Transporter.2[2005]DvDrip[Eng]-aXXo - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:00,000 --> 00:01:00,000
බයිස්කෝප් සිංහලෙන් වෙනුවෙන් කළිදු වසුක පරිවර්තනය කොට උපසිරැසි ගන්වන ලදී.
කරුණාකර පරිවර්තක අයිතිය සුරකින්න.

2
00:01:02,000 --> 00:01:08,074

3
00:01:38,640 --> 00:01:42,690
සමා‍වෙන්න
මට උදවු කරන්න පුළුවන්ද? ම‍ගේ වාහ‍නේ...

4
00:01:42,765 --> 00:01:46,190
සමා‍වෙන්න මට ‍වෙන වැඩක් ති‍යෙනවා,
ප්‍රමාද ‍වෙන්න බෑ

5
00:01:46,265 --> 00:01:49,098
මම කියන දේ කරනවද, නැත්නම් මැ‍රෙනවද?

6
00:01:50,807 --> 00:01:54,983
ඔයා ‍මේක කරන්න ඕ‍නේ නෑ
- කාර් එ‍කෙන් එළියට එනවා

7
00:02:01,640 --> 00:02:03,938
හරි, දැන් යමු`

8
00:02:04,015 --> 00:02:07,098
නියමයි`

9
00:02:07,223 --> 00:02:09,692
ප‍රෙස්සමින්, ‍මේ කාර් එක අලුත්ම එකක්

10
00:02:09,807 --> 00:02:15,064
ප්‍රශ්නයක් නෑ මිත්‍රයා
- හරි, දැන් යමු

11
00:02:15,181 --> 00:02:19,641
ඔයාල‍ගේ ‍දෙමව්පි‍‍‍යෙ ‍මේ කරන වැඩ ගැන දන්නවද?
- කට වහනවා

12
00:02:19,724 --> 00:02:21,852
මේ මගුල වැඩ කරන්‍නේ නෑ
- ඒක ‍විද්‍යුත් අගුලක් දාලා ති‍යෙන්‍නේ

13
00:02:21,931 --> 00:02:23,979
- මොකක්ද ‍කේතය?
- ඒක කියන්න බෑ

14
00:02:24,056 --> 00:02:27,481
උඹට ‍හොද වැඩක් කරන්නම්, බහිමු

15
00:02:27,557 --> 00:02:30,686
‍මෙහාට එනවා, ‍මොකද ‍වෙන්න ඕ‍නේ?

16
00:02:30,807 --> 00:02:33,731
‍දෙන්නම් උඹට`

17
00:02:34,098 --> 00:02:39,098
ඉන්න`

18
00:02:59,807 --> 00:03:03,732
අත් උස්සනවා, නැත්නම් මම ‍වෙඩි තියනවා
‍මේක දැන් මැදලා ගත්තා විතරයි

19
00:03:03,724 --> 00:03:03,849
‍මේක දැන් මැදලා ගත්තා විතරයි

20
00:03:03,849 --> 00:03:06,602
ඔයාට කරන්න ‍ගෙදර වැඩ නැද්ද?
‍මේක දැන් මැදලා ගත්තා විතරයි

21
00:03:06,699 --> 00:03:08,376

22
00:03:08,473 --> 00:03:12,057
- ඇයි ‍ගෙදර ගිහින් වැඩක් බලාගන්‍නේ නැත්‍තේ?
- මට සමා‍වෙන්න ‍

23
00:03:12,056 --> 00:03:16,061

24
00:03:16,056 --> 00:03:18,354
ප්‍රමාදයි

25
00:03:18,348 --> 00:03:23,348

26
00:03:30,005 --> 00:03:32,805
ප්‍රවාහකයා
උපසිරැසි ගැන්විම කළිදු වසුක -3

27
00:03:35,630 --> 00:03:37,697
පාදක උපසිරැසි ඩිසං 27 සහ චර්ි්ා

28
00:04:25,348 --> 00:04:30,104
ෙක‍නෙක් කාර් එකක් ඇතුළට
එන‍කොට පි‍‍ළිපදින මුම නීතිය ‍මොකක්ද?

29
00:04:31,181 --> 00:04:35,106
මිනිසා කාර් එකට ගරැ කරන‍කොට කාර් එකත් මිනිසාට ගරැ කරයි
- ‍දෙ‍වෙනි නීතිය

30
00:04:39,181 --> 00:04:43,561
සුභ දවාලක් ෆ්‍රෑන්ක්
- සුභ දවාලක් ජැක්

31
00:04:43,682 --> 00:04:47,482
අපි‍‍ ‍සෙලම් කරමුද? - මම හිතන්‍නේ ඔයා
ඉස්‍ෙක‍ලෙන් පස්‍සේ මහන්සි ‍වෙලා ඉන්‍නේ

32
00:04:47,599 --> 00:04:51,433
මම දිනයි කියලා ඔයා බයයි ‍නේද
- ඔයා ‍ගෙදරවැඩවලින් දිනන් ඕ‍නේ

33
00:04:51,515 --> 00:04:55,645
අද සිකුරාදා, මට ‍ගෙදර වැඩ නෑ
- ඉතින්, ඩාව

34
00:04:55,724 --> 00:05:00,400
ඔව්`
- ඊටකලින්, ‍මොකක්ද කාර් එ‍කේ තුන්‍වෙනි නීතිය?

35
00:05:00,473 --> 00:05:01,941
‍හොදයි

36
00:05:14,223 --> 00:05:19,104
ලකුණු පහක්, මම සුදු පාටයි
‍වෙලාවකට වටකුරැයි, ‍වෙලාවකට එ‍හෙම නෑ

37
00:05:23,181 --> 00:05:26,230
‍ටෙනිස් ‍ඛෙලයක්?
- ‍ටෙනිස් ‍ඛෙල කහපාටයි

38
00:05:39,557 --> 00:05:41,309
ලකුණු හතරක්

39
00:05:37,390 --> 00:05:41,349
සමහර ‍වෙලාවට භාගයක්, සමහර ‍වෙලාවට සම්පූර්ණ‍යෙන්
සමහර ‍වෙලාවට ‍පෙති කපනවා

40
00:05:45,473 --> 00:05:47,817
පාන් ‍ගෙඩියක්?
- නෑ

41
00:04:56,931 --> 00:05:01,141
ලකුණු තුනක්, සමහර ‍වෙලාවට මම එළියයි,
සමහර ‍වෙලාවට කලුවරයි, සමහර ‍වෙලාවට ‍දෙකම

42
00:05:57,223 --> 00:05:59,225
මම දන්නවා, බබය
- නෑ

43
00:05:59,307 --> 00:06:01,685
පීසා`
- නෑ

44
00:07:03,348 --> 00:07:06,272
ඕඩ්‍රි, ඔ‍හොම නවතින්න

45
00:07:06,348 --> 00:07:09,648
අපි‍‍ ‍මේ කතාව නවත්වමු

46
00:07:12,140 --> 00:07:14,063
එයා ‍කො‍හෙද යන්‍නේ?

47
00:07:17,515 --> 00:07:20,064
හරි, ‍මේ බලන්න, ‍මෙන්න ‍මේකයි අවසාන ඉගිය

48
00:07:20,140 --> 00:07:24,771
හැ‍මෙටම ම‍ගේ ඇග උඩ ඇවිදින්න ඕ‍නේ,
ඒත් කාටවත් ඒක කරන්න බෑ

49
00:07:24,849 --> 00:07:26,977
ඔයා ‍වෙලාව ගන්න

50
00:07:29,548 --> 00:07:32,643
අම්මා, මම ‍සෙලමක ඉන්‍නේ, දැන් හිතනවා

51
00:07:32,715 --> 00:07:36,515
සමා‍වෙන්න, ෆ්‍රෑන්ක් ‍කො‍හොමද ඔයාට?
- ‍හොදයි බිලින්ස් මහත්මිය

52
00:07:36,590 --> 00:07:40,174
ම‍ගේ අම්මාවත් සහභාගි කරගන්න පුළුවන්ද?
- මම දන්‍නේ නෑ, ඒක නීතිවල නෑ

53
00:07:40,256 --> 00:07:43,931
අයි‍යෙ, හැම ‍දේටම නීති ගාවගන්න එපා ‍හොදද?

54
00:07:44,007 --> 00:07:47,090
හරි, ‍මේ වතාවට විතරක්
- හරි`

55
00:07:47,173 --> 00:07:49,972
හරි, මට ඉගි ‍මොනවද කියන්න

56
00:07:43,849 --> 00:07:49,481
ඒක ‍වෙලාවකට වටකුරැයි, ‍වෙලාවකට
එ‍හෙම නෑ, ‍වෙලාවකට එළියයි,‍වෙලාවකට අදුරැයි

57
00:07:49,557 --> 00:07:54,267
හැ‍මෙම ආසයි ඒ‍කේ ඇවිදින්න, ඒත් කාටවත්ම බෑ

58
00:07:54,348 --> 00:07:58,023
ඒක ‍ගොඩක් ‍ලොකු ‍දෙයක්
- ‍මොකක්ද ඒක

59
00:08:01,056 --> 00:08:03,900
හද`
- හරි

60
00:08:06,173 --> 00:08:08,471
‍හොද වැඩක්, දැන් හරි

61
00:08:04,148 --> 00:08:06,651
සදුදා හමු‍වෙමු
- ස්තුතියි ෆ්‍රෑන්ක්

62
00:08:06,731 --> 00:08:09,280
කුස්සි‍ෙ ඇති ඔයා‍ගේ කෑම

63
00:08:09,357 --> 00:08:12,486
ඔහු ඔයාත් එක්ක දැන් මාසයක් විතර එකට ඉන්නවා

64
00:08:11,565 --> 00:08:15,650
ඔව්
- නරකම ‍දේ තමයි ‍ටෙනි ආවම ඔයාට ඇතුළට එන්න බෑ‍නේ

65
00:08:15,731 --> 00:08:19,110
ඒක එයා‍ගේ කැමැත්ත,
මමත් කැමති නෑ රාජකාරියට අමතරව ‍වෙනත් වැඩ කරන්න

66
00:08:19,190 --> 00:08:22,410
මම හිතුවා ඔයා වෘත්තීමය රියදු‍රෙක් කියලා

67
00:08:22,482 --> 00:08:24,610
‍වෙනස් ආකාර‍ෙ රියදු‍රෙක්

68
00:08:26,731 --> 00:08:31,032
ඔයා ගියාම අපි‍‍ට ‍ගොඩක් පාළු දැ‍නෙයි

69
00:08:34,090 --> 00:08:35,512
අනික...

70
00:08:45,740 --> 00:08:48,493
ඔයා කළ ‍දේට ස්තුතියි

71
00:08:48,573 --> 00:08:50,826
‍මොනවටද?

72
00:08:50,907 --> 00:08:55,287
අ‍පේ රණ්ඩුව ජැක්ට ‍නො‍පෙ‍නෙන්න
කාර් එක අනිත් පැත්තට හරව‍ගෙන ගිය එකට

73
00:08:55,365 --> 00:08:59,290
ඔයාට ළමයින්‍ගේ හැගිම් ‍හොදට ‍තේ‍රෙනවා ‍නේද?
- රණ්ඩු ගැන මට ‍තේ‍රෙනවා

74
00:08:59,365 --> 00:09:01,993
එයා මාසයකින් ජැක්ව දැක්‍කේ නෑ,

75
00:08:55,074 --> 00:08:58,374
එයා ආපහු ආවම,
ම‍ගේ වැරදිමයි ‍හොයන්‍නේ

76
00:08:58,448 --> 00:09:04,160
අපි‍‍ට ‍වෙන්වීමක් ගැන දැන් හිතන්න
‍වෙලා ති‍යෙන්‍නේ...

