Taken 3 2014 1080p HDRip x264 AAC-JYK - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:04,908 --> 00:00:13,572
น๘ฟชภฺ : ถ๕ว๏

2
00:00:19,460 --> 00:00:20,700
ณป ผ๖วฅรฅภฺ พ๎ต๘ดยม๖ พหพฦ?

3
00:00:20,700 --> 00:00:23,897
พฦทกร ฐลฝวฟก!

4
00:00:25,000 --> 00:00:31,074

5
00:00:38,260 --> 00:00:40,460
ฝฌ... ฟฉบธ? ฑฆย๚พฦ?

6
00:00:40,460 --> 00:00:41,512
ฑฆย๚พฦ!

7
00:00:43,980 --> 00:00:48,232
ฑื..ฑืณษ ฐณ ป๊รฅ มป ฝรลฐฐํ ฟรฒฒ!

8
00:01:18,860 --> 00:01:20,097
มมภบ ป็นซฝว...

9
00:01:23,220 --> 00:01:24,412
..ฑืธฎฐํ ฟฯบฎวั ฐกมท

10
00:01:28,980 --> 00:01:32,420
มมภบ นใ ฝรฐฃภป นๆวุวุผญ นฬพศวฯฑบ
วฯม๖ธธ....

11
00:01:32,420 --> 00:01:34,500
มถฑ นฎมฆฐก ปฐๅพ๎

12
00:01:34,500 --> 00:01:36,660
ดฯ ป๓ป็ฐก ณชฟกฐิ ตทภป บ๚มณฐลต็,

13
00:01:36,660 --> 00:01:38,540
ฑืฐอตต ธนภฬ..

14
00:01:38,540 --> 00:01:40,380
ฑืธฎฐํ ตนทม นภธทฏ ฟิม๖

15
00:01:40,380 --> 00:01:42,535
ภ๚..ภ๚ดย ฑืณษ ศธฐ่ป็ภฯ ปำภิดฯดู
ภ พฦนซฐอตต ธ๐ธจดฯดู

16
00:01:42,535 --> 00:01:45,460
นน ธ๔ถ๓ตต ป๓ฐภบ พ๘ม๖..

17
00:01:45,460 --> 00:01:48,220
ฑฐํภว บ๑นะน๘ศฃดย ปฉฐํ ธปภฬม๖

18
00:01:48,220 --> 00:01:50,780
บ๑นะน๘ศฃดย พหม๖?

19
00:01:50,780 --> 00:01:51,900
ณื..ณื!

20
00:01:51,900 --> 00:01:53,567
มมพฦ, ฟญฐิ

21
00:02:21,980 --> 00:02:22,977
ต้พ๎ฐก

22
00:02:36,060 --> 00:02:40,137
พศณ็วฯฝลฐก ฤฃฑธ, ธปถ๕ฤฺวมถ๓ณื

23
00:02:40,740 --> 00:02:45,220
ณญ ม๖ฑ ณื ป็นซฝวฟก ภึม๖
ณป ตทภป ตนทมนภธทมฐํ

24
00:02:45,220 --> 00:02:48,220
ฟฉฑโฟก ตทภฬ พ๘ดูดฯ
ฒฯ ฝวธมฝบทดฑบ

25
00:02:48,220 --> 00:02:52,140
ดฯฐก ตนพฦฟร ถงธฆ ภงวุผญ
ฟฉฑโฟก นน วฯณชธฆ ตฮฐํฐกฐฺณื

26
00:02:52,140 --> 00:02:53,572
ฐๆฐํทฮฝแ..

27
00:02:57,220 --> 00:03:00,380
ด๕ ภฬป๓ภบ ฟภทก ธ๘ฑโดูทม

28
00:03:00,380 --> 00:03:02,672
My best to the family

29
00:04:39,620 --> 00:04:41,020
ฑอฟฑณืฟไ

30
00:04:41,020 --> 00:04:42,380
ฑืทธณืฟไ

31
00:04:42,380 --> 00:04:43,377
ธ๎ป์ภฬมา?

32
00:04:45,700 --> 00:04:49,700
นน ธ๎ป์ภฬฐว ม฿ฟไวฯม๖ พสม๖ฟไ.
พ๊ณืต้ภบ ฟ์ธฎฟกฐี วืป๓ พ๎ธฐพฦภฬดฯฑ๎ฟไ, ฑืทธมา?

33
00:04:49,700 --> 00:04:51,467
ธยพฦฟไ..ฐกม๖! ตขฤกลซ ฤฃฑธ!

34
00:04:52,580 --> 00:04:53,677
ฐจป็วีดฯดู!

35
00:05:12,860 --> 00:05:13,460
ปภฯ รเวฯวัดู!
- พฦบ..

36
00:05:13,460 --> 00:05:15,617
ฟอ!

37
00:05:17,100 --> 00:05:18,460
มฆ ปภฯภบ พฦม๗ 3ภฯภฬณช ณฒพาดยตฅ....

38
00:05:18,460 --> 00:05:24,900
ดฯฐก วืป๓ ธปวฯภดฯ, ณปฐก ณสนซ ปทวั ป็ถ๗ภฬถ๓ฐํ
มถฑ ด๚ ปทวุ บธภฬทมฐํ พศวฯด๘ ม วุบรดดู

39
00:05:24,900 --> 00:05:26,427
ฟภ, ต้พ๎ฟภผผฟไ

40
00:05:29,940 --> 00:05:31,620
ผคฦไภฮ ภภบ?

41
00:05:31,620 --> 00:05:35,620
ภ ภ฿พฦฝรภพฦฟไ.
ผคฦไภฮ ภภฬ ฟึ ภึฐฺพ๎ฟไ

42
00:05:35,620 --> 00:05:39,900
ศคภบ..ลซ ตขฤกภว ฦาด๕ตตฟไ
- ดู ต้ธฐดู

43
00:05:39,900 --> 00:05:41,060
ณสถ๛ พ๎ฟ๏ธฎม๖ พสดฯ? วใ!

44
00:05:41,060 --> 00:05:42,860
ฑื, มฆธปภบ...

45
00:05:42,860 --> 00:05:44,060
7ป์ภฬ พฦดฯธ้ พ๎ฟ๏ธฎม๖ พสมา

46
00:05:44,060 --> 00:05:48,860
ฑฝ๊, ณปฐก ภ๚ฐษ ดูฝร นวฐวฯฐลณช
ฐกม๖ฐํ ภึดูฐก 7ป์ภฬ ตศ ดฯ ภฺฝฤฟกฐิ มูผ๖ตตภึม๖

47
00:05:48,860 --> 00:05:50,380
ดจดใตต...

48
00:05:50,380 --> 00:05:52,140
ว์ภฬ ภฺฑโ! ฟนฟก!

49
00:05:52,140 --> 00:05:53,540
ว์ภฬ, ดฉฐกฟิดยม๖ บม

50
00:05:53,540 --> 00:05:54,740
นะฝบพพ

51
00:05:54,740 --> 00:05:55,860
พศณ็วัฐก ลไนฬ

52
00:05:55,860 --> 00:05:58,460
ฟไม๒ พ๎ถฐผผฟไ?
- มมพฦ, ณสดย?

53
00:05:58,460 --> 00:06:00,512
พฦฝรภพฦฟไ,ฑืณษภ๚ณษ.
- ว์ภฬ! - พศณ็

54
00:06:02,660 --> 00:06:05,815
พ๎, พฦน๖ม๖ฟอ ต ป็ภฬภว ฝรฐฃภฬ วสฟไวฯฝรดูธ้
ภ๚ดย ภแฑ๑...

55
00:06:05,815 --> 00:06:09,140
พฦดฯ! ฑฆย๚ณื, ม๖ณชฐกด๘ ฑๆฟก ต้ทถภป ปำภฬณื
นน วาฒฒ ภึพ๎ผญ

56
00:06:09,140 --> 00:06:12,134
พฦ,ถว ปทวั บฏธํภป ว฿ฑบ.. ลดภบ พ๐มฆณช ณปฐก
ณสนซ ปทวั ป็ถ๗ภฬถ๓ฐํ ม๖ภ๛วฯดยตฅ

57
00:06:12,134 --> 00:06:15,060
ลด ภิฟกผญ ฑืทฑ ธปภฬ ณชฟภดูดฯ..ฟ๔ฑโณืฟไ!
ลดตต พ๓ธถณช ฑืทฏดยตฅฟไ, พ๊ฑโวุตๅทมฟไ?

58
00:06:15,060 --> 00:06:16,620
ณญ พศฑืทก!
- ฟกภฬ..

59
00:06:16,620 --> 00:06:20,860
ธลภฯ ลดภบ มคศฎศ๗ ฐฐภบ ฐกฐิฟก ฐกมา, ฤทฦฝบ ฟภธฅยสฟก ภึดยฐลฟไ
ฑืฐอตต ธลภฯ พฦฤง, ผ๖พ๗ ฐกฑโ ภฟกฟไ

60
00:06:20,860 --> 00:06:26,857
ธลภฯ ฐฐภบ บนผพฦ ฟไฐลฦฎ ตๅธตลฉธฆ ป็ธิพ๎ฟไ, ธยม๖?
ธดบฦว มฆภฯ ตฺฟกผญ 4น๘ยฐฒจฟไ, 5น๘ยฐ ฐอตต พฦดฯฐํ 3น๘ยฐ ฐอตต พฦดฯฑธฟไ.
ธยม๖?
- ฑืธธวุ..

61
00:06:31,980 --> 00:06:33,220
ฑูตฅ..พฦฤงฟก พฦม๗ รไภดฯ

62
00:06:33,220 --> 00:06:35,180
ภฬวุวุ. ณชตต บ๑ฝมวั ม วฯฐลต็

63
00:06:35,180 --> 00:06:37,140
ฑืทธมา, พฦบธฆ ดเพฦผญ ฑืทฑ ภฏภภฺฐก มป ภึฑไวฯมา..

64
00:06:37,140 --> 00:06:39,460
ฑืทกผญ, ฑื ผคฦไภฮภบ นนมา?

65
00:06:39,460 --> 00:06:41,180
มถฑ ภฬธฅ ปภฯ รเวฯถ๓ณื
- มมณืฟไ

66
00:06:41,180 --> 00:06:47,177
ฑฆย๚ดูธ้, ผคฦไภฮ ต๛ฑโฟกดย มถฑ ภฯทฏฟไ..
- ฑืทธม๖? ฑฆย๚พฦ, ณรภๅฐํฟก ณึพ๎ตฮธถ

67
00:06:49,420 --> 00:06:51,297
นนวฯดยฐลพ฿?

68
00:06:54,820 --> 00:06:57,660
ฑืทฏธ้, ตัภป ภงวุผญ ณปฐก ภฬมฆ ฑืธธ ฐกบธฐฺณื

69
00:06:57,660 --> 00:06:58,860
พฦบ..ฑืทฏม๖ธถฟไ..

70
00:06:58,860 --> 00:07:01,460
ฑืฐล ดูฝร พศ ฐกมฎฐกผลตต ตวฟไ, นฬพศวุม๖ภพฦฟไ..

71
00:07:01,460 --> 00:07:06,140
- นฐทะ, นฬพศวุ วุพ฿ม๖..
ด๕ ฟนร๘ ฐกดษวั ฐษทฮ นูฒใฟภธถ

72
00:07:06,140 --> 00:07:10,432
ป็ถ๛วัดู ณป ต, ฦํศ๗ฝฌฐิ ลไนฬ
- ณื!

73
00:07:11,140 --> 00:07:13,900
ว์ภฬ, ฑฆย๚พฦ? ฑฆย๚ม๖?

74
00:07:13,900 --> 00:07:16,522
ฑฆย๚พฦ
- มคธปภฬม๖?

75
00:07:37,020 --> 00:07:38,260
ภ฿ตวฐก?

76
00:07:38,260 --> 00:07:41,620
ฟฯบฎวุ, ศฏป๓ภ๛ภฬพ฿.
ภฬบธดู ด๕ มมภป ผ๘ พ๘ม๖!

77
00:07:41,620 --> 00:07:44,260
ฦาด๕ฐก ธิว๔ต้ม๖ พสพาฑธณช? ณปฐก ฐกมฎฐฅฒฒ!

78
00:07:44,260 --> 00:07:47,580
ธปมถฝษวุ, ณป ฟทฟก ภฬฤฃฑธฐก พษพฦภึดูฐํ!

79
00:07:47,580 --> 00:07:49,500
ฟ์ธฎ ตภฬ พ๐มฆ ภ๚ธธลญ ฤวม๖, ทนฟภณ๋พ๎?

80
00:07:49,500 --> 00:07:50,940
ฑฝ๊..

81
00:07:50,940 --> 00:07:53,460
ธ๐ต็ฐิ ปกธฎ ม๖ณชฐกภพฦ..

82
00:07:53,460 --> 00:07:54,700
พ๎ต๐พ฿?

83
00:07:54,700 --> 00:07:57,700
มฟก ฐกทมฐํ. ภ๚ณหนไภฬณช ธธต้พ๎พ฿ม๖

84
00:07:57,700 --> 00:08:02,812
ธธพเ ฟ์ธฎถ๛ ฐฐภฬ นไธิฐํฝอดูธ้.
- ฟ์ธฎ? - ณชถ๛, ฦาด๕

85
00:08:03,780 --> 00:08:05,260
ณชดย..พ๎...

86
00:08:05,260 --> 00:08:07,700
ดูภฝฟก วิฒฒวฯตตทฯ วาฒฒ.
ด็ฝลวัลื ฑฆย๚ม๖?

87
00:08:07,700 --> 00:08:09,132
ฑืธฎฐํ ฑื ฦาด๕วัลืตต

88
00:08:09,780 --> 00:08:11,260
ฑฆย๚พฦ

89
00:08:11,260 --> 00:08:12,820
ฑืทณ ณชม฿ฟก บธตตทฯวุ

90
00:08:12,820 --> 00:08:13,817
ณชม฿ฟกบม

91
00:08:16,460 --> 00:08:18,340
ดฯฐก นบปฐขวฯดยม๖ พหพฦ

92
00:08:18,340 --> 00:08:20,392
ธปวฯม๖ธถ, ฑืณษ ศฅภฺธธ ปฐขวุ

93
00:08:37,380 --> 00:08:38,820
ว์ภฬ - ทนดฯ(ทนฟภณ๋พ๎)

94
00:08:38,820 --> 00:08:40,740
ธพภป นูฒๅณชบธณื? -ภภ

95
00:08:40,740 --> 00:08:43,100
นฎภป ฟญพ๎ณ๙ณื -ต้พ๎ฟอ

96
00:08:43,100 --> 00:08:44,097
ภภ

97
00:08:45,020 --> 00:08:49,500
นๆวุวฯทมด๘ฐว พฦดัตฅ..
-ฟภ, นฐทะ พฦดฯม๖, ฑืณษ ภ๚ณแ ธธต้ฐํ ภึพ๚พ๎, นนมป ธถฝวทก?

98
00:08:49,500 --> 00:08:50,817
ภภ, บฮลนวุ

99
00:08:53,660 --> 00:08:55,997
ฟอมเผญ ฐํธถฟ๖

100
00:08:57,140 --> 00:08:58,712
ฐวน่ -ฐวน่

101
00:09:04,740 --> 00:09:07,460
ววฐ๏วุ บธภฬดยตฅ?
-ธยพฦ... -ฟึ?

102
00:09:07,460 --> 00:09:08,980
ฝบฦฉพ๎ฦฎถ๛ ณช...

103
00:09:08,980 --> 00:09:13,900
ภบฮ ดู วุบรพ๎. ฤกทแ, ป๓ดใ
ฐฐภฬ ภึพ๎ตตบธฐํ ต๛ทฮ ภึพ๎ตตบธฐํ..

104
00:09:13,900 --> 00:09:16,140
He wants it to work. He really does.

105
00:09:16,140 --> 00:09:19,580
ณสดย? -ณชตต พหพฦ..ณปฐก ฑืธฆ ศ๛ต้ฐิ วัดูดยฐษ

106
00:09:19,580 --> 00:09:21,260
ฑืณษ ด๕ภฬป๓ พฦนซฐอตต นนตต พฦนซ ฐจมคตต ดภณฅผ๖ฐก พ๘พ๎.

107
00:09:21,260 --> 00:09:27,257
ฑืฐิ ฝศพ๎. ณปฐก พฦนซ ฐจมคตต พ๘ดูดยฐิ ฝศพ๎.
ภฬทฑ นซฐจมคภฬ ฝศพ๎. ฑืฐิ ดูพ฿

108
00:09:28,100 --> 00:09:31,060
ณป ณฒภฺ ร๋วโภฬ รึพวภฮฐกบม. - ฐํธฟฑบ

109
00:09:31,060 --> 00:09:32,297
ฟภ, ภฬทฑ!

110
00:09:33,540 --> 00:09:39,820
ด็ฝลภป ธปวัฐิ พฦดฯพ๚พ๎
ฟภ, ภฬทฑ นฬพศวุ. -ฑฆย๚พฦ.

111
00:09:39,820 --> 00:09:41,820
ณปฐก ฟไม๒ฟก นป ป๓ป๓วฯดยม๖ พหพฦ?

112
00:09:41,820 --> 00:09:43,732
นฏฑโ นซผญฟ๎ตฅ?

113
00:09:45,540 --> 00:09:46,537
ฟ์ธฎ

114
00:09:47,460 --> 00:09:48,457
พ๎?

115
00:09:51,500 --> 00:09:56,740
ป๓ป๓วฯฐํ ณชธ้ มหรฅฐจภฬ นฐนะตํภฬ ธ๔ทมฟภด๕ถ๓ฐํ..
ฑโบะภฬ ฐลม๖ฐฐพฦ...

116
00:09:56,740 --> 00:10:02,100
ภฬทฑ ปฐขวฯดยฐิ ณชปฐษฑ๎?
วั ณฒภฺถ๛ ฐแศฅวฯฐํ ดูธฅ ณฒภฺธฆ ปฐขวฯดยฐิ?

117
00:10:02,100 --> 00:10:04,777
ศฅถ๕ฝบทดฐฺม๖, พฦธถ. ณชปผ๖ตตภึฐํ พฦดาผ๖ตตภึฐํ

118
00:10:07,780 --> 00:10:10,540
ด็ฝลภบ ณปฐก นฬรฦดูฐํ ปฐขวาฒจพ฿..

119
00:10:10,540 --> 00:10:14,982
ด็ฝลธธ ศฅภฺ ฑืทธฐิ ปฐขวฯดยฐิ พฦดฯพ฿

120
00:10:24,260 --> 00:10:25,257
ทนดฯ

121
00:10:26,140 --> 00:10:27,812
นฬพศวุ.. -พฦดฯพ฿

122
00:10:29,020 --> 00:10:33,860
ภฬทธฐิ วุผญ นฬพศวฯม๖ธธ...
ณปฐก วฯฑโฝศพ๎ผญ วัฐว พฦดฯพ฿, นฯพ๎มเ

123
00:10:33,860 --> 00:10:39,620
ธธพเ ด็ฝลภฬถ๛ ฝบฦฉพ๎ฦฎฐก มคธฎวฯฑโ ภฑ๎ม๖ดย
ณป ปฐขฟก ภฬทฑ วเตฟภบ ตๆบธดูดย ฝวภฬ ธนพฦ..

124
00:10:39,620 --> 00:10:40,780
ฟ์ธฎ ธ๐ตฮธฆ ภงวุผญ

125
00:10:40,780 --> 00:10:43,300
ฟึ ด็ฝลภบ ฑืทธฐิ มคม๗วฯฐิ วเตฟวฯฐํ ฝอภบฐลพ฿?

126
00:10:43,300 --> 00:10:46,220
นฯพ๎มเ, ฑืทฏทมฐํ วัฐล พฦณฤ..

127
00:10:46,220 --> 00:10:48,817
ฐกพ฿ฐฺพ๎ -ภแฝรธธ!

128
00:10:51,860 --> 00:10:53,100
ภฬฐล

129
00:10:53,100 --> 00:10:56,380
ภฯถงนฎฟก วัดฟก ภฬฦฒมคตต มภป บ๑ฟ์ฐิตว

130
00:10:56,380 --> 00:11:01,580
ธธพเ ด็ฝลภฬ มถฑภฬถ๓ตต ด็ฝล ภฺฝลภป ภงวุผญ
ฝฏ ฐ๘ฐฃภฬ วสฟไวฯดูธ้..

131
00:11:01,580 --> 00:11:02,780
ภฬฐษ ฝแ

132
00:11:02,780 --> 00:11:03,782
ฐํธถฟ๖

133
00:11:32,860 --> 00:11:37,060
Will the rest of you gentlemen please.

134
00:11:37,060 --> 00:11:39,775
มคธปทฮ, ภฬฐว ตทภฬ ตศดูฐํ. ภ็นีภปฒจพ฿.

135
00:11:39,775 --> 00:11:42,260
พหพฦ. วฯม๖ธธ ธ๘ฐก

136
00:11:42,260 --> 00:11:44,620
ภฬฐว 4ภฮยฅธฎ ภฯภฬถ๓ฐํ!
ณส พ๘ภฬดย ฟ์ธฎตต ธ๘ฐก!

137
00:11:44,620 --> 00:11:50,980
พหพฦ, พศดูฐํ ฑูตฅ ป็มคภฬ มป ภึพ๎
ฑืทกผญ วัดภฬณช ฐกฑโฟกดย มป ฑืทธดูฐํ
- ลด ถงนฎภฬพ฿?

138
00:11:50,980 --> 00:11:52,462
ลด ถงนฎภฬ พฦณฤ.

