Pirates.of.the.Caribbean.Dead.Men.Tell.No.Tales.2017.720p - Montenegrin subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:01:02,588 --> 00:01:04,748
Î×ÅÂÎ ÏÐÎÊËÅÒÑÒÂÎ

3
00:01:08,912 --> 00:01:10,837
ÒÐÀÆÈ ÑÅ ÌÐÒÀÂ ÈËÈ ÆÈÂ

4
00:03:00,460 --> 00:03:03,805
ËÅÒÅŽÈ ÕÎËÀÍ€ÀÍÈÍ

5
00:03:34,737 --> 00:03:38,581
- Î÷å.
- Õåíðè. Øòà ñè óðàäèî?

6
00:03:39,382 --> 00:03:42,586
Ðåêàî ñàì äà žó òå íàžè.
- Ïîãëåä༠ìå, ñèíå.

7
00:03:45,709 --> 00:03:49,192
- Áàø ìå áðèãà!
- Òåáè íè¼å ìåñòî íà Õîëàíàíèíó.

8
00:03:53,115 --> 00:03:57,360
Çíà¼ó äà ñè îâäå.
Èäè êóžè êîä ìà¼êå. - Íå!

9
00:03:57,881 --> 00:04:01,123
Îäëàçè ñìåñòà, ïðå íåãî øòî áóäå
ïðåêàñíî. - Íåžó.

10
00:04:01,485 --> 00:04:06,490
Íèêàä íåžó ñòàòè. È àêî ìå áàöèø
ó âîäó, îäìàõ žó ñå âðàòèòè.

11
00:04:07,631 --> 00:04:09,960
Çàð íå âèäèø äà ñàì âåçàí
ïðîêëåòñòâîì çà îâ༠áðîä?

12
00:04:10,159 --> 00:04:11,036
Çàòî ñàì îâäå.

13
00:04:11,235 --> 00:04:12,919
Ìèñëèì äà çíàì êàêî
äà òè ñêèíåì êëåòâó,

14
00:04:13,120 --> 00:04:14,457
äà òå îñëîáîäèì ñ Õîëàíàíèíà.

15
00:04:14,658 --> 00:04:16,901
- Õåíðè, íåìî¼.
- ×èòàî ñàì î áëàãó.

16
00:04:17,101 --> 00:04:20,665
Î áëàãó êî¼å ïîñåäó¼å ñâó ìîž
ìîðà. Ïîñå¼äîíîâ òðîçóáàö

17
00:04:20,865 --> 00:04:22,447
ìîæå äà òè ñêèíå êëåòâó.

18
00:04:25,511 --> 00:04:29,834
Õåíðè, Òðîçóáàö íèêàä
íå ìîæå áèòè ïðîíàåí.

19
00:04:30,355 --> 00:04:31,862
Íàøàî ñàì òåáå.

20
00:04:32,064 --> 00:04:35,480
- Òî ¼å ìèò.
- Ïîïóò ìèòîâà î òåáè

21
00:04:35,680 --> 00:04:38,884
...è êàïåòàíó åêó Ñïåðîó? Îí
žå ìè ïîìîžè äà íàåì Òðîçóáàö.

22
00:04:39,084 --> 00:04:41,593
Êëîíè ñå åêà.
Íàïóñòè ìîðå çàóâåê.

23
00:04:41,795 --> 00:04:44,090
Ïðåñòàíè äà ñå ïîíàøàø ïîïóò...

24
00:04:44,290 --> 00:04:49,096
Ïèðàò? Íåžó äà ñòàíåì.
Õîžó äà äîåø êóžè.

25
00:04:56,423 --> 00:04:59,745
Õåíðè. Æàî ìè ¼å.

26
00:05:01,627 --> 00:05:03,471
Ìî¼à êëåòâà íèêàä
íåžå áèòè ñêèíóòà.

27
00:05:06,113 --> 00:05:10,196
Îâî ¼å ìî¼à ñóäáèíà.
Ìîðàø ìå ïóñòèòè äà îäåì.

28
00:05:17,045 --> 00:05:18,745
Âîëèì òå, ñèíå.

29
00:05:46,755 --> 00:05:48,456
Êàïåòàí åê Ñïåðîó.

30
00:05:52,201 --> 00:05:56,725
ÄÅÂÅÒ ÃÎÄÈÍÀ ÊÀÑÍÈ£Å

31
00:06:13,143 --> 00:06:15,588
Áðæå, âè ¼àäíè êàšóæíè ïàöîâè,

32
00:06:15,788 --> 00:06:18,730
èñïóìïàâà¼òå êàšóæó
è ïóíèòå èçëèâíèêå.

33
00:06:19,028 --> 00:06:21,112
£óðèìî ïèðàòå.

34
00:06:21,312 --> 00:06:24,915
Õåíðè, âðàžà¼ ñå îâàìî. Íå æåëèø
áèòè èçáà÷åí ñ ¼îø ¼åäíîã áðîäà.

35
00:06:25,115 --> 00:06:28,399
Îâî ¼å õîëàíäñêè áðîä. Âåðîâàòíî
ãà ¼å óêðàî ïèðàò Áîíåò.

36
00:06:37,649 --> 00:06:41,172
Áîæå. - Óïîçîðèî ñàì òå çà
íàïóøòàœå ñâîã ìåñòà, ìîì÷å.

37
00:06:41,372 --> 00:06:44,276
Ìîðàì ðàçãîâàðàòè ñ êàïåòàíîì.
- Øòà ñè ðåêàî? - Ñêëîíè ñå!

38
00:06:44,848 --> 00:06:46,550
Òàðíåðó!

39
00:06:52,345 --> 00:06:54,047
Óëàçè, ãîñïîäèíå.

40
00:06:55,588 --> 00:06:57,290
£óðèòå ãà.

41
00:07:00,552 --> 00:07:04,196
Íå, íåìî¼òå òî äà ðàäèòå!
Íåìî¼òå òî äà ðàäèòå!

42
00:07:04,396 --> 00:07:06,629
Íåžåø ñå îáðàòèòè
êàïåòàíó, ìîì÷å. - Ãîñïîäèíå,

43
00:07:06,829 --> 00:07:09,146
ïîãëåäà¼òå ó ñâî¼å ìàïå.
Âåðó¼åì äà íàñ âîäèòå

44
00:07:09,346 --> 00:07:11,564
...ó €àâîšè òðîóãàî.
- ×ó¼åòå ëè îâîã ÷îâåêà?

45
00:07:11,766 --> 00:07:15,228
Îâà íåçíàëèöà âåðó¼å ó ñòàðè
ìîðíàðñêè ìèò. - Ãîñïîäèíå.

46
00:07:15,428 --> 00:07:17,930
Ñ äóæíèì ïîøòîâàœåì,
ïðîâåî ñàì æèâîò ïðîó÷àâà¼óžè

47
00:07:18,129 --> 00:07:20,413
ìèòîâå ìîðà. Çíàì çà ñâàêó
ëåãåíäó è ïðîêëåòñòâî.

48
00:07:20,694 --> 00:07:23,656
Çíàì äà áðîäîâè êî¼è óïëîâå ó
Òðîóãàî íå èñïëîâå óâåê âàí.

49
00:07:23,856 --> 00:07:25,255
Èçâèíèòå, ãîñïîäèíå.

50
00:07:25,456 --> 00:07:28,562
- Îâ༠¼å î÷èòî ïîðåìåžåí.
- Ãîñïîäèíå, âåðó¼òå ó ìî¼å ðå÷è.

51
00:07:28,762 --> 00:07:32,146
Ïðîìåíèòå êóðñ. - Óñóó¼åø ñå
äà ìè äà¼åø íàðååœà, ìîì÷å?

52
00:07:32,346 --> 00:07:35,069
Óõàïñèòå ãà!
- Òàðíåðó!

53
00:07:35,269 --> 00:07:37,271
Íåžó âàì äîçâîëèòè
äà íàñ ñâå ïîáè¼åòå.

54
00:07:38,832 --> 00:07:40,536
Õà¼äå.

55
00:07:55,250 --> 00:07:56,951
Îâî ¼å èçäà¼à.

56
00:07:58,976 --> 00:08:01,778
- Íå. - Çàòâîðèòå ãà.
- Íå! - Óëàçèìî!

57
00:08:08,303 --> 00:08:10,427
Îâî òè ¼å áèëà ïîñëåäœà øàíñà,
Òàðíåðó.

58
00:08:13,108 --> 00:08:17,673
Äà ¼à îäëó÷ó¼åì,
âèñèî áè ñ ¼àðáîëà. Íà ïàëóáó!

59
00:08:26,481 --> 00:08:30,127
åê Ñïåðîó. Ìðòàâ ¼å.

60
00:08:30,487 --> 00:08:33,490
Çàêîïàí ó íåîáåëåæåíîì ãðîáó
íà îñòðâó Ñåíò Ìàðòèí.

61
00:08:59,323 --> 00:09:02,238
ÍÅÌÀÏÈÐÀÍÅ ÂÎÄÅ

62
00:09:05,403 --> 00:09:07,645
Ãîñïîäèíå, íåøòî ¼å ó âîäè.

63
00:09:09,407 --> 00:09:11,110
Áðîä ñ äåñíå ñòðàíå!

64
00:09:13,091 --> 00:09:15,894
Òî íè¼å áðîä, ãîñïîäèíå.
Òî ¼å îëóïèíà.

65
00:09:26,586 --> 00:09:30,110
Íå. Ïëîâè ïðàâî íà íàñ.

66
00:09:30,510 --> 00:09:32,672
Îòâîðèòå âàòðó!

67
00:09:33,764 --> 00:09:36,219
Îòâîðèòå âàòðó!
- Õà¼äå!

68
00:09:36,556 --> 00:09:38,258
Ïîíîâî íàïóíèòå!

69
00:10:51,914 --> 00:10:53,677
Øòà ñè òè?

70
00:10:59,484 --> 00:11:01,186
Ñìðò.

71
00:11:50,177 --> 00:11:52,818
ÒÐÀÆÈ ÑÅ! ÅÊ ÑÏÅÐÎÓ

72
00:11:55,101 --> 00:11:56,803
åê Ñïåðîó.

73
00:12:02,549 --> 00:12:04,251
Çíàø ëè îâîã ïèðàòà?

74
00:12:05,832 --> 00:12:08,875
- Ñàìî ïî èìåíó.
- Òðàæèø ëè ãà?

75
00:12:16,404 --> 00:12:19,206
£å ëè òî äà?
- Äà.

76
00:12:20,248 --> 00:12:23,412
Ïðåâèøå ãîäèíà ñìî ïîä
ïðîêëåòñòâîì Òðîóãëà.

77
00:12:23,611 --> 00:12:28,736
Îñóäèî íàñ ¼å íà îâ༠ïàêàî íà
çåìšè. Êšó÷ çà íàøå áåêñòâî

78
00:12:28,937 --> 00:12:32,577
¼å åê Ñïåðîó è êîìïàñ,
êî¼è ¼å êîä œåãà.

79
00:12:32,778 --> 00:12:35,465
Íå, íå. Íå ïëàøè ìå ñå, ìîì÷å.

80
00:12:35,664 --> 00:12:38,988
Óâåê îñòàâèì ¼åäíîã ÷îâåêà
ó æèâîòó, äà èñïðè÷à ïðè÷ó.

81
00:12:39,788 --> 00:12:46,034
Íàè ìè Ñïåðîà è ïðåíåñè ìó
ïîðóêó îä êàïåòàíà Ñàëàçàðà.

82
00:12:46,355 --> 00:12:53,123
Ñàëàçàð. Ðåöè ìó äà žó
îïåò âèäåòè ñâåòëîñò äàíà.

83
00:12:53,643 --> 00:12:55,346
À òîã äàíà...

84
00:13:00,529 --> 00:13:06,096
Ñìðò. Ñìðò žå ãà ñíàžè.

85
00:13:07,258 --> 00:13:09,748
Äà ëè áè ìó òî ðåêàî?
Ìîëèì òå? - Äà.

86
00:13:09,947 --> 00:13:12,783
Âîëåî áèõ äà ìó òî
ëè÷íî êàæåì, àëè...

87
00:13:14,303 --> 00:13:16,386
Ìðòâè šóäè íå ïðè÷à¼ó ïðè÷å.

88
00:13:35,163 --> 00:13:39,265
ÏÈÐÀÒÈ Ñ ÊÀÐÈÁÀ:
ÑÀËÀÇÀÐÎÂÀ ÎÑÂÅÒÀ

89
00:13:43,885 --> 00:13:45,977
ÑÀÍ ÌÀÐÒÈÍ, ÊÀÐÈÁÈ
- Êàðèíà Ñìèò.


90
00:13:46,327 --> 00:13:48,269
Òè ñè ñèðî÷å, àâîšåã ðîäà.

91
00:13:48,469 --> 00:13:51,102
Îïòóæåíà ñè äà ñå
áàâèø âåøòè÷àðåœåì.


92
00:13:51,774 --> 00:13:56,109
Ïðå íåãî øòî óìðåø,
èìàø ëè íåøòî äà ïðèçíàø?

93
00:13:58,260 --> 00:14:03,115
Ïðèçíà¼åì äà íèñàì âåøòèöà,
äà ñàì íàó÷íèöà.

94
00:14:03,427 --> 00:14:07,350
Ïðèçíà¼åì äà ñàì ïðåæèâåëà
ñàìà, ñàìî ñ äíåâíèêîì

95
00:14:07,551 --> 00:14:09,462
îä îöà êî¼åã íèñàì ïîçíàâàëà.

96
00:14:09,663 --> 00:14:12,365
È ó ïîòðàçè çà ñâî¼èì
ïðàâèì èäåíòèòåòîì.

97
00:14:12,565 --> 00:14:15,548
Ïðèçíà¼åì äà žó ïðå
óìðåòè íåãî îäóñòàòè

98
00:14:15,749 --> 00:14:17,892
îä îâå ïîòðàãå. È ïðèçíà¼åì

99
00:14:18,881 --> 00:14:21,895
äà äîê ñìî ðàçãîâàðàëè,
îáèëà ñàì îâó áðàâó.

100
00:14:29,013 --> 00:14:34,309
Äàíàñ îòâàðàìî Êðàšåâñêó
áàíêó Ñåíò Ìàðòèíà.

101
00:14:39,184 --> 00:14:43,908
Íà¼áåçáåäíè¼ó áàíêàðñêó
èíñòèòóöè¼ó íà Êàðèáèìà.

102
00:14:51,957 --> 00:14:55,640
Íàø íîâè òðåçîð ¼å 13 öì äåáåî.

103
00:14:55,841 --> 00:15:00,486
È òåæè ¼åäíó òîíó.
- Âèäèì ¼å!

104
00:15:00,806 --> 00:15:03,028
- Óõâàòèòå ¼å!
- Íå äîçâîëèòå ¼î¼ äà ïîáåãíå!

105
00:15:03,229 --> 00:15:04,769
Çàóñòàâèòå òó âåøòèöó!

106
00:15:07,774 --> 00:15:09,475
Çàóñòàâèòå ¼å!

107
00:15:13,299 --> 00:15:19,586
Ñ îâîì áàíêîì, ãðàä Ñåíò Ìàðòèí,
óëàçè ó ìîäåðàí ñâåò.

108
00:15:25,672 --> 00:15:28,241
Èçâèíèòå, ãîñïîäèíå. - Âåøòèöà
¼å ïîáåãëà èç çàòâîðà.

109
00:15:29,109 --> 00:15:30,879
Íàèòå òó çëó äåâî¼êó.

110
00:15:31,081 --> 00:15:34,802
- Èëè žåø òè âèñèòè óìåñòî œå.
- Ãîñïîäèíå. - Ãîñïîäèíå.

111
00:15:36,605 --> 00:15:39,687
Íè¼åäàí ÷îâåê, íè¼åäíà âî¼ñêà...

112
00:15:39,888 --> 00:15:46,213
íåžå ìîžè îïšà÷êàòè çëàòî èç
Ñåíò Ìàðòèíà. Îòâîðèòå òðåçîð!

113
00:16:01,190 --> 00:16:04,793
- Ïèðàò!
- Ïèðàò?

114
00:16:05,755 --> 00:16:07,456
Ïèðàòè!

115
00:16:22,332 --> 00:16:24,796
Ìîæäà ¼å îâî ÷óäàí çàõòåâ,

116
00:16:24,995 --> 00:16:29,259
àëè ìîæå ëè ìè íåêî
îá¼àñíèòè çàøòî ñàì îâäå?

117
00:16:34,187 --> 00:16:35,889
Ñêðàì!

118
00:16:38,268 --> 00:16:41,832
£îø êîëèêî? - Ó öåíòàð, õà¼äå!
- Íå, íå, ñòàíèòå, ñåžàì ñå.

119
00:16:42,192 --> 00:16:45,879
Ñàìî òðåíóòàê äà
ðàçáèñòðèì ìèñëè.

120
00:16:46,480 --> 00:16:49,081
Ñïðåìè ñå! Íèøàíè!

121
00:16:52,043 --> 00:16:55,767
Íå ïóöà¼òå! Íåêà æåíà
ñ œèì ¼å ó òðåçîðó.

122
00:16:59,692 --> 00:17:01,557
Òà áëóäíèöà ¼å íåáèòíà.

123
00:17:01,893 --> 00:17:05,817
Ãîñïîäèíå,
ìèñëèì äà ¼å òî âàøà æåíà.

124
00:17:11,262 --> 00:17:12,965
Ôðàíñèñ?

125
00:17:14,627 --> 00:17:16,328
Ñåòèî ñàì ñå.

126
00:17:17,750 --> 00:17:21,794
Ñåòèî ñàì ñå!
Ïšà÷êàì áàíêó! - Óïóöà¼òå ãà!

127
00:17:26,490 --> 00:17:29,143
Õà¼äå! Âóöè!

128
00:17:37,797 --> 00:17:39,500
Õà¼äå!

129
00:18:07,583 --> 00:18:09,644
Òî íè¼å áèî äåî ïëàíà!

