Govindudu Andarivadele (2014) - DVDRip - x264 - 1CDRip - - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074

3
00:01:01,801 --> 00:01:05,760
අද තරුණ ඉන්දියාව විද්‍යාත්මක
ඉන්දියාවක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා

4
00:01:05,760 --> 00:01:13,099
සංවර්ධනය වන ඉන්දියාවක් කාලයේ අගය
දන්න ඉන්දියාවක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා

5
00:01:13,093 --> 00:01:16,347
කාලය හැමදේටම මගපෙන්විමක්.
මිල කල නොහැකි දෙයක්.

6
00:01:16,384 --> 00:01:19,388
ඒක හැමදේටම හේතුවක්
වගේම අපේ ජීවිතය වෙනවා

7
00:01:19,384 --> 00:01:25,562
හොද සමාජයක් තමයි ඉන්දියානු ජනතාව
අපේ තරුණයින්ගනේබලාපොරොත්තුවෙන්නේ

8
00:01:26,718 --> 00:01:30,677
අපේ රට්‍රේ අනාගතය ඔයාලගෙ අතේ තියෙනවා

9
00:01:31,468 --> 00:01:35,518
ඔයාලගෙ වැඩ අනිත් අයට ආදර්ශයක් වෙන්න ඕනි

10
00:01:35,551 --> 00:01:39,431
තරුණ පරම්පරාව ලබාගන්නා
ජයග්‍රහන ගැන අපි ආඩම්බර වෙනවා

11
00:01:39,426 --> 00:01:43,351
ඒකනේඅනාගතයේදි තවත්
ජයග්‍රහන ලබාගත හැකිවෙනවා

12
00:01:45,551 --> 00:01:46,552
අපි යමු

13
00:02:11,885 --> 00:02:16,686
පි.ජි. කලා. හුගක් මතකයන්

14
00:02:16,676 --> 00:02:23,639
පස්සේ ඔයාව හුගක්
සමාගම්වලින් ඇතුලට ගන්න හදයි

15
00:02:26,135 --> 00:02:33,553
අපේ කොලේජයේ වටිනාකම දන්න ලෝකයක්
තියෙනවා. සතුටතේ පොඩි බයක් තියෙනවා

16
00:02:33,801 --> 00:02:41,811
ළමාවියේ පාසල, පස්සේ උසස්පලෙ, උපාධිය, පි.ජි.
මේ හැමදේම එකින් පස්සේ එකක් සම්පූර්ණ කලා

17
00:02:41,801 --> 00:02:44,395
ඊලගට රස්සාාව ආදායම විවාහය දරුවන්

18
00:02:44,843 --> 00:02:48,473
පස්සේ එයාලගෙ අධ්‍යාපනය, විවාහය එයාලගෙ දරුවන්

19
00:02:51,302 --> 00:02:56,433
මේ පිස්සු චක්‍රයට අවස්ථාවක් ලබා
දුන්න මගේ තාත්තාට ස්තූථීවන්ත වෙනවා

20
00:02:58,302 --> 00:03:01,727
මගේ තාත්තාගනේඅවුරුද්දක නිවාඩුවක්
ඉල්ලූවා. එයා වහාම කැමැත්ත දුන්නා

21
00:03:10,593 --> 00:03:11,594
අපි යමු

22
00:03:33,676 --> 00:03:36,429
මොකද්ද ප්‍රශ්නය?ජීවිතයනේඇත්තටම මොනවද ඕනි?

23
00:03:37,426 --> 00:03:38,723
මටත් තේරෙන්නෙ නෑ

24
00:03:39,260 --> 00:03:41,388
මචේචර අවුරුදු ගානක් ඔයා ඉගෙනගත්ත
දේවල්වලට මොකද වෙන්නේ?

25
00:03:41,384 --> 00:03:44,183
ඒකට මං වියදම් කරපු මුදල්

26
00:03:44,218 --> 00:03:45,845
ඒ හැමදේම නාස්තියිද?

27
00:03:46,718 --> 00:03:49,551
මේකෙ මොනවද තියෙන්නේ?
දැනුම ලබාගන්න එකයි වැදගත්

28
00:03:49,801 --> 00:03:51,269
උගත් අය දැනුම ලබපු අය නෙවයිද?

29
00:03:51,468 --> 00:03:56,269
ඇගයිම්, ලකුණු, ව්‍යාපෘති වාර්ථා මේවා මදි.

30
00:03:56,384 --> 00:03:59,854
මං නාස්තිවයි කියලා ඇයි හිතන්නේ?
මට මේක තේරුම්ගන්න බැරිද?

31
00:03:59,843 --> 00:04:00,890
මේ මොනවද?

32
00:04:00,885 --> 00:04:03,513
එක්කො ඔයා ඉගෙනගත්ත දේවල්වලට රස්සාාවක්
කරන්න. නැත්තම් අපේ රස්සාාව කරන්න

33
00:04:03,509 --> 00:04:05,682
ඇයි ඔයා තාත්තාට කරදර කරන්නේ? ඔයා ඉන්න

34
00:04:06,426 --> 00:04:07,803
කියන්න මොනවද ඕනි?

35
00:04:08,801 --> 00:04:12,510
මාව අවුරුද්දකට අතාරින්න. මට සංචාරය කරන්න ඕනි

36
00:04:12,551 --> 00:04:20,185
අලූත් දේවල් ඉගෙනගන්න ඕනි. පුලූල් විදිහට
හිතන්න ඕනි. මගේ ශක්තිය ගැන දැනගන්න ඕනි

37
00:04:20,634 --> 00:04:22,728
අවුරුද්දයි

38
00:04:28,468 --> 00:04:29,720
නවත්තන්න

39
00:06:55,384 --> 00:06:57,978
මේ මොනවද? ඔයා තෙත කරගන්නවා. පොඩි දරුවකේද?

40
00:06:59,926 --> 00:07:04,432
තාත්තයි දුවයි කාටවත් ඇහුම්කන් දෙන්නෙ නෑ

41
00:07:07,634 --> 00:07:14,893
රසකැවිලි එක්ක ඔයාගෙ ජීවිතය මියුරු වෙන්න ඕනි

42
00:07:15,135 --> 00:07:21,472
දැනගන්න

43
00:07:46,718 --> 00:07:47,810
මේ කුරුල්ලන්ට කෑම ඕනි

44
00:07:52,968 --> 00:07:54,970
මේ කුරුල්ලො මගේ

45
00:07:55,468 --> 00:07:57,641
මං එයාලා ගැන බලාගන්නවා. එයාලා මගේ

46
00:07:57,634 --> 00:07:58,226
නෑ

47
00:07:58,218 --> 00:08:01,848
කෙනකේ මගනේමේ කුරුල්ලො
අරගෙන නිදහස කියන නමින් අතෑරියා

48
00:08:09,760 --> 00:08:10,761
ඔයාගෙ නම මොකද්ද?

49
00:08:11,760 --> 00:08:16,436
ඒ සර්ව දැක්කා නම් මේ කුරුල්ලො
වෙනුවනේස්තූති කරන්න

50
00:11:55,718 --> 00:11:56,719
නවත්තන්න

51
00:12:34,760 --> 00:12:35,852
අරගන්නවා. ඉන්න

52
00:12:36,093 --> 00:12:38,767
ඇයි බෙල්ල කැපුව එලූවකේ වගේ කෑගහන්නේ?

53
00:12:38,760 --> 00:12:44,893
අපි විභාග නිසා කියවනවා. ඇයි ඔයා කියවන්නේ?

54
00:12:47,177 --> 00:12:48,975
තව දවස් 2කින් ආච්චි කල් ඉකුත්වෙන්න යනවා

55
00:12:48,968 --> 00:12:52,347
ස්වර්ගයේ ඇතුල්විම් විභාගයක් කරනවා.
ඉතින් එයා ඒකට ලැහැස්තිවෙනවා

56
00:12:52,926 --> 00:12:54,428
ආච්චිට ලොකු සමත්විමක් අරගන්න පුලූවන්

57
00:12:59,135 --> 00:13:04,801
මට නිදහස ඕනි. මං ගැන දැනගන්න ඕනි.
එහෙම කියලා ඔයා මාස 6ක් ඇවිද්දා

58
00:13:04,801 --> 00:13:09,056
මොනවද? දැනුම ඇහැ විවෘත කලාද?

59
00:13:10,010 --> 00:13:11,262
තීරණයක් ගත්තද?

60
00:13:11,260 --> 00:13:13,137
මං පොතක් ලියන්න තීරණය කලා

61
00:13:13,135 --> 00:13:14,136
පොතක්

62
00:13:14,426 --> 00:13:15,348
ඒකෙ මොනවද තියෙන්නේ?

63
00:13:15,343 --> 00:13:18,426
අදහස් 2-3ක් තියෙනවා. තවම එකක් ස්ථිර කලේ නෑ

64
00:13:19,177 --> 00:13:24,308
අහන්න. මං තීරණය කලා වගේ මේ වචන දරාගන්න
වෙනවා. තවත් මාස 6කට පැහැදිලි කිරිමක් ඕනි

65
00:13:24,509 --> 00:13:27,513
මේ කාලය අතරතුර ඔයා තීරණයක්
ගත්තේ නැත්තම් මං තීරණයක් ගන්නම්

66
00:13:45,926 --> 00:13:47,473
මං කොහෙන්ද පටන්ගන්න ඕනි?

67
00:14:46,968 --> 00:14:48,936
ඔයාට මාව මතකයිද?

68
00:14:49,760 --> 00:14:52,183
ඔයා එදා නිදහස් කරපු කුරුල්ලො
ඒ අක්කාගේ ගෙදරට වැටුනා

69
00:14:53,593 --> 00:14:57,063
එයා ඒ කුරුල්ලො බලාගන්නවා.
මට කිව්වා ඔයාව හමුවුනොත්

70
00:14:57,218 --> 00:14:58,219
එහෙමද?

71
00:14:58,551 --> 00:14:59,803
එයාලට තිබ්බ නම මොනවද?