77
00:09:02,281 --> 00:09:06,115
සමා‍වෙන්න, ඔයාට ‍මේවා කිවයුතු නෑ

78
00:09:06,199 --> 00:09:12,115
කමක් නෑ, ඒක වරදක් වුණත්,
මම හිතනවා ඔයා ජැක් එක්ක ‍හොදින් ඉන්නවා කිටලා

79
00:09:12,199 --> 00:09:13,576
ස්තුතියි

80
00:09:13,657 --> 00:09:16,661
ම‍ගෙන් උදවුවක් ඕ‍නේ හැම ‍වෙලාවකම,
මට කතාකරන්න

81
00:09:16,740 --> 00:09:19,823
ඔයා හරිම ‍හොදයි ෆ්‍රෑන්ක්

82
00:09:18,907 --> 00:09:21,706
මට ඒක සතුටට කාරණයක්

83
00:09:24,490 --> 00:09:29,997
මට ‍හොදටම අමතක වුණා, ‍හෙට ජැක්ව එයා‍ගේ ‍දොස්තර
ලගට අරන් යන්න ති‍යෙනවා,

84
00:09:30,074 --> 00:09:35,074
ඒත් මම එයාට උත්සවයක් සූදානම් කරනවා,
එයා‍ගේ උපන් දිනය ලබන සති‍ෙ ඒත් ඒ ‍වෙනකම් ඉන්න බෑ

85
00:09:37,657 --> 00:09:43,414
මම එයා‍ගේ වැඩ ගැනයි සාද‍ෙ වැඩ
ගැනයි බලන්න ඕ‍නේ,ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් නම්...

86
00:09:43,490 --> 00:09:46,744
මම එයාව එක්ක‍ගෙන යන්නම්
- ඔයා‍ගේ සති අන්තයට මම බාධාාවක් ව‍ගේ

87
00:09:40,193 --> 00:09:43,447
මට ම‍ගේ යාලු‍වෙක්ව ගන්න ගුවන්‍තොපුපළට
යන්න ති‍යෙනවා ඒ ඇ‍රෙන්න ‍වෙනත් වි‍ශේෂ වැඩක් නෑ

88
00:09:43,527 --> 00:09:45,871
ඒක නියමයි
- ‍මොකක්ද?

89
00:09:45,943 --> 00:09:49,243
‍මෙ‍හේ ආරක්ෂක නිලධාාරින් කිව්‍වේ
ඔයා තනියම ඉන්න ‍ෙක‍නෙක් කියලා...

90
00:09:49,319 --> 00:09:54,200
ඉතින් ඔයාට යාලු‍වෙක් ඉන්නවා කියලා අහන්න ලැබීමත්
සතුටක් - ඇත්තටම එයා යාලු‍වෙක්ම ‍ෙන‍මෙයි

91
00:09:54,277 --> 00:09:56,575
එයා ප්‍රශකාර‍යෙක්

92
00:09:56,651 --> 00:09:59,495
මම ඔයාට කතාකරන්නම්

93
00:10:04,569 --> 00:10:07,823
ඕඩ්‍රි, ඔයා ඔය කතාව නවත්වනවා නම් ‍හොදයි

94
00:10:13,943 --> 00:10:16,992
‍මොනවාහරි ‍වෙන්න කලින් මට ඔයා කතාකරන්න

95
00:10:17,068 --> 00:10:21,278
මොනවත් ‍වෙන්‍නේ නෑ බිලින්ස් මහත්මිය
- ඕඩ්‍රි

96
00:10:21,360 --> 00:10:22,907
ඕඩ්‍රි

97
00:10:53,027 --> 00:10:56,031
සහතිකයි, ‍හෙට උ‍දේ නමයට

98
00:11:39,527 --> 00:11:43,486
උ‍දේ නමයට, ‍පොඩි ‍වෙනසක් ති‍යෙනවා -
රියදුරා තමයි එයාව අරන් යන්‍නේ, අම්මා ‍ෙන‍මෙයි

99
00:11:43,569 --> 00:11:44,912
තවත් ‍හොදයි

100
00:11:51,235 --> 00:11:54,284
වැසිලි?

101
00:12:04,152 --> 00:12:06,905
ඒක ස්ථාායිද?
- ඔව්

102
00:12:06,985 --> 00:12:09,329
ප්‍රතිජිවක?

103
00:12:17,068 --> 00:12:18,695
‍හෙට හමු‍වෙමු

104
00:12:30,402 --> 00:12:34,032
දැන් අමාත්‍යාශ‍ෙ අනුමැති‍යෙන් ‍තොරව
රටව කිහිපයක මත්ද්‍රව්‍ය විකි‍ණෙනවා

105
00:12:34,110 --> 00:12:36,363
තවත් ‍මෙය ව්‍යාප්ත වනවා...

106
00:12:36,444 --> 00:12:39,903
මාටින්, ‍මේ ෆ්‍රෑන්ක්

107
00:12:39,985 --> 00:12:45,116
මම ‍මේ වි‍ශේෂ ඇනවුමක් එනකම් ඉන්‍නේ,
ඔයා දැන් පැයකට කලින් කිව්‍වෙත් ‍මේකම‍නේ

108
00:12:45,193 --> 00:12:49,198
මට ‍වෙන ‍මොනවත් ඕ‍නේ නෑ,
පීට්සා එකක් තමයි ඕ‍නේ

109
00:12:49,277 --> 00:12:51,996
මම ඒකට ‍ගෙවන්‍නේ නෑ...

110
00:12:55,277 --> 00:12:59,953
ඒක මධා්‍යම ප්‍රමාණ‍ෙ පීට්සා එකක්, හරිම රහයි,

111
00:13:00,027 --> 00:13:02,325
‍ඩොලර් එ‍කොළහයි

112
00:13:02,402 --> 00:13:05,121
- මට හි‍තෙන්‍නේ ඔයාට ‍ගොඩක් බඩගිනියි ව‍ගේ
- ඔයා දන්‍නේ නෑ

113
00:13:05,193 --> 00:13:08,572
ප්‍රමාද වීම ගැන කණගාටුයි සර්

114
00:13:07,860 --> 00:13:10,033
බිලින්ස් මහත්මිය

115
00:13:11,901 --> 00:13:15,155
ඕඩ්‍රි

116
00:13:15,693 --> 00:13:19,243
ඔයා ‍මොනවද කරන්‍නේ?
- මම ‍මොනවා කරනවා ව‍ගේද ‍පෙ‍නෙන්‍නේ?

117
00:13:19,319 --> 00:13:23,699
ඔයා බීලා ‍නේද?
- ටිකක්

118
00:13:25,444 --> 00:13:28,573
ඔයා කිව්වා උදවුවක් ඕ‍නේ වු‍ණොත්...

119
00:13:28,651 --> 00:13:32,827
මට බෑ
- ඇයි? මම පි‍‍ට ‍ෙක‍නෙක් නිසාද?

120
00:13:33,985 --> 00:13:36,488
මම පි‍‍ට ‍ෙක‍නෙක් නිසා

121
00:13:46,152 --> 00:13:50,111
මට දැ‍නෙනවා මට හැම‍දේම නැතිවුණා කියලා

122
00:13:51,360 --> 00:13:53,658
ඒක ඒ විදියම නෑ ‍නේද?

123
00:14:01,610 --> 00:14:04,329
ස්තුතියි ෆ්‍රෑන්ක්

124
00:14:05,110 --> 00:14:07,989
ඔයා‍ගෙ වලාවටයි...

125
00:14:08,068 --> 00:14:10,867
ඔයා‍ගේ ‍ගෞරවයටයි

126
00:14:10,943 --> 00:14:13,947
මට හි‍තෙන්‍නේ ඒක තමයි මට
‍ගොඩක්ම වුවමනා ‍වෙන්‍නේ

127
00:14:50,193 --> 00:14:53,242
මට ‍ඛෙ‍හෙත් විදියි ද?
- මම දන්‍නේ නෑ

128
00:15:12,776 --> 00:15:17,703
අපි‍‍ තවමත් ගිහින් නෑ
- මට ඉක්මනින්ම ‍ඩොක්ටර් හමු‍වෙන්න ඕ‍නේ

129
00:15:17,776 --> 00:15:22,282
හරි, ‍ඩොක්ටර් ‍කොබ්ලින්, ‍පොඩ්ඩකට එළියට
එන්න පුළුවන් නම්, අපි‍‍ට හමුවීමක් ති‍යෙනවා

130
00:15:22,360 --> 00:15:24,863
‍ෙ‍වෙද්‍ය ප්‍රශ්නයක් නිසාද හමු‍වෙන්න වුවමනා

131
00:15:24,943 --> 00:15:30,325
ඇත්තටම ම‍ගේ ප්‍රශ්නය ‍ෙ‍වෙද්‍යමය එකක් ‍ෙන‍මෙයි,
ඒක මානසික ප්‍රශ්නයක්

132
00:15:30,402 --> 00:15:32,996
‍ලෙරා, ‍මොකක්ද ප්‍රශ්නය?

133
00:15:33,068 --> 00:15:34,661
මම

134
00:15:35,277 --> 00:15:37,746
මම ‍ඛෙ‍හෙත් විදිනවට කැමතිම නෑ

135
00:15:37,818 --> 00:15:41,777
ඔයාට ‍ඛෙ‍හෙත් විදියි කියලා හරියටම කියන්න බෑ

136
00:15:41,860 --> 00:15:45,865
‍නො‍වෙන ‍දෙයක් ගැන බය ‍වෙන්න
කිසිම වුවමනාවක් නෑ

137
00:15:52,110 --> 00:15:54,488
මට ‍තොරතුරැ ටික ‍දෙන්න
- ‍ඩොක්ටර් කිව්වා මට දැන් ‍හොදයි කියලා

138
00:15:55,277 --> 00:15:59,407
ෆ්‍රෑන්ක් ඒක ‍ගොඩක් රි‍දෙනවා
- මම ඔයාට රිද්දන්න කාටවත් ඉඩ ‍දෙන්‍නේ නෑ

139
00:15:58,485 --> 00:16:01,489
පො‍රොන්දු ‍වෙනවද?
- දන්නව‍නේ ම‍ගේ හතර‍වෙනි නීතිය?

140
00:15:58,569 --> 00:16:02,904
කරන්න බැරි ‍දෙයක් ගැන මම ‍පො‍රොන්දු ‍වෙන්‍නේ නෑ

141
00:16:04,818 --> 00:16:07,116
‍දොර වහන්න

142
00:16:15,527 --> 00:16:16,949
එන්න

143
00:16:23,152 --> 00:16:26,361
උදවුවක් ඕනෙනද?
- ජැක් බිලින්ස් ‍ඩොක්ටර් ‍කොබ්ලින් හමුවීමට ආ‍වේ

144
00:16:26,444 --> 00:16:29,323
ඔහුට අද සනීප නෑ, අද ඉන්‍නේ ‍ඩොක්ටර් ටයිබර්ග්

145
00:16:29,402 --> 00:16:33,650
මම කැමති ‍ඩොක්ටර් ‍කොබ්ලින්ටයි
- බය ‍වෙන්න එපා, අ‍නෙක් ‍දොස්තරත් හරිම ‍හොදයි

146
00:16:33,651 --> 00:16:35,870
එයාව තුන්‍වෙනි කාමරයට අරන් යන්න

147
00:16:35,943 --> 00:16:37,786
- ‍ලෙරා ‍කො‍හේද?
- කවුද?