130
00:18:11,567 --> 00:18:14,130
Çà œèì!
Íå äîçâîëèòå äà ïîáåãíå!

131
00:18:20,621 --> 00:18:22,324
Õà¼äå!

132
00:18:54,250 --> 00:18:58,135
ÇÀÁÐÀŒÅÍ ÓËÀÇ ÏÑÈÌÀ È ÆÅÍÀÌÀ

133
00:19:12,991 --> 00:19:15,834
Íè¼åäíà æåíà íè¼å
äèðàëà ìî¼ Õåðøåë.

134
00:19:24,123 --> 00:19:28,448
Ñ ïóòà! Íå, íå!

135
00:19:31,211 --> 00:19:32,913
Ñòàíè! Ñòàíè, ñòàíè!

136
00:19:45,585 --> 00:19:47,288
Îøòðî óäåñíî!

137
00:19:48,400 --> 00:19:50,099
Ïàçè!

138
00:20:04,786 --> 00:20:07,088
Ãîñïîäèíå, âàøà àñòðîíàâèãàöè¼à
¼å áèëà ïîãðåøíà.

139
00:20:07,288 --> 00:20:08,817
Ïîäåñèëà ñàì ¼å 2
ñòåïåíà ñåâåðíî.

140
00:20:09,018 --> 00:20:10,732
Âàøà ìàïà âèøå íåžå
áèòè íåïðåöèçíà.

141
00:20:10,972 --> 00:20:14,095
Ìàäà žåòå ìîðàòè äà ïî÷íåòå
èçíîâà ñ òèì. - Òè ñè âåøòèöà.

142
00:20:14,295 --> 00:20:16,368
Íå, íèñàì. £åñàì
ëè âåøòèöà çàòî øòî

143
00:20:16,568 --> 00:20:18,405
ñàì ïîïèñàëà ïðåêî 200 çâåçäà?

144
00:20:18,605 --> 00:20:20,108
Âåøòèöå!

145
00:20:21,584 --> 00:20:25,268
Êðâàâè Ìåñåö íàèëàçè.
Ñàìî òðåáà äà êóïèì...

146
00:20:25,948 --> 00:20:30,152
Õðîíîìåòàð. Ïëàòèžó âàì äóïëó
öåíó çàòî øòî ïðîäà¼åòå æåíè.

147
00:20:30,352 --> 00:20:31,974
Óïîìîž!

148
00:20:34,036 --> 00:20:37,480
Ó ïîìîž! Âåøòèöà
¼å ó ìî¼î¼ ðàäœè.

149
00:20:39,642 --> 00:20:42,964
È ïèðàò! Âåøòèöà è
ïèðàò ñó ó ìî¼î¼ ðàäœè.

150
00:20:43,164 --> 00:20:44,704
Îâî ¼å òâî¼ ñðåžàí äàí!

151
00:20:44,904 --> 00:20:47,851
£å ëè íåêî îä âàñ ÷åòâîðî
âèäåëî ìî¼ó áàíêó?

152
00:20:51,255 --> 00:20:52,954
Íàøàî ñàì ¼å.

153
00:20:56,138 --> 00:20:58,981
£åñè ëè òè áèëà äåî ïëàíà?
- Íå òðàæèì íåâîšó.

154
00:20:59,222 --> 00:21:00,923
Êàêàâ óæàñàí íà÷èí æèâšåœà.

155
00:21:08,992 --> 00:21:11,173
Çàóñòàâèòå òó âåøòèöó!
Óõâàòèòå ¼å!

156
00:21:11,374 --> 00:21:14,005
Ó çàìöè ñìî. Øòà žåìî?
- Åíî ¼å. Áðçî.

157
00:21:16,240 --> 00:21:17,961
Ìîðàø äà âðèøòèø.

158
00:21:20,724 --> 00:21:22,646
Òàìî! Îáåçáåäèòå îíó æåíó!

159
00:21:24,650 --> 00:21:28,094
- Òè ïîãàíè ïèðàòó!
- Íåìà ïîòðåáå äà âðåàø!

160
00:22:04,892 --> 00:22:07,013
åê!

161
00:22:11,538 --> 00:22:13,240
Ìîñò?

162
00:22:47,457 --> 00:22:50,659
- Ïðàçàí ¼å!
- Ãäå ¼å ïëåí?

163
00:22:50,858 --> 00:22:52,902
Ìèñëèø äà ¼å ëàêî
îïšà÷êàòè áàíêó?

164
00:22:53,383 --> 00:22:55,545
Âè ãîìèëî êóêàâèöà ãðåøêîì ðîåíè

165
00:22:55,746 --> 00:22:58,507
çáîã êî¼èõ ñàì ïðâåíñòâåíî
çàãëàâèî ó îâîì ïðîáëåìó.

166
00:22:59,148 --> 00:23:04,194
Ñòàíèòå ó ðåä, è äà¼òå ìè äàíàê.
- Õîžåø äà òè ìè ïëàòèìî?

167
00:23:04,434 --> 00:23:09,519
Çàð ¼à íèñàì êàïåòàí îâîã áðîäà?
- Îâî íàçèâàø áðîäîì?

168
00:23:09,798 --> 00:23:13,082
- Ãäå ¼å áëàãî?
- Óìèðåìî îä ãëàäè.

169
00:23:13,281 --> 00:23:16,885
Íåžåìî âèøå ïðàòèòè êàïåòàíà
áåç áðîäà. - Èìàì ¼à áðîä.

170
00:23:18,769 --> 00:23:21,082
Öðíè áèñåð ¼å óâåê óç ìåíå.

171
00:23:21,281 --> 00:23:24,535
Ïèðàò Áàðáîñà âëàäà
îâèì ìîðèìà ñàä.

172
00:23:24,935 --> 00:23:27,373
Èìà 10 áðîäîâà. Ïóíèõ îðóæ¼à.

173
00:23:27,573 --> 00:23:31,352
Äà íå ñïîìèœåìî òîïîâñêó
óëàä. Êàæó, 8 êã ñâàêî.

174
00:23:31,551 --> 00:23:35,666
£åäíîíîãè ÷îâåê ñ óëàäèìà
îä 8 êã. Çàòî îí ÷óäíî õîäà.

175
00:23:36,106 --> 00:23:39,832
Äà¼, áðå, äðóãîâè. Çàð íèñìî
íàøëè ìàêåäîíñêî áëàãî çà¼åäíî?

176
00:23:40,031 --> 00:23:41,707
Òî ¼å áèëà ãîìèëà òðóëîã äðâåòà.

177
00:23:41,906 --> 00:23:44,315
- Çëàòî êðàšà Ìèäå.
- Ãîìèëà ìàãàðåžå áàëåãå.

178
00:23:44,797 --> 00:23:48,119
Ïîìèðè ñå ñ òèì, åê.
Áàêñóç òå ïðàòè äàœó è íîžó.

179
00:23:48,319 --> 00:23:50,802
Òî ¼å î÷èòà ëàæ.

180
00:23:55,688 --> 00:23:57,406
Îñòàî ñè áåç ñðåžå.

181
00:23:57,606 --> 00:24:01,373
- Îñòàî ñè áåç áðîäà.
- Ñàä ñè îñòàî áåç ïîñàäå.

182
00:24:01,854 --> 00:24:04,698
åê Ñïåðîó âèøå
íè¼å íàø êàïåòàí.

183
00:24:08,901 --> 00:24:13,227
Æàî ìè ¼å, åê. Àëè äîøëè
ñìî äî êðà¼à õîðèçîíòà.

184
00:24:24,740 --> 00:24:26,442
Äîáðî.

185
00:24:27,080 --> 00:24:29,123
Ñâè ñòå îòïóøòåíè!

186
00:24:29,323 --> 00:24:32,131
Ñâè âè! Îòïóøòåíè!
Âèøå íåžåòå ïëîâèòè

187
00:24:32,330 --> 00:24:34,607
ñà êàïåòàíîì åêîì Ñïåðîóîì.

188
00:24:34,807 --> 00:24:36,390
Ïàçèòå øòà âàì êàæåì.

189
00:25:23,369 --> 00:25:25,142
Öåî ãðàä ïðè÷à î òåáè.

190
00:25:25,532 --> 00:25:28,586
£åäèíè ïðåæèâåëè ñ Ìîíàðõà.
Ìîìàê êî¼è ¼å âåñëàî

191
00:25:28,786 --> 00:25:32,148
ñâå äî Ñåíò Ìàðòèíà íàñóïðîò
ñòðó¼å íà ïàð÷åòó äðâåòà.

192
00:25:32,417 --> 00:25:37,262
Ïðîíàåí äîê áðášà
î ïèðàòèìà è òðîçóïöèìà.

193
00:25:37,463 --> 00:25:39,557
Ìîëèì âàñ, ãîñïîäèíå,
ñêèíèòå ìè îâå ëàíöå.

194
00:25:39,758 --> 00:25:42,799
Ïîñàî ìè ¼å äà çàøòèòèì
îâî îñòðâî è îâå âîäå.

195
00:25:43,632 --> 00:25:48,636
À òâî¼è ðóêàâè ñó ïîêèäàíè.
Çíàê èçäà¼å.

196
00:25:48,836 --> 00:25:49,830
Íàïàëè ñó íàñ ìðòâè.

197
00:25:50,030 --> 00:25:51,969
Òè ñè êóêàâèöà êî¼à
¼å ïîáåãëà èç áèòêå.

198
00:25:52,519 --> 00:25:54,413
Òàêî žåø è óìðåòè.

199
00:26:06,375 --> 00:26:09,939
- £à íå âåðó¼åì äà ñè êóêàâèöà.
- Ìîëèì âàñ îñòàâèòå ìå, ñåñòðî.

200
00:26:10,138 --> 00:26:11,855
Ðèçèêîâàëà ñàì æèâîò
äà äîåì îâäå,

201
00:26:12,056 --> 00:26:13,873
äà âèäèì äà ëè ñó
ãëàñèíå èñòèíèòå.

202
00:26:14,222 --> 00:26:17,507
Ãîâîðèø î Òðîçóïöó?
- Êî ñè òè?

203
00:26:17,707 --> 00:26:19,872
Ðåöè ìè çàøòî òðàæèø Òðîçóáàö?

204
00:26:21,569 --> 00:26:23,912
Òðîçóáàö ìîæå ñêèíóòè
ñâàêî ïðîêëåòñòâî íà ìîðó.

205
00:26:25,834 --> 00:26:27,557
Ìîã îöà ¼å çàäåñèëî
òàêâî ïðîêëåòñòâî.

206
00:26:27,757 --> 00:26:29,880
Ñâåñòàí ñè äà íàóêà íå
âåðó¼å ó ïðîêëåòñòâà.

207
00:26:30,119 --> 00:26:32,923
Íèòè ó äóõîâå.
- Çíà÷è ïîëóäåî ñè?

208
00:26:33,123 --> 00:26:35,766
- Íè¼å òðåáàëî äà äîåì îâäå.
- Çàøòî ñè îíäà äîøëà îâäå?

209
00:26:36,246 --> 00:26:39,127
£åð ìîðàì äà îäåì ñ îâîã îñòðâà.
Äà ðåøèì ìàïó.

210
00:26:39,328 --> 00:26:41,111
"Êî¼ó íè¼åäàí ÷îâåê
íå óìå ïðî÷èòàòè."

211
00:26:41,310 --> 00:26:42,853
Êî¼ó ¼å îñòàâèî Ïîñå¼äîí ëè÷íî.

212
00:26:44,894 --> 00:26:48,459
- ×èòàî ñè äðåâíè òåêñò?
- Íà ñâàêîì íàïèñàíîì ¼åçèêó.

213
00:26:50,981 --> 00:26:53,944
Àëè òó ìàïó íè¼åäàí ÷îâåê
íè¼å âèäåî íèòè ïðî÷èòàî.

214
00:26:54,746 --> 00:26:56,448
Ñðåžîì ïà ñàì ¼à æåíà.

215
00:27:00,111 --> 00:27:02,753
Îâî ¼å äíåâíèê Ãàëèëåà Ãàëèëå¼à.

216
00:27:03,074 --> 00:27:05,625
Ïðîâåî ¼å æèâîò
òðàãà¼óžè çà Òðîçóïöåì.

217
00:27:05,825 --> 00:27:07,637
Çàòî ¼å èçìèñëèî òåëåñêîï.

218
00:27:07,838 --> 00:27:10,842
Çàòî àñòðîíîìè ïðîâîäå æèâîòå
áóšåžè ó íåáî.

219
00:27:11,883 --> 00:27:14,680
Õîžåø ðåžè äà ¼å ìàïà êî¼ó
íè¼åäàí ÷îâåê íå óìå ïðî÷èòàòè

220
00:27:14,881 --> 00:27:16,140
...ñêðèâåíà ìåó çâåçäàìà?

221
00:27:16,339 --> 00:27:19,131
Îñòàâèî ìè ¼ó ¼å îòàö.
Îí ¼å âåðîâàî äà ìîãó íàžè

222
00:27:19,330 --> 00:27:22,894
îíî øòî íè¼åäàí ÷îâåê íå ìîæå.
Íåžó ãà ðàçî÷àðàòè.

223
00:27:23,736 --> 00:27:28,181
Óñêîðî, áèžå êðâàâè Ìåñåö. Ñàìî
òàä ìàïà ìîæå áèòè ïðî÷èòàíà.

224
00:27:29,021 --> 00:27:32,104
À Òðîçóáàö ïðîíàåí.
- Êî ñè òè?

225
00:27:32,304 --> 00:27:35,308
- Êàðèíà Ñìèò.
- Àêî õîžåø ñïàñòè îöà,

226
00:27:35,509 --> 00:27:39,673
ìîðàžåø ñïàñòè ìåíå. Íàè íàì
áðîä, è Òðîçóáàö áèžå íàø.

227
00:27:41,314 --> 00:27:43,016
Äîè êîä ìåíå, âåøòèöå!

228
00:27:47,000 --> 00:27:48,702
Ñòàíè!

229
00:27:55,209 --> 00:27:58,692
Ïîáåãàî ¼å!
Ïîáåãàî ¼å, ãîñïîäèíå.

230
00:28:01,375 --> 00:28:05,500
Íàèòå òó êóêàâèöó.
Âèñèžå ñ âåøòèöîì.

231
00:28:07,362 --> 00:28:09,107
Ìèñëèòå äà ¼å îä
êàïåòàíà åêà Ñïåðîà

232
00:28:09,307 --> 00:28:10,628
îñòàëà áëåäà ñåíêà, çàð íå?

233
00:28:10,829 --> 00:28:13,625
Íèñàì ñå ãîäèíàìà êóïàî.

234
00:28:17,792 --> 00:28:21,076
Ïðîâåðèòå óëè÷èöó òàìî äîëå.
Âàñ äâî¼èöà, ïðîâåðèòå öðêâó.

235
00:28:21,276 --> 00:28:22,780
Îñòàëè, çà ìíîì.

236
00:28:29,443 --> 00:28:31,145
Äî àâîëà!

237
00:28:41,656 --> 00:28:44,386
Òðàæè ñå åê Ñïåðîó
Îçëîãëàøåíè ïèðàò

238
00:28:44,586 --> 00:28:46,517
Æèâ èëè ìðòàâ
Íàãðàäà 1 ôóíòà

239
00:28:49,986 --> 00:28:55,552
- Ìîãó ëè äîáèòè ïèžå, ìîëèì òå?
- Ïîêàæè ìè ñðåáðî. - Ñðåáðî?

240
00:29:02,559 --> 00:29:04,261
À äà ñå òðàìïèìî?

241
00:29:07,045 --> 00:29:08,744
Ä༠ìè ôëàøó.

242
00:30:03,703 --> 00:30:07,146
Êàïåòàíå, øòà ñå äåøàâà?

243
00:30:11,432 --> 00:30:15,435
åê Ñïåðîó.
åê Ñïåðîó ¼å äàî êîìïàñ.

244
00:30:27,849 --> 00:30:30,132
Ñâåòëîñò äàíà! Ñâåòëîñò äàíà!

245
00:30:46,828 --> 00:30:48,529
Ñëîáîäíè ñìî!

246
00:30:56,200 --> 00:31:00,163
Ñàä ¼å âðåìå äà ëîâèìî ïèðàòà.

247
00:31:07,809 --> 00:31:09,512
Ïèðàòñêè æèâîò.

248
00:31:19,022 --> 00:31:23,426
- Äîè êîä òàòèöå.
- Áàø îí༠êîãà òðàæèìî.

249
00:31:23,626 --> 00:31:25,356
Çàøòî? Çàøòî ìå òðàæèòå?

250
00:31:25,557 --> 00:31:28,152
Íåê ñå çíà äà žå
ïèðàò åê Ñïåðîó

251
00:31:28,352 --> 00:31:31,635
...áèòè ïîãóášåí ó çîðó.
- Ïîãóášåí?

252
00:31:31,916 --> 00:31:34,941
Íèêàä âèøå íåžó êðî÷èòè
ó îâ༠ãðàä, ãîñïîäèíå.

253
00:31:35,141 --> 00:31:36,521
Óïàìòèòå ìî¼å ðå÷è.

254
00:31:37,945 --> 00:31:42,027
Ñòâàðíî òî ìèñëèì, çíàòå?
Íèêàä ñå âèøå íåžó âðàòèòè îâäå.

255
00:33:22,991 --> 00:33:27,517
"Äà ñå îñëîáîäè ìîž ìîðà
ñâå ñå ìîðà ïîäåëèòè."

256
00:33:31,642 --> 00:33:35,046
Òî ¼å îñòðâî.
Çâåçäå âîäå ê îñòðâó.

257
00:33:46,252 --> 00:33:50,210
Êàêî ñòå, ãîñïîäèíå? - Âåîìà
äîáðî. Ïðîâåðè îñòàëå žåëè¼å.


258
00:33:52,144 --> 00:33:55,547
Òðàæèì ïèðàòà, åêà Ñïåðîà.
- Îä¼åáè!

259
00:33:59,672 --> 00:34:01,373
Ìîðàì äà ðàçãîâàðàì ñ òîáîì.