72
00:15:00,760 --> 00:15:02,762
එයාව මං ඊලග වතාවේ දැක්කම
තොරතුරු දැනගන්න පුලූවන්ද?

73
00:15:05,843 --> 00:15:09,222
ඔයා පිටරටින් ඇවිත් රට බීම ගෙනත් දයි කියලා
හිතුවා. ඒත් ඔයා කියනවා කෙනකේට වැටුනා කියලා

74
00:15:09,926 --> 00:15:14,227
අපේ කොල්ලො හැමතැනම හවේවා

75
00:15:14,218 --> 00:15:17,097
එයාව හොයන්න මොන වගේ තොරතුරු
දෙන්නද කියලා තේරෙන්නෙ නෑ

76
00:15:17,093 --> 00:15:18,060
ඔව්

77
00:15:18,052 --> 00:15:20,555
සමාජ වබේ අඩවිවල හොයන්නත් අපිට විස්තර ඕනි

78
00:15:21,093 --> 00:15:21,810
හරි

79
00:15:21,801 --> 00:15:23,269
අපිට මොනවහරි විස්තර ටිකක් දෙන්න

80
00:15:50,177 --> 00:15:54,887
ඔයා එයාව දැක්ක වෙලාවේ ඔයාගනේකවි පිටවෙනවා.
ඇයි මේකනේලස්සන කවියක් ලියන්නෙ නැත්තේ?

81
00:15:54,885 --> 00:15:55,932
කවි විතරක් නෙවයි

82
00:15:55,926 --> 00:15:57,974
මං පොතක් ලියන්න ඉන්නේ

83
00:15:57,968 --> 00:16:03,680
ලිපිනයක් නැති මගේ ගමනේ
අරමුණ එයා. දැන් මං තීරණය කලා

84
00:16:03,968 --> 00:16:05,811
මගේ පොතේ නම ලයිලා වෙනුවෙන්

85
00:16:06,260 --> 00:16:07,182
කව්ද ලයිලා?

86
00:16:07,177 --> 00:16:09,555
ඒ කෙල්ල. කටවහන්න

87
00:16:12,926 --> 00:16:16,226
පලෙපාලි දවසේ අරක්කු ලැබෙන්නෙ නැති
කෙනකේ වගේ ඇයි මෙයා ඇවිදින්නේ?

88
00:16:16,218 --> 00:16:18,892
ඒක එයාගෙ දුර බැලිමේ ප්‍රශ්නයක්

89
00:16:18,885 --> 00:16:21,684
දුර ඉදන් දැකලා බිංදු කියලා
කෙල්ලෙක්ට ආදරය කලා

90
00:16:21,676 --> 00:16:24,225
එයා ළගට ගිහින් කියන්න හයියකුත්
කෑ. දුර ඉන්නත් හැකියාවක් නෑ

91
00:16:24,218 --> 00:16:26,186
එයාගෙ තාත්තාට එයා හරිම කැමතියි

92
00:16:26,926 --> 00:16:28,803
ඒ හැගීමනේඑයා ප්‍රතික්ෂේකප කරයි කියලා හිතලා

93
00:16:28,843 --> 00:16:31,972
මේක ප්‍රශ්නයක්ද? එයා කොහදෙ කියන්න

94
00:16:32,260 --> 00:16:34,934
මොනවා? ඔයා එරිනා ආයතනයට යනවද?

95
00:16:35,260 --> 00:16:39,094
ඇයි අපේ ආයතනයට එකතුවෙන්න බැරි?
අපි ඔක්කොම එකට ඉමු. ඒක ළගයිනේ

96
00:16:41,801 --> 00:16:42,973
මේක ළග වෙන්න පුලූවන්

97
00:16:43,343 --> 00:16:47,302
ඒත් එහෙ හොදට උගන්වනවා.
මගේ තාත්තත් ඒකම කියයි

98
00:16:47,885 --> 00:16:50,058
කොහොමද ඒක ඒ තරම් විශ්වාසයනේකියන්නේ?

99
00:16:50,843 --> 00:16:53,221
මං එයාට පණිවිඩයක් දැම්මා. බලමු

100
00:16:58,218 --> 00:17:03,679
මං ආයතන 2ක විස්තර එව්වා. මොකට
එකතුවෙන්නද කියලා තේරෙන්නෙ නෑ

101
00:17:09,968 --> 00:17:10,969
ඇයි අහන්න

102
00:17:13,343 --> 00:17:15,971
පලවෙනි එක ළගයි. ඒත් අනිත්
එකේ හොදට උගන්වනවා

103
00:17:23,968 --> 00:17:26,642
රුපියල් 20ක සිසිල් බීමක් අරගන්න.

104
00:17:28,968 --> 00:17:29,719
මොනවද?

105
00:17:29,718 --> 00:17:30,810
එතන වාඩිවෙලා ඉන්න කෙනා

106
00:17:33,177 --> 00:17:34,679
ඔයා මෙතන ඉන්න. මං ඔයාට කියන්නම්

107
00:17:51,177 --> 00:17:53,896
ඔයා කව්ද මේ මොන විකාරයක්ද?

108
00:17:53,885 --> 00:17:55,683
මේක විකාරයක් නෙවයි. ආදරයක්

109
00:17:56,760 --> 00:17:59,138
ඊයෙ හවස මං ඔයාව සායි බාබා කෝවිලේ දැක්කා

110
00:17:59,177 --> 00:18:01,020
සාරියක් ඇදලා කොණ්ඩෙ මල් තියලා

111
00:18:01,010 --> 00:18:04,685
වළලූ දාගෙන මං ළගින් ඇවිදලා ගියා

112
00:18:04,968 --> 00:18:07,471
එයා මෙයාට අහුවුනොත්? කව්ද දන්නේ?

113
00:18:07,509 --> 00:18:08,806
ඒ විතරක් නෙවයි

114
00:18:08,801 --> 00:18:11,020
ඔයා මගේ හිතත් අරන් ගියා

115
00:18:11,426 --> 00:18:12,427
මං ඔයාට වැටුනා.

116
00:18:13,093 --> 00:18:14,094
විනාඩි 5න් ආදරයක්ද?

117
00:18:14,760 --> 00:18:16,762
ඇත්තටම පලවෙනි විනාඩියේදිම මං වැටුනා

118
00:18:16,760 --> 00:18:19,388
ඒත් ටික වෙලාවක් ගියා
එතනින් මෙතනට තොරතුරු එන්න

119
00:18:24,135 --> 00:18:26,103
එයා මොනවද හිතන්නේ? එයා පිලිගනියිද?

120
00:18:30,177 --> 00:18:34,887
එහෙමද? ඔයාගෙ ෆේස්බුක් ස්ටේටස්
දැක්කා. ඒකෙ සිංගල් කියලා තිබුනා

121
00:18:35,343 --> 00:18:36,344
ඔයාගෙ නම මොකද්ද?

122
00:18:39,052 --> 00:18:41,805
ඔයා මදුගේ යාලූවා නේද? නෑ

123
00:18:46,885 --> 00:18:48,228
මං ඔයාව කොහේහරි දැකලා තියෙනවා

124
00:18:48,218 --> 00:18:49,891
මාවද? වෙන්න බෑ

125
00:18:50,468 --> 00:18:52,436
මං ඊයෙ ඔයාව දකින්න කලින් ආත්මයක් ලැබුවා

126
00:18:53,468 --> 00:18:55,971
ඔයාව මදුගේ පාටියේදි දැක්කා

127
00:18:56,135 --> 00:18:59,139
මොන මදුද? මං හුගක් මදුලා දන්නවා

128
00:18:59,135 --> 00:19:00,102
එයා කුකාපල්ලිවල ඉන්නේ

129
00:19:00,093 --> 00:19:01,345
නෑ. එයා ජිලේබි කෙනකේ

130
00:19:02,177 --> 00:19:04,771
විනීතව කතාකරන්න. මං ඒ මදුටයි ආදරය කරන්නේ

131
00:19:07,218 --> 00:19:09,812
එහෙමද? ඔයා ඒ මදුට ආදරය කරනවද?

132
00:19:09,801 --> 00:19:15,137
මේ කාලෙ කෙල්ලන්ට මොනවා වෙනවද දන්නෙ නෑ. එයාලා
ලස්සනට ඉන්නවා. ඒත් වදුරන්ට ආදරය කරනවා

133
00:19:16,885 --> 00:19:18,102
මේක මදුට කිව්වද?

134
00:19:18,885 --> 00:19:20,057
නෑ

135
00:19:21,135 --> 00:19:23,263
ඔයා කියන්නත් එපා. මං කියන්නතේ නෑ. ඔයාගෙ
නම මොකද්ද?

136
00:19:24,426 --> 00:19:26,019
නමවත් දන්නෙ නෑ

137
00:19:26,010 --> 00:19:30,891
නමවත් දන්නෙ නැතුව ආදරය ගැන කතාකරනවා. ඒකත්
එයා වෙන කෙනකේට ආදරය කරනවා කියලා දැනගෙන

138
00:19:32,052 --> 00:19:35,261
ප්‍රකාශ නොකරපු ආදරයත් ජීවයක්
නැති මලත් පවතින්නෙ නෑ

139
00:19:35,885 --> 00:19:37,853
මං කියන දේ අහලා මාස 2ක් මාත් එක්ක එන්න

140
00:19:38,010 --> 00:19:41,264
ඔයා මට කැමතියි නම් හරි. නැත්තම්
ඔයාට කොහොමත් මදු ඉන්නවා

141
00:19:42,468 --> 00:19:44,812
ඒකට නමකුත් තියෙනවා

142
00:19:44,801 --> 00:19:49,511
කැමති දෙයක් හිතාගන්න. අපේ
පහසුව බලන්න වෙලාවක් ඕනි

143
00:19:50,010 --> 00:19:52,809
මං මදුට හුගක් කැමතියි

144
00:19:56,010 --> 00:19:56,556
අපි යමු

145
00:19:56,593 --> 00:19:58,891
අපේ වැඩිහිටියන් මොනවද කිව්වේ?

