Doosukeltha (2013) - DVDRip - x264 - 1CDRip - [DDR]-1 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
for uploading subtitles, please login now

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074

3
00:01:35,166 --> 00:01:38,841
ආව්! නොදකින් විතරක්!

4
00:01:41,208 --> 00:01:43,381
- මොනාද ඔයා කරන්නේ?
- මොනාද ඔයා කරන්නේ?

5
00:01:43,458 --> 00:01:46,553
- ප්‍රයොගිකව දනහිස කඩාගන්න අවා∙
- දැන් ඔයා මට අයේත් වද දෙන්න ආවද?

6
00:01:46,583 --> 00:01:49,302
වද දෙන්න ඔයාට?
මම ඔයාව ආරක්ශා කලා∙

7
00:01:49,375 --> 00:01:51,252
මොකකටද? වරදෙහි බැදයි කියලද?

8
00:01:51,333 --> 00:01:53,506
ආ, මොනවා උනත්∙

9
00:01:53,583 --> 00:01:56,427
- මට ඔයාව හිතගන්නත් බෑ∙
- එක අවුලක් නැ නේ∙

10
00:01:56,500 --> 00:01:59,379
මේක මගේ දනහිසනේ,
මමයි දන්නෙ එක කොච්චර අමාරුද කියල∙

11
00:02:00,417 --> 00:02:03,216
මොන මගුලක්ද ඔයා මේ
කැලේ අස්සට වෙලා කරන්නේ?

12
00:02:03,250 --> 00:02:06,880
මේක තමයි පිරිසිදුව ගහක් කොලක්
කඩාගන්න තියන එකම තැන∙

13
00:02:06,959 --> 00:02:09,132
ඔයා මේහෙ තනියම ඉන්න ඔන නැ∙∙∙

14
00:02:09,208 --> 00:02:11,802
නැ, මම හොදින්∙
මට පුළුවන් මම ගැන බලාගන්න∙

15
00:02:11,875 --> 00:02:14,594
ආ, ඔව් ඔව්!
, මගේ ආරක්ෂාව ඔන නැ∙

16
00:02:14,625 --> 00:02:16,627
මට පුළුවන් මම ගැන බලාගන්න∙

17
00:02:16,667 --> 00:02:19,466
- මගේ කටෝ∙ මට ගැල් ගැහුවා,
- ෂ්∙∙!

18
00:02:20,792 --> 00:02:23,215
මොකද, ඔයාට මේ කැලැවෙන් එනවද
පොඩි ලේ සුවදක්?

19
00:02:23,291 --> 00:02:25,510
ඔයාට ඒක ඇහුනේ නැද්ද?

20
00:02:43,417 --> 00:02:45,260
මොනාද ඔයා කරන්නේ?

21
00:02:45,291 --> 00:02:48,670
මම යනවා මගේ දනහිස තමොගන්න∙

22
00:02:50,125 --> 00:02:52,469
එන්න∙ ෆැරැකල්ස්∙

23
00:02:52,917 --> 00:02:55,636
අපි මේ මගුල් දුපතෙ යන්න කලින්,

24
00:02:55,709 --> 00:02:58,087
පොඩි ආතල් එකක්වත් ගන්නෙ නැද්ද?

25
00:02:58,166 --> 00:03:00,134
මොකද ඔයා යන්නෙ , එපා කියන්නද?

26
00:03:00,166 --> 00:03:03,511
මොකද ඔයා නිරික්ෂකයකේද,
කිසි සතුටක් නැති, කනස්සලු?

27
00:03:15,458 --> 00:03:17,131
නියමයි∙

28
00:03:18,458 --> 00:03:21,337
මේන්න! එන්න කෙල්ලෙ!

29
00:03:24,542 --> 00:03:26,340
එක මරු, නැද්ද?

30
00:03:38,333 --> 00:03:41,007
එන්න∙ අපි යමු ගල උඩට∙

31
00:04:32,291 --> 00:04:37,291
LOST (ලොස්ට්) පළමු
කතාමාලාව 12වැනි කොටස

32
00:04:52,166 --> 00:04:54,089
ඔයා හොදින් නේ?

33
00:04:54,125 --> 00:04:56,503
ඔව්, ඔයා?

34
00:04:56,583 --> 00:04:58,256
ඔව්, මම යනවා ටිකක් බලන්න∙

35
00:04:58,291 --> 00:05:01,295
- බලන්න යන්නේ මොනවද?
- මොනාද උන් ගාව තියෙන්නෙ කියල∙

36
00:05:01,375 --> 00:05:02,752
ස්වොයර්!

37
00:05:35,959 --> 00:05:38,633
එයි, මට හම්බ වුනා පර්ස් එක∙

38
00:05:38,667 --> 00:05:41,796
- ඔයා ජරා මිනිහකේ
- දැන් ඌට මොකටද එක∙

39
00:05:41,875 --> 00:05:43,969
උදව් කරන්න මට අර කසෝ එක ගන්න∙

40
00:05:44,000 --> 00:05:46,879
ආ, මම ජරා මිනිහකේ∙
එතකොට ඔයා නැද්ද?

41
00:05:46,959 --> 00:05:48,632
ඒක මගේ

42
00:06:24,166 --> 00:06:27,170
ඔයාට යතුර නැති එක නම් ප්‍රශ්ණයක් වයි
නැද්ද?

43
00:06:43,333 --> 00:06:45,301
මේ කසෝ එක ඔයාගේ නෙවයි නේද?

44
00:06:51,375 --> 00:06:52,843
නෑ∙

45
00:06:53,875 --> 00:06:55,673
නියමයි∙

46
00:06:56,750 --> 00:06:59,003
ඔයා මොකුත් හිතන්නෙ නැත්තම්∙ මම දැන්∙∙∙

47
00:07:00,208 --> 00:07:03,212
- ඒක ගන්න∙
මට වැඩක් නැ∙

48
00:07:04,917 --> 00:07:07,045
ඒක මොන වගෝද කියන එක ගැන නෙවයි∙

49
00:07:14,917 --> 00:07:17,796
ඔයාට මොනවා හරි කියන්න ඕනද මට
මේ සුට් කසෝ එක ගැන?

50
00:07:24,792 --> 00:07:26,260
එක ගන්න∙

51
00:07:36,792 --> 00:07:45,166
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
තුසිත තියුෂාන්

52
00:07:51,709 --> 00:07:54,087
හැම දෙයක්ම මුහුදට හේදෙනවා!