148
00:16:37,860 --> 00:16:41,660
- ඔයා ඉන්‍නේ එයා‍ගේ තැන
- එයාද, එයාටත් සනීප නෑ

149
00:16:41,735 --> 00:16:45,820
‍මේ දවස්වල හැම තැනම ‍හෙම්බිරිස්සාව,
දැන් ඉක්මන් කරන්න අද ‍ඩොක්ටර්ට කාර්යබහුල දවසක්

150
00:16:45,901 --> 00:16:49,155
ඔයා හිතුවට වඩා අද දවස ‍වෙනස්

151
00:16:53,360 --> 00:16:55,954
මම ‍ඩොක්ටර් ටයිබර්ග්

152
00:16:56,027 --> 00:16:58,155
ම‍ගේ ‍ඩොක්ටර් එනකම් මට ඉන්න බැරිද?

153
00:16:58,235 --> 00:17:01,489
ඔයා‍ගේ ‍ඩොක්ටර් හදිසියක් ‍වෙලා යන්න ගියා

154
00:17:01,569 --> 00:17:04,698
- ‍හෙදිය කිව්‍වේ එයාට ‍හෙම්බිරිස්සාව හැදිලා කියලා
- ඒක තමයි හදිසිය

155
00:17:04,776 --> 00:17:11,330
ඔහුට ඉක්මනින්ම ‍හෙම්බිරිස්සාව හැදුනා,
හරි අපි‍‍ ඉක්මනින් වැ‍ඩේ පටන් අරන් ඉක්මනින් ඉවර කරමු

156
00:17:11,402 --> 00:17:14,906
එන්න, මම ‍හොද ‍දෙයක් ඔයාට ‍පෙන්වන්නම්

157
00:17:14,985 --> 00:17:18,535
සමා‍වෙන්න, ‍ඩොක්ටර් සහ ‍රෙගියා පමණයි

158
00:17:18,610 --> 00:17:21,989
ඔයාට පුළුවන් ටිකක් එළියට ‍වෙලා ඉන්න, නැතනම්
වතුර ටිකක් ‍බොන්න...

159
00:17:22,068 --> 00:17:26,403
විශ්වාස කරන්න, මම ‍ෙ‍වෙද්‍යවර‍යෙක්

160
00:17:26,485 --> 00:17:28,704
ඔන්න දුරකතනය නාද ‍වෙනවා

161
00:17:30,860 --> 00:17:34,785
- ඔව්?
- ‍කො‍හොමද ෆ්‍රෑන්ක්, මම ආවා

162
00:17:34,860 --> 00:17:37,784
- ඔයා කලින්ම ඇවිත්
- ඔව්, මම ‍හොද නිවාඩුවකට ආ‍වේ

163
00:17:37,860 --> 00:17:40,579
මට ම‍ගේ නිවාඩු‍වෙන් පැය ‍දෙකක් ගන්න ‍වෙනවා

164
00:17:40,651 --> 00:17:44,576
‍මේ ‍වෙලා‍වේ ඉදන් මම තායිවාන් යනවා මිසක් ‍වෙන
‍කො‍හේවත් යන්‍නේ නෑ

165
00:17:44,651 --> 00:17:47,575
ඔයාට ඒක කරන්න ලැබීම සතුටක්

166
00:17:46,027 --> 00:17:51,238
සමා‍වෙන්න, ‍ඩොක්ටර් ඩියුනිස්ට් අද නෑ,
සදුදාට කතාකරන්න

167
00:17:56,901 --> 00:18:00,860
අද මට ටිකක් වැඩ ති‍යෙන දවසක්, ඔයාට බැරිද කැබ්
එකකට කතාකරන්න? ඔයා ලග ‍නේද ලිපි‍‍නය ති‍යෙන්‍නේ?

168
00:18:00,943 --> 00:18:06,996
ස්තුතියි, මට අහන්න ලැබුණා ‍මෙ‍හේ
‍හොද වර්ග‍ෙ මාළු ඉන්නවා කියලා

169
00:18:07,068 --> 00:18:09,867
ඔයාත් මාළු අලන්න කැමතියි ‍නේද ෆ්‍රෑන්ක්?

170
00:18:10,735 --> 00:18:13,158
මම යන්න ඕ‍නේ

171
00:18:13,235 --> 00:18:14,407
ෆ්‍රෑන්ක්`

172
00:18:14,485 --> 00:18:17,284
අපි‍‍ එයා‍ගේ නියම ‍ඩොක්ටර් එනකම් ඉමු ‍නේද

173
00:18:17,360 --> 00:18:19,988
එයා‍ගේ ප්‍රතිශක්තියට ඒක වැදගත්

174
00:18:20,068 --> 00:18:23,993
- ඔව්, ඒත් සතියකින් ඒක කරන්න බෑ
- නෑ, ඒක දැන්ම කරමු

175
00:18:46,319 --> 00:18:48,196
ජැක්, ඇතුළට යන්න`

176
00:19:54,818 --> 00:19:57,697
මම දිහා බලන්න

177
00:19:54,776 --> 00:19:57,996
- ම‍ගේ ‍පො‍රොන්දුව මතකද?
- ඔව්

178
00:20:18,527 --> 00:20:20,780
- ‍මේ මම...`
- එළයට යනවා`

179
00:20:25,110 --> 00:20:27,238
ෆ්‍රෑන්ක්

180
00:20:56,776 --> 00:20:58,028
අ‍පොයි

181
00:21:06,943 --> 00:21:11,494
ඔවුන්ව අලාගන්න බැරිවුණා,
වාහනය ගැන බලාගන්න

182
00:21:24,860 --> 00:21:27,488
එන්න, ඉක්මන් කරන්න

183
00:21:28,152 --> 00:21:30,905
බය ‍වෙන්න එපා, හැම ‍දෙයක්ම ‍හොදින් සිදු‍වෙයි

184
00:21:58,402 --> 00:22:02,487
- නවතිනවා, ඔයා‍ගේ තුවක්කු පහළට දානවා`
- පහත් ‍වෙනවා`

185
00:22:03,444 --> 00:22:06,118
ඔවුන් පැනගියා

186
00:22:06,193 --> 00:22:08,036
‍දෙ‍වෙනි සැලසුම?

187
00:22:10,235 --> 00:22:11,361
ඔව් ‍දෙ‍වෙනි සැලසුම

188
00:22:28,360 --> 00:22:30,988
ඔයා ඒක කළා

189
00:22:31,068 --> 00:22:33,947
- ඒ ‍මොකක්ද?
- ජැක්‍ගේ උපන්දින තෑග්ග

190
00:22:34,027 --> 00:22:37,486
‍බේස්‍ඛෙ ඩා කට්ටලයක්

191
00:22:39,735 --> 00:22:43,785
- එයා‍ගේ කැමතිම ඩාව
- අවුරැද්දකට කලින්

192
00:22:43,860 --> 00:22:46,864
එයා දැන් පාපන්දු ඩා කරන්‍නේ

193
00:22:46,943 --> 00:22:50,538
- ඔයා දැන් එයාව දන්‍නේ නෑ‍නේ

194
00:22:50,610 --> 00:22:55,070
- බිලින්ස් ‍නෙනාා, එයාලා එනවා`
- හැ‍මෙම හැ‍ගෙන්න`

195
00:23:02,485 --> 00:23:04,738
- ඔව්
- සුභ උදෑසනක් රියදුරැ මහත්මයා

196
00:23:04,818 --> 00:23:08,652
- කවුද මේ?
- ඔයා‍ගේ පැති වීදුරැ කණ්නාඩි‍යෙන් ‍පෙ‍නෙයි

197
00:23:09,985 --> 00:23:12,659
මම දන්නවා ඔයා හිතන ‍දේ,
‍වෙඩි ‍නොවදින වීදුරැ

198
00:23:12,735 --> 00:23:18,162
ඔයා‍ගේ අත්දැකීම්වලින් මට කියන්න

199
00:23:18,235 --> 00:23:20,829
‍මේ ව‍ගේ සාමාන්‍ය කාර් එකක ති‍යෙන

200
00:23:20,901 --> 00:23:25,031
‍වෙඩි ‍නොවදින වීදුරැවලින් 7.62 ‍මෙටාර් ‍ඛෙම්බයක්
නවත්වන්න පුළුවන්ද?

201
00:23:25,110 --> 00:23:28,660
ෆ්‍රෑන්ක් ඇයි ඔයා නැවැත්තු‍වේ?

202
00:23:31,402 --> 00:23:34,326
බලන්න එපා,
ඔවුන් ති‍දෙ‍නෙක් ඔය හරි‍ෙ ඉන්නවා

203
00:23:34,402 --> 00:23:35,779
ෆ්‍රෑන්ක්

204
00:23:35,860 --> 00:23:41,321
ඔයා ම‍ගේ සැලසුම විනාශ කළා,
දැන් කරන්න ඕන ‍දේ ගැන මම කියන්නම්

205
00:23:41,402 --> 00:23:45,157
‍ෙක‍නෙක් ඔයාට ‍පෙ‍නෙයි දැන්

206
00:23:56,735 --> 00:23:58,783
ඇය ඇතුළට ගන්න

207
00:24:05,901 --> 00:24:08,575
රියදුරැ මහත්මයා

208
00:24:08,651 --> 00:24:12,121
‍හොද ‍කොලා

209
00:24:18,485 --> 00:24:20,613
ඒකට ඔ‍හොම ඉන්න ‍දෙන්න

210
00:24:22,735 --> 00:24:27,536
සාමා‍න්‍යෙයන් මම ‍පොඩි ළමුන්ට කැමති නෑ,
ඔයා ගැන නම් දන්‍නේ නෑ

211
00:24:27,651 --> 00:24:33,283
ඔයා ‍මොනවත් කරන්න ඕ‍නේ නෑ,
කරන්න ඕන ‍දේ මම කියන්නම්

212
00:24:33,360 --> 00:24:38,241
ඔයා දැන් ඉන්‍නේ ඇ‍ගේ අ‍තේ, ඇය
කියන ‍දේ ඒ විදියටම කරන්න

213
00:24:38,360 --> 00:24:41,944
- මාව විශ්වාස කරන්න
- ඔහුව විශ්වාස කරන්න

214
00:24:42,027 --> 00:24:44,075
දැන් යමු

215
00:25:19,068 --> 00:25:21,162
වමට හරවන්න

216
00:25:21,235 --> 00:25:22,987
මම කිව්‍වේ වමට

217
00:25:44,068 --> 00:25:48,278
අහනවා, ඔ‍හේ‍ගේ පා‍රෙන්න යන්න
ගි‍යොත් ඔවුන් අපි‍‍ව අලගන්නවා

218
00:25:48,360 --> 00:25:51,284
- ම‍ගේ පා‍රේ යමු අහු‍නොවී
- ඒ‍කේ ‍කොතනද වි‍නෙදයක් ති‍යෙන්‍නේ?

219
00:25:51,360 --> 00:25:54,079
වි‍නෙදය අන්තිමට තියාගමු

220
00:27:41,485 --> 00:27:42,657
නරකම නෑ

221
00:27:41,735 --> 00:27:44,454
අම්මා ඔයාට කියලාදීලා නැද්ද ස්තුති කරන විදිය?

222
00:27:44,527 --> 00:27:46,655
ඇය අවාසනාවන්ත ‍ලෙස මියගියා

223
00:27:46,776 --> 00:27:50,701
- මම හිතන්‍නේ ඔවුන්ව මගඇරැණා
- ආ‍යෙත් හිතන්න

224
00:27:55,152 --> 00:27:57,780
දැන් හරි, අපි‍‍ යමු

225
00:28:27,444 --> 00:28:32,746
එයාව ‍හොයාගන්න බැරිවුණාද? කාර්
එකක් ඇතු‍ෙ හිටපු මිනි‍හෙක් ඔහු ‍හො‍රෙක්

226
00:28:32,818 --> 00:28:36,163
ඇත්තටම නෑ සර්
එයා ඇතු‍ලේ ඉන්න ඉඩ තිබුණා විතරයි

227
00:28:36,235 --> 00:28:39,159
- ඒක ‍වෙන්න බෑ
- ඔයා ‍කො‍හොමද දන්‍නේ?