146
00:19:58,885 --> 00:20:02,765
මේඩයකේ වගේ. අපි යමු. 4ක් බලලා 3කට උත්සහ
කරලා 2ක් එක්ක ඇවිදලා එකක් ස්ථිර කරගන්න

147
00:20:07,343 --> 00:20:10,597
ඔයාගෙ යාලූවා බලන්න. මං ඔයාට ආදරයි කියලා
එයාට කියන්නෙ නැතුව එයා මට යේජනා කරනවා

148
00:20:11,218 --> 00:20:13,016
ඔයා ආදරය කරනවා නම් ඔයා කියන්න ඕනි

149
00:20:13,343 --> 00:20:15,562
අපි කියන්න ඕනිද නැද්ද?

150
00:20:18,384 --> 00:20:21,558
එයා ලෝසියනේකියන්න පුලූවන්
වුනේ කොහොමද? ඔයා සුපිරියි

151
00:20:21,551 --> 00:20:26,011
පමේවතුන් එකතුකරන්න නාට්‍යයක් කරන්න වුනා

152
00:20:26,968 --> 00:20:28,015
අන්තිමට ආදරය සාර්ථක වුනා

153
00:20:32,551 --> 00:20:35,384
අපි ටික වෙලාවක් එහෙ ඉදලා තිබුනා නම්
මොනවද වුනේ කියලා දැනගන්න තිබුනා

154
00:20:35,384 --> 00:20:39,844
අපි චිත්‍රපටියක අවසන් කොටස
මගහැරියා වගේ දුක්වෙනවා

155
00:20:42,093 --> 00:20:44,061
මං එයාට පිස්සුවනේවගේ
කැමතිවෙන්න පටන්ගත්තා

156
00:20:44,343 --> 00:20:45,560
මං මගේ ලෝන්සුව මුලින්ම තිබ්බා

157
00:20:46,052 --> 00:20:47,349
ඔයා මාස 2කින් කසාද බදිනවා නේද?

158
00:20:47,384 --> 00:20:49,386
ඉතින් මොකද? අපි කසාදටෙ
කලින් එකට ඉන්න හොද නැද්ද?

159
00:20:49,384 --> 00:20:50,510
ඔයා බදින්න යන කෙනා එක්ක ඔයා එකට ඉන්න බැරිද?

160
00:20:50,634 --> 00:20:51,635
මේක වංචාවක්

161
00:20:53,468 --> 00:20:57,302
ඔයාට පිස්සුද? මෙයාගෙ යාලූවාට ආදරය
කරන කෙල්ලෙක්ට මෙයා යේජනා කරලා

162
00:20:59,135 --> 00:21:00,227
එයා චරිතයක් නැති කෙනකේ

163
00:21:00,426 --> 00:21:04,260
එයාට මං ෆේස්බුක් එකනේරික්වස්ට්
එකක් යවලා විනාඩි 30ක් වුනා

164
00:21:04,593 --> 00:21:05,469
එයා තවම පිලිගත්තේ නෑ

165
00:21:05,468 --> 00:21:06,640
ඇයි එයාට රික්වස්ට් එකක් යැව්වේ?

166
00:21:12,384 --> 00:21:14,057
අද පාටිය පුපුරවන්න ඕනි

167
00:21:24,926 --> 00:21:26,394
මාව හමුවෙන්න කියනවා...

168
00:21:26,926 --> 00:21:30,385
එහෙම කෙනකේ එක්ක කොහොමද ඉන්නේ?

169
00:21:31,093 --> 00:21:32,265
පෙන්නන්න

170
00:21:32,468 --> 00:21:36,473
ඒ කෙල්ල ඇරෙන්න කාර්තික්ට
අකමැති තවත් කෙනකේ ඉන්නවා

171
00:21:52,968 --> 00:21:54,185
මම තමයි

172
00:21:58,676 --> 00:22:05,309
ඔයාට පාඩමක් උගන්වන එක මගේ
අභියේගයක්. මගේ අරමුණත් ඒක

173
00:22:05,302 --> 00:22:11,059
ඔයා මගේ තරහින් මැරෙන වෙලාවේ මේ
ලෝකයා දැනගනියි මගේ තරහේ තරම

174
00:22:11,052 --> 00:22:14,511
ඔයාගනේකිහිපසැරයක්ම
අහන්න හිතුවා. කව්ද මෙයා?

175
00:22:14,968 --> 00:22:21,726
මේ පින්තූර මං ඉස්සරහ තිබුනා නම් මං
දකින හැමවෙලේම මගේ තරහ වැඩිවෙනවා

176
00:22:21,718 --> 00:22:25,348
එයාගෙ වයස අවුරුදු 25ක් විතර වෙනවා.
මෙයා ඉපදුන දවසේ ඉදන් මගේ හතුරා

177
00:22:25,343 --> 00:22:28,347
අලූතින් ඉපදුන දරුවා ඔයාට මොනවද
කලේ? මේ හතුරුකම මොනවද?

178
00:22:33,384 --> 00:22:34,476
එන්න

179
00:22:34,634 --> 00:22:36,102
ඇයි පරක්කුවෙලා ආවේ?

180
00:22:36,093 --> 00:22:40,428
මගේ පුතාව බලන්න පලවෙනි වතාවට එනවා. ඉතින්
අලූත් ඇදුමක් ගන්න ගියා. ඒ නිසා පරක්කුවුනා

181
00:22:40,676 --> 00:22:42,644
ඔයාගෙ බෑනා බලන්න

182
00:22:44,343 --> 00:22:45,970
මම තමයි

183
00:22:47,676 --> 00:22:48,677
එන්න

184
00:22:53,551 --> 00:22:56,680
මොකද වුනේ? එයාගෙ ඇග රස්නයි වගේ. උණද?

185
00:22:57,093 --> 00:22:58,390
නෑ. එයා මූත්‍රා කරන වෙලාව හරි

186
00:23:01,302 --> 00:23:02,349
නිදාගන්න

187
00:23:06,676 --> 00:23:09,555
ඔයා මෙහෙ ඉන්නවා. ඔයාගෙ මස්සිනා
ඔයාට වහාම ගෙදර එන්න කිව්වා

188
00:23:10,718 --> 00:23:12,345
මොකද වුනේ? ඔයා වහාම එන්න කිව්වාලූ

189
00:23:12,343 --> 00:23:14,641
එයා තවම මූත්‍රා කරලා නෑ. ඉතින්
දරුවා අරන් ගිහින් කරවලා එන්න

190
00:23:15,593 --> 00:23:20,144
එයා උත්සවය දවසේ මූත්‍රා කලාට පස්සේ කලේම නෑ

191
00:23:20,135 --> 00:23:22,388
මෙයාව අරන් යන්න. මට හුගක් වැඩ තියෙනවා

192
00:23:22,426 --> 00:23:24,053
ඔයාට වැඩ තියෙනවා. ඉක්මණ් කරන්න

193
00:23:25,509 --> 00:23:28,137
එදා ඉදන් මාව මේ විදිහට පාවිච්චි කලා

194
00:23:28,468 --> 00:23:32,518
මෙයාව අරන් යන්න

195
00:23:33,218 --> 00:23:34,344
ඉක්මණට අරන් යන්න

196
00:23:36,760 --> 00:23:42,551
අංකල් එයි. පාන්ඩු ආවා. අන්න ඉන්නවා.
ඒ ඇදුම මොකද්ද? දරුවා බයවයි

197
00:23:47,426 --> 00:23:48,302
මං මස්සිනාට කතාකරන්නද?

198
00:23:48,302 --> 00:23:50,270
නෑ. අපිට ඔයා එක්ක වැඩක් තියෙනවා

199
00:23:50,260 --> 00:23:52,604
මාත් එක්කද? ඔයාගෙ උදව් ඕනි

200
00:23:52,593 --> 00:23:56,188
ඔයා උථසවයක් වගේ ඇවිත්
ඉන්නවා. අපේ ජීනතවලට

201
00:23:56,218 --> 00:23:59,848
ආලෝකය දුන්නා. අපේ
ලේවලට අලූත් ජීවිතයක් දුන්නා

202
00:23:59,843 --> 00:24:07,352
අපේ අවශ්‍යතාවයට උදව්වක් වුනා. අපේ
හෙවණැල්ලට හෙවණැල්ලක් වෙලා සහය දුන්නා

203
00:24:08,093 --> 00:24:10,642
මොකද්ද ඔයාගෙ ප්‍රශ්නය? අපේ දරුවා
දවස් 2ක් තිස්සේ මූත්‍රා කරලා නෑ

204
00:24:12,593 --> 00:24:15,346
ඔයාගෙ මස්සිනාට මූත්‍රා කරන්න තියනවා
වගේ. මගේ දරුවාටත් කරන්න තියන්න

205
00:24:15,343 --> 00:24:16,640
එහෙමද?

206
00:24:16,634 --> 00:24:17,635
ඔව්

207
00:24:18,843 --> 00:24:19,810
ඔයාගෙ ප්‍රශ්නය මොකද්ද?

208
00:24:19,801 --> 00:24:23,351
හැම දරුවකේම අංක 1, මගේ
දරුවාගේ ප්‍රශ්නය අංක 2

209
00:24:23,801 --> 00:24:25,769
ඔයාට සරෙෙප්පුවනේගහනවා

210
00:24:28,135 --> 00:24:31,139
දරුවා ඔයාගෙ ඇගට මූත්‍රා කරපු
නිසා ඔයා ඩුබයි ඇවිත් ඉන්නවා

211
00:24:31,135 --> 00:24:35,515
ඒ විතරක් නෙවයි එයා මාව පඹයකේ කරලා ආවා

212
00:24:35,509 --> 00:24:38,433
දවසක් මං හොරනේමලයාලම් චිත්‍රපටියක් බැලූවා

213
00:24:42,302 --> 00:24:45,556
මොනවා? ඔයා ඇතුලේ මොනවද කරන්නේ?