260
00:34:07,519 --> 00:34:09,882
- Ä༠ìè ñâî¼ ìà÷.
- Íåìàì ìà÷.

261
00:34:10,083 --> 00:34:13,726
Êàêàâ òî âî¼íèê íåìà îðóæ¼å?
- Òðåíóòíî ìå òðàæå çáîã èçäà¼å.

262
00:34:14,967 --> 00:34:16,547
Çíà÷è è íèñè íåêè âî¼íèê.

263
00:34:16,746 --> 00:34:19,211
Òðàæèì ïèðàòà.
Êàïåòàíà åêà Ñïåðîà.

264
00:34:20,413 --> 00:34:24,697
Äàíàñ òè ¼å ñðåžàí äàí.
£åð êî¼å ëè ñëó÷à¼íîñòè, ¼à ñàì

265
00:34:24,976 --> 00:34:28,141
êàïåòàí åê Ñïåðîó.

266
00:34:33,065 --> 00:34:37,911
Íå, íåìîãóžå.
Ïðîâåî ñàì ãîäèíå òðàæåžè îâî?

267
00:34:38,271 --> 00:34:40,833
Âåëèêè åê Ñïåðîó íè¼å
íåêà ïè¼àíäóðà ó žåëè¼è.

268
00:34:41,313 --> 00:34:43,717
Èìàø ëè óîïøòå áðîä?
Ïîñàäó?

269
00:34:45,480 --> 00:34:49,893
Ïàíòàëîíå? - Âåëèêîì ïèðàòó
íå òðåáà¼ó òàêâå êîìïëèêàöè¼å.

270
00:34:50,092 --> 00:34:52,375
Çíàø ëè êîëèêî äóãî ñàì
÷åêàî íà îâ༠òðåíóòàê?

271
00:34:52,576 --> 00:34:54,449
Êîëèêî ñàì ðèçèêîâàî
äà áóäåì îâäå?

272
00:34:54,648 --> 00:34:56,628
£åñè ëè ñèãóðàí äà ñè
òè îí༠åê Ñïåðîó?

273
00:34:56,829 --> 00:34:57,891
Ïðàâî ïèòàœå ¼å...

274
00:34:58,132 --> 00:35:00,360
Êî ñè òè? - Çîâåì
ñå Õåíðè Òàðíåð.

275
00:35:00,561 --> 00:35:02,856
Ñèí Âèëà Òàðíåðà è Åëèçàáåò Ñâîí.

276
00:35:03,898 --> 00:35:09,264
Òè ñè çëî ñåìå œèõ äâî¼å?
Äà ëè òâî¼à ìàìà ïèòà çà ìåíå?

277
00:35:09,465 --> 00:35:13,338
- Íå.
- Íå çåçà¼. Äîçèâà ìå ó ñíó?

278
00:35:13,538 --> 00:35:15,333
Íèêàä òå íè¼å ñïîìåíóëà.

279
00:35:15,534 --> 00:35:18,153
Ñèãóðíî ãîâîðèìî
î èñòèì šóäèìà?

280
00:35:18,432 --> 00:35:22,878
Îí ¼å ïðîêëåòè åâíóõ. Îíà
èìà çëàòíó êîñó, òâðäîãëàâà,

281
00:35:23,077 --> 00:35:25,882
ïóíå óñíå. Âðàò ïîïóò æèðàôèíîã.

282
00:35:26,083 --> 00:35:29,003
- È îíå äâå äèâíå...
- Äà, òî ¼å îíà!

283
00:35:31,288 --> 00:35:34,210
Ìîðàø ìå ñàñëóøàòè, åê,
¼åð òðåíóòíî ñè òè ñâå øòî èìàì.

284
00:35:34,570 --> 00:35:35,978
Íàøàî ñàì íà÷èí äà ñïàñåì îöà.

285
00:35:36,177 --> 00:35:38,054
£åäíà ñòâàð ìó ìîæå
ñêèíóòè ïðîêëåòñòâî,

286
00:35:38,255 --> 00:35:39,876
è îñëîáîäèòè ãà ñ Õîëàíàíèíà.

287
00:35:42,179 --> 00:35:43,880
Ïîñå¼äîíîâ òðîçóáàö.

288
00:35:45,862 --> 00:35:47,952
Áëàãî êî¼å ñå ìîæå
íàžè ïîìîžó ìàïå

289
00:35:48,152 --> 00:35:50,427
êî¼ó íè¼åäàí ÷îâåê
íå óìå ïðî÷èòàòè.

290
00:35:53,349 --> 00:35:57,514
Íèêàä íèñàì ÷óî çà òî. - Ó îâîì
çàòâîðó ¼å äåâî¼êà, åê,

291
00:35:57,715 --> 00:35:59,889
êîä êî¼å ¼å òà ìàïà.
Ìåñåö ¼å ïîñòàî êðâàâ,

292
00:36:00,090 --> 00:36:01,539
Òðîçóáàö žå áèòè ïðîíàåí.

293
00:36:01,739 --> 00:36:03,961
À òè ìîæåø áèòè ò༠êî¼è
žå êîíòðîëèñàòè ìîðå,

294
00:36:04,161 --> 00:36:07,074
è òàêî žåø îïåò ïîñòàòè
îíî øòî ñè áèî. Âåëèêè...

295
00:36:08,967 --> 00:36:13,070
- åê!
- Èçâèíè. È äàšå ñè ãîâîðèî?

296
00:36:13,271 --> 00:36:14,974
Ìàëî ñàì çàñïàî.

297
00:36:15,893 --> 00:36:20,539
£îø íåøòî. Ïîðóêà îä íåêîã êîãà
çíàø, ïî èìåíó êàïåòàí Ñàëàçàð.

298
00:36:23,581 --> 00:36:28,307
Íåêàä ñàì ïîçíàâàî Øïàíöà
ïî èìåíó íåøòî íà øïàíñêîì.

299
00:36:28,867 --> 00:36:31,831
Åë Ìàòàäîð Äåë Ìàð.
Êàñàïèí ñ ìîðà.

300
00:36:32,150 --> 00:36:35,559
Œåãà? Íå, íå.
Äðàãî ìè ¼å øòî ¼å ìðòàâ.

301
00:36:35,760 --> 00:36:38,396
Âåîìà, âåîìà ìðòàâ.
Áðîä ¼å ïîòîíóî.

302
00:36:38,596 --> 00:36:42,443
Óíóòàð Òðîóãëà. Äîëàçè ïî òåáå,
åê, äà òðàæè îñâåòó,

303
00:36:42,643 --> 00:36:45,885
...ïîøòî ¼å ïðè÷à ìðòâîã ÷îâåêà
èñïðè÷àíà. - Íå âåðó¼åì òè.

304
00:36:48,568 --> 00:36:51,291
Øòà ¼å ðåêàî? - Ðåêàî ¼å
äà ¼å òâî¼ êîìïàñ êšó÷

305
00:36:51,492 --> 00:36:54,974
çà œåãîâî áåêñòâî. Àðìè¼à
ìðòâèõ äîëàçè ïî òåáå, åê.

306
00:36:55,175 --> 00:36:57,617
Ïîñå¼äîíîâ òðîçóáàö
¼å òâî¼à ¼åäèíà íàäà.

307
00:36:59,688 --> 00:37:01,391
Èìàìî ëè äîãîâîð?

308
00:37:09,780 --> 00:37:13,155
Íåžó äà óëàçèì òàìî äà ìó êàæåì.
Òî ¼å áèëà òâî¼à èäå¼à.

309
00:37:13,355 --> 00:37:17,998
Íå, áèëà ¼å ìî¼à èäå¼à äà ìó
òè êàæåø. Âîëè òå âèøå îä ìåíå.

310
00:37:18,199 --> 00:37:19,760
Îí íèêîã íå âîëè.

311
00:37:42,293 --> 00:37:44,068
Èçâèíèòå, ãîñïîäèíå.
Çíàìî äà ñòå ðåêëè

312
00:37:44,268 --> 00:37:45,668
äà âàñ íèêàä íå óçíåìèðàâàìî.

313
00:37:45,867 --> 00:37:47,614
Èëè äà äîëàçèìî áåç
äîáðîã ðàçëîãà.

314
00:37:47,815 --> 00:37:49,510
Èëè äà ãîâîðèìî áåç äà ñå ïðâî

315
00:37:50,864 --> 00:37:55,309
íå çàïèòàìî äà ëè ñó íàøå
ìèñëè àïñîëóòíî íåîïõîäíå.

316
00:37:55,509 --> 00:37:59,552
Êàî îíäà êàä ¼å áðîä ãîðåî. Òî
¼å ïðèìåð ïðåêî ïîòðåáíå ìèñëè.

317
00:37:59,753 --> 00:38:02,927
Îïåò, èçâèœàâàìî ñå øòî
ñìî èçàçâàëè ò༠ïîæàð.

318
00:38:09,842 --> 00:38:14,849
Ãîâîðèòå! - Áðîäîâè, ãîñïîäèíå.
Íàïàäà èõ íåïðè¼àòåš

319
00:38:15,050 --> 00:38:18,813
...êî¼è íå óçèìà ïëåí.
- Óáè¼à áåç ïðîâîêàöè¼å.

320
00:38:19,012 --> 00:38:21,376
Ìî¼å áðîäîâå? Íåìîãóžå.

321
00:38:21,576 --> 00:38:23,737
Òðè ñó âåž ïîòîïšåíà, ãîñïîäèíå.

322
00:38:23,938 --> 00:38:28,184
Ïîòîïèî èõ ¼å êàïåòàí ïî
èìåíó Ñàëàìàíäåð. - Ñàìàðâàë.

323
00:38:29,784 --> 00:38:31,838
- Ñàëàçàð!
- Òàêî ¼å, ãîñïîäèíå.

324
00:38:32,039 --> 00:38:34,710
Îñòàâè ïî ¼åäíîã
÷îâåêà ñà ñâàêîã áðîäà

325
00:38:34,911 --> 00:38:38,994
äà èñïðè÷à ïðè÷ó.
Öåëó ôëîòó ïîòàïà.

326
00:38:39,353 --> 00:38:42,112
È óñêîðî žåìî áèòè ìðòâè.

327
00:38:43,012 --> 00:38:45,400
È âðëî ìîãóžå âàí ïîñëà.

328
00:38:51,648 --> 00:38:54,090
Òðåáàžå ìè ìàëî âðåìåíà
ñ òâî¼îì âåøòèöîì.

329
00:39:09,106 --> 00:39:14,112
Î÷åêèâàëà ñàì âàñ, êàïåòàíå.
Ìîæäà áèñòå õòåëè ìàëî ÷à¼à?

330
00:39:17,755 --> 00:39:20,117
Íåêà, ìíîãî õâàëà.

331
00:39:21,438 --> 00:39:24,762
Öåíà ïðîëàñêà êðîç ìî¼à
âðàòà ¼å êðâ, êàïåòàíå.

332
00:39:25,682 --> 00:39:31,369
Òî îá¼àøœàâà çàøòî íèñè òîëèêî
çàóçåòà. - Ñâè ïëàòå íà êðà¼ó.

333
00:39:32,809 --> 00:39:37,215
Øàíñà, òè è ¼à ñìî óñïîñòàâèëè
âåçó äàâíî. Ñïàñàî ñàì òå âåøàëà.

334
00:39:37,414 --> 00:39:40,579
Ñåžàø ñå? - À ¼à ñàì
ïðîêëåëà âàøå íåïðè¼àòåšå.

335
00:39:40,780 --> 00:39:46,505
Àëè ñàä ìè äîëàçèòå óïëàøåíè,
ïîøòî ñó ìðòâè çàâëàäàëè ìîðåì.

336
00:39:46,704 --> 00:39:51,989
À øòà áè ìðòâè æåëåëè îä ìåíå?
- Íå âàñ, êàïåòàíå.

337
00:39:52,271 --> 00:39:56,034
Òðàæå Ñïåðîà.
- åêà?

338
00:39:58,956 --> 00:40:02,492
åêà êî¼è žå çàïëîâèòè
ê Òðîçóïöó,

339
00:40:02,693 --> 00:40:05,085
...ñà äåâî¼êîì è Áèñåðîì.

340
00:40:05,766 --> 00:40:08,728
Òðîçóáàö ñå íå ìîæå íàžè.

341
00:40:12,092 --> 00:40:16,695
Òðîçóáàö ¼å ¼åäèíà åêîâà íàäà.
Ìðòâè îâëàäàâà¼ó ìîðåì,

342
00:40:16,896 --> 00:40:19,300
àëè íå ìîãó äà êðî÷å íà êîïíî.

343
00:40:22,222 --> 00:40:25,226
Ìîæäà òðåáà äà ñå
ïîâó÷åòå íà ñåëî.

344
00:40:27,507 --> 00:40:31,391
Ìèñëèø íà òðàâó?
Íà ôàðìè?

345
00:40:32,152 --> 00:40:34,715
Äà ìóçåì êðàâó, ïðàâèì ñèð?

346
00:40:35,356 --> 00:40:40,521
- Äîê ìè îíè ïîòàïà¼ó áëàãî?
- Çàïèòà¼òå ñå îâî, êàïåòàíå.

347
00:40:41,123 --> 00:40:45,286
Äà ëè ¼å òî áëàãî âðåäíî
óìèðàœà? - £à ñàì ïèðàò.

348
00:40:46,007 --> 00:40:49,876
Óâåê žó òî áèòè! Êàêî ìîãó
ñïàñèòè òî øòî ¼å ìî¼å?

349
00:40:50,077 --> 00:40:51,893
åê ¼å èìàî êîìïàñ,

350
00:40:52,092 --> 00:40:57,018
êî¼è ïîêàçó¼å íà îíî øòî íà¼âèøå
æåëèø. Àëè èçäàø ëè êîìïàñ,

351
00:40:57,259 --> 00:40:59,661
îí žå îñëîáîäèòè
òâî¼ íà¼âåžè ñòðàõ.

352
00:40:59,862 --> 00:41:03,315
À íà¼âåžè ñòðàõ ïèðàòà
¼å Ñàëàçàð, çàð íå?

353
00:41:06,829 --> 00:41:09,992
- Îäàêëå òè îâî?
- Èìàì ¼à ñâî¼å íà÷èíå.

354
00:41:10,193 --> 00:41:13,157
Îäâåäèòå èõ äî åêà
ïðå íåãî øòî íàå Òðîçóáàö.

355
00:41:13,396 --> 00:41:17,039
È ñâî âàøå áëàãî
žå âàì ñå âðàòèòè.

356
00:41:18,521 --> 00:41:21,083
Âðåìå ¼å äà ñå íàïðàâè
äîãîâîð ñ ìðòâèìà.

357
00:41:21,554 --> 00:41:26,780
- Î, Ìåãè, Ìåãè Ìå¼...
- Õà¼äå, ïèðàòó. - Îäâåëè ñó ¼å.

358
00:41:26,981 --> 00:41:31,668
Âèøå íåžåø õîäàòè Óëèöîì Ëà¼ì.
Ñóäè¼à ¼ó ¼å ïðîãëàñèî êðèâîì...

359
00:41:31,869 --> 00:41:33,898
Ñàìî ìàëî. Ñòàíèòå. Òàòà?

360
00:41:34,099 --> 00:41:37,672
Çáîã ïšà÷êàœà ìîðíàðà
êî¼è ¼å èøàî êóžè.

361
00:41:37,873 --> 00:41:39,463
Ïðšàâà...

362
00:41:39,663 --> 00:41:42,463
- Ñòðè÷å åê?
- åêè ìîì÷å, êàêî èäå?

363
00:41:42,663 --> 00:41:45,230
Íå ìîãó äà ñå æàëèì. Êîä òåáå?

364
00:41:45,429 --> 00:41:47,793
×åêàì öåëî ¼óòðî îâäå
íà ïðåáè¼àœå.

365
00:41:47,992 --> 00:41:52,358
- Àëè óñëóãà ¼å óæàñíà.
- Ñðàìîòà. - åê.

366
00:41:54,239 --> 00:41:56,257
Îêåàíè ñó ñå ïðåòâîðèëè ó êðâ.

367
00:41:56,456 --> 00:41:59,483
Íà¼áîšå ¼å îñòàòè íà êîïíó,
ãäå ¼å áåçáåäíî.

368
00:42:00,085 --> 00:42:04,048
Ïîãóáèžå ìå íà êîïíó.
- Ïðàâî çáîðèø.

369
00:42:04,250 --> 00:42:07,813
£åñàì ëè òè èêàä ïðè÷àî îíà¼
î êîñòóðó? - £åñè, ìíîãî ïóòà.

370
00:42:08,014 --> 00:42:12,016
Êîñòóð óëàçè ó áàð,
íàðó÷ó¼å ïèâî è êðïó.

371
00:42:14,179 --> 00:42:17,021
- Óâåê ¼å ñìåøàí.
- Õà¼äå, èäåìî.

372
00:42:18,182 --> 00:42:21,288
Àêî òè âàäå óòðîáó,
òðàæè Âèêòîðà.

373
00:42:21,487 --> 00:42:24,311
Èìà íà¼íåæíè¼å ðóêå.
- Õâàëà.

374
00:42:24,510 --> 00:42:27,313
È ïîìåíè ìî¼å èìå,
íåžå òè îäñåžè ñòîïàëà.

375
00:42:47,733 --> 00:42:50,217
Õà¼äå! Òè ñè ïðâà!

376
00:42:53,181 --> 00:42:55,954
À êàêî áè òè õòåî óìðåòè, ïèðàòó?

377
00:42:56,153 --> 00:42:59,347
Âåøàœå, ñòðåšà÷êè
âîä èëè íîâè èçóì.

378
00:42:59,547 --> 00:43:03,393
- Ãèšîòèíà.
- Ãèšîòèíà. Çâó÷è ôðàíöóñêè.

379
00:43:03,592 --> 00:43:06,434
Âîëèì Ôðàíöóçå. Äà ëè ñòå çíàëè
äà ñó îíè èçìèñëèëè ìà¼îíåç?

380
00:43:06,635 --> 00:43:08,998
Êîëèêî ëîøå ìîæå áèòè?
Òî ¼å ôðàíöóñêî, çàð íå?

