Race_3_South_Hindi_Dubbed_Movies_2016__Ram_Charan,_Kajal - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:20,000 --> 00:00:21,343
චාර්ලි∙

3
00:00:21,959 --> 00:00:23,302
චාර්ලි∙

4
00:00:23,875 --> 00:00:27,084
- කොහොමද ඔයයි මායි ඇවිදින්න ගියොත්?
- නැ∙

5
00:00:27,166 --> 00:00:29,419
නැ ස්තුතියි, ලොක්
අද මම ඉන්නම්∙

6
00:00:29,500 --> 00:00:30,968
එන්න∙

7
00:00:31,000 --> 00:00:33,378
නැවුම් වාතය ටිකක් වැදුනාම හරියයි∙

8
00:00:40,333 --> 00:00:42,427
මම ඔකට වඩා හොද පින්තුර ගත්තා∙

9
00:00:45,667 --> 00:00:49,046
පොඩියටත්, ඔයාට ඔන නම්
ඔයාගේ පර්ස් එකෙ දාගන්න∙

10
00:00:49,542 --> 00:00:52,466
මම ආවේ මෙ පොඩි දෙවල් ටිකක් ගෙනියන්න∙∙∙

11
00:00:53,333 --> 00:00:55,506
මේක තිබුණෙ මගේ බඩුත් එක්ක∙

12
00:00:58,208 --> 00:00:59,676
එහෙනම් ඔයා නවතින් නෑ?

13
00:00:59,709 --> 00:01:03,509
ගුහාවේ ස්වාභාවිකවම ආරක්ෂාවක් තියනවා∙

14
00:01:03,583 --> 00:01:06,177
භයනක කමක් නෑ මෙ වේරලේ
ජිවත් වෙනවා වගේ∙

15
00:01:06,917 --> 00:01:09,045
- ඔයා මාව මොඩයා කරනවා
- නැ∙

16
00:01:09,125 --> 00:01:11,173
කෙටි, මම ඉන්නවා∙∙∙

17
00:01:12,333 --> 00:01:14,927
මට තාම තේරෙන්නේ නෑ
ඔයා ඇයි මාත් එක්ක එන්නැත්තෙ කියල∙

18
00:01:15,000 --> 00:01:18,083
අපිට∙ එකට හැතක්ම ගානක් තියනවා, එහෙම නම්∙

19
00:01:18,166 --> 00:01:21,261
- මම මෙකෙ පදිංච්චි වෙන්නෙ නැ
- මටත් මේ දුපතෙන් යන්න ඔන,

20
00:01:21,333 --> 00:01:23,506
එත් අපි දන්නැ එක ලගදි වයිද කියල∙

21
00:01:23,583 --> 00:01:24,630
සයිඩ්ට සැලැස්මක් තියනවා∙

22
00:01:24,709 --> 00:01:26,882
හොයාගන්න ආපදා ඇමතුම අපු තැන∙

23
00:01:26,917 --> 00:01:29,045
සංඥා එන්නෙ දුපතෙන්∙

24
00:01:29,125 --> 00:01:32,720
ඔය සංඥා උඩ අවුරුදු 16 තිස්සෙ
කැරකෙනවා, කටෝ∙

25
00:01:32,750 --> 00:01:35,253
මෙ ගැණු කෙනා ගියේ වත්
එයාව බේරගෙන වත් නැ කියන එක∙

26
00:01:35,333 --> 00:01:37,631
මොනාද ඔයා හිතන්නේ
එකෙ වෙනස් වයි කියලද?

27
00:01:37,709 --> 00:01:39,086
මම ඒක විශ්වාස කරනවා∙

28
00:01:39,583 --> 00:01:41,051
මාත් ඔයාගේ විශ්වාසයේ කොටසක් වුනා∙

29
00:01:41,083 --> 00:01:43,802
මම හිතන්නේත් නැ, ඇයත් එක්ක
පොඩි දෙයක කොටසක් වෙන්න∙

30
00:01:45,333 --> 00:01:46,960
මොනාද ඔයාට ඔන, ස්වෙවර්?

31
00:01:47,041 --> 00:01:49,510
ඇහුණා ඩොක් මෙහෙන්
බලාපොරොත්තු අතහැරලා කියල∙

32
00:01:49,583 --> 00:01:52,837
හිතුවා මගේ නවාතැන වෙනස් කරන්න
කවුරු හරි එන්න කලින්∙

33
00:01:53,709 --> 00:01:57,043
මට මේක සුපිරියට හදාගත්තැහැකි
කාත් එක්ක හරි බදොගෙන∙

34
00:01:57,083 --> 00:01:58,756
මම ඔයාට පස්සෙ කතාකරන්නම්∙

35
00:02:00,000 --> 00:02:06,074

36
00:02:15,000 --> 00:02:16,297
ලොක්?

37
00:02:18,250 --> 00:02:20,548
මේ ඔයාද?

38
00:02:37,125 --> 00:02:39,548
මට ආශිර්වාද කරන්න, ෆාදර්
මම පව් කලා∙

39
00:02:42,959 --> 00:02:45,758
මම එක පාපොච්චාරණය කරන්නම්∙

40
00:02:45,792 --> 00:02:48,170
කියාගෙන යන්න දරුව∙∙

41
00:02:48,208 --> 00:02:53,339
ඊයේ රැ මම සම්බන්ද කමක් පැවැත්තුවා

42
00:02:53,417 --> 00:02:56,341
කෙල්ලෙක් එක්ක, මම දැනගෙන නෙවයි∙

43
00:02:56,417 --> 00:02:58,294
මට පෙනවා∙

44
00:02:58,375 --> 00:03:01,675
- වෙන මොනවා හරි?
- හරි∙

45
00:03:01,709 --> 00:03:04,758
ඊට පස්සේ මම තව∙∙

46
00:03:05,834 --> 00:03:09,088
∙∙∙තව කෙල්ලෙක් එක්ක සම්බන්ද වෙලා∙

47
00:03:10,417 --> 00:03:13,967
ඊලගට මම කලෙින්ම එක දැක්කා

48
00:03:14,041 --> 00:03:16,419
එයාල අතරේ∙∙∙

49
00:03:17,291 --> 00:03:19,965
∙∙∙සම්බන්දකම් පැවැත්තුවා එක එක්කෙනා∙

50
00:03:21,875 --> 00:03:24,469
ඔයා දන්නවද, ඒ මගේ බැන්ඩ් එකෙ අය, ෆාදර්∙

51
00:03:24,500 --> 00:03:26,002
ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට්∙

52
00:03:26,041 --> 00:03:30,342
අපි ගැහුවේ මැන්චසෝටර් සමාජ ශාලාවේ

53
00:03:30,375 --> 00:03:33,675
අපි ටිකක් රත් වෙනකම් ගත්තා∙

54
00:03:33,750 --> 00:03:37,425
පස්සෙන්ම ගියා, ඔබ දන්නවා, ඒ∙∙∙

55
00:03:38,417 --> 00:03:40,545
කෙල්ලො∙∙∙

56
00:03:40,625 --> 00:03:45,499
එතන ඇත්තටම වරදට පෙළබුණා එවා එනකොට∙∙∙

57
00:03:45,500 --> 00:03:48,128
∙∙∙ඔයා දන්නවා නම් මම මොනාද කියන්නෙ කියල∙

58
00:03:48,208 --> 00:03:50,210
හොදයි, අපි ඔක්කම වරදෙහි බැදෙනවා,

59
00:03:50,291 --> 00:03:53,215
එත් එයාලට දිලා තියන්න
ඔයාගේ තේරිම∙

60
00:03:53,291 --> 00:03:55,760
අපිට අපේ ජිවිතයේ ජිවත් වෙන්න

61
00:03:55,834 --> 00:03:59,168
එකෙ ඇත්තටම නෙවයි,
එත් හරියට තොරාගන්න,

62
00:04:00,542 --> 00:04:03,295
එහෙනම් මම මගේ තේරීම කියන්නම් ∙

63
00:04:03,375 --> 00:04:05,844
මම බැඩ් එකෙන් අයින් වෙනවා∙

64
00:04:23,125 --> 00:04:25,298
එහෙනම් , විනිත බව පොලවෙන් උරුම වෙනවා∙ ,

65
00:04:25,375 --> 00:04:27,628
ලියම්∙ මෙනාද ඔය කරන්නෙ?
මේක පල්ලිය∙

66
00:04:27,709 --> 00:04:30,212
- කකුල් පහලට දාපන්∙
- සංසුන්වෙන්න වෙන්න, ගිතිකා ගායකයා∙

67
00:04:30,250 --> 00:04:33,049
මම ගෙනාවා සතුටු හිතෙන තොරතුරක්∙

68
00:04:33,834 --> 00:04:37,634
අපි සලකුණක් වෙලා
තැටි ගත කිරිමෙ කොන්ත්‍රතුවක්∙

69
00:04:37,709 --> 00:04:40,132
උඹ රොක්, දෙවියකේ වෙන්න යන්නෙ∙

70
00:05:00,041 --> 00:05:02,464
නියම වැඩක්, චාර්ලි∙

71
00:05:04,583 --> 00:05:06,585
ඔයා නම් අනර්ඝ ඇමක්∙

72
00:05:07,583 --> 00:05:09,756
මම සතුටුයි මගේ උපකාරයට∙

73
00:05:11,250 --> 00:05:13,548
දැනම මට මගේ මත්ද්‍රව්‍ය ටික දෙනවා∙

74
00:05:14,250 --> 00:05:21,043
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
තුසිත තියුෂාන්

75
00:05:21,250 --> 00:05:28,543
LOST(ලොස්ට්) පළමු
කතාමාලාව 7වැනි කොටස

76
00:05:36,166 --> 00:05:37,543
ඔයා මම මොනවද කිව්වෙ කියල අහගෙන හිටියේ?

