක එහෙමම වෙනවා නම්,

357
00:26:46,875 --> 00:26:50,049
මම දන්නවා ඔය දෙවල් දෙකෙන්ම
මිනිස්සු පලෙෙනව කියල∙

358
00:26:50,083 --> 00:26:54,634
දැන් උෙඕ ගාව මගේ සල්ලි තියනවා
12 වෙන්න කලින් සියට 50කට වැඩිය මට ඔන,

359
00:26:55,333 --> 00:26:57,711
මම ඔයාට වෙන දේ ගැන කිව්වා නේ∙

360
00:27:22,041 --> 00:27:24,794
ඔන්න මම ආවා∙
කොහදෙ එක?

361
00:27:27,417 --> 00:27:31,797
එක කියන්න කැමතියි
ඔයා ඉක්මනටම මට හාද්දක් දුන්නාම∙

362
00:27:32,750 --> 00:27:35,424
මොකක්? ඔය ඇත්තටමද?

363
00:27:35,458 --> 00:27:39,338
බබො මම ගහකට බැදලා තියෙන්නෙ
කැලරෝව් අබිරහසට,

364
00:27:39,417 --> 00:27:42,011
මම දැන් ගොඩක් ඔත්පලයි
ශල්‍යවෛදය වරයකේ ලගට යන තරමට

365
00:27:42,083 --> 00:27:44,677
නියම ඉරාක වැඩ නිසා∙

366
00:27:45,667 --> 00:27:47,669
ඇත්තටම තමයි මම කියන්නෙ∙

367
00:27:48,583 --> 00:27:51,211
ඔයා මෙතන ඇත්තටම වෙච්ච දේ දැක්කෙනැ∙

368
00:27:51,291 --> 00:27:53,760
ඔයා වගේ කෙනකේට උනා නම්
හුස්ම හිරවෙලා මැරෙනවා

369
00:27:53,834 --> 00:27:57,043
මොකක්ද ඔයට තියෙන්නෙ මට පොඩි
එක හාද්දක් දෙන එක විතරයි?

370
00:27:58,291 --> 00:28:00,794
එක විතරමයි මුලික∙

371
00:28:00,834 --> 00:28:03,508
ඔයාගෙ වාසනාව මම පේරේතයකේ නෙවයි∙

372
00:28:12,834 --> 00:28:14,177
හරි

373
00:28:18,291 --> 00:28:19,964
හරි∙

374
00:29:13,291 --> 00:29:15,419
මම ගාව එවා නෑ∙

375
00:29:17,917 --> 00:29:19,510
මොකක්?

376
00:29:22,208 --> 00:29:24,711
බෙහෙත්∙

377
00:29:25,625 --> 00:29:27,923
මම ගාව ඇත්තෙත් නැ, ගත්තෙත් නෑ∙

378
00:29:28,000 --> 00:29:32,380
එතකොට පොත්, එයාලා කිව්වා එවා ඔයාගේ
බඩු අස්සෙ තිබිලා හොයාගත්තා කියල∙

379
00:29:32,417 --> 00:29:35,250
පොත වරෙළ හදෙි හදෙි තිබුණෝ∙

380
00:29:36,000 --> 00:29:38,594
ට්කක් බොන්න හියා ∙∙∙

381
00:29:51,917 --> 00:29:54,921
- එයා ගාව එක නැ∙
- මොකක්?

382
00:29:54,959 --> 00:29:58,884
ඌ බොරු කියන්නෙ එක ඔයා දැක්කෙ නැද්ද?
එයා පටන් ගත්ත වලෙෙ ඉදන්ම බොරු කිව්වේ∙

383
00:29:58,959 --> 00:30:01,963
එයාට මේ දුපතෙන් යන්න ඕන නෑ∙
එකයි එයා මට ගැහුවේ∙

384
00:30:02,041 --> 00:30:04,760
- මිනිත්තුවක් ඉන්න!
- එයා සම්ප්‍රේෂ්කය විනාශ කරා!