381
00:43:12,561 --> 00:43:15,003
Ìî¼à ãðåøêà.
Ïðåäîìèñëèî ñàì ñå.

382
00:43:21,168 --> 00:43:24,373
Èìà¼òå ìèëîñòè ïðåìà ìåíè.
Ìîêðèì ó êðåâåò.

383
00:43:41,552 --> 00:43:45,396
Ä༠áðå. Ìîðàì è äà õîäàì
óç ñòåïåíèöå çáîã îâîãà?

384
00:43:45,596 --> 00:43:48,960
- Äîíåñè êîðïó.
- Êîðïó. Çàøòî?

385
00:43:50,679 --> 00:43:52,384
Çàâåæèòå ãà!

386
00:43:59,690 --> 00:44:02,012
Èìàì èäå¼ó. Èìàì èäå¼ó.

387
00:44:02,213 --> 00:44:04,742
Çàøòî íå ïðîáàìî ñ äîáðèì
òðàäèöèîíàëíèì êàìåíîâàœåì?

388
00:44:04,943 --> 00:44:06,231
Æàðêî æåëèì äà ìå êàìåíó¼åòå.

389
00:44:06,431 --> 00:44:08,030
Ïóáëèêà ñå ìîæå ïðèêšó÷èòè,
çàð íå?

390
00:44:08,230 --> 00:44:10,702
Õòåî áèõ ðàçãîâàðàòè ñ Âèêòîðîì
îêî âàåœà óòðîáå.

391
00:44:10,902 --> 00:44:12,487
Õòåî áèõ ðàçãîâàðàòè ñ Âèê...

392
00:44:13,585 --> 00:44:17,789
Îáè÷íî ñå íå æàëèì,
àëè îâà êîðïà ¼å ïóíà ãëàâà.

393
00:44:27,199 --> 00:44:30,762
- Ïîñëåäœå ðå÷è Êàðèíå Ñìèò.
- Óáè¼òå âåøòèöó. - Òèøèíà!

394
00:44:35,449 --> 00:44:40,052
Ïîñëåäœå ðå÷è Êàðèíå Ñìèò.
Åâî. Íèñàì âåøòèöà.

395
00:44:40,253 --> 00:44:43,576
Àëè îïðàøòàì âàì âàøó
áëåñàâîñò è ãëóïîñò.

396
00:44:43,777 --> 00:44:45,728
Óêðàòêî, âåžèíà âàñ
èìà êîç¼ó ïàìåò.

397
00:44:45,929 --> 00:44:48,172
Èçâèíèòå, ãîñïîäèíå.
Çàð íè¼å óîáè÷à¼åíî

398
00:44:48,371 --> 00:44:50,545
äà îíè êî¼è žå áèòè
ïîãóášåíè èìà¼ó

399
00:44:50,744 --> 00:44:52,545
ïîñëåäœó, øòà çíàì, íåêó...

400
00:44:52,746 --> 00:44:56,710
Ìèñëèì äà ñàì äîêàçèâàëà ñâî¼å.
Àêî áè ìîãàî äà ñå ñòðïèø. - Íå.

401
00:44:56,911 --> 00:44:59,083
Ãëàâà žå ìè áèòè îäñå÷åíà.
Îòóä õèòíîñò.

402
00:44:59,282 --> 00:45:01,065
À ìåíè žå âðàò áèòè ñëîìšåí.

403
00:45:01,266 --> 00:45:04,079
Äà ëè ñè çíàëà äà ó òî¼ ñèòóàöè¼è
âðàò çàïðàâî íå ïóêíå?

404
00:45:04,278 --> 00:45:07,081
Ñàìî áîëè. - Øòà?
- Î, äà.

405
00:45:07,300 --> 00:45:08,840
Ãëåäàî ñàì šóäå
êàêî âèñå ñàòèìà.

406
00:45:09,039 --> 00:45:10,625
Èçáóšåíèõ î÷è¼ó, îòåêëèõ ¼åçèêà.

407
00:45:10,826 --> 00:45:11,864
Îäâðàòíî êðêšàœå.

408
00:45:12,063 --> 00:45:14,248
- Ìîãó ëè äîâðøèòè?
- Íå. Òè èìàø ñðåžå.

409
00:45:14,449 --> 00:45:16,367
Êàìî ñðåžå äà ìåíå îáåñå.

410
00:45:16,567 --> 00:45:19,402
Óáè¼òå ïîãàíîã ïèðàòà, ¼à žó
ñà÷åêàòè. - Âåøòèöà ¼å ïðâà.

411
00:45:19,603 --> 00:45:21,295
£à íèñàì âåøòèöà.
Çàð íèñè ñëóøàî?

412
00:45:21,496 --> 00:45:23,588
Òåøêî ¼å ñëóøàòè êàä
èìàø êîç¼ó ïàìåò.

413
00:45:23,789 --> 00:45:25,260
Äîñòà! Óáè¼òå èõ îáî¼å!

414
00:45:47,043 --> 00:45:50,885
Äà¼òå ¼îø ¼åäàí êîíîïàö. Ìèñëèî
ñè äà íàñ ìîæåø ïîáåäèòè, ìîì÷å?

415
00:45:51,086 --> 00:45:55,891
Íå, ãîñïîäèíå.
£à ñàì ñàìî äèâåðçè¼à. Ïàëè!

416
00:46:12,641 --> 00:46:14,342
Çàøòî? Íå! Íå!

417
00:46:21,759 --> 00:46:23,880
£à áèõ è äàšå ðàäè¼å
äà áóäåì êàìåíîâàí.

418
00:46:28,646 --> 00:46:30,347
Ïóíè ïîíîâî!

419
00:46:49,989 --> 00:46:51,690
Õâàëà.

420
00:46:55,641 --> 00:46:57,342
Óìðèòå!

421
00:47:00,960 --> 00:47:04,443
Äîè îâàìî, ïèðàòñêî óáðå!

422
00:47:09,802 --> 00:47:11,503
Íå!

423
00:47:13,454 --> 00:47:15,536
Øòà òî ðàäèø? Íå, íå, íå!

424
00:47:16,092 --> 00:47:17,795
Ïàæšèâî.

425
00:47:24,342 --> 00:47:26,105
Íàïðåä!

426
00:47:26,306 --> 00:47:27,809
Êîœè?

427
00:47:45,728 --> 00:47:47,969
- Õâàëà.
- Íåìà íà ÷åìó, ìèëåäè.

428
00:47:49,811 --> 00:47:51,514
Èìàì òå!

429
00:47:56,579 --> 00:47:58,465
Çíàî ñàì äà žåø äîïóçàòè
íàçàä, èçäà¼íè÷å!

430
00:47:58,666 --> 00:47:59,862
Òàðíåðîâ ñèí íàì ¼å äàî

431
00:48:00,061 --> 00:48:02,306
10 ñðåáðœàêà äà
òè ñïàñåìî æèâîò.

432
00:48:09,152 --> 00:48:10,440
Îäñàä ìîðàìî áèòè ñàâåçíèöè.

433
00:48:10,641 --> 00:48:12,204
Ñ îáçèðîì ãäå
¼å òâî¼à ëåâà ðóêà

434
00:48:12,405 --> 00:48:15,277
...ðåêëà áèõ äà ñìî âèøå îä òîãà.
- Ïðîíàžè žåìî Òðîçóáàö çà¼åäíî.

435
00:48:15,478 --> 00:48:17,601
- Èìàì ëè òâî¼ó ðå÷?
- Äðæèø ñâå îñèì ìî¼å ðå÷è.

436
00:48:17,842 --> 00:48:21,326
Îíäà òè äà¼åì íà ÷àñò äà
ìå ñïàñåø. Çà ìàëó äîíàöè¼ó.

437
00:48:21,525 --> 00:48:26,369
Î÷åêó¼åø îä íàñ äà òè
ïëàòèìî äà òå ñïàñåìî? - Äà!

438
00:48:28,092 --> 00:48:29,793
Çà ñàìî äåñåò íîâ÷èžà.

439
00:48:35,940 --> 00:48:39,443
Ëóäèëî! Íåžåìî äàòè âèøå îä ïåò.
- Äîáðî îíäà.

440
00:48:39,644 --> 00:48:40,500
Íåê áóäå 8 îíäà.

441
00:48:40,699 --> 00:48:42,865
Ìîæäà áèñìî ìîãëè î
îâîìå ðàçãîâàðàòè êàñíè¼å.

442
00:48:43,065 --> 00:48:45,034
Ïîøòî èìàì ïðîáëåì äà
òè äðæèì ëåâó ñòðàíó.

443
00:48:45,235 --> 00:48:47,952
Äàëåêî ñè îä ëåâå ñòðàíå.
Òî ìè ¼å êðìà. - Ñèãóðíà ñè?

444
00:48:48,152 --> 00:48:54,231
Äà. - Âèäè òè îâî. Àêî óáè¼åì
êóêàâèöó, âåøòèöà žå äà âèñè.

445
00:48:54,431 --> 00:48:57,193
- Äâî¼å ïî öåíè ¼åäíîã.
- Ìîëèì òå íå ïóøò༠ìå.

446
00:48:57,393 --> 00:48:59,166
Òî ìîæå áèòè òåøêî êàä ìå óáè¼å.

447
00:49:04,760 --> 00:49:09,574
Ãîñïîäî, îâî äâî¼å çàòâîðåíèêà
îäâåøžå íàñ äî Òðîçóïöà.

448
00:49:11,568 --> 00:49:15,490
Êàïåòàíå, äà ëè ñòâàðíî ìèñëèòå
äà ìîæåìî íàžè Òðîçóáàö?

449
00:49:15,692 --> 00:49:17,833
Êîìàíäàíòå Ãèáñ,
íåïîòðåáíî áðèíåòå.

450
00:49:18,034 --> 00:49:19,626
Íåìàòå çáîã ÷åãà áðèíóòè.

451
00:49:22,378 --> 00:49:26,262
- Øòà ìîæå ïîžè ïî çëó?
- Çíà÷è îâî ¼å áèî òâî¼ ïëàí?

452
00:49:26,463 --> 00:49:29,317
- Äà íàñ ìó÷å è óáè¼ó ïèðàòè?
- Òè ñè ðåêëà äà òè òðåáà áðîä.

453
00:49:29,516 --> 00:49:31,759
Îâî íàçèâàø áðîäîì?
- Ñåöè êîíîïàö!

454
00:49:40,396 --> 00:49:42,331
Ñïðåìèòå ñå çà äàâšåœå!

455
00:49:58,737 --> 00:50:01,940
Ìî¼à äðàãà âîšåíà ïîñàäî,
êîíà÷íî... Äàíàñ ¼å...

456
00:50:02,141 --> 00:50:03,682
ÓÌÈÐÓŽÈ ÃÀËÅÁ

457
00:50:13,231 --> 00:50:14,932
Íåøòî ¼å ïîøëî ïî çëó.

458
00:50:33,813 --> 00:50:35,516
Îí ïëîâè!

459
00:50:39,259 --> 00:50:41,262
Áðîä ïðàâî èñïðåä!

460
00:50:48,710 --> 00:50:50,411
Ãîñïîäèíå.

461
00:50:51,351 --> 00:50:53,436
Íèêàä íå áè äîâîäèëè
ó ïèòàœå âàø...

462
00:50:53,635 --> 00:50:55,719
çäðàâ ðàçóì êàî êàïåòàíà, àëè...

463
00:50:55,920 --> 00:50:59,840
Àëè...äà ëè ïîñòî¼è ðàçëîã øòî
ñòå êàî êàïåòàí èçàáðàëè

464
00:51:00,041 --> 00:51:01,996
äà ïëîâèìî ó îâîì
íåëîãè÷íîì ïðàâöó?

465
00:51:02,590 --> 00:51:04,748
Ðåöèòå šóäèìà äà ñå
ñïðåìå çà óêðöàâàœå,

466
00:51:04,947 --> 00:51:07,610
äà äðæå ñâî¼å ïîçèöè¼å.
È äà íå ïîêàçó¼ó ñòðàõ.

467
00:51:13,293 --> 00:51:16,858
Êàïåòàíå. Áðîä ïëîâè ê íàìà.

468
00:51:43,005 --> 00:51:46,610
Êàïåòàíå Ñàëàçàðå, ÷ó¼åì
äà òðàæèòå åêà Ñïåðîà.

469
00:52:10,235 --> 00:52:11,996
Äðæèòå ïîëîæà¼!

470
00:52:14,878 --> 00:52:16,581
È ÷åêà¼òå íàðååœà!

471
00:52:37,304 --> 00:52:41,067
Çîâåì ñå êàïåòàí Áàðáîñà.
È ñòî¼èì ïðåä âàìà

472
00:52:41,266 --> 00:52:44,469
...ñà ñðäà÷íîì íàìåðîì.
- Ñðäà÷íà íàìåðà.

473
00:52:44,670 --> 00:52:48,556
×ó¼åòå ëè òî?
Ïèðàò æåëè áèòè ñðäà÷àí.

474
00:52:48,755 --> 00:52:52,318
Äà òè ïîêàæåì êîëèêà ¼å
ìî¼à ñðäà÷íîñò, ÷îâå÷å.

475
00:52:52,518 --> 00:52:54,762
Ñâàêè ïóò êàä êóöíåì ìà÷åì,

476
00:52:55,242 --> 00:52:56,757
¼åäàí îä òâî¼èõ šóäè žå óìðåòè.

477
00:52:56,956 --> 00:52:58,565
Çàòî òè ïðåäëàæåì
äà áðçî ãîâîðèø.

478
00:52:59,338 --> 00:53:01,039
Ãëåäà¼òå îâî.

479
00:53:02,690 --> 00:53:05,012
Ìîæäà æåëèòå äà èäåì
ìàëî áðæå, êàïåòàíå.

480
00:53:08,697 --> 00:53:12,661
- Ãäå ¼å åê Ñïåðîó?
- åê ïëîâè ïî Òðîçóáàö.

481
00:53:12,860 --> 00:53:16,264
- Íå. Ìîðå ïðèïàäà ìðòâèìà.
- Òðîçóáàö êîíòðîëèøå ìîðà.

482
00:53:16,465 --> 00:53:21,309
Íå, íå! Íå ïîñòî¼è áëàãî...
Íå ïîñòî¼è áëàãî,

483
00:53:21,509 --> 00:53:23,802
êî¼å ãà ìîæå ñïàñòè.
Óìðåžå ñ âàìà.

484
00:53:24,003 --> 00:53:26,635
£à âàñ ¼åäèíî ìîãó
îäâåñòè äî œåãà.

485
00:53:28,237 --> 00:53:31,519
Èç¼àâšó¼åì äà žåòå èìàòè åêîâ
æèâîò äî èçëàñêà ñóíöà ñóòðà.

486
00:53:31,719 --> 00:53:34,885
Èëè ìîæåòå óçåòè ìî¼ æèâîò îíäà.
Èìàìî ëè äîãîâîð?

487
00:53:41,811 --> 00:53:47,577
Îäâåäè ìå äî œåãà è ïîæèâåžåø äà
èñïðè÷àø ïðè÷ó. - Èìàòå ìî¼ó ðå÷.

488
00:53:47,777 --> 00:53:51,099
È çàõâàšó¼åì âàì ñå
ó èìå ñâî¼å ïîñàäå.

489
00:53:55,445 --> 00:54:00,110
Äîáðî. Ìîæåø óçåòè ïðåæèâåëå.
Æèâè íåê ñå óêðöà¼ó.

490
00:54:08,440 --> 00:54:12,083
Êàðèíà, íåìàìî ìíîãî âðåìåíà.
Ìðòâè ïëîâå ïðàâî íà íàñ.

491
00:54:12,284 --> 00:54:14,052
- Ñòâàðíî?
- Äà, ðàçãîâàðàî ñàì ñ œèìà.

492
00:54:14,251 --> 00:54:15,445
Ðàçãîâàðàî ñè ñ œèìà?

493
00:54:15,646 --> 00:54:17,849
£åñè ëè ðàçãîâàðàî ñ
êðàêåíèìà è ñèðåíàìà?

494
00:54:18,128 --> 00:54:19,911
Êðàêåíè íå ãîâîðå, ñâè òî çíà¼ó.

495
00:54:20,112 --> 00:54:22,172
Íàðàâíî.
Íè¼å òðåáàëî äà òå ñïàñåì.

496
00:54:22,775 --> 00:54:24,961
Ñèíîž ¼å áèî êðâàâè Ìåñåö,
áàø êàî øòî ñè îïèñàëà.

497
00:54:25,161 --> 00:54:26,188
Ðåöè ìè øòà ¼å îòêðèî.

498
00:54:26,387 --> 00:54:27,403
À çàøòî äà òè âåðó¼åì?

499
00:54:27,603 --> 00:54:29,960
Âåðîâàëà ñè ìè äà òè äðæèì
ëåâó ñòðàíó, ñåžàø ñå?

500
00:54:30,159 --> 00:54:33,105
Òî ìè ¼å áèëà êðìà. Î÷èòî ìîðàø
ïðîâîäèòè âèøå âðåìåíà íà ìîðó.

501
00:54:33,304 --> 00:54:35,420
Ðåöè ìè øòà ñè îòêðèëà è
îáåžàâàì äà žó òè ïîìîžè.

502
00:54:35,621 --> 00:54:36,527
Íå òðåáà ìè ïîìîž.

503
00:54:36,728 --> 00:54:38,413
Çàøòî ñè îíäà äîøëà
êîä ìåíå, Êàðèíà?

504
00:54:38,612 --> 00:54:40,391
Çàøòî ñìî çàâåçàíè
çà¼åäíî óñðåä ìîðà

505
00:54:40,592 --> 00:54:42,094
...¼óðåžè èñòî áëàãî?

506
00:54:44,797 --> 00:54:48,882
Ìåñåö ¼å îòêðèî òðàã,
äà ñå îñëîáîäè ìîž ìîðà.

507
00:54:49,442 --> 00:54:52,777
"Ñâå ñå ìîðà ïîäåëèòè."
- Ïîäåëèòè?