139
00:11:53,140 --> 00:11:56,615
ภฬบม, มป ณปทม ณ๕ภธถ๓ฐํ. ทนฟภณ๋พ๎ตต ดู ลซ
พ๎ธฅภฬถ๓ฐํ! ฝบฝบทฮตต ภ฿ ม๖ณพผ๖ ภึดูฐํ!

140
00:11:56,615 --> 00:11:58,460
ณอ ด๕ภฬป๓ ณฒฦํภฬ พฦดฯพ฿.

141
00:11:58,460 --> 00:11:59,780
วฯม๖ธธ..ณป ฤฃฑธถ๓ฐํ

142
00:11:59,780 --> 00:12:03,135
ณป ภฬ นฎมฆธฆ ด๕ ภ฿พ๊ฑโวุมู ดฉฑบฐกฐก ภึดูฐํ บธดยตฅ
- ฝฌธตลฉ? พฦธถตต?

143
00:12:03,135 --> 00:12:05,620
ณสศ๑ธฆ ธธณฏถงธถดู ณปฐก ฟึ ฝฌธตลฉธฆ รฃพฦฐกพ฿วฯดยฐลพ฿?

144
00:12:05,620 --> 00:12:07,620
ฑฝ๊, ฑืฐล มมภบ ม๖ภ๛ภฬณื

145
00:12:07,620 --> 00:12:11,420
ดฉฐก ฑ๊น฿ มป ฤกฟ๖มูทก?

146
00:12:11,420 --> 00:12:13,700
ว์ภฬ, ลด นซฝผภฯภฬพ฿??

147
00:12:13,700 --> 00:12:15,020
- ปฉดถ๓ฐํ?
- ดฯฐก ป๓ฐพ๘ดูธ้ ปฉมเ

148
00:12:15,020 --> 00:12:16,540
นฐทะ! พ๐มฆ?

149
00:12:16,540 --> 00:12:19,140
- ฟภ, ถวพ฿ มฆน฿...
- พหฐฺดู

150
00:12:19,140 --> 00:12:19,220
OK, the big moment.

151
00:12:19,220 --> 00:12:20,940
Come on!

152
00:12:20,940 --> 00:12:23,422
- That's a good...
- Oh!

153
00:12:25,980 --> 00:12:27,740
ฑฝ๊, ภฬฐว ปฐขตต ธ๘วั ด๋ฟ์ภฮตฅ?

154
00:12:27,740 --> 00:12:31,220
ณื, ภ นน...รๆฐํ มป ฑธวฯทมฑธฟไ

155
00:12:31,220 --> 00:12:32,697
ฑืทก, ธปวฯทมนซณช.

156
00:12:33,780 --> 00:12:35,500
ฑื, ฑืฐิ ภฝ...

157
00:12:35,500 --> 00:12:41,220
ภฯด มคศฎศ๗ ฟฉฑโ ฟภทมฐํ ฐ่ศนวัฐว พฦดฯฟกฟไ, ปฐขตต พศว฿พ๎ฟไ
(ธลภฯพฦฤงฟก ฐฐภบ ป๓มกฐกดยฐอรณทณ..ฑืทฑฐว พฦดฯถ๓ดยถๆ)

158
00:12:41,220 --> 00:12:42,217
ภด๋ฟไ.

159
00:12:42,920 --> 00:12:45,000
พ๎ยถต็, รๆฐํธฆ มป นฐํฝอพ๎ผญฟไ.

160
00:12:45,000 --> 00:12:46,527
ธปวุบธทล.

161
00:12:47,640 --> 00:12:49,440
ฟอฟ์.

162
00:12:49,440 --> 00:12:50,920
บาฝึวฯฑบ.

163
00:12:50,920 --> 00:12:56,600
ณสตต ธ๎ณโตฺฟกดย ภ๚ทฑฐษทฮ ผำมป ฝโฐฺฑธณช
ณป ธปภป ฑโพ๏วฯทล

164
00:12:56,600 --> 00:13:00,680
ฑืทกผญ, นป นฏฐํฝอดฯ?

165
00:13:00,680 --> 00:13:01,677
พ๎...

166
00:13:05,080 --> 00:13:06,920
พ๎...ฐญพฦม๖ฟไ.

167
00:13:06,920 --> 00:13:10,880
- ฐญพฦม๖?
- ณื, ฐญพฦม๖ธฆ บะพ็นภธทมฐํ ปฐขม฿ภฬฟกฟไ

168
00:13:10,880 --> 00:13:15,040
- พ๎ต๐ผญ?
- พ๎, มฆ ฤฃฑธฐก ฐวนฐตฺฟกผญ น฿ฐ฿ว฿ตฅฟไ.

169
00:13:15,040 --> 00:13:16,960
- ฟภ, วใ
- ฤฃฑธถ๛ ภฬ ฐญพฦม๖ธฆ ธรพฦมู มภป ฑธวฯดยตฅ..

170
00:13:16,960 --> 00:13:20,640
พหภพฦฟไ, ฦไภฬฝบบฯฟก ฟรทศดยตฅ
ดฉฑธตต บะพ็นฐฺดูดย ด๑ฑภฬ พ๘ด๕ถ๓ฑธฟไ

171
00:13:20,640 --> 00:13:23,401
ณปฐก นซฝผปฐขวฯดยม๖ พหฐํฝอดฯ?

172
00:13:23,401 --> 00:13:29,599
ณป ธปภบ..ลฐฟ๎ดูธ้ วา ภฯภฬ ธนพฦม๚ฒจถ๕ดู
ธนภบ รฅภำฐจภฬ ตฺต๛ธฃฐํ ดฯ ปศฐภฬณช, ด๋วะปศฐฟกตต ฟตวโภป ณขฤฅฒจพ฿

173
00:13:31,040 --> 00:13:34,654
วฯม๖ธธ ฐญพฦม๖ธฆ ลฐฟ์ทมธ้..วืป๓ ฟทฟก บูพ๎ ภึพ๎พ฿ตว

174
00:13:34,654 --> 00:13:38,200
ธิภฬฐํ, ฐศฐิ(ป๊รฅ)วฯฐํ,
พฦฑโ ลฐฟ์ดยฐลถ๛ ดูธฆฐิ พ๘ดดู

175
00:13:38,200 --> 00:13:42,120
- ธดบดย ฐํธฃผฬณชฟไ?
- พฦม๗ฟไ, ฟกดฯ.

176
00:13:42,120 --> 00:13:43,982
นป ธิพ๎พ฿วฯม๖?

177
00:13:48,480 --> 00:13:50,520
- ฝบฦฉพ๎ฦฎ.
- พศณ็ บ๊ถ๓ภฬพ๐.

178
00:13:50,520 --> 00:13:52,840
- นซฝผ ภฯภฬพ฿?
- พ๎...

179
00:13:52,840 --> 00:13:57,160
ฑฆย๚พฦ? บฐภฯพ๘พ๎?
- นฐทะ, ฑฆย๚พฦ, บฐภฯพ๘พ๎.

180
00:13:57,160 --> 00:14:00,480
- พศฟกผญ พ๊ฑโมป วุตตตวณช?
- ฑืทณ,ฑืทณ นฐทะภฬม๖. ฤฟววมป ฒ๚ภฬทมด๘ ยภฬพ๚พ๎.

181
00:14:00,480 --> 00:14:03,640
- ฟ์ภฏณึภปฑ๎? ผณลมณึภปฑ๎?
- พ๎, ตั ดู บฮลนวฯณื

182
00:14:03,640 --> 00:14:04,960
OK.

183
00:14:04,960 --> 00:14:07,920
- ฟ์ภฏ, ย๗ฐกฟ๎ฐล ต๛ถๆวัฐล?
- Uh...

184
00:14:07,920 --> 00:14:08,917
ต๛ถๆวั ฐษทฮ.

185
00:14:13,920 --> 00:14:19,320
- ฑืทกผญ, ภฯภบพ๎ถง?
- ฟภ, พหม๖พสณช. มมภป ถงตต ภึฐํ ณชป ถงตตภึย๎

186
00:14:19,320 --> 00:14:20,160
ฑืทธม๖.

187
00:14:20,160 --> 00:14:23,642
- ผณลม วั วฌ? ตฮ วฌ?
- ตัทฮ บฮลนวฯณื

188
00:14:27,760 --> 00:14:30,097
- ฟฉฑโ.
- ฐํธถฟ๖.

189
00:14:32,960 --> 00:14:34,037
พ๎...

190
00:14:35,280 --> 00:14:38,920
ดสภบฝรฐฃฟก นๆวุวุผญ นฬพศวฯณื,
ฑูตฅ ณป ปฐขฟก ภฬฐิ มป ด๕..

191
00:14:38,920 --> 00:14:43,960
ภฺณืถ๛ พ๊ฑโวฯดยตฅฟก ภึพ๎ ฟนภวฐก ภึดูฐํ ปฐขวุผญ..
ณปธปภบ พ๓ฑผภป ธยด๋ฐํ พ๊ฑโวฯดยฐล, ณฒภฺ ด๋ ณฒภฺทฮ พ๊ฑโวฯดยฐล.

192
00:14:43,960 --> 00:14:47,320
ต้พ๎บม, ณชดย ทนฟภณ๋พ๎ฐก

193
00:14:47,320 --> 00:14:50,075
ฟ์ธฎ ป็ภฬภว นฎมฆธฆ ภฺณืฟกฐิ พ๊ฑโวฯดยฐษ พหพฦ

194
00:14:50,075 --> 00:14:50,920
พ๎..

195
00:14:50,920 --> 00:14:54,360
ณอ มคธป มมภบ ป็ถ๗ภฬพ฿, บ๊ถ๓ภฬพ๐.
ณชตต ณฮ ป๓ด็ศ๗ มมพฦวุ, ฟนภว นูธฅ ป็ถ๗ภฬฐํ

196
00:14:54,360 --> 00:14:57,800
ภด๋ทฮ ภฺณืธฆ บ๑ณญวฯดยฐิ พฦดฯพ฿, ดม๖

197
00:14:57,800 --> 00:15:02,400
ทนพ๎ณ๋พ๎ฟอ ณช..ด็ฝลภฬ ภฬศฅ วั ตฺทฮ

198
00:15:02,400 --> 00:15:06,080
ภฺณืฐ๚ ฟ์ธฎ ตั ป็ภฬฟกผฑ พ๎ถฒ ภฯตต ภึพ๎ผฑ พศตว

199
00:15:06,080 --> 00:15:11,480
ฝบฦฉพ๎ฦฎ, ลดภป มฆฟวฯฐํดย ทนฟภณ๋พ๎ฟอ
ณช ป็ภฬฟกดย พฦนซ ภฯตต พ๘พ๎

200
00:15:11,480 --> 00:15:13,440
I didn't say there was.

201
00:15:13,440 --> 00:15:19,160
ภฺณืตต ธํน้วฯฐิ พหม๖พสณช, ภฺณืฐก
รึฐํภว พฦบฐก ตวทมฐํ ณ๋ทยวฯดยฐษ

202
00:15:19,160 --> 00:15:21,280
นซฝผ ภฯภฬ ภึด๕ถ๓ตต..

203
00:15:21,280 --> 00:15:25,800
ฑื ธปภบ ภฺณืถ๛ ทนฟภณ๋พ๎ ตัภฬผญ
ภฺมึ พ๊ฑโตตวฯฐํ ภฺมึ ธธณญดูดย ธปภฬฑโตต วฯม๖

204
00:15:25,800 --> 00:15:29,560
วฯม๖ธธ, ณชดย พฦม๗ตต ภฺณืฐก
ณป พฦณปถ๛ ฑืธธ ธธณตภธธ้ วฯณื

205
00:15:29,560 --> 00:15:32,000
Until we sort things out

206
00:15:32,000 --> 00:15:32,880
ทนฟภณ๋พ๎ตต พฦณช? ภฺณืฐก ฟฉฑโฟยฐษ?

207
00:15:32,880 --> 00:15:38,877
ฑืณเฐก พหต็, ธ๐ธฃต็ ป๓ฐภฬ พ๘ณื. ฑืฐิ ม฿ฟไวัฐิ พฦดฯม๖
บฮลนวฯฐวตฅ ณป พฦณปธฆ ฑืธธ ธธณชฐิ,วาผ๖ ภึฐฺณช?

208
00:15:42,960 --> 00:15:44,537
ฑืทธฐิ วฯฐฺณื.

209
00:15:46,480 --> 00:15:49,120
ฟภ, ภ฿ตฦณื. ฐํธฟฑบ.

210
00:15:49,120 --> 00:15:54,635
ฟภดร ภ๚ณแฟก ถ๓ฝบบฃฐกฝบฟก ป็พ๗ นฬฦรย๗ ฐฃดูณื
มคธป ฐฦมควฯฑไ ฝศม๖ธธ..

211
00:15:54,635 --> 00:15:56,355
- ณป ธป พหฐฺม๖?
- นฐทะ

212
00:15:56,355 --> 00:15:57,417
ฐํธฟณื.

213
00:15:58,200 --> 00:16:00,632
มคธปทฮ ฐํธฟณื.

214
00:16:29,040 --> 00:16:32,427
มป ธธณชม๖, ฑวัภฯภฯผผ. บฃฐึฝบ
- บฮลนวฯณื

215
00:16:51,205 --> 00:16:53,358
บฃภฬฑ 4ฐณ, ลฉธฒฤกม๎ น฿ถ๓ผญฟไ

216
00:16:55,360 --> 00:16:57,675
- ณื, มถฝษวฯผผฟไ ธนภฬ ถ฿ฐลฟ๖ฟไ
- ฐํธถฟ๖ฟไ

217
00:16:57,675 --> 00:17:01,837
- มมภบวฯท็ บธณปผผฟไ
- ฑืยสตตฟไ -ฐจป็วีดฯดู

218
00:17:02,640 --> 00:17:03,637
ดฉฑธภึพ๎ฟไ?

219
00:17:10,600 --> 00:17:11,597
ทนดฯ? ด็ฝลภฬพ฿?

220
00:17:33,680 --> 00:17:34,677
ทนดฯ?

221
00:17:41,400 --> 00:17:42,760
ทนดฯ?

222
00:17:42,760 --> 00:17:43,757
ทนดฯ?

223
00:17:45,600 --> 00:17:48,652
ภฬทฑ ผผป๓ฟก, ทนดฯ, ภฯพ๎ณช!

224
00:17:50,400 --> 00:17:52,560
พ๎ผญ, พ๎ผญ, พ๎ผญ!! ทนดฯ!

225
00:17:52,560 --> 00:17:54,612
ผีต้พ๎! ฒฤยฆธถ!

226
00:17:55,480 --> 00:17:57,530
- ผีต้พ๎!
- นฐทฏณชมึฝรมา!

227
00:17:57,530 --> 00:17:58,040
ฤฎฟกผญ ถณพ๎ม๖ฝสฝรฟภ!

228
00:17:58,040 --> 00:18:02,040
- มฆฐก พศว฿พ๎ฟไ.
- ผีต้พ๎! พ๎ผญ!

229
00:18:02,040 --> 00:18:03,037
รตรตศ๗!

230
00:18:03,720 --> 00:18:05,355
- ผีต้พ๎!
- มฆ ธปมป ต้พ๎บธผผฟไ!

231
00:18:05,355 --> 00:18:06,720
- พตๅทม, ด็ภๅ!
- มฆ ธปมป ต้พ๎บมฟไ!

232
00:18:06,720 --> 00:18:10,080
- พตๅทม! ด็ภๅ!
- มฆธปมปต้พ๎บมฟไ!

233
00:18:10,080 --> 00:18:11,640
นซธญ ฒพ๎!

234
00:18:11,640 --> 00:18:12,637
ด็ภๅ!

235
00:18:13,800 --> 00:18:15,240
ผี ต้ฐํ!

236
00:18:15,240 --> 00:18:16,242
ผีต้พ๎!

237
00:18:17,480 --> 00:18:18,320
ผีต้พ๎!

238
00:18:18,320 --> 00:18:19,892
ณ๔ฐิ! ด๕ ณ๔ฐิต้พ๎!

239
00:18:21,400 --> 00:18:23,312
มฆฐก วัฐิ พฦดีดฯดู.

240
00:18:33,840 --> 00:18:35,652
มจภๅ!! ฟฉฑโทฮ ฦขพ๎ฟอ!!

241
00:18:41,400 --> 00:18:42,397
ภโพฦ!!

242
00:19:10,320 --> 00:19:13,232
ถูพ๎, ผญยสภธทฮ ฐฌพ๎!!

243
00:19:34,960 --> 00:19:35,957
ธุร็!

244
00:19:53,640 --> 00:19:56,362
พศภธทฮ ต้พ๎ฐก!

245
00:20:05,440 --> 00:20:07,012
ฐๆย๛ภฬดู! ฒฤยฆธถ!

246
00:20:18,680 --> 00:20:23,642
- นฎภฬ ภแฐๅพ๎! พศฟก ภึพ๎!
- มจภๅ!

247
00:20:36,080 --> 00:20:37,892
ภฬป๓พ๘ภฝ! ม๘ภิวัดู!

248
00:20:39,880 --> 00:20:42,122
บธฟฉ?

249
00:20:43,360 --> 00:20:44,932
ป็ถ๓มณพ๎.

250
00:20:45,600 --> 00:20:47,920
มฆฑโถ๖, ตตธมฐฌพ๎.

251
00:20:47,920 --> 00:20:50,782
ฟฉฑโดย 103, ฟ๋ภวภฺฐก ป็ถ๓มณดู.

252
00:22:05,920 --> 00:22:08,162
- ณื
- ลด, พฦบพ฿.

253
00:22:09,200 --> 00:22:10,680
พ๎ต๐ดฯ?

254
00:22:10,680 --> 00:22:13,240
พ๖ธถ มฟก ภึพ๎ฟไ.
มฆ ณ๋ถ๕ป๖ ฝบฟลอ รฃภธทฏ ฟิพ๎ฟไ

255
00:22:13,240 --> 00:22:15,240
ศฅภฺดฯ?

256
00:22:15,240 --> 00:22:18,160
ฝบฦฉพ๎ฦฎดย ถ๓ฝบบฃฐกฝบฟก ฐฌพ๎ฟไ? ฟึฟไ?

257
00:22:18,160 --> 00:22:20,560
ธปวุมูฐิ ภึดดู.

258
00:22:20,560 --> 00:22:21,557
พฦบ?

259
00:22:24,160 --> 00:22:25,960
พฦบ, นซฝผภฯภฬผผฟไ?

260
00:22:25,960 --> 00:22:30,240
ฒ๛ย๏วั ภฯภฬ ภฯพ๎ณตพ๎..ดฯฐก รนน๘ยฐทฮ
ต้พ๎มึพ๚ภธธ้ วัดดู

261
00:22:30,240 --> 00:22:31,432
ณื พ๖ธถ...

262
00:22:33,160 --> 00:22:34,402
มืพ๚ดดู..

263
00:22:35,600 --> 00:22:37,760
ดฉฐก ป์วุว฿พ๎..

264
00:22:37,760 --> 00:22:39,477
ณป มฟกผญ.

265
00:22:41,000 --> 00:22:46,997
ณปฐก วัมรณทณ ฒูธ็ณ๙ด๕ฑธณช
ฟึ, ดฉฐกว฿ดยม๖ ธ๐ธฃม๖ธธ รฃพฦณพฒจถ๕ดู

266
00:22:48,280 --> 00:22:49,720
ภ฿ ต้พ๎ถ๓, ลด

267
00:22:49,720 --> 00:22:52,560
- ดฉฐก นนถ๓ฐํ ธปวฯต็ม๖, ภด๋ นฯม๖ธปฐลถ๓
- ฝศพ๎ฟไ

268
00:22:52,560 --> 00:22:55,640
- ต้พ๚ม๖?
- ดูภฝฟก ฟฌถ๔วา นๆนภป รฃพฦบธธถ..

269
00:22:55,640 --> 00:22:57,355
- พฦบ?
- ธพ ดดศ๗ ธิพ๎ถ๓.

270
00:22:57,355 --> 00:22:58,840
- พฦบ?
- ป็ถ๛วัดู

271
00:22:58,840 --> 00:22:59,837
ภแฑ๑ธธฟไ!

272
00:23:14,880 --> 00:23:18,697
ภฬฐล ฒภ ศฎภฮวฯตตทฯวุ, พหฐฺณช?

273
00:23:40,200 --> 00:23:43,560
ตตร๚ทฏ ฐๆป็ดิ, ฟ๋ภวภฺ ภฬธงภบ
บ๊ถ๓ภฬพ๐ นะฝบภิดฯดู.

274
00:23:43,560 --> 00:23:44,520
ภฬ ป็ถ๗ภฮฐก?

275
00:23:44,520 --> 00:23:45,517
ณื.

276
00:23:47,160 --> 00:23:48,157
ภฬ ณฒภฺฐอภฬ พฦดฯฑบ.

277
00:23:52,720 --> 00:23:54,280
ภฺณื ฐๆฐต้ภฬ พ๎ถปฐิ ฝลฐํธฆ นพาม๖?

278
00:23:54,280 --> 00:23:58,915
ฝลฐํ ภศญธฆ นพาฝภดฯดู. บธฐํผญฟก ต๛ธฃธ้
ฟฉผบภฬ "ณฏ มืภฬทมฐํวุฟไ! ณฏ มืภฬทมฐํ!"ถ๓ฐํ ผาธฎธฆ ม๚ทถดูฐํวีดฯดู.

279
00:23:58,915 --> 00:24:02,280
วววุภฺดย ทนฟภณ๋พ๎ ผผภฮฦฎ มธ ภิดฯดู.