385
00:30:04,834 --> 00:30:07,292
ඔයා එක දන්නෙ නැනෙ
සයිඩ්∙

386
00:30:32,250 --> 00:30:33,467
ඔයා ඇන්නෙ නහරටෙ∙

387
00:30:34,083 --> 00:30:35,756
නවත්තගන්න අමාරුයි∙

388
00:30:37,917 --> 00:30:40,966
සයිඩ්, මගේ බඩු ටික ගෙන්න ගුහාවෙන්
වලෙුම් පටිත් එක්කම ∙

389
00:30:41,041 --> 00:30:42,293
යන්න!

390
00:30:45,250 --> 00:30:47,252
ඔයාට මේක නවත්තන්න පුළුවන්ද?

391
00:31:06,375 --> 00:31:08,503
කාගෝද මේ ලේ?

392
00:31:08,583 --> 00:31:10,506
කාගෝද මේ ලේ?

393
00:31:10,542 --> 00:31:12,715
ස්වොයර්∙

394
00:31:13,500 --> 00:31:16,674
ඔයා ස්වොයර් ලගට යන්න කලින් ඇයි
මට කිව්වෙ නැත්තෙ? එයා මගේ නංගි∙

395
00:31:16,709 --> 00:31:18,382
බුන්!

396
00:31:19,542 --> 00:31:21,510
මාව තනියම දලා යන්න එපා, හරිද?

397
00:31:29,917 --> 00:31:31,840
මම කොහෙවත් යන්නෙ නැ∙

398
00:31:32,250 --> 00:31:34,002
හරිද?

399
00:31:34,750 --> 00:31:36,502
හරි ∙

400
00:31:44,750 --> 00:31:45,922
මේවද හරි එක?

401
00:31:46,000 --> 00:31:49,504
- මම හිතන්නෙ මම හරි ගහ හොයාගෙන ඉන්නෙ∙∙∙
- මට පෙන්නන්න∙

402
00:31:49,792 --> 00:31:53,001
ආ, හරි නියමයි∙

403
00:32:07,500 --> 00:32:09,878
ම්ම්ම් ?

404
00:32:21,500 --> 00:32:22,501
එපා මිනිහෝ∙

405
00:32:23,834 --> 00:32:25,882
මම ඔයාට කිව්වනේ∙

406
00:32:26,542 --> 00:32:28,089
එපා∙

407
00:32:40,750 --> 00:32:43,378
යන්න දෙන්න, මම දන්නවා ඔයාට ඔන දෙ∙

408
00:32:43,417 --> 00:32:45,169
කට වහපන්
දගලන් නැතුව ඉදපන්∙

409
00:32:45,250 --> 00:32:48,550
උඹ මෙතනට වෙලා ඉන්නෙ
අයේත් විරයකේ වෙන්න,

410
00:32:48,583 --> 00:32:52,087
එක තමා උබට ඔන දේ
හැම දෙයක් ම හරියට කලා කියන එක∙

411
00:32:54,667 --> 00:32:59,252
එයාට කියන්න යන්න දෙන්න කියල, ෆ්‍රීක්ලස්
අපි එක කරලා ඉවරයි∙

412
00:32:59,291 --> 00:33:01,259
වෙන මොනවද මම ජිවත් වෙන්න ගන්නනේ?

413
00:33:03,417 --> 00:33:07,217
හයි, ජැක් මෙතන ඔයා දැනගත යුතු දෙයක් තියනවා∙

414
00:33:07,792 --> 00:33:10,386
මේස ටික හැරිලා තිබුණා නම්∙∙∙

415
00:33:11,959 --> 00:33:14,132
∙∙∙මම බලනවා උබේ මරණෝ∙

416
00:33:18,000 --> 00:33:19,001
හරි∙

417
00:33:20,542 --> 00:33:23,170
අපි ඉන්නෙ තලෝ ගණුදණෙුවක∙

418
00:33:23,250 --> 00:33:25,673
- අපි ලැස්තිද?
- ආ, අපි ලැස්තියි∙

419
00:33:26,166 --> 00:33:29,670
- අපිට අයේ සල්ලි ලැබෙන්නෙ∙∙∙
- හෙ ඉදන් සතියක් ඇතුලත∙ තුන් ගුණයක් වෙලා∙