508
00:54:52,976 --> 00:54:56,409
- Øòà òî çíà÷è?
- Íèñàì ¼îø ñèãóðíà.

509
00:54:58,331 --> 00:55:00,032
Îíäà žåìî ñàçíàòè.

510
00:55:01,735 --> 00:55:04,625
- Íåìà ìàïå ó îâî¼ ìàïè.
- Ä༠ìè ìî¼ äíåâíèê.

511
00:55:05,599 --> 00:55:07,780
Ä༠ìè ìàïó êî¼è íè¼åäàí
÷îâåê íå óìå ïðî÷èòàòè.

512
00:55:07,981 --> 00:55:09,141
Äà ¼å óìåòå ïðî÷èòàòè,

513
00:55:09,342 --> 00:55:10,724
îíäà ñå íå áè òàêî çâàëà.

514
00:55:10,925 --> 00:55:12,893
Ìîëèì òå,
íå ðàñïðàâšà¼ ñå ñà œîì.

515
00:55:13,092 --> 00:55:15,349
Âåžèíà íà îâîì
áðîäó íå óìå äà ÷èòà.

516
00:55:16,110 --> 00:55:19,755
Øòî ÷èíè ñâå ìàïå, ìàïå êî¼å
íè¼åäàí ÷îâåê íå óìå ïðî÷èòàòè.

517
00:55:19,954 --> 00:55:23,266
Àêî ¼å íå óìåòå ïðî÷èòàòè, îíäà
âàì îíà íèøòà íå âðåäè à íè ¼à.

518
00:55:23,878 --> 00:55:26,891
Äà ïî÷íåì îïåò. Ïîêàæè ìè ìàïó.

519
00:55:27,590 --> 00:55:29,885
Íå ìîãó. Îíà ÷àê íè íå ïîñòî¼è.

520
00:55:30,445 --> 00:55:33,126
- Îíà ¼å âåøòèöà.
- £à ñàì àñòðîíîì.

521
00:55:34,329 --> 00:55:37,492
Îíà óçãà¼à ìàãàðöå.
- Øòà? Íå.

522
00:55:37,692 --> 00:55:41,206
Àñòðîíîì ïîñìàòðà íåáî.
- Äà, íà ìàãàðöó.

523
00:55:41,405 --> 00:55:45,061
Íå, íåìà íèêàêâîã ìàãàðöà!
- Êàêî èõ îíäà óçãà¼àø?

524
00:55:45,420 --> 00:55:49,545
Äîçâîëè ìè äà ïî¼åäíîñòàâèì
îâó ¼åäíà÷èíó. Ä༠ìè ìàïó...

525
00:55:51,266 --> 00:55:53,431
Èëè žó óáèòè...

526
00:55:54,757 --> 00:55:57,001
Œåãà. Óáèžó œåãà.

527
00:55:59,114 --> 00:56:04,800
Õà¼äå îíäà. Áëåôèðàø.
- À òè öðâåíèø.

528
00:56:06,563 --> 00:56:08,264
Áàöèòå ãà ó ìîðå.

529
00:56:08,465 --> 00:56:10,818
Äîè, äîè.
- Õà¼äå.

530
00:56:12,329 --> 00:56:15,096
Íàçèâàìî îâî òåãšåœå
èñïîä êîáèëèöå.

531
00:56:15,295 --> 00:56:17,614
Ìëàäè Õåíðè áèžå áà÷åí ó ìîðå.

532
00:56:19,056 --> 00:56:22,820
È áèžå âó÷åí èñïîä áðîäà.
- Äîáðî.

533
00:56:23,300 --> 00:56:25,742
- Øòà ÷åêàòå?
- ×èíè ñå äà íå áëåôèðà.

534
00:56:26,985 --> 00:56:29,588
Íå, íå áëåôèðàì.
Ïîêóøàâà íåøòî äà êàæå.

535
00:56:29,867 --> 00:56:32,768
Íå, íåìàìî õðàíå
íà ïàëóáè. Èçâèíè.

536
00:56:32,969 --> 00:56:35,273
Àêî ¼å ñðåžàí, óäàâèžå ñå,

537
00:56:35,472 --> 00:56:37,735
ïðå íåãî øòî ãà âèòè÷œàöè
ðàñêîìàäà¼ó.

538
00:56:37,936 --> 00:56:40,197
- Âèòè÷œàöè?
- Ïîïóò õèšàäó íîæåâà,

539
00:56:40,398 --> 00:56:44,083
ïðåêî òâî¼èõ ëåà. Íàðàâíî,
êðâ ïðèâëà÷è à¼êóëå. - À¼êóëå?

540
00:56:44,282 --> 00:56:46,565
À¼êóëà êîä ïðàìöà.
- Ãäå?

541
00:56:46,764 --> 00:56:50,260
Ðåêàî áèõ äà ìó ïëèâàœå
âèøå íè¼å ãëàâíà áðèãà.

542
00:56:50,460 --> 00:56:51,650
Ìàïà ¼å òàìî.

543
00:56:52,170 --> 00:56:56,655
Ãäå? - Íà âðõó òâîã ïðñòà?
- Íå. Íà íåáó.

544
00:56:56,936 --> 00:56:59,797
Ò༠äíåâíèê žå ìå îäâåñòè äî ìàïå
ñàêðèâåíå ìåó çâåçäàìà.

545
00:56:59,998 --> 00:57:02,034
Ïîäèãíèòå ãà ãîðå,
íàžè žó ¼å âå÷åðàñ.

546
00:57:02,233 --> 00:57:04,103
Æàî ìè ¼å, íå ìîæåìî ãà èçâóžè.

547
00:57:04,304 --> 00:57:05,844
Ïîãëåä༠ñàìà.

548
00:57:08,706 --> 00:57:11,351
Êàî øòî ñàì ðåêàî, öðâåíèø!

549
00:57:17,677 --> 00:57:19,378
Ïîãàíè ïèðàòó!

550
00:57:23,762 --> 00:57:27,206
Ìîðå ¼å ïîñòàëî êðâàâî.
Ìîðíàð êî¼è ñå íàñóêàî

551
00:57:27,407 --> 00:57:30,771
ãîâîðèî ¼å î Òðîçóïöó.
Òðàæèî ¼å åêà Ñïåðîà.

552
00:57:30,972 --> 00:57:33,773
Èñòîã ïèðàòà êî¼è ¼å
ñïàñàî âåøòèöó ñ âåøàëà.

553
00:57:34,096 --> 00:57:37,177
Îíà íè¼å âåøòèöà.
- Àëè òè ¼åñè.

554
00:57:38,418 --> 00:57:42,463
- È òè žåø íàì ïîìîžè.
- Ïëàøèòå ñå, ïîðó÷íè÷å.

555
00:57:43,143 --> 00:57:47,068
Äîê áðîäîâè ãîðå íîžó, õîžåòå
çíàòè äà ëè ìîæåòå ñïàñòè ñâî¼å,

556
00:57:48,110 --> 00:57:50,356
...äà ëè ¼å Òðîçóáàö ñòâàðàí.

557
00:57:50,556 --> 00:57:53,755
Ïðî÷èòàžåø ìè øòà
ïèøå íà òîì çèäó.

558
00:57:53,956 --> 00:57:56,599
Èëè žåø óìðåòè.
Áðèòàíñêî öàðñòâî èìàžå

559
00:57:56,798 --> 00:58:00,882
Òðîçóáàö è âëàäàžå ìîðåì.
Õîžó äà çíàì êóäà èäå ò༠ïèðàò

560
00:58:01,081 --> 00:58:02,625
...ñà òîì âåøòèöîì.

561
00:58:03,405 --> 00:58:07,929
Âàøà ñóäáèíà ¼å ó îâèì çâåçäàìà.
Ïîñòàâèžó âàì êóðñ.

562
00:58:33,518 --> 00:58:37,760
Øïàãåòå âóê! - Çàøòî ëè ñàì
ñå ìó÷èî äà äîëàçèì êîä òåáå?

563
00:58:37,961 --> 00:58:40,244
Ìðòâè íàñ ëîâå
à òè íèøòà íå ÷èíèø.

564
00:58:40,644 --> 00:58:43,927
Íèøòà? Îâî íàçèâàø íèøòà?
- Ïè¼àí ñè è ñïàâàø.

565
00:58:44,128 --> 00:58:47,891
Óïðàâî òî, ðàäèì äâå
ñòâàðè èñòîâðåìåíî.

566
00:58:48,172 --> 00:58:50,570
Íå ìîæåø ñïàñòè øòî ñå
íå ìîæå ñïàñòè, äðóæå.

567
00:58:52,050 --> 00:58:54,315
Ñâèäåëî ñå òî òåáè èëè
íå, åê, ïîìîžè žåø ìè.

568
00:58:54,514 --> 00:58:56,061
Ñêèíóžó êëåòâó ñà ñâîã îöà.

569
00:58:58,583 --> 00:59:01,219
Êàä ñëåäåžè ïóò
ïîäèãíåø ìà÷, ìîì÷å,

570
00:59:01,418 --> 00:59:03,827
áóäè ïîñëåäœè êî¼è žåø óìðåòè.

571
00:59:20,047 --> 00:59:23,929
Ìîãó ëè òè ïðåäëîæèòè äà
¼å çàâåäåø ñ ìàëî ëàñêàœà?

572
00:59:25,132 --> 00:59:27,590
Îâäå ñàì çáîã îöà, íèøòà âèøå.

573
00:59:27,789 --> 00:59:30,657
Çíàî ñàì òî.
Òîòàëíî îáóçåò òèìå.

574
00:59:31,336 --> 00:59:34,153
Ìàëî äèñêðåöè¼å
êàä ¼óðèø áðèíåòó.

575
00:59:34,353 --> 00:59:36,744
Íèêàä íå ¼óðè œåíó ñåñòðó.

576
00:59:36,943 --> 00:59:39,655
Àëè àêî íå ìîæåø îäîëåòè ÷àðèìà

577
00:59:39,855 --> 00:59:42,829
œåíå ñåñòðå, óáè¼
áðàòà. Ðàçóìåø?

578
00:59:44,632 --> 00:59:46,353
Íå, íå ðàçóìåì.

579
00:59:48,394 --> 00:59:52,519
Êî òå ¼å ïîâðåäèî? Óçãðåä,
ò༠ìàëè ñàâåò,

580
00:59:52,719 --> 00:59:56,233
...êîøòàî òå ¼å 5 íîâ÷èžà.
- Íåžó äà òè ïëàòèì çà òî.

581
00:59:56,434 --> 00:59:58,206
Òî íèêàä íåìî¼ ðåžè æåíè.

582
01:00:13,302 --> 01:00:17,275
Ñàìî çàòî øòî íå âèäèø íåøòî
íå çíà÷è äà íè¼å òàìî.

583
01:00:17,476 --> 01:00:18,987
Êàî øòî ¼å ìàïà?

584
01:00:21,150 --> 01:00:25,514
Ìîðàìî ¼å íàžè.
Òî ¼å ¼åäèíà âåçà ñ òèì êî ñàì,

585
01:00:26,275 --> 01:00:30,480
...êî ¼å áèî ìî¼ îòàö.
- Çíà÷è îáî¼å ñìî ïðîâåëè æèâîòå

586
01:00:30,679 --> 01:00:35,554
òðàæåžè î÷åâå. Ìîæäà ñìî íàñ
äâî¼å áëèæè íåãî øòî ìèñëèø.

587
01:00:52,454 --> 01:00:54,945
Ñóíöå ¼å èçàøëî.
À è âðåìå ¼å èñòåêëî.

588
01:00:57,818 --> 01:00:59,574
Íåžó äà ñå ïðîòèâèì
àëè íàø ñïîðàçóì

589
01:00:59,773 --> 01:01:01,632
ñå òà÷íî çàâðøàâà
ñà èçëàñêîì ñóíöà.

590
01:01:01,833 --> 01:01:04,876
Îâî ¼å ïðâî ñâåòëî,
äàëåêî îä ñàñâèì èçàøëîã ñóíöà.

591
01:01:05,076 --> 01:01:08,309
- À çíàì äà ñòå ÷àñòàí ÷îâåê.
- ×àñò, íå çíàø òè íèøòà î ìåíè.

592
01:01:08,510 --> 01:01:11,001
Çíàì êàêî ¼å òî áèòè ïîáååí
îä ñòðàíå åêà Ñïåðîà.

593
01:01:11,202 --> 01:01:14,365
Îí ¼å îáî¼èöè íåïðè¼àòåš.
- Íå çíàø êî ñàì ¼à.

594
01:01:15,998 --> 01:01:20,601
×óî ñàì ïðè÷å î ìîžíîì øïàíñêîì
êàïåòàíó. Êàñàïèí ñ ìîðà.

595
01:01:20,802 --> 01:01:24,856
×îâåê êî¼è êðóæè ìîðåì, êî¼è
¼å óëîâèî è óáèî õèšàäå šóäè.

596
01:01:25,057 --> 01:01:27,248
Íå, íå, íå. Šóäå, íå. Íå.

597
01:01:27,929 --> 01:01:29,661
Ïèðàòå.

598
01:01:32,014 --> 01:01:33,715
Ïèðàòå.

599
01:01:38,740 --> 01:01:42,074
Ïèðàòè ñó çàãàèâàëè
ìîðà ãåíåðàöè¼àìà.


600
01:01:42,275 --> 01:01:45,347
Óáèëè ñó ìîã îöà è äåäó.

601
01:01:45,628 --> 01:01:49,072
Çàòî ñàì ñå çàêëåî äà îêîí÷àì
òó êóãó ¼åäíîì çà ñâàãäà.


602
01:01:49,273 --> 01:01:52,516
Òî ñàì è óðàäèî,
óíèøòèî ñàì íà äåñåòèíå áðîäîâà.

603
01:01:58,440 --> 01:02:02,567
Ïîñëåäœè ñó ñå óäðóæèëè
ó ïîêóøà¼ó äà ìå ïîáåäå.

604
01:02:03,086 --> 01:02:05,650
Àëè óñêîðî ñó ñõâàòèëè
äà ¼å òî áèëî óçàëóä.

605
01:02:09,896 --> 01:02:11,597
Ïàëè!

606
01:02:17,340 --> 01:02:20,342
Íèøòà íè¼å ìîãëî çàóñòàâèòè
Íå÷ó¼íó Ìåðè.


607
01:02:20,541 --> 01:02:22,867
Ãàà¼òå èõ èñïîä ëèíè¼å âîäå!

608
01:02:23,068 --> 01:02:24,610
Õà¼äå!

609
01:02:27,112 --> 01:02:29,434
Äðæèòå ñå, ìîìöè!

610
01:02:38,083 --> 01:02:41,646
Ìîðå ¼å êîíà÷íî áèëî ÷èñòî.

611
01:02:42,568 --> 01:02:46,132
Œèõîâå áåäíå çàñòàâå
âèøå íåžå ïðšàòè ìîðå.


612
01:02:54,661 --> 01:03:00,146
- Ïðåêëèœó çà ìèëîñò.
- Ìèëîñò? Ìèëîñò...

613
01:03:01,548 --> 01:03:03,251
Íåìà ìèëîñòè.

614
01:03:09,237 --> 01:03:10,773
Ñïðåìèòå ñå.

615
01:03:10,974 --> 01:03:12,677
- Ó ïîìîž!
- Ïîìîçèòå íàì!

616
01:03:17,023 --> 01:03:19,166
Çáîãîì!
- Ïàëè!

617
01:03:28,297 --> 01:03:30,498
Ñàä îä òåáå çàâèñè, åê.

618
01:03:32,621 --> 01:03:36,786
Îâ༠êîìïàñ ïîêàçó¼å ê
îíîìå øòî íà¼âèøå æåëèø.

619
01:03:38,947 --> 01:03:41,791
Íèêàä ãà íåìî¼ èçäàòè.

620
01:04:12,981 --> 01:04:15,306
€àâîšè òðîóãàî.

621
01:04:16,666 --> 01:04:21,351
Ïîñëåäœè îä œèõîâèõ áðîäîâà
ãîðåëè ñó ïðåä ìî¼èì î÷èìà.


622
01:04:22,913 --> 01:04:29,280
È ó òîì òðåíóòêó ïîáåäå,
òàä ñàì òî ÷óî.

623
01:04:29,641 --> 01:04:33,125
Ñòàíèòå, êàïåòàíå.

624
01:04:33,445 --> 01:04:36,606
£åäàí áðîä ¼å ïîêóøàâàî
äà ïîáåãíå êðîç äèì.


625
01:04:36,806 --> 01:04:39,576
Äèâàí ¼å äàí çà ïëîâèäáó, çàð íå?

626
01:04:39,775 --> 01:04:45,817
È òàìî, ó îñìàòðà÷íèöè,
áåøå ¼åäàí ìëàäè ïèðàò.


627
01:04:46,016 --> 01:04:48,300
Êîëèêî âèäèì,
ñàìî íàñ äâî¼èöà ñìî îñòàëè.

628
01:04:48,900 --> 01:04:51,543
Àêî ìè ñå ïðåäàø ñàä ïîøòåäåžó
âàì æèâîòå, ¼åäíîñòàâíî.

629
01:04:51,742 --> 01:04:54,907
Ñòà¼àî ¼å òàìî,
èçãëåäà¼óžè êàî ïòè÷èöà.

630
01:04:55,748 --> 01:04:58,476
È îä òîã äàíà çàðàäèî ¼å èìå êî¼å

631
01:04:58,677 --> 01:05:01,032
žå ìå ïðîãàœàòè äî êðà¼à æèâîòà.

632
01:05:02,876 --> 01:05:08,521
åê Âðàáàö. - Ïðåäàòå ëè ìè
ñå ñàä, ïîøòåäåžó âàì æèâîòå.

633
01:05:09,842 --> 01:05:12,085
Ïîøòåäåžó âàì æèâîòå.

634
01:05:18,251 --> 01:05:21,976
Ò༠ìîìàê...
Ò༠ìîìàê ñå ðóãàî ìî¼î¼ ìîžè.