280
00:24:02,280 --> 00:24:04,600
วววุภฺภว ฝลบะม๕ฟก ภึดย มึผาทฮ ฟฌถ๔ภป ร๋ว฿ฝภดฯดู

281
00:24:04,600 --> 00:24:07,080
วววุภฺภว ตภบ ฝลบะม๕ ป๓ มึผาฟก ภึพ๚ภธณช
ณฒฦํภบ ม๗ภๅภฯทฮ ถ๓ฝบบฃฐกฝบฟก ฐก ภึฝภดฯดู

282
00:24:07,080 --> 00:24:09,160
ณฒฦํภบ, พ๎, รน บ๑วเฑโทฮ ตนพฦฟภฐฺดไดฯดู.

283
00:24:09,160 --> 00:24:10,400
ธ๑ฐภฺดย?

284
00:24:10,400 --> 00:24:11,480
นๆน ฤซธถ๓ฟกผญ ฐวม๚ธธวั ฐอภบ พ๘พ๚ฝภดฯดู

285
00:24:11,480 --> 00:24:13,600
ศด๋ฦ๙ฟก ต๎ทฯตวม๖ พสภบ ผ๖ฝลน๘ศฃฐก ภึดยตฅ

286
00:24:13,600 --> 00:24:15,440
ศฎภฮวฯตตทฯ วฯฐฺฝภดฯดู

287
00:24:15,440 --> 00:24:18,160
ภฬ ศด๋ฦ๙ต้ ตัดู ศฎภฮวฯตตทฯ,
พฯศฃศญตศ ตฅภฬลอต้ตต ธ๐ตฮ ศฎภฮวุ

288
00:24:18,160 --> 00:24:21,120
ณชดย ภฬ ตฮ ป็ถ๗ภว...

289
00:24:21,120 --> 00:24:25,920
ล๋ศญณปฟช, นฎภฺณปฟช, ภฬธภฯ
ธ๐ต็ ล๋ฝลณปฟชภฬ วสฟไวฯณื

290
00:24:25,920 --> 00:24:29,257
ณฏยฅ, ฝรฐฃ, ล๋ศญฝรฐฃ ธ๐ตฮ

291
00:24:34,720 --> 00:24:36,280
ภฬฐอตต ม๕ฐลนฐทฮ ณึฐิ

292
00:24:36,280 --> 00:24:38,572
ณึตตทฯวุ

293
00:24:50,880 --> 00:24:52,312
นฎมฆ ภึภธฝรณชฟไ?

294
00:24:53,960 --> 00:24:54,957
ธภภึฑบ.

295
00:24:55,520 --> 00:24:57,840
ภฬ ป็ฐวภบ ว๖ภ็ พฦม๗ตต มถป็ ม๘วเม฿ฟก ภึฝภดฯดู..

296
00:24:57,840 --> 00:25:00,920
พฦฤงบฮลอ มถป็ฐต้ภฬ ป็ฐว ว๖ภๅฟก
ตตย๘วุภึภธณช พฦม๗ ป็ฐว วุฐแ ม฿ฟก ภึฝภดฯดู

297
00:25:00,920 --> 00:25:06,917
ฐๆย๛ร๘ภบ พฦม๗ ภฬ ฐวนฐ ณปฟกผญ นซฝผ ป็ฐวภฬ ภฯพ๎ณตดยม๖
มคฝฤภธทฮ น฿วฅวฯม๖ดย พสพาม๖ธธ, ฟภดร พฦฤงม๎ภฝ วั ฟฉผบภว
ฝรฝลภฬ น฿ฐ฿‰็ดูฐํ วีดฯดู.

298
00:25:08,320 --> 00:25:13,120
บ๊ถ๓ภฬพ๐ นะฝบดย ภฬ พฦฦฤฦฎภว ผาภฏมึภฬธ็
ป็ธมวั วววุภฺภว ภ ณฒฦํภฮ ฐอภธทฮ พหทมมณฝภดฯดู.

299
00:25:13,120 --> 00:25:15,000
- ดฉฑธผผฟไ?
- ณชพ฿

300
00:25:15,000 --> 00:25:17,400
- ณส ม๖ฑ ดบฝบฟก ณชฟภฐํภึพ๎
- ณปฐก วัฐิ พฦดฯพ฿, ป๙

301
00:25:17,400 --> 00:25:19,480
ด็ฟฌศ๗ ณืฐก พศว฿ม๖, ฑฆย๚พฦ?

302
00:25:19,480 --> 00:25:21,280
ม๖ฑ ลไณขฑผทฮ ณปทมฐฅฒจพ฿

303
00:25:21,280 --> 00:25:23,840
- น๘ศฃดย พฦม๗ ฑืด๋ทฮ ถศฐฐณช?
- พ๎, นฐทะ, พฦม๗ ฑืด๋ทฮ ถศฐฐม๖

304
00:25:23,840 --> 00:25:27,277
- ดูฝร ฟฌถ๔วฯม๖
- ธ๖ มถฝษวุ

305
00:25:30,760 --> 00:25:33,440
ฟฉฑโฐก ฟ์ธฎฐก ฟ๋ภวภฺธฆ ณ๕ฤฃ ฐ๗ ภิดฯดู.

306
00:25:33,440 --> 00:25:34,720
ฐลภว ภโพาพ๚ดยตฅ..

307
00:25:34,720 --> 00:25:39,400
พ๎, ภฬ รัภบ..ฟ๋ภวภฺฐก ฟ์ธฎ ฐๆฐ ม฿
วัธํภว รัภป ลปร๋ว฿พ๚ฝภดฯดู.

308
00:25:39,400 --> 00:25:40,280
ฟ๋ภวภฺฐก รัภป ฐกม๖ฐํ ภึพ๚พ๎?

309
00:25:40,280 --> 00:25:41,560
ฑูตฅ ฝ๎ม๖ดย พสพาฐํ?

310
00:25:41,560 --> 00:25:42,557
ณื.

311
00:25:49,600 --> 00:25:52,200
ว๏ธฎฤ฿ลอดย? พฦนซฐอตต บธม๖ ธ๘ว฿ณช?

312
00:25:52,200 --> 00:25:56,157
ว๏ธฎฤ฿ลอดย พฦนซฐอตต บธม๖ ธ๘ว฿ดูฐํ วีดฯดู.

313
00:26:02,200 --> 00:26:03,920
ฟ๋ภวภฺภว ฝวทยภฬ ธลฟ์ มมฑธธธ

314
00:26:03,920 --> 00:26:04,917
วฯม๖ธธ

315
00:26:06,480 --> 00:26:09,157
ฐ๘ฑโ ม฿ภธทฮ ฐฉภฺฑโ ป็ถ๓มณภปธฎดย พ๘ม๖

316
00:26:09,960 --> 00:26:12,107
ภฬ ฦฎทฐภป ฤกฟ์ตตทฯ.

317
00:27:21,760 --> 00:27:25,760
ด็ฝลภว พฦณปฐก ฟึ นะฝบพพธฆ
รฃพฦฐฌพ๚ดยม๖ พฦฝรดยฐล ภึภธฝสดฯฑ๎?

318
00:27:25,760 --> 00:27:27,760
พฦดฯฟไ, ธ๐ธจดฯดู

319
00:27:27,760 --> 00:27:30,680
ภ฿พฦฝรดูฝรวว ฑืต้ภว ต ถงนฎฟก
ตัภบ ธธณชฑโตต ว฿ฝภดฯดู.

320
00:27:30,680 --> 00:27:34,400
พ๎..ฑืทฑตฅ นะฝบดย ฤฃฑธฐฐ่
ภฬป๓ภป ฟ๘ว฿ด๘ฐล ฐฐฝภดฯดู

321
00:27:34,400 --> 00:27:39,680
มฆฐก นะฝบฟกฐิ ภฬ นฎมฆทฮ ธปวาฐิภึพ๎ผญ รฃพฦฐฌพ๚ฝภดฯดู
ภฬ นฎมฆฟก ด๋วุผญ ฑืณเ ฝบฝบทฮ ฑืธธ ฑซทำฑๆ นูทจพ๎ฟไ

322
00:27:39,680 --> 00:27:42,200
ฑืทกผญ, ด็ฝล ปฐขภบ ฑืณเฐก
นะฝบภว มฟกผญ นป ว฿ภปฒจถ๓ ปฐขวฯฝสดฯฑ๎?

323
00:27:42,200 --> 00:27:44,160
- ภ฿..ธ๐ธฃฐฺณืฟไ
- ม๖ฑ นนวฯดยฐลมา?

324
00:27:44,160 --> 00:27:47,040
ฝบฦฉพ๎ฦฎ? ฟึ ภฬต้ภฬ ฟ์ธฎ พ๖ธถภว
นฐฐวภป ตฺม๖มา?

325
00:27:47,040 --> 00:27:48,037
พฦ, ลด
00:27:51,360 -- 00:27:52,890
ผผภฮฦฎ มธ พ็

326
00:27:49,960 --> 00:27:52,360
- วมทฉลฉ ตตร๚ทฏภิดฯดู.
- นะฝบภิดฯดู.

327
00:27:52,360 --> 00:27:54,000
มฆ ภฬธงภบ นะฝบฟกฟไ.

328
00:27:54,000 --> 00:27:56,720
ภแฝร ฝรฐฃมป ณป มึฝวผ๖ ภึภธฝสดฯฑ๎?
ธ๎ฐกม๖ นฐพ๎บธฐํ ฝอภบฐิ ภึฝภดฯดูธธ

329
00:27:56,720 --> 00:27:59,675
ดฉฐก ภฬทฑ มภป ว฿ดยม๖ ฟึ นฟกผญ
รฃพฦบผ ปฐขภบ พศวฯฐํ

330
00:27:59,675 --> 00:28:01,795
ฟึ ฟ์ธฎ มฟกผญ พศฟกผญ
ภฬทธฐิ ผญผบฐลธฎดยฐลมา?

331
00:28:01,795 --> 00:28:04,040
ฑืณษ รฃฑโธธวุผญ ฑธผำฝรลณ ผ๘ พ๘ฝภดฯดู

332
00:28:04,040 --> 00:28:08,400
วสฟไวๅ ดผญธฆ ภงวุผญ
ด็ฝลฐ๚ ภฬบะฟกฐิ ธ๎ฐกม๖ธฆ นฐพ๎บมพ฿วีดฯดู.

333
00:28:08,400 --> 00:28:11,280
ภ๚ศ๑ พ๖ธถดย ฑืณษ พฦบธฆ บธทฏฐฃ ฐอ ปำภฬฟกฟไ
ภ๚ตต ฟึภฮม๖ดย ธ๔ถ๓ฟไ

334
00:28:11,280 --> 00:28:14,040
พฦธถ ภ๚ ถงนฎฟก, มฆ พ๊ฑโธฆ วฯทมฐํ ฐกผฬฐฺมา

335
00:28:14,040 --> 00:28:16,280
ภฬบมฟไ, ภฬฐว ฑืณษ...

336
00:28:16,280 --> 00:28:18,097
พฦบฐก วัฐิ พฦดฯฟกฟไ..

337
00:28:18,800 --> 00:28:22,315
- พฦบฐก วัฐิ พฦดฯฟกฟไ, พฦดฯถ๓ฑธฟไ..ภด๋ทฮ ฑืทฒธฎฐก พ๘พ๎ฟไ..
- ภฬธฎฟภณสถ๓ ลด..

338
00:28:22,315 --> 00:28:23,522
ตฦพ๎ฟไ!

339
00:28:30,000 --> 00:28:31,432
พฦบดย พ๖ธถธฆ นซรด พฦณขฐํ ป็ถ๛ว฿พ๎ฟไ

340
00:28:32,880 --> 00:28:34,887
ฑืฐิ มฆฐก พฦดย ภบฮฟกฟไ

341
00:28:43,400 --> 00:28:44,480
มฆน฿..

342
00:28:44,480 --> 00:28:48,157
ฑืฐว มฆฒจถ๓ฑธฟไ, ฟ์ธฎ พ๖ธถฐอภฬ พฦดฯฟกฟไ

343
00:28:48,920 --> 00:28:50,017
ฝวทสวาฒฒฟไ

344
00:29:40,520 --> 00:29:41,717
ฐํภฮภว ธํบนภป บ๗ดฯดู

345
00:29:42,440 --> 00:29:45,880
- ฟภ, ภฬทฑ..
- ภฬธฎฟภฝรมา, มฟก ด๋ทมดู ตๅธฎฐฺฝภดฯดู.

346
00:29:45,880 --> 00:29:50,507
ธธพเ นนถ๓ตต มภฐกดยฐิ ภึภธฝรธ้, พฦนซฐลถ๓ตต..

347
00:29:51,840 --> 00:29:55,040
นน..ภฬฐิ ตตฟ๒ภฬ ตษ มู ธ๐ธฃม๖ธธ..

348
00:29:55,040 --> 00:29:59,360
ธ๎ ณโภฟก ฦฤธฎฟอ ภฬฝบลบบาฟกผญ ภฯพ๎ณญ ภฯ พฦฝรมา?
บ๊ถ๓ภฬพ๐ภฬ ฐกมทต้ภป ฑธว฿มา

349
00:29:59,360 --> 00:30:02,880
นฐทะ พหมา, ภฬ ป็ฐวฐ๚ ฟฌฐผบภฬ ภึพ๎บธภิดฯฑ๎?

350
00:30:02,880 --> 00:30:06,960
ฑื, ภฺผผศ๗ดย พหม๖ ธ๘วฯม๖ธธ, วฯม๖ธธ

351
00:30:06,960 --> 00:30:11,520
ธนภบ ป็ถ๗ต้ภฬ มืพ๚มา, ฑืทฏธ้ ม๖ฑ ภฯภบ พฦธถตต..

352
00:30:11,520 --> 00:30:13,960
ฑืทกผญ ธปวฯฐํภฺ วฯดย ธปพธภฬ..

353
00:30:13,960 --> 00:30:16,080
ภ๚ดย ม๖ฑ ธลฟ์ ภงว่วั ณฒภฺธฆ ยัฐํภึฑบฟไ

354
00:30:16,080 --> 00:30:17,077
พฦดฯฟไ!

355
00:30:17,640 --> 00:30:19,400
บ๊ถ๓ภฬพ๐ภบ ภงว่วั ป็ถ๗ภฬ พฦดีดฯดู

356
00:30:19,400 --> 00:30:22,400
The world he lives in is

357
00:30:22,400 --> 00:30:24,360
บ๊ถ๓ภฬพ๐ภบ ฐกมทภป ธลฟ์ พฦณขฐํ ป็ถ๛วีดฯดู

358
00:30:24,360 --> 00:30:27,680
วฯม๖ธธ ฑืดย ภ๛ภฬ ธนมา..

359
00:30:27,680 --> 00:30:28,677
พหฐฺฝภดฯดู..

360
00:30:38,680 --> 00:30:41,120
ฝรฝลภป 3น๘ นๆภธทฮ พศฤกวุ

361
00:30:41,120 --> 00:30:44,080
ฐกธฃฝรพฦพพ, พ๎..มภธทฮ ตนพฦฐกตตทฯ วฯผผฟไ

362
00:30:44,080 --> 00:30:45,177
ฐจป็วีดฯดู

363
00:32:26,680 --> 00:32:28,360
ภฬ ณฒภฺดย ภฏทษฐ๚ตต ฐฐดูณื

364
00:32:28,360 --> 00:32:29,600
21ป์ฟก

365
00:32:29,600 --> 00:32:30,800
ภิด๋ธฆวฯฐํ ฑบด๋ฟก ภึพ๚ฐํ

366
00:32:30,800 --> 00:32:31,760
23ป์ฟก

367
00:32:31,760 --> 00:32:33,240
ฦฏผ๖บฮด๋ฟก ต้พ๎ฐฌม๖

368
00:32:33,240 --> 00:32:34,360
ฑืธฎฐํ ป็ถ๓มณพ๎

369
00:32:34,360 --> 00:32:38,360
บนนซ ฑโทฯตต พ๘ฐํ, มฆด๋ ฑโทฯตต พ๘พ๎
พฦนซฐอตต! พฦนซฐอตต พ๘พ๎!

370
00:32:38,360 --> 00:32:40,080
บ๔พ๎ธิภป ฐฃรธรณทณ บธภฬณืฟไ

371
00:32:40,080 --> 00:32:42,560
ดูธฅ ฟ๋ภวภฺฐก ภึฑโ ภฑ๎ม๖ดย
ฟ์ธฎฐก ภฬ ณฒภฺธฆ ภโพฦณ๕พฦพ฿วัดู

372
00:32:42,560 --> 00:32:43,960
ฑืทกผญ, ภฬ ฐ่ศนภบ ฑื ณฒภฺธฆ ภโฑโภงวั รึผฑภว นๆนภฬดู

373
00:32:43,960 --> 00:32:45,360
ฑืภว ตฐ๚ ป็ธมวั วววุภฺ.

374
00:32:45,360 --> 00:32:48,200
ณฒฦํ(ฐกธฃฝรพฦ)ฐก ธปวฯฑๆ
ตฐ๚ ธลฟ์ ป็ภฬฐก ฐกฑ๕ดูวฯด๕ฑบ

375
00:32:48,200 --> 00:32:49,240
ตฟกฐิ วๅฝลภ๛ภฬม๖

376
00:32:49,240 --> 00:32:51,600
ฑืทฏดฯ ตภป ฐกฑ๎ภฬผญ ฐจฝรวฯฑๆ นูถ๕ดู

377
00:32:51,600 --> 00:32:54,040
พ๎ต๐ฐกดยม๖, ดฉฑธถ๛ ภศญวฯดยม๖
ดฉฑธถ๛ พ๊ฑโวฯดยม๖, ภบฮ!

378
00:32:54,040 --> 00:32:55,480
ธมฤกม๖ ธปภฺฐํ, พหฐฺณช?

379
00:32:55,480 --> 00:32:59,200
ฑืทกผญ ภฬฐิ ฟ์ธฎฐก ฑืธฆ รฃภป
ฟฯบฎวั ฑโศธภฬดู

380
00:32:59,200 --> 00:33:00,480
ฐๆย๛ผญ ผญณปฟก วววุภฺภว ย๗ทฎภฬ ภึณช

381
00:33:00,480 --> 00:33:02,480
ณื, นๆฑ ธท ฐ฿ภฮตวผญ ต้พ๎ฟิฝภดฯดู

382
00:33:02,480 --> 00:33:04,560
- ผีวฯณช ด๋ม๖ พสฐํ ฑืด๋ทฮ ภึพ๎ฟไ
- มมพฦ

383
00:33:04,560 --> 00:33:06,317
ฐกธฃฝรพฦ, ฝบนฬฝบ

384
00:33:06,920 --> 00:33:10,795
ฐกผญ ย๗ธฆ มถป็วฯม๖, GPSธฆ ดูฟ๎ทฮตๅวุผญ
พ๎ต๐ธฆ พ๐มฆ ฐฌดยม๖ ศฎภฮวฯฐํ

385
00:33:10,795 --> 00:33:12,840
ฐทรภึดยม๖ ศฎภฮวฯภฺฐํ

386
00:33:12,840 --> 00:33:17,092
นนฐก พ๎ถปฐิ ‰็ดยม๖ รฃพฦบธภฺฐํ

387
00:33:19,200 --> 00:33:21,120
ธท ต้พ๎ฟิฝภดฯดู.

388
00:33:21,120 --> 00:33:22,552
ฑืทณ ฐกภฺฐํ

389
00:33:36,320 --> 00:33:37,417
ต๛ถ๓ฟภฝรมา

390
00:33:51,080 --> 00:33:52,160
ฑืทก, ภฬฐิ ภบฮดู นซฝผ ภฯภฬถ๘ดฯฑ๎?

391
00:33:52,160 --> 00:33:55,760
- พ๎ถฒณ๐ภฬ ภรณธฆ มืฟฉน๖ทศพ๎
- ฝษม๕ภฬม๖

392
00:33:55,760 --> 00:33:56,840
ฑืทก ธยพฦ

393
00:33:56,840 --> 00:33:57,837
ฝษม๕ภฬม๖

394
00:34:08,320 --> 00:34:11,420
- วววุภฺ ฟฉผบภว ย๗ฟกผญ ภฯพ๎ณญฐว พฦดฯมา? ฑืมา?
- พฦณฤ, ฑื ณฒภฺ มฟกผญม๖

395
00:34:11,420 --> 00:34:13,540
ภ฿‰็ณืฟไ, ตฺรณธฎ ป๕ย๗วฯดยฐิ มคธป ฝศฐลต็ฟไ

396
00:34:13,540 --> 00:34:14,660
วว

397
00:34:14,660 --> 00:34:19,287
ถณพ๎มฎณชฐฃ ป์มก มถฐขต้
ฑืธฎฐํ ฟชฐฟ๎ พ๎ถฒฐอต้.

398
00:34:21,300 --> 00:34:22,940
พ๎ถฒ GPSบฮลอ วฯฝวทกฟไ?

399
00:34:22,940 --> 00:34:23,980
ณฒภฺ ฐอ

400
00:34:23,980 --> 00:34:27,032
- ณฒภฺฐอภป ฟ์ผฑภธทฮ วฯม๖
- ภฬยสฟก ภฬฐิ วววุภฺ ย๗ทฎภิดฯดู

401
00:34:48,980 --> 00:34:54,977
ตตด๋รผ นป วฯทมฐํ ฟฉฑโธฆ ฐฃฐลพ฿,ทนฟภณ๋พ๎

402
00:34:59,540 --> 00:35:00,820
ฝวทสวีดฯดูธธ

403
00:35:00,820 --> 00:35:03,220
ทฮฝบฟฃมฉทนฝบ ฐๆย๛รป มถป็ฐ ธปทนธฎภิดฯดูธธ

404
00:35:03,220 --> 00:35:06,020
ฝวมพภฺ มถป็ธฆ วฯฐํ ภึดยตฅ

405
00:35:06,020 --> 00:35:08,780
ภฬ ฟฉผบภป บปภ๛ภฬ ภึภธฝสดฯฑ๎?