77
00:05:39,000 --> 00:05:41,879
මට මගේ මත්ද්‍රවය ඕන
මට එවා අවශ්‍යයි∙

78
00:05:41,959 --> 00:05:44,132
ඔව් එවා ඔයා මට දුන්නා∙

79
00:05:44,166 --> 00:05:46,134
මම ඒ ගැන කණගාටු වෙනවා∙

80
00:05:46,166 --> 00:05:48,294
මම ලෙඩින් මිනිහො
ඔයාට එක පෙන්නැද්ද?

81
00:05:48,375 --> 00:05:51,208
මම හිතන්නෙ ඔයා ඔයා හිතනවට වඩා ශක්තිමත්∙

82
00:05:51,291 --> 00:05:52,838
මම එක ඔයාට ඔප්පු කරලත් පෙන්නුවා∙

83
00:05:52,917 --> 00:05:55,386
මම ඔයාට ඉඩ දෙනවා ඔයාගේ මත්ද්‍රව්‍ය
ගැන මගෝන් අහන්න තුන් පාරක්∙

84
00:05:55,458 --> 00:05:57,426
තුන් වෙනි පාර මම එක දෙනවා∙

85
00:05:57,500 --> 00:06:00,845
දැන් එක පැහැදිලියි
මේක තමා එක∙

86
00:06:01,375 --> 00:06:03,127
ඇයි? ඇයි?

87
00:06:03,166 --> 00:06:05,635
ඇයි ඔයා මෙහෙම කරන්නෙ?
මට වද දෙන්නද?

88
00:06:05,667 --> 00:06:07,544
එවා අයින් කරලා දාන්න
ඉවර කරලා දාන්න∙

89
00:06:07,625 --> 00:06:09,753
මම එක කලේ ඔයාට තොරාගැනිමක් නැති නිසා∙

90
00:06:09,834 --> 00:06:13,134
තිරණයක් තියාගන්න, අධිෂ්ඨානයක් හදාගන්න
හිතේ තියනවට වඩා

91
00:06:13,208 --> 00:06:16,508
තියන එකම දෙය
ඔයාව මුන්ගෙන් ඇත්කරගන්න∙

92
00:06:21,792 --> 00:06:23,715
ඇන්ටනා තුනයි∙

93
00:06:23,750 --> 00:06:25,798
ත්‍රිකෝන කොන තුනේ

94
00:06:25,875 --> 00:06:27,422
එකක් මේ වරෙළ∙

95
00:06:27,500 --> 00:06:31,755
අනිත් එක කටෝ තියන්න ඔන කැලේ අස්සෙ
අවම වශයෙන් කිලොමිටර 2ක් එහා∙

96
00:06:31,834 --> 00:06:36,135
එතකොට තුන්වෙනි එක
මම උස තැනින් තියන්නම්∙

97
00:06:36,208 --> 00:06:40,509
ෆේ‍රන්ච් සම්ප්‍රේශණය කොහේ ඉදන් ආවත්
අපේ ත්‍රිකොනේ ඇතුලට,

98
00:06:40,542 --> 00:06:42,636
මට පුළුවන් වෙනවා එක එන තැන හොයන්න∙

99
00:06:42,709 --> 00:06:45,758
- එත් දෙකක් උනොත් කලෙවෙනවා∙
- අනිවාරෙන්ම∙

100
00:06:45,834 --> 00:06:49,714
බලය ලබාදෙන්න බැටරියක් ඇන්ටනාවට
අල්ලන්න වෙනවා∙ වගමෙ වියලිව තියෙන්න ඔන

101
00:06:49,792 --> 00:06:51,590
කියන්න බැ කොච්චර වෙලා යයිද කියල∙

102
00:06:51,667 --> 00:06:54,876
විනාඩියෙන්, සමහර විට ඉට වඩා,
වගමෙ නැතිවෙන්නත් පුළුවන්∙

103
00:06:54,959 --> 00:06:58,008
ඉතින් අපි අපේ ස්ථාන වල ස්ථාන
ගත වෙනකම් ඉන්න වෙනවා∙

104
00:06:58,083 --> 00:07:01,132
කොහොමද අපි ස්ථාන ගතවුනා කියල කියන්නෙ?

105
00:07:01,208 --> 00:07:03,677
අපිට එකි නෙකා අතර සම්බන්දකම්
පවත්වන්න ක්‍රමයක් නැ∙

106
00:07:06,083 --> 00:07:07,084
බොතල් රොකට්?

107
00:07:07,166 --> 00:07:10,295
ස්තුතියි දෙවියනි ගිණිකෙළි දුන්නට
මම ස්ථානගතවුනහම,

108
00:07:10,375 --> 00:07:12,048
මම මගේ රොකට් එකට තියනවා∙

109
00:07:12,083 --> 00:07:15,007
ඔයාලා දෙන්නා එක දැක්ක ගමන්
ඔයාලගේ එවට තියන්න∙

110
00:07:15,041 --> 00:07:19,592
අන්තිම එක ගිය ගමන්ම අපේ
ඇන්ටනා වල සුවිච් ඔන් කරන්න∙

111
00:07:19,667 --> 00:07:23,422
- ඔයා කිව්වෙ දෙකකින් අවුල් වෙනවා කියල∙
- බැටරි බැස්සොත් සන්නිවේදනය කරලා ඉවරයි∙

112
00:07:23,500 --> 00:07:26,800
සන්නිවේදනය කරන් නැතුව මේ
කිසි දෙකින් වැඩක් නැ∙

113
00:07:26,875 --> 00:07:29,219
සමහර විට ලැප්ටොප් එකක එකක් හොදවයි,

114
00:07:29,291 --> 00:07:33,421
- එත් මට කිසි දෙයක් හොයාගන්න බැ∙
- මම දන්නවා හොයන්න ඕන තැන∙

115
00:07:35,083 --> 00:07:39,293
ඔයා මෙ හිටපු ටිකමෙ විවිධ දෙවල් රැස් කරන එකේ
ඔයා ලග නැද්ද ලැප්ටොප් එකක්?

116
00:07:39,375 --> 00:07:41,343
පරික්ෂාකාරියි∙

117
00:07:41,417 --> 00:07:44,296
තාමත් අප්සට් එකදෙ ඉන්නෙ?
ඔයාගයි ජැකාගයි ප්‍රශ්ණටෙ∙

118
00:07:44,375 --> 00:07:45,752
එක ඉවරකරලා දාන්න∙

119
00:07:45,792 --> 00:07:49,001
- මොකද?
- පරපොෂිතයකේ ලෙස ජිවත් විම∙

120
00:07:49,083 --> 00:07:51,836
හැමවලමෙෙ ගන්නවා, කවදාවත් දෙන්නෙ නැ∙

121
00:07:51,917 --> 00:07:53,840
කෙල්ලේ, උඹ නම් ඇනයක් වෙලා
නැද්ද?

122
00:07:53,917 --> 00:07:58,548
එහෙම තමයි, ඔයාට දුපතෙන් යන්න ඕනේ නැ,
මොකද ඔයාට මොකුත් නෑ ආපහු යන්න∙

123
00:07:58,625 --> 00:08:01,629
කවුරුත් ඔයා අතහරින්නෙ නැ
වගමෙ කිසිම කෙනකේට ඔයාව අතහරින්නෙත් නැ∙

124
00:08:02,583 --> 00:08:04,756
ආ, ඔයාට මම ගැන දුක හිතිලා∙

125
00:08:05,291 --> 00:08:09,296
මට ඔයා ගැන දුකක් දැනෙන් නැ
මට ඔයාට අනුකම්පා හිතෙනවා∙

126
00:08:20,291 --> 00:08:23,135
හැමදෙයක්ම ඔයාට කරන්න තිබුණා∙

127
00:08:30,125 --> 00:08:32,628
මොකටද මේ දෙවල් ?

128
00:08:32,667 --> 00:08:36,797
මම හිතුවා ප්‍රයොජනවත් හැම දෙයක්ම අහුරන්න,
අනිත් අයගේ උදව්වක් නැතුව∙

129
00:08:36,834 --> 00:08:38,086
ඔයාලට අත් උදව්වක් ඔනද?