635
01:05:22,177 --> 01:05:25,139
Ïà ñàì ãà ïî¼óðèî,
çíà¼óžè äà žó ãà

636
01:05:25,338 --> 01:05:30,063
çàêëàòè íîæåì. À íàêîí øòî
óìðå ñàñâèì áèõ åëèìèíèñàî

637
01:05:30,262 --> 01:05:31,806
...ïèðàòñêè æèâîò.

638
01:05:36,670 --> 01:05:41,717
- Ïðàòèòå ãà òàìî!
- Äî âåøàëà! Äà¼òå êîíîïöå!

639
01:05:44,157 --> 01:05:46,842
Ïðèïðåìèòå ñå çà
ïóí çàîêðåò, ëåâà ñòðàíà.

640
01:05:49,083 --> 01:05:50,786
Áàö༠ñàä!

641
01:06:12,389 --> 01:06:14,090
Ïóí çàîêðåò!

642
01:07:23,342 --> 01:07:25,045
Øòà ¼å ñâå îâî?

643
01:07:27,987 --> 01:07:30,510
Çàõâàëíîñò, ãîñïîäèíå.

644
01:08:00,422 --> 01:08:05,987
Ñâå ìè ¼å îäóçåî.
È èñïóíèî ìå áåñîì.


645
01:08:08,750 --> 01:08:10,452
È áîëîì.

646
01:08:12,034 --> 01:08:14,557
È òó ñå ïðè÷à çàâðøàâà.

647
01:08:17,158 --> 01:08:21,684
£îø íå, êàïåòàíå. Òàìî.
Íàåí êàî øòî ¼å îáåžàíî.

648
01:08:46,069 --> 01:08:49,234
Îíà êàæå äà èìà ìàïó,
àëè ¼åäèíî îíà ¼å ìîæå ïðàòèòè?

649
01:08:49,434 --> 01:08:51,835
- Çíà÷è äà ¼å óïóöàìî?
- Îñòàâèòå ¼å íà ìèðó.

650
01:08:52,034 --> 01:08:54,359
Îäâåøžå íàñ äî Òðîçóïöà.
- Ãîâîðèø òî ñàòèìà.

651
01:08:54,559 --> 01:08:58,082
Äâå ñòâàðè çà êî¼å çíàìî äà ñó
èñòèíà. Çâåçäå íå ñè¼à¼ó äàœó.

652
01:08:58,283 --> 01:09:00,005
È îíà ¼å çàáîðàâèëà ìàãàðöà.

653
01:09:00,444 --> 01:09:02,384
Êàêî ìîæåìî îòèžè
íà ìåñòî, êî¼å íè¼å

654
01:09:02,583 --> 01:09:04,574
îáåëåæåíî êîïíîì íà
áèëî êî¼î¼ ìàïè?

655
01:09:06,131 --> 01:09:08,813
Îâ༠õðîíîìåòàð
ïîêàçó¼å èñòî âðåìå ó Ëîíäîíó.

656
01:09:09,173 --> 01:09:10,532
Êîðèñòèì ãà äà èçìåðèì âèñèíó

657
01:09:10,731 --> 01:09:12,417
êàêî áèõ îäðåäèëà
ãåîãðàôñêó äóæèíó.

658
01:09:12,978 --> 01:09:15,501
Ñàìî òàä žåìî íàžè
íàøå òà÷íî ìåñòî.

659
01:09:15,701 --> 01:09:19,225
Î÷åêó¼åø äà íàåø
Òðîçóáàö ïîìîžó ñàòà? - Äà.

660
01:09:19,944 --> 01:09:23,708
Ìî¼è ïðîðà÷óíè ñó ïðåöèçíè è
òà÷íè. £à íèñàì ñàìî àñòðîíîì,

661
01:09:23,908 --> 01:09:25,449
...òàêîå ñàì è õîðîëîã.

662
01:09:30,716 --> 01:09:32,815
Íå òðåáà òîãà äà
ñå ñòèäèø, äðàãà.

663
01:09:33,015 --> 01:09:35,561
Ñâè ìîðàìî çàðàèâàòè çà æèâîò,
çàð íå?

664
01:09:37,122 --> 01:09:38,454
Íå, ¼à ñàì õîðîëîã.

665
01:09:38,654 --> 01:09:42,789
Òî ¼å áèëà è ìî¼à ìà¼êà,
àëè òî íè¼å ãëàñíî îá¼àâšèâàëà.

666
01:09:42,989 --> 01:09:45,851
Õîžåø ðåžè äà òè ¼å ìà¼êà áèëà
ñêëîíà àêàäåìñêèì ñòâàðèìà?

667
01:09:46,051 --> 01:09:50,095
Ïðå žå áèòè ñêëîíà õîðèçîíòàëè,
îïðóæèâàœó.

668
01:09:51,097 --> 01:09:53,349
Õîðîëîãè¼à ¼å
ïðîó÷àâàœå âðåìåíà.

669
01:09:53,548 --> 01:09:55,663
È îíà ¼å óâåê ãëåäàëà ó ñàò.

670
01:09:55,903 --> 01:09:57,604
Òî ìîãó ãàðàíòîâàòè.

671
01:09:58,944 --> 01:10:03,190
Çíà÷è íèêî íå ìîæå íàžè
X îñèì òåáå, ¼å ëè? - Íå.

672
01:10:03,390 --> 01:10:05,634
- À ìàãàðàö?
- Áðîä èçà íàñ!

673
01:10:08,154 --> 01:10:09,859
Ñàëàçàð.

674
01:10:13,481 --> 01:10:16,963
åê, ìðòâè ñå íåžå ñìèðèòè
äîê ñå íå îñâåòå. - Ìðòâè?

675
01:10:17,164 --> 01:10:20,609
Íå, íå, ìðòâè íèêàä íèñó áèëè
äåî îâîã äîãîâîðà. - Íè¼å òðåáàëî

676
01:10:20,809 --> 01:10:23,192
äà ïðàòèìî áàêñóçíîã
ïèðàòà è âåøòèöó íà ìîðå.

677
01:10:23,391 --> 01:10:25,128
Äîáðî, òî ¼å òî. Ïîáè¼òå èõ ñâå.

678
01:10:25,774 --> 01:10:28,737
Óáè¼òå ìå è áèžó ìðòàâ.

679
01:10:29,259 --> 01:10:35,625
À îíäà îñòàëè ìðòâè íåžå
ìîžè äà ñå îñâåòå... ìåíè.

680
01:10:35,863 --> 01:10:37,065
£à žó áèòè ìðòàâ.
- Øòà?

681
01:10:37,265 --> 01:10:39,469
Øòî žå èõ ¼îø âèøå ðàçšóòèòè.
- Ó ïðàâó ¼å.

682
01:10:39,670 --> 01:10:42,230
Òàêî ¼å. - £åñó ëè ñâè
ïèðàòè îâîëèêî ãëóïè?

683
01:10:42,430 --> 01:10:45,954
- Äà. - Äà.
- Øòà žåìî äà ðàäèìî?

684
01:10:46,756 --> 01:10:50,800
Êàî êàïåòàí,
ìîãó ëè ïðåäëîæèòè...

685
01:10:55,405 --> 01:10:59,009
Ïîáóíà? Ìîðàî ñè äà ïðåäëîæèø
ïîáóíó? - Êàðèíà, ìðòâè äîëàçå.

686
01:10:59,208 --> 01:11:02,332
£à îäáè¼àì äà âåðó¼åì
ó íàòïðèðîäíå ãëóïîñòè.

687
01:11:02,533 --> 01:11:04,234
Çàð íå âèäèø øòà ¼å èçà íàñ?

688
01:11:18,149 --> 01:11:21,313
Áàöèòå èõ! - Äà!
- Áàöèòå èõ!

689
01:11:28,480 --> 01:11:30,921
Øòà òî ðàäèø? - Šóäè íà
îíîì áðîäó òðàæå åêà.

690
01:11:31,121 --> 01:11:32,954
À åê ¼å ó îâîì ÷àìöó.
Çàòî žó ïëèâàòè.

691
01:11:33,155 --> 01:11:34,832
Êàêî ñå óñóó¼åø äà
óðàäèø óïðàâî îíî

692
01:11:35,032 --> 01:11:36,569
øòî áèõ ¼à óðàäèî íà òâîì ìåñòó?

693
01:11:36,770 --> 01:11:39,051
- Êàðèíà, ïðåñòàíè ñ òèì.
- Íå, íå. Íåìî¼ ïðåñòàòè.

694
01:11:39,291 --> 01:11:41,574
Îâî ¼å ïðåäàëåêî îòèøëî.
- Íå, íè¼å.

695
01:11:42,094 --> 01:11:45,016
Íå ñëóø༠ãà, íàñòàâè, íàñòàâè.

696
01:11:51,304 --> 01:11:54,587
- Çàøòî? Óìàëî ¼å çàâðøèëà.
- Âèäåî ñàì ¼î¼ ãëåæœåâå.

697
01:11:54,787 --> 01:11:57,310
Âèäåî áè ìíîãî âèøå
äà ñè äðæàî ¼åçèê çà çóáèìà.

698
01:12:15,489 --> 01:12:17,192
Óáè¼òå âðàïöà.

699
01:12:33,978 --> 01:12:39,314
Òî íè¼å äîáðî, ¼å ëè? - Íàñòàâè
äà âåñëàø, ÷îâå÷å. Áðæå! Áðæå!

700
01:12:39,514 --> 01:12:43,800
Íå, òî ¼å òî. Èäåì ñ œîì.

701
01:12:44,631 --> 01:12:48,953
Îñòàâèî áè ìå çáîã íåêîã õîðîëîãà
ó äîœåì ðóášó? - Äà.

702
01:12:50,476 --> 01:12:52,176
Ñâè âè ìóøêàðöè ñòå èñòè.

703
01:13:02,328 --> 01:13:04,030
À¼êóëà.

704
01:13:28,396 --> 01:13:30,097
Õåíðè!

705
01:13:51,819 --> 01:13:55,344
- Èçãëåäà äà îâî íå ôóíêöèîíèøå.
- Íå, áèžåìî äîáðî. Áèžåìî äîáðî.

706
01:14:01,587 --> 01:14:03,465
Íàïðåä!

707
01:14:15,125 --> 01:14:19,569
Êàêî òî ðàäå? - Ìîðàìî äà
ïëèâàìî. £à žó èì îäâóžè ïàæœó.

708
01:14:25,055 --> 01:14:26,757
Ñàä!

709
01:14:45,039 --> 01:14:46,742
Áåæè!

710
01:14:50,382 --> 01:14:52,083
Îäëàçè!

711
01:15:06,698 --> 01:15:08,400
Õåíðè!

712
01:15:59,033 --> 01:16:01,837
Çäðàâî, åê Ñïåðîó.

713
01:16:03,877 --> 01:16:06,722
åê Ñïåðîó...
- Øïàíñêè?

714
01:16:13,100 --> 01:16:18,774
- Íå... Äóõîâè.
- Íå ìîãó äà êðî÷å íà êîïíî.

715
01:16:19,534 --> 01:16:21,417
Çíàî ñàì òî.
- Äóõîâè!

716
01:16:25,180 --> 01:16:28,385
Êàðèíà! - Óñêîðî žåø ïëàòèòè
çà îíî øòî ñè ìè óðàäèî.

717
01:16:28,585 --> 01:16:30,427
Íå, íå. Íåìà ïîòðåáå äà ñå ìó÷èø.

718
01:16:30,627 --> 01:16:32,750
- Êàðèíà?
- Íåìàì âðåìåíà äà ÷àâðšàì.

719
01:16:32,949 --> 01:16:36,594
£åð ìè ¼å ìàïà óïðàâî ïîáåãëà.
- ×åêàžó òå.

720
01:16:37,113 --> 01:16:40,157
Çàøòî áè ìå ÷åêàî?
Çàøòî áè ìå îí ÷åêàî?

721
01:16:56,974 --> 01:16:58,675
Ïèðàòè!

722
01:16:59,390 --> 01:17:02,657
ÓÌÈÐÓŽÈ ÃÀËÅÁ

723
01:17:12,911 --> 01:17:15,113
- Ñêðàì.
- Êàïåòàíå?

724
01:17:15,313 --> 01:17:17,875
åê ìè ¼å óâåê ãîâîðèî
äà àêî ìó ñå íåøòî äåñè,

725
01:17:18,076 --> 01:17:21,841
...òè áóäåø êàïåòàí. - Äà, àëè
šóäè ñó âàñ èçãëàñàëè, çàð íå?

726
01:17:22,041 --> 01:17:25,725
- Èìàòå êàïåòàíîâ øåøèð.
- Êàêî ãîä, òî ¼å îí æåëåî.

727
01:17:25,925 --> 01:17:29,087
Çàòî áóäè äîáàð ìîìàê
è ïðåóçìè âîëàí. È òè,

728
01:17:30,288 --> 01:17:35,614
...ïðåóçìè êàïåòàíîâ øåøèð.
- Îâî ¼å íà¼áîšè òðåíóòàê...

729
01:17:38,658 --> 01:17:40,394
Òóžè žåìî âàøåã êàïåòàíà äî ñìðòè

730
01:17:40,594 --> 01:17:42,381
äîê íå îòêðè¼å
êóäà ñó ñå óïóòèëè.

731
01:17:44,944 --> 01:17:47,113
- Êàðèíà?
- Çíàì øòà òå ìó÷è,

732
01:17:47,314 --> 01:17:50,350
ìîì÷å,
ñâðàá êî¼è íå ìîæåø î÷åøàòè.

733
01:17:50,711 --> 01:17:53,313
Êàðèíà íàì ¼åäèíî ìîæå
ïîìîžè äà ïðîíàåìî Òðîçóáàö.

734
01:17:53,514 --> 01:17:55,414
È íèñàì çàšóášåí ó œó.
- Šóáàâ?

735
01:17:55,614 --> 01:17:57,623
Êî ¼å ñïîìèœàî šóáàâ?
Î ÷åìó òè òî ãîâîðèø?

736
01:17:57,823 --> 01:17:59,238
Ñâðàá êî¼è íå ìîæåø î÷åøàòè.

737
01:17:59,439 --> 01:18:03,765
Øóãà, ìèñëèì íà øóãó. Ìàëå ãðèœå
êî¼å òè ñå óãíåçäå ïîä êîæó.

738
01:18:04,003 --> 01:18:07,007
Ìó÷è ìå ãîäèíàìà.
Î, íå.

739
01:18:07,207 --> 01:18:09,863
ÅËÀÒΠÇÀËÈÂ
ÑÒÐÀÍÖÈ ÍÈÑÓ ÄÎÁÐÎÄÎØËÈ


740
01:18:10,064 --> 01:18:11,568
Ó ïîìîž!

741
01:18:12,012 --> 01:18:14,039
Ïîìîçèòå ìè!
- Êàðèíà.

742
01:18:14,239 --> 01:18:18,019
Ó ïîìîž! Õåíðè, ïîìîçè ìè.
- Ïîìîçè ¼î¼!

743
01:18:19,541 --> 01:18:23,104
Ó èìå êðàšà,
îñóó¼åì âàñ ñâå íà ñìðò.

744
01:18:23,905 --> 01:18:28,310
Ìèñëèì äà òðåáà äà êàæåìî ¼åäàí
äðóãîìå ãäå ñó áëàãà çàêîïàíà,

745
01:18:28,511 --> 01:18:31,795
...ó ñëó÷à¼ó äà ¼åäàí îä
íàñ ïðåæèâè. - Äîáðà èäå¼à.

746
01:18:32,274 --> 01:18:35,278
- Òè ðåöè ïðâî.
- Ìî¼å áëàãî ¼å çàêîïàíî

747
01:18:35,478 --> 01:18:37,469
èçìåó äâå óêðøòåíå ïàëìå ó...

748
01:18:37,668 --> 01:18:40,323
íåîáåëåæíîì ãðîáó íà Àðóáè.
À òâî¼å?

749
01:18:41,484 --> 01:18:44,648
- Íåìàì íèêàêâî áëàãî.
- Îáåžàî ñè ìè åêîâó êðâ.

750
01:18:44,849 --> 01:18:48,283
Àëè åê ¼å ó çàìöè!
Íèêàä íå ìîæå îòèžè ñ îñòðâà.

751
01:18:48,483 --> 01:18:49,814
Îí ¼å íà çåìšè.

752
01:18:56,059 --> 01:18:57,761
Çäðàâî.

753
01:19:01,586 --> 01:19:03,230
£à ñàì èñïîøòîâàî
ñâî¼ äåî äîãîâîðà.

754
01:19:03,430 --> 01:19:05,170
Ìî¼è šóäè è ¼à žåìî
îòèžè íà îáàëó.

755
01:19:05,369 --> 01:19:09,595
Èìàžåòå ïîãàíîã èçäà¼íèêà.
Òàêî ìè ÷àñòè. - ×àñò?

756
01:19:10,154 --> 01:19:12,076
Êî¼à ÷àñò, ÷îâå÷å?
Êî¼à ÷àñò?

757
01:19:12,275 --> 01:19:14,880
- Íå çíàø òè øòà ¼å ÷àñò.
- Ïîøòåäèòå ìè æèâîò

758
01:19:15,198 --> 01:19:17,520
...è ¼à žó âàì äîâåñòè Âðàïöà.

759
01:19:17,720 --> 01:19:19,421
Èìàìî ëè äîãîâîð?

760
01:19:19,925 --> 01:19:21,626
Äîãîâîð?

761
01:19:35,539 --> 01:19:39,104
Ïðîáóäè ñå, Ñïåðîó.

762
01:19:42,427 --> 01:19:45,189
Ïðîáóäè ñå, Ñïåðîó.

763
01:19:47,033 --> 01:19:52,920
Ïðîáóäè ñå, Ñïåðîó.
Âðåìå ¼å äà ïëàòèø äóã. - Ïèã?

764
01:19:53,761 --> 01:19:59,006
Ïèã Êåëè?
Ìî¼ ñòàðè äðóã. - Äðóã?

765
01:19:59,324 --> 01:20:00,926
×ó¼åòå ëè òî, ìîìöè?