420
00:33:29,750 --> 00:33:33,459
- ඔයා නගරය දාල යන්නෙ නැනේ?
- ඩෙවිඩ්, දයියනෙ ඇයි මෙ∙

421
00:33:33,542 --> 00:33:36,500
එයා ඔක්කම සල්ලි අපිටත් දිලා තිබ්බා
අපි නගරය අතඇරියේ න් වගේ තමා∙

422
00:33:36,583 --> 00:33:38,961
ඔයාට වටිනා බිරිදක් හම්බවෙලා තියෙන්නෙ, ඩෙවිඩ්∙

423
00:33:39,000 --> 00:33:41,128
එයාට යන්න නම් දෙන්න එපා∙

424
00:33:43,458 --> 00:33:46,553
හායි බබො,
මොනාද ඔයා මෙතන කරන්නෙ?

425
00:33:46,625 --> 00:33:48,502
ඔයාට දැන් හොදයිද?

426
00:33:48,583 --> 00:33:50,836
ඔයා මට කියවනවද?

427
00:33:50,917 --> 00:33:53,670
මිනිත්තුවක් ඉන්න, පැටියො
අපි ඉන්නෙ හමුවිමක නේ∙

428
00:34:02,875 --> 00:34:05,128
ඔයාට මොකද වුනේ?

429
00:34:05,166 --> 00:34:06,509
ගණුදණෙුව ඉවරයි∙

430
00:34:07,500 --> 00:34:09,377
- සමාවෙන්න?
- ගණුදණෙුව ඉවරයි, අමතක කරන්න∙

431
00:34:09,458 --> 00:34:11,506
- මොනාද ඔයා කරන්නෙ?
- මෙක විහිළුවක්ද?

432
00:34:11,583 --> 00:34:13,711
- කතා කරලා ඉවරයි, යනවා යන්නම∙
- ඔයා මෙහෙන් යන්නෙ නැ∙

433
00:34:13,792 --> 00:34:16,341
උඹ දන්නවද මම මේ සල්ලි එක
දවසින් හොයන්න කාපු කට්ට?

434
00:34:16,375 --> 00:34:18,252
උබේ අත අයින් කර ගනින්, කොල්ලා∙

435
00:34:18,333 --> 00:34:20,051
- ස්වොයර්?
- මොකක්ද මෙතන මෙ වෙන්නෙ?

436
00:34:20,125 --> 00:34:23,504
මෙක නමයි ඔයා කියපු වැඩෙ∙
ඔයා කිව්වා අපි ඉදිද්දි∙∙∙

437
00:34:23,542 --> 00:34:25,340
එයා කිව්වා?
මොනාද එයා කිව්වෙ,ජෙසිකා?

438
00:34:55,333 --> 00:34:57,552
ඔයා ජිවත් වෙන්න තරම් වසනාවන්තයි∙

439
00:35:00,750 --> 00:35:02,548
ජැක්?

440
00:35:03,500 --> 00:35:06,174
එයා ගුහාවට ගියා
ශැනොන්ව බලන්න∙

441
00:35:09,250 --> 00:35:12,254
මම එක අයේ ආයේ කියෙව්වා∙

442
00:35:12,333 --> 00:35:15,007
මට හිතාගන්න බැරි වුනේ ඔයා බුන්ට ගහපු එකයි

443
00:35:15,041 --> 00:35:18,750
ඔයා දැන් එයාට කිව්වා
ඔයා ලග එයාගේ නංගිගේ බෙහෙතුත් නැ කියල∙

444
00:35:19,041 --> 00:35:21,260
ඇයි එහෙනම් ඔයා එවා තියනවා වගේ රගපැවේ∙

445
00:35:21,333 --> 00:35:26,169
ඒක දෙයයි මම එක ගැන හරාඅවුසද්දි
ඔයාට ඔන වුනේ එකට වෛරකරන්න∙

446
00:35:27,625 --> 00:35:30,253
ඊලගට මම මෙ ලියුම් කවරෙ දිහා බැළුවා∙

447
00:35:31,500 --> 00:35:34,800
, ඇමරිකා ද්විශ්තවාර්ෂික∙
කෙනොසිවිල්, පුහුණු පාසල∙ ,