53
00:07:54,125 --> 00:07:55,923
මේක නම් සාමාන්‍ය නෑ∙

54
00:07:56,000 --> 00:07:58,002
මුහුදු රළ පාර ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා∙

55
00:07:58,083 --> 00:08:00,586
උද්ගමනය වැඩි උනා පොඩි කාලෙකින්∙

56
00:08:00,709 --> 00:08:02,837
මේහෙ කොහොමත් සාමාන්‍ය දෙවල් නැ∙

57
00:08:02,875 --> 00:08:04,502
මේ වරෙළ හදෙිලා යනවිදිහට,

58
00:08:04,583 --> 00:08:07,302
ගුවන් යානයේ බද එක දවසින් ගිලිලා යයි∙

59
00:08:07,333 --> 00:08:11,008
අපි තියන හැම බඩුවක්ම වරෙළන්
එහාට ගෙනියන්න ඔන රැ වෙන්න කලින්∙

60
00:08:11,083 --> 00:08:13,757
මම හිතුවෙ වරෙළ උඩට ගෙනිච්චා
නම් එක ආරක්ෂාවට හොදයි∙

61
00:08:13,834 --> 00:08:17,384
එක දුපතෙ ඇතුලට යනවා
වගේ වෙනසක් නෙවයිද∙

62
00:08:17,458 --> 00:08:20,803
බලන්නකො ඔයා බලන්නෙ නැතුව
මිනිස්සු ගෙනිච්චා කැලෙ අස්සට

63
00:08:20,834 --> 00:08:23,007
පස්සෙ මොකද වුනේ
ගැබිණි කාන්තාවට,

64
00:08:23,083 --> 00:08:25,051
මතක් කරන්න ඔනේ නැනේ
ඒ වෙච්ච දෙවල්∙

65
00:08:25,125 --> 00:08:26,877
සයිඩ්∙∙∙

66
00:08:28,500 --> 00:08:31,720
ඔයාව මට ඔන දැන් ෆේ‍රන්ච් ගැණු
කෙනාට කාතාකරවන්න, රුෙසාව්ට∙

67
00:08:31,792 --> 00:08:33,339
ක්ලෙයර් තාමත් කොහේ හරි ඉන්නවා∙

68
00:08:33,417 --> 00:08:36,136
දැන්, රුෙසාව් සදහන් කලා
අර මේ∙∙∙

69
00:08:36,166 --> 00:08:38,510
∙∙∙දුපතේ ඉන්න අනිත් අය∙
- එකිට මොලේ හොද නෑ∙

70
00:08:38,583 --> 00:08:40,256
- ඔයාට එයාලව ඇහුනනේ
- මම දන්නෑ∙

71
00:08:40,333 --> 00:08:42,085
- ඔයා කිව්වෙ අර ඔයා∙∙
- හුළග∙

72
00:08:43,041 --> 00:08:45,169
එක හුළං සද්දෙ එක්ක එන දෙයක්∙

73
00:08:47,333 --> 00:08:50,428
එතකොට මොනාද කියන්නෙ
ඔයා ඒයාගෙන් ගෙනාපු කොල ගැන?

74
00:08:50,500 --> 00:08:52,218
ලියකියවිලි, සිතියම්∙ වෙන නැද්ද∙∙∙

75
00:08:52,291 --> 00:08:56,171
මට ගණිතයේ ලොකු දැනුමක් තියනවා
එවා මම හැමදාම දැකපුවා නෙවයි∙

76
00:08:56,250 --> 00:09:00,130
ඒ ගොඩක් සටහන් තියෙන්නෙ ෆේ‍රන්ච් වලින්
තියන සිතියමුත් කැලි විතරයි∙

77
00:09:00,166 --> 00:09:04,171
මට එවා පරිවර්තන කරගන්න පුළුවන් නම්,
මට පුළුවන් වයි මොනාහරි දැනගන්න, එත්∙∙∙

78
00:09:05,208 --> 00:09:06,676
මොකද?

79
00:09:06,750 --> 00:09:09,845
මොනාහරි හොදම දෙයක්
තරෙන්නෙ නැතුව මගහැරිලා ඇති∙

80
00:09:09,875 --> 00:09:11,001
ආ?

81
00:09:11,083 --> 00:09:13,211
ඒ ගැන ඔයා අරයත් එක්ක කතා කරන්න∙

82
00:09:30,083 --> 00:09:32,336
ඔයා මොනාහරි ඵලදායක දෙයක්ද කරන්නේ∙

83
00:09:32,375 --> 00:09:34,753
- කොහදෙ ඔයා ගිහින් හිටියේ?
- ඒ කියන්නේ?

84
00:09:34,834 --> 00:09:38,668
ඔයයි ලොකුයි දෙන්නා එළිවදේදි
යනවා කළුවර වැටදේදි එනවා∙

85
00:09:38,709 --> 00:09:40,928
මොනාද ඔයා කරන්නෙ එහෙ වෙලා?

86
00:09:41,917 --> 00:09:44,295
එයා ඔයාගේ අලුත් පමේවතාද?

87
00:09:50,000 --> 00:09:53,004
- අපි හොයන්නෙ ක්ලෙයර්ව∙
- මම හිතුවා දැන් අඩි සලකුණු මැකිලා කියල,

88
00:09:53,041 --> 00:09:56,796
- දැන් කිසිම කෙනකේ දන්නෙ නැ කොහදෙ බලන්න ඔන කියල
- ඔව්, කොහොම හරි දෙයක් කරනවා∙

89
00:09:56,875 --> 00:10:00,084
ඔයාට පෙන්නෙ නැද්ද එයාලා අපේ
දිහා බලන විදිහ? අපි විහිළුවක්∙

90
00:10:00,917 --> 00:10:03,045
මම හදන්නෙ මොකකට හරි දායක වෙන්න∙

91
00:10:03,125 --> 00:10:06,208
එතකොට ඔයා∙∙∙
කිසි කමකට නෑ∙

92
00:10:45,834 --> 00:10:48,758
හරි, රයන් මහත්මිය
ඔබතුමි මට ID එක දෙනවා නම්,

93
00:10:48,792 --> 00:10:51,295
අපිට පටන්ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ
ණය ඉල්ලිම∙

94
00:10:51,333 --> 00:10:53,882
හරි∙ මේන්න∙

95
00:10:53,959 --> 00:10:57,213
ඉතින්, මොකද ඔයා නිව් මේක්සිකොවෙ?

96
00:10:57,250 --> 00:10:59,753
- මගේ වැඩකට∙
- මොන අංශයේ වැඩකද?

97
00:10:59,834 --> 00:11:03,213
- මම ජායාරුප ශිල්පිණිඅයක්∙
- ඔනාද ඔයා ජායාරුප කරන්නේ?

98
00:11:03,291 --> 00:11:05,760
මාව පත්කරලා තියනවා
කොෆි මේස පොතකට∙

99
00:11:05,834 --> 00:11:08,838
පින්තුර ගන්න පරණ චිත්‍රපටියක් විදිහට
මේ පොඩි ටවුම∙

100
00:11:08,917 --> 00:11:11,011
ආ එක නියම එකක්
රුඩිෙසා වල පහළ තියන∙

101
00:11:11,083 --> 00:11:13,302
ඔයා එක එහෙම මගහරින්න එපා∙
එකෙන් තමයි ප්‍රධාන පාර ඉවර වෙන්නෙ∙

102
00:11:13,333 --> 00:11:17,793
මම සහතිකවම කියන්න ඔන
ඔයාට මම ස්තුතිවන්න වෙන බව, හට්ටොන් මහත්මයේ∙

103
00:11:17,875 --> 00:11:19,422
මාර්ක් කියන්න∙

104
00:11:19,458 --> 00:11:22,177
හැමොම බිම දිගාවෙන්න දැන්ම!

105
00:11:24,834 --> 00:11:26,962
වෙන දෙයක් කරන්න හිතන්න එපා!

106
00:11:27,000 --> 00:11:29,002
කට වහගෙන එහාට යන්න!

107
00:11:30,000 --> 00:11:33,129
- කවුද පිටිපස්සෙ ඉන්නෙ? මට ඔයාලා පෙනවා!
- තඩි පොර් දාපන් උබෙ අත් පහලට!

108
00:11:33,834 --> 00:11:35,302
එලියට යනවා දැන්මම!

109
00:11:35,375 --> 00:11:37,093
හරි! දකුණු පැත්තට වෙලා ඉන්න!

110
00:11:38,041 --> 00:11:41,136
පැටික්කි, නැගිටපන්
එහාට පලයන්! පලයන් දැන්මම!