766
01:20:01,127 --> 01:20:04,811
Îâ༠ëàæšèâè ïèðàò ìè
äóãó¼å ïëåí ïóí ñðåáðà.

767
01:20:05,011 --> 01:20:08,015
À ñðåžà ãà ¼å äîâåëà
äî åëàòîâîã çàëèâà,

768
01:20:08,216 --> 01:20:11,057
ãäå ìîæå íàìèðèòè ñâî¼ äóã,
îâäå è ñàä.

769
01:20:11,979 --> 01:20:17,905
È õîžó, Ïèã. Ðåöè ñâî¼ó öåíó.
- Œåíî èìå ¼å Áåàòðèñ.

770
01:20:20,868 --> 01:20:23,390
È îíà ¼å ìî¼à ñèðîòà
ñåñòðà óäîâèöà.

771
01:20:26,234 --> 01:20:29,516
- Øòà ¼å òî?
- Îíà òðàæè óãëåäíîã ÷îâåêà.

772
01:20:30,478 --> 01:20:33,546
- Àëè è òè žåø îäãîâàðàòè.
- Íàñòàâèìî ñ îâèì. - Íå!

773
01:20:33,747 --> 01:20:35,340
Çàøòî? Çàøòî áèõ ¼à...

774
01:20:35,541 --> 01:20:40,368
Äà íàïðàâèø ÷àñíó æåíó îä œå,
åê. ×åñòèòàì, äàíàñ ñå æåíèø.

775
01:20:41,690 --> 01:20:45,453
Äà ïî÷íåìî? - Ìåäåíè ìåñåö
žå íàì áèòè ó àìáàðó.

776
01:20:49,859 --> 01:20:55,425
Íå, íå, Ïèã. Êàêî èñêðåíî ìîãó
íàïðàâèòè ÷àñíó æåíó îä îâîãà?

777
01:20:55,625 --> 01:20:57,506
Îíîãà, œå.
Ìèñëèì, œå.

778
01:21:01,229 --> 01:21:06,555
Êî ñó îíè? - Íàøà äåöà.
Íà¼áîšå äà èõ íå ãëåäàø ó îêî.

779
01:21:06,756 --> 01:21:11,600
Äîâåäèòå êóìà è äåâåðóøó.
- Ïîãëåäàî ñàì ó îêî.

780
01:21:11,801 --> 01:21:16,766
Ñòàâè ñâî¼ó ðóêó íà Áèáëè¼ó.
- Èìàì øóãó. - È ¼à.

781
01:21:17,768 --> 01:21:21,932
Ñòàâè ñâî¼ó ðóêó íà Áèáëè¼ó.
- Ìîêðèì ó êðåâåò.

782
01:21:22,372 --> 01:21:24,074
Ðåöè "äà".

783
01:21:24,895 --> 01:21:28,099
Èëè žó òè ñìåñòèòè ìåòàê ó ãëàâó.
- åê, óáèžå íàñ.

784
01:21:28,298 --> 01:21:30,171
- Áàø ìå áðèãà.
- Ñàìî ðåöè "äà".

785
01:21:30,371 --> 01:21:32,484
Ïîñëåäœà øàíñà, åê.
- Ñòàíèòå!

786
01:21:32,684 --> 01:21:34,498
Ñèãóðíî... Îâî íè¼å çàêîíèòî.

787
01:21:34,698 --> 01:21:36,828
Îâî íè¼å çàêîíèòî.
- Ó ïðàâó ¼å.

788
01:21:37,029 --> 01:21:40,378
Äà ëè ñå íåêî îäàâäå
ïðîòèâè áðàêó?

789
01:21:40,578 --> 01:21:42,353
- Äà.
- ×åñòèòàì.

790
01:21:42,552 --> 01:21:44,256
Ìîæåø ïîšóáèòè ìëàäó.

791
01:21:56,568 --> 01:21:59,733
Âîëèø ìîðñêó õðàíó, çàð íå?
- Õà¼äå!

792
01:22:03,136 --> 01:22:07,619
åê, îïåò ñå ñðåžåìî.
- Õåêòîðå.

793
01:22:07,942 --> 01:22:10,462
Îâî ¼å ìî¼ íà¼áîšè
ïðè¼àòåš íà öåëîì ñâåòó.

794
01:22:10,662 --> 01:22:12,837
Çíàî ñàì äà žåø ñå
ñêðàñèòè íà êðà¼ó.

795
01:22:13,037 --> 01:22:14,667
£åñè ëè ìè äîíåî ïîêëîí?

796
01:22:16,990 --> 01:22:18,693
Òî žå áèòè äîâîšíî.

797
01:22:20,592 --> 01:22:24,136
Èçãëåäàø âåëè÷àíñòâåíî.
Áàø ïîñêàêó¼åø.

798
01:22:24,336 --> 01:22:26,479
£å ëè òè íîãà èçðàñëà?

799
01:22:26,680 --> 01:22:29,042
Êàïåòàíå, çàð íå òðåáà
äà ñå âðàòèìî êîä Ñàëàçàðà

800
01:22:29,323 --> 01:22:31,685
è òðàìïèìî æèâîò
ã. Ñïåðîà çà íàøå?

801
01:22:32,006 --> 01:22:36,051
Ìîãëè áèñìî, àëè ¼à ñàì
äîøàî ïî Ïîñå¼äîíîâ òðîçóáàö.

802
01:22:37,011 --> 01:22:39,774
Ïðåâàðèžåòå ìðòâå?
- Îáåžàëè ñòå.

803
01:22:39,974 --> 01:22:43,899
È ñ œèì žó óáèòè ìðòâå êî¼è
ñó ìè óêðàëè âëàñò íàä ìîðåì.

804
01:22:44,099 --> 01:22:46,064
Êîëèêî äà ìè ñå ñâèà ò༠ïëàí,

805
01:22:46,264 --> 01:22:49,824
íè¼åäàí áðîä íå ìîæå ïëîâèòè
áðæå îä œèõîâîã áåäíîã áðîäà.

806
01:22:50,024 --> 01:22:53,109
Àëè ïîñòî¼è ¼åäàí, åê.
Íà¼áðæè áðîä çà êîãà çíàì.

807
01:22:53,309 --> 01:22:58,752
Áèñåð, çàðîášåí ó òî¼ áîöè îä
ñòðàíå Öðíîáðàäîã. Ïðå 5 çèìà.

808
01:23:00,636 --> 01:23:03,677
Òàêî ìè ìîžè îøòðèöå çëå è ñèëíå,

809
01:23:03,878 --> 01:23:09,284
îâèì âðàžàì Öðíîì áèñåðó
œåãîâó ñòàðó è ëåãèòèìíó ñëàâó.

810
01:23:20,256 --> 01:23:21,957
Ñïðåìèòå ñå.

811
01:23:22,304 --> 01:23:24,006
Ñïðåìèòå ñå çà òî.

812
01:23:24,341 --> 01:23:27,064
Ñòèæå, ñòèæå. Ñòèæå!

813
01:23:32,069 --> 01:23:34,470
Ó ñòðàíó.

814
01:23:35,993 --> 01:23:37,694
Ñòèæå!

815
01:23:53,091 --> 01:23:56,895
Ñìàœåí ¼å.
Çàøòî ñå íå ïîâåžà?

816
01:23:57,896 --> 01:24:01,140
- Ìîæäà ¼å õëàäíî.
- Ïîòðåáíî ìó ¼å ìîðå.

817
01:24:15,423 --> 01:24:17,127
Áèî ¼å äîáàð áðîä.

818
01:24:53,242 --> 01:24:54,943
Òî...

819
01:24:55,627 --> 01:24:58,279
Èìà ìåñòà ñàìî çà
¼åäíîã êàïåòàíà.

820
01:25:00,912 --> 01:25:04,484
- Ïðšàâà çâåðè.
- Âðåìå ¼å çà òðêó ñ ìðòâèìà.

821
01:25:11,283 --> 01:25:15,417
£åäèíî áåçáåäíî ìåñòî ¼å êîïíî.
Çàøòî ñå óäàšàâàìî îä êîïíà?


822
01:25:15,889 --> 01:25:16,801
Íèêî íå çíà?

823
01:25:17,001 --> 01:25:19,813
Êàïåòàíå, âàøà ìàïà
íè¼å êîìïëåòíà.

824
01:25:20,092 --> 01:25:22,854
Ìîãó íàñ îäâåñòè äî Òðîçóïöà
ñàìî êàä áèñòå ìè âåðîâàëè.

825
01:25:23,855 --> 01:25:26,038
Çàð íèñòå ÷óëè íèøòà îä
îíîãà øòî ñàì ðåêëà?

826
01:25:26,439 --> 01:25:30,189
Êàæåø äà ñå îíà çâåçäà
ïðåòâàðà äà ¼å ìàïà?

827
01:25:30,390 --> 01:25:32,658
Ãîñïîäèíå, íåìà îñòðâà
íè íà ¼åäíî¼ ìàïè

828
01:25:32,859 --> 01:25:34,532
äà ïîòâðäè òî øòî îâà æåíà êàæå.

829
01:25:34,731 --> 01:25:36,509
Êàïåòàíå, íå
ìîðàòå ¼å ðàçóìåòè.

830
01:25:36,710 --> 01:25:40,713
Ñàìî ¼î¼ âåðó¼òå.
- Áèëî êî?

831
01:25:47,657 --> 01:25:49,359
Ãîñïîäèíå.

832
01:25:49,662 --> 01:25:51,390
Ïîä ïàëóáó!

833
01:25:52,806 --> 01:25:56,170
Äà èìàìî íåøòî îøòðî,
ìîãàî áèõ îáèòè òó áðàâó.

834
01:25:57,530 --> 01:25:59,533
Íåžåø íàžè íèøòà îøòðî îâäå.

835
01:26:06,628 --> 01:26:09,101
Íå ìðäà¼, ñìðäšèâè ïàöîâå!

836
01:26:09,302 --> 01:26:12,957
Êàïåòàíå, ìîëèì âàñ,
íå æåëèì âèøå áèòè êàïåòàí!

837
01:26:21,957 --> 01:26:23,659
Îñëîáîäèòå èõ.

838
01:26:25,240 --> 01:26:27,792
Ãîñïîäèíå, íåžåòå
âàšäà äîçâîëèòè æåíè äà

839
01:26:27,992 --> 01:26:29,484
óïðàâšà âàøèì áðîäîì?

840
01:26:29,685 --> 01:26:32,929
Îíà žå ïðàòèòè ñâî¼ó çâåçäó
èíà÷å žåìî ñâè óìðåòè çà¼åäíî.

841
01:26:52,548 --> 01:26:57,434
Öðíè áèñåð. Îïåò ïëîâè.
Õà¼äå, ìîìöè!

842
01:26:58,635 --> 01:27:03,921
Îâ༠áðîä. Îâè äóõîâè.
Íå ïîñòî¼è ëîãè÷íî îá¼àøœåœå.

843
01:27:04,122 --> 01:27:06,173
Ìèòîâè ñ ìîðà ñó èñòèíèòè,
Êàðèíà.

844
01:27:06,501 --> 01:27:08,104
Äðàãî ìè ¼å øòî êîíà÷íî ìîæåø

845
01:27:08,304 --> 01:27:10,349
...óâèäåòè äà ñè ïîãðåøèëà.
- Ïîãðåøèëà?

846
01:27:11,609 --> 01:27:12,926
Ìîæäà ñàì èìàëà íåêå ñóìœå.

847
01:27:13,126 --> 01:27:15,054
Îâî ¼å íà¼ãîðå èçâèœåœå
êî¼å ñàì ÷óî.

848
01:27:15,253 --> 01:27:16,965
Èçâèœåœå?
Çàøòî áèõ ñå èçâèœàâàëà?

849
01:27:17,166 --> 01:27:19,215
£åð ñó ìðòâè çà íàìà,
äîê ïëîâèìî íà áðîäó

850
01:27:19,416 --> 01:27:22,335
êî¼è ¼å èçàøàî èç ôëàøå.
Ãäå òè ¼å íàóêà ó òîìå?

851
01:27:22,534 --> 01:27:23,902
Äîáðî, èçâèíèžó ñå.

852
01:27:24,582 --> 01:27:27,503
Õà¼äå, îíäà. - Ìîæå ñå ðåžè äà
è òè ìåíè äóãó¼åø èçâèœåœå.

853
01:27:27,703 --> 01:27:30,270
£åð ñó ìî¼ æèâîò
óãðîæàâàëè ïèðàòè è ìðòâè.

854
01:27:30,470 --> 01:27:34,073
Ó êî¼å ñàä âåðó¼åø, íàæàëîñò.
- Èçâèœåœå ïðèõâàžåíî.

855
01:27:36,195 --> 01:27:39,960
Èäåì íà ñòðàæó. - Äðàãî ìè
¼å øòî ìèñëèø êàî ¼à.

856
01:27:46,264 --> 01:27:48,277
Äâàíàåñò ñòåïåíè íàëåâî.

857
01:27:49,488 --> 01:27:52,189
- Ñïðåìèòå òîïîâå.
- Ðàçóìåì. Ñïðåìèòå òîïîâå!

858
01:27:52,389 --> 01:27:54,335
Îíè ïèðàòè èäó ïî Òðîçóáàö.

859
01:28:09,029 --> 01:28:11,176
Îäàêëå âàì òî, ãîñïîèöå?

860
01:28:11,661 --> 01:28:14,930
Çíàì òó êœèãó, óêðàäåíà
¼å ñ èòàëè¼àíñêîã áðîäà

861
01:28:15,130 --> 01:28:18,639
...ïðå ìíîãî ãîäèíà. - Óêðàäåíà?
Íå, ãðåøèòå.

862
01:28:18,840 --> 01:28:22,764
Íà êîðèöè ¼å áèî ðóáèí
êî¼è íåžó ñêîðî çàáîðàâèòè.

863
01:28:26,007 --> 01:28:30,091
Ìî¼ îòàö ìè ¼å îâî äàî.
Î÷èòî ¼å áèî íàó÷íèê.

864
01:28:32,095 --> 01:28:34,453
Î÷èãëåäíî äà ¼å áèî îáè÷àí ëîïîâ.

865
01:28:35,453 --> 01:28:37,418
Ñåžàœå íà ìîã
îöà íåžå óêàšàòè...

866
01:28:37,618 --> 01:28:41,703
...òî øòî êàæå ïèðàò. Îâà¼
äíåâíèê ìè ñ ïðàâîì ïðèïàäà.

867
01:28:42,104 --> 01:28:44,389
Îñòàâšåí ¼å ìåíè íà
ñòåïåíèöàìà ñèðîòèøòà.

868
01:28:44,707 --> 01:28:46,538
Çà¼åäíî ñ èìåíîì
è íè ñà ÷èì âèøå.

869
01:28:46,909 --> 01:28:51,154
Çíà÷è, òè ñè ñèðî÷å?
Êàêî ñå çîâåø?

870
01:28:53,317 --> 01:28:55,757
Íà¼ñ¼à¼íè¼à çâåçäà íà
ñåâåðó äàëà ìè ¼å ìî¼å èìå.

871
01:29:02,365 --> 01:29:05,608
Òî áè áèëà Êàðèíà?
- Êàðèíà Ñìèò.

872
01:29:07,489 --> 01:29:11,614
Îíäà ñå ðàçóìåòå ó çâåçäå?
- £à ñàì êàïåòàí.

873
01:29:15,099 --> 01:29:17,900
Çíàì êî¼å çâåçäå
äà ïðàòèì äî êóžå.

874
01:30:01,067 --> 01:30:05,832
Ñìèò? Ñìèò ¼å ïðèëè÷íî
íåóîáè÷à¼åíî ïðåçèìå.

875
01:30:07,073 --> 01:30:11,998
Çàð íèñìî íåêàä ïîçíàâàëè íåêó
ïî èìåíó Ñìèò? - Çà÷åïè ãóáèöó.

876
01:30:12,198 --> 01:30:15,962
Êàêî ñå çâàëà?
Íà âðõ ¼åçèêà ìè ¼å.

877
01:30:16,363 --> 01:30:19,287
Õîžåø ëè îñòàòè áåç òîã ¼åçèêà?
- Ìàðãàðåò Ñìèò.

878
01:30:20,766 --> 01:30:23,719
Çàð íå? Õîžåìî ëè
ñêëîïèòè äîãîâîð îíäà?

879
01:30:23,918 --> 01:30:25,811
Èëè äà êàæåì çíàø êîìå,

880
01:30:26,293 --> 01:30:28,435
îíî øòî îáî¼å çíàìî äà ¼å èñòèíà.

881
01:30:28,635 --> 01:30:30,777
Îáî¼å žåìî îäíåòè òà¼íó ó ãðîá.

882
01:30:30,978 --> 01:30:33,701
Òî ¼å èñòèíà? Áëåôèðàî ñàì.
- £à íå áëåôèðàì!

883
01:30:33,900 --> 01:30:36,387
Óáè¼åø ëè ìå, íåžåø èìàòè ñ ÷èìå

884
01:30:36,587 --> 01:30:39,307
äà ñå öåœêàø ñ ìðòâèìà.
Òðåáàì òè.

885
01:30:40,389 --> 01:30:45,154
Ìîðàžó áèòè èñêðåí, Õåêòîðå.
Òè ñè âåîìà, âåîìà ðóæàí.

886
01:30:45,354 --> 01:30:49,319
Êàêî ñè ìîãàî ñòâîðèòè
îíàêâî äèâíî ñòâîðåœå?

887
01:30:49,519 --> 01:30:51,369
Ìàðãàðåò ¼å óìðëà.

888
01:30:51,570 --> 01:30:53,340
Ó÷èíèî ñàì íà¼÷àñíè¼ó ñòâàð
êî¼ó ¼å

889
01:30:53,541 --> 01:30:55,421
ìîãàî ó÷èíèòè
îâ༠áåçâðåäíè ïðîêëåòíèê.

890
01:30:55,622 --> 01:30:58,846
Äàî ñàì äåòå ó ñèðîòèøòó,
äà ¼å íèêàä âèøå íå âèäèì.