406
00:35:08,780 --> 00:35:09,580
พฦดฯฟไ

407
00:35:09,580 --> 00:35:12,820
- พ๎มฆนใ 10ฝรฐๆฟก ฟฉฑโฟก ฟิพ๚ฝภดฯดูธธ
- ฑืทฏธ้ ฑื ถง มฆฐก ภึพ๚ดยตฅ

408
00:35:12,820 --> 00:35:14,020
บปภ๛ภบ พ๘ณืฟไ

409
00:35:14,020 --> 00:35:15,540
มฆฐก ฑโพ๏ ธ๘วาธฎดย พ๘ฐลต็ฟไ

410
00:35:15,540 --> 00:35:18,700
ฟฉฑโฐก ฑืทธฐิ ธลป๓ภฬ มมภบ
มึภฏผาตต พฦดฯฑธฟไ, มฆ ธปถๆ พฦฝรมา?
(ผีดิภฬ ภ๛พ๎ ฑโพ๏ภป ธ๘วา ธฎดย พ๘ดูดยธป)

411
00:35:18,700 --> 00:35:20,140
ภฬบม, ป็ถ๓!

412
00:35:20,140 --> 00:35:22,477
ฝวทสวาฒฒฟไ, ภ๚ตต วา ภำนซฐก ภึพ๎ผญฟไ~

413
00:35:26,060 --> 00:35:27,057
พฦธธดู

414
00:35:31,260 --> 00:35:32,380
ฝวทสวีดฯดู

415
00:35:32,380 --> 00:35:34,580
ทฮฝบพุมฉทนผญ มถผญฐ ธปทนธฎภิดฯดู.

416
00:35:34,580 --> 00:35:37,820
ธลภๅ ณป บธพศ ฤซธถ๓ฐก ภตฟวฯณชฟไ,
พฦดฯธ้ ฑืณษ บธฟฉมึฑโฝฤภธทฮ ผณฤกวัฐวฐกฟไ?

417
00:35:37,820 --> 00:35:39,442
นฐทะ, ภตฟวฯมา

418
00:35:40,180 --> 00:35:41,380
ต๛ถ๓ฟภผผฟไ.

419
00:35:41,380 --> 00:35:43,420
พ๎มฆภฺ ณ์ศญบปภป ฐกม๖ฐํ ฐ่ฝสดฯฑ๎?

420
00:35:43,420 --> 00:35:45,060
ธ๐ธฃฐฺณืฟไ, ฑื ถง ภ๚ดย พ๘พ๚พ๎ฟไ
ดูธฅ ป็ถ๗ภฬ ฑูนซม฿ภฬพ๚มา

421
00:35:45,060 --> 00:35:49,167
ธธพเ มฆด๋ทฮ ภฯว฿ดูธ้, ณ์ศญบปภฬ ภึฐฺมา

422
00:35:50,500 --> 00:35:54,020
ตวฐจฑโวฯทมธ้ ฑืณษ ภ๚ น๖ฦฐธธ ดฉธฃธ้ตหดฯดู

423
00:35:54,020 --> 00:35:59,177
บธฝรดย ตฟพศ ภ๚ดย ฟฉฑโ ฑโดูธฎฐํ ภึฐฺฝภดฯดู

424
00:36:20,060 --> 00:36:21,860
ศคฝร บธพศฤซธถ๓ฟก นฎมฆมก ฐฐภบฐิ ภึฝภดฯฑ๎?

425
00:36:21,860 --> 00:36:27,857
ฐกฒ๛ฐกดู ธุร็น๖ธฎฑโตต วุฟไ.
ธปทฮธธ ธวณฏ ฐํฤฃดูฐํ วฯฐํ ฑืด๋ทฮณืฟไ.

426
00:36:28,420 --> 00:36:29,580
ฝวทสวีดฯดู

427
00:36:29,580 --> 00:36:32,252
ภฬ ฟฉผบภป บธฝล ภ๛ ภึภธฝสดฯฑ๎?

428
00:36:34,260 --> 00:36:36,575
- ตฟทแบะภฬถ๛ มป ด๕ ว๙มถ วฯผลพ฿ฐฺพ๎ฟไ
- ว๙มถฟไ?

429
00:36:36,575 --> 00:36:38,500
นซฝผ ถๆภิดฯฑ๎? ป๖ฑ๒ภฬฟไ?
(coordinated 2ฐณภว ถๆภฬภึภฝ)

430
00:36:38,500 --> 00:36:41,540
พฦดข, ด็ฝลณืต้ ป็ถ๗ ม฿ วัธํภฬ
นๆฑ ธท ฟฉฑโฟก ฟอผญ ฐฐภบ ฐษ นฐพ๎บรฐลต็ฟไ

431
00:36:41,540 --> 00:36:42,256
ภ๚ศ๑ ม฿ วัธํภฬฟไ?

432
00:36:45,900 --> 00:36:46,820
- ภฬ ณฒภโดฯฑ๎?
- ณื

433
00:36:46,820 --> 00:36:47,817
ภฬ ณฒภฺฟไ

434
00:36:48,980 --> 00:36:51,987
ธท ฟฉฑๆ ถฐณตพ๎ฟไ

435
00:37:00,060 --> 00:37:01,057
มถฟ๋..

436
00:37:33,540 --> 00:37:34,537
ฒฤยฆธถ!!

437
00:37:36,100 --> 00:37:37,197
นะฝบพพ!

438
00:37:37,819 --> 00:37:38,775
ภฬบม, ฤฃฑธ ธ๐ดฯลอฟกผญ ถณพ๎ม๖ถ๓ฐํ

439
00:37:38,775 --> 00:37:38,817
ฒฤยฆธถ!

440
00:37:39,620 --> 00:37:40,940
ฟฉฑโผญ ณชฐกผผฟไ, ณชฐกฟไ!

441
00:37:40,940 --> 00:37:41,937
ผีต้พ๎!

442
00:37:42,540 --> 00:37:45,820
วฯดยฐอภป ธุร็ฟไ, นะม๎พพ!
รฅป๓ฟกผญ นฐทฏณชผผฟไ!

443
00:37:45,820 --> 00:37:47,860
- รฅป๓ฟกผญ นฐทฏณชผผฟไ!
- รฅป๓ฟกผญ ธึพ๎ม๖ผผฟไ!

444
00:37:47,860 --> 00:37:49,380
น฿ฦ๗วาฒฎดฯดู!

445
00:37:49,380 --> 00:37:53,220
บ๔พ๎ธิภป รฅป๓ฟกผญ ธึพ๎ม๖ถ๓ฐํ, ด็ภๅ!

446
00:37:53,220 --> 00:37:56,220
บ๔พ๎ธิภป รฅป๓ฟกผญ นฐทฏณชถ๓ฐํ!

447
00:37:56,220 --> 00:37:58,140
ผีภฬ บธภฯผ๖ภึตตทฯ วฯผผฟไ

448
00:37:58,140 --> 00:38:00,332
ฑืด๋ทฮ ฐกธธศ๗ ภึภธผผฟไ

449
00:38:09,540 --> 00:38:10,420
ภย๗ดย ภฬนฬ พฦฝรมา?

450
00:38:10,420 --> 00:38:13,700
ด็ฝลภบ นฌบ๑ฑวภป วเป็วา ผ๖ ภึภธธ็
บาธฎวั ม๘ผ๚ภป ฐลบฮวา ฑวธฎฐก ภึฝภดฯดู

451
00:38:13,700 --> 00:38:19,697
บฏศฃป็ธฆ ผฑภำวา ผ๖ ภึภธธ็ ด็ฝลภฬ ธปวฯดย
ธ๐ต็ ฐอภบ นมคฟกผญ บาธฎวฯฐิ ภ๛ฟ๋ตษ ผ๖ ภึฝภดฯดู

452
00:38:55,060 --> 00:38:58,352
ฐกธฃฝรพฦถ๛ ฝบนฬฝบฐก, ฑืต้ภฬ ภโพาดไดฯดู

453
00:39:09,260 --> 00:39:11,100
- ฟฉฑโภึณช?
- ณื, ธท ภโพฦผญ ด๋ทมฟิพ๎ฟไ.

454
00:39:11,100 --> 00:39:12,340
ฝฤภบ มื ธิฑโณืฟไ

455
00:39:12,340 --> 00:39:15,500
ธธพเ ภฬ ป็ถ๗ภฬ วมทฮถ๓ธ้, ฐๆป็ดิภฬ ธปวัด๋ทฮ
ฟภดร ณฏภฬ พฦดัฐกบมฟไ

456
00:39:15,500 --> 00:39:16,980
- ณฮ ฐฎฐํ ณ๋ดยฐลพ฿!
- นป ธปพธวฯฝรดยฐลผผฟไ?

457
00:39:16,980 --> 00:39:20,780
- พ๎ต๘พ๎? ฑืดย ม๖ฑ พ๎ต๘พ๎?
- วสธณฝบ ย๗ทฎ ตภฺผฎฟก ภึดยตฅฟไ?

458
00:39:20,780 --> 00:39:21,975
- ย๗ ด็ภๅ ธุร็!
- ณื?!

459
00:39:21,975 --> 00:39:23,060
ย๗ ธุร็!

460
00:39:23,060 --> 00:39:24,057
ด็ภๅ!

461
00:39:25,220 --> 00:39:26,557
พฦฟภ, มจภๅ

462
00:39:30,340 --> 00:39:31,900
- วสธณฝบ.
- ณื

463
00:39:31,900 --> 00:39:37,660
ฟ์ธฎภว ป๓ป็บะฒฒผญ นฝถงนฎฟก ศญฐก ภถเณชผฬดยตฅ
ฑืณษ.. ฑื ณเผฎวัลืผญ ดซภป ถผม๖ ธปถ๓ฐํ, พหฐฺณช?

464
00:39:37,660 --> 00:39:38,662
ณื, พหฐฺฝภดฯดู

465
00:39:39,540 --> 00:39:42,900
ฟ์ธฎธฆ นูบธรตม๖ทฮ พฦดยฑบ
ฟ์ธฎธฆ นปทฮบธฐํ..

466
00:39:42,900 --> 00:39:46,095
- ณปฐก ภฬภฟก ภฬทฑ ภฯ พศวุบป ฐอรณทณ ฑบดูดฯฑ๑
- ตตร๚ทฏภณฤ

467
00:39:46,095 --> 00:39:47,780
ฑืฐิพฦดฯถ๓, นบม๖พหพฦ?
ตตร๚ทฏดย ฑืณษ ตถภ็ภฺพ฿

468
00:39:47,780 --> 00:39:52,652
ธธพเ ภฺฑโ ฝบฝบทฮ นป พศวฯธ้,
ฑโปตวฯม๖ พสม๖

469
00:40:21,780 --> 00:40:23,162
ฐ่ผำ ฟ๎ภวุ!

470
00:40:27,980 --> 00:40:28,977
วสธณฝบ!!

471
00:40:31,380 --> 00:40:32,377
นโพฦ!!

472
00:41:01,140 --> 00:41:05,247
ฟภ ภฬทฑ มจภๅ, ภ๚ณเผฎ นนวฯดย มภฬพ฿?!

473
00:41:15,540 --> 00:41:16,972
ย๗ธฆ ฐซฑๆทฮ นูยฆ ด๋!

474
00:41:48,540 --> 00:41:49,782
ตฺทฮฐก ตฺทฮ!

475
00:41:55,860 --> 00:41:57,962
ย๗ฟกผญ ณชฟอ!!

476
00:42:05,060 --> 00:42:06,057
ฟ๎ภวุ!

477
00:42:17,140 --> 00:42:18,762
ธุร็, ปกธฎ!

478
00:42:19,340 --> 00:42:20,342
ณชฐก!

479
00:42:23,020 --> 00:42:24,180
นซภฑโ ณปณ๖!

480
00:42:24,180 --> 00:42:25,537
ศด๋ฦ๙ตต!

481
00:42:26,340 --> 00:42:32,337
- ภฬทฑฐว ด็ฝลฟกฐิ ฐแฤฺ มมม๖ พสพฦฟไ.
- บฮมคภ๛ภฮ ป็ถ๗รณทณ ฑผม๖ ธปฐิณช

482
00:42:38,900 --> 00:42:42,332
"LAPD ฤฤวปลอ ฦฤภฯฟก มขผำ ม฿ภิดฯดู"

483
00:42:47,580 --> 00:42:51,775
ธ๐ต็ ฟไฟ๘ฟกฐิ พหธฒ 10-29 ป๓ศฒ
ฟ๋ภวภฺดย ฐๆย๛ ย๗ทฎภธทฮ ตตมึม฿
ฐๆย๛ ย๗ทฎน๘ศฃดย 706

484
00:42:51,775 --> 00:42:53,297
น๘ศฃดย 706

485
00:42:58,940 --> 00:43:00,752
ฟ๋ภวภฺฐก ฝรพ฿ฟก ภึภฝ

486
00:43:32,300 --> 00:43:33,580
ฟ๒ม๗ฟฉ, ฟ๒ม๗ฟฉ, ฟ๒ม๗ฟฉ!

487
00:43:33,580 --> 00:43:35,257
LAPD! ธุร็!

488
00:43:57,540 --> 00:44:00,022
ม๖ฟ๘ฟไรป นูถ๗, ด็ภๅ!

489
00:44:56,100 --> 00:44:57,100
ตตร๚ทฏภิดฯดู

490
00:44:57,100 --> 00:44:58,980
ณปฐก ดฉฑบม๖ พหฒจถ๓ นฯฝภดฯดู

491
00:44:58,980 --> 00:45:02,132
มฆฐก นป วา ผ๖ ภึดยม๖ตต พฦฝวฒจฑธฟไ

492
00:45:05,660 --> 00:45:08,980
CIA ภภ, 66'67' นน?

493
00:45:08,980 --> 00:45:11,020
พฦผลพ฿วาฐอภบ มฆฐก ฐแน้วฯดูดย ฐฬดฯดู

494
00:45:11,020 --> 00:45:14,340
2ภฯธธมึฝรมา, มฆฐก ม๕ธํวุ บธภฯ ผ๖ ภึฝภดฯดู
มฆฐก ดฉฐก ภฬทจดยม๖ รฃพฦณพ ฐฬดฯดู.

495
00:45:14,340 --> 00:45:16,220
You may very well be
innocent, Mr. Mills.

496
00:45:16,220 --> 00:45:19,180
วฯม๖ธธ ฐแน้วัม๖ดย นมคฟกผญ ภฯวฯดย
ป็ถ๗ต้ภฬ มควฯดยฐลถ๓ณื, ณปฐก พฦดฯถ๓

497
00:45:19,180 --> 00:45:23,620
ณป ภฯภบ ภฺณืธฆ ภโพฦผญ ภย๗ด๋ทฮ
ม๘วเวฯฑโธธ วฯธ้ ตศดูณื, ฑืฐิ ดูพ฿

498
00:45:23,620 --> 00:45:24,717
วเฟ๎ภป บ๗ดฯดู

499
00:45:37,220 --> 00:45:41,460
GPSฟกผญ ฟภดย ฝลศฃธฆ ภโพฦณยฝภดฯดู
ม๖ฑ บฯยสภธทฮ วโวฯฐํ ภึฝภดฯดู.
ภฮฟ๘ภป บธณพฑ๎ฟไ?

500
00:45:41,460 --> 00:45:44,087
ฝลฐๆพฒม๖ธปฐิ, ภฬนฬ ป็ถ๓มณพ๎

501
00:45:49,580 --> 00:45:52,140
- ณกภฬฟกฟไ
- ฑโดูทม, ฑโดูทม

502
00:45:52,140 --> 00:45:54,940
- ฟ์ธฎฐก ภฬฐษ บธฑๆ นูทจด๘ฐลพ฿
- ฟึมา?

503
00:45:54,940 --> 00:45:56,852
ณชตต พฦม๗ภบ ธ๐ธฃฐฺณื

504
00:45:57,980 --> 00:46:00,127
ดฉฑผ ฑโดูธฎดยฐลม๖?

505
00:46:04,900 --> 00:46:07,047
ภฬ ณเผฎต้ภบ ดฉฑธพ฿?!

506
00:46:07,700 --> 00:46:08,860
มจภๅ!

507
00:46:08,860 --> 00:46:10,980
ภฬ ณเผฎต้ภบ ดฉฑธม๖..

508
00:46:10,980 --> 00:46:16,977
ฑโผ๚ภฺธฆ ฟรทมบธณปฐิ, บธพศลืภฬวม ฐจฝฤภฬ วสฟไวุ
ม๖ฑ ด็ภๅ, ฟรทมบธณป!

509
00:46:27,300 --> 00:46:28,820
ว์ภฬ, มฆฐก ธยร็บธมา

510
00:46:28,820 --> 00:46:31,100
Pile up on the 710N

511
00:46:31,100 --> 00:46:35,860
ดูผ๖ภว ฐๆย๛ ย๗ทฎต้ภฬ ณฒยสภธทฮ
15ธถภฯฐกทฎ วโวฯฐํภึณืฟไ

512
00:46:35,860 --> 00:46:38,220
ธยพฦ

513
00:46:38,220 --> 00:46:39,937
ฐํธฟณื ป๙

514
00:46:42,820 --> 00:46:44,660
ภ๚วัลื นซฝผภฯภฮม๖ ธปวุมูฒซฐกฟไ?

515
00:46:44,660 --> 00:46:46,460
ทนฟภณ๋พ๎ฐก ณชวัลื นฎภฺธฆ บธณยพ๚พ๎

516
00:46:46,460 --> 00:46:48,420
ณป มภธทฮ บฃภฬฑภป มป ป็ฐกม๖ฐํ ฟภถ๓ฐํ

517
00:46:48,420 --> 00:46:49,420
บฃภฬฑภบ ป็ผญ ฐฌพ๚พ๎

518
00:46:49,420 --> 00:46:54,147
ตนพฦฟอบธดฯ ม พีฟก ทนฟภณ๋พ๎ภว ย๗ฐก ภึด๕ฑบ

519
00:46:54,820 --> 00:46:58,300
ฑืธฎฐํ..ณป ฤงด๋ฟก ทนฟภณ๋พ๎ฐก
ธ๑ภฬ บฃภฮรผ ดฉฟ๖ภึพ๚พ๎..

520
00:46:58,300 --> 00:46:59,503
ฟภ..มจภๅ...

521
00:47:02,220 --> 00:47:03,060
ดูธฅฐลดยฟไ?

522
00:47:03,060 --> 00:47:06,780
ทนฟภณ๋พ๎ ย๗ฟกผญ ภณฏนใฟก ฑืณเฐก
ฐฃ ภๅผาภว GPSมึผาธฆ รฃพาพ๎

523
00:47:06,780 --> 00:47:09,580
ฑื ฟตฐ๗ภว มึภฏผา นฟกผญ
ฑืณเดย ภึพ๚ม๖

524
00:47:09,580 --> 00:47:11,580
บธพศ ฤซธถ๓ ฑโทฯภป บรพ๎

525
00:47:11,580 --> 00:47:13,780
ทนฟภณ๋พ๎ดย ณณฤกด็ว฿พ๚พ๎

526
00:47:13,780 --> 00:47:15,380
มฆฐก..มฆฐก นป พ๎ถปฐิ วฯธ้ ตษฑ๎ฟไ?

527
00:47:15,380 --> 00:47:19,580
ฐๆย๛ยส ผญน๖ฟกผญ ธ๐ต็ ศด๋ฦ๙ภว
ณ์ภฝ ฑโทฯภป ปฉตนทศพ๎

528
00:47:19,580 --> 00:47:21,900
พฦธถ ฟฉฑโฟก นบฐก ภึฐฺม๖

529
00:47:21,900 --> 00:47:24,300
ภฬทฑ ภฯภฬ ภฯพ๎ณฏฒจถ๓ฐํ ปฐขตต ธ๘ว฿ดยตฅ..

530
00:47:24,300 --> 00:47:25,420
ฑืณเภว ธำธฎฤซถ๔ภฬพ฿...

531
00:47:25,420 --> 00:47:27,700
ภฬทฑ ภฯภฬ ภฯพ๎ณฏฒจถ๓ฐํ...
ปฐขฤกตต ธ๘ว฿ดยตฅ..

532
00:47:27,700 --> 00:47:29,420
ดูธฅฐลดยฟไ?

533
00:47:29,420 --> 00:47:32,860
ฑืณเ ภๅทสฝฤฟก ฐกฐํฝอพ๎

534
00:47:32,860 --> 00:47:34,700
ผบฐๆภบ พหทมมดฯดู

535
00:47:34,700 --> 00:47:37,020
ป๎ฟก ภึพ๎ผญ พ๎ถฒ พ๎ทมฟ๎ ภฯภฬ
ภึภป ฐอภฬถ๓ฑธฟไ

536
00:47:37,020 --> 00:47:41,580
ธถฤก พ๎ตำฐํ ภงว่วั ว๙ฐ๎ภป ม๖ณชดย
ดภณฆรณทณฟไ

537
00:47:41,580 --> 00:47:43,820
- มืภฝภว ฑืดรภฬ ตๅธฎฟ๖ม๘ ว๙ฐ๎ภฬมา
- ฑฆย๚ดฯ?