111
00:11:41,166 --> 00:11:43,794
ඔතන ඉදපන්!
පහත් වෙයන් බිමටම∙ බැල්ලි!

112
00:11:44,667 --> 00:11:46,544
ඔයාද කලමණාකරු?

113
00:11:46,625 --> 00:11:48,923
- අයි සෝ, තෝද කලමණාකරු?
- ඔව්∙

114
00:11:49,458 --> 00:11:52,291
හොදයි∙ දැන් ඇරපන්
සල්ලි පටෝටිය දැන්ම

115
00:11:52,375 --> 00:11:54,252
මේ මිනිස්සුන්ව මැරෙන්න කලින්∙

116
00:11:54,834 --> 00:11:56,962
මගේ දිහා බලන්න එපා!
බිම බලගන්න!

117
00:11:57,041 --> 00:11:58,213
බිම දැන්මම!

118
00:11:58,291 --> 00:12:00,464
මම කිව්වෙ, බිම!

119
00:12:33,041 --> 00:12:34,463
අල්ලා ගත්තා∙

120
00:12:34,542 --> 00:12:35,964
අයින් වෙනවා මගෙන්∙

121
00:12:36,041 --> 00:12:37,884
මම කැමති නැ නිකරුණෙ කලහා කරගන්න,

122
00:12:37,917 --> 00:12:40,215
එත් මම හිතන්නෙ
ඔයයි දැන් උඩ ඉන්න කෙනා∙

123
00:12:41,959 --> 00:12:44,291
ඔයා මේතෙන්ට එන්නෙත් නැතිවයි
අර පටෝටිය නොතිබුණා නම්∙

124
00:12:44,375 --> 00:12:46,719
ආව්!

125
00:12:48,959 --> 00:12:49,960
ගැණියේ!

126
00:12:51,709 --> 00:12:55,134
ඔයා තදට සෙල්ලම කරන්න ඔන නම්
කියන්න තිබුණනනේ ඒක∙

127
00:12:59,417 --> 00:13:01,260
ඔයාට ඔනද අයේ උත්සහ කරලා බලන්න?

128
00:13:03,333 --> 00:13:05,552
ඔක මට දෙන්න∙

129
00:13:06,542 --> 00:13:07,839
නැ∙

130
00:13:47,417 --> 00:13:49,511
අපි සමකයට ගොඩක් ආසන්නයි∙

131
00:13:49,583 --> 00:13:52,132
අව්ව කලෙින්ම වැටෙන නිසා
එක ඔයාට වඩාත් ප්‍රයොජනවත් වුනා∙

132
00:13:52,208 --> 00:13:54,176
මට හොද පදනමක් තියනවා∙

133
00:13:58,333 --> 00:14:00,631
මේකයි කාරනෙ
මට ඔයාගෙන් දෙයක් අහන්න තියනවා∙

134
00:14:05,834 --> 00:14:09,043
- මොකක්ද?
- මට උදව්වක් ඔන∙

135
00:14:12,667 --> 00:14:15,716
ඔයා උදව් කරන්න ඔන පරිවර්ථනය කරන්න
රූෙසාගෙන් ගත්ත කොල ටික∙

136
00:14:15,792 --> 00:14:17,794
- කවුද රූෙසා කියන්නෙ?
- ෆේ‍රන්ච් ගැණු කෙනා∙

137
00:14:17,875 --> 00:14:20,219
අපිට ඇහුණ අපදා ඇමතුම∙

138
00:14:26,875 --> 00:14:29,719
- මගෙ අයියද ඔයා මේහෙ එව්වෙ?
- ඔයාගෙ අයියා?

139
00:14:31,125 --> 00:14:32,593
නෑ∙

140
00:14:34,667 --> 00:14:37,841
මේ කොලවල තියනවා
ෆේ‍රන්ච් අකුරු වලින් සමිකරණ∙

141
00:14:37,917 --> 00:14:41,547
- මට පුළුවන්නම් එක පරිවර්තනය කරගන්න∙∙∙
- සමාවෙන්න, මට බැ ඔක කරන්න∙

142
00:14:42,333 --> 00:14:44,711
ඔයා විතරයි
ෆේ‍රන්ච් කතාකරන්නේ∙

143
00:14:44,750 --> 00:14:47,378
- මම කතාකරන්නෙත් අමාරුවෙන්∙
- මොකක්ද, ශැනොන්∙

144
00:14:47,458 --> 00:14:50,007
ඔයාට උත්සහ කරන්නවත් බැරිද?

145
00:14:59,792 --> 00:15:01,715
උඹ කාලේ කනවා, මෙච්∙

146
00:15:02,667 --> 00:15:06,171
ඔයා ඔය විදිහට ලොක් එක ඇරියොත්
මම යනවා ප්ලෙන් නැතුව ලොස් ඇන්ජලිස්∙

147
00:15:06,208 --> 00:15:08,802
ගුවන් යානා පතයක් හොයාගත්තා
නම් හොදයි, තාත්තෙ,

148
00:15:08,875 --> 00:15:11,344
ඌ න් ලොක් කරා නම්
ඇයි මට අරින්න බැරි∙

149
00:15:11,375 --> 00:15:14,970
- මොනාද අරයා කරන්නේ?
- හැට්ට කට්ටෙන් ලොක් එකක් අරින්න හදනවා∙

150
00:15:17,125 --> 00:15:19,127
වසනා වවො∙

151
00:15:20,750 --> 00:15:25,711
එක ක්‍රමයයි ඕක අරින්න තියෙන්නෙ,
බලයක් දෙන්න ඕකට, තදින් එක කැඩෙන්න∙

152
00:15:25,792 --> 00:15:28,716
- මොකද්ද ඒ කියන්නෙ?
- ඔයා එකට මොකකින් හරි තදින් ගහන්න

153
00:15:28,792 --> 00:15:32,968
කුලු මිටියකින් හරි
පොරවකින් හරි∙

154
00:15:44,417 --> 00:15:46,545
- ඔයා එක ගත්තා
- ඔව්∙

155
00:15:48,417 --> 00:15:49,794
මේන්න∙

156
00:15:50,792 --> 00:15:52,920
එහෙ යන්න වෙන ලෙසි පාරක් නැද්ද?

157
00:15:53,000 --> 00:15:55,594
ලෙසි පාරවල් හැම වෙලාවමෙ හරි නැ∙

158
00:15:55,667 --> 00:15:58,841
- කවුරු හරි දැක්කද එක ගන්නවා?
- නැ∙

159
00:15:58,917 --> 00:16:01,591
- මම හිතන්නෙ නැ∙
- කොක්ද හරි?

160
00:16:01,625 --> 00:16:03,127
ආ?

161
00:16:03,166 --> 00:16:05,339
,නැ, , හෝ , මම හිතන්නෙ නැ, ?

162
00:16:08,166 --> 00:16:12,216
- නැ∙
- හොදයි, අපි යමු වැඩට∙

163
00:16:18,208 --> 00:16:20,256
හලො චාර්ලි∙

164
00:16:20,875 --> 00:16:23,128
ආ, හරි හරි∙

165
00:16:23,208 --> 00:16:25,757
ඔයා මේ දවස් වල කථාකරන්නෙ නැනේ∙

166
00:16:25,834 --> 00:16:28,383
එත් එකෙන් අදහස් වෙන්නෙ නැ
ඔයා නරක කෙනකේ වෙනවා කියල∙

167
00:16:29,250 --> 00:16:31,423
සමාවෙන්න?