228
00:28:39,235 --> 00:28:43,661
එයා ගැන ඔයා කිසිම ‍දෙයක් දන්‍නේ නෑ, එයා එ‍හෙම
කරන ‍ෙක‍නෙක් ‍ෙන‍මෙයි

229
00:28:43,735 --> 00:28:47,945
- ‍කො‍හොමද ඔ‍හේලා ‍මෙ‍හෙම මිනිසුන්ව අදුරගන්‍නේ
- එයා‍ෙ‍ග් අතිත‍ෙ‍යන්

230
00:28:48,027 --> 00:28:52,578
ඔහු යුධාහමුදා‍වේ වි‍ශේෂ ‍සොදාදු‍වෙක්,
‍කොමාන්‍ඩෙ බලකා‍ෙ වි‍ශේෂ නිලධාාරි‍යෙක්

231
00:28:52,693 --> 00:28:56,618
‍ලෙබනන්, සිරියා, සූඩාන්වල වි‍ශේෂ
රාජකාරි‍ෙ ‍යෙදුන ‍ෙක‍නෙක්

232
00:28:53,735 --> 00:28:56,409
මට ඒවයින් වැඩක් නෑ

233
00:28:56,527 --> 00:28:59,610
‍මේක යුධා පි‍‍ටියක් ‍ෙන‍මෙයි,
ඇමරිකා‍වේ නගරයක්`

234
00:28:59,735 --> 00:29:01,988
ම‍ගේ පුතා ‍කො‍හෙද?

235
00:29:30,110 --> 00:29:32,579
අන්තිම නැවතුම, හැ‍මෙම එළියට යමු

236
00:29:34,901 --> 00:29:39,452
ඔයා නිහඩ ‍ෙක‍නෙක්
‍වෙනත් ‍වෙලාවක, ‍වෙනත් තැනක -

237
00:29:39,527 --> 00:29:43,452
අපි‍‍ ‍දෙන්නා,
‍හොද වැඩක් කරමු

238
00:29:49,277 --> 00:29:51,245
ලස්සනයි

239
00:29:51,943 --> 00:29:54,696
ෆ්‍රෑන්ක්

240
00:29:55,735 --> 00:29:56,736
ෆ්‍රෑන්ක්`

241
00:30:00,319 --> 00:30:05,576
ඔයා අද දව‍සේ රාජකාරියට වාර්තා කරන‍කොට ‍මෙ‍හෙම ‍දෙයක්
‍වෙයි කියලා හිතු‍වේ නෑ ‍නේද ෆ්‍රෑන්ක්?

242
00:30:05,693 --> 00:30:08,867
‍මෙතැන ඉදන්ද ඔයා‍ගේ ‍මේ පැහැරගැනිම් කරන්‍නේ?

243
00:30:08,943 --> 00:30:12,777
‍මෙතන ඉදන්, යාලුවා,
වැඩක් කරන්න තැන වැදගත් නෑ

244
00:30:12,901 --> 00:30:16,781
‍රෞද්‍රගතියයි ඕ‍නේ,
දඩුවම් පමුණුවන්න බිය නැතිකම ඕ‍නේ

245
00:30:16,901 --> 00:30:22,738
ගාම්භිරත්වය, හැඩහුරැකම, තව ‍ගොඩක් ‍දේව ඕ‍නේ

246
00:30:22,818 --> 00:30:25,321
- ඒත් රාජකාරියට තැනක් නැතිව, ඒක ‍මොන විකාරයක්ද?
- විහිළුවක්

247
00:30:25,444 --> 00:30:28,402
ම‍ගේ ආදර‍ෙ පටන්ගැන්මත් එක්ක

248
00:30:29,527 --> 00:30:32,610
- ඇයි ‍මේ ‍දේව කරන්‍නේ?
- කා‍ලෙචිත ප්‍රශ්නයක්

249
00:30:32,735 --> 00:30:34,783
මැක්ස්

250
00:30:34,901 --> 00:30:37,199
මට සමා‍වෙන්න

251
00:30:45,193 --> 00:30:49,118
- මාව ස්පීකරයට දාන්න

252
00:30:49,235 --> 00:30:53,285
ඊලග පැය ‍දෙ‍කේදී,
මට ‍ඩොලර් මිලියන පහක් ඕ‍නේ ‍ඩොලර් සී‍ෙ ‍නෙට්ටුවලින්

253
00:30:53,319 --> 00:30:57,278
ඒවා වතුර ‍නොයන ගමන්මලක
අසුරලා උතුරැ වරාය ලගට අරන් එන්න

254
00:30:57,402 --> 00:31:01,908
එතැන ති‍යෙනවා නිපාට වාහනයක්,
සලි ඒ‍කෙන් දාලා එතැනින් යන්න

255
00:31:00,027 --> 00:31:03,110
මට පැය ‍දෙකක් ඇතුළත ‍ඩොලර් මිලියන
පහක් ‍හොයාගන්න පුළුවන් ‍වෙයිද කියලා මම දන්‍නේ නෑ

256
00:31:03,235 --> 00:31:07,285
මම පුවත්පත් බැලුවා, ඒවා‍ෙ හැම විස්තරයක්ම තිබුණා,

257
00:31:07,360 --> 00:31:11,490
ඔයා‍ගේ දළ ආදායම ‍ඩොලර් මිලියන සියය ඉක්මවනවාලු,
ඉතින් මිලියන පහක් කියන්‍නේ ඔයාට ‍ලොකු මුදලක් ‍ෙන‍මෙයි

258
00:31:11,569 --> 00:31:15,073
ඔයා ම‍ගේ පුතාට කරදරයක් ‍නොකරන
බවට සහතිකය ‍මොකක්ද?

259
00:31:16,193 --> 00:31:19,288
සහතිකය ? බිලින්ස් මහත්මයා,
මම වාහන විකුණන්‍නෙක් ‍ෙන‍මෙයි

260
00:31:19,360 --> 00:31:23,490
මම ධාාර්මිෂ්ඨ ‍ෙක‍නෙක්, ම‍ගේ
කටයුතු ඔයාව මුළාකරන්‍නේ නෑ

261
00:31:23,569 --> 00:31:27,324
මම කැලෑ‍වේ ජිවත් ‍වෙන ‍ෙක‍නෙක්,
මට ති‍යෙන්‍නේ කැලෑ ගති

262
00:31:27,444 --> 00:31:30,448
ඒත් ‍මේ ගණු‍දෙනු‍වෙදී, ‍මෙන්න සහතිකය

263
00:31:30,569 --> 00:31:34,324
ම‍ගේ ‍වෙලා‍වෙන් මිනිත්තු දහයක් ප්‍රමාද වු‍ණොත්,
දරැව‍ගේ ඇගිලක් මම එවනවා

264
00:31:34,444 --> 00:31:38,278
මිනිත්තු විස්සක් ප්‍රමාද වු‍ණොත් අතක්,
මිනිත්තු තිහක් නම් කකුලක්

265
00:31:38,402 --> 00:31:41,121
‍පෙ‍නෙන විදියට නම් අපි‍‍ ගණු‍දෙනුව කරනවා ව‍ගේ

266
00:31:41,152 --> 00:31:43,655
ඔව් ගණු‍දෙනුවට එකගයි

267
00:31:41,735 --> 00:31:44,579
අපි‍‍ට පුතා‍ගේ කටහඩ අහන්න පුළුවන්ද?

268
00:31:43,901 --> 00:31:46,120
අම්මා` අම්මා`

269
00:31:47,193 --> 00:31:51,494
ඔයා‍ගේ ‍වෙලාව දැන් පටන්ගන්නවා, පැය ‍දෙකයි

270
00:31:53,402 --> 00:31:57,077
- ම‍ගේ පුතාව මට ‍ගෙනත් ‍දෙන්න`
- හැම ‍දෙයක්ම හරියයි

271
00:31:57,193 --> 00:32:00,948
ෆ්‍රෑන්ක් ඔයා මට ‍පො‍රොන්දු වුණා මට
හිරිහැරයක් ‍වෙන්න ‍දෙන්‍නේ නෑ කියලා`

272
00:32:01,027 --> 00:32:05,453
- ඔයා ‍පො‍රොන්දු වුණා`
- ඔයාට කරන්න බැරි ‍දේවල් ගැන ‍පො‍රොන්දු ‍වෙන්න එපා

273
00:32:05,527 --> 00:32:08,906
එ‍හෙම නෑ, ඒක ම‍ගේ නීතිවලින් එකක්

274
00:32:09,027 --> 00:32:10,495
නියමයි

275
00:32:10,569 --> 00:32:16,781
‍මෙන්න ඉන්නවා මිනි‍හෙක් ජිවිතය නීති මගින් සලසාගන්නා
‍ෙක‍නෙක්, ම‍ගේ අදහස නම් නීති නිතරම බි‍දෙනවා

276
00:32:16,901 --> 00:32:21,452
- මට නම් එ‍හෙම නෑ
- ඔයාට දැන් අකමැති ‍දෙයක් කරන්න ‍වෙනවා

277
00:32:21,527 --> 00:32:23,621
යන්න

278
00:33:05,985 --> 00:33:07,658
- යනවා
- ඒයි රියදුරා`

279
00:33:05,860 --> 00:33:11,287
දැන්ම එපා,
අ‍පෙන් ටිකක් ඈතට යනකම් ඉන්න

280
00:33:22,235 --> 00:33:24,704
දැන්

281
00:33:58,943 --> 00:34:01,116
ඉන්න, සඥා ලැ‍ඛෙනවා

282
00:34:01,235 --> 00:34:03,909
- ‍මෙම මම

283
00:34:03,985 --> 00:34:07,159
- බැලි‍ගෙ පුතා
- මට ‍වෙන කරන්න ‍දෙයක් තිබු‍ණේ නෑ

284
00:34:07,235 --> 00:34:10,910
- ඔලු‍වේ කළලකු ති‍යෙන ‍ෙක‍නෙක්...
- කියන්න මට කවුද ඔතන ඉන්‍නේ

285
00:34:11,027 --> 00:34:14,861
- ‍මෙම මම මාෂ ස්‍ටෙප්ටන්
- ඉක්මන් ‍වෙන්න, ‍ඛෙට්ටු තුනකින් ඔවුන් යන්‍නේ

286
00:34:14,943 --> 00:34:18,368
- ඔයා ‍කො‍හේද ඉන්‍නේ කියනවා
- ගුවන් යානයක් අරන් යන්න, උතුරැ වරාය ‍දෙසට

287
00:34:18,444 --> 00:34:21,527
- ඉන්‍නේ ‍කො‍හෙද?
- ඔයා ඉන්‍නේ ‍කො‍හේද කියනවා`

288
00:34:21,610 --> 00:34:23,533
ෆ්‍රෑන්ක්?

289
00:34:23,985 --> 00:34:26,283
අලගත්තා

290
00:34:52,277 --> 00:34:54,826
- ට‍කෙනි, ‍මේ මම ඉක්මනින් ‍ගෙයින් පි‍‍ට‍වෙන්න

291
00:34:54,943 --> 00:34:59,244
- මම කෑම හදමින් ඉන්‍නේ...
- ඒවා අමතක කරලා ඉක්මනින් එළියට යන්න

292
00:34:59,319 --> 00:35:01,868
- ‍කො‍හේටද?
- ‍කො‍හේහරි, ‍වෙරළට යන්න

293
00:35:01,985 --> 00:35:05,535
‍වෙරළ, සු ප්‍රසිද්ධා මියාමි ‍වෙරළ

294
00:35:05,651 --> 00:35:09,736
ම‍ගේ සිහිනයක්
මම හරිම කැමතියි ‍වෙරළට යන්න

295
00:35:13,068 --> 00:35:14,786
සමහරවිට නැති‍වෙයි

296
00:35:14,901 --> 00:35:18,576
- නවතිනවා, තමු‍සේ කවුද?
- මම තමයි ‍කෙකියා

297
00:35:20,651 --> 00:35:24,121
‍මේක නම් ‍ලොකු වැරදීමක්

298
00:35:26,193 --> 00:35:30,824
ඇයි අපි‍‍ හැ‍මෙටම පාඩු‍වේ ඉන්න බැරි?