130
00:08:38,166 --> 00:08:40,510
මම බැන්ඩ් එකෙ බඩු ඇදගෙන ගියා

131
00:08:40,542 --> 00:08:43,466
අපි පාරෙ ගහනකොට දවසින් දවස∙

132
00:08:43,542 --> 00:08:46,261
- කෝ, දෙන්න මට
- නැ, චාර්ලි සිප් එක∙∙∙

133
00:08:46,667 --> 00:08:47,793
∙∙∙කැඩුණා∙

134
00:08:50,375 --> 00:08:53,128
- සමාවෙන්න, මම හැදුවේ උදව් කරන්න
- මම දන්නවා, කමක් නැ∙

135
00:08:54,542 --> 00:08:57,170
එයි ඔයා මට උදව් කරනවද අර ටිකත් ගෙන්න?

136
00:08:57,250 --> 00:08:59,969
මට පුළුවන්ද?

137
00:09:11,625 --> 00:09:13,298
මොනාද ඔයා කරන්නෙ?

138
00:09:13,834 --> 00:09:17,543
ඔ, අ∙∙ම්∙∙මට තියනවා∙∙∙ඔළුවෙ අමාරුවක්∙

139
00:09:20,834 --> 00:09:22,882
ඩයිසපින්∙

140
00:09:22,959 --> 00:09:24,211
එක උද්වේගයට∙

141
00:09:24,750 --> 00:09:29,005
- මම බැළුවෙ ඇස්ප්‍රින් එහෙම
- නියම ශක්තිමත් දෙයක් ඔළුවෙ අමාරුවට∙

142
00:09:29,583 --> 00:09:32,211
- ඔව්, හරි
- එයි∙

143
00:09:32,291 --> 00:09:36,171
- ඔයා හොදින්ද? පෙන්නෙ නම් ටිකක්∙∙∙
- නැහැ, ඒ ඔළුවේ අමාරුවට∙

144
00:09:37,917 --> 00:09:41,217
චාර්ලි∙ යන්න ගිහින් ගන්න වතුර ටිකක්
සමහර විට ඔයා විජලනය වෙනවා ඇති∙

145
00:09:41,291 --> 00:09:42,383
චාර්ලි∙ මම කරන්නම්∙

146
00:09:43,709 --> 00:09:46,041
යන්න ඔයා ගැන බලාගන්න∙

147
00:09:46,750 --> 00:09:48,377
මෙ වෙලාවෙ ඔයා මට ඔන නැ∙

148
00:10:03,750 --> 00:10:06,720
එන්න, චාර්ලි කොල්ලො
අපිට මෙක ඔයා නැතුව කරන්න බෑ∙

149
00:10:06,792 --> 00:10:10,422
ඔයයි පට්ට ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට්∙

150
00:10:10,500 --> 00:10:12,923
බලාගෙන කතාකරපං∙

151
00:10:13,000 --> 00:10:15,219
මෙක තමා අපේ හොදම වෙලාව∙

152
00:10:15,291 --> 00:10:17,385
මොකද? ඔයාට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඔන නැද්ද?

153
00:10:17,458 --> 00:10:20,052
එක ගැන නෙවයි
මම තැවෙන්නෙ සංගිතය ගැන∙

154
00:10:20,125 --> 00:10:22,378
ඔයාගේ සංගිතය
ඔයාගේ සිංදු එකනෙ අපි කිව්වෙ∙

155
00:10:22,458 --> 00:10:25,177
මම දැන් විකට මුනක් පෙන්නගෙන
එයාලට සින්දු කියනවා∙

156
00:10:25,250 --> 00:10:27,719
ඔයාට ඔන මගේ අවස්තාව වෙන කාට හරි දෙන්නද?

157
00:10:27,792 --> 00:10:29,635
ලිම්, ඒ ඔයා ගැන නෙවයි∙

158
00:10:29,667 --> 00:10:32,090
එක∙∙∙මම මගේ බැන්ඩ් එකට ආදරයි∙∙∙

159
00:10:34,667 --> 00:10:38,251
එක මම කවුද කියන එක නමයි
මොනවාහරි එක නිසා මට නැතිවෙනවා∙

160
00:10:38,333 --> 00:10:40,927
මොකුත් වෙලා නැ
මම මේ බලාගෙන ඉන්නෙ ඔයා දිහා∙

161
00:10:41,000 --> 00:10:44,209
අපි එක එක්කෙනා දිහා බලාගෙන ඉන්නෙ∙
සහොදරයේනේ කරන්නෙ, හරිනේ?

162
00:10:44,291 --> 00:10:46,419
හරිනේ?

163
00:10:46,458 --> 00:10:48,631
ඉන්න∙ ඉන්න, ඉන්න∙

164
00:10:48,709 --> 00:10:50,677
එක දෙයක් මට පොරොන්දු වෙන්න∙

165
00:10:50,750 --> 00:10:54,084
මෙ දෙවල් පිස්සුවක් නම්,
හෙතුවක් නැ මොකක්ද කියල,

166
00:10:54,125 --> 00:10:57,720
මම කිව්වහම අපි කලා කියල,
අපි කොහෙ හරි යනවා∙

167
00:10:58,792 --> 00:11:02,376
- අපි කොහෙ හරි යනවා∙
- ලිම්, පොරොන්දු වෙයන්∙

168
00:11:04,125 --> 00:11:06,719
අපි කොහෙ හරි යනවා∙

169
00:11:06,750 --> 00:11:08,673
ඔයයි රොක් දයියා, පොඩි සහොදරයේ∙

170
00:11:23,917 --> 00:11:26,215
අනේ

171
00:11:26,375 --> 00:11:28,969
ඔයා ඩොක්ටර් ලගට යන්න
බලන්නකො ඔයාගේ අත∙

172
00:11:29,083 --> 00:11:31,302
කමක් නැ∙ එක හොදවයි∙

173
00:11:34,125 --> 00:11:36,503
මොකක්ද ඔය ඇදගෙන ඉන්නෙ ?

174
00:11:37,125 --> 00:11:39,253
එක අශොභනයි∙

175
00:11:39,250 --> 00:11:39,296
වහගන්නවා∙
එක අශොභනයි∙

176
00:11:39,291 --> 00:11:41,419
වහගන්නවා∙

177
00:11:42,625 --> 00:11:43,171
ගොඩක් රස්නයි∙

178
00:11:50,375 --> 00:11:52,469
එයි, මචං මේක උබදෙ?

179
00:11:52,542 --> 00:11:53,885
ආ,ඔව්∙

180
00:11:53,959 --> 00:11:56,212
මම බසෝ ගැහුවා ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට් එකෙ∙

181
00:11:56,291 --> 00:11:59,044
මම ලියපු තනුවක් තමයි∙
යු ඔල් එව්රිබඩි

182
00:11:59,125 --> 00:12:02,550
අහපන්කො, ජැක්ට ඔයාව ඕනලු
ඔයා ලව්වා වෙන තැනක් හදාගන්න∙

183
00:12:02,625 --> 00:12:05,970
එයාට ගෙනියන්න ඔන බඩු
යන තැන තියනවා කිව්වා

184
00:12:11,333 --> 00:12:14,507
ඔයා දන්නවද , ගොඩක් මිනිස්සු
මගේ දිහා බලනවා∙

185
00:12:14,542 --> 00:12:16,840
- එයාලා මට ගරු කරනවා, එතකොට ඔයා∙∙∙
- චාර්ලි∙∙∙

186
00:12:16,917 --> 00:12:19,716
ඔයා මට සලකන්නෙ, පොඩි එකකේට,
වැඩකට නැති ජොකර්ට වගේ∙

187
00:12:19,750 --> 00:12:21,878
- මොනාද මෙ කියන්නෙ?
- , චාර්ලි මෙක කරන්න හොද මදි∙ ,

188
00:12:21,959 --> 00:12:24,462
- , චාර්ලි ඉන්නෙ මග∙ ,
- කොයි බලන්න ඔයාව∙

189
00:12:24,542 --> 00:12:27,500
ඔයා මගේ දිහා බලගෙනද ඉන්නෙ?
අපි එක එක්කෙනා දිහා බලාගෙන ඉන්නෙ∙

190
00:12:27,542 --> 00:12:29,715
චාර්ලි සංසුන් වෙන්න
ඔයා සිහියෙන් නෙවයි ඉන්නෙ∙

191
00:12:29,792 --> 00:12:32,591
ඔයා මාව දන්නෙ නැ
මමයි රොක් දෙවියා

192
00:12:35,834 --> 00:12:37,131
ඔ, නැ∙

193
00:12:44,166 --> 00:12:46,168
ඔහ්

194
00:12:54,125 --> 00:12:55,627
චාර්ලි, ජැක් කො?

195
00:12:59,291 --> 00:13:01,510
කො ජැක් ?