168
00:16:31,500 --> 00:16:33,002
හැමකෙනාම

169
00:16:33,083 --> 00:16:36,132
අපිට උදව් වෙනවා
කදවුර වරෙළන් උඩට ගෙනියන්න,

170
00:16:36,208 --> 00:16:39,087
- ඔයාව අතහැරලා∙
- ඔය ඇත්තටමද?

171
00:16:39,125 --> 00:16:42,174
ඔයා හිතන්නෙ ඔයා තමා මොකහරි දෙකට
දුකකින් ඉන්න එකම කෙනා කියල

172
00:16:42,208 --> 00:16:45,291
මම ඔයාගෙ දුක අහන්නම්,
ඉතිං ඇයි ඔයා

173
00:16:45,375 --> 00:16:47,548
මේවා ඉවර වෙන්නත් එක්කම
මට උදව් කරන්නෙ නැත්තෙ?

174
00:16:52,291 --> 00:16:54,168
හොදයිනේ?

175
00:17:07,333 --> 00:17:09,006
වරෙන්∙

176
00:17:09,625 --> 00:17:11,093
වරෙන්∙

177
00:17:27,792 --> 00:17:30,295
ඝට්ටනයේ ප්‍රවෙගය∙∙∙

178
00:17:30,375 --> 00:17:32,218
භෞතික විද්‍යාව, මගේ රදේද∙

179
00:17:33,709 --> 00:17:35,507
හරි∙

180
00:17:40,750 --> 00:17:43,048
∙∙∙පුතා

181
00:17:43,125 --> 00:17:44,798
විශ්වාස කරන්නත් බෑ∙

182
00:17:52,750 --> 00:17:54,297
ඒ ගැන නම් හිතන්නවත් එපා∙

183
00:17:57,291 --> 00:18:00,591
එයි! ඉදකින්!

184
00:18:30,458 --> 00:18:33,803
අනේ ලපේ! මම දැනගෙන හිටියා එක ඔයාට ඕන කියල
මම දැනන් හිටියෙ නැ මේච්චර නරක වයි කියල∙

185
00:18:33,875 --> 00:18:35,468
හොව්!

186
00:18:35,542 --> 00:18:38,091
ඔයා එකට දැන් අළුත් විදිහක් හොයගන්න වයි∙

187
00:18:38,166 --> 00:18:39,668
අහ්! දයියනේ∙

188
00:18:39,750 --> 00:18:41,844
හරි∙ හරි∙!

189
00:18:41,917 --> 00:18:44,045
හරි, දැන් මේක එපාවෙනවා∙

190
00:18:45,458 --> 00:18:47,460
ඔහොම ඉන්න!
මම ඔයාට මේහෙම කියන්නම්∙

191
00:18:47,500 --> 00:18:50,458
ඔයා කිව්වොත් මොනාද ඇතුලෙ තියෙන්නෙ කියල
මම එක ඔයාට දෙනවා∙

192
00:18:50,542 --> 00:18:52,010
ඔය ඇත්තටමද?

193
00:18:54,625 --> 00:18:56,878
වෙන කරන්න දෙයක් නෑ,
මේ මගුල අරින්න∙

194
00:18:56,959 --> 00:19:00,133
මම මේ ගැන දැන් මේච්චර වදවෙන්නෙ
මට දැන් මේ ගැන කුකුසක් තියනවා∙

195
00:19:01,583 --> 00:19:05,963
ආ! ඉන්න, පැටියේ∙
මට ඔන මේක මොකක්ද කියල දැනගන්න විතරයි

196
00:19:07,041 --> 00:19:10,591
මාව මේ ගිණිතියන්න හදන්නේ
එ කියන්නෙ ඔයාටයි මේක වැඩියෙන්ම ඔන∙

197
00:19:15,041 --> 00:19:17,669
අන්තිම පාර∙

198
00:19:22,875 --> 00:19:24,218
හරි∙

199
00:19:29,834 --> 00:19:31,711
දෙන්න මට යතුර∙

200
00:19:31,792 --> 00:19:34,295
මම මේ හොදින් අහන්නේ∙

201
00:19:34,333 --> 00:19:36,802
සල්ලි සෙප්පුවෙ යතුර දෙනවා මට∙

202
00:19:36,875 --> 00:19:38,969
උඹ මාව මරන්නද?
ඇයි මම ∙∙∙

203
00:19:39,000 --> 00:19:41,469
උඹ හිතන්නෙ අපි මේහෙ
කතාබහකරකර ඉන්න ආවා කියලද? ආ?

204
00:19:41,542 --> 00:19:43,840
හැමොම සංසුන් වෙන්න!
ඔයාලට ගෙදර යන්න ඔන නම්?

205
00:19:43,875 --> 00:19:47,129
මගෙ දිහා බලන්න එපා! බිම බලාගන්නවා!
හැමොම සංසුන් වෙන්න∙ පහත වෙලා ඉන්න∙

206
00:19:47,166 --> 00:19:49,294
අහපිය, මම ආයේ උබෙන් අහන්නෙ නැ∙

207
00:19:49,375 --> 00:19:50,843
මට ඔන අර යතුර!

208
00:19:50,875 --> 00:19:53,128
- මට එයාව බලගන්න පුළුවන්∙
- මොකක්?

209
00:19:53,208 --> 00:19:55,552
අර කොට පොර අපි දිහා බලන්නෙ නැ∙

210
00:19:55,625 --> 00:19:58,424
එක දැන් කලෙ නැත්නම් අයේ බැ
ඔළුව පාත් කරන් ඉන්න∙

211
00:20:00,417 --> 00:20:02,044
එයි! අරහේ බලනවා!

212
00:20:05,083 --> 00:20:06,335
එක ගන්න!

213
00:20:07,583 --> 00:20:09,881
එක ගන්න!
අරන් තියන්න!

214
00:20:11,041 --> 00:20:12,668
මොකක්ද අවුල? තියන්න!

215
00:20:12,709 --> 00:20:14,427
- එයාව ආවරනය කරන්න!
- එයාට තියන්න!

216
00:20:14,500 --> 00:20:18,175
- එයාට තියන්න! එක පහලට දාලා
- දියන් මට ඔය තුවක්කුව∙

217
00:20:18,208 --> 00:20:20,506
එක ඔය පැත්තෙ තියනවා! එක වහන්න!

218
00:20:20,542 --> 00:20:23,045
මම දන්නෙ නැ තුවක්කු පාවිච්චි කරන්න!

219
00:20:24,375 --> 00:20:26,469
උඹට තඩියට වෙඩි වදිනවා බලන්න ඔනද? ආ?

220
00:20:29,083 --> 00:20:31,006
- හරි, පොඩි විරයේ∙
- නැ, අනේ එපා∙

221
00:20:31,083 --> 00:20:33,381
කට වහපිය! වරෙන් මගෙත් එක්ක යන්න∙

222
00:20:33,417 --> 00:20:36,717
ආ? මේහෙන්, යමු∙

223
00:20:45,542 --> 00:20:48,341
, මම දන්නෙ නැ තුවක්කු පාවිච්චි කරන්න , ?