538
00:47:43,820 --> 00:47:46,980
วฯม๖ธธ วฯณชดิภว ธปพธภบ ธ๐ต็ฐอภป
มคศญวีดฯดู

539
00:47:46,980 --> 00:47:49,496
is that as we move through such times
(ร฿ตตนฎ, ผบฐๆธปพธ ปทซ)

540
00:47:52,500 --> 00:47:56,900
the LORD is my Shepard and He maketh
me to lie down in green pastors
(ร฿ตตนฎ, ผบฐๆธปพธ ปทซ)

541
00:47:56,900 --> 00:47:58,460
He leadeth me besides still waters
(ร฿ตตนฎ, ผบฐๆธปพธ ปทซ)

542
00:47:58,460 --> 00:47:59,775
วฯณชดิฐ๚ วฯณชดิภว พฦต้

543
00:47:59,775 --> 00:48:01,740
ฑืธฎฐํ ผบบฮ, ผบภฺ, ผบทษภว ภฬธงภธทฮ

544
00:48:01,740 --> 00:48:04,127
พฦธเ(ผบฐๆ ร฿ตตนฎ ด๋รๆ น๘ฟช)

545
00:48:09,660 --> 00:48:11,377
ภฬนฬ พหฐํภึฐฺม๖?

546
00:48:12,700 --> 00:48:14,260
ภ๚ฑโ!

547
00:48:14,260 --> 00:48:15,740
ภ๚ยส ผาธฎธฆ ภโพฦบม!

548
00:48:15,740 --> 00:48:16,775
นูทฮ ภ๚ฑโ!

549
00:48:16,775 --> 00:48:18,100
ลด

550
00:48:18,100 --> 00:48:19,500
ภฏฐจภฬฑธณช

551
00:48:19,500 --> 00:48:22,652
ฟ์ธฎฐก ตตฟอมู ผ๖ ภึดย ภฯภฬ ภึดูธ้ ตตฟ์ธถ

552
00:48:23,820 --> 00:48:24,817
ว์ภฬ..

553
00:48:25,860 --> 00:48:30,347
ฟ์ธฎฐก วืป๓ วิฒฒภึภปฒฒ
ภุม๖ธถทมนซณช, พหฐฺม๖?

554
00:48:31,020 --> 00:48:32,017
ว์ภฬ..ภฺฑโ

555
00:48:34,380 --> 00:48:36,817
ณช มฟกฐกฐํฝอพ๎..

556
00:48:38,940 --> 00:48:40,580
ภฬฐล ต้ธฎณช?

557
00:48:40,580 --> 00:48:41,580
ตฑ๏วฯดย ภฬ ผาธฎฟไ?

558
00:48:41,580 --> 00:48:46,347
ณื, พฦธถ พ๎ต๒ฐกฟกผญ
ภฦฤนๆวุธฆ วฯฐํ ภึพ๎ฟไ.

559
00:48:48,860 --> 00:48:50,700
ผ๖ป๓วั ณฒภฺฐก ลดภป วโวุ ฐฃดู, ณ๕ฤกม๖ธถ

560
00:48:50,700 --> 00:48:51,702
- ว์ภฬ
- พศณ็วฯผผฟไ

561
00:48:52,620 --> 00:48:53,717
ฟภ, พฦฐกพ฿

562
00:48:54,980 --> 00:48:56,860
ภ๚ศ๑ ฝลศฃธฆ นๆวุวฯฐํ ภึพ๎ฟไ

563
00:48:56,860 --> 00:48:57,857
พหพฦ

564
00:48:58,820 --> 00:48:59,140
มคธป นฬพศวฯฐํ..ภฏฐจภฬฑธณช

565
00:48:59,140 --> 00:49:00,537
ณื..

566
00:49:01,260 --> 00:49:02,700
ภ฿ต้พ๎

567
00:49:02,700 --> 00:49:04,420
ฐ๐ ณื พฦน๖ม๖ฟกฐิผญ ฟฌถ๔ภฬ ฟรฒจพ฿

568
00:49:04,420 --> 00:49:06,380
ดฯฐก ฦ๒ผาฟก ธลภฯ วุฟภด๘ ฝบฤษมูต้
ฐ่ผำ วฯทมนซณช

569
00:49:06,380 --> 00:49:09,477
ณอ ธลภฯ ปทวฯฐํ ฐํมคภ๛ภฮ ฝบฤษมูภฬ ภึภดฯ

570
00:49:41,820 --> 00:49:43,420
นฬวเภป บูภฯฑ๎ฟไ?

571
00:49:43,420 --> 00:49:45,900
พฦดฯ, ฝรฐฃณถบ๑พ฿
ภ๚ต้ภบ วืป๓ พีผญณชฐกดยฑบ..

572
00:49:45,900 --> 00:49:48,940
ภฬ ป็ถ๗ต้ภบ นฬวเภป ฐณทฮ บูฟฉณ๖ตต
ถณพ๎ถ฿ทมณ๕ภป ป็ถ๗ต้ภฬพ฿

573
00:49:48,940 --> 00:49:50,620
มขดยดู

574
00:49:50,620 --> 00:49:51,957
ภฬมฆ ฟตป๓ภบ ฒ๗พ๎

575
00:50:21,220 --> 00:50:23,980
ฝบฦฉพ๎ฦฎ,ฟึ พฦม๗ ภ๚ต้ภฬ ฟฉฑโฟก..

576
00:50:23,980 --> 00:50:26,780
ฟึ พฦม๗ ฐๆย๛ต้ภฬ นฟก ม๘ภปฤกฐํ ภึมา?

577
00:50:26,780 --> 00:50:29,020
พ๎, ณป ปฐขฟฃ ฑืณษ ภฯนภ๛ภฮ ภย๗ภฮฐอ ฐฐดดู

578
00:50:29,020 --> 00:50:30,895
มฆ พฦบฐก ฟฉฑโ ณชลธณฏฒจถ๓ฐํ ปฐขวฯผผฟไ?

579
00:50:30,895 --> 00:50:32,620
ภ๚ต้ภบ ธรปวัฐลฟกฟไ, นซฝฤวัฐลฟกฟไ?

580
00:50:32,620 --> 00:50:34,060
ภ๚ต้ภฬ นป ปฐขวฯดยม๖ดย ณชตต ธ๐ธฃฐฺฑธณช

581
00:50:34,060 --> 00:50:37,095
ตตร๚ทฏ มถป็ฐภฬ ฑฆย๚ดูธ้ ภฬทธฐิ วัดูฑๆทก
ป๓ฐพ๘ดูฐํ ธปว฿พ๎

582
00:50:37,095 --> 00:50:38,980
ภ๚วัลู นฐพ๎บธผฬพ๎พฦมา

583
00:50:38,980 --> 00:50:39,977
มฆ ภวฐ฿ภบฟไ?

584
00:50:40,540 --> 00:50:41,940
นฬพศวฯฑธณช

585
00:50:41,940 --> 00:50:43,260
ฑืธฎฐํ ภ๚ ป็ถ๗ภบ ดฉฑธมา?

586
00:50:43,260 --> 00:50:45,260
พ๎, ฟ์ธฎดย..

587
00:50:45,260 --> 00:50:47,167
ฟ์ธฎดย บธศฃฐก วสฟไวฯดดู

588
00:50:47,900 --> 00:50:51,580
ลด, พฦฐกพ฿. ศ๛ต็ฐษ พศดดู
วฯม๖ธธ ณชฟกฐิตต ศ๛ต็ ภฯภฬถ๕ดู..

589
00:50:51,580 --> 00:50:54,900
ฟ์ธฎฐก ดฉฐก ด๕ ศ๛ต็ม๖ ฐๆภ๏วัดูดย ฐษ
ธ๔ถ๓ผญ มหผวฯฑบฟไ

590
00:50:54,900 --> 00:50:56,340
ฑืฐว..

591
00:50:56,340 --> 00:50:59,140
ภฬฐว..ฐๆภ๏ภฬ พฦดฯถ๕ดู..

592
00:50:59,140 --> 00:51:00,140
ณฏ นฬฟ๖ธปฐลถ๓

593
00:51:00,140 --> 00:51:03,060
ภฯพ๎ณญ ภฯภบ ณป รฅภำภฬ พฦดฯถ๕ดู..

594
00:51:03,060 --> 00:51:05,380
ฝศพ๎วฯดยฐิ พฦดฯฟกฟไ, ฝบฦฉพ๎ฦฎ

595
00:51:05,380 --> 00:51:07,300
วฯม๖ธธ ม๖ณญ 2ณโฐฃภธทฮ บรภปถง

596
00:51:07,300 --> 00:51:13,100
ธลภฯ พ๖ธถภว ดซภป บรภป ถง
พ๖ธถ ดซฟกดย ฝฝวฤฐ๚ ป๓รณทฮ ฐกตๆว฿พ๚พ๎ฟไ

597
00:51:13,100 --> 00:51:17,252
ภฬฐษทฮ บรภป ถง, ด็ฝลตต รฅภำภฬ ภึพ๎ฟไ

598
00:51:22,220 --> 00:51:24,180
- พ๎ต๐ฐกดฯ?
- วะฑณฟไ

599
00:51:24,180 --> 00:51:25,757
ธธพเ ฐฅ ผ๖ ภึดูธ้ฟไ

600
00:52:16,380 --> 00:52:17,700
ฟึ ภ ต๛ถ๓ฟภดย ฐลมา?

601
00:52:17,700 --> 00:52:19,140
ดู ดฯ ภฺฝลภว บธศฃธฆ ภงวุผญถ๕ดู, พฦฐกพพ

602
00:52:19,140 --> 00:52:20,420
บธศฃ?

603
00:52:20,420 --> 00:52:21,505
ดฉฑธทฮ บฮลอฟไ?

604
00:52:21,505 --> 00:52:22,517
มฆ พฦบฟไ?

605
00:52:23,420 --> 00:52:25,620
มคธป มฆ พฦบฐก ดฉฑผ
วุฤฅ ป็ถ๗ภธทฮ บธภฬณชฟไ?

606
00:52:25,620 --> 00:52:28,700
ณสณื พ๖ธถตต บะธํ ฑืทธฐิ
ปฐขว฿ภปฒจถ๕ดู

607
00:52:28,700 --> 00:52:29,697
ฐณภฺฝฤ

608
00:52:35,660 --> 00:52:36,897
- พศณ็
- ว์ภฬ

609
00:52:44,060 --> 00:52:45,397
ม๖ฑ ธถฝรตตทฯ

610
00:53:12,180 --> 00:53:12,980
ฦฏภฬป็วื ภึณช?

611
00:53:12,980 --> 00:53:14,700
ลดภบ วะฑณฟก ภึพ๎ฟไ. ต๛ถ๓ฐฅฑ๎ฟไ?

612
00:53:14,700 --> 00:53:15,860
ตตรปภๅฤกดย ภตฟตวดยฐก?

613
00:53:15,860 --> 00:53:16,780
ณื.

614
00:53:16,780 --> 00:53:18,220
พหฐฺณื, ฐ่ผำ ฐกฑ๎ภฬฟก ภึฐิ

615
00:53:18,220 --> 00:53:21,380
มถธธฐฃฟก, ฑืฐก ณชลธณฏฒฌผผ

616
00:53:21,380 --> 00:53:21,680
ดูธฅ ป็วืภึณช?

617
00:53:21,680 --> 00:53:25,177
ฦํภวมกฟก ต้ทฏผญ ณรภๅฐํฟก ภึดย พ๎ถฒ
ภฝทแผ๖ธฆ น๚ฤภน๚ฤภ ต้ภฬลฒ ฐอ ฟภฬดย พ๘ดยตฅฟไ?

618
00:53:26,100 --> 00:53:26,180
พ๎, ธปถ๚ดยฐก? ถืถืวัฐก?

619
00:53:26,180 --> 00:53:27,177
พ๎ศ

620
00:53:59,780 --> 00:54:01,580
ม๖ณญมึฟก น่ฟ๎ฐล ฑโพ๏วฯฐํ ภึมา?

621
00:54:01,580 --> 00:54:07,577
We discussed dissociation and interactions between
dorsal and ventral streams in object recognition...
(ผ๖พ๗ ณปฟ๋ ปทซ)

622
00:54:11,900 --> 00:54:15,860
Is that the dorsal stream is supporting
motor interactions with objects
(ผ๖พ๗ ณปฟ๋ ปทซ)

623
00:54:15,860 --> 00:54:22,320
while ventral streams structures extract visual
information about the object that is independent
(ผ๖พ๗ ณปฟ๋ ปทซ)

624
00:54:22,320 --> 00:54:24,240
ผำภฬ มถฑ พศมมณื..

625
00:54:24,240 --> 00:54:27,200
- นฬพศวัตฅ, วสฑโมป ด๋ฝล วุมู ผ๖ ภึพ๎?
- ฑืทก, ฑฆย๚พฦ

626
00:54:27,200 --> 00:54:27,680
Now in other words, object knowledge
is represented in ventral streams
(ผ๖พ๗ ณปฟ๋ ปทซ)

627
00:54:27,680 --> 00:54:31,397
ฐํธถฟ๖

628
00:54:39,360 --> 00:54:43,440
- ฝวทสวีดฯดู. ภแฑ๑ ว๙มถมป บฮลนตๅธณดฯดู
- นฐทะภฬมา

629
00:54:43,440 --> 00:54:46,679
ฟฉฑโฟก ภภบ ฟฉผบวัธํภฬ
ฟิดูฐฌดยตฅฟไ, พเ วัฝรฐฃ ภฟกฟไ

630
00:54:46,679 --> 00:54:47,214
ฟภ บาฝึวั ณเผฎ..

631
00:54:47,214 --> 00:54:47,556
ฟภ, ณื

632
00:54:48,560 --> 00:54:49,480
ฟฉฑโฟก ภฺมึ ฟภณชฟไ?

633
00:54:49,480 --> 00:54:50,320
ธลภฯฟไ

634
00:54:50,320 --> 00:54:53,440
- มึทฮ นป ป็ณชฟไ?
- ดร ฐฐภบฐลฟไ, บนผพฦ, ฟไฐลฦฎ, ธถฝว ฐอ

635
00:54:53,440 --> 00:54:56,280
ฑูตฅ ฟภดร, ภ๚ ณรภๅฐํฟก ภึดยฐล ภบฮ ธถผฬณืฟไ

636
00:54:56,280 --> 00:54:58,617
พฦธถ ธ๑ภฬ ธปถ๚ณชบธมา

637
00:55:16,560 --> 00:55:17,100
-ฦฏภฬป็วืภึณช?

638
00:55:17,100 --> 00:55:18,985
-ณื นน, วะฑณฟก ภึฐํ ผำภฬ พศมมดูฐํ ฑณฝวภป ณชฐฌดูฐํวฯณืฟไ

639
00:55:18,985 --> 00:55:20,720
ม๖ฑ ศญภๅฝวฟก ภึฝภดฯดู

640
00:55:20,720 --> 00:55:24,922
ม๖ฟ๘ ฟไรปวุ! ม๖ฑ ฐฃดู!

641
00:55:41,320 --> 00:55:42,317
มถฟ๋..

642
00:56:02,000 --> 00:56:05,360
ลด, ภฬฐล ธถฝรฐลถ๓. ณปฐก ภฯบฮทฏ พฦฑ๎
ฑื ฟไฐลฦฎฟก ผำภฬ พศมมพฦม๖ตตทฯ นป มป ณึพ๚ดดู

643
00:56:05,360 --> 00:56:07,747
ภฬฐิ มป ณชพฦม๖ฐิ วุมูฐลถ๕ดู

644
00:56:13,280 --> 00:56:14,277
พศณ็, พฦฐกพ฿..

645
00:56:14,840 --> 00:56:15,837
พศณ็วฯผผฟไ..

646
00:56:19,640 --> 00:56:20,997
ฟภ ลฐนฬ..

647
00:56:23,520 --> 00:56:24,517
ฟภ ลด..

648
00:56:26,240 --> 00:56:27,280
พฦบ

649
00:56:27,280 --> 00:56:29,880
นป วุพ฿วาม๖ ธ๐ธฃฐฺพ๎ฟไ

650
00:56:29,880 --> 00:56:31,217
ภ๚ ภำฝลว฿พ๎ฟไ

651
00:56:33,280 --> 00:56:34,277
นน?

652
00:56:37,240 --> 00:56:38,577
ภ๚ ภำฝลว฿พ๎ฟไ

653
00:56:43,359 --> 00:56:43,894
พฦบ?

654
00:56:43,894 --> 00:56:44,357
ฟภ, ฑฆย๚พฦ

655
00:56:47,800 --> 00:56:53,622
ภ๚ว๗ด็ภฬ มป ภึพ๎ผญ...
พ๎มฆบฮลอ พฦนซฐอตต ธิม๖ ธ๘ว฿ดดู..

656
00:56:55,800 --> 00:56:56,797
ภฬฐษ มป ตๅผผฟไ

657
00:57:09,040 --> 00:57:11,240
ฐฦมคธปฐลถ๓..

658
00:57:11,240 --> 00:57:16,400
ฟ์ผฑ ภฬ ภฯบฮลอ วุรฤณชฐกภฺฒูณช,
ฑืธฎฐํ ณชผญ ด๕ ณชภบ นๆนภป ธ๐ป๖วุบธภฺฒูณช

659
00:57:16,400 --> 00:57:20,320
ดฯฐก วุพ฿วาภฯภบ, ลด.
ฦ๒ผารณทณ วเตฟวฯฐลถ๓. ภฬ ฐๆย๛ภบ ธลฟ์ ฟตธฎวุ

660
00:57:20,320 --> 00:57:26,000
ฦ๒ผาฟอ ดูธฅ วเตฟภป วฯธ้ บะธํ ภวฝษภป วาฒจพ฿

661
00:57:26,000 --> 00:57:27,147
ป็ถ๛วัดู

662
00:57:27,880 --> 00:57:29,552
ภ๚ตต ป็ถ๛วุฟไ..

663
00:57:40,080 --> 00:57:41,040
ฟฉบธผผฟไ?

664
00:57:41,040 --> 00:57:42,000
พ๎ต๐พ฿?

665
00:57:42,000 --> 00:57:43,654
ฐ๚วะฐ ตฟยส ฟยสฟก ภึพนดฯดู

666
00:57:43,654 --> 00:57:45,240
- ลดภบ ศญภๅฝวฟก ภึพ๎ฟไ.
- ฑืด๋ทฮ ภึฐิ

667
00:57:45,240 --> 00:57:46,577
ฑโดูธฎฐิ

668
00:57:51,480 --> 00:57:53,280
พ๎ต๐ฟก ธำนซดฯ?

669
00:57:53,280 --> 00:57:55,400
พฦม๗ พ๖ธถมฟกฟไ..

670
00:57:55,400 --> 00:57:57,680
พ๖ธถ มภป มคธฎวฯฐํ ภึพ๎ฟไ..

671
00:57:57,680 --> 00:57:58,777
มคธปภฬม๖..

672
00:57:59,560 --> 00:58:01,160
นฯฑโม๖ฐก พสพฦฟไ..

673
00:58:01,160 --> 00:58:02,212
ฟภ, พศดดู

674
00:58:02,960 --> 00:58:03,957
พหพฦ..ภฬวุวัดดู

675
00:58:10,600 --> 00:58:12,127
พฦบ, ฑูตฅ...

676
00:58:13,000 --> 00:58:14,560
ฝบฦฉพ๎ฦฎฐก มถฑ ภฬป๓วฯฐิ วเตฟภป วฯดย ฐอ ฐฐพฦฟไ

677
00:58:14,560 --> 00:58:20,680
บะธํ นบฐฅ ตฮทมฟ๖วฯฐํภึพ๎ฟไ.
ฐๆศฃฟ๘ฑ๎ม๖ ฐํฟ๋ว฿พ๎ฟไ

678
00:58:20,680 --> 00:58:24,480
ฟภ, มจภๅ. ฟ๔ฐ มืดยมู พหพาณื
ฑืณเผฎ ฟฯภ ธรปภฬ ฐฐพฦ

679
00:58:24,480 --> 00:58:26,800
- ฑืทก?
- ผ๚มฟกผญ ณป ผ๚ฐชฑ๎ม๖ ณปมุดูดฯฑ๑

680
00:58:26,800 --> 00:58:31,440
- I did! I was wearing something like more skimpier than this
- Really? More skimpier than that?
(ภโดใ, ปทซ)

681
00:58:31,440 --> 00:58:33,207
They'll hear you
(ภโดใ, ปทซ)

682
00:58:42,760 --> 00:58:45,160
I'm not gonna do it again there.
(ภโดใ, ปทซ)

683
00:58:45,160 --> 00:58:47,542
I completely understand
(ภโดใ, ปทซ)

684
00:58:53,040 --> 00:58:54,037
ฑ๔ยฆภฬพ฿!!

685
00:58:54,720 --> 00:58:57,677
ปกธฎ ณชฐกภฺ, ณชฐกภฺ!

686
00:59:08,600 --> 00:59:09,797
นซฝผ! ภฬบมฟไ!!

687
00:59:11,320 --> 00:59:12,317
Perv!

688
00:59:14,200 --> 00:59:15,632
ธท ตตธมรฦพ๎ฟไ

689
00:59:17,200 --> 00:59:19,112
ลดภบ พศฟก ภึพ๎

690
00:59:21,120 --> 00:59:23,557
ณฮ ฑืณษ ฐกฐิ ตัผ๘ พ๘ดดู

691
00:59:25,480 --> 00:59:26,957
ภิฑธธฆ บภผโวุ!!

692
00:59:31,800 --> 00:59:32,797
ว์ภฬ!

693
00:59:43,960 --> 00:59:45,320
ภ๚ฑโ ฟฉฑโ ภึดู!

694
00:59:45,320 --> 00:59:46,680
Gotta stop the water!

695
00:59:46,680 --> 00:59:47,677
ธุร็!