196
00:13:09,959 --> 00:13:11,882
ජැක්

197
00:13:11,917 --> 00:13:15,126
- ජැක්,මාව ඇහෙනවද?
- මම දන්නේ නෑ මොනා උනාද කියලා

198
00:13:15,208 --> 00:13:16,755
අපි කිව්වෙ සංසුන් වෙන්න කියල∙

199
00:13:16,834 --> 00:13:19,337
- එක ඉක්මනට වුනා∙
- අපිට උදව් ඔන∙

200
00:13:19,417 --> 00:13:23,502
- යන්න වරලටෙ ගිහින් උදව් ඉල්ලන්න
- හරි, මම යන්නම්∙

201
00:13:23,583 --> 00:13:25,130
අනිවාරෙන්ම කටෝට කියන්න

202
00:13:28,083 --> 00:13:30,131
අපි මොකද කරන්නෙ,

203
00:13:30,208 --> 00:13:33,249
ලුහුබැදිම මායා අපදා ඇමතුම,

204
00:13:33,250 --> 00:13:35,127
මොකක්ද මෙකෙන් ඇති වාසිය?

205
00:13:35,166 --> 00:13:38,466
ප්ලෙන් එකෙන් වැටිලා නොමැරි
බේරෙනවාට වඩා වාසියක් නැ∙

206
00:13:38,542 --> 00:13:42,046
- හුගක් වෙලාවට මිනිස්සු ප්ලෙන් කඩා
වැටිලා බරෙනවා ∙ - මෙ විදිහට නෙවයි∙

207
00:13:42,125 --> 00:13:45,129
පිටිපස්ස කැල්ල කැඩිලා වැටුණෙ අපි උඩ ඉදිද්දිමයි∙

208
00:13:45,166 --> 00:13:46,884
අපේ කැල්ල ඉට පස්සෙ කැලටෙ වැටුණා,

209
00:13:46,917 --> 00:13:49,796
අපිව ගොඩ බැස්සුවා කිසිම සිරිමක් නැති වදෙිහට∙

210
00:13:49,875 --> 00:13:52,003
කොහොමද ඔයා එක පැහැදිලි කරන්නෙ?

211
00:13:52,083 --> 00:13:53,676
අසාමාන්‍ය නිශ්ශබ්ද වාසනව∙

212
00:13:54,417 --> 00:13:57,751
කටවත් මෙහෙම වාසනාවක් නැත්නම්
අපි මෙහෙම බරෙන්නෙ නැ∙

213
00:13:58,792 --> 00:14:01,386
කණගාටුයි සයිඩ්
මොනාහරි දෙයක් වෙනවා∙

214
00:14:01,458 --> 00:14:04,052
කිසිම තාලයක් නැ, කිසිම හෙතුවක් නැ∙

215
00:14:04,125 --> 00:14:05,672
හයි

216
00:14:05,750 --> 00:14:07,627
හයි

217
00:14:07,667 --> 00:14:09,635
- අපිට උදව් ඔන
- මොකක්ද අවුල, මිනිහො?

218
00:14:09,709 --> 00:14:11,632
- ජැක්ට∙ එයා උගුලකට අහුවුනා
- මොකක්?

219
00:14:11,709 --> 00:14:14,542
- අපේ ගුහාව කඩන් වැටුණා, අපි යන්න ඔන
- එයි, ස්කාට්?

220
00:14:14,625 --> 00:14:15,842
- මම ස්ටිව්∙
- මම ස්කාට්∙

221
00:14:15,917 --> 00:14:17,840
අපි ඉක්මණට යන්න ඔන
අපි යමු∙

222
00:14:17,917 --> 00:14:20,011
- අපි දැන්ම යන්න ඔන
- එන්න යමු

223
00:14:20,083 --> 00:14:22,006
එන්න අපි යමු∙

224
00:14:22,834 --> 00:14:25,963
ශැනොන්, ඔයා වැදගත් දෙයක් කරන්න තියනවා∙

225
00:14:26,000 --> 00:14:29,834
පහට විතර ඔයා ලැස්තිවෙන්න
ඇන්ටනාවෙ ස්විච් එක ඔන් කරන්න∙

226
00:14:29,917 --> 00:14:33,217
- ස්විච් එක එකෙ මුල තියනවා∙
- ඇයි ඒ?

227
00:14:33,291 --> 00:14:36,170
කේටුයි සයිඩුයි දෙන්නා ත්‍රිකොණාකාරයෙන්
ෆේ‍රන්ච් සිග්නල් හොයන්න් යන්නෙ,

228
00:14:36,208 --> 00:14:38,336
ඒ වුනාට ඇන්ටනා ප්‍රබලතාව හොදටම මදි,

229
00:14:38,417 --> 00:14:41,341
ඔයා මෙක කරන්න රොකට්
එකක් යනකම් ඉන්න ඔන∙

230
00:14:41,375 --> 00:14:44,003
ඉලගට ඔයා මෙක පත්තු කරලා
ඉලගට ඔයා ඇන්ටනව ඔන් කරන්න∙

231
00:14:44,083 --> 00:14:45,835
තරෙුණාද?

232
00:14:46,500 --> 00:14:49,504
- සුවිච් එක කොහදෙ තියෙන්නෙ
- මොනාද අහගෙන හිටියේ?

233
00:14:49,542 --> 00:14:52,045
- මෙක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද?
- ඔව්, මට පුළුවන්∙

234
00:14:52,083 --> 00:14:53,756
හරි, හරි∙

235
00:14:56,792 --> 00:14:58,510
ඉන්න∙ කටෝ∙

236
00:14:58,583 --> 00:15:02,383
- එයි, අපි කටෝට ජැක් ගැන කියන්න වෙනවා
- කණගාටුයි, ඇයව මග හැරුණා∙

237
00:15:02,458 --> 00:15:04,677
ඇයයි මොහොමඩුයි
කැලටෙ මිනිත්තු10කට කලින්∙

238
00:15:04,750 --> 00:15:06,718
- මොන පාරදෙ ගියේ?
- මහන්සි වෙන්න එපා, මම යන්නම්

239
00:15:06,750 --> 00:15:08,548
- මම දන්නවා මොන පාරදෙ ගියෙ කියල∙
- එත්∙∙∙

240
00:15:08,625 --> 00:15:13,005
මම එක ඇයට කියන්නම්, ඔයා යන්න
ගිහින් එතන පුළුවන් දෙයක් කරන්න∙

241
00:16:01,291 --> 00:16:03,714
ඔක්කම නියමයි ඔක්කම නියමයි,

242
00:16:03,792 --> 00:16:06,750
හයි, සහෝ
ආවට බොහොම ස්තුතියි∙

243
00:16:12,291 --> 00:16:13,634
මොකක්ද යකො ඒ වුනේ?

244
00:16:13,667 --> 00:16:16,466
තවත් පට්ට ෂො එකක්∙
උඹ නියමට කලා∙

245
00:16:16,542 --> 00:16:18,590
මම සමුහ ගායනයක්ද කලේ
,යු ඔල් එව්රිබඩි ,එකට.


246
00:16:18,667 --> 00:16:20,340
ආ, ඔව්
එකට සමාවෙන්න∙

247
00:16:20,417 --> 00:16:23,842
මම ඒ වෙලාවේ එක් කපලා ගත්තා∙
දැක්කනෙ සෙනගට ඔන වුනේ එක∙

248
00:16:23,917 --> 00:16:26,591
මම දන්නවා, එත් මම පටන්ගත්ත එකට
උඹ අවේ එකපාරටම∙∙∙

249
00:16:26,667 --> 00:16:28,089
ඇය නියමයි∙ එන්න දෙන්න∙

250
00:16:28,125 --> 00:16:31,299
එක ආයේ එහෙම වෙන්නෙ නැ
මම පොරොන්දු වෙනවා∙

251
00:16:32,083 --> 00:16:33,881
හලෙො, පැටියේ∙

252
00:16:44,959 --> 00:16:46,836
සන්නිය පොඩි සහො

253
00:17:00,709 --> 00:17:03,292
- හයි, එයි ඉන්න
- ජැක් ඉන්නෙ ඇතුලෙ∙

254
00:17:03,375 --> 00:17:05,844
ඉඩ දෙන්න මට බලන්න,
යන්න වෙන තැනක් තියනවද කියල∙

255
00:17:05,917 --> 00:17:07,965
- එක අස්ථායි නම්∙∙
- ඔයා කොහොමද දන්නේ?

256
00:17:08,041 --> 00:17:11,511
අවුරුදු අටක කොන්ත්‍රක් වැඩ
මට ඔයාව ගල ලග තියන්න බැ∙

257
00:17:11,583 --> 00:17:13,802
- බල්ලව ගන්න
- ගිහින් බලන්නම් මි∙ ලොක්ව∙

258
00:17:13,875 --> 00:17:17,049
ලොක් ඉන්නේ කැලෙ ඌරො මරනවා
කවුද දන්නෙ එයා ඉන්න දිහා∙

259
00:17:21,792 --> 00:17:24,750
හරි මේ තැනෙ විවරයේ පැවත්ම එක්ක∙

260
00:17:24,834 --> 00:17:28,964
අපි හාරන්න ඔන අවදානම් නැති තැනකින්,
බිත්තිය පුපුරන්නෙ නැතිවෙන්න∙

261
00:17:32,417 --> 00:17:35,626
හරි, මෙන්න, අපි මෙතනින් හැරුවොත් අයේ
බිත්තිය කඩා වැටෙන්නෙ නැ∙

262
00:17:35,667 --> 00:17:39,046
මෙක අතින් කරනකම්
අපිට පුළුවන් ශවලක් වගේ එකක් හොයාගන්න∙

263
00:17:39,083 --> 00:17:41,177
අපි මවො අරගෙන හෙමිට යන්නෙ∙

264
00:17:41,250 --> 00:17:43,924
කවුරු හරි හරලා ගන්න එවා
අයින් කරලා දාන්න ඔන

265
00:17:44,000 --> 00:17:47,925
වැඩ කරන අයට වතුර ගෙනත් දෙන්න ඔන, හරිද?∙

266
00:17:54,709 --> 00:17:56,006
හයි∙

267
00:17:56,041 --> 00:17:57,918
මොන රදේදක්ද ඔයා මෙතන කරන්නෙ?