214
00:24:45,551 --> 00:24:48,600
ඇතුලේ යකෙක් ඉන්නවා

215
00:24:56,426 --> 00:24:59,145
අංකල්ගේ කාමරයේ යකෙක් ඉන්නවා

216
00:25:04,926 --> 00:25:08,430
ගිහින් එක්කන් එන්න. මොලයක් තියෙන්න ඕනි

217
00:25:13,551 --> 00:25:20,184
අපි පාතාල බයිරවි චිත්‍රපටිය ඉල්ලූවා. මෙයා
වැඩිහිටියන්ට පමණක් තියන චිත්‍රපටිය පෙන්නුවා

218
00:25:20,177 --> 00:25:22,555
ඔයා බලන් ඉන්නවා.. ඔයත්
බලන්න. හොද සීන් තියෙනවා

219
00:25:28,718 --> 00:25:29,810
මොනවා?

220
00:25:29,801 --> 00:25:33,726
ඔයා කිරි බොන්නෙ නැද්ද? මං බොන්නෙ නෑ

221
00:25:33,718 --> 00:25:37,518
ඔයා කිරි බිව්වා නම් ශක්තිය ලැබයි.
අපිට සිගරට්වලින් ශක්තිය ලැබෙනවා

222
00:25:37,509 --> 00:25:38,761
කව්ද කිව්වේ?

223
00:25:39,302 --> 00:25:42,351
ඔයා මේක බිව්වා නම් ශක්තිය ලැබයි

224
00:25:42,968 --> 00:25:44,720
මොකද වුනේ?

225
00:25:44,718 --> 00:25:46,595
පවුල එකක් වුනා

226
00:25:48,718 --> 00:25:51,221
අපි කොහොමත් කතාකරනවා, ඒ
දරුවාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වයි

227
00:25:51,968 --> 00:25:54,847
අපි සෙල්ලම් කරන්න යනවා

228
00:25:54,843 --> 00:25:56,390
ඇයි මට කියන්නේ? යන්න

229
00:25:56,384 --> 00:25:59,809
යන්න කලින් කියන්න හිතුනා. දැන් යන්න

230
00:25:59,801 --> 00:26:02,896
මට දුකයි. මගේ දරුවා කවදාවත් මචේචර
කාලයක් මගනේඈත්වෙලා ඉදලා නෑ

231
00:26:02,885 --> 00:26:06,185
මං දන්නවා. මේඩයකේ කියන දෙයක් අහලා
යන්න ඇති. අපි පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙනවා

232
00:26:10,926 --> 00:26:14,385
කොහේහරි යන්න ඇති. ඔයා කොහදෙ ගියේ?

233
00:26:14,384 --> 00:26:17,684
ගෝවාවලට යන බස් එකේ එයාලා එක්ක
දැක්කා. අහලා බලලා ගෙදරට කියලා

234
00:26:18,260 --> 00:26:19,261
කාටද කිව්වේ?

235
00:26:19,676 --> 00:26:20,677
මං අංකල්ට කියලා ගියේ

236
00:26:21,676 --> 00:26:22,677
එයාලා ඔයාට කිව්වද?

237
00:26:22,676 --> 00:26:27,432
සෙල්ලම් කරන්න යනවා කිව්වා. මං දන්නේ කොහොමද
මෙයාලා ගෝවා ගිහින් සෙල්ලම් කරයි කියලා?

238
00:26:27,426 --> 00:26:32,227
මොලයක් තියෙනවද? එයාලව ගෝවා යවන්න පුලූවන්
කොහොමද? මං ඔයාට කරපු වැරැද්ද මොකද්ද?

239
00:26:32,218 --> 00:26:35,597
එදා මං තීරණය කලා අවුරුද්දක් එයාලගනේඈත්වෙලා
ඉන්නවා කියලා. එයාලා වටිනාකම තේරුම්ගනියි

240
00:26:36,468 --> 00:26:40,427
ඔයා අවුරුද්දකට ඇවිත් ඉන්නවා. ඇයි
ඔයා අවුරුදු 15ක් මෙහෙ ඉන්නේ?

241
00:26:40,426 --> 00:26:47,560
මමත් දන්නෙ නෑ. ගිවිසුමට අත්සන් කලේ
අවුරුද්දක් කියලා පස්සේ ඒ ශේක් 1 ළග 5 දාලා

242
00:26:47,551 --> 00:26:48,803
එයා මාව මේඩයකේ කලා

243
00:26:48,801 --> 00:26:52,271
මගේ ගිවිසුම අවුරුදු 3කින් ඉවරවයි.
පස්සේ මං ඉන්දියාවට යනවා

244
00:26:52,260 --> 00:26:56,640
ඔයා මොනවද කරන්නේ? කියන්න වදන නෑ

245
00:26:56,634 --> 00:26:58,352
කතාවක් නෑ

246
00:27:08,468 --> 00:27:12,302
ඒ කුරුල්ලො නිදහස් කරපු සර්ව දැක්කා

247
00:27:12,302 --> 00:27:16,387
ඔයා එයාලව බලාගන්නවා කියලා කිව්වා. එයා කිව්වා
ඔයාට ඒ කුරුල්ලන්ට නමක් තියන්න කියලා

248
00:27:16,384 --> 00:27:19,888
කුරුල්ලන්ට නමක්ද? හොද සිතුවිල්ලක්

249
00:27:22,468 --> 00:27:24,766
එයාට කියන්න ලයිලා මජ්නු කියලා

250
00:27:24,760 --> 00:27:32,770
එයාගෙ අංකය ගන්න. කුරුල්ලන්ට කෑමත් ගෝන්න

251
00:27:45,885 --> 00:27:51,767
ඔයා ලැජ්ජාවදේදි ලස්සනයි. ලැජ්ජාවෙන ප්‍රමාණය

252
00:27:52,968 --> 00:27:55,016
මං මේකට හුගක් කැමතියි

253
00:27:55,010 --> 00:27:57,638
ඇයි මචේචර දවසක් මාව හමුවුනේ නැත්තේ?

254
00:27:58,801 --> 00:28:00,428
මං මාස 2කින් කසාද බදින්න යනවා

255
00:28:01,551 --> 00:28:03,349
ඒත් ඔයා එක්ක ඉන්න ඕනි

256
00:28:05,634 --> 00:28:09,935
එදා ඔයා කිව්වා කෙල්ලො
4ක් බලලා 3කට ත්සහ කරලා

257
00:28:09,926 --> 00:28:12,349
ඒක නාට්‍යයක්

258
00:28:13,843 --> 00:28:18,804
ඇත්තටම මගේ යාලූවා ඒ කෙල්ලට ආදරය කලා.
එයාලව එකතුකරන්න මට සෙල්ලමක් කරන්න වුනා

259
00:28:39,718 --> 00:28:45,805
ආදරය ජීවිතයේ එක පාරයි වෙන්නේ.
එක්කෙනකේටයි ඇතිවෙන්නේ

260
00:28:45,801 --> 00:28:52,810
එහෙම කියලා ඔයා මාස 2ක් මාත් එක්ක
ගතකලා. මාස 2ක් විතරක් නෙවයි ජීවිත කාලමෙ

261
00:28:55,343 --> 00:28:57,391
ඔයා කාටහරි ආදරය කරනවද?

262
00:28:59,676 --> 00:29:01,724
ටිකක් ඒ වගේ

263
00:29:02,801 --> 00:29:05,842
මොන වගෝද?

264
00:29:05,843 --> 00:29:07,390
ඔයා ගැන කියන්න

265
00:29:11,010 --> 00:29:12,808
කොච්චර වෙලාද? මං ඇවිත් පැයක් වෙනවා

266
00:29:13,384 --> 00:29:14,180
ඔයා කොහදෙ?

267
00:29:14,177 --> 00:29:15,599
පලවෙනි මහල....

268
00:29:15,593 --> 00:29:17,061
අන්තිමට ඔයා ආවා

269
00:29:17,052 --> 00:29:18,019
ඔයා ආවා

270
00:29:18,010 --> 00:29:22,095
ශීලා කොහදෙ? එයා අමුතු දෙයක් කලා.
- මොනවද එයා කලේ?

271
00:29:22,093 --> 00:29:24,926
ඊයෙ එයා රික්වස්ට් එකක් කාටදේ
යවලා. ඒ කෙනා හමුවෙන්න ගියා

272
00:29:25,968 --> 00:29:26,935
එන්න පෙන්නන්නම්

273
00:29:28,926 --> 00:29:29,927
අර බලන්න...

274
00:29:34,676 --> 00:29:37,429
ෆේස්බුක් රික්වස්ට් එකකට එයා
ඩේට් කරන්න පිලිගෙන තියෙනවා

275
00:29:38,676 --> 00:29:40,974
එයා කිව්වා වගේ ඩේටින් එකකට කැමතිවෙලා

276
00:29:40,968 --> 00:29:42,436
දෙන්නම සමානයි. ලැජ්ජාවක් නෑ

277
00:29:44,177 --> 00:29:46,896
අපි යමු

278
00:29:49,509 --> 00:29:52,854
මං යාලූවන්ට පොරොන්දුවුනා
ෂොපින් කරන්න එනවා කියලා

279
00:30:04,468 --> 00:30:06,470
ශීලා කතාකරනවා. මං මොනවද කියන්නේ?

280
00:30:06,968 --> 00:30:08,641
අපි එලියට ආවා කියන්න

281
00:30:08,634 --> 00:30:10,762
එයාව දකිද්දි අප්පිරියයි

282
00:30:11,676 --> 00:30:12,928
ඔයා කොහදෙ?

283
00:30:12,926 --> 00:30:15,224
අපි කාර් සර්විස් කරන්න ආවා

284
00:30:15,218 --> 00:30:18,518
එහෙනම් මං පාලර් ගිහින් එන්නම්

285
00:30:19,968 --> 00:30:22,141
එයා පාලර් යනවා වගේ. එයාට ගගට පනින්න කියන්න

286
00:31:31,135 --> 00:31:32,682
එයා කොහදෙ ගියේ?