448
00:35:35,917 --> 00:35:37,464
එයා පොඩි ළමයකේ∙

449
00:35:37,542 --> 00:35:39,465
- අවුරුදු අටක් එහෙම නැත්නම් නමයක්
- කටෝ∙

450
00:35:39,542 --> 00:35:42,295
මෙ ළියුම ඔයාට ලියපු එකකේ නෙවයි∙

451
00:35:42,375 --> 00:35:44,628
ඔයයි මේක ලියලා තියෙන්නෙ∙

452
00:35:48,875 --> 00:35:50,877
ඔයාගේ නමත් ස්වොයර් නෙවයි නෙ?

453
00:35:55,083 --> 00:35:56,630
එක එයාගේ නම∙

454
00:35:58,500 --> 00:36:00,594
එයා සැකෙ තිබ්බ මිනිහකේ∙

455
00:36:01,166 --> 00:36:04,875
එයා මගේ අම්මට බොරු ආදරයක්
පෙන්නුවා සල්ලි ගන්න∙

456
00:36:06,000 --> 00:36:09,504
එවා ඔක්කම පිහලම අරන්,

457
00:36:10,458 --> 00:36:12,802
ඉතිං මම මෙ ලියුම ලිව්වා∙

458
00:36:14,625 --> 00:36:17,253
මම මෙ ලියුම ලිව්වෙ දවසක එයාව හොයාගන්න∙

459
00:36:18,792 --> 00:36:21,466
එත් එක නමයි දුක හිතෙන කැල්ල∙

460
00:36:22,125 --> 00:36:24,628
මම අවුරුදු 19දි,

461
00:36:25,583 --> 00:36:30,544
මට ඩොලර් හයක් ගෙවන්න වුනා මේ පොරවල්ලට
මම හිටපු කරදරෙන් බරෙන්න∙

462
00:36:33,000 --> 00:36:36,834
ඉතිං මාත් කෙල්ලෙක් හොයාගත්තා සල්ලි
තියෙන මහත්තයකේ ඉන්න තැනකින්∙

463
00:36:40,500 --> 00:36:43,629
පස්සෙ මම එවා ගත්තා∙

464
00:36:46,333 --> 00:36:48,335
එක කොච්චර කණගාටුදායකද?

465
00:36:49,250 --> 00:36:52,333
මම මිනිහකේ වුනා දඩයම් කරන්න∙

466
00:36:53,375 --> 00:36:56,003
මම ස්වොයර් වුනා∙

467
00:37:05,667 --> 00:37:07,920
ඔයාට මම ගැන කණගාටුවක් දැනෙනෙ නැද්ද∙

468
00:37:12,417 --> 00:37:13,794
මෙතනින් යනවා!

469
00:37:15,041 --> 00:37:16,918
යනවා!

470
00:37:48,792 --> 00:37:52,001
මම දන්නේ නැ එක හරි පුදුම දෙයක්∙
එයා මොන මොනවදො දලා ඇඹරුවා∙

471
00:37:52,041 --> 00:37:56,797
මෙයා එවා ශැනොන්ගේ පපුවේ ගැවා
විනාඩි දහයක් යන්න කලින් එයා හුස්මගත්තා∙

472
00:38:06,375 --> 00:38:08,503
කපුරු ගස්∙

473
00:38:09,583 --> 00:38:12,132
නියමයි, ජැක්∙

474
00:38:12,208 --> 00:38:13,460
ස්තුතියි∙

475
00:38:14,041 --> 00:38:15,964
ගොඩක්ම∙

476
00:38:38,458 --> 00:38:41,291
- මොනාද ඔයා කරන්නේ?
- ඔයාගේ බඩු ලැස්තිකරනවා∙

477
00:38:41,333 --> 00:38:43,802
ඔයා ගුහාවට යනවා∙

478
00:38:43,875 --> 00:38:45,923
ඔයාට බෑ?

479
00:38:45,959 --> 00:38:47,927
රටකජු බටර්?