268
00:17:58,000 --> 00:18:00,674
ඉන්න∙ මම මෙ අවේ ඔයාලට දෙයක් කියන්න∙

269
00:18:00,750 --> 00:18:04,630
මොනවා කියන්න හැදුවත් මම ඒ ගැන
කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වෙන්නෙ නැ∙

270
00:18:12,542 --> 00:18:15,842
දැන් මෙ අවේ ඔයා මම ගැන කිව්වා හරි කියන්න∙

271
00:18:15,917 --> 00:18:19,126
මම කාටවත් මගේ උදව්වක් දෙනෙ නැ කියන එක∙

272
00:18:19,208 --> 00:18:22,382
හොදයි, මෙන්න මම අවා
ගමනට පිටත් වෙමු∙

273
00:18:22,417 --> 00:18:24,590
ඔයා මෙහෙ අවේ උදව් කරන්නද?

274
00:18:25,959 --> 00:18:29,418
එයි, ඔයා රගපැවෙ පුදුම වෙලා වගේ
මට එකට තරහා යානවා∙

275
00:18:42,250 --> 00:18:43,843
මොකක් හරි අවුලක්ද, චාර්ලි?

276
00:18:45,250 --> 00:18:47,969
ඔව්, ජැක්∙

277
00:18:48,000 --> 00:18:49,422
එයා ∙∙∙

278
00:18:50,000 --> 00:18:52,753
අනතුරකට ලක් වෙලා ගුහාවෙ∙

279
00:18:52,792 --> 00:18:54,669
ජැක්, උගුලකට අහු වුනා ගුහාවදෙි∙

280
00:18:56,625 --> 00:19:00,801
- කවුරුත් එයාව එලියට ගන්න හදන්නෙ නැද්ද?
- එතන එකර මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා∙

281
00:19:00,875 --> 00:19:02,877
ඇයි ඔයා එයාලට එකතු වුනේ නැත්තෙ?

282
00:19:12,375 --> 00:19:14,753
ඔයා අවේ මට ජැක් ගැන
කියන්න නෙවයි, එහෙමනේ?

283
00:19:17,375 --> 00:19:20,003
මට හංගලා තියන එක ඔන∙

284
00:19:21,959 --> 00:19:24,132
මට හිටගෙනවත් ඉන්නබැ∙

285
00:19:27,834 --> 00:19:29,882
එන්නකො,
මම ඔයාට දෙයක් පෙන්නන්න∙

286
00:19:37,208 --> 00:19:39,711
මොනාද ඔයාට හැගෙන්නෙ
මේ පිලා කොෂය දැක්කහම?

287
00:19:41,458 --> 00:19:43,586
මං දන්නැ,සමනල්ලු,නේ∙

288
00:19:43,625 --> 00:19:47,505
එක සමනලයට එහා දෙයක්
මෙක සලබ කොෂයක්∙

289
00:19:47,583 --> 00:19:50,211
එක උපහාසාත්මකයි∙
සමනල්ලුන්ට හැමොගමෙ සැලකිල්ල තියනවා∙

290
00:19:50,291 --> 00:19:52,464
එත් පිලව් , ඔවුන් සිලික් නුල් කටිනවා∙

291
00:19:52,542 --> 00:19:55,591
- ඔවුන් ශක්තිමත්, වගේම වෙගවත්
- එක නියමයි, එත්∙∙∙

292
00:19:55,667 --> 00:19:58,500
ඔයාට පෙනවද මෙ චුටි සිදුර?

293
00:19:59,667 --> 00:20:01,669
මෙ පිලවා දැන් ඉල්පෙනවා∙

294
00:20:01,750 --> 00:20:03,752
ඌ මෙකෙ දැන් ඉන්නවා, දගල දගල∙

295
00:20:03,834 --> 00:20:06,917
ඌ හාරනවා ඌගේ පාර ඝන කොෂය අතරින්

296
00:20:07,000 --> 00:20:10,834
දැන්, මම එකට වුදව් කොලොත්∙

297
00:20:10,917 --> 00:20:14,467
මගේ පිහිය අරන්,
හෙමිට එක ඇරියොත්,

298
00:20:14,542 --> 00:20:16,169
මෙ පිලවට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා∙

299
00:20:16,250 --> 00:20:19,003
ඌට ගොඩාක් අමාරු වෙනවා
නොනැසි බරෙන්න∙

300
00:20:20,500 --> 00:20:23,800
මෙ වැයම ස්භාවධර්මයා ඌව
ශක්තිමත් කිරිමෙ ක්‍රමය∙

301
00:20:23,875 --> 00:20:27,459
දැන් මේක තමයි ඔයා මගෙන්
මත්ද්‍රවය ඉල්ලපු දෙවෙනි වතාව∙

302
00:20:30,709 --> 00:20:32,882
අයමෙත් අහන්න එක ඔයාගේ වයි∙

303
00:20:43,250 --> 00:20:45,673
කරගෙන යන්න∙ කරගෙන යන්න∙

304
00:20:56,458 --> 00:20:59,052
අපි ඇතුලෙ
අපි හිලක් හැදුවා∙

305
00:20:59,083 --> 00:21:00,585
ජැක්

306
00:21:00,667 --> 00:21:02,544
ජැක් මාව ඇහෙනවද ජැක්?

307
00:21:06,583 --> 00:21:08,256
අනේ බං උත්තර දිපන්කො∙

308
00:21:11,625 --> 00:21:13,673
- ඔහ්
- මට ඔයාව ඇහෙනවා

309
00:21:13,750 --> 00:21:16,128
- එයා ජිවතුන් අතර∙
- ජැක්, සහො, ඔයා හොදින්ද?

310
00:21:17,792 --> 00:21:19,965
මම හිර වෙලා, මට හලෝලෙන්න බැ

311
00:21:25,000 --> 00:21:27,173
මට හලෝලෙන්න බැ∙

312
00:21:28,959 --> 00:21:31,462
අපි මොකද කරන්නෙ?
කොහොමද එයාව අපි ගන්නෙ?

313
00:21:36,166 --> 00:21:38,919
- චාර්ලි මාත් එක්ක හිටියා
- එයා හොඩින්, එයා එලියට ආවා∙

314
00:21:38,959 --> 00:21:41,166
- අහන්න ජැක්?
- ඔව්?

315
00:21:41,250 --> 00:21:43,298
අපි යන්නෙ ඔයාව මෙකෙන්
එළියට ගන්න යන්නෙ, හරි?

316
00:21:56,083 --> 00:21:58,177
අපි මෙතන දෙවෙනි ඇන්ටනාව ගහමු∙

317
00:21:58,250 --> 00:21:59,718
ඔයාට උදව් කරන්න ඔනද?

318
00:22:03,667 --> 00:22:07,843
මෙක මෙ ගහ උඩ හයි කරන්න
ඔයාට පුළුවන් තරම් උඩට ගිහින්∙

319
00:22:07,917 --> 00:22:10,386
ඇයි දෙයනේ
ස්තුතියි, බොස්∙

320
00:22:16,166 --> 00:22:18,669
මම අවුලනකම් බලන් ඉන්න∙

321
00:22:18,750 --> 00:22:20,627
ඉට පස්සෙ තමා ඔයාගේ වරෙ∙

322
00:22:20,709 --> 00:22:22,336
මට එයාව විශ්වාස නැ∙

323
00:22:23,208 --> 00:22:24,460
කවුද විශ්වාස කරන්නෙ?

324
00:22:27,375 --> 00:22:29,844
මට එයාව ඔයත් එක්ක ඉදිද්දි විශ්වාස නැ∙

325
00:22:30,291 --> 00:22:31,634
මට පුළුවන් එක බලාගන්න∙

326
00:22:40,458 --> 00:22:43,553
හරි∙ අපිට බැ ආරක්ෂා සහිතව
තවදුරටත් මෙ බින්ගෙය ලොකු කරන්න∙

327
00:22:43,625 --> 00:22:47,459
එත් ජැක්ට එළියට එන්නත් බැ අපෙන්
කෙනකේ ඇතුලට ගිහින් එයාව ගන්නකම්∙

328
00:22:47,542 --> 00:22:50,375
- ඇතුලට බඩගාන්න ඔනද?
- එයා කිව්වෙ කවුරු හරි පොඩි කෙනකේට∙

329
00:22:52,208 --> 00:22:54,176
අඩේ, අපිට චයිනිස් තරෙන්නෙ නෑ∙

330
00:22:54,208 --> 00:22:55,801
කොරියන්, බං∙

331
00:22:57,291 --> 00:23:00,670
- එයාලා කොරියන්∙
- මම එක කරන්නම්∙

332
00:23:01,166 --> 00:23:02,793
චාර්ලි?