287
00:31:41,968 --> 00:31:45,677
මං ඔයාට දීලා තියෙනවා

288
00:32:25,801 --> 00:32:28,850
ලයිලා වෙනුවෙන්

289
00:32:32,593 --> 00:32:34,971
මං රට පුරාම හවේවා

290
00:32:36,093 --> 00:32:37,970
ලයිලා වෙනුවෙන්

291
00:33:33,260 --> 00:33:34,386
ඔයාට කොහොමද?

292
00:33:34,384 --> 00:33:35,886
ඔයාගෙ අංකය ඕනි

293
00:33:35,885 --> 00:33:36,351
ඇයි?

294
00:33:36,343 --> 00:33:39,802
ඔයා නිදහස් කරපු කුරුල්ලො
හදන අක්කා අංකය ඉල්ලූවා

295
00:33:39,801 --> 00:33:42,805
එයා ඒ කුරුල්ලන්ට ලයිලා මජ්නු කියලා නම තිබ්බා

296
00:33:45,718 --> 00:33:50,098
මං දැනටමත් කෙල්ලෙක්ට ආදරය කරනවා. අංකය දෙන්න බෑ.
එයාට කියන්න කුරුල්ලන්ව හොදට බලාගන්න කියලා

297
00:33:54,052 --> 00:34:01,095
එයා වෙන කෙනකේට ආදරය කරන
නිසා අංකය දෙන්න බෑ කිව්වා

298
00:34:02,093 --> 00:34:06,894
මං එයාගෙ අංකය ඉල්ලූවේ ආදරය කරන්න
නෙවයි. මට එයාගෙ අංකය එපා

299
00:34:07,302 --> 00:34:13,765
ඒත් වෙන කෙනකේට ආදරය කරන නිසා අංකය
දෙන්න බෑ කිව්ව එක හොද පුරුද්දක්

300
00:36:51,218 --> 00:36:58,056
එහෙනම් ඔයා ආදරය කරනවා. විනෝද වෙන්න.
ඒත් සමහර අවස්ථාවන් සම්පූර්ණ කරන්න වෙනවා

301
00:37:17,926 --> 00:37:20,850
කොහදෙ යන්නේ?

302
00:37:52,093 --> 00:37:53,561
ඔයාට සම්බන්ධ කෙනකේට කතාකරන්න වෙනවා

303
00:37:54,926 --> 00:37:57,930
අංකයක් කියන්න

304
00:38:06,968 --> 00:38:09,562
වැරදිමකින් ඔයා ඔයාගෙ අංකය දීලා තියෙනවා

305
00:38:24,468 --> 00:38:28,598
මොකද වුනේ? ඇයි දිව්වේ? එයා කොහදෙ ගියේ?

306
00:38:28,593 --> 00:38:29,594
කව්ද?

307
00:38:30,135 --> 00:38:32,263
ඔයාට හැම කෙල්ලම එයා වගේ
පේනවා. මුලින්ම රෝහලට යමු

308
00:38:32,468 --> 00:38:35,426
ඔයාට මේ කමිසය දුන්න කෙල්ලව ඔයා දන්නවද?

309
00:38:36,343 --> 00:38:38,471
කියන්න සීයා නැත්තම් ඔයා
මගේ මරණයට හේතුවක් වයි

310
00:38:38,676 --> 00:38:41,930
මොකද්ද එයා කතාකරන්නේ? එයා එහෙ
ඉගෙනගන්නවා. මං එහෙ වැඩකරනවා

311
00:38:46,468 --> 00:38:48,641
මේ මොනවද කාර්තික්

312
00:38:49,384 --> 00:38:51,432
එන්න අපි රෝහලට යමු

313
00:38:52,634 --> 00:38:53,931
ඔයාගෙ චුන්නි කොහදෙ?

314
00:38:53,926 --> 00:38:55,018
විලාසිතාව

315
00:38:55,634 --> 00:38:59,593
එයාගෙ තාත්තාට මුලින්ම ගහන්න
ඕනි. පස්සේ එයා හරියයි

316
00:39:04,426 --> 00:39:05,552
ඔයා මගේ කොණ්ඩෙ නාස්තිකලා

317
00:39:17,010 --> 00:39:23,143
පොදු දැනුමක් නෑ. පාර මැදදි කෙල්ලෙක්ට
යේජනා කරන්නේ කොහොමද?

318
00:39:25,593 --> 00:39:26,970
මං ඔයාට කැමති නෑ

319
00:39:35,135 --> 00:39:36,352
මොනවද කරන්නේ?

320
00:39:36,343 --> 00:39:38,311
මගේ තාත්තා මේක දැක්කොත් ඉවරයි

321
00:39:38,302 --> 00:39:40,976
අපි පිරිමහගමු. සාමාන්‍යය විදිහට හැසිරෙන්න

322
00:39:41,426 --> 00:39:45,727
විජයවදා ශාඛාවට 2ක් යවන්න.
විසාග් ශාඛාවට එකක් යවන්න

323
00:39:49,343 --> 00:39:50,390
පරිස්සමින්

324
00:39:52,010 --> 00:39:53,262
ඔයාට ලියුමක් ලැබිලා

325
00:39:55,718 --> 00:39:57,186
මොකද වුනේ? කොහොමද තුවාල වුනේ?

326
00:39:57,177 --> 00:39:59,350
ලොකු දෙයක් නෙවයි. පොඩි සීරිමක්

327
00:39:59,343 --> 00:40:00,686
බයික් එකනේවැටුනා

328
00:40:00,718 --> 00:40:03,676
ඔයා හැමවෙලේම වලිගයක් වගේ එයාගෙ පස්සෙන්
ඉන්නවා. ඇයි තුවාලවුනේ නැත්තේ?

329
00:40:03,676 --> 00:40:05,223
මේ සැරේ එයා තනියනේගියේ

330
00:40:05,218 --> 00:40:09,428
ඔයාට බොන්න ඕනි වෙලාවේ ඔයා එයා ළග
ඉන්නවා. ඒත් මෙහෙම තත්වයක එයාව අතාරිනවා

331
00:40:09,426 --> 00:40:10,552
ඔයා මොන වගේ යාලූවකේද?

332
00:40:10,551 --> 00:40:12,645
අපේ යාලූකම ගැන සැකකරන්න එපා

333
00:40:12,676 --> 00:40:15,054
ඔයාවත් පරිස්සමින් පදවන්න තිබා

334
00:40:15,052 --> 00:40:18,181
ඒක කාර් රියදුරාගේ වැරැද්ද. එයා
හදිස්සියනේපදවගෙන හිටියා. මගේ නෙවයි

335
00:40:18,177 --> 00:40:20,384
ඔයාව එලියට යවන්නත් මට දුකයි

336
00:40:21,551 --> 00:40:22,552
මොකද වුනේ?

337
00:40:23,010 --> 00:40:26,560
මෙයාට තුවාලවෙලා තියෙන හැටි
බලන්න. දොස්තරට කතාකරන්න

338
00:40:26,551 --> 00:40:28,770
මේක පොඩි දෙයක්. මොකුත් වෙන්නෙ නෑ

339
00:40:29,426 --> 00:40:30,678
මොනවහරි කරන්න

340
00:40:30,676 --> 00:40:35,261
මේ තුවාලය කොච්චර දරුණුයිද බලන්න. ඔයා කියනවා....
ඔයාට කුස්සියේ මොනවදේ අමතකවෙලා අම්මා

341
00:40:35,260 --> 00:40:41,393
ඔයා එයාව බලාගන්න මං බලන්නම්. ඔයා යන්න එයාට තව
සැරයක් තුවාලවුනා නම් මං ඔයාගෙ ඇටකටු කඩනවා

342
00:40:44,551 --> 00:40:45,723
ඔයා පරිස්සමින් පදවන්න තිබුනා

343
00:40:46,343 --> 00:40:47,435
ඔයා කියන්නතේ ඒකමයි

344
00:40:47,760 --> 00:40:49,057
මේවා මට රිදෙන්නෙ නෑ

345
00:40:50,093 --> 00:40:51,390
ඇත්ත වේදනාව මෙතන තියෙන්නේ.

346
00:40:51,760 --> 00:40:52,602
එහෙමද?

347
00:40:52,593 --> 00:40:53,765
ඇයි ඒක කියන්නෙ නැත්තේ?

348
00:40:53,760 --> 00:40:54,761
දොස්තර මොනවද කිව්වේ?

349
00:40:54,760 --> 00:40:57,718
ඔයා දරුවකේ වගේ. තුවාලවෙලා

350
00:40:57,718 --> 00:41:02,804
අද මෙයා ඒ කෙල්ලවම කයිරත්බාද්වල දැකලා.
යේජනා කරලා. ඒ වෙලාවේ කාර් එකක් හප්පලා

351
00:41:02,801 --> 00:41:04,474
පරිස්සම් වෙන්න ඕනිනේ

352
00:41:05,135 --> 00:41:06,352
මේ ගැන නෙවයි

353
00:41:06,718 --> 00:41:10,268
ඒ තදබදයේ වුනත් මට ඒ
ඇස් බලන්න පුලූවන් වුනා

354
00:41:10,260 --> 00:41:18,270
මාව අල්ලපු අත්, එයාගෙ දුක හිතෙන
වචන. මට එයාගෙ හුස්ම ඇහුනා

355
00:41:20,801 --> 00:41:22,098
ඔයා එයාට හුගක් කැමතියි

356
00:41:24,218 --> 00:41:28,644
එයා දේවතාවියන්ට උදාහරණයක්

357
00:41:28,634 --> 00:41:29,681
එයා මොනවද කිව්වේ?