299
00:35:46,527 --> 00:35:50,782
- මම ෆ්‍රෑන්ක්, වෙන කෙනෙක් විදිහට අගවන්න

300
00:35:53,027 --> 00:35:54,950
‍කො‍හොමද සූසාන්

301
00:35:55,485 --> 00:35:57,658
නෑ, මම ‍ගෙරද ඉන්‍නේ

302
00:35:57,735 --> 00:36:01,239
මට කරන්න ‍දෙයක් තිබු‍ණේ නෑ ඕඩ්‍රි
ඇය ජැක්ට තුවක්කුව දිගුකළා, මට කරන්න ‍දෙයක් තිබු‍ණේ නෑ

303
00:36:01,360 --> 00:36:05,991
ඔව්, මම ඒක දැක්කා, ඔයා ‍මොනවද දැනගත්‍තේ?

304
00:36:05,068 --> 00:36:07,992
- ‍මේ‍කේ පැහැරගැනිමකට වඩා ‍දෙයක් ති‍යෙනවා
- ඔවුන් කප්පම් ඉලුවා

305
00:36:07,068 --> 00:36:13,326
එහි ‍ෙ‍වෙද්‍යවරැන් ‍බොරැ අය, ඔවුන් හැදු‍වේ ජැක්ට ‍මොනවාහරි විදින්න,
මම එයට බාධාා කළාම...

306
00:36:15,027 --> 00:36:20,079
මම ජැක්ට ‍පො‍රොන්දු වුණා එයාට කරදරයක් ‍වෙන්න
‍දෙන්‍නේ නෑ කියලා, මම ඒ ‍පො‍රොන්දුව කඩන්‍නේ නෑ

307
00:36:20,152 --> 00:36:22,371
- ෆ්‍රෑන්ක්
- මම පස්‍සේ කතාකරන්නම්

308
00:36:25,444 --> 00:36:27,776
ඕඩ්‍රි

309
00:36:26,901 --> 00:36:33,113
- හැම ‍දෙයක්ම ‍හොදින්ද?
- ඒක මහා ‍මෙඩ ප්‍රශ්නයක් ‍ජෙෆ්

310
00:36:39,651 --> 00:36:43,656
‍හොදයි, මට ආ‍යෙත් කියන්න පරික්ෂක ට‍කොනි,

311
00:36:43,776 --> 00:36:49,488
ඇයි ඉක්මනින් ඔබ ‍පොලිස්
පරික්ෂක‍යෙක් යන බව ‍නොදැන්වූ‍ෙ?

312
00:36:49,569 --> 00:36:55,121
මම ඒ ‍වෙලා‍වේ හිටි‍ෙ පරික්ෂකවර‍යෙක් ව‍ගේ ‍ෙන‍මෙයි,

313
00:36:55,193 --> 00:36:57,446
ඔ‍බේ උපකරණත් හරිම ‍වෙනස්

314
00:36:57,527 --> 00:37:03,330
මම ඉන්‍නේ කුඩා නගරයක කුඩා කාර්යාලයක

315
00:37:03,402 --> 00:37:07,327
- මට ටිකක් අවිශ්වාසයි
- ඔයා සහ ෆ්‍රෑන්ක් මාටින් යාලු‍වෙ ‍නේද?

316
00:37:07,402 --> 00:37:13,535
මිතුරන්ම ‍ෙන‍මෙයි, අපි‍‍ ටිකක් හදුනනවා,
අපි‍‍ට නෑදෑකමක් ති‍යෙනවා

317
00:37:13,610 --> 00:37:15,738
‍කොයිතරම් දුර නෑදෑකමක්ද?

318
00:37:14,818 --> 00:37:17,571
- ඒ තරම් දුර නෑ
- ඔවුන් ඔයාව ‍හොයාගන්න‍කොට ඔයා උයමින් හිටි‍ෙ

319
00:37:17,651 --> 00:37:19,073
- මම ප්‍රශ ජාතික‍යෙක්`
- ඉතින්?

320
00:37:19,152 --> 00:37:24,363
අපි‍‍ වැඩිදුර හිතන්‍නේ නැතිව එකදිගට උයා‍ගෙන යනවා
ඒ‍කෙන් ‍වෙන්‍නේ යම් ‍වෙලාවක ‍ගොඩක් රස කෑමක් හැ‍දෙන එක,

321
00:37:19,444 --> 00:37:24,450
උදාහරණයක් හැටියට ඔබ මට ‍මේ දුන්න සැන්ඩ්විච්

322
00:37:24,527 --> 00:37:27,906
සමා‍වෙන්න මට මම ‍මෙ‍හෙම කියනවට,
‍මේවා ඇත්තටම ඒ තරම් ‍හොද නෑ

323
00:37:27,985 --> 00:37:30,784
මම දන්නවා, ඒත් ඒ‍කෙන් ඇති වැ‍ඩේ ‍මොකක්ද?

324
00:37:33,860 --> 00:37:35,032
ඔයාලට කුස්සියක් ති‍යෙනවද?

325
00:37:37,527 --> 00:37:39,575
පස්සට ‍වෙලා ඉන්න

326
00:39:05,193 --> 00:39:08,072
‍හෙල‍වෙන්න එපා, ස්මිත්`

327
00:39:08,193 --> 00:39:10,241
ඒක බිම දානවා

328
00:39:36,068 --> 00:39:38,821
‍දෙවිය‍නේ, ‍මොකක්ද වු‍ණේ?

329
00:39:32,943 --> 00:39:36,243

330
00:39:41,235 --> 00:39:44,114
- ‍මේක ආරක්ෂිතයිද?
- ඔ‍බේ උරහිසට උඩින් බලන්න

331
00:39:44,193 --> 00:39:46,821
අපි‍‍ ඔබව ආවරණය කර‍ගෙන ඉන්‍නේ

332
00:39:55,651 --> 00:40:02,785
ම‍ගේ අම්මා කියලා ති‍යෙන්‍නේ, ‍කොයිතරම් සිද්ධාාන්ත‍යෙන්
පි‍‍ට ගියත් තමන්ට රස විදියට කෑම හදාගන්න කියලායි

333
00:40:11,068 --> 00:40:13,116
- ඔව්?
- ඔයා ‍කො‍හේද?

334
00:40:13,235 --> 00:40:16,580
- මම උයමින් ඉන්‍නේ
- උයනවා? කතාකරන්න පුළුවන්ද?

335
00:40:16,651 --> 00:40:19,951
- ම‍ගේ අම්මා කතාකරනවා
- අම්මා

336
00:40:20,068 --> 00:40:23,368
කමක් නෑ ‍නේද?

337
00:40:23,485 --> 00:40:24,953
ස්තුතියි

338
00:40:31,360 --> 00:40:35,445
- ඔයා කාටද කෑම උයන්‍නේ?
- ඇමරිකානු ‍පොලිසි‍ෙ අයට

339
00:40:35,485 --> 00:40:41,117
ඔවුන් හරිම ආචාරශීලියි, ම‍ගේ ලාජනය දැක්කාට පස්‍සේ
මට සැන්ඩ්විච් කන්න දුන්නා

340
00:40:41,193 --> 00:40:43,992
ඔයා විශ්වාස කරන එකක් නෑ,
‍මෙ‍හේ හරිම ‍හොද කෑම ති‍යෙනවා

341
00:40:44,068 --> 00:40:49,575
මම ‍මේ තත්වය හරිගස්වන්නයි හදන්‍නේ

342
00:40:49,651 --> 00:40:54,532
ඇත්‍තෙන්ම, ‍මෙ‍හේ අයත් ඒකට උත්සාහා ගන්නවා

343
00:40:54,610 --> 00:40:58,035
- ම ගැන ‍මොනවත් කිව්වද?
- ඔවුන් ඔයා ගැන ඉහළින් කතාකරනවා

344
00:40:58,152 --> 00:41:02,111
ඔවුන්ට දැනගන්න ඕ‍නේ ඔයා ‍කො‍හේද කියලා,
‍කො‍හේද ඔයා?

345
00:40:59,193 --> 00:41:02,413
‍ගොඩක් දුර, අහගන්න

346
00:41:06,235 --> 00:41:09,159
පරිගණකයකට ඇතු ‍වෙන්න පුළුවන්ද?

347
00:41:09,235 --> 00:41:13,035
කෑම කාමරයකට නම් ඇතු ‍වෙන්න පුළුවන්

348
00:41:28,152 --> 00:41:32,908
- හුරැබුහුටි ‍කොළු‍වෙක්, කවුද ‍මේ?
- ඔවුන්ට හදුනාගැනි‍මේ ‍කේත ති‍යෙනවද?

349
00:41:32,985 --> 00:41:39,038
සමා‍වෙන්න මම ‍මේ පද්ධාතිය පාවිච්චි කරන්න දන්‍නේ නෑ,
මම දන්‍නේ ‍ගෙදර පරිගණකය පාවිච්චි කරන්න විතරයි

350
00:41:39,110 --> 00:41:41,488
ඔයාට එයා එක්ක ති‍යෙන ගණු‍දෙනුව ‍මොකක්ද ෆ්‍රෑන්ක්?

351
00:41:41,569 --> 00:41:45,153
- ඒක දිග කතාවක්
- ඔයා කියන්‍නේ ඔයා අවුලක පැටලිලා කියලද?

352
00:41:45,235 --> 00:41:49,320
- ඒ ව‍ගේ තමයි
- ‍වෙනත් විදියකට කියනවා නම්, ඔයා‍ගේ සාමාන්‍ය රාජකාරිය

353
00:41:51,068 --> 00:41:57,781
උසස් උපාධියක් සහිත රැසියානු ‍ෙ‍වෙද්‍යවර‍යෙක්

354
00:41:57,901 --> 00:42:03,704
- ලිපි‍‍නයක් ති‍යෙනවද?
- මියාමි, ‍බොකා‍වෙස්ට්, රජවීදිය, අක 11

355
00:43:47,068 --> 00:43:48,786
අයින් ‍වෙනවා`

356
00:44:11,193 --> 00:44:15,073
- ඔයා ‍මොකක්ද කරන්‍නේ?
- බස් එක අලගන්න හදන්‍නේ

357
00:44:17,235 --> 00:44:19,112
එනවා

358
00:44:34,776 --> 00:44:39,532
ඔ‍හේ ‍මොනවද කරන්‍නේ රියදුරා?
වතු‍රේ නම් වැඩ බෑ වගේ ?

359
00:44:42,818 --> 00:44:44,320
නවත්වනවා``

360
00:45:15,360 --> 00:45:18,193
- හරි හරි
- ‍ඩොක්ටර්‍ගේ කාර්යාල‍ෙදි වුණ ‍දේ මට කියපන්

361
00:45:18,277 --> 00:45:21,861
- ‍මොන ‍ඩොක්ටර්‍ගෙද?
- ‍පොඩි ළමයා‍ගේ සිදුවීම

362
00:45:21,943 --> 00:45:24,162
මම කියන්න ඕ‍නෙද?