224
00:20:48,375 --> 00:20:50,377
- එකයි සම්භව්‍ය
- ඔව්∙

225
00:21:16,250 --> 00:21:18,753
ඔයා කිව්වෙ නැ
ගණන් තියනවා කියලා∙

226
00:21:19,834 --> 00:21:22,713
ඔයා කණගාටු වෙන්නෙ ෆේ‍රන්ච් ගැන∙
මම ගණන් ටික ගැන බලාගන්නම්∙

227
00:21:25,583 --> 00:21:28,382
මට මේක කරන්නබැ∙

228
00:21:28,458 --> 00:21:31,337
ඔයා එක අවදානයෙන් කලොත්,
මම දන්නවා ඔයාට පුළුවන් කියල∙

229
00:21:35,125 --> 00:21:36,968
කොහදෙිද ඔයා ෆේ‍රන්ච් කතාකරන්න ඉගන ගත්තේ?

230
00:21:37,041 --> 00:21:39,169
මම කෙනකේව දැනගත්තා∙

231
00:21:42,834 --> 00:21:45,758
- කෙනකේව?
- ප්‍රංශේ, ශාන්ත ටෝ‍රාප්ස් වල∙

232
00:21:45,792 --> 00:21:47,920
මම ටික කාලෙකට එහෙ ජිවත් වුනා∙

233
00:21:48,959 --> 00:21:53,135
විදශෙිය භාෂාවක් ඉගන ගන්න තියන හොදම ක්‍රමේ∙

234
00:22:00,583 --> 00:22:02,051
හරි∙

235
00:22:02,875 --> 00:22:05,128
මම පෙන්නන්නම්∙

236
00:22:08,917 --> 00:22:10,510
ඉතින්∙∙∙

237
00:22:11,250 --> 00:22:13,093
අහ්∙∙∙

238
00:22:13,166 --> 00:22:16,261
මොනාද මේ?
මොකටද මේවා?

239
00:22:23,083 --> 00:22:26,633
හිසේ කැක්කුමට∙

240
00:22:26,667 --> 00:22:29,466
ආ, නියමයි∙

241
00:22:29,542 --> 00:22:31,510
හරි∙

242
00:22:31,542 --> 00:22:32,543
ජැක්∙

243
00:22:35,667 --> 00:22:39,126
- අපිට ප්‍රශ්ණයක්
- අපිට ප්‍රශ්ණයක්ද ∙∙∙

244
00:22:40,083 --> 00:22:42,256
∙∙∙ඔයාට ප්‍රශ්ණයක්ද?

245
00:22:46,709 --> 00:22:50,464
ජැක් ඔයා තමා මම ගැන දන්න එකම කෙනා∙

246
00:22:56,083 --> 00:22:58,177
මම සිඩ්නි වලින් එන්න කලින්,

247
00:22:58,208 --> 00:23:01,337
ආරක්ෂකයකේ අවා මගෙත් එක්ක
එයා ගත්තා මගේ රිදීපාට පටෝටිය∙

248
00:23:01,458 --> 00:23:04,052
ගුවන් සමාගම මට එක ගෙන්න ඉඩ නොදු නිසා∙

249
00:23:04,083 --> 00:23:07,428
ඒක ඇතුලෙ ආයුධ අරන්
යන්න හදන වැයමක් කියල හිතලා∙

250
00:23:07,500 --> 00:23:10,720
එයාලා එක දුන්නා,
ඔහුට පරික්ෂා කරන්න∙

251
00:23:10,792 --> 00:23:13,261
මොනාද ඒ පටෝටිය ඇතුලෙ තිබුණෙ?

252
00:23:13,333 --> 00:23:16,587
සල්ලි ටිකකුයි
පෞද්ගලික බඩු වගයකුයි∙

253
00:23:18,375 --> 00:23:22,130
මිලිමිටර 9යෙ උණ්ඩ පටෝටියක් එක්ක∙ හතරක් ,

254
00:23:22,208 --> 00:23:24,302
- තුවක්කු∙
- තුවක්කු∙

255
00:23:31,458 --> 00:23:35,258
- ඉතින් දැන් කො ඒ පටෝටිය?
- එක ස්වොයර් අතේ∙

256
00:23:35,792 --> 00:23:37,009
ආ-හහ්∙

257
00:23:37,083 --> 00:23:39,506
- එයාට එක තාම ඇරගන්න නැ∙
- අපේ වාසනාවට∙

258
00:23:39,583 --> 00:23:42,132
එයා එක කරයි, ඉක්මණටම හො පස්සේ∙

259
00:23:44,375 --> 00:23:46,252
ඉතින්, මට මොකද කරන්න කියන්නෙ?

260
00:23:49,417 --> 00:23:52,466
මම දන්නවා යතුර කොහදෙ තියෙන්නෙ කියල, ඔහු∙∙∙

261
00:23:53,208 --> 00:23:55,586
ආරක්ෂක නිලධාරියා එක දාගත්තා
එයාගේ පස් එකෙ,

262
00:23:55,667 --> 00:23:57,635
එයාගේ පස්ස සාක්කුවේ∙

263
00:24:00,333 --> 00:24:03,291
- මම එයාව වැලලුවා, කටෝ
- මම දන්නවා∙

264
00:24:04,250 --> 00:24:05,467
කොහදෙ?

265
00:24:11,417 --> 00:24:14,717
- ඉතින් වෙන මොනාද කසෝ එකෙ තියෙන්නෙ?
- මොකක්?

266
00:24:14,750 --> 00:24:16,548
වෙන මොනාද කසෝ එකෙ තියෙන්නෙ?

267
00:24:16,583 --> 00:24:18,301
මොකුත් නැ∙

268
00:24:20,083 --> 00:24:24,008
- එක ඇත්තද?
- තුවක්කු තමයි∙

269
00:24:31,917 --> 00:24:34,045
ඔයාට මගේ උදව් ඔන නම්,

270
00:24:35,166 --> 00:24:37,089
අපි දෙන්නා එකට පටෝටිය අරින්න ඔන∙

271
00:24:38,625 --> 00:24:40,844
හරි∙

272
00:24:43,000 --> 00:24:44,923
හරි∙

273
00:24:48,291 --> 00:24:51,295
- ඇයි ඔයා හිනාවෙන්නෙ?
- මම?

274
00:24:51,375 --> 00:24:53,924
ඔයා සතුටින් වගේ∙

275
00:24:54,000 --> 00:24:55,673
මම හිතුවා මම එහෙම වෙන්න∙

276
00:24:56,917 --> 00:24:58,794
කිසිම හෙතුවක් නැ
හැමදෙයක්ම අවුල් වෙලා තියදේදි∙

277
00:24:58,875 --> 00:25:01,719
- එයාලා අවුල් වෙලා නැ
- අපි දුපතක ඉන්නවා

278
00:25:01,792 --> 00:25:04,671
- කිසිම කෙනකේ අපි වෙනුවෙන් එන්නෙ නැ
- ඔයා එක දන්නෙ නැ∙

279
00:25:04,709 --> 00:25:07,542
මොනාද මම දන්නෙ

280
00:25:07,625 --> 00:25:10,504
අර කැලෙ ඇතුලෙ ඉන්නවා
මොකකේ හරි මිනිස්සු කන∙

281
00:25:10,583 --> 00:25:14,713
මොකද එක අපිට ඇහුනෙ නැද්ද
අයේ ඌන්ට බඩගිණි වෙන්නෙ නැතිවයිද∙

282
00:25:14,792 --> 00:25:18,877
තව මම දන්නවා ඒ මිනිහකේ නැත්නම් මිනිස්සු
අපිට රිදවන්න හදන්නෙ කියල∙

283
00:25:18,959 --> 00:25:20,506
- චාර්ලි∙∙∙

284
00:25:21,834 --> 00:25:23,632
කවුරුත් ඔයාට වරද පටවන්නෙ නැ∙

285
00:25:23,667 --> 00:25:25,135
මොකක්?