358
00:41:29,676 --> 00:41:32,509
අනිත් කෙල්ලො වගේ නෙවයි
ගහන්නෙ නැතුව එයා පාඩුවේ ගියා

359
00:41:33,135 --> 00:41:36,014
මොකුත් කිව්වේ නෑ කියන්නේ
එයා මගේ යේජනාවට කැමතියි

360
00:41:37,218 --> 00:41:39,846
හෙ ඉදන් මං අලූත් විදිහකින් එයා ළගට යන්නම්

361
00:41:41,343 --> 00:41:43,471
මගේ තාත්තා හැමවෙලේම මට සහය දෙනවා

362
00:41:47,676 --> 00:41:50,304
මොනවා? මෙයා තමයි මට යේජනා කලේ

363
00:41:55,343 --> 00:41:58,643
එදා මට යේජනා කලා. අද
කලෙින්ම මගේ පන්තියට ආවා

364
00:42:00,551 --> 00:42:01,848
ඒ නිල් කමිසකාරයාද?

365
00:42:01,843 --> 00:42:03,220
කඩවසම් නේද?

366
00:42:03,843 --> 00:42:05,720
අද අලූතින් කෙනකේ ඇවිත්

367
00:42:07,426 --> 00:42:10,771
ඔයා වෙනුවනේනැතුව ඇති.
මං වෙනුවනේඇවිත් ඇති

368
00:42:11,801 --> 00:42:17,308
එයා දිගටම ඔයාට එරවේවා නම් ඔයා
වෙනුවනේඇවිත් තියෙනවා වගේ වෙනවා

369
00:42:17,676 --> 00:42:19,269
එන්න අපි ගිහින් බලමු

370
00:43:14,260 --> 00:43:15,807
එයා මාව දැක්කේ නෑ වගේ හැසිරෙනවා

371
00:43:26,885 --> 00:43:28,228
ඒත් එයා බලන්නෙ නෑ

372
00:43:36,676 --> 00:43:40,556
එයා ඔයාව බැලූවත් නැතත් මොකද?

373
00:43:40,551 --> 00:43:43,555
මේඩ කෙල්ල.

374
00:43:43,551 --> 00:43:44,598
තේරුනා

375
00:43:45,468 --> 00:43:47,562
එයා කාත් එක්කද කතාකරන්නේ? දන්නෙ නෑ

376
00:44:02,593 --> 00:44:03,719
මගේ ස්කාෆ් එක දෙන්න

377
00:44:04,343 --> 00:44:05,845
ඔයාගෙ ස්කාෆ් එක මං ළගට ආවේ කොහොමද?

378
00:44:06,260 --> 00:44:08,183
ඔයාට අනතුරක් වුන වෙලාවේ මං බැන්දා

379
00:44:10,718 --> 00:44:13,927
එදා මොනවහරි කියලා තිබුනාද මතකයිද?

380
00:44:14,260 --> 00:44:17,434
ඔයා හිතනවා වගේ කෙල්ලෙක් නෙවයි මම

381
00:44:19,426 --> 00:44:22,600
මගේ හිතේ තියන දේ ඔයා දන්නේ කොහොමද?

382
00:44:23,593 --> 00:44:25,266
මට දැනෙන දේ කියන්න

383
00:44:25,718 --> 00:44:26,844
ඇයි මං කියන්නේ?

384
00:44:27,384 --> 00:44:30,934
කියන්න එපා. ඇයි මට ඔරවන්නේ?

385
00:44:31,509 --> 00:44:33,352
ඔයා මාව බලනවද නැද්ද කියලා
බලන්නයි මං ඔයාව බැලූවේ

386
00:44:33,343 --> 00:44:35,345
ඔයා මාව බැලූවා කියලා පිලිගන්නවා

387
00:44:35,676 --> 00:44:36,677
මං කවද්ද පිලිගත්තේ?

388
00:44:37,010 --> 00:44:41,641
මං ඔයාව බලන්නෙ නෑ කිව්වාම
ඔයා මාව බලනවා කියලා කිව්වා

389
00:44:44,010 --> 00:44:45,637
ඔයා මාව අවුල්කරනවා

390
00:44:46,010 --> 00:44:49,344
ඔයා මට ගරුකරන්න පටන්ගත්තා

391
00:44:49,885 --> 00:44:50,886
බලන්න

392
00:44:53,010 --> 00:45:01,020
ඔයා මාත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියාගන්න සුදුසු නෑ. ඔයාට
ඕනි දේ ලබාගන්න ඔයා යන්න ඕනි තැනට යන්නෙ නෑ

393
00:45:01,843 --> 00:45:03,971
මගේ තාත්තා මගේ සම්බන්ධතා තීරණය කරයි

394
00:45:05,885 --> 00:45:07,728
එයා මගේ යාලූවා. මගපෙන්වන්නා

395
00:45:12,718 --> 00:45:18,896
ඇයි මෙයාගෙ ඇස් හංගන්නේ? ලස්ස
නනෑ. ඒක විලාසිතාවක්. කොහොමද?

396
00:45:20,718 --> 00:45:22,641
එන්න. ඔයා හරි වෙලාවට ආවේ

397
00:45:23,468 --> 00:45:24,515
මේ මොනවද?

398
00:45:27,551 --> 00:45:30,054
ඔයාට හොද මනමාලයකේ තෝරගන්නවා

399
00:45:30,551 --> 00:45:32,349
පලවෙනි වටය පටන්ගත්තා

400
00:45:32,551 --> 00:45:34,474
ඔයා කාටද කැමතියි කියන්න

401
00:45:34,718 --> 00:45:36,720
ඔයා බලලා කැමතියි කිව්වා නම්

402
00:45:36,718 --> 00:45:40,393
නැත්තම් ඔයාගෙ හිතේ කව්රුහරි ඉන්නවා
නම් කියන්න. අපි තීන්දු කරමු

403
00:45:40,384 --> 00:45:46,687
අහන්න අමතක වුනා. ඔයා කාටහරි
කැමතියිද කියලා මට කියන්න

404
00:45:47,676 --> 00:45:50,395
ඇයි මාව බලන්නේ? මං කැමතියි.

405
00:45:50,384 --> 00:45:54,139
ඇයි මගනේඅහන්නේ? එයා
කැමතියි නම් කැමතියි කියන්න

406
00:45:54,135 --> 00:45:56,763
අපිත් කැමතියි

407
00:45:58,343 --> 00:46:00,766
මගේ හිතේ කව්රුත් නෑ

408
00:46:00,760 --> 00:46:07,018
තාත්තාගේ ගතිගුණ තියන කාවහරි
හොයාගත්තොත් කමක් නෑ

409
00:46:07,010 --> 00:46:09,809
මට මේ පින්තූර බලන්න ඉවසිමක් නෑ

410
00:46:09,801 --> 00:46:11,678
මට බඩගානායා

411
00:46:11,676 --> 00:46:15,101
ඔයා එනකම් අපි බලන් හිටියා
කෑම කන්න. මට බඩගිනි නෑ

412
00:46:15,093 --> 00:46:18,518
එන්න දරුවනි, නැන්දා එක්කවත්...

413
00:46:36,509 --> 00:46:37,101
මොකද්ද කාරණේ?

414
00:46:37,093 --> 00:46:38,561
මුලින්ම අරගන්න. පස්සේ කියන්නම්

415
00:46:45,093 --> 00:46:47,687
නන්දු හැමෝම ගන්නවා. ඔයත් ගන්න

416
00:46:49,968 --> 00:46:50,969
අරගන්න

417
00:46:51,634 --> 00:46:55,764
මේකට හේතුව කෙල්ලෙක් මට ආදරය කරනවා

418
00:46:59,926 --> 00:47:02,099
කෙල්ලෙක් මං දිහා ආයෙ ආයෙ බලනවා

419
00:47:02,968 --> 00:47:05,687
මං දිහා බලන්නෙ නැතුව ඉන්න
බැරිව, ඒකෙ තේරුම මොකද්ද?

420
00:47:07,551 --> 00:47:08,723
එයා මට ආදරය කරනවා

421
00:47:11,135 --> 00:47:12,603
කව්ද ඒ කෙල්ල?

422
00:47:12,593 --> 00:47:13,810
එයා අපේ පන්තියේද ඉන්නේ?

423
00:47:14,426 --> 00:47:16,053
එයා මෙහෙ ඉන්නවා

424
00:47:17,052 --> 00:47:21,102
මං ඔයාව නිකම් බැලූවේ. මට කොල්ලෙක් ඉන්නවා

425
00:47:21,676 --> 00:47:22,518
ඔයා නෙවයි

426
00:47:22,509 --> 00:47:23,635
එහෙනම් කව්ද කියන්න

427
00:47:24,885 --> 00:47:26,182
කෙල්ලගේ නම...

428
00:47:29,093 --> 00:47:30,595
මේක පන්තියක්ද මාකට් එකක්ද?

429
00:47:30,843 --> 00:47:36,555
මගේ කෙල්ල ගැන මං කියද්දි ඇයි ඔයාට දුක හිතෙන්නේ?
ඔයා දන්නවද එයාට කොච්චර දුකක් හිතෙනවද කියලා

430
00:47:37,509 --> 00:47:40,183
මොකද කියන්නේ?

431
00:47:41,093 --> 00:47:44,188
ඔයාට පමේවතකේ ඉන්නවා නම් කියන්න

432
00:47:44,177 --> 00:47:45,178
අපි අහන්නම්

433
00:47:45,509 --> 00:47:49,514
කියන්න. ඇත්තද?

434
00:47:49,885 --> 00:47:50,977
ඔයාට පමේවතකේ නැද්ද?