363
00:45:31,610 --> 00:45:35,069
ඔ‍හේ ක‍ලේ ‍මොකක්ද කියලා දන්නවද?

364
00:45:35,152 --> 00:45:40,329
නිසැකවම ඔ‍හේ‍ගේ ‍සෞඛ්‍යයට ‍හොද ‍දෙයක් නම් ‍ෙන‍මෙයි,
දැන්වත් ඒ ගැන කියපන්

365
00:45:40,402 --> 00:45:43,076
සුභ දිවියකට සුභපැතුම්...

366
00:45:43,152 --> 00:45:45,496
‍මොකක්ද සිදුවු‍ණේ

367
00:45:59,319 --> 00:46:03,995
- කප්පම් මුදල තවමත් එතැනමයි
- ස්තුතියි

368
00:46:04,068 --> 00:46:06,036
කප්පම් මුදල අරගන්නවා

369
00:46:02,110 --> 00:46:05,535
- කලබල ‍වෙන්න එපා
- ඒක පැහැරගැනිමක් ව‍ගේද?

370
00:46:05,610 --> 00:46:10,286
- මම ඕ‍නේ තරම් පැහැරගැනි‍මේ සිද්ධි දැකලා ති‍යෙනවා
- උන් ඒක ගන්‍නේ නැත්නම් මට ම‍ගේ පුතාව ලැ‍ඛෙන්‍නේත් නැති‍වෙයි

371
00:46:13,360 --> 00:46:16,409
‍මේක කරන්න එපා,
ඒ වැ‍ඩේ හරියන එකක් නෑ

372
00:46:16,485 --> 00:46:20,535
මම ‍මේක පටලවන්න නෑ ‍ජෙෆර්සන්,
‍මේක ඔයා‍ගේ රැකියාව නිසයි

373
00:46:20,610 --> 00:46:24,569
මොකක්ද එ කතාවේ තේරුම ?
- හැම ‍දෙයක්ම කරලා ඉවරයි දැන්

374
00:46:24,651 --> 00:46:28,121
‍මොකද තවත් ඔබ ‍මොනවාහරි ක‍ළොත්,
අපි‍‍ ඉලක්කයක් බවට පත්‍වෙයි

375
00:46:28,193 --> 00:46:34,030
‍වෙන කරන්න ‍දෙයක් නැත්නම්
කවුරැහරි ගිහින් ෆ්‍රෑන්ක්ව එක්ක‍ගෙන එන්න

376
00:46:32,110 --> 00:46:34,738
- රිය පදවන්නා?
- ඔයා ෆ්‍රෑන්ක්ට කතාකළාද?

377
00:46:34,818 --> 00:46:40,575
- එයත් එක්ක ‍මොනවා කතාකරන්නද?
- එයා තමයි අවසන් වරට ජැක් ජිවත් ‍වෙනවා දැක්‍කේ`

378
00:46:40,651 --> 00:46:42,619
අපි‍‍ ළමයා ‍හොයාගත්තා

379
00:47:07,693 --> 00:47:09,240
දෘඩාංග දෝෂයක්

380
00:47:09,319 --> 00:47:11,367
- ‍වෙනත් එකක් අරන් එන්න
- ‍හොදයි සර්

381
00:47:11,444 --> 00:47:15,119
- ‍කොච්චර ‍වෙලා යයිද?
- ‍නෙනාා, අපි‍‍ට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කරනවා

382
00:47:15,193 --> 00:47:17,742
- එ‍හේ හුස්ම හිර‍වෙන්නත් පුළුවන්
- සන්සුන්ව ඉන්න

383
00:47:17,818 --> 00:47:19,946
- ඒ ම‍ගේ පුතා`
- එයාලට වැ‍ඩේ කරන්න ‍දෙන්න

384
00:47:20,027 --> 00:47:23,110
- ඔයා මුකුත් ‍නොකර බලා‍ගෙන ඉන්නවද?
- ඔවුන් වි‍ශේෂඥ‍යෙ

385
00:47:23,193 --> 00:47:27,027
හැ‍මෙම වි‍ශේෂඥ‍යෙ`
මම ඒක ඔ‍හේ‍ගෙන් ඕ‍නේතරම් අහලා ති‍යෙනවා`

386
00:47:27,110 --> 00:47:28,578
ඕඩ්‍රි`

387
00:47:32,027 --> 00:47:34,450
ඕඩ්‍රි`

388
00:47:44,901 --> 00:47:47,370
අම්මා`

389
00:47:49,735 --> 00:47:51,954
ජැක්`

390
00:47:52,569 --> 00:47:54,867
ඔයා ‍හොදින්ද?

391
00:47:59,776 --> 00:48:02,700
අපි‍‍ ඔයාව ‍හොයාගත්තා පුතා

392
00:48:06,818 --> 00:48:10,038
‍හොදට හුස්ම ගන්නවලා

393
00:48:10,110 --> 00:48:13,660
- ඔයා නම් යක්ෂ‍යෙක්
- මමත් එ‍හෙම හිතනවා

394
00:48:48,527 --> 00:48:53,363
- දිමිත්‍රි, උඹ මාව බයකළා
- ‍කො‍හේද ‍සොනවිච්?

395
00:48:53,444 --> 00:48:56,493
- කුටිය ඇතු‍ලේ
- මට එයාට කතාකරන්න ඕ‍නේ

396
00:48:56,569 --> 00:49:00,745
වාඩි‍වෙන්න,
‍මේ ‍හොද සගිතයක්

397
00:50:36,818 --> 00:50:38,616
- ඒ ‍මොකක්ද?
- මම දන්‍නේ නෑ

398
00:50:39,818 --> 00:50:41,536
අ‍පොයි`

399
00:50:41,610 --> 00:50:43,783
- ඔයා ‍මොනවද කරන්‍නේ?
- මට ප්‍රතිජිවක ඕ‍නේ

400
00:50:43,860 --> 00:50:46,989
රියදුරා, ඔහු මට ‍ෙ‍වෙරය විද්දා, ‍මේ බලන්න`

401
00:50:47,068 --> 00:50:51,448
- දිමිත්‍රි, ඔහුට ‍කො‍හෙන්ද ‍ෙ‍වෙරසය?
- ‍රෙහ‍ෙ අපි‍‍ එකක් දාලා ආවා

402
00:50:51,527 --> 00:50:54,531
කරැණාකරලා මට ප්‍රතිජිවක ‍දෙන්න

403
00:50:54,610 --> 00:50:58,786
සන්සුන් ‍වෙන්න, ඔයා ‍ලෙඩ ‍වෙලා නෑ,
‍ෙ‍වෙරසය ක්‍රියාත්මක ‍වෙන්න තව පැය හතරක් ති‍යෙනවා

404
00:50:58,860 --> 00:51:01,238
ඔයා ඒක දන්නවා, ඒක වැඩ කරනවා

405
00:51:02,402 --> 00:51:04,871
- ශීතකරණය අරින්න
- මම කිව්ව‍නේ...

406
00:51:06,402 --> 00:51:10,908
මම කියන ‍දේ කරනවා, ශීතකරණය අරිනාවා`

407
00:51:11,569 --> 00:51:15,244
ප්‍රතිජිවක කීයක් ති‍යෙනවද?

408
00:51:15,319 --> 00:51:18,744
මාත්‍රාවන් ‍දෙකක්, එකක් ‍ලොක්කට, අනිත් එක මට

409
00:51:21,818 --> 00:51:25,823
ඒක අවලගුයි, එකක් මට ‍දෙනවා

410
00:51:25,901 --> 00:51:28,199
දැන්ම ‍දෙනවා

411
00:51:28,277 --> 00:51:31,235
දැන්ම ඒක කරමු`

412
00:51:32,693 --> 00:51:34,195
- දැන්ම ‍ෙන‍මෙයි
- ඔ‍හේ කවුද?

413
00:51:33,277 --> 00:51:35,530
- ‍දෙකයි ති‍යෙන්‍නේ
- ඔයාට වුවමනා නෑ

414
00:51:35,610 --> 00:51:38,284
- ඒත් ඔයා මට ‍ඛෙ‍හෙත් විද්දා
- ඒ වතුර

415
00:51:38,360 --> 00:51:41,079
- මම ‍ලෙඩ වු‍ණේ නෑ
- ඔයා ‍ලෙඩ ‍වෙන්‍නේ නෑ

416
00:51:41,152 --> 00:51:42,995
- වතුරයි විද්‍දේ
- වතුර

417
00:51:44,693 --> 00:51:45,990
බැලි‍ගේ පුතා`

418
00:51:49,319 --> 00:51:52,744
හරි, අ‍පේ ප්‍රශ්නය විසදුනා,
දැන් එකි‍නෙකාට එක ගා‍නේ ති‍යෙනවා

419
00:51:52,818 --> 00:51:57,949
- අපි‍‍ට ‍ෙන‍මෙයි
- එකක් ඔයාට, අනික

420
00:51:58,027 --> 00:52:01,236
ම‍ගේ ‍ලෙඩුන් ඕ‍නේ තරම් තව ඉන්නවා

421
00:52:04,693 --> 00:52:08,197
- මට ‍ෙ‍වෙරස් එක ගැන කියන්න
- ‍හොදයි ‍මොනවද දැනගන්න ඕ‍නේ?

422
00:52:08,277 --> 00:52:09,950
හැම ‍දෙයක්ම, ‍මොකක්ද ඒ ‍ෙ‍වෙරසය?

423
00:52:10,027 --> 00:52:13,577
ප්‍රතිස‍යෙජිත ආපසු චකරණය වන ආසාදකයක්

424
00:52:13,651 --> 00:52:18,031
ළමයා මැ‍රෙයි, ළමයා‍ගේ හුස්ම වදින
හැම ‍ෙක‍නෙක්ම මැ‍රෙයි,එතනින් ඉවරයි

425
00:52:18,110 --> 00:52:22,741
- එතනින් ඉවරයි කිව්‍වේ ‍මොකක්ද?
- ‍ෙ‍වෙරසය පැය 24න් අක්‍රිය ‍වෙනවා

426
00:52:22,818 --> 00:52:26,743
ස්තුතියි පාඩමට,
දැන් මට ඒක ‍දෙනවා

427
00:52:26,818 --> 00:52:32,621
ඇත්තටම ඒක ඕ‍නෙද? අපි‍‍ ‍සෙලමක් කරමු,
පි‍‍යාඹලා ගිහින් ඒවා ගනින්

428
00:53:02,943 --> 00:53:05,446
- ඔයා ‍හොදින්ද?
- මම ‍හොදින්

429
00:54:05,943 --> 00:54:11,325
බය ‍වෙන්න කිසිම ‍දෙයක් නෑ, පුචි
‍ෙ‍වෙරස් ආසාදනයක් විතරයි

430
00:54:11,402 --> 00:54:15,236
ඒක ටිකක් ‍වෙලා යන‍කොට හරියයි,
නින්ද යන්න ‍ඛෙ‍හෙත් ‍දෙන්නම්

431
00:54:15,319 --> 00:54:19,779
- ‍මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වු‍ණොත් මට කතාකරන්න
- ස්තුතියි ‍ඩොක්ටර්

432
00:54:21,319 --> 00:54:25,199
දන්නවද ඕඩ්‍රි, ‍මේ හැම ‍දෙයක්ම...

433
00:54:25,277 --> 00:54:29,236
මට ‍තේරැණා ‍මේ හැම‍දෙයක් ගැනම

434
00:54:29,319 --> 00:54:31,651
ජැක් එක්ක...