286
00:25:25,166 --> 00:25:26,793
ක්ලෙයට මොනවා වුනත්∙

287
00:25:26,875 --> 00:25:29,298
එක ඔයාගේ වැරැද්ද නෙවයි∙

288
00:25:29,375 --> 00:25:32,128
ඔයා ඔයාට පුළුවන් හැම දෙයක්ම කලා,

289
00:25:32,166 --> 00:25:35,466
ඔයා මැරෙන්න බොහොම ලංවෙලා හිටියේ∙

290
00:25:36,417 --> 00:25:38,135
ඔව්∙

291
00:25:39,750 --> 00:25:43,550
මම මැරෙනත් තිබුණා∙

292
00:25:43,625 --> 00:25:46,219
දන්නවද මම මොනාද හිතන්නෙ කියල, චාර්ලි?

293
00:25:49,792 --> 00:25:51,590
ඔයාට උදව්වක් ඉල්ලන්න ඔන නම්∙

294
00:25:52,792 --> 00:25:54,840
කවුද මට උදව් කරන්නේ?

295
00:25:59,125 --> 00:26:01,753
ඉතින් ඇයි ඔයා මේයව
අනිත් අයගෙන් වෙන් කරේ?

296
00:26:01,834 --> 00:26:03,507
ඔක්කම එක්ක ගිණිතියද්දිත්?

297
00:26:07,041 --> 00:26:09,464
මොකද මට එයාව වලලන්න ඔන වුන නිසා∙

298
00:26:22,792 --> 00:26:25,466
- ඉතින් ඔයා මේක කරන්න ලැස්තිද?
- ඔව්∙

299
00:26:25,542 --> 00:26:27,670
දැන් එයාලගෙ ඔළුව ටිකක් විකාර වයි∙

300
00:26:27,750 --> 00:26:30,754
නිකම් ගියාට වැඩක් නැ∙ එයා කතාකරන්නෙ
තොරතුරක් එනකම්∙

301
00:26:30,792 --> 00:26:33,545
ඔයාටයි ඔයාගේ තොරතුරු වලටයි, මැගී∙

302
00:26:37,250 --> 00:26:39,298
- හරි විරයේ
- නැ, අනේ එපා

303
00:26:39,375 --> 00:26:42,299
කට වහනවා!
හැමොම සංසුන් වෙන්න!

304
00:26:44,166 --> 00:26:46,885
- සද්ද එපා කිව්වෙ∙
- හරි, මැනජරෝ මහත්තයේ,

305
00:26:46,917 --> 00:26:48,419
උබට තව ටිකක් තද වෙන්නද ඔන?

306
00:26:48,500 --> 00:26:51,094
තාමත් උඹට අයිති නැති සෙප්පුව
පරිස්සම් කරනවද?

307
00:26:51,166 --> 00:26:54,386
හරි∙
මේන්න එකෙ ප්‍රතිවිපාක∙

308
00:26:54,417 --> 00:26:58,217
- එයා කොයි වලෙමාව මරයිද දන්නෙනෑ∙
- තො කටවැහුවෙ නැත්නම් මම එක කරනවාමයි∙

309
00:27:00,375 --> 00:27:03,174
තොට තත්පර තුනක් දෙනවා
මේ මගුල් යතුර දෙන්න∙

310
00:27:03,250 --> 00:27:05,218
1 ∙∙∙

311
00:27:05,250 --> 00:27:07,924
2∙∙∙

312
00:27:07,959 --> 00:27:09,302
- 3∙
- හරි∙

313
00:27:10,458 --> 00:27:12,802
මම එක ඔයාට දෙන්නම්∙

314
00:27:12,834 --> 00:27:15,292
හොදයි, යමු∙

315
00:27:15,375 --> 00:27:17,252
මේ වටෙ බලාගනින්∙

316
00:27:17,291 --> 00:27:18,759
යමු∙

317
00:27:42,959 --> 00:27:45,087
- ඔයා හොදින්ද?
- මොකක්ද උපමා කරේ?

318
00:27:46,125 --> 00:27:49,208
- ඔයාට ඔන නම්∙∙∙
- නැ, මම කරන්නම්∙

319
00:27:49,291 --> 00:27:50,964
ආ, දයියනෙ

320
00:28:03,709 --> 00:28:05,586
- ඔයා ඒක ගත්තා නේ?
- ඔව්∙

321
00:28:27,834 --> 00:28:30,587
යතුර මේකෙ නැනේ∙

322
00:28:30,667 --> 00:28:32,795
නැද්ද?

323
00:28:35,166 --> 00:28:39,000
ඒක හොද අතින් කල දක්ෂ කමක්∙

324
00:28:44,333 --> 00:28:45,676
අරින්න∙

325
00:28:57,041 --> 00:28:59,419
- ජැක්∙∙∙
- එපා∙

326
00:29:00,875 --> 00:29:02,593
එපා∙

327
00:29:19,917 --> 00:29:22,420
, මුහුදෙ දිප්තිය?,
නැ, ඉන්න∙ අම්∙∙∙

328
00:29:22,458 --> 00:29:26,042
, මුහුදෙ රිදී දිප්තියයි වෙනස∙ ,

329
00:29:27,542 --> 00:29:30,375
- ඒක තමා අන්තිම එකට සමාන එක∙
- ඔයාට විශ්වාසද?

330
00:29:32,583 --> 00:29:35,427
මේ සමිකරණ වෙනස්∙
එක විස්තර කරන්නෙ නැ∙

331
00:29:35,500 --> 00:29:38,003
මොනාද ඔයා අදහ්ස් කරන්නෙ
එකෙන් කිසි හැගිමක් එන්නෙ නැ කියල∙

332
00:29:39,166 --> 00:29:40,383
හරි∙

333
00:29:40,458 --> 00:29:42,506
එතකොට මොකක්ද මේක?

334
00:29:42,583 --> 00:29:44,711
එකෙන් කියවෙන්නෙ අක්ෂාංශ ගැන වෙන්න ඔන∙

335
00:29:44,792 --> 00:29:47,591
- සමහර විට න්ක්ෂත්‍ර∙
- ඉන්නකො ඔහොම∙

336
00:29:51,291 --> 00:29:53,840
, පොකුණට එහා∙∙∙නිල්∙∙∙ ,

337
00:29:53,917 --> 00:29:57,467
අම්∙∙ ,නිල් සදාතනික∙ ,

338
00:29:58,291 --> 00:30:00,589
නැ, ඉන්න, නැ∙ , නිල් අපරිමිතතාව∙ ,

339
00:30:00,625 --> 00:30:02,878
- ,නිල් අපරිමිතතාව , ?
- ,නිල් අපරිමිතතාව∙ ,

340
00:30:04,500 --> 00:30:07,094
මේක මොනා වුනත්
ටිකක් හුරුයි වගේ∙

341
00:30:07,125 --> 00:30:10,129
ඔයා මට කියපු හැමදෙයක්ම වගෙ
විකාර එවා

342
00:30:10,208 --> 00:30:12,802
ගෙවිච්ච පැයදෙිම,
දැන් කියනවා එක හුරුපුරුදුයිලු

343
00:30:12,917 --> 00:30:16,842
හරි, ඒ: මම ඔයාට කිව්වා
මගෙ ෆේ‍රන්ච් අවුල් කියල∙

344
00:30:16,917 --> 00:30:20,000
එතකොට බි: මේක මගේ
විකාරයක් නෙවයි, හරිද?