696
01:00:48,600 --> 01:00:50,760
ดฯฐก ฑืธฆ ฐ่ผำ ตตฟ๏ฒจถ๕ฐษ พหฐํ ภึดดู

697
01:00:50,760 --> 01:00:52,480
วฯม๖ธธ พศตล

698
01:00:52,480 --> 01:00:53,760
พศตล

699
01:00:53,760 --> 01:00:55,200
ฟ์ธฎฐก ฟ๋ณณวา ผ๖ พ๘ดดู

700
01:00:55,200 --> 01:00:57,960
ม๖ฑ ภฬฐิ ตตด๋รผ พ๎ถฒ ภฯภฬ น๚พ๎ม๖ฐํภึดยม๖
ภว๔ ฐจภฬ พศภโว๔

701
01:00:57,960 --> 01:01:00,620
ดฉฑบฐก ฟ์ธฎ พ๖ธถธฆ ป์วุว฿พ๎ฟไ

702
01:01:00,620 --> 01:01:02,220
ฑืฐิ ภฯพ๎ณญ ภฯภฬฟกฟไ

703
01:01:02,220 --> 01:01:04,820
ฟ์ธฎ พฦบฐก ฑืทฑฐิ พฦดฯฟกฟไ

704
01:01:04,820 --> 01:01:06,255
We haven't heard his side of the story

705
01:01:06,255 --> 01:01:07,580
They can't know that can they?

706
01:01:07,580 --> 01:01:08,577
I do.

707
01:01:11,860 --> 01:01:13,100
ดูธฅ บผ ภฯ ภึภธฝลฐกฟไ?

708
01:01:13,100 --> 01:01:17,380
ฑืฐล พฦดฯ, ฟ์ธฎดย ณฮ ผ๖ป็ นๆวุมหทฮ
รผฦ๗วาผ๖ตต ภึดดู

709
01:01:17,380 --> 01:01:18,477
ฑืทณ รผฦ๗วฯฝรมา

710
01:01:20,980 --> 01:01:22,820
ฑืทฏม๖ พสภปฒจพ฿

711
01:01:22,820 --> 01:01:25,020
นน ฑืทฏธ้, รผฦ๗วาฒฒ พฦดฯฝรถ๓ธ้

712
01:01:25,020 --> 01:01:26,300
มฟก ตนพฦฐกตต ตวณชฟไ?

713
01:01:26,300 --> 01:01:27,420
นฐทะ.

714
01:01:27,420 --> 01:01:28,417
นฐทะภฬม๖.

715
01:01:33,260 --> 01:01:34,357
ฐจป็วฯฑบฟไ.

716
01:01:43,020 --> 01:01:44,877
ศ๏นฬทฮฟ๎ ฐกมทภฬพ฿..

717
01:01:48,660 --> 01:01:50,100
ฐฦมคธถฝสฝรฟภ

718
01:01:50,100 --> 01:01:51,455
ภ๚ศ๑ฐก รณธฎวา ผ๖ ภึฝภดฯดู

719
01:01:51,455 --> 01:01:53,580
ภ๚ศ๑ฐก ฐ่ศนวัด๋ทฮ ภิดฯดู

720
01:01:53,580 --> 01:01:54,580
ย๗ บาทฏ

721
01:01:54,580 --> 01:01:56,540
พ๎ต๐ฐกฝสดฯฑ๎, บธฝบ?

722
01:01:56,540 --> 01:01:57,922
ธปธฎบฮฟก ภึดย ม

723
01:03:42,180 --> 01:03:44,757
มมพฦ,

724
01:04:04,380 --> 01:04:05,500
วุวฯทมดยฐิ พฦดฯฟภ

725
01:04:05,500 --> 01:04:06,660
ลปฐอภฬ วสฟไวาปำภฬฟภ

726
01:04:06,660 --> 01:04:09,142
- ย๗มป ฟ๎ภวุตต ตวณชฟไ?
- ณื..ณื

727
01:04:24,900 --> 01:04:26,142
ฐกด๘ฑๆ ฐกฝรฟภ

728
01:04:33,700 --> 01:04:33,980
You when you stand in the
field with a box of matches.
(ภพ๗ ธปล๕, ปทซ)

729
01:04:33,980 --> 01:04:37,020
Uh huh

730
01:04:37,020 --> 01:04:41,260
You can have hundreds of
rabbits in seconds like this
(ภพ๗ ธปล๕, ปทซ)

731
01:04:41,260 --> 01:04:43,407
- You know how?
- No.
(ภพ๗ ธปล๕, ปทซ)

732
01:04:48,180 --> 01:04:50,260
Come in all rabbits
(ภพ๗ ธปล๕, ปทซ)

733
01:04:50,260 --> 01:04:52,220
Come in all rabbits
(ภพ๗ ธปล๕, ปทซ)

734
01:04:52,220 --> 01:04:53,222
Like this
(ภพ๗ ธปล๕, ปทซ)

735
01:07:10,600 --> 01:07:12,127
ดฉฐก ณสณฺ ฐํฟ๋ว฿ม๖?

736
01:07:13,680 --> 01:07:14,677
Huh!

737
01:07:16,160 --> 01:07:19,080
ดฉฑผ ภงวุผญ ภฯวฯณช?

738
01:07:19,080 --> 01:07:21,085
ภฺณื น฿ภฝภฬ ฐลม๖ฐฐฑธธธ!

739
01:07:21,085 --> 01:07:23,160
ดฉฑผ นุฟกผญ ภฯวฯณช?

740
01:07:23,160 --> 01:07:26,312
ณปฐก มืฐิตวธ้ ธปวุมึม๖!

741
01:07:47,800 --> 01:07:50,240
บธฝบ, ฑืต้ภฬ นฎฟก ตตย๘ว฿ฝภดฯดู

742
01:07:50,240 --> 01:07:52,080
ต้พ๎ฟภตตทฯวฯฐิ

743
01:07:52,080 --> 01:07:57,092
ฟภ, ฑืธฎฐํ ภฺณื ป๊รฅ มป วฯฐิ
ฐณภฮภ๛ภฮ ภฯภฬถ๓

744
01:08:14,240 --> 01:08:15,237
ธลดฯ?

745
01:08:16,000 --> 01:08:16,997
ธลดฯ!?

746
01:08:52,400 --> 01:08:53,397
บ๊ถ๓ภฬพ๐.

747
01:08:54,760 --> 01:08:57,757
ฟภ, ฝลภฬฝรฟฉ พศตว, มฆน฿!

748
01:09:10,400 --> 01:09:14,280
ภฬ ธ๐ต็ฐิ ณชดย ภฬวุฐก พศตว, ฝบฦฉพ๎ฦฎ

749
01:09:14,280 --> 01:09:17,200
ภฬวุวฯดยตฅ ภฺณืฐก ณฏ ตตฟอมูฒจถ๓ฐํ นฯณื

750
01:09:17,200 --> 01:09:18,520
พ๎ถปฐิ...

751
01:09:18,520 --> 01:09:20,427
ย๗ ป็ฐํฟกผญ พ๎ถปฐิ ป์พฦณฒพาณฤฐํ?

752
01:09:24,040 --> 01:09:27,040
ณปฐก ณฮ นฬวเวาถง ณป ตฺธฆ ยัพฦฟภด๘ ทฏฝรพฦภฮต้

753
01:09:27,040 --> 01:09:28,560
- ดู ณื นุฟกผญ ภฯวฯดยฐก, ฝบฦฉพ๎ฦฎ?
- พฦดฯพ฿

754
01:09:28,560 --> 01:09:30,480
ณญ..ณญ ภฺณืฐก นป ธปวฯดยม๖ ธ๐ธฃฐฺพ๎

755
01:09:30,480 --> 01:09:31,520
นป พหฐํภึดยฐลม๖?

756
01:09:31,520 --> 01:09:34,000
ณปฐก พฦดย ภฏภฯวัฐว ณืฐก ณป พฦณปธฆ
ธมรฤณ๙ดูดย ฐอ ปำภฬพ฿

757
01:09:34,000 --> 01:09:35,640
ฑืธฎฐํ ฑืณเฐก มืภบฐอตต พหม๖

758
01:09:35,640 --> 01:09:37,167
พศตล, พศตล!! พศ..!

759
01:09:46,120 --> 01:09:47,395
นป พหฐํภึดยฐก?

760
01:09:47,395 --> 01:09:48,600
ณญ พฦนซฐอตต ธ๔ถ๓!

761
01:09:48,600 --> 01:09:50,720
ธอผผฤฺ มคธป พฦนซฐอตต ธ๔ถ๓

762
01:09:50,720 --> 01:09:52,200
ธธพเ ณปฐก ฑืฐษ นฯดยดูธ้, ฟ์ธฐ ม๖ฑ ฟฉฑโผญ
ภฬทฏฐํ ภึม๖ พสฐฺม๖

763
01:09:52,200 --> 01:09:53,917
พศตล! พศตล! ฑืธธ!

764
01:09:59,160 --> 01:10:00,600
นน!?

765
01:10:00,600 --> 01:10:01,597
ธปถ๕ฤฺวม

766
01:10:02,960 --> 01:10:04,040
ฟรทป ธปถ๕ฤฺวม

767
01:10:04,040 --> 01:10:06,720
- ฟรทป ธปถ๕ฤฺวมฐก ดฉฑธม๖?
- ณปฐก ฑืฟกฐิ ตทภป บ๚มณพ๎

768
01:10:06,720 --> 01:10:09,840
ณอ ฑืภฺธฆ ธ๔ถ๓
ฑืภฺดย ภด๋ ฦ๗ฑโ พศวาฒจพ฿

769
01:10:09,840 --> 01:10:11,640
ภฬฐว ฑืภ๚ ฑืภว ผีนูดฺฟกผญ ณ๎พฦณชดย ฐอ ปำภฬพ฿

770
01:10:11,640 --> 01:10:13,000
ณญ ธ๐ต็ฐษ ภาพ๚พ๎

771
01:10:13,000 --> 01:10:15,960
- ฑืฐก ณป ฐกมทภป ธ๐ตฮ มืภฮดูฐํ ธปว฿พ๎
- ฟึ ฐๆย๛วัลื พหธฎม๖ พสพาม๖?

772
01:10:15,960 --> 01:10:17,160
ฑืต้ภฬ ณสธฆ ณชทฮ ย๘ฐขวฯฐํภึฑบ!

773
01:10:17,160 --> 01:10:20,760
มจภๅ, ณญ ณสถงนฎฟก นฬฤฅฐอ ฐฐพาพ๎, พเผำว฿ภพฦ!
ฑืณเธฆ ด๕ภฬป๓ ธธณชม๖ พสฑโทฮ พเผำว฿ภพฦ!

774
01:10:20,760 --> 01:10:22,340
ฑืทกผญ, นซฝผภฯภฬ ภฯพ๎ณตดยม๖ พหพฦ?

775
01:10:22,340 --> 01:10:25,380
ทนฟภณ๋พ๎ดย ณป มภธทฮ ฟิพ๎
ภฬ ธปถ๕ฤฺวมถ๕ ภภฺดย ฑืณเธฆ ตฺต๛ถ๓ ต้พ๎ฟิฐํ

776
01:10:25,380 --> 01:10:28,815
If you weren't seeing her behind my back, she wouldn't
have been there in the first place, would she?

777
01:10:28,815 --> 01:10:30,580
ฑืณเผฎต้ภบ ฑืณเธฆ ดูธฅ ฐ๗ฟกผญ ป์วุว฿พ๎, ณป มภฬพฦดฯถ๓

778
01:10:30,580 --> 01:10:32,060
ฑืทฑตฅ ฟึ ฑืต้ภฬ ณฏ ยัพฦฟรฑ๎ ?

779
01:10:32,060 --> 01:10:35,180
ฟึณฤธ้ ณปฐก ฑืต้ฟกฐิ ณืฐก ดฉฑบม๖ ธปว฿ฐลต็

780
01:10:35,180 --> 01:10:38,180
ณืฐก ฑืต้ภป รฃพฦผญ ฑืต้ภป มืภฯ ฐลถ๓ดย ฐษ

781
01:10:38,180 --> 01:10:40,500
มคธป ฑืทธฐิ ‰็ดูธ้ ณสวัลืดย มคธป มมภบภฯภฬ ตวฐฺฑบ

782
01:10:40,500 --> 01:10:43,020
ณปฐก ฑืต้ภป มืภฬธ้, ดฯ บ๚ภบ พ๘พ๎ม๖ดยฐลม๖

783
01:10:43,020 --> 01:10:44,940
มคธป นฬพศวุ บ๊ถ๓ภฬพ๐..

784
01:10:44,940 --> 01:10:49,340
วฯม๖ธธ ณญ มคธป ฑืณเธฆ ป็ถ๛วุ, นฯพ๎มเ..
ฑืณใ ป็ถ๛วุ..มคธป ป็ถ๛ว฿พ๎

785
01:10:49,340 --> 01:10:51,220
นน, ณปฐก ณืฐก วุพ฿ วา ภฯภป พหทมมึม๖

786
01:10:51,220 --> 01:10:54,660
ฐๆย๛วัลื ฐกผญ ธ๐ต็ ฐษ ภบฮ ดู ภฺน้วุ

787
01:10:54,660 --> 01:10:55,900
ณญ ธ๘วุ..

788
01:10:55,900 --> 01:11:00,540
ณญ ธ๘วุ. ธปถ๕ฤฺวมดย นฬฤฃณ๐ภฬถ๓ฐํ
ณอ ฑืภฺฝฤภป ธ๔ถ๓.
ณฏ มืภฬต็ ป์ธฎต็ ดฯฐก วฯฐํฝอภบ ด๋ทฮ วุ

789
01:11:00,540 --> 01:11:03,220
พ๎ย๗วว, ณญ มืภบ ธ๑ผ๛ภฬดฯฑ๑

790
01:11:03,220 --> 01:11:04,460
ณญ มืภบ ธ๖ภฬพ฿..

791
01:11:04,460 --> 01:11:06,780
ฑืต้ภฬ ณฮ มืภฬธ้, ฑืต้ภบ ตทภป ตนทมนม๖ ธ๘วุ

792
01:11:06,780 --> 01:11:11,580
ฑืต้ภบ ณสดย มืภฬม๖ พสพฦ

793
01:11:11,580 --> 01:11:12,577
ลด!!

794
01:11:33,540 --> 01:11:34,537
ว์ภฬ!

795
01:11:35,140 --> 01:11:38,300
ลฐ มป ปฬพฦมึฝวทกฟไ?

796
01:11:38,300 --> 01:11:39,820
- นๆฑ ดฯฐก พ๎ถฒ ภฯฟก ณขพ๎ต็ฐวม๖ณช พฦณช?

797
01:11:39,820 --> 01:11:45,817
นฐทะ, ภ฿ พหดูธถดูฟไ. ด็ฝลภว ลฐถ๛,
ศด๋ฦ๙ มป มึฝรฐฺฝภดฯฑ๎?

798
01:11:46,460 --> 01:11:49,500
วฺต้ฟก ผี มป ฟรทมมึฝรฐฺฝภดฯฑ๎?

799
01:11:49,500 --> 01:11:50,620
ธ๘วัดูธ้?

800
01:11:50,620 --> 01:11:53,260
พ๎ถฑวาฒซตฅ, ฝ๎ฑโถ๓ตต วาฒซฐก?

801
01:11:53,260 --> 01:11:54,787
ฟยสดูธฎ, พฦดฯธ้ ฟภธฅยสดูธฎ?

802
01:11:56,100 --> 01:11:59,012
ฟ๒ม๗ภฬฝรมา, ผ๖ฐฉภป รคฟ์ผผฟไ

803
01:12:05,300 --> 01:12:07,447
ว๙มถฟก ธลฟ์ ฐจป็วีดฯดู.

804
01:12:26,540 --> 01:12:27,340
พฦบ?!

805
01:12:27,340 --> 01:12:28,337
พฦบ?!

806
01:12:29,260 --> 01:12:30,597
ฐกภฺฒูณช, ลด!

807
01:12:34,700 --> 01:12:38,939
- นซฝผ ภฯภฬฟกฟไ?
- ณฮ พศภวฯฐิ บธศฃวฯดยฐลถ๕ดู

808
01:12:38,939 --> 01:12:38,947
ว์ภฬ, ลด

809
01:12:39,855 --> 01:12:40,180
ป๙?

810
01:12:40,180 --> 01:12:41,380
ฦฎทฐฟก ลธทมนซณช

811
01:12:41,380 --> 01:12:42,377
พศณ็, ลด!

812
01:12:45,900 --> 01:12:46,897
ฐกภฺ

813
01:12:54,900 --> 01:12:55,100
ฐกธฃฝรพฦถ๛ ฑืภว ฦภภฬ นๆฑ
นะฝบฟกฐิ ด็ว฿ฝภดฯดู!

814
01:12:55,100 --> 01:12:56,657
01:13:00,820 -- 01:13:02,620
นน??!

815
01:12:58,060 --> 01:12:59,652
มฟกผญ ตภป ด๋ทมฐฌพ๎ฟไ

816
01:13:00,300 --> 01:13:01,820
มจภๅ บ๔พ๎ธิภป!

817
01:13:01,820 --> 01:13:04,447
ฑนๆ ฐกฐฺณื

818
01:13:09,900 --> 01:13:11,260
- พฦม๗ภฬพ฿?
- พฦม๗

819
01:13:11,260 --> 01:13:13,620
พฦม๗ฑ๎ม๘ ฦฏบฐศ๗ ณชฟยฐิ พ๘ดูณื
วฯม๖ธธ..

820
01:13:13,620 --> 01:13:17,180
ฝรฐฃภฬ มป ฐษทม, บ๊ถ๓ภฬพ๐.
ภโดูวั พฒทนฑโฐฐภบ ตฅภฬลอฐก ณสนซ ธนพฦ

821
01:13:17,180 --> 01:13:19,100
ฑืฐิ นบตฅ?

822
01:13:19,100 --> 01:13:21,300
ฐๆย๛ ผญน๖ฟกผญ ปฉตนทศพ๎

823
01:13:21,300 --> 01:13:22,100
นฝ ถงนฎฟก?

824
01:13:22,100 --> 01:13:26,580
ฟ์ผฑ, ฐๆย๛ต้ภบ ศด๋ฦ๙ ล๋ศญ ฑโทฯฟกผญ
ม๕ฐลฐก ภึดยม๖ ศฎภฮวาฒจพ฿

825
01:13:26,580 --> 01:13:27,661
ฑืฐิ นซฝผ ธปภฬม๖?

826
01:13:27,661 --> 01:13:29,220
ณสถ๛ ทนฟภณ๋พ๎ฐก ผญทฮ พ๊ฑโวัฐล?

827
01:13:29,220 --> 01:13:32,420
ว์ภฬ, พ๎ยถต็. ด๕ภฬป๓ ฝลฐๆพฒม๖ธถ.
พ๎ยถต็ ดู ตวฐกดฯฑ๑

828
01:13:32,420 --> 01:13:33,740
ฑืทกผญ..ฐ่ศนภฬ นบตฅ?

829
01:13:33,740 --> 01:13:35,820
ฐ่ศนภบ ณป ตภว พศภภป ศฎบธวฯดยฐลพ฿

830
01:13:35,820 --> 01:13:40,700
ภฬ ฐ่ศนภป ฝวว๖วฯทมธ้, ฑืณเธฆ ภงว่วฯฐิ
วฯดย ฐอต้ภป มฆฐลวุพ฿ม๖

831
01:13:40,700 --> 01:13:44,140
- ธปถ๕ฤฺวม.
- มมภบ ม๖ภ๛ภฬพ฿, ฝบฦฉพ๎ฦฎ

832
01:13:44,140 --> 01:13:45,340
ณชตต ตฝฐํฝอฑบ

833
01:13:45,340 --> 01:13:46,900
ฟภ, ตฝฐํฝอดูฐํ, มมพฦ!

834
01:13:46,900 --> 01:13:48,860
ป๓พ๎ภโดยตฅ นฬณขฐก ตตฟอมุดูฐํ วฯดย ฒรภฬฑบ

835
01:13:48,860 --> 01:13:49,980
นนถ๓ฐํ?

836
01:13:49,980 --> 01:13:51,700
ธปถ๕ฤฺวมฟก ฐวุผญ พ๊ฑโวุบม

837
01:13:51,700 --> 01:13:52,939
ณชดย ธ๐ต็ ผผผผวั มคบธฐก วสฟไวุ

838
01:13:52,939 --> 01:13:53,739
พ๎ต๐ป์ฐํ

839
01:13:53,739 --> 01:13:54,444
ดฉฑธฐํ

840
01:13:54,444 --> 01:13:54,536
นปวฯฐํ

841
01:13:55,100 --> 01:13:56,722
พ๎ต๐ผญ ภฯวฯดยม๖

842
01:13:58,260 --> 01:13:59,777
ฟรทนฑื ธปถ๕ฤฺวม

843
01:14:00,420 --> 01:14:03,420
ฑืณเผฎภบ ภฺฑโฐก ฟย ฐ๗รณทณ ว่วั ณเผฎภฬพ฿

844
01:14:03,420 --> 01:14:09,417
ทฏฝรพฦฐก พฦวมฐกดฯฝบลบภธทฮ ฤงฐ๘วา ถง
ทฏฝรพฦ ฑบด๋ฟกผญ บนนซว฿พ๚พ๎

845
01:14:10,100 --> 01:14:11,700
ฝบฦไร๗ณชร๗ฟดม๖
(ทฏฝรพฦ ฦฏผ๖บฮด๋)

846
01:14:11,700 --> 01:14:13,740
นน ฟ์ธฎทฮฤกธ้ ณืภฬบ๑พมภฬถ๛ บ๑ฝมวัฐลพ฿

847
01:14:13,740 --> 01:14:17,820
ผาทร ฟฌนๆภฬ บุฑซวฯฐํ ณญ ตฺ ฑื ฦดภป ณ๋ทม
ธ๐ตฮต้ ภฺฑโ รฌฑๆธ๒ภป รฌฑโทมฐํ ณญธฎฟดพ๚ภป ถง

848
01:14:17,820 --> 01:14:20,660
there was a real demand for
men with his kind of skills

849
01:14:20,660 --> 01:14:23,762
ฑืตต ฑื ภฺฑโ ธ๒ภป รฌฑไ ป็ถ๗ต้ ม฿ วัธํภฬ ‰็ม๖

850
01:14:28,780 --> 01:14:32,300
ณปฐก ฑืธฆ ธธณตภป ถฉ, ณชดย
ฑืยสฐ๚ ม฿ศญฑโ ฐลทกธฆ วฯฐํ ภึพ๚ม๖

851
01:14:32,300 --> 01:14:35,820
ฑื ภฬศฤทฮ ฟ์ธฎดย ฐฐภฬ ป็พ๗ฐฐ่ธฆ
ภฬพ๎ณชฐฌพ๎.