333
00:23:03,417 --> 00:23:05,385
නැ, නැ
ඔයා තාමත් අවුලෙන් ඉන්නෙ∙

334
00:23:05,458 --> 00:23:07,460
- මම බැළුවෙ ටිකක් ඇඹරිලා∙∙∙
- ඉන්න∙

335
00:23:07,542 --> 00:23:10,546
කවුද ඔයාගේ පුතා බලාගන්නෙ
ඔයාට මොනවා හරි වුනොත් එහෙම?

336
00:23:12,834 --> 00:23:15,758
මෙයාට මහත්තයා ඉන්නවා
මෙයාට නංගි ඉන්නවා∙

337
00:23:15,834 --> 00:23:18,007
මමයි මෙතන තනිකඩයා∙

338
00:23:18,792 --> 00:23:20,135
කිසිම කෙනකේ මෙ දුපතේ නැ∙

339
00:23:22,834 --> 00:23:24,507
මට මෙකට ඉඩ දෙන්න∙

340
00:23:34,208 --> 00:23:37,132
තාම 5∙00 වෙලා නැ
ඔයා අන්තිමට වෙලාව බැළුවට පස්සෙ∙

341
00:23:37,208 --> 00:23:39,336
මට සයිඩ්ගේ සංඥාව මිස් කරගන්න ඔන නැ∙

342
00:23:39,417 --> 00:23:41,920
මම ගින්නක් ගහන්නම්
ඔයා ඇන්ටනාව ඔෆ් කරනකම්∙

343
00:23:42,000 --> 00:23:45,630
මම ස්තුතියි කරනවා ඒ හොද වැඩටෙ
වගමෙ ඔයා එක මට මතක්කරන්න∙

344
00:23:45,709 --> 00:23:49,009
එක කැත වැඩක්
කවුරුහරි එක කරයි∙

345
00:23:51,417 --> 00:23:53,636
ඉතිං මොකද එතකොට අර හාදයා ගැන?

346
00:23:56,041 --> 00:23:57,714
ජැක්∙

347
00:23:57,792 --> 00:24:02,753
මොනවද එයා ගැන හිතන්නෙ
ඔයාව කිලි පොලා යනවද එයාගෙ දුර්වල ඇගට?

348
00:24:02,792 --> 00:24:05,625
ඔයා ඌරකේ වෙන්න හදනවද
නැත්නම් එක ඉබේ වෙනවද?

349
00:24:06,917 --> 00:24:11,548
එක එයා ඩොක්ටර් කෙනකේ නියා නදෙ?
හරි∙ කාන්තාවො දොස්තරවරු කණිනවා∙

350
00:24:11,583 --> 00:24:14,587
ඉදකින්, දෙන්නකො මට බැණුම් ටිකක්
පරෙොක්සයිඩ් බොතලෙකට දලා,

351
00:24:14,625 --> 00:24:16,593
මටත් මෙ දුපත දාල දුවන්න∙

352
00:24:16,667 --> 00:24:19,420
ඔයා ඇත්තටම ඔයාව ජැක් එක්ක සසදනවද?

353
00:24:22,166 --> 00:24:25,761
අපි අතරේ එතරම් ලොකු
වෙනසක් නැ, කෙල්ලෙ∙

354
00:24:25,834 --> 00:24:29,293
මට හරියට කියන්න බැ එයා
තව සති කියක් මෙ දුපතෙ බරෙිලා ඉදිද කියල,

355
00:24:29,375 --> 00:24:31,878
ඔයාට සිද්ද වෙනවා වෙන විදිහකට හැඩ ගැහෙන්න∙

356
00:24:32,583 --> 00:24:34,677
මොකක්ද ඔයා දැන් ඒ කිව්වෙ?

357
00:24:38,709 --> 00:24:41,918
ආහ්∙ ඉදකින්∙ කිව්වෙ නැද්ද එක?

358
00:24:42,000 --> 00:24:46,301
නිම්නයේ ආ වචනය ජැක් සාන්තුවරයා,
ගුහාව ඇතුලේ වැලලිලා∙

359
00:24:48,208 --> 00:24:50,631
- මොකක්?
- බලන්න දිප්තිමත් පැත්ත,

360
00:24:50,709 --> 00:24:53,542
දැන් ඔයාට තියනවා කවුරුහරි
කෙනකේ ට කරුණාව∙

361
00:25:03,542 --> 00:25:06,045
අහගනින්, මචං යන්න ඔන හිමින්, හරි?

362
00:25:06,125 --> 00:25:09,004
ඔයා වට්‍රේ තියන කිසිම
ගලකට අනින්න හදන් එපා∙

363
00:25:09,041 --> 00:25:13,126
- වෙන මොනවද?
- හරි∙ ගුඩ් ලක්∙

364
00:25:13,792 --> 00:25:17,422
- පරිස්සමෙන්, මචං
- ගුඩ් ලක්, චාර්ලි∙

365
00:25:17,500 --> 00:25:19,798
හරි, ස්තුතියි, කට්ටියටම∙

366
00:25:45,542 --> 00:25:49,172
ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට් ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට්
ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට්

367
00:26:01,291 --> 00:26:02,588
අවලම් බල්ලා∙

368
00:26:03,959 --> 00:26:08,510
හයි පොඩි සහොදරයා
එකක් අරගෙන ඉදගනින්∙

369
00:26:08,583 --> 00:26:12,167
පලයව්∙
දෙන්නම, පලයව්∙

370
00:26:12,250 --> 00:26:13,718
- එළියට
- එළියට?

371
00:26:13,750 --> 00:26:15,252
ඉක්මනට දැන්ම

372
00:26:15,333 --> 00:26:17,461
එන්න මිනිත්තු පහෙන් ඇතුලට∙

373
00:26:22,500 --> 00:26:25,549
ශබ්ද පරික්ෂාව
ඔයාට මගහැරිලා ශබ්ද පරික්ෂාව∙

374
00:26:25,625 --> 00:26:28,674
ඔයා රියසල් එකක් පෙන්නුවෙ නැ
අපි ෂො එක පෙන්නුවෙ පැයෙන්∙

375
00:26:28,750 --> 00:26:31,424
ඔහ්හ් ෂේ එක∙ මම කැමතියි ෂො වලට∙

376
00:26:33,709 --> 00:26:36,041
ඔහ්, ඔව්∙

377
00:26:37,458 --> 00:26:39,051
හරි∙ එච්චරයි∙

378
00:26:39,083 --> 00:26:42,292
අද රැයින් පස්සෙ
අපි ටුවර් එක අවලංගු කරනවා∙

379
00:26:42,375 --> 00:26:44,594
- මොකක්?
- අපි කොහෙ හරි යන්න ඔන∙

380
00:26:44,667 --> 00:26:45,884
ඔයා එකෙන් අයින් වෙනවද?

381
00:26:45,959 --> 00:26:47,961
අපි කිව්ව වගමෙ අපි
එහෙම කරනවා නම්∙∙∙

382
00:26:48,041 --> 00:26:50,794
කොහෙ හරි යන්න, යන්නෙ කොහදෙ?

383
00:26:51,333 --> 00:26:55,042
ඔයාගේ ජිවිතෙ මෙ ජාරාවත් එක්ක නැතිකර ගන්න යන්නෙ
ඔයා ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට් එකත් විනාශ කරනවා∙

384
00:26:55,125 --> 00:26:57,173
මමයි ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට්

385
00:26:57,208 --> 00:27:00,758
දන්න අය දන්නවා කවුද හරියට බසෝ ගහන්නෙ කියල∙

386
00:27:00,834 --> 00:27:03,667
මෙක තමයි එක, චාර්ලි
දදෙුන්නෙ අවසානය∙

387
00:27:03,750 --> 00:27:05,844
උඹ ඇත්තටම හිතනවද උඹට
කොහෙ හරි යන්න පුළුවන් කියල?

388
00:27:06,500 --> 00:27:08,002
එහෙනම් කොහදෙ ඒ?

389
00:27:08,083 --> 00:27:12,213
ඒකට මුන දියන්, උඹ මෙ බැන්ඩ් එකෙ නෙවයි,
උෙඹන් ඇති වැඩෙ මොකක්ද ?

390
00:27:17,041 --> 00:27:19,464
- ලීම්∙
- පලයං ඩේ

391
00:28:24,250 --> 00:28:25,376
චාර්ලි?

392
00:28:26,125 --> 00:28:27,923
චාර්ලි, යන්න

393
00:28:28,333 --> 00:28:30,176
චාර්ලි

394
00:29:00,709 --> 00:29:01,926
මම∙ අහ්∙∙∙

395
00:29:02,000 --> 00:29:03,172
මම අවේ ඔයාව බරෙගන්න∙

396
00:29:09,041 --> 00:29:11,043
- අපි අයේ උත්සහ කරමු
- අපිට එයාලා දාල යන්න බැ∙

397
00:29:11,083 --> 00:29:14,553
- එයාලට හුස්මගන්න වාතය නැතිවයි
- ඉන්නවකො මට හිතන්න දිල∙

398
00:29:14,625 --> 00:29:16,002
කොහදෙ එයා?