345
00:30:20,083 --> 00:30:24,168
ඔයා හිතන්නෙ මේ අභිරහස් ගුප්ත දුපතෙ
අවුරුදු 16 තිස්සෙ ඉදන්,

346
00:30:24,250 --> 00:30:27,003
ඔයාගෙ යාළුවා නිකම්ම හිටියේ නැ කියලද?

347
00:30:29,959 --> 00:30:32,007
මේක වුන අත්වැරදිමක්∙

348
00:30:33,625 --> 00:30:35,377
ඔව්∙

349
00:30:35,458 --> 00:30:38,462
ඔයාට ඇහුනෙ නැද්ද?
මම කමකට නැති එකියක් කියල∙

350
00:30:49,291 --> 00:30:50,964
ස්වොයර්?

351
00:30:52,291 --> 00:30:54,134
ඩොක්ටර්∙

352
00:30:56,166 --> 00:30:59,136
ඉතින්, මට මොනාද ඔබ වෙනුවෙන් කල හැක්කේ?

353
00:31:01,291 --> 00:31:05,216
එයා ඔයාව අරගෙන
ඇයගේ නරක වැඩ වලටත්∙

354
00:31:05,291 --> 00:31:07,760
ඉතින්, කොකද?
එකට රණ්ඩු වෙන්න ඔනද?

355
00:31:07,834 --> 00:31:09,711
නැ, ඔයා එක මට දෙන්න ඔන∙

356
00:31:09,792 --> 00:31:11,669
- මම?
- ඔව්∙

357
00:31:11,750 --> 00:31:14,299
මම ඒක දැන් ඔයට දෙන්න ඔන?

358
00:31:14,375 --> 00:31:15,922
ඔව්∙

359
00:31:16,000 --> 00:31:18,879
- ඇයි මම එහෙම කරන්නෙ?
- සෙපලෙෂන්∙

360
00:31:20,333 --> 00:31:21,676
ඔව්? කියන්න බලන්න∙

361
00:31:21,709 --> 00:31:26,169
එක ඔයාගේ පිහියෙන් ඇනිච්ච තුවාලටෙ
හොද ප්‍රතිජිවකයක් වයි∙

362
00:31:26,208 --> 00:31:30,167
ඔයා ඉන්නෙ ඒකෙ මධ්‍යම අවස්තාවේ
මම දිගට බෙහෙත් කරොත්,

363
00:31:30,208 --> 00:31:32,711
ඔයාට හරියනවා∙

364
00:31:32,792 --> 00:31:35,545
එත් මම බෙහෙත් කිරිම නැවැත්තුවොත්∙

365
00:31:35,625 --> 00:31:38,674
දවස් දෙකක් යද්දි ඔයාට හිතයි
ඔයා හොදින්ද කියල∙

366
00:31:38,750 --> 00:31:40,798
ඉලගට එක පටන්ගන්නෙ කැසිල්ලක් එක්ක∙

367
00:31:41,625 --> 00:31:44,720
දවස ඉවර වදේදි ඔයාට උණ ගැනිලා
ඔයාට රතු ඉර පෙනයි

368
00:31:44,792 --> 00:31:48,296
උඩ පහළ දුවනකොට ඔයාගේ අතෙ∙
දවසකට දෙකකට පස්සෙ∙∙∙

369
00:31:48,959 --> 00:31:53,544
∙∙∙ඔයා මට පටෝටිය දිලා කියයි
මගේ අත කපලා දෙන්න කියල∙

370
00:31:55,000 --> 00:31:57,173
එක නියම කතාව, ජැක්∙

371
00:31:57,250 --> 00:31:59,548
ඒක ඇත්ත වුනත්,

372
00:32:00,208 --> 00:32:01,881
මම හිතන්නෑ ඒක ඔයා කරයි කියලා∙

373
00:32:04,166 --> 00:32:06,089
ඔයා වැරදියි∙

374
00:32:11,375 --> 00:32:13,753
ඇය කිව්වද මොනාද ඇතුලෙ තියෙන්නෙ කියල?

375
00:32:16,709 --> 00:32:18,757
හරි, මට ඔන එකක්∙

376
00:32:20,000 --> 00:32:23,800
හිතෙනවා ඔයාට ඔයාගෙ ජිවිතටෙ
දෙයක් ලැබයි කියලා ගුහා බිමේදි∙

377
00:32:23,875 --> 00:32:26,253
මොකද එක අර බැල්ලිත් එක්ක
පුපුරලා ගියහම∙

378
00:32:26,291 --> 00:32:28,669
මට මොනාහරි වෙනසක් දැනෙනවා∙

379
00:32:31,834 --> 00:32:34,587
මම දන්නවා ඔයා හිතන්නෙ
ඇයට උදව්වක් කරන්න කියල,

380
00:32:34,667 --> 00:32:37,841
එත් කොහොමහරි
ඇය ඔයාට මොනවා කිව්වත් මේක කරද්දි,

381
00:32:37,917 --> 00:32:39,590
ඇය කියන්නෙ බොරු, සහොදරයේ∙

382
00:33:01,667 --> 00:33:02,668
ජැක්?

383
00:33:02,750 --> 00:33:04,343
අපි මේක කරන්නෙ එකට∙

384
00:33:06,458 --> 00:33:08,836
- ඇයි?
- මොකද, මම කිව්වා අපි එකට කරනවා කියලා∙

385
00:33:15,875 --> 00:33:19,004
මොනාටද බලන් ඉන්නෙ?
- ඇරපිය මේ මගුල!

386
00:33:20,208 --> 00:33:22,961
දැන් අපි ගන්නකම්∙
හලෝලෙන්න එපා∙

387
00:33:24,458 --> 00:33:27,007
- අනේ එපා∙ මම∙∙∙
- කට වහපිය∙

388
00:33:34,500 --> 00:33:37,674
මම ඉන්නම්∙
අනේ මේ කෙල්ලට යන්න දෙන්න∙

389
00:33:41,000 --> 00:33:42,673
කෙල්ලට යන්න දෙන්න?

390
00:33:44,166 --> 00:33:47,295
මිනිහො, උඹ දන්නෙ නැනේ?

391
00:33:47,375 --> 00:33:50,174
මේ කෙල්ල තමයි
උඹව උස්සන කෙනා∙

392
00:33:50,250 --> 00:33:54,209
මේ කෙල්ල තමයි මේ බැංකුව කඩන්නෙ
සෙප්පුව කඩන්නේ∙

393
00:33:54,291 --> 00:33:56,419
මේ ඔක්කම ඇගේ අදහසක්∙

394
00:34:00,208 --> 00:34:03,758
- මොනාද ඔයා කරන්නෙ?
- ඉන්න, මැගී∙

395
00:34:03,834 --> 00:34:05,461
ටිකක් පිලිවලක් කරන්නම්∙

396
00:34:06,917 --> 00:34:08,169
එයි!

397
00:34:11,375 --> 00:34:13,673
උඹ තිබ්බොත්
මාත් තියනවා∙

398
00:34:14,834 --> 00:34:17,508
- ඉන්න∙ මොකද?
- මම කිව්වෙ කිසිකෙනකේට තුවාල කරන් නැකියල∙

399
00:34:18,792 --> 00:34:20,794
මම දන්නවා ඔයා කැමතියි කියල∙

400
00:34:20,875 --> 00:34:23,503
එත ඔයා එකට කැමති නැ∙

401
00:34:27,709 --> 00:34:30,383
මොන මගුලක්දෙ මේ වෙන්නෙ?