435
00:47:51,634 --> 00:47:52,635
මට කව්රුත් නෑ

436
00:47:52,676 --> 00:47:56,226
කිසිම කෙනකේ ඔයාට යේජනා කරලා නෑ

437
00:47:56,218 --> 00:47:59,518
කව්ර්ත් මට යේජනා කරලත් නෑ මං කරලත් නෑ

438
00:48:05,676 --> 00:48:11,809
ඔයා අහිංසක කෙල්ලෙක් වගේ හිටියට ඔයාගෙ අඩුවක්
ඇති. ඒකයි කව්රුත් යේජනා කලේ නැත්තේ

439
00:48:11,801 --> 00:48:16,009
මගේ අඩුවක්ද? ඔව්ත කිසිම
කෙනකේ ඔයාට යේජනා කලේ නෑ

440
00:48:16,010 --> 00:48:16,556
නෑ

441
00:48:16,551 --> 00:48:19,851
ඔයාට අඩුවක් තියෙනවා. බලාගන්න

442
00:48:19,843 --> 00:48:25,054
නැත්තම් ඔයාට යේජනා කරලා තියෙනවද කියලා කල්පනා
කරන්න. පස්සේ අපිට රසකැවිලි දෙන්න පුලූවන්

443
00:48:25,052 --> 00:48:26,645
මට අඩුවක් තියෙනවද?

444
00:48:31,010 --> 00:48:34,184
ඇයි ඔයා මට යේජනා කලේ නැත්තේ?

445
00:48:38,926 --> 00:48:41,725
ඔයාට මං ගැන මේ අදහස
තියයි කියලා මං හිතුවේ නෑ

446
00:48:41,968 --> 00:48:46,644
මට කිසිම අදහසක් නෑ. ඔයා යේජනා
කරන්න තිබුනා. මං එපා කියලා ඇති

447
00:48:47,093 --> 00:48:51,018
සාමාන්‍යයනේඒකයි වෙන්නේ. ඒත් ඇයි
වුනේ නැත්තේ? එයා පස්සේ කතාකරයි

448
00:48:52,551 --> 00:48:57,557
ඇයි ඔයා මට යේජනා කලේ
නැත්තේ?අනිත් කෙල්ලන්ට යේජනා කලා

449
00:48:57,593 --> 00:48:59,641
මං එයාලට වඩා ලස්සනයි

450
00:49:00,302 --> 00:49:01,599
ඇයි මට කිව්වේ නැත්තේ?

451
00:49:01,593 --> 00:49:03,937
ඔයා කැමතිවෙන්නෙ නෑ කියලා දන්නවා

452
00:49:05,926 --> 00:49:10,762
මං පිලිගන්නෙ නෑ. ඔයා මට යේජනා
කලොත් ප්‍රතික්ෂේකප කරන්න හිතනවා

453
00:49:10,760 --> 00:49:11,761
කවද්ද යේජනා කරන්නේ?

454
00:49:17,093 --> 00:49:24,762
මිනිස්සු ඔයාට හුගක් ගරුකරනවා. ඒකයි
කාටවත් යේජනා කරන්න හිතෙන්නෙ නැත්තේ

455
00:49:25,302 --> 00:49:28,511
අනික ඔයාට යොජනා කරන්න නම්
විශේෂ කෙනකේ වෙන්න ඕනි

456
00:49:34,551 --> 00:49:40,684
මං එයාට කතාකරලා කියන්නද? එපා. ඔයාට කව්රුත්
යේජනා කලේ නැත්තම් ඔයාට අඩුවක් ඇති

457
00:49:50,968 --> 00:49:58,182
මට කිසිම අඩුවක් නෑ. මං සාමාන්‍යය සෘජු
කෙනකේ. ඒකයි මිනිස්සු මාව අගයන්නේ

458
00:49:58,676 --> 00:49:59,723
තේරුනා

459
00:49:59,843 --> 00:50:00,969
මොනවද තේරුනේ?

460
00:50:01,052 --> 00:50:03,100
ඔයා මගේ අංකය තියන්
ඉන්නවා කියලා තේරුම්ගත්තා

461
00:50:04,343 --> 00:50:09,304
ඔයා මං ගැන හිතන් ඉන්නවා, ඉක්මණටම
යේජනා කරයි කියලා දන්නවා

462
00:50:10,676 --> 00:50:16,183
ඔයාගෙ කිසිම අඩුවක් නෑ. මං ඔයාගෙ
හිතේ ඉන්නවා

463
00:54:22,343 --> 00:54:23,344
වාඩිවෙන්න

464
00:54:25,218 --> 00:54:26,219
නිවාඩුව කොහොමද?

465
00:54:27,260 --> 00:54:28,261
තව කොච්චර දවස්ද?

466
00:54:28,885 --> 00:54:30,853
තවත් මාස 2ක්

467
00:54:32,426 --> 00:54:40,436
ජීවිතේ සැලසුම් කරන්න ඕනි.

468
00:54:43,426 --> 00:54:47,932
ඔයාව කසාද බන්දන්න අපි තීරණය
කලා. එතනින් ඔයාට වගකිමක් ලැබයි

469
00:54:48,801 --> 00:54:52,351
අපි හැමෝම ඒ කෙල්ලට කැමතියි.
ඔයා එයාව බදින්න යනවා

470
00:54:53,551 --> 00:54:55,303
මාව තේරුම්ගන්න

471
00:54:55,634 --> 00:54:59,184
ඔයාගෙ සහෝදරිය ළග පින්තූරයක්
තියෙනවා. ඕනි නම් බලන්න

472
00:55:04,634 --> 00:55:07,808
මං ඔයාට පින්තූර පෙන්නන්නද?

473
00:55:07,801 --> 00:55:11,226
මේ මොනවද? මං කෙල්ලෙක්ට ආදරයි කියලා කිව්වා

474
00:55:11,218 --> 00:55:13,767
එයා ඔයාට ආදරයිද නැද්ද කියලා අපි දන්නෙ නෑ

475
00:55:13,760 --> 00:55:16,559
ඉතින් මොකද? මං වෙන කලලෙකේ බදින්න ඕනිද?

476
00:55:16,551 --> 00:55:18,645
ඇයි මේක තාත්තාට කියන්නෙ නැත්තේ?

477
00:55:18,634 --> 00:55:21,729
එයා අහන්නවත් ලැහැස්ති නෑ. එයා
දුෂ්ටයකේ වගේ අනතුරු අගවලා ගියා

478
00:55:21,718 --> 00:55:26,724
කමක් නෑ. මේ කෙල්ලත් ලස්සනයි. එයාගෙ
පින්තූරය බලන්න. ඔයා කැමතිවයි

479
00:55:27,801 --> 00:55:29,724
ඔයාලා කැමති නිසා මං කැමතිවෙන්න ඕනි කියලා නෑ

480
00:55:29,968 --> 00:55:33,927
එහෙනම් ඉක්මණට තීරණයක් ගන්න.
නැත්තම් කසාදටෙ ලැහැස්තිවෙන්න

481
00:55:33,926 --> 00:55:35,974
නෑ. මං තීරණයක් අරන් එන්නම්

482
00:55:57,676 --> 00:56:01,431
මං ඔයා එක්ක කතාකරන්න ආවේ

483
00:56:03,260 --> 00:56:05,012
දෙයක් කතාකරන්න තියනවා

484
00:56:05,010 --> 00:56:05,977
කියන්න

485
00:56:05,968 --> 00:56:08,471
ඇත්තටම පලවෙනි වතාවේ ඔයාව පාරෙ දැක්කම...

486
00:56:11,634 --> 00:56:13,352
මේක කියන්නද ආවේ?

487
00:56:13,343 --> 00:56:14,390
නෑ

488
00:56:15,384 --> 00:56:18,308
මං ඔයාට වෙන විදිහකට කියන්න
හැදුවේ. කරදර කරන්න නෙවයි

489
00:56:19,426 --> 00:56:20,598
මුලින්ම ගන්න

490
00:56:24,010 --> 00:56:25,057
මොකද?

491
00:56:27,343 --> 00:56:29,061
එන්න පන්තියට යමු

492
00:56:29,052 --> 00:56:32,101
නෑ. ටික දවසක් තිස්සේ මෙයා
මට දෙයක් කියන්න උත්සහ කරනවා

493
00:56:32,093 --> 00:56:38,021
මෙයාට කියන්න තියන දේවල්
බලලා මේක මෙතනින් ඉවරයක් කරමු

494
00:56:39,926 --> 00:56:41,394
අර බලන්න

495
00:56:42,676 --> 00:56:44,678
එයාට මොකද වුනේ? විනයක් නැද්ද?

496
00:56:44,676 --> 00:56:48,556
මෙයා කොහොමද මට ඇහුම්කන් නොදි යන්න පුලූවන්

497
00:56:48,551 --> 00:56:50,849
එයා යනවා කියලාවත් කිව්වේ නෑ

498
00:58:11,468 --> 00:58:14,927
එන්න අපි බලාගමු

499
00:58:14,926 --> 00:58:15,927
ගහන්න

500
00:58:16,843 --> 00:58:20,188
විහිලූවක් කලේ. එයාලා බයවුනාද නැද්ද බැලූවා

501
00:58:20,177 --> 00:58:21,474
කව්ද මෙයාලා?

502
00:58:21,968 --> 00:58:23,185
අපේ මදුගේ යාලූවො

503
00:58:23,676 --> 00:58:26,395
බිංදුගේ තාත්තා අපේ ආදරයට කැමති නෑ. ඒකයි

504
00:58:26,843 --> 00:58:29,847
ඉතින් එයා ගහන්න කට්ටිය එවනවද?

505
00:58:29,843 --> 00:58:32,141
එතකොටයි තාත්තාගේ හැගීම එලියට එන්නේ

506
00:58:32,843 --> 00:58:34,845
ඔයා කතාකලොත් බිංදු එයිද?

507
00:58:35,052 --> 00:58:35,803
එස්.එම්.එස්. එකක් ඇති

508
00:58:36,010 --> 00:58:37,182
හෙ ඔයාලා කසාද බදිනවා

509
00:59:00,010 --> 00:59:01,011
මගේ තාත්තා...

510
00:59:07,093 --> 00:59:08,936
මෙයයි අපිට ගැහුවේ

511
00:59:11,218 --> 00:59:12,219
ඇත්තටම....

512
00:59:13,885 --> 00:59:15,102
මං ඔයාව අතාරින්නෙ නෑ

513
00:59:32,634 --> 00:59:33,635
කව්ද එයාලා?