399
00:29:16,083 --> 00:29:17,710
- කොහදෙ එයා?
- කටෝ∙

400
00:29:17,792 --> 00:29:20,295
කොහදෙ එයා?
කොහදෙ ජැක්?

401
00:29:26,750 --> 00:29:28,252
එයා මෙක ඇතුලේ∙

402
00:29:32,917 --> 00:29:34,794
කවුරු හරි දන්නවද එයා ජිවත් වෙනවද කියල?

403
00:29:36,458 --> 00:29:38,131
- එයා ජිවත් වෙනවද?
- අපි දන්නේ නැ∙∙

404
00:29:38,208 --> 00:29:41,166
චාර්ලි අපි හාරපු උමගෙන් ඇතුලට ගියා∙

405
00:29:41,250 --> 00:29:43,423
එත් එක කඩාගෙන වැටුණා∙

406
00:29:46,083 --> 00:29:47,676
ඇයි ඉතිං කවුරුත් අයේ හාරන් නැත්තෙ?

407
00:29:55,291 --> 00:29:57,885
එක මට දෙන්න∙
එක මට දෙන්න∙

408
00:30:00,000 --> 00:30:03,459
හරි∙ එක, දෙක∙∙∙

409
00:30:03,500 --> 00:30:05,673
∙∙∙ තුන

410
00:30:06,583 --> 00:30:09,928
- ඔහ්
- සමාවෙන්න, ජැක් සමාවෙන්න∙∙

411
00:30:09,959 --> 00:30:12,007
ඔයා හොදින්ද?

412
00:30:13,792 --> 00:30:16,671
- මගේ උරහිස පැනලා∙
- මොකක්?

413
00:30:18,500 --> 00:30:21,253
- ඔයා එක අයේ දලා දෙන්න ඔන∙
- නැ, ඔයාට බැ∙

414
00:30:21,291 --> 00:30:23,168
- මට ඔයාගේ උදව් ඔන
- මට බැ එක කරන්න∙

415
00:30:23,250 --> 00:30:24,467
- ඔව්, ඔයාට පුළුවන්
- මට බැ∙

416
00:30:24,542 --> 00:30:25,634
ඔව්, ඔයාට පුළුවන්∙

417
00:30:28,792 --> 00:30:30,169
මොනවද මම∙∙∙මොනවද මම කරන්නේ?

418
00:30:32,625 --> 00:30:35,219
- අල්ලගන්න මගේ අත
- මේ අතද? හරි∙

419
00:30:35,291 --> 00:30:37,419
හරි, ඉන්න , හරි∙

420
00:30:37,500 --> 00:30:42,381
දැන් මම කියපුවාම ඔයාට පුළුවන් තරම් හයියේන්
අදින්න ඔන∙

421
00:30:42,458 --> 00:30:44,210
මම දන්නෙ නැ එක∙∙∙

422
00:30:44,291 --> 00:30:45,713
ඔයාට එක කරන්න පුළුවන්, චාර්ලි∙

423
00:30:47,250 --> 00:30:49,673
හරි හරි හරි∙

424
00:30:57,583 --> 00:30:58,584
දැන්∙

425
00:31:29,000 --> 00:31:31,844
චාර්ලි
මොනාද ඔයා මෙහෙ කරන්නේ?

426
00:31:31,917 --> 00:31:34,340
මෙ හාදයකේට
එයාගේ ලොකු සහොදරයා බලන්න බැරිද?

427
00:31:34,417 --> 00:31:37,500
අනිවාරෙන්ම ඔයාට පුළුවන්
ඇයි කොල් කලේ නැත්තෙ, ඔයාට උමතුවෙන්ද?

428
00:31:37,583 --> 00:31:40,211
මොනවද ඔයා සිඩ්නි වල කරන්නෙ?

429
00:31:40,291 --> 00:31:41,838
ඒ ඔක්ක වෙන්න තියන දෙවල්, ලිම්∙

430
00:31:41,917 --> 00:31:46,172
සති අටක ටුවර් එකක් පටන් ගන්නවා∙

431
00:31:47,625 --> 00:31:50,344
පළවෙනි එක තියෙන්නෙ ලොස් ඇන්ජලිස් වල∙

432
00:31:51,125 --> 00:31:53,423
ලොස් ඇන්ජලිස් වල ලිම්∙

433
00:31:53,875 --> 00:31:57,254
එක තමා අයේත් නමක් ගහ ගන්න අවස්තාව

434
00:31:57,291 --> 00:31:59,293
නියම එකක්∙

435
00:32:00,917 --> 00:32:02,715
මෙකයි අපේ ආගමනය∙

436
00:32:03,583 --> 00:32:07,008
චාර්ලි, මම දන්නෙ නැ
මොකටද අයේ එන්නෙ කියල∙

437
00:32:08,917 --> 00:32:11,545
ඔව්, හරි∙ හොදයි∙∙∙∙

438
00:32:11,583 --> 00:32:13,881
මෙකයි කාරනය∙

439
00:32:13,959 --> 00:32:18,260
එයාලා ඩ්‍රයිව් ෂිෆ්ට් එක ඇනවුම
කරන්නෙ නැ ඔයා නැතුව∙

440
00:32:20,750 --> 00:32:23,253
ඉතිං, මම අහන්නේ∙∙∙

441
00:32:23,291 --> 00:32:25,214
∙∙∙සහොදරයකේ විදිහට∙∙∙

442
00:32:26,750 --> 00:32:28,343
∙∙∙ඔයා මගෙන් ඇහුවා වගමෙ∙

443
00:32:29,375 --> 00:32:32,845
ඔයායි මායි ඒදා රැ අරහෙ හිටපු නිසා
මෙගැන් ඉපදදේදි මට ලග ඉන්න බැරි වුණා∙

444
00:32:32,875 --> 00:32:37,210
උඹ තාමා හිටපු එකම එකා,
මම වැරදි කලා ඩේ‍රස්ඩන් එක්ක ∙

445
00:32:43,917 --> 00:32:47,091
- අනේ බං උබ තාමත් ඔක දානවද?
- කතාව වෙනස් කරන්න එපා∙

446
00:32:47,166 --> 00:32:49,419
එහෙනම් ඇයි ඔයා අවේ නැත්තෙ මගේ ඇමතුමට∙

447
00:32:49,500 --> 00:32:52,094
- ඔයා මේ ටුවර් එක යනවද?
- ඔයා කිව්වා ඔයා උදව් කරනවා කියලා∙

448
00:32:52,125 --> 00:32:53,172
ඔයාගෙ නම්බර් එක නැතිවුනා∙

449
00:32:53,250 --> 00:32:55,924
- උඹ තාමත් කුඩ්ඩකේ∙
- ඔයයි එක මට කලේ

450
00:32:56,000 --> 00:32:58,128
ඒ සංගිතය ගැන∙

451
00:33:01,792 --> 00:33:03,510
සංගිතය ලීම්∙

452
00:33:05,583 --> 00:33:07,210
ඔයා එක මෙගන් ඇතට අරන් ගියා∙

453
00:33:08,083 --> 00:33:09,460
අහන්න∙

454
00:33:10,125 --> 00:33:12,298
ඇයි ඔයාට අපිත් එක්ක සති දෙක තුනක් ඉන්න බැරි?

455
00:33:12,375 --> 00:33:14,298
කැරන්ටයි මටයි,
අපිට පුළුවන් ඔයාට උදව් කරන්න∙

456
00:33:14,333 --> 00:33:17,758
- සිඩ්නි වල හොද වැඩසටහන් තියනවා
- අමතක කරපං එක∙

457
00:33:17,792 --> 00:33:19,135
යන්න එපා∙

458
00:33:19,208 --> 00:33:21,677
- ස්තුතියි ඔයාගේ උදව්වට∙
- ඉන්න∙ අනේ∙

459
00:33:21,750 --> 00:33:25,880
- එළියෙ ඉදන් ඔයා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ
- ඔයා කවදාවත් එක කරේ නැ∙

460
00:33:29,291 --> 00:33:31,714
මට ප්ලෙන් එක අල්ලා ගන්න තියනවා∙

461
00:33:42,208 --> 00:33:44,336
එක වෙලා දැන් කොච්චර වෙලාද?

462
00:33:45,083 --> 00:33:47,177
මම දන්නැ ඔයා මොකක් ගැන අහනවද කියල∙

463
00:33:47,250 --> 00:33:48,877
ඔයා අන්තිමට ගත්තට පස්සෙ දැන් කොච්චර වෙලාද?

464
00:33:55,667 --> 00:33:57,214
සම්පුර්ණයෙන්ම දවස් එකයි භාගයයි∙

465
00:33:57,834 --> 00:34:02,465
කොහොමද අයින්කරගන්න හදන්නෙ?
මායා දර්ශණ පෙනවද?