891
01:30:59,127 --> 01:31:01,730
Ìèñëèî ñàì äà áè ¼î¼
ðóáèí îëàêøàî æèâîò,

892
01:31:01,930 --> 01:31:03,908
àëè íèêàä íèñàì ïîìèñëèî
äà áè óçåëà

893
01:31:04,109 --> 01:31:06,256
òå øêðàáîòèíå è
èçãðàäèëà ñåáè æèâîò.

894
01:31:07,537 --> 01:31:09,658
Æèâîò êî¼è ¼ó ¼å äîâåî
íàçàä êîä ìåíå.

895
01:31:12,422 --> 01:31:17,347
Ðåêàî áèõ äà ìå îâî ñòàâšà
ó ïîâîšàí ïîëîæà¼, òàòèöå.

896
01:31:17,547 --> 01:31:20,029
- Ðåöè ìè øòà õîžåø.
- Õîžó ñâî¼ êîìïàñ.

897
01:31:20,911 --> 01:31:26,277
216 áóðåòà ðóìà. È ìà¼ìóíà.

898
01:31:26,997 --> 01:31:28,305
Õîžåø åêà?
- Âå÷åðà.

899
01:31:28,505 --> 01:31:31,001
Õîžó ãà ïî¼åñòè.
Õîžó ïî¼åñòè òîã ìà¼ìóíà.

900
01:31:31,641 --> 01:31:34,484
Íåìà äîãîâîðà, åê. Ïàìåòíà
ìëàäà æåíà êàî øòî ¼å îíà,

901
01:31:34,685 --> 01:31:38,849
íèêàä íå áè ïîâåðîâàëà äà ¼î¼ ¼å
ñâèœà êàî øòî ñàì ¼à œåí ðîä.

902
01:31:41,811 --> 01:31:44,135
À Òðîçóáàö áèžå ìî¼.

903
01:31:54,865 --> 01:31:58,748
Öðâåíè ìóíäèðè! Öðâåíè ìóíäèðè!

904
01:32:01,672 --> 01:32:05,518
- Ñïðåìèòå ñå çà ïàšáó!
- Ñïðåìèòå ñå çà ïàšáó!

905
01:32:10,663 --> 01:32:12,377
Ïðèïðåìèòå òîïîâå!

906
01:32:12,578 --> 01:32:17,329
Äîëàçè ñ äåñíå ñòðàíå.
Áîðèžåìî ñå äî ïîñëåäœåã.

907
01:32:17,529 --> 01:32:20,653
Áèñåð ìè íåžå áèòè ïîíîâî îòåò.

908
01:32:25,458 --> 01:32:27,158
Ãîñïîäèíå.

909
01:32:31,465 --> 01:32:35,028
Ñàìî Áðèòàíñêî öàðñòâî
žå âëàäàòè ìîðåì.

910
01:33:09,345 --> 01:33:12,588
Øòà ãîä äà ñå äåñè,
íå ñêðåžè ñ êóðñà.

911
01:33:32,467 --> 01:33:34,170
Ïàçè!

912
01:33:38,414 --> 01:33:42,939
åê Ñïåðîó? åê Ñïåðîó?

913
01:33:43,139 --> 01:33:45,422
Ñòèãàî ñàì ñ êàñàïñêèì ðà÷óíîì.

914
01:33:49,867 --> 01:33:51,568
Ãäå ¼å îí?

915
01:33:54,271 --> 01:33:58,515
Áðàíèòå ñå, šóäè! Äî ñìðòè!

916
01:34:00,359 --> 01:34:04,082
Ïîæóðè, ìîì÷å.
Îøòðèî ñè ãà ìàñëàöåì?

917
01:34:25,024 --> 01:34:26,725
Íåìàø ãäå äà ñå ñàêðè¼åø.

918
01:34:42,161 --> 01:34:44,923
Áóäèìî õðàáðè, ñïàñèìî Áèñåðà!

919
01:34:54,213 --> 01:34:55,917
Îâî ìîðà äà ¼å òî.

920
01:34:58,659 --> 01:35:03,305
Ìîðà áèòè îâäå. - Íàè òî
êîïíî èëè žåìî ñâè óìðåòè.

921
01:35:03,545 --> 01:35:07,429
Ñêîðî ñìî òàìî.
Îâäå ¼å íåãäå.

922
01:36:28,663 --> 01:36:32,012
£åñòå ëè íàøëè òî øòî
òðàæèòå, ãîñïîèöå? - Òðóäèì ñå!

923
01:36:36,391 --> 01:36:38,092
Çâåçäå žå óñêîðî íåñòàòè.

924
01:37:08,145 --> 01:37:12,829
Êàðèíà! - Õåíðè! Ïîãëåäà¼!
Îñòðâî ¼å òàìî!

925
01:37:13,430 --> 01:37:15,132
Íàøëà ñè ãà!

926
01:37:25,523 --> 01:37:27,225
Îñòðâî.

927
01:37:32,411 --> 01:37:36,295
- Êîïíî.
- Õà¼äå íà Ìåðè!

928
01:37:52,591 --> 01:37:54,292
Êàðèíà!

929
01:38:09,970 --> 01:38:11,671
Êàðèíà!

930
01:38:14,496 --> 01:38:16,197
Õåíðè!

931
01:38:29,430 --> 01:38:33,033
Îäâåëè ñó Õåíðè¼à. - £åäèíî ãà
Òðîçóáàö ìîæå ñïàñòè ñàä.

932
01:38:33,274 --> 01:38:34,976
Îíäà ãà ìîðàìî ïðîíàžè.

933
01:38:54,657 --> 01:38:56,358
Ãäå ¼å?

934
01:39:00,662 --> 01:39:02,363
Ìîðà áèòè îâäå.

935
01:39:34,137 --> 01:39:38,703
Ïîãëåäà¼, åê. Òî ¼å íåøòî
íà¼ëåïøå øòî ñàì âèäåëà.

936
01:39:39,023 --> 01:39:42,186
Îâî ¼å ìî¼ îòàö õòåî äà íàåì.
- Ñòåíå?

937
01:39:42,386 --> 01:39:45,029
Íå, íå ñòåíå, çâåçäå.

938
01:39:45,229 --> 01:39:48,112
Îâî ¼å ìàïà êî¼ó íè¼åäàí
÷îâåê íå óìå ïðî÷èòàòè.

939
01:39:49,514 --> 01:39:53,559
Îâî îñòðâî ¼å
ñàâðøåíè îäðàç íåáà.

940
01:40:01,046 --> 01:40:03,222
£åäíà çâåçäà ôàëè. Áðçî.

941
01:40:04,622 --> 01:40:07,051
Ìîðàìî íàžè Òðîçóáàö
äà ñïàñåìî Õåíðè¼à.

942
01:40:07,292 --> 01:40:10,417
Õåêòîðå, òðåáà äà
çíàø äà ¼å îíà õîðîëîã.

943
01:40:38,605 --> 01:40:40,307
Çàøòî íå ñè¼à?

944
01:40:41,569 --> 01:40:43,270
Óïîòïóíè ¼å, Êàðèíà.

945
01:40:49,658 --> 01:40:51,359
Çâåçäà êî¼à ôàëè.

946
01:40:52,701 --> 01:40:56,625
Çà ìîã îöà.
- Äà...

947
01:40:58,065 --> 01:40:59,768
Ó÷èíè òî çà œåãà.

948
01:42:30,483 --> 01:42:34,345
- Ïîãëåäà¼òå.
- Ïîñå¼äîíîâà ãðîáíèöà.

949
01:42:34,546 --> 01:42:35,569
Îâóäà.

950
01:42:38,851 --> 01:42:41,574
Êàïåòàíå, çíàòå êîëèêî ¼å îïàñíî.
Íåìî¼òå òî äà ðàäèòå.

951
01:42:41,774 --> 01:42:44,498
Îí íåìà èçáîðà. åê ¼å íà
îñòðâó è òðàæè Òðîçóáàö.

952
01:42:44,698 --> 01:42:47,680
Êàïåòàíå, ìîðà äà ïîñòî¼è äðóãî
ðåøåœå. ×èì ïîñåäíåòå æèâîã,

953
01:42:47,881 --> 01:42:51,344
íåìà ïîâðàòêà. Áèžåòå çàðîášåíè
ó œåãîâîì òåëó. Çàóâåê.

954
01:42:51,545 --> 01:42:53,145
Òðîçóáàö žå ìå îñëîáîäèòè.

955
01:42:56,189 --> 01:42:58,913
Âðåìå ¼å äà óáè¼åì âðàïöà.
- Íå.

956
01:43:12,929 --> 01:43:15,970
Ïîãëåäà¼, åê. Åíî ãà.
- Òðîçóáàö.

957
01:43:22,618 --> 01:43:24,319
åê!

958
01:44:02,338 --> 01:44:04,581
Ïîñå÷åø ëè ìå,
ïîñåžè žåø ìîìêà, åê.

959
01:44:40,378 --> 01:44:42,301
Õåíðè!

960
01:45:13,975 --> 01:45:18,219
Çäðàâî, Ñïåðîó.
- Íå.

961
01:45:29,952 --> 01:45:36,078
Ìðçèì Ñïåðîà. Óìðè, Ñïåðîó.
- Íå!

962
01:45:40,202 --> 01:45:44,966
Õåíðè, îí õîäà ïî çåìšè!
Ìîëèì òå! Õåíðè, ïðîáóäè ñå!

963
01:45:47,090 --> 01:45:48,791
Ãóáèòå ñå!

964
01:45:58,301 --> 01:46:00,143
Õåíðè, ïðîáóäè ñå,
îí óáè¼à åêà.

965
01:46:11,154 --> 01:46:14,516
- Õåíðè!
- Ìîž ìîðà! - Øòà?

966
01:46:15,198 --> 01:46:20,483
Ìîž ìîðà. - Äà ñå îñëîáîäè
ìîž ìîðà ñâå ñå ìîðà ïîäåëèòè.

967
01:46:26,971 --> 01:46:28,667
Àêî Òðîçóáàö äðæè
ñâó ìîž, îíäà...

968
01:46:28,867 --> 01:46:30,614
Îíäà ñå ñâå êëåòâå äðæå óíóòðà.

969
01:46:31,615 --> 01:46:33,760
Êàî øòî ñàì òè è ïðå ðåêàî,

970
01:46:33,960 --> 01:46:36,740
ïðåä༠ìè ñå ñàä,
è ïîøòåäåžó òè...

971
01:46:37,702 --> 01:46:40,664
- Æèâîò.
- Õîžåø äà ñå ïðåäàì?

972
01:46:42,828 --> 01:46:46,152
- Ìîæäà.
- Îâäå ñå ïóò çàâðøàâà.

973
01:46:48,552 --> 01:46:50,255
Íå!

974
01:46:55,457 --> 01:46:57,158
Óìðè.

975
01:47:02,768 --> 01:47:05,131
- Ïîäåëè.
- Õåíðè!

976
01:47:07,412 --> 01:47:09,256
Õåíðè! - Ïîäåëè.
Ñëîìè.

977
01:47:09,457 --> 01:47:14,140
Ñëîìè Òðîçóáàö è ñêèíóžåø
ñâå êëåòâå ìîðà. - Çáîãîì.

978
01:47:59,859 --> 01:48:01,560
Ñâå êëåòâå ñó ñêèíóòå.

979
01:48:22,311 --> 01:48:24,403
Ìè ñìî îä êðâè è ìåñà.

980
01:48:41,582 --> 01:48:47,478
- Áèñåð! Ìî¼ Áèñåð!
- Ïåœèòå ñå! - Õà¼äå, áðçî!

981
01:48:50,953 --> 01:48:53,875
Ñàìî ÷âðñòî, ìîìöè.
Íå äîçâîëèòå äà ñêëèçíå.

982
01:48:58,881 --> 01:49:01,072
- åê!
- Íå, íå!

983
01:49:02,152 --> 01:49:04,768
Ñêî÷è! Áðæå!

984
01:49:17,298 --> 01:49:21,864
- Ïîäèæè ñèäðî!
- Ïîäèæè ñèäðî, áðçî!

985
01:49:22,064 --> 01:49:25,978
Ñòàíèòå, ñòàíèòå.
Ïîäèæèòå, ïîäèæèòå! Áðçî!

986
01:49:42,725 --> 01:49:45,649
Êàïåòàíå! Êàïåòàíå!

987
01:50:10,916 --> 01:50:12,618
Ñðàœå!

988
01:50:33,779 --> 01:50:35,481
Èìàì òå.

989
01:50:38,547 --> 01:50:40,250
£à÷å!

990
01:50:57,125 --> 01:50:58,966
Øòà ñàì òè ¼à?

991
01:51:01,649 --> 01:51:03,350
Áëàãî.

992
01:51:13,902 --> 01:51:15,604
Äðæè ñå!

993
01:51:18,786 --> 01:51:20,489
Õåêòîðå!

994
01:52:35,347 --> 01:52:37,048
Äåñíî!

995
01:52:53,400 --> 01:52:55,101
Õà¼äå, íàðîäå.

996
01:53:02,815 --> 01:53:04,777
Ïèðàòñêè æèâîò, Õåêòîðå.

997
01:53:41,096 --> 01:53:42,797
£åñè ëè äîáðî?

998
01:53:43,819 --> 01:53:47,783
Íå çíàì. Íà òðåíóòàê,
èìàëà ñàì ñâå, Õåíðè.

999
01:53:50,067 --> 01:53:54,470
- Ñàä ¼å îïåò ñâå íåñòàëî.
- Íè¼å ñâå íåñòàëî, Ñìèò.

1000
01:54:07,844 --> 01:54:12,369
Áàðáîñà. Ïðåçèâàì ñå Áàðáîñà.

1001
01:54:54,373 --> 01:54:57,332
Ìîæäà ¼å åê áèî ó ïðàâó.
- Ó âåçè ÷åãà?

1002
01:54:57,532 --> 01:54:59,898
Ñâðàáà êî¼è ñå íå ìîæå î÷åøàòè.

1003
01:55:03,582 --> 01:55:06,786
Çàøòî ñè òî óðàäèëà? - Ïðîâåðàâàì
äà ëè ñè òî çàèñòà òè...

1004
01:55:07,025 --> 01:55:11,841
...à íå íåêè äóõ.
- Òî ñàì ¼à. - Îíäà ñàì...

1005
01:55:12,041 --> 01:55:15,996
- Ïîãðåøèëà.
- Ìàëà ãðåøêà, àëè ãðåøêà.

1006
01:55:22,563 --> 01:55:24,264
Èçâèœåœå ïðèõâàžåíî.

1007
01:55:37,698 --> 01:55:39,399
Õîëàíàíèí.

1008
01:56:14,618 --> 01:56:17,780
- Õåíðè.
- Äà, î÷å.

1009
01:56:26,630 --> 01:56:28,592
Äà òå âèäèì, ñèíå.

1010
01:56:33,037 --> 01:56:34,738
Êàêî ñè òî óðàäèî?

1011
01:56:36,399 --> 01:56:39,122
Êàêî ñè ñêèíóî êëåòâó?
- Èñïðè÷àžó òè ïðè÷ó.

1012
01:56:39,842 --> 01:56:44,087
Ïðè÷ó î íà¼âåžåì áëàãó ïîçíàòîì
÷îâåêó. - Òó ïðè÷ó æåëèì ÷óòè.

1013
01:57:43,109 --> 01:57:46,184
Êàêàâ îäâðàòàí ïðèçîð.
- Ñ ïóòà!

1014
01:57:46,474 --> 01:57:50,037
Êàïåòàí åê Ñïåðîó íà ïàëóáè.
- Çàèñòà.

1015
01:57:55,203 --> 01:57:58,648
Äîáðî äîøëè íàçàä, êàïåòàíå.
- Ìíîãî õâàëà. Ñ ïóòà.

1016
01:57:58,926 --> 01:58:04,072
Êàïåòàíå. - Õâàëà. Ñåžàì ñå
òåáå. Ãîñïîäî. Õâàëà. Äîáðî.

1017
01:58:04,271 --> 01:58:07,135
- Êîìàíäàíòå Ãèáñ.
- Áðîä ¼å âàø, êàïåòàíå.

1018
01:58:07,335 --> 01:58:08,877
Õâàëà.

1019
01:58:20,270 --> 01:58:21,970
Ìà¼ìóí.

1020
01:58:28,599 --> 01:58:32,841
- Õâàëà.
- Êóäà žåìî, êàïåòàíå?

1021
01:58:33,042 --> 01:58:36,204
Òðåáà äà ïðàòèìî çâåçäå,
êîìàíäàíòå Ãèáñ.

1022
01:58:36,606 --> 01:58:38,307
Ðàçóìåì, êàïåòàíå!

1023
01:58:44,295 --> 01:58:48,579
Èìàì ñàñòàíàê âàí ìîã
âîšåíîã õîðèçîíòà.

1024
01:59:15,399 --> 01:59:15,605
§

1025
01:59:15,605 --> 01:59:15,811
§ Ñ

1026
01:59:15,811 --> 01:59:16,018
§ Ñë

1027
01:59:16,018 --> 01:59:16,224
§ Ñëà

1028
01:59:16,224 --> 01:59:16,430
§ Ñëàâ

1029
01:59:16,430 --> 01:59:16,636
§ Ñëàâè

1030
01:59:16,636 --> 01:59:16,841
§ Ñëàâè¼

1031
01:59:16,841 --> 01:59:17,047
§ Ñëàâè¼à

1032
01:59:17,047 --> 01:59:17,253
§ Ñëàâè¼àÔ

1033
01:59:17,253 --> 01:59:17,460
§ Ñëàâè¼àÔÈ

1034
01:59:17,460 --> 01:59:17,666
§ Ñëàâè¼àÔÈË

1035
01:59:17,666 --> 01:59:17,872
§ Ñëàâè¼àÔÈËÌ

1036
01:59:17,872 --> 01:59:21,372
§ Ñëàâè¼àÔÈËÌ §

1037
01:59:24,000 --> 01:59:27,000
Ïðåâîä: Áàìáóëà

1038
01:59:28,305 --> 01:59:34,198