514
00:59:56,676 --> 00:59:58,178
යන්න

515
01:00:05,093 --> 01:00:08,677
ඔයාගෙ මේඩ හැසිරිම් තවත් අතෑරලා නෑ.
ඔයා එනවා කියලාවත් අපිට කියන්න තිබුනා

516
01:00:08,968 --> 01:00:15,726
ඔයාලා ගල් යුගයේ ජීවත්වෙනවා වගේ.
අන්තර්ජාලය, ෆේස්බුක් ගැන දන්නවද?

517
01:00:17,885 --> 01:00:19,603
ඉන්දියාවේ කාලයක් තිස්සේ
තියන පත්තර කියවනවද?

518
01:00:19,593 --> 01:00:25,930
ඒත් ඩුබයිවල හෙ පත්තරේ අද දෙනවා.
ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ බලන්න

519
01:00:33,343 --> 01:00:35,016
එයාලා ඔයගෙ යාලවොද?

520
01:00:35,676 --> 01:00:39,510
ඉන්දියාවේ කව්රුත් තමන් ගැන කියවන්නෙ
නෑ. ඒත් කරන්න වෙනවා. මේ කව්ද?

521
01:00:39,676 --> 01:00:42,054
අංකල් නෙවයි සීයා

522
01:00:42,968 --> 01:00:47,178
මං තවම බැදලාවත් නෑ. මට සීයා කියනවා

523
01:00:47,177 --> 01:00:48,269
එන්න

524
01:00:51,801 --> 01:00:54,145
එයාගෙ බඩු උඩ තියන්න කියන්න

525
01:00:54,718 --> 01:00:57,312
ඒ කාමරය පිරිසිදු කරන්න කාලයක්
ගනියි. පස්සේ ඒ කාමරයට දාන්න

526
01:00:58,302 --> 01:00:59,849
අලූත් ගේ ලස්සනයි

527
01:01:11,343 --> 01:01:14,643
කව්ද මෙයා? දේවතාවියන් අතර මිනිහකේ වගේ

528
01:01:14,801 --> 01:01:17,395
ඔයාගෙ පොඩි කාලෙ මෙය.....

529
01:01:17,384 --> 01:01:22,345
නවත්තන්න. ඔයා කියන්නේ
හරියට ගිනස් වාර්ථාවක් වගේ.

530
01:01:22,343 --> 01:01:25,973
නෑ. කොහොමද අමතක කලේ?
හරි ඔයා කොහදෙ ගියේ?.

531
01:01:26,384 --> 01:01:29,934
පොඩි කාලෙ මං ඔයා වෙනුවනේඇඩුවම අම්මා කිව්වා
ඔයාට පිස්සු හැදිලා මෙහනේගියා කියලා

532
01:01:31,093 --> 01:01:32,811
මොනවද කරන්නේ?

533
01:01:32,801 --> 01:01:35,304
අංකල් මොකුත් කරන්නෙ නෑ.
එයා නිවාඩුවේ ඉන්නේ

534
01:01:36,384 --> 01:01:39,058
ඩුබයිවල කියන්නේ මුෆ්ලිලා
කුෆ්ලිලා. ඒ කියන්නේ?

535
01:01:41,177 --> 01:01:43,805
මෙයා පොතක් ලියනවා

536
01:01:44,343 --> 01:01:50,271
පොතක්ද? පොතක් ලියලා
මොනවා කරන්නද? කඩයක් අරිනවද?

537
01:01:50,260 --> 01:01:54,219
මෙයා කතා කවි ගැන කතාකරනවා. දැන් කාලෙ
පරම්පරාවයි මෙයා ඉන්නයි කොහදෙ බලන්න

538
01:01:55,260 --> 01:01:56,386
අංකල්ට තරහගියාද?

539
01:01:56,718 --> 01:01:58,186
මං යනවා

540
01:01:58,177 --> 01:02:00,805
කොහදෙ? ඒකත් මේ වෙලාවේ

541
01:02:00,801 --> 01:02:04,271
කොහදෙ බලන්නේ? දෙයක් කියන්න කලින්
පැහැදිලි කිරිමක් තියෙන්න ඕනි

542
01:02:04,801 --> 01:02:07,680
මුලින්ම රැවුල අයින්කරන්න වෙනවා. ඒක බලන්න බෑ

543
01:02:08,801 --> 01:02:11,896
ශ්‍රීනිවාස් අංකල්ගේ උත්සවයට යන්න හිතුවා

544
01:02:11,885 --> 01:02:13,387
මට ඒක කරන්න බෑ. මං එහෙ එන්නෙ නෑ

545
01:02:13,384 --> 01:02:15,682
ඔයා කිසිම කෙල්ලෙක්ට වෙලාවක් දුන්නෙ නැද්ද?

546
01:02:16,718 --> 01:02:18,311
ඇයි මෙහෙම හැසිරෙන්නේ?

547
01:02:18,302 --> 01:02:21,226
ඔයත් එන්න. අපි හැමෝම එනවා
කියලා එයාලට පොරොන්දුවුනා

548
01:02:21,218 --> 01:02:21,935
හරි.

549
01:02:22,135 --> 01:02:25,139
ඔයාගෙ බ්ලේසරය කොහදෙ තිබ්බේ? ඇතුලේ

550
01:02:25,135 --> 01:02:27,308
ඔයාට ඉක්මණට ලැහැස්තිවෙන්න වෙනවා

551
01:02:28,843 --> 01:02:34,680
ඔයාගෙ ගණන් පටන්ගත්තා. දැන් ඉදන්
ඔයාට කිසිම දෙයක් බලන්න ලැබෙන්නෙ නෑ

552
01:02:51,093 --> 01:02:52,845
කොහොමද?

553
01:02:52,843 --> 01:02:56,188
ළගට ගිහින් හොදට කතාකරන්න. ඇයි කෑගහන්නේ?

554
01:02:57,218 --> 01:02:58,765
ඔයා සීයා එක්ක ඉන්න

555
01:02:58,760 --> 01:03:01,058
එයාව බලන්න තියන්න

556
01:03:02,760 --> 01:03:04,512
කොහොමද? මං හොදින්

557
01:03:04,593 --> 01:03:06,391
ඔයාලා උත්සවයකට ඇවිත් ඉන්නවා

558
01:03:06,509 --> 01:03:07,977
නැත්තම් ඔයාගෙ පුතාට යේජනාවක්
බලන්න වෙලාව තියෙනවද?

559
01:03:08,052 --> 01:03:10,100
ලබන ඉරිදා අපි මෙයාට කෙල්ලෙක් බලන්න යනවා

560
01:03:10,343 --> 01:03:10,844
කොහදෙ?

561
01:03:10,885 --> 01:03:11,807
හයිද්‍රාබාදයේ

562
01:03:11,885 --> 01:03:13,683
මෙහදෙ? කව්ද?

563
01:03:20,718 --> 01:03:21,935
මෙයාව කලින් දන්නවද?

564
01:03:22,885 --> 01:03:25,104
කපුවාගනේතමයි. එයාව හමුවෙන්න හිතුවා

565
01:03:25,843 --> 01:03:30,394
හොද පවුලක්. එයාලත් මෙහෙ ඉක්මණට එයි

566
01:03:30,509 --> 01:03:31,601
මෙයාව එයාට අදුන්නලා දෙන්නම්

567
01:03:31,634 --> 01:03:33,932
අමුත්තන්ව බලාගන්න

568
01:03:38,135 --> 01:03:41,765
ඉරිදා ඔයාගෙ දුවට පූර්ව විවාහ උථසවයක් තියෙනවා

569
01:03:41,843 --> 01:03:45,518
ඔයා කොහොමද දන්නේ? එයාලා ඇවිත්
ඉන්නවා. එන්න අදුන්නලා දෙන්නම්

570
01:03:46,426 --> 01:03:49,054
කව්රුහරි ඔයාට හොද යේජනාවක් කරලා තියෙන්නේ

571
01:03:49,177 --> 01:03:52,386
එයාලා ගෞරවාන්විත පවුලක්. මං අදුන්නලා දෙන්නම්

572
01:03:58,676 --> 01:04:00,428
ඔයාලා කතාකරන් ඉන්න. මං එන්නම්

573
01:04:00,509 --> 01:04:01,761
මගේ දුව

574
01:04:03,926 --> 01:04:05,644
මචේචර ලස්සන කෙල්ලෙක් මගේ ලේලි විදිහට

575
01:04:06,177 --> 01:04:07,178
මේක නැතිකරගන්න ඕනිද?

576
01:04:07,509 --> 01:04:08,476
එයා කොහදෙ?

577
01:04:08,676 --> 01:04:10,428
එයා බේනික්කකේ වගේ ඉන්නවා

578
01:04:13,468 --> 01:04:14,720
පුතා ආවේ නැද්ද?

579
01:04:16,010 --> 01:04:17,011
එයා ඇවිත් ඉන්නවා

580
01:04:17,843 --> 01:04:19,845
ගිහින් අංකල්ට කතාකරන්න

581
01:04:19,926 --> 01:04:22,475
මොකද වුනේ? ඇයි මොවනත්
කතාකරන්නෙ නැත්තේ? පරිස්සමින්

582
01:04:22,676 --> 01:04:23,768
නිදහසේ කතාකරක්ක

583
01:04:28,509 --> 01:04:31,388
එන්න. අපි ඇතුලට ගිහින් මනමාලිට කතාකරලා එමු

584
01:04:31,676 --> 01:04:33,053
කමක් නෑ. යන්න

585
01:04:35,718 --> 01:04:38,221
යාලූවො ඒ පැත්තේ එන්න

586
01:04:38,468 --> 01:04:40,015
එයාට ලැජ්ජා හිතයි

587
01:04:43,551 --> 01:04:45,474
විනාඩියක් ඉන්න

588
01:04:50,052 --> 01:04:51,053
මෙයා කව්ද?

589
01:04:51,260 --> 01:04:54,764
එයා මාව දන්නවා. එයා විනාඩි
2න් එයි. බයවෙන්න එපා. යන්