466
00:34:02,500 --> 00:34:06,300
මගයි ඔයාගයි අතරෙ කතාවක් තිබුණනේ
පැයකට විතර කලින් කැලදෙි∙

467
00:34:06,375 --> 00:34:07,718
නැ, ඇත්තටම නැ∙

468
00:34:09,542 --> 00:34:14,048
ඇයි ඔයා මොකුත් කියන්න් නැත්තෙ?
මම ඔයාට මෙක අයින් කරගන්න උදව් කරන්නම්∙

469
00:34:14,750 --> 00:34:18,084
ඔව්, ඔයා හිතනවා මම කමකට නැති
ජරා කුඩ්ඩකේ කියල∙

470
00:34:18,166 --> 00:34:21,545
කමකට නැති? ඔයා කමකට නැති කෙනකේ නෙවයි∙

471
00:34:21,625 --> 00:34:24,925
ඔයා ලොකු අවදානමක් අරන් මේකට
ආවේ මාව බරෙගන්න උත්සහ කරන්න∙

472
00:34:25,875 --> 00:34:27,752
මම එක අමතක කරන්නෙ නැ∙

473
00:34:27,834 --> 00:34:30,462
අපි නිදහසේ ජිවත් වයිද?

474
00:34:34,500 --> 00:34:39,301
මෙ වෙලාවෙ තියන ඔක්සිජන් ඔක්කම
අපි ගන්නවා, ඉක්මනට එකත් ඉවර වයි∙

475
00:34:41,792 --> 00:34:45,296
මෙ තැන මට සිහිකරනවා යම් ඇදහිල්ලක්∙

476
00:34:45,375 --> 00:34:49,334
මවො ටිකක් මනො භිතියේන් පෙෙළන කුටි∙

477
00:34:49,917 --> 00:34:53,376
මම ඔයා ආගමානුකුල මිනිහකේ කියල හිතුවේ නැ∙

478
00:34:53,875 --> 00:34:56,003
මම එහෙම කලා∙

479
00:34:56,417 --> 00:34:58,886
ඔයාට ඔනද මගේ ඇදහිල්ලක් අහන්න?

480
00:34:58,917 --> 00:35:00,919
තව ටිකකින් එක අහන්න ලැබයි∙

481
00:35:01,333 --> 00:35:02,755
හයි, මම සාන්තුවරයකේ නෙවයි,

482
00:35:07,125 --> 00:35:08,593
මොකක්ද අවුල?

483
00:35:09,375 --> 00:35:12,049
- ඌ සලබයකේ
- මොකක්?

484
00:35:12,083 --> 00:35:15,553
ඔයාට පිටිපස්සෙ∙
අවලන් සමනලයකේ මෙක ඇතුලේ∙

485
00:35:15,625 --> 00:35:16,626
බලන්න∙

486
00:35:19,583 --> 00:35:21,426
චාර්ලි, මොනාද ඔයා කරන්නේ?

487
00:35:38,041 --> 00:35:39,668
කටෝ, ඔයා ටිකක් විවෙක ගන්න∙

488
00:35:41,792 --> 00:35:42,964
මම හොදින්∙

489
00:35:46,834 --> 00:35:48,757
හාරන්න මෙකෙ ඇති තරම් කට්ටිය ඉන්න්වා∙

490
00:35:48,792 --> 00:35:51,796
ඔයා ටිකක් එහාට ගිහින් ඉන්න
ඔයාට මොනවා හරි වයි∙

491
00:35:56,083 --> 00:35:57,835
අන්න එළියක්∙

492
00:35:58,250 --> 00:36:00,628
- මොකක්?
- මට එළියක් පෙනවා∙

493
00:36:34,333 --> 00:36:37,507
- එයි, අන්න ඩොක්ටර්

494
00:36:52,542 --> 00:36:55,045
ඔහ් ආව් හෙමින්∙

495
00:36:55,125 --> 00:36:58,584
මගෙ උරහිස, පරිසමෙන්∙

496
00:36:58,667 --> 00:37:00,920
- කොහොමද එළියට අවේ?
- චාර්ලි∙

497
00:37:01,000 --> 00:37:03,594
- චාර්ලි එළියට එන්න පාර හොයාගත්තා
- අඩේ, උඹයි රොකා∙

498
00:37:07,000 --> 00:37:09,219
ඔයා හොදින්ද?

499
00:37:16,041 --> 00:37:17,668
- නියම වැඩක්
- ඔයා එක කලා∙

500
00:37:17,750 --> 00:37:20,003
ස්තුතියි, ස්තුතියි ඔයාලට∙

501
00:37:39,333 --> 00:37:41,836
ඕක්කම හරි, හැමොම දැන් ඔයාලගේ වරේ∙

502
00:37:41,917 --> 00:37:44,466
අපි මලිබු වල හිටියා,

503
00:37:44,542 --> 00:37:47,136
එත් එහෙ කට්ටියනම් අලි මොඩයේ∙∙∙

504
00:37:50,291 --> 00:37:52,544
හුටා∙

505
00:37:52,583 --> 00:37:54,836
හුටා∙ හුටා∙ හුටා∙

506
00:38:06,208 --> 00:38:08,882
යවන්න කටෝ යවන්න
තව එකයි තව එකයි∙

507
00:38:08,959 --> 00:38:11,428
කටෝ∙

508
00:38:14,917 --> 00:38:17,921
හරි හරි∙

509
00:38:26,750 --> 00:38:28,423
කොහදෙ ඔයා?

510
00:38:30,250 --> 00:38:32,298
හරි

511
00:38:34,083 --> 00:38:36,677
කොහදෙ ඔයා?
කොහදෙ ඔයා?

512
00:38:56,667 --> 00:38:58,635
මචං, උඹට අවුලක් නැනේ?

513
00:38:58,667 --> 00:39:00,465
- ඔයාට ටිකක්∙∙∙
- උණ

514
00:39:00,542 --> 00:39:03,011
- එයාට උණ∙
- අනේ කොල්ලො, හොදටම වැඩි∙

515
00:39:03,083 --> 00:39:05,802
ඔයා ගිය නිසා ඔක හරියයි, කොල්ලා∙

516
00:39:26,542 --> 00:39:29,625
මම කකුල ටිකක් ඇදගෙන
ආවනම් හොදයි වගේ∙

517
00:39:43,667 --> 00:39:46,090
මෙතන හරිම සීතලයි
අපිට මෙහෙ ඉන්න පුළුවන්ද?

518
00:40:02,709 --> 00:40:04,211
ඔයාට දෙයක් හැදුවා∙

519
00:40:04,250 --> 00:40:07,720
අව්, මගේ පළවෙනි ස්ලින්ග් එක∙

520
00:40:08,417 --> 00:40:10,636
කොහොමද එක?

521
00:40:10,667 --> 00:40:12,635
හොදයි∙

522
00:40:12,875 --> 00:40:14,673
ඔයාට ස්තුතියි∙

523
00:40:16,000 --> 00:40:20,050
ඉතිං මෙ ආරක්ෂිත ගුහාවෙ
ඔයා තවදුරටත් ඉන්නවා∙

524
00:40:20,125 --> 00:40:21,593
මෙක වාසියක්∙

525
00:40:21,667 --> 00:40:25,922
මයිකල් ඔක්කම පරික්ෂා කරලා බැළුවා
කිසිම තැන අයේ අවුලක් නෑ∙

526
00:40:28,250 --> 00:40:31,880
- ඔයා අයේ වරෙළට යනවා එහෙනම්, ආ?
- සයිඩ් දැන් එන්ට වෙලා,

527
00:40:31,917 --> 00:40:33,544
එයාගේ සැලැස්ම වැඩ කරලා නම්, ඉලගට∙∙∙

528
00:40:33,625 --> 00:40:36,674
මෙ දුපෙත්න් යන්න තියපු පළමු පියවර ඉවරයි∙

529
00:40:46,750 --> 00:40:48,718
ස්ලිග් එකට ස්තුතියි කටෝ∙

530
00:40:49,917 --> 00:40:52,090
ඔයාට හොදක් වෙනවා නම්∙

531
00:40:56,875 --> 00:41:05,135
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
තුසිත තියුෂාන්

532
00:41:13,000 --> 00:41:15,753
අරක මට දෙන්න∙

533
00:41:18,834 --> 00:41:20,836
මෙක තමා තුන්වෙනි පාර∙

534
00:41:20,917 --> 00:41:24,922
- ඔයාට හොදටම විශ්වාසද එක ඕන කියල?
- මම මගෙ තේරිම හොයාගත්තා∙

535
00:41:56,000 --> 00:41:57,923
මම ඔයා ගැන ආඩම්බර වෙනවා චාර්ලි∙

536
00:42:01,834 --> 00:42:04,428
මම දැනගෙන හිටියා ඔයා මේක කරනවා කියලා∙

537
00:42:37,166 --> 00:42:38,918
ලොස්ට්
මතුසම්බන්ධයි

538
00:42:39,305 --> 00:42:45,327

538
00:42:46,305 --> 00:42:52,912