435
00:54:31,735 --> 00:54:34,488
ඔයා එක්ක

436
00:54:36,943 --> 00:54:41,995
- ඔයා ‍හොදින්ද?
- බිලින්ස් මහත්මයා, අපි‍‍ ප්‍රමාදයි

437
00:54:42,068 --> 00:54:47,404
මම ඉක්මනින් එනවා ‍මේ සමුළුව අවසන් වුණ ගමන්ම

438
00:54:47,485 --> 00:54:50,364
ජැක්ව බලාගන්න

439
00:54:50,444 --> 00:54:52,742
ඔයාවත් බලාගන්න

440
00:54:54,610 --> 00:54:58,240
මම ඉක්මනින් එන්නම්

441
00:54:56,319 --> 00:54:58,651
වුවමනා නම් ඉක්මනින් ‍ඔවුන්ව ගෙන්වන්න

442
00:55:09,610 --> 00:55:13,194
- ඔයා ‍හොදින්ද ‍නෙනාා?
- මම ‍හොදින්

443
00:55:16,610 --> 00:55:19,659
‍මේ මම

444
00:55:19,735 --> 00:55:21,658
- ඔයා ‍හොදින්ද?
- ඔයා‍ගේ නිදන කාමරයට යන්න

445
00:55:21,735 --> 00:55:24,944
‍කො‍හොමද සුසාන්?

446
00:55:26,527 --> 00:55:29,827
මම තනියම ඉන්‍නේ, ඔයා ‍කො‍හේද ෆ්‍රෑන්ක්?

447
00:55:29,901 --> 00:55:32,199
අනෙත් පැත්ත හැරෙන්න

448
00:55:42,569 --> 00:55:46,244
ෆ්‍රෑන්ක්, ඔයා කිව්වා වැරදියි, ඒක පැහැරගැනිමක් විතරයි,
ජැක් ‍හොදින් ඉන්වා

449
00:55:46,319 --> 00:55:51,780
ජැක්ට ‍ෙ‍වෙරසයක් ආසානය කරලා, ඒ‍කෙන් ජැක් විතරක්
‍ෙන‍මෙයි එයා ලග ඉන්න අයත් මැ‍රෙනවා

450
00:55:51,860 --> 00:55:54,409
‍මොනවද ‍මේ කියන්‍නේ?

451
00:55:54,485 --> 00:55:59,241
- ඔයා කියන්‍නේ ම‍ගේ පුතා මැ‍රෙන්න යනවා කියලද?
- නෑ එ‍හෙම නෑ

452
00:56:01,277 --> 00:56:05,737
එයා‍ගේ හුස්ම වදින හැම ‍ෙක‍නෙක්ම
මැ‍රෙනවා, එයාට ඊට පස්‍සෙයි ‍රෙග ලක්ෂණ එන්‍නේ

453
00:56:05,818 --> 00:56:08,697
ඔයා‍ගේ පුතා ආයුධායක්, ඉලක්කය එයා‍ගේ තාත්තා

454
00:56:08,776 --> 00:56:13,953
- ‍ජෙෆර්සන්? ඇයි ඒ?
- සමුළුව, ඒක තමයි අවසන් ඉලක්කය, ඒක නවත්වන්නයි හදන්‍නේ

455
00:56:14,027 --> 00:56:17,236
සමුළු‍වේ හැ‍මෙම ඉන්‍නේ එකම කුටියක් ඇතු‍ෙ

456
00:56:17,319 --> 00:56:20,448
ඔයා‍ගේ සැමියා‍ගේ හුස්ම වැදිලා එයාලත් මැ‍රෙයි

457
00:56:26,444 --> 00:56:29,118
මාව විශ්වාස කරන්න

458
00:56:34,152 --> 00:56:36,746
එයාව ගන්න පුළුවන්ද?

459
00:56:36,818 --> 00:56:39,867
- ඔයා ‍මොනවද කරන්න යන්‍නේ?
- ‍මේ වැ‍ඩේ කරන්න පුළුවන් ‍ෙක‍නෙක් ‍හොයාගන්නවා

460
00:56:39,943 --> 00:56:43,447
එයා ලග ‍මේ ප්‍රතිජිවක තව ති‍යෙනවා
හැ‍මෙටම ඇති‍වෙයි

461
00:56:45,319 --> 00:56:47,651
දැන් ඔයා ‍වෙනු‍වෙන්

462
00:57:02,068 --> 00:57:03,115
අපි‍‍ට අමුත්‍තෙක් ඉන්නවා

463
00:57:04,943 --> 00:57:08,288
- ඔයා ‍හොදටම උණුසුම් ‍වෙලා
- මම ‍හොදින්

464
00:57:08,360 --> 00:57:10,738
ඔයා යන්න ඕ‍නේ

465
00:57:14,152 --> 00:57:15,404
‍හෙළ‍වෙන්න එපා`

466
00:57:58,569 --> 00:58:00,901
- හැ‍මෙම ඉන්නවද?
- හැ‍මෙම ඉන්නවා

467
00:58:01,985 --> 00:58:05,239
‍ලෙකයම නි‍යෙජනය කරන නි‍යෙජිත‍යෙින්

468
00:58:05,319 --> 00:58:08,903
- තත්පරයක් ‍දෙන්න
- ‍ජෙෆර්සන්, ඔයාට සමුළුවට යන්න බෑ

469
00:58:08,985 --> 00:58:12,489
- හැම ‍දෙයක්ම ‍හොදින්ද?
...ඔහු මාරාන්තික ‍ෙ‍වෙරසයක් දීලා...

470
00:58:12,610 --> 00:58:15,784
- මම ඇතු‍ෙ ඉන්‍නේ, මට හරියට ඇ‍හෙන්‍නේ නෑ
- මට ඇ‍හෙනවා

471
00:58:15,860 --> 00:58:19,535
- මට ඇ‍හෙන්‍නේ නෑ
- ඔවුන් හදන්‍නේ හැ‍මෙටම ‍ෙ‍වෙරසය ආසාදනය කරන්න

472
00:58:19,610 --> 00:58:22,534
- මම පස්‍සේ ඔයාට කතාකරන්නම්
- ‍ජෙෆ්`

473
00:58:24,527 --> 00:58:27,861
බිලින්ස් මහත්මයා, ඔයා ‍හොදින්ද?

474
00:58:27,985 --> 00:58:31,410
- මම ‍හොදින්, අපි‍‍ යමු
- විශ්වාසද?

475
00:58:49,818 --> 00:58:52,992
- ඔයා තවමත් ආණුඩු‍වේ ‍කෙකියාද?

476
00:58:53,110 --> 00:58:58,321
ඔවුන් මට තරැ පහක සම්මානයක් දුන්නා, ඉන්න බලන්න
ම‍ගෙන් උදවුවක් ඕ‍නෙද?

477
00:58:58,402 --> 00:59:00,871
පරිගණකයක් ලග ති‍යෙනවද?

478
00:59:00,985 --> 00:59:04,489
ඒක තමයි ම‍ගේ ‍කොට්ටයටත් ‍යොදාගන්‍නේ,
‍මොකක්ද ‍වෙන්න ඕ‍නේ?

479
00:59:04,610 --> 00:59:11,243
- මම දන්‍නේ නෑ, ම ලග ‍මොනවත් නෑ
- ම‍ගේ කැමතිම වි‍නෙදාශය තමයි ‍සොයාගැනිම

480
00:59:11,319 --> 00:59:14,368
බලමු

481
00:59:14,985 --> 00:59:18,330
මම කැමතියි ‍මේ අවස්ථාාව ‍යොදාගන්න...

482
00:59:18,402 --> 00:59:23,158
‍හොදට හුස්ම ගන්න, නියමයි

483
00:59:23,235 --> 00:59:26,614
එක් වරක් ‍මේ පාහරයින් එළියට ගි‍යෙතින්

484
00:59:26,693 --> 00:59:31,824
ඔවුන්‍ගේ ගණු‍දෙනු ‍මෙතැනින් අවසන් ‍වෙයි,
එ‍හෙම ‍නේද?

485
00:59:30,901 --> 00:59:33,871
- ‍මොකද?
- සලි ගණන් කරන්න

486
00:59:36,402 --> 00:59:39,155
බලන් ඉන්න බෑ

487
00:59:46,818 --> 00:59:51,699
‍මෙයා හරිම නරක වැඩ කරපු ‍ෙක‍නෙක්,
‍ගොඩක් මිනී මැරිම් ති‍යෙනවා

488
00:59:53,818 --> 00:59:57,527
කවුරැහරි අ‍පේ දත්ත ගබඩාවට ඇතු ‍වෙලා

489
00:59:57,610 --> 01:00:01,740
ඒ ‍ගොන්සාලිස්, එයා‍ගේ නිවාඩුව

490
01:00:01,818 --> 01:00:06,779
කාර්යාලයට පි‍‍ටුපසින් එයා‍ගේ තැනක් තිබිලා ති‍යෙනවා

491
01:00:06,860 --> 01:00:09,329
ඒක ‍හොද වැඩක්

492
01:00:13,693 --> 01:00:16,071
- මට ලිපි‍‍නය ‍දෙන්න
- මියාමි, නැ‍ගෙනහිර ‍කොටස

493
01:00:16,152 --> 01:00:18,450
‍පෙලිකන්, අක 26900.

494
01:00:18,569 --> 01:00:21,573
- අපි‍‍ වාහනය ‍හොයාගත්තා
- ඔයා නියම ‍පොලිස් නිලධාාරි‍යෙක් ට‍කෙනි

495
01:00:21,693 --> 01:00:25,743
ස්තුතියි, දැන් මම ආපහු නිදාගන්නවා

496
01:00:29,068 --> 01:00:30,945
සමහරවිට බැරි‍වෙයි

497
01:00:33,193 --> 01:00:36,447
- මිනි‍හෙ අයින් ‍වෙයන්`
- අයින් ‍වෙනවා

498
01:00:36,569 --> 01:00:38,822
මම එ‍හෙම කරන්නම්`

499
01:00:45,776 --> 01:00:47,904
අම්මා

500
01:00:49,027 --> 01:00:53,578
- ඔයාට දැන් සනීපද?
- ටිකක් විතර

501
01:00:53,693 --> 01:00:57,118
ආ‍යෙත් නිදාගන්න පුළුවන් ‍බලන්න ?

502
01:01:00,735 --> 01:01:03,204
මැතිනිය ඔයා ‍හොදින්ද?

503
01:01:13,319 --> 01:01:15,868
‍ජෙෆර්සන් ඔයා ‍හොදින්ද?

504
01:02:20,569 --> 01:02:22,822
හරි, ඒක කරන්න

505
01:02:31,193 --> 01:02:35,403
- ඔයා ‍මොනවද කරන්‍නේ?
- දන්නවද, ඊ‍ෙ රෑ මම ‍ගොඩක් හිතුවා

506
01:02:35,527 --> 01:02:38,121
ඔයා ‍කො‍හොමද ප්‍රතිජිවික ආරක්ෂිතව ‍ගෙනියන්‍නේ?

507
01:02:38,235 --> 01:02:41,785
ඒක ආරක්ෂිතව ‍ගෙනියන්න පුළුවන්
මාර්ගයක් ‍හොයාගන්න ඕ‍නේ

508
01:02:40,901 --> 01:02:43,851
‍මොකක්හරි ආරක්ෂිත ක්‍රමයක්

509
01:02:43,910 --> 01:02:45,110
මම

510
01:02:50,943 --> 01:02:54,197
නියමයි, ඇදුමක් දාගන්න

511
01:02:55,901 --> 01:02:56,902
එයාව නවත්වන්න

512
01:03:00,110 --> 01:03:02,579
- ‍මෙයාලද ඔයා‍ගේ යාලු‍වෙ?
- තවම නෑ

513
01:03:12,193 --> 01:03:14,992
- එයාලා ‍කො‍හේද ගි‍ෙ?
- ගරාජයට

514
01:03:16,444 --> 01:03:18,367
- ම‍ගේ නම් උණ්ඩ ඉවරයි
- ම‍ගෙත් එ‍හෙමයි

515
01:03:18,485 --> 01:03:20,613
- ම‍ගෙත් එ‍හෙමයි
- උණ්ඩ ‍කො‍හෙන්ද ‍හොයාගන්‍නේ?