852
01:14:35,820 --> 01:14:38,062
ฐลทกต้ภป ภ฿ ม๘วเ‰็ม๖ธธ

853
01:14:39,620 --> 01:14:42,057
"ด๕ภฬป๓ ตทภฬ พ๘พ๎.."

854
01:14:44,020 --> 01:14:45,692
ธถม๖ธท ฐลทกดย ฑืทฏม๖ พสพาม๖

855
01:14:46,460 --> 01:14:47,457
นนฟไ?

856
01:14:49,220 --> 01:14:52,620
ณป พ๖ธถฐก มืภบ ภฬภฏฐก ด็ฝลภว
ด๕ทฏฟ๎ ป็พ๗ ฐลทก ถงนฎภฬถ๓ดย ฐลฟกฟไ?

857
01:14:52,620 --> 01:14:54,860
พฦณฤ, พฦดฯพ฿ ลด. ฑืทกผญ ฑืทฑฐิ พฦดฯถ๕ดู

858
01:14:54,860 --> 01:14:56,007
ฑืทฒ มู พหพาพ๎!

859
01:14:57,140 --> 01:14:58,260
- ภ๚ ป็ถ๗ภว ภ฿ธ๘ถงนฎฟก ฟ์ธฎ พ๖ธถฐก มืพ๚พ๎ฟไ!
- ลด..

860
01:14:58,260 --> 01:14:59,139
- ณ๖มเฟไ!
- ลด!

861
01:14:59,139 --> 01:14:59,939
ฟ์ธฐ ฑืฐก วสฟไวุ

862
01:14:59,939 --> 01:15:00,667
ภ๚ ป็ถ๗ภฬ ฟ์ธฎ พ๖ธถธฆ มืฟดดูฑธฟไ!

863
01:15:02,540 --> 01:15:03,877
ฟ์ธฐ ฑืฐก วสฟไวุ

864
01:15:09,700 --> 01:15:10,702
ธปถ๕ฤฺวมฟกฐิ ภศญวุ

865
01:15:11,380 --> 01:15:14,700
- ฟึม๖?
- ฟึณฤวฯธ้ ณฏ ภงวุผญ ฑืธฆ ธธณชฐิ วุมเพ฿ฐฺพ๎

866
01:15:14,700 --> 01:15:16,752
ภศญวุ, ด็ภๅ!

867
01:15:19,020 --> 01:15:20,117
ฝบววฤฟฦ๙ภธทฮ ภศญวุ

868
01:15:40,580 --> 01:15:41,577
ฝบฦฉพ๎ฦฎ

869
01:15:42,260 --> 01:15:43,340
บธฐํฝอพ๚ดูณื

870
01:15:43,340 --> 01:15:44,460
ภฺณืฟกฐิ ตนทม มู ตทภป ฐกม๖ฐํ ภึพ๎

871
01:15:44,460 --> 01:15:45,660
ภึดูฐํ?

872
01:15:45,660 --> 01:15:47,260
บธฃฑบ

873
01:15:47,260 --> 01:15:48,634
ณปฐก พ๎ถปฐิ ภฺณพ นฯม๖?

874
01:15:48,634 --> 01:15:49,940
นฯพ๎ตตตว

875
01:15:49,940 --> 01:15:51,700
พ๎ต๐ฟกผญ ธธณชฑๆ ฟ๘วฯณช?

876
01:15:51,700 --> 01:15:53,580
บ๔ต๙ภฬ ภึดย ฝรณปฟกผญ ธธณชม๖.

877
01:15:53,580 --> 01:15:55,347
1ฝรฐฃ ณปทฮ

878
01:15:56,220 --> 01:15:57,577
พหฐฺพ๎, 1ฝรฐฃ ณป

879
01:15:58,620 --> 01:15:59,617
ด๕ทฏฟ๎ ณ๐

880
01:16:00,300 --> 01:16:02,620
บธพศ ผ๖มุภฬ พ๎ถฒม๖ ธปวุมึฐิ

881
01:16:02,620 --> 01:16:04,100
ธปถ๕ฤฺวม

882
01:16:04,100 --> 01:16:07,460
ฑืดย ฦๆฦฎวฯฟ์ฝบ พฦฦฤฦฎฟกผญ ภฯวุ

883
01:16:07,460 --> 01:16:11,780
ฐณภฮ ฟคธฎบฃภฬลอฐก ภึฐํ
2ธํภว ฐๆศฃฟ๘ภฬ ภึม๖

884
01:16:11,780 --> 01:16:15,140
ฟคธฎบฃภฬลอดย ภงรฟก ภึดย บธพศป็นซฝวฟกผญ ภตฟตว

885
01:16:15,140 --> 01:16:17,980
ฟ์ผฑ ฟคธฎบฃภฬลอธฆ ดฉฐก ลธดยม๖ ศฎภฮวัตฺ
บธพศป็นซฝวฟกผญ OK ป็ภฮภป บธณปธ้

886
01:16:17,980 --> 01:16:20,620
ภงฟก ภึดย ฐๆศฃฟ๘ภฬ ภตฟฝรลฐม๖

887
01:16:20,620 --> 01:16:26,620
ภงรฟก ตตย๘วฯธ้ ฟคธฎบฃภฬลอ นฟกดย
ผผ ธํภว ฐๆศฃฟ๘ภฬ ด๕ ภึพ๎

888
01:16:26,620 --> 01:16:28,060
ตฮ ธํภฬ รนน๘ยฐ นฎภป ดใด็วฯฐํ

889
01:16:28,060 --> 01:16:34,057
ตฮน๘ยฐ นฎภป ล๋ฐ๚วุพ฿ธธ
ธปถ๕ฤฺวมภว ฐณภฮ พฦฦฤฦฎฐก ณชฟภม๖

890
01:16:45,260 --> 01:16:46,420
ว์ภฬ, มป ตตฟอมึฝวทกฟไ?

891
01:16:46,420 --> 01:16:48,180
มึผาดย ภึดยตฅ ผ๖ร๋ภฮ ภฬธงภฬ พ๘พ๎ฟไ!

892
01:16:48,180 --> 01:16:51,495
- ฑืธฎฐํ ภฬฐิ ป๓วฯฑโ ฝฌฟ๎ ป๓วฐต้ภฬ ฝวทมภึพ๎ผญฟไ!
- 1รฟก วมทะฦฎ ตฅฝบลฉฟก ฐกผลผญ นฐพ๎บธผผฟไ, พหฐฺมา?

893
01:16:51,495 --> 01:16:52,696
1รภฬฟไ? ฐจป็วีดฯดู!
01:16:55,700 -- 01:16:56,990
รตธธฟกฟไ!

894
01:17:07,540 --> 01:17:09,895
- พศณ็วฯฝสดฯฑ๎
- ฟรทนฑื ธปถ๕ฤฺวมพพธฆ ธธณชทฏ ฟิณื

895
01:17:09,895 --> 01:17:11,140
พหฐฺฝภดฯดู. มมภบวฯท็ บธณปฝสฝรฟภ

896
01:17:11,140 --> 01:17:12,137
ฐํธฟณื

897
01:17:23,460 --> 01:17:24,457
ณปทม

898
01:17:45,740 --> 01:17:46,860
ตตร๚ทฏพ฿!

899
01:17:46,860 --> 01:17:48,420
ภศญนพฦ, ภฺฟฌฝบทดฐิ วเตฟวุ

900
01:17:48,420 --> 01:17:50,500
ฑปภฬ ถศถศวฯฐิ บธภฯทมฐํ วใฦฐปฐข วฯม๖ธถ

901
01:17:50,500 --> 01:17:53,220
- ณื
- ผผภฮฦฎ มธพพ, วมทฉลฉ ตตร๚ทฏภิดฯดู

902
01:17:53,220 --> 01:17:53,940
พ๎ต๐ฝสดฯฑ๎?

903
01:17:53,940 --> 01:17:56,780
ม๖ฑ ป็พ๗ ศธภวย๗ ฟอภึฝภดฯดูธธ..
นซฝผ นฎมฆภึฝภดฯฑ๎?

904
01:17:56,780 --> 01:17:59,260
บ๊ถ๓ภฬพ๐ นะฝบฐก ด็ฝลภว ภวบืตภป
ด็ฝลภว มฟกผญ ด๋ทมฐฌพ๎ฟไ

905
01:17:59,260 --> 01:18:00,460
ม๖ฑ ด็ฝลภว มฟก ภึฝภดฯดู

906
01:18:00,460 --> 01:18:02,620
- ฟภ ภฬทฑ.. ฑืฐว..ฑื..
- พ๐มฆ ตนพฦฟภฝสดฯฑ๎?

907
01:18:02,620 --> 01:18:06,375
ฑืทณ, ม๖ฑ นูทฮ ตนพฦฐกฐฺฝภดฯดู.
พฦธถ ฟฉฑโผญบฮลอ มฑ๎ม๖ วัฝรฐฃ มคตต ฐษธฑฐอ ฐฐฝภดฯดูธธ

908
01:18:06,375 --> 01:18:07,580
มคศฎศ๗ พ๎ต๐ฝรมา?

909
01:18:07,580 --> 01:18:11,735
ธปธฎบฮฟไ. ภ๚ฑโ มถป็ฐดิ. ภ๚ดย ฑืฐก
ลดภป วุฤฅฒจถ๓ฐํ ปฐขวฯม๖ดย พสพฦฟไ..ฑืดย..

910
01:18:11,735 --> 01:18:12,740
ผผภฮฦฎ มธ พพ

911
01:18:12,740 --> 01:18:15,780
ภฬ ณฒภฺดย ด็ฝล พฦณป ป์วุ ป็ฐวภว
ม฿ฟไวั ฟ๋ภวภฺภิดฯดู!

912
01:18:15,780 --> 01:18:19,660
ฑืดย ด็ฝลภว ม พีฟกผญ
รัภธทฮ มฆ ศึวฯ บฮวฯต้ภป มฆพะว฿พ๎ฟไ

913
01:18:19,660 --> 01:18:23,020
มฆฐก ฐฦมควฯดยฐว, ฑืดย ภงว่วั ภฮนฐภฬฐํ
ด็ภๅ ฑธผำฝรฤัพ฿ วีดฯดู!

914
01:18:23,020 --> 01:18:25,300
ธธพเ ฑฆย๚ภธฝรดูธ้ มฆฐก ย๗ธฆ บธณป
พ๎ต๐ พศภวั ฐ๗ภธทฮ ธ๐ผลดูตๅธฎมา

915
01:18:25,300 --> 01:18:28,420
พฦดข, พฦดข, วสฟไพ๘ฝภดฯดู
ฑฆย๚พฦฟไ..ภ๚ดย ฑืณษ..

916
01:18:28,420 --> 01:18:30,220
ม๖ฑ ตนพฦฐกฐฺฝภดฯดู..

917
01:18:30,220 --> 01:18:32,752
ฑโดูธฎฐํภึฐฺฝภดฯดู

918
01:18:37,500 --> 01:18:39,700
ผผภฮฦฎ มธภว ศด๋ฦ๙ ภงฤกธฆ ร฿ภ๛วฯตตทฯ

919
01:18:39,700 --> 01:18:41,575
ฐ๐ ด็ฝลภฬ ธปธฎบฮฟก พ๘ดูดย ฐษ พหพฦย๗ธฑฒจพ฿

920
01:18:41,575 --> 01:18:42,500
ฑืทฏธ้ นูทฮ ฟฉฑโทฮ รฤต้พ๎ฟภฐฺม๖

921
01:18:42,500 --> 01:18:46,175
ณปฐก ธปวฯฐํภฺ วฯดยฐว
ฑืฐก ณชลธณชฑโ ภฑ๎ม๖ ฟ์ธฐ 30บะมคตต นฟกพ๘พ๎

922
01:18:46,175 --> 01:18:47,300
ฑืมคตตธ้ ณชวัลื รๆบะวุ

923
01:18:47,300 --> 01:18:48,540
ภฬฐอมป ต้พ๎มึฐฺดฯ, ลด?

924
01:18:48,540 --> 01:18:49,740
ภ๚ดย นป วุพ฿วฯมา?

925
01:18:49,740 --> 01:18:51,860
นฎภฺณปฟ๋ฟกผญ นนถ๓ตต ณชฟภธ้
ณชฟกฐิ นูทฮ พหทมมึทมนซณช

926
01:18:51,860 --> 01:18:53,052
ฐํธถฟ๖, ป๙

927
01:18:55,140 --> 01:18:55,220
ฑื มึภฏผาฟกผญ มึฝล ลืภฬวมฟไ
ผฑธํวฯฐิ รณธฎวฯฐํ ศฎด๋ว฿ฝภดฯดู.
วมทนภำ ธถดู ปฬพาฝภดฯดู

928
01:18:55,220 --> 01:18:57,697
มถป็ฐดิ!

929
01:19:02,700 --> 01:19:05,100
ธปธฎบฮดย ฐลมธปภิดฯดู

930
01:19:05,100 --> 01:19:06,060
ณ๎ถ๘ม๖ตต พสฑบ

931
01:19:06,060 --> 01:19:07,980
- ฝรณปฟก ภึพ๎ฟไ.
- ภโภธทฏ ฐกภฺฐํ

932
01:19:07,980 --> 01:19:08,977
ณื

933
01:19:09,620 --> 01:19:12,340
มคศฎวั มึผาธฆ รฃพฦ, ภฬตฟวัดู!

934
01:19:12,340 --> 01:19:13,337
ฐกภฺ!

935
01:19:18,260 --> 01:19:19,300
ฐๆย๛ภฬ ฐฌพ๎

936
01:19:19,300 --> 01:19:20,260
พหฐฺพ๎

937
01:19:20,260 --> 01:19:22,060
- ฐๆย๛ภฬ ฐฌตฅ
- พหฐฺณื

938
01:19:22,060 --> 01:19:23,057
ฐกม๖

939
01:19:23,940 --> 01:19:27,300
ณปฐก ธปวัด๋ทฮ มคศฎศ๗ วฯฐิ, ม๖พ๎ณปม๖ ธปฐํ

940
01:19:27,300 --> 01:19:29,020
มถฑภฬถ๓ตต พ๎ผณฦบธภฬธ้
ฑืต้ภบ ภฺณืธฆ นูทฮ มืภฯฐษผผ

941
01:19:29,020 --> 01:19:31,792
ธธพเ พฦดฯถ๓ธ้, ณปฐก มืภฯฒจพ฿

942
01:19:45,820 --> 01:19:50,502
ณปฐก ธ๎น๘ภฬณช นฬพศวฯดูฐํ ธปวุพ฿วฯดยม๖
ธ๐ธฃฐฺฑธณช..

943
01:19:56,140 --> 01:19:57,667
ฟฉฑโพษพฦ, ลด

944
01:19:59,900 --> 01:20:00,897
ภ๚ฐล

945
01:20:10,620 --> 01:20:10,780
ด็ฝลภฬ ฟ๘วาธธวัฐษ รฃพฦณยพ๎ฟไ

946
01:20:10,780 --> 01:20:12,420
ตตร๚ทฏภิดฯดู

947
01:20:12,420 --> 01:20:15,540
ผผภฮฦฎ มธพพ พฦณปภว บธว่ต้ภฬฟไ

948
01:20:15,540 --> 01:20:17,620
1200ธธดทฏยฅธฎมา, ฑืฐอตต ฐขฐข

949
01:20:17,620 --> 01:20:19,147
พ๎ถงฟไ?

950
01:20:23,500 --> 01:20:26,340
ฝบฦฉพ๎ฦฎ ผผภฮฦฎ มธ ภิดฯดู,
ธปถ๕ฤฺวมพพฐก ภ ฑโดูธฎฐํภึฝภดฯดู

951
01:20:26,340 --> 01:20:28,347
ฐกนๆ พศฟก นนฐก ภึฝภดฯฑ๎?

952
01:20:32,540 --> 01:20:33,537
ฝลศฃฐก ต้พ๎ฟิพ๎

953
01:20:35,940 --> 01:20:38,220
มมพฦ, มมพฦ.

954
01:20:38,220 --> 01:20:39,820
ฝบฦฉพ๎ฦฎ ผผภฮฦฎ มธ, ภฬป๓พ๘ภฝ

955
01:20:39,820 --> 01:20:41,822
ฟคธฎบฃภฬลอ ภแฑ วุมฆ วา ฐอ

956
01:20:47,620 --> 01:20:48,617
มมพฦ

957
01:20:49,220 --> 01:20:50,297
บธภฮดู!

958
01:20:51,940 --> 01:20:53,260
ฐกภฺ, มมพฦ!

959
01:20:53,260 --> 01:20:55,180
นซฝผภฯภฬม๖?

960
01:20:55,180 --> 01:20:56,777
ภบฮ ภฬป๓พ๘ณช?

961
01:21:05,460 --> 01:21:07,272
ฟคธฎบฃภฬลอธฆ ฟรทมบธณปตตทฯ

962
01:21:13,580 --> 01:21:15,872
ฦฎทฐภธทฮ ตนพฦฐก

963
01:21:24,380 --> 01:21:25,660
บ๙ฐํ!

964
01:21:25,660 --> 01:21:26,657
ภตฟ ม฿!

965
01:21:48,180 --> 01:21:49,852
ฝบฦฉพ๎ฦฎฐก ฟรถ๓ฐกดย ม฿ภฬดู

966
01:21:50,860 --> 01:21:52,580
ฐกภฺ,ฐกภฺ,ฐกภฺ,ฐกภฺ,ฐกภฺ!!

967
01:21:52,580 --> 01:21:53,582
ผ๎ลธภำ!

968
01:25:15,320 --> 01:25:16,317
ภฯพ๎ณช!

969
01:25:18,280 --> 01:25:19,277
ภฯพ๎ณช!

970
01:25:49,040 --> 01:25:50,960
ดฤภบภฬ... ภฺณู ดฉฑบฐก..?

971
01:25:50,960 --> 01:25:53,347
ณืณ๐ภบ ณป ภ พฦณปธฆ ป์วุว฿พ๎!

972
01:25:55,280 --> 01:25:59,097
วฯม๖ธธ ณป ตภป มืภฬทม ว฿ด๘ ฐอภบ พฦดัฐกบธฑบ!

973
01:26:00,120 --> 01:26:01,597
ณื ต?

974
01:26:03,000 --> 01:26:03,997
มจภๅ!

975
01:26:05,360 --> 01:26:08,240
ฟ์ธฎดย ฐฐภบ ป็ถ๗ถงนฎฟก ว๊ม๚ว฿ฑบ

976
01:26:08,240 --> 01:26:10,120
นซฝผธปภฬม๖?

977
01:26:10,120 --> 01:26:11,957
ฝบฦฉพ๎ฦฎ ผผภฮฦฎ มธ

978
01:26:13,040 --> 01:26:17,320
รณภฝฟก ฑืดย ภฺณื พฦณปธฆ มืฟฉดถ๓ฐํ
ณชฟกฐิ บฮลนว฿ม๖, ฑืธฎฐํณชผญ ดูภฝภบ ภฺณืธฆ..

979
01:26:17,320 --> 01:26:22,160
ฑืธฎฐํ ฑืฐิ ฑืทธฐิ ตวม๖พสภฺ,
ภฺณืด๕ทฏ ณฏ มืภฬฐิ ธธต้พ๚ฐฺฑบ

980
01:26:22,160 --> 01:26:24,117
พ๎ยถต็, ฑืฐก ภฬฑไฐลพ฿

981
01:26:24,960 --> 01:26:26,880
ภฺณืภว พฦณป...

982
01:26:26,880 --> 01:26:30,240
..ดย ฐลทกภว บฮบะภฬพ๚ภป ปำภฬพ฿

983
01:26:30,240 --> 01:26:31,957
ภฬภภว ธนภบ ภฯต้ฐ๚ ฐฐภบ ฐอ รณทณ..

984
01:26:34,120 --> 01:26:37,760
ภฬมฆ ณปฐก ฐิภำฟกผญ ม๚ ย๗ทสภฮฐก บธฑบ..

985
01:26:37,760 --> 01:26:38,857
ณฏ มืภฬฐิ!

986
01:26:39,400 --> 01:26:40,497
ณกณปน๖ทม!

987
01:26:41,800 --> 01:26:43,232
ณญ ฑืทกตต ฝัณ๐ภฬพ฿!

988
01:26:47,320 --> 01:26:48,317
นฐทะภฬม๖

989
01:26:50,440 --> 01:26:51,437
ฑืทฑณ๐ภฬม๖

990
01:27:07,200 --> 01:27:12,832
ณปฐก บธฐํฝอดูธ้, ธธณชฐํฝอดูธ้
ถ๕รส บฃทนฐํ ธธณชม๖. -บ๊ถ๓ภฬพ๐-

991
01:27:19,320 --> 01:27:25,317
พ๖ธถฐก มืฑโ ภณฏนใฟก ศด๋ฦ๙ภธทฮ
ถ๕รส บฃทนฐํฟกผญ ธธณชภฺดย นฎภฺฐก ฟิพ๎ฟไ.
ดฉฐก พฦบ ศด๋ฦ๙ภป ป็ฟ๋วฯฐํ ภึพ๎ฟไ

992
01:27:27,360 --> 01:27:28,395
พฦบ

993
01:27:28,395 --> 01:27:29,357
ต้ทฏฟไ?