480
00:38:48,625 --> 00:38:50,002
හිතාගන්න බැ∙

481
00:38:50,083 --> 00:38:51,426
ඔයාගේ ඇණවුමට∙

482
00:38:52,125 --> 00:38:55,299
ආ, පොඩි දෙයක් තියනවා∙

483
00:38:56,083 --> 00:38:58,552
එක ටිකක් වැඩියෙන් මොලොක් වෙලා∙

484
00:38:59,500 --> 00:39:01,002
එකට කමක් නෑ∙

485
00:39:10,125 --> 00:39:12,378
එක∙∙එක හිස්නේ∙

486
00:39:13,625 --> 00:39:15,218
මොකක්?

487
00:39:16,750 --> 00:39:18,878
නැ, හිස් නැ, එක ෆුල්∙

488
00:39:19,583 --> 00:39:21,005
කටටම පිරිලා තියෙන්නේ∙∙∙

489
00:39:21,083 --> 00:39:26,089
∙∙∙ඇගිල-දාලා-පිහල අරන්-ඔයාගෝ-කටට දාගන්න,

490
00:39:26,166 --> 00:39:31,002
අනේ දයියනේ, එක ඔයා හදලා තියේන්නෙ
කිරි විදුරුවකින්, වැඩියෙන් මොලොක් වෙන්න∙∙∙

491
00:39:39,792 --> 00:39:43,092
එක තමයි සුපිරි රටකජු බටර් එක
එක තාමත් රසයි∙

492
00:39:47,291 --> 00:39:48,463
ඔයාටත් ටිකක් ඔනද?

493
00:40:05,000 --> 00:40:06,217
සයිඩ්?

494
00:40:12,333 --> 00:40:13,960
මට මෙහෙ ඉන්න බැ∙

495
00:40:14,667 --> 00:40:15,793
මොකක්?

496
00:40:15,875 --> 00:40:17,718
මම යනවා
දන්නැ කොච්චර කාලෙකටද කියල∙

497
00:40:17,750 --> 00:40:19,752
සයිඩ්, ඔයාට බැ∙∙∙

498
00:40:20,917 --> 00:40:22,590
ඔයා දන්නේ නැ එහෙ මොනා තියනවද කියල∙

499
00:40:22,667 --> 00:40:25,841
මම නරක දෙයක් කලා කැලෙ
තියන භයානකත්වයට වඩා∙

500
00:40:26,959 --> 00:40:29,337
මොනාද මම අද කලේ,

501
00:40:29,417 --> 00:40:31,715
මොනාද මම ඇත්තට කලේ,

502
00:40:31,750 --> 00:40:35,050
මම දිවුරුවා අයේ කවදාවත් කරන් නැ කියල∙

503
00:40:35,125 --> 00:40:39,926
මට බැරිනම් පොරොන්දු තියගන්න,
මම මෙහෙ ඉන්න සුදුසු නෑ∙

504
00:40:41,291 --> 00:40:42,713
ඔයාට යන්න තැනක් මෙහෙ නැ∙

505
00:40:42,792 --> 00:40:45,716
කවුරුහරි දුපතෙ පිහිටිම බලන්න
ඉවුර දිගෙ ඇවිදින්න ඔන∙

506
00:40:45,750 --> 00:40:48,629
මොනාද තියෙන්නෙ බලන්නත්∙

507
00:40:48,709 --> 00:40:53,089
මට බැ හිතන්න හොද මිනිහකේ විදහට
එක කරන්න මම විශ්වාස කරන දටෙ වඩා ∙

508
00:40:56,417 --> 00:40:58,590
මම හිතනවා අපි අයේ හම්බවයි∙

509
00:41:21,583 --> 00:41:31,174
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
තුසිත තියුෂාන්

510
00:42:32,250 --> 00:42:34,719
ලොස්ට්
මතුසම්බන්ධයි∙∙∙

511
00:42:35,305 --> 00:42:41,277
for uploading subtitles, please login now

512
00:42:42,305 --> 00:42:48,319
for uploading subtitles, please login now

512
00:42:49,305 --> 00:42:55,429