402
00:34:30,458 --> 00:34:33,507
- ඔයා මට තිබ්බා, උඹ මොඩ බැල්ලි!
- කට වහනවා! ජෙසන්∙

403
00:34:33,583 --> 00:34:35,426
මම උඹට කිව්වා ඕකි විශ්වාස නෑ කියල!

404
00:34:35,500 --> 00:34:38,379
මට යතුර ඔන 850 ආරක්ශිත
තැන්පත් පටෝටියෙ යතුර∙

405
00:34:38,458 --> 00:34:41,337
- කවුද ඔයා?
- යතුර, පටෝටියෙ, දැන්ම∙

406
00:34:41,417 --> 00:34:43,840
ඔයාට ඔන බැංකුවෙ යතුරනේ∙∙∙

407
00:34:43,875 --> 00:34:45,969
ඔයාට මොකටද සවොදායකුගේ යතුර∙∙∙

408
00:34:46,041 --> 00:34:47,634
මම නමෙේයි එකෙ අත්සන්කරු∙

409
00:34:47,709 --> 00:34:50,292
උඹ මාව මේකට ඇදලා දැම්මේ
ආරක්ෂිත පටෝටියක් ගන්නද?

410
00:34:50,375 --> 00:34:53,094
දෙවියන්පල්ලා
උබ මාව මැරුවනම් හොදයි මැගී,

411
00:34:53,166 --> 00:34:56,796
- ,එහෙම නොකරොත්∙∙∙
- මගේ නම මැගී නෙවයි, දැන් යනවා∙

412
00:35:10,917 --> 00:35:12,669
මොනාහරි ඔයාට මට කියන්න තියනවද?

413
00:35:17,208 --> 00:35:18,960
හරි එහෙනම්∙

414
00:35:56,166 --> 00:35:57,964
මේකද එක?

415
00:35:58,041 --> 00:36:00,339
එකද ඔයාට ඔන වුනේ?

416
00:36:28,417 --> 00:36:30,419
මොකක්ද ඒ?

417
00:36:33,000 --> 00:36:35,549
- ඒකේ මොකුත් නැ∙
- මොකක්ද ඒ, කටෝ?

418
00:36:35,625 --> 00:36:37,878
ඔයාට තේරුනේ නැද්ද?

419
00:36:37,959 --> 00:36:39,802
මට ඇත්ත දැනගන්න ඕන∙

420
00:36:39,834 --> 00:36:43,134
මේක,මොකටද එක?

421
00:36:44,500 --> 00:36:47,049
- ඒක මම ආදරය කරපු කෙනාට අයිති දෙයක්
- ඇත්තද∙

422
00:36:47,125 --> 00:36:49,002
ඒක මම ආදරය කරපු කෙනාට අයිති දෙයක්!

423
00:36:49,041 --> 00:36:50,543
මට බොරු කරන්න එපා!
ඇත්ත කියන්න!

424
00:36:50,625 --> 00:36:53,583
එක මම මරපු මිනිහට අයිති එකක්!

425
00:37:44,625 --> 00:37:53,591
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
තුසිත තියුෂාන්

426
00:37:53,583 --> 00:38:02,549
www∙zoom∙lk උපසිරැසි අංශයේ උපසිරැසි ගැන්වීමක්∙

427
00:38:36,333 --> 00:38:39,086
ඔයාගේ මහත්තයා
ප්ලෙන් එකෙ පිටිපස්ස කැල්ලෙ හිටියෙ∙

428
00:38:40,125 --> 00:38:42,173
ඔව්, එයා ඒකේ හිටියා∙

429
00:38:43,250 --> 00:38:45,252
එත් එයා අයේ එයි∙

430
00:38:46,917 --> 00:38:49,261
ඔයා හිතන්නෙ එයා තාමත් ජිවත් වෙනවා කියලද?

431
00:38:49,333 --> 00:38:51,381
මම දන්නවා එයා ඉන්නවා∙

432
00:38:53,417 --> 00:38:55,670
කොහොමද?

433
00:38:55,750 --> 00:38:57,297
මම ඉන්න නිසා∙

434
00:38:59,917 --> 00:39:03,922
ඒක තියෙන්නේ විශ්වාස කිරිම නොකිරිමේ ඉර මත∙

435
00:39:04,000 --> 00:39:07,004
ඒක ගොඩක් මගේ ඇත්තට තියෙන්නෙ∙

436
00:39:25,208 --> 00:39:26,676
මට උදව් කරන්න∙

437
00:39:26,750 --> 00:39:28,548
බබෝ∙∙∙

438
00:39:30,917 --> 00:39:33,295
මම නමෙේයි ඔයාට උදව් කරන්න
පුළුවන් එකම කෙනා∙

439
00:39:45,917 --> 00:39:48,545
දිව්‍යලොකයට අදිපති තුමනි,

440
00:39:49,375 --> 00:39:51,218
අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා∙

441
00:39:52,542 --> 00:39:57,252
අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට
මේ රැයේ පටන්ගන්නා අපෙ ආහාරයට

442
00:39:58,208 --> 00:40:01,132
අපි අහන්නෙ,

443
00:40:01,166 --> 00:40:05,000
ඔබ පෙන්නන්න චාර්ලිට පාර∙∙∙

444
00:40:32,583 --> 00:40:34,927
ශාන්ත ටෝ‍රාපිස් වල කෙනා,

445
00:40:36,041 --> 00:40:38,920
එයා පොඩි කාලදෙි∙

446
00:40:39,000 --> 00:40:42,083
ඇත්තටම මට වෛර කරන කෙනා∙

447
00:40:42,166 --> 00:40:43,588
එයාගේ නම ලුරොන්∙

448
00:40:43,667 --> 00:40:47,968
එයා බලලා තිබුණා මේ චිත්‍රපටය
ආයේ ආයේ ආයේ ආයේ

449
00:40:48,041 --> 00:40:51,170
හැමදාම, දවස පුරාම
බබකේ වගෝ, 900වතාවක්∙

450
00:40:51,208 --> 00:40:53,757
එක මාළු ගැන කාටූන් එකක්∙

451
00:40:55,083 --> 00:40:56,960
දන්නවනේ
තාක්ෂණික එවා∙

452
00:40:57,041 --> 00:40:59,009
ඇයි ඔයා එක මට කිව්වෙ?

453
00:40:59,083 --> 00:41:01,085
මේ චිත්‍රපටයට ෆේ‍රන්ච් වලින් හඩකවලා තිබුණා,

454
00:41:01,125 --> 00:41:03,469
එක ඉවර වදේදි
සිංදුවක් තියනවා∙

455
00:41:04,625 --> 00:41:08,926
සංගිත සලකුණු
හා පද රචනය සමග∙

456
00:41:08,959 --> 00:41:10,961
ඔයාගේ ෆේ‍රන්ච් ගැණු කෙනත්,

457
00:41:11,041 --> 00:41:12,793
ලූරොන් වගමයි,

458
00:41:12,875 --> 00:41:15,424
වෙනස ඇය එක සැරෙන් සැරටෙ ලියලා∙

459
00:41:16,583 --> 00:41:18,506
මොකක්ද සිංදුව?

460
00:42:35,208 --> 00:42:36,801
ලොස්ට්
මතුසම්බන්ධයි∙∙∙

461
00:42:37,305 --> 00:42:43,420

461
00:42:44,305 --> 00:42:50,672