994
01:27:31,560 --> 01:27:33,517
- พฦบ?
- นซฝผภฯภฬพ฿?

995
01:27:34,080 --> 01:27:35,520
พฦบ! พฦบ!

996
01:27:35,520 --> 01:27:36,680
ลด!

997
01:27:36,680 --> 01:27:39,320
ปกธฎฟอ, ปกธฎ! ต๛ถ๓ฟอ!

998
01:27:39,320 --> 01:27:40,317
ลด!

999
01:27:43,200 --> 01:27:44,320
ย๗ฟก ลธ!

1000
01:27:44,320 --> 01:27:46,182
ปกธฎ ลธ!!

1001
01:27:46,800 --> 01:27:48,075
พ๎ต๐ทฮ ฐกดยฐลมา?

1002
01:27:48,075 --> 01:27:49,617
ย๗ฟก ลธ

1003
01:28:19,940 --> 01:28:24,780
พฦม๗ ป์พฦภึดู. ภวทแม๖ฟ๘ภป ปกธฎ บธณป!!
ฐกดษวัวั ปกธฎ! ภวทแม๖ฟ๘!

1004
01:28:24,780 --> 01:28:27,060
มถป็ฐดิ! ฟคธฎบฃภฬลอฟไ!

1005
01:28:27,060 --> 01:28:28,140
ตตร๚ทฏ, ฝบนฬฝบภิดฯดู

1006
01:28:28,140 --> 01:28:31,960
ภ๚ศ๑ ม๖ฑ ธปถ๕ฤฺวมฟก ฐวนฐฟก ภึฝภดฯดู
มฆ ปฐขฟก นะฝบฐก ฟฉฑโ ภึดย ฐอ ฐฐฝภดฯดู

1007
01:28:31,960 --> 01:28:35,707
- มคธปภฮฐก?
- ณื, ม๖ฑ พฦฦฤฦฎธฆ ผ๖ป๖วฯฐฺฝภดฯดู.

1008
01:28:36,740 --> 01:28:39,272
นฐทฏผญ, นฐทฏผญ!

1009
01:28:47,460 --> 01:28:49,295
มมพฦ, ฐกภฺฐํ, ธ๐ตฮ ต้พ๎ฐก!

1010
01:28:49,295 --> 01:28:51,122
ปกธฎ, ฐกภฺฐํ!

1011
01:29:00,020 --> 01:29:03,420
ฑืฐก พฦม๗ ฐวนฐ พศฟก ภึภป ลืดฯ, มมภบ ฑโศธดู!
ฟคธฎบฃภฬลอธฆ ณปทม, ฑืธฎฐํ ภแฑล!

1012
01:29:03,420 --> 01:29:05,662
ดฉฑธตต ธ๘ต้พ๎ฟภฐํ, ดฉฑธตต ธ๘ณชฐฃดู!

1013
01:29:09,380 --> 01:29:13,007
ดฉฑธตต ธ๘ต้พ๎ฟภฐํ, ดฉฑธตต ธ๘ณชฐกตตทฯ
ฟคทนบฃภฬลอธฆ ภแฑูดู

1014
01:29:42,740 --> 01:29:48,737
พ๖ธถฐก มืฑโ ภณฏนใฟก ศด๋ฦ๙ภธทฮ
ถ๕รส บฃทนฐํฟกผญ ธธณชภฺดย นฎภฺฐก ฟิพ๎ฟไ.
ดฉฑบฐกฐก พฦบ ศด๋ฦ๙ภป ป็ฟ๋วฯฐํ ภึพ๎ฟไ

1015
01:29:51,300 --> 01:29:53,112
'ลด ศด๋ฦ๙ ร฿ภ๛ ม฿'

1016
01:29:59,260 --> 01:30:01,457
ภฬบม, ภ๚ ย๗พศฟก ดฉฐกลธฐํภึพ๎?!

1017
01:30:11,940 --> 01:30:17,937
-ป๊ลธ ธ๐ดฯฤซ วืฐ๘ภิดฯดู.
ผผภฮฦฎ นะทฏภิดฯดู. 15บะณปทฮ ตตย๘วฯดฯ,บ๑วเฑโ มุบ๑ฝรลฐผผฟไ.
-มุบ๑วฯตตทฯ วฯฐฺฝภดฯดู

1018
01:30:20,140 --> 01:30:22,860
ฟึ ภฬทฑ มภป วฯดยฐลมา?

1019
01:30:22,860 --> 01:30:25,655
ฟึณฤธ้ ณสณื พฦบถ๛, ฤฃฑธต้ภบ
ป์ภฮฟก นฬฤฃณ๐ต้ภฬภดฯ

1020
01:30:25,655 --> 01:30:27,220
ฐลมธป วฯม๖ธถ, ด๕ทฏฟ๎ ณ๐

1021
01:30:27,220 --> 01:30:28,815
- ดฺรฤ -ดฯฐก พ๖ธถธฆ มืภฮฐลพ฿
- ดฺรฤ!

1022
01:30:28,815 --> 01:30:30,220
ดฺรฤ!!

1023
01:30:30,220 --> 01:30:31,217
ดฺฤกถ๓ฐํ!!

1024
01:30:35,860 --> 01:30:36,420
บ๊ท่ฝบภิดฯดู.

1025
01:30:36,420 --> 01:30:41,295
น๘ศฃฦว 689MJC6ภว ฐหภบป๖ ฦ๗ธฃฝฆภป ร฿ภ๛วุ!

1026
01:30:41,295 --> 01:30:44,015
- พหฐฺฝภดฯดู
- ร฿ภ๛ตวธ้ ฑื ฦ๗ธฃฝฆถ๛ ฟฌฐแวุ

1027
01:30:44,015 --> 01:30:44,977
พหฐฺฝภดฯดู

1028
01:30:47,060 --> 01:30:50,775
ฤถธฎฦ๗ดฯพฦ น๘ศฃฦว 689 Mary Jane Charlie 6ภว
ย๗ทฎภป ร฿ภ๛นูถ๕ดู.

1029
01:30:50,775 --> 01:30:52,842
ฑืธฎฐํ ฑื ย๗ พศฟก ภึดย ภศญตต ร฿ภ๛วุ

1030
01:30:58,900 --> 01:31:01,540
ผ๖ฝล ภศญ, น฿ฝลภฺ นฬป๓

1031
01:31:01,540 --> 01:31:03,402
ภศญมป นพฦถ๓..

1032
01:31:04,900 --> 01:31:08,952
ฐหมคป๖ ฦ๗ธฃฝฆฐก ผญยสภธทฮ วโวฯฐํภึดู

1033
01:31:09,820 --> 01:31:10,860
ฟฉบธผผฟไ

1034
01:31:10,860 --> 01:31:13,060
ฒ๗ม๖ธปฐํ ต้พ๎บธผผฟไ, นะฝบพพ. ตตร๚ทฏภิดฯดู

1035
01:31:13,060 --> 01:31:14,580
ภฬ ป็ฐวภว ณปธทภว ภฯบฮธฆ รฃพฦณยฝภดฯดู

1036
01:31:14,580 --> 01:31:16,780
2ฐณภว บธว่มครฅภฬ ภึพ๚ฝภดฯดู

1037
01:31:16,780 --> 01:31:21,420
วฯณชดย ผผภฮฦฎ มธ, วฯณชดย ด็ฝลภว
ภ พฦณป ธํภวทฮฟไ, ภฬวุวฯฝรฐฺฝภดฯฑ๎?

1038
01:31:21,420 --> 01:31:24,140
ฝบฦฉพ๎ฦฎดย ทฏฝรพฦณ๐ต้วัลื
ธนภบ บ๚ภป ม๖ฐํ ภึพ๎ฟไ

1039
01:31:24,140 --> 01:31:25,180
ฑืณเธฆ ณณฤกวั ณ๐ต้ ม฿ วัธํภฬฑบฟไ

1040
01:31:25,180 --> 01:31:29,380
ฑืภฺฝฤต้ภบ ทนฟภณ๋พ๎ธฆ มืฟฉผญ
มฆฐก ภฬ ภฯฟก ฐฟฉวฯม๖ ธปถ๓ฐํ วัฐลฟดมา

1041
01:31:29,380 --> 01:31:32,015
มฆฐก ภฬฐษ นูทฮภโฐํ รณธฎวฯตตทฯ
ภฬธธ นฐทฏณช มึฝสฝรฟภ

1042
01:31:32,015 --> 01:31:33,100
ภฬมฆ พหฐฺดูฑธฟไ

1043
01:31:33,100 --> 01:31:36,100
ด็ฝลฟกฐิ ภึพ๎ ม๖ฑ รึฟ์ผฑ ผ๘ภงฐก นนมา, มถป็ฐดิ?

1044
01:31:36,100 --> 01:31:39,980
ผผภฮฦฎ มธภป รผฦ๗วุผญ ด็ฝล ภรณภว
ป์วุ ธํภวทฮ ฑธผำวฯดยฐฬดฯดู

1045
01:31:39,980 --> 01:31:43,367
มฆ รึฟ์ผฑผ๘ภงดย มฆ ตภิดฯดู.

1046
01:32:00,860 --> 01:32:02,700
ย๗ฟกผญ ณปทม!

1047
01:32:02,700 --> 01:32:04,467
ปกธฎ, ฐกภฺฐํ

1048
01:32:05,780 --> 01:32:06,777
ฐษพ๎ฐก!

1049
01:32:09,100 --> 01:32:12,392
ลดภธทฮ บฮลอภว ผ๖ฝล ภศญ / ป๊ลธธ๐ดฯฤซ ฐ๘วื

1050
01:32:13,700 --> 01:32:15,020
มมพฦ, ภฬมฆ ถฐณชภฺฐํ

1051
01:32:15,020 --> 01:32:18,217
- ปกธฎ, ฐฉฝรดู!
- ณื, พหฐฺฝภดฯดู!

1052
01:32:23,260 --> 01:32:25,300
ภฬท๚ภป ภงวุ ศฐมึทฮ มคธฎธฆ นูถ๗!

1053
01:32:25,300 --> 01:32:26,500
มฆน฿, ปกธฎฐฉฝรดู, ฐฉฝรดู!

1054
01:32:26,500 --> 01:32:29,660
ภฬท๚ วใฐก นูถ๗!

1055
01:32:29,660 --> 01:32:31,260
ฦ๗ธฃฝฆภว ธ๐ฝภภฬ บธภิดฯดู

1056
01:32:31,260 --> 01:32:35,077
ฑืดย ป๊ลธธ๐ดฯฤซ ฐ๘วืภธทฮ วโวฯฐํภึพ๎

1057
01:32:40,380 --> 01:32:46,377
ธ๐ต็ ด๋ฟ๘ต้ภบ ป๊ลธธ๐ดฯฤซ ฐ๘วื ฑธฟชภว ฐหภบป๖
ฦ๗ธฃฝฆธฆ มึภวฑํฐิ บธฑโ นูถ๗!

1058
01:32:53,940 --> 01:32:55,017
89-90

1059
01:33:04,980 --> 01:33:05,977
ภฬทฑ, ธปตตพศตว

1060
01:33:12,980 --> 01:33:14,842
ฐกภฺ!! ฐฉฝรดู!!

1061
01:33:22,060 --> 01:33:23,057
ปกธฎ!!

1062
01:33:25,020 --> 01:33:26,017
ปกธฎ!!

1063
01:33:45,340 --> 01:33:48,062
บ๔พ๎ธิภป! รั ณ๕ภธถ๓ฐํ!!

1064
01:33:50,380 --> 01:33:51,820
ดฯณโ ด๋ฐกธฎฟก ฝ๗น๖ธฑฒจพ฿!

1065
01:33:51,820 --> 01:33:52,817
ดฺรฤ!!

1066
01:34:09,860 --> 01:34:11,140
ภ฿ว฿พ๎!

1067
01:34:11,140 --> 01:34:14,540
ณฏ ทฏฝรพฦณ๐ต้ภฬถ๛ ว๊ม๚วฯตตทฯ ธธต้พ๎?

1068
01:34:14,540 --> 01:34:16,260
ณป มฟก รฃพฦฟอผญ ฤฟวว ธถฝรดย รด วฯธ้ผญ

1069
01:34:16,260 --> 01:34:21,792
ณป ศด๋ฦ๙ภป ฐกมฎดูฐก, นฎภฺธฆ บธณปฐํ
ฑืธฎฐํ ฑืฐษ ป่มฆวุ?

1070
01:34:25,020 --> 01:34:31,017
ฑืทกผญ ดฯ ฤฃฑธณ๐ต้ภฬ ณป มฟกดูฐก
ทนฟภณ๋พ๎ภว ฝรรผธฆ ฐฎดูณ๕ฐํ
ณปฐก มืภฮ ฐอ รณทณ ฒูธ็?

1071
01:34:35,460 --> 01:34:37,220
ฑืทธฐิ วุผญ ดฯ นฎมฆดย ดู วุฐแ‰็พ๚ม๖

1072
01:34:37,220 --> 01:34:39,020
ดฯ ธ๐ต็ ฐฦมคต้ภบ ดู ณกณตม๖

1073
01:34:39,020 --> 01:34:42,937
วฯม๖ธธ ฑืทฑฝฤภธทฮ ณกณปธ้ พศตวม๖!

1074
01:34:43,620 --> 01:34:45,002
ต้พ๎บม, บ๊ถ๓ภฬพ๐

1075
01:34:45,580 --> 01:34:47,107
ฐๆย๛ภฬ ฟภฐํภึพ๎.

1076
01:34:48,380 --> 01:34:50,722
ณอ ณฏ ม๖ฑ ธ๘มืฟฉ

1077
01:34:54,180 --> 01:34:55,177
ฟภ, ฑืทก?

1078
01:34:57,020 --> 01:34:58,017
พฦบ

1079
01:35:03,860 --> 01:35:06,060
ดฯฐก ธนภบ ป็ถ๗ต้ภป พฦดยฐษ พหม๖

1080
01:35:06,060 --> 01:35:09,140
ฑืธฎฐํ มมภบ บฏศฃป็ต้ตต ภึฐฺม๖
ณอ พฦธถ ธ๎ณโตฺฟก ฐจฟมฟกผญ ฑนๆ ณชฟภฐิตษฒจพ฿

1081
01:35:09,140 --> 01:35:11,500
ฑืทฏธ้ ฑืถง ณปฐก ดูฝร ณฮ รฃพฦฐกฐฺดู

1082
01:35:11,500 --> 01:35:13,420
ณปฐก รฃพฦณปฐฺพ๎

1083
01:35:13,420 --> 01:35:17,287
ฑืทฏธ้ นซฝผ ภฯภฬ ภฯพ๎ณฏม๖ ฟ์ธฎ ตัดู ภ฿ พหฐํภึม๖

1084
01:36:01,860 --> 01:36:04,532
รณภฝบฮลอ พหฐํภึพ๚ฝภดฯดู

1085
01:36:05,540 --> 01:36:07,402
ฑืฐว บฃภฬฑ ถงนฎภฬพ๚มา
01:36:10,660 -- 01:36:12,059
ฑืถง ฑืฐว พฦม๗ ต๛ตํว฿พ๚มา

1086
01:36:09,060 --> 01:36:12,540
ณป ธปภบ, ตตด๋รผ พ๎ถฒ มพท๙ภว ณฒภฺฐก

1087
01:36:12,540 --> 01:36:14,620
ต๛ตํวั บฃภฬฑ ถงนฎฟก ณชฐฌดูฐก

1088
01:36:14,620 --> 01:36:17,060
ดูฝร ตนพฦฟอผญ ป์ภฮภป ภ๚ม๖ธฆฑ๎ฟไ?

1089
01:36:17,060 --> 01:36:19,180
ฑืทกผญ,

1090
01:36:19,180 --> 01:36:21,580
ผผภฮฦฎ มธภฬ ด็ฝลภว ศด๋ฦ๙ภป
ป็ฟ๋วุผญ บธณปฐํ ม๖ฟด๘ นฎภฺดย..

1091
01:36:21,580 --> 01:36:24,860
ฑืทฏดฯฑ๎ ฟ์ธฎ ฤฤวปลอ ผญน๖ฟกผญ ด็ฝลภฬ ปฉณยด๘ฐลดย

1092
01:36:24,860 --> 01:36:26,380
พ๎ยถต็ บานภิดฯดู.

1093
01:36:26,380 --> 01:36:27,495
ฑืธฎฐํ ฑืฐษทฮ ด็ฝลภป รผฦ๗วา ผ๖ ภึพ๎ฟไ

1094
01:36:27,495 --> 01:36:28,740
พ๎ยถต็, วา ผ๖ ภึพ๎ฟไ

1095
01:36:28,740 --> 01:36:30,540
ฑูตฅ..ภ฿ ธ๐ธฃฐฺณืฟไ

1096
01:36:30,540 --> 01:36:33,980
มฆฐก รๆบะศ๗ ภฬ ภฯภป วุฐแวา ผ๖ ภึพ๚ดยตฅ..

1097
01:36:33,980 --> 01:36:35,420
ทนฟภณ๋พ๎ดย ฑืณ๐ภฬถ๛ ฐฐภฬ ป์พาพ๚พ๎ฟไ

1098
01:36:35,420 --> 01:36:39,260
ฑืณ๐ภบ ฑืณษ ธปถ๕ฤฺวมฟกฐิ
ตทภป ฐฑฑโภงวุ บธว่ฑภฬ วสฟไว฿ภปปำภฬมา

1099
01:36:39,260 --> 01:36:42,180
ด็ฝลภป ปฉณปทมฐํ วุตต ด็ฝลภฬ ตตฟอมึม๚ พสดยฑบฟไ

1100
01:36:42,180 --> 01:36:46,940
ธปถ๕ฤฺวมธฆ พ๎ถปฐิ รณธฎวาม๖ถ๛, บธว่ฑภบ รณธฎวา
มมภบ นๆนภฬณช ปฐขวุ รฃพฦบธฝรมา

1101
01:36:46,940 --> 01:36:50,780
than by getting me the kill the guy
who would kill him

1102
01:36:50,780 --> 01:36:55,100
ภฬฐิ ณป ตภว พศภภป ภงวั
ภฏภฯวั นๆนภิดฯดู

1103
01:36:55,100 --> 01:36:57,020
ฐลภว ผบฐ๘วา ปท ว฿ฑบฟไ

1104
01:36:57,020 --> 01:36:58,017
ฐลภวฟไ

1105
01:37:00,380 --> 01:37:03,242
นน, ภฬมฆ ดู ตฦณชฟไ?

1106
01:37:04,740 --> 01:37:05,737
นฐทะภฬมา

1107
01:37:06,580 --> 01:37:07,577
นฐทะภฬมา..

1108
01:37:11,420 --> 01:37:12,567
ดู ตฦฝภดฯดู.

1109
01:37:14,740 --> 01:37:20,540
ฑื..พ๎..ดูภฝ ดฟกดย พ๎ต๐ ฐกม๖ธถฝรฐํ ฝรณปยสฟก ฐ่ผำ ฐ่ผผฟไ.
ธธพเ มฆฐก ภฬ ป็ฐวฟก ด๋วุ นน มป นฐพ๎บธทฏ ฐฅฒฌ ด๋บ๑วุผญฟไ.

1110
01:37:20,540 --> 01:37:21,537
ฑืทฏมา

1111
01:37:54,220 --> 01:37:55,580
ฑืทก ณสศ๑ ตั

1112
01:37:55,580 --> 01:37:57,940
ม๖ณญ นใ ณปณป ปฐขว฿ดยตฅ

1113
01:37:57,940 --> 01:37:59,180
ภฬฐว..ภฝ..

1114
01:37:59,180 --> 01:38:01,300
ธลฟ์ ม฿ฟไวั ผฑลรภฬพ฿

1115
01:38:01,300 --> 01:38:02,940
นซพ๙ภป ผฑลรวฯต็

1116
01:38:02,940 --> 01:38:04,980
ณสศ๑ ตัภบ

1117
01:38:04,980 --> 01:38:05,977
วืป๓ วิฒฒวฯฐลถ๓

1118
01:38:07,980 --> 01:38:10,300
ณปฐก 100% ม๖ม๖วฯธถ

1119
01:38:10,300 --> 01:38:16,077
ฑืธฎฐํ บะธํ ณสณื พ๖ธถตต
ถศฐฐภบ ธปภป ว฿ภป ฒจถ๕ดู

1120
01:38:16,660 --> 01:38:17,580
ธปวุตๅทม

1121
01:38:17,580 --> 01:38:18,620
พฦบ

1122
01:38:18,620 --> 01:38:20,660
ภ๚ศ๑ตต พ๊ฑโวุฟิดยตฅฟไ

1123
01:38:20,660 --> 01:38:22,187
ภ๚ศ๑ ปฐขฟกดย..

1124
01:38:22,780 --> 01:38:24,502
ธธพเ ฟฉภฺพึฐก ลยพ๎ณญดูธ้

1125
01:38:25,700 --> 01:38:29,092
พ๖ธถ ภฬธงภป บูภฬฐํ ฝอพ๎ฟไ

1126
01:38:34,860 --> 01:38:37,536
พ๖ธถตต มคธป มมพฦวาฒจพ฿..ลด

1127
01:38:38,305 --> 01:38:44,931