516
01:03:20,735 --> 01:03:22,237
ඒවත් ගරාජ‍ෙ

517
01:03:23,610 --> 01:03:26,284
‍ගෙදර ‍සෙදිසි කරන්න`

518
01:03:30,193 --> 01:03:32,321
එයාව අලගන්න`

519
01:05:02,110 --> 01:05:05,455
මම ‍මොනවද කරන්න ඕ‍නේ?
- වාහනේ පනගන්වලා තියාගන්න

520
01:05:05,569 --> 01:05:10,826
ඔයා දැන් ආරක්ෂිතයි

521
01:05:10,943 --> 01:05:14,948
හරිම ලස්සනයි,
කාර් එකකට කහ පාට හරිම ලස්සනයි

522
01:06:31,444 --> 01:06:33,367
‍හෙල‍වෙන්න එපා

523
01:06:33,485 --> 01:06:36,659
- රියදුරැ මහත්මයා
- මම ඔයාව ‍හෙට හමු‍වෙන්න හිටි‍ෙ

524
01:06:36,693 --> 01:06:40,823
මම ‍වෙච්ච කිසිම ‍දෙයක් ‍හෙළිකරන්‍නේ නෑ

525
01:06:40,860 --> 01:06:44,660
ඒකට කමක් නෑ, මට ප්‍රතිජිවක ‍හොයාගන්න උදවු ක‍ළොත් ඇති

526
01:06:44,735 --> 01:06:47,329
අර බලන්න ෆ්‍රෑන්ක් මාටින්

527
01:06:47,444 --> 01:06:51,074
මමයි ඔයාට වුවමනා කරන ‍කෙනා,
මමයි ඔයාට වුවමනා කරන එකම ‍දේ

528
01:06:48,152 --> 01:06:51,452
මම තමයි ප්‍රතිජිවකය

529
01:06:51,527 --> 01:06:54,861
‍හොද උත්සාහයක්, මම පුදුම වුණා,
ඒත් තවත් ඔ‍හේට අවස්ථාා ‍දෙන්‍නේ නෑ

530
01:06:54,943 --> 01:06:59,073
- රියදු‍රෙකුට වඩා ‍දෙයක් ඔයා කරනවා
- මට රියදුරැ රක්ෂාව විතරක් පුරැදු නෑ

531
01:06:59,152 --> 01:07:02,702
සමහර විට මට පුළුවන් ‍වෙයි උදවු කරන්න,
‍මොනවද ‍ෙක‍රෙන්න ඕ‍නේ?

532
01:07:02,776 --> 01:07:06,155
- ඔයා, ඇයි?

533
01:07:06,193 --> 01:07:12,326
හරිම ‍සෙි වැඩක්, සම්පූර්ණ ගණු‍දෙණුවක්, ඒක දැන්
ඉවරයක් කරමු

534
01:07:12,444 --> 01:07:15,994
කාරණය ‍මේකයි, ගණු‍දෙනු‍වේ අ‍නෙක් පාර්ශවය
‍කො‍ලොම්බියානු ඉහළ පැලැන්ති‍ෙ ‍ෙක‍නෙක්

535
01:07:16,110 --> 01:07:19,535
ඔවුන්ට තමයි ‍මේ කටයුත්ත ඉක්මනින් ‍ෙක‍රෙන්න ඕ‍නේ

536
01:07:20,485 --> 01:07:21,657
ඔයා හිතන්‍නේ ‍පොලිසියට ‍වෙඩි තියලා පැනගන්න එක
‍සෙියි කියලද?

537
01:07:23,193 --> 01:07:26,697
ඒක ම‍ගේ ප්‍රශ්නයක් ‍ෙන‍මෙයි

538
01:07:21,776 --> 01:07:26,452
මමත් ඔයා ව‍ගේම රාජකාරි කරන ‍ෙක‍නෙක්

539
01:07:27,569 --> 01:07:30,448
ම‍ගේ ඇදුම්, හැම ‍දෙයක්ම ඔයා‍ගේ ව‍ගේ

540
01:07:33,943 --> 01:07:36,492
‍ලෙලා

541
01:07:36,610 --> 01:07:40,114
දැන් මට සමා‍වෙන්න,
ගුවන් යානය අලගන්න ති‍යෙනවා

542
01:07:41,027 --> 01:07:43,450
එයාව මරන්න

543
01:07:49,235 --> 01:07:51,658
- ඇස් පි‍‍යාගන්න එ‍හෙම එපා
- ඇයි ‍මේක කරන්‍නේ?

544
01:07:51,735 --> 01:07:53,829
සතුට ‍වෙනු‍වෙන්...

545
01:07:56,319 --> 01:07:59,323
ඔයාව මැරි‍මෙන්

546
01:09:31,152 --> 01:09:33,826
අපි‍‍ සජිවී දර්ශන ‍ගෙන එනවා බ්‍රිස්ක්‍නේ හිට

547
01:09:33,901 --> 01:09:38,077
‍පොලිසිය දැන් ‍සොරකම් කරනලද ට්‍රක්
රථායක් පසුපස ලුහුබදිනවා

548
01:09:40,444 --> 01:09:43,744
‍දෙවිය‍නේ,
ඔයා ඒක දැක්කද?

549
01:09:43,818 --> 01:09:48,654
‍වෙනත් කාර් එකක් ‍පොලිස් රථා පසුකර යනවා

550
01:09:48,735 --> 01:09:52,615
- ඒ තරම් ‍වේග‍යෙන් යන්න පුළුවන්ද?
- ඔව් එයාට පුළුවන්

551
01:10:39,027 --> 01:10:41,246
අපි‍‍ දැන් යානය පණගන්වන්නයි යන්‍නේ

552
01:10:41,319 --> 01:10:46,450
ආසන පටි පැළදගන්න,අපේ අවසන් මිලග
නැවතුම කොලොම්බියාව

553
01:11:27,693 --> 01:11:30,776
ෆගාඩබෑෆම් පුවරැෆව් යම් ‍දෙ‍ා්ෂයක්

554
01:11:29,860 --> 01:11:32,363
- ‍දෝෂය ති‍යෙද්දී අපි‍‍ට යන්න බැරිද?
- ‍ෙ‍සෙද්ධාාන්තිකව නම් බෑ

555
01:11:32,444 --> 01:11:36,278
කමක් නෑ අපි‍‍ යමු

556
01:11:36,360 --> 01:11:39,079
ගිහින් බලමු ‍මොකද ‍වෙන්‍නේ කියලා

557
01:11:39,152 --> 01:11:42,782
අපහසුතාවය ගැන කණගාටුයි,
දැන් කලබල ‍වෙන්න ‍දෙයක් නෑ

558
01:11:47,277 --> 01:11:50,326
සමා‍වෙන්න ගුවන් ගමන අත්හිටුවනවා

559
01:11:50,402 --> 01:11:54,077
කියන්න කණගාටුයි, ඒක නවත්වන්න ‍වෙනවා

560
01:11:54,152 --> 01:11:57,326
වාඩි‍වෙන්න

561
01:11:57,860 --> 01:12:00,579
සන්සුන්‍වෙන්න

562
01:12:00,651 --> 01:12:03,780
‍බොන්න,
අපි‍‍ එකි‍නෙකාව අදුරගමු

563
01:12:03,860 --> 01:12:07,364
මම හිතන්‍නේ අපි‍‍ ‍දෙන්නම හැම ‍දෙයක්ම දන්නවා

564
01:13:48,277 --> 01:13:50,371
අ‍පොයි

565
01:15:26,735 --> 01:15:31,320
ලකුණු පහයි, ඇස් ‍දෙකක් ති‍යෙනවා ඒත් කණ් ‍දෙකක් නෑ,
සමක් ති‍යෙනවා ඒත් ‍කොණ්ඩයක් නෑ,

566
01:15:31,402 --> 01:15:33,496
ඇතු‍ෙ සුදුපාටයි, එළි‍ෙ දුඹුරැපාටයි?

567
01:15:33,569 --> 01:15:35,492
- අම්මා?
- පණු‍වෙක්?

568
01:15:35,569 --> 01:15:39,403
- වැරදියි, තාත්තා?
- දළඹු‍වෙක්

569
01:15:37,485 --> 01:15:40,364
- වැරදියි
- අර්තාප

570
01:15:44,360 --> 01:15:47,614
- උදවුවක් ඕ‍නෙද?
- මම දැන් යනවා

571
01:15:48,985 --> 01:15:51,079
- වැරදියි

572
01:15:51,152 --> 01:15:54,952
- න‍යෙක්
- වැරදියි

573
01:15:55,027 --> 01:15:58,327
- රටකජු
- ඊයා`

574
01:15:58,402 --> 01:16:00,700
- ‍හොට්‍ඩෙග්
- වැරදියි

575
01:16:13,569 --> 01:16:15,867
- හරිම ‍වේගවත්
- ඔව්

576
01:16:17,027 --> 01:16:22,579
- ගුවන් යානය මගහැරගන්න ඕ‍නේ නෑ ‍නේද
- ඔයා ‍ගොඩක් හිතනවා

577
01:16:30,360 --> 01:16:32,863
‍මේ බලන්න

578
01:16:35,110 --> 01:16:39,115
මට ඊ‍ෙ වුණ ‍දේ ඔ‍හේලා විශ්වාස කරන එකක් නෑ

579
01:16:42,651 --> 01:16:46,155
මට ඔයාට ‍දෙන්න ‍දෙයක් ති‍යෙනවා,
ඔයා ඊ‍ෙ ‍වෙරළට ගි‍තේ නෑ‍නේ

580
01:16:45,235 --> 01:16:50,742
වතුර නම් වතුර, වැලි නම් වැලි හැම ‍දෙයක්ම එ‍හෙමමයි,
‍මේ පළාතට මම ආ‍යෙත් එන්නම්

581
01:16:50,818 --> 01:16:52,991
පැරිසියට යන 069 ‍වෙනි ගුවන්යානය

582
01:16:53,068 --> 01:16:56,163
ස්තුතියි ෆ්‍රෑන්ක්,
‍මේ නිවාඩුවට මම ‍හොදට වි‍නෙද වුණා

583
01:16:57,235 --> 01:17:00,535
- තව ‍මොනවද අහන්න ති‍යෙන්‍නේ?
- ඔව්

584
01:17:01,485 --> 01:17:05,319
- ෆ්‍රෑන්ක්
- ම‍ගේ යාලුවා,හොද ගුවන් ගමනක් පතනවා

585
01:17:05,402 --> 01:17:07,996
ඔවුන් කිව්වා ඒ‍කේ ජ‍නේල වහලා කියලා

586
01:17:08,068 --> 01:17:12,027
මට හි‍තෙන්‍නේ අපි‍‍ට වුවමනා හැම ‍දෙයක්ම
කරගන්න බැරිවුණා කියලා, එ‍හෙම ‍නේද?

587
01:17:12,651 --> 01:17:15,074
නෑ, අපි‍‍ ඒවා කළා

588
01:17:29,818 --> 01:17:31,115
ඔව්

589
01:17:31,193 --> 01:17:34,197
මම ප්‍රවාහක‍යෙක්ව ‍සොයනවා

590
01:17:36,569 --> 01:17:38,367
මම අහ‍ගෙන ඉන්‍නේ

591
01:17:39,776 --> 01:17:49,367
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්විම
කළිදු වසුක

591
01:17:50,305 --> 01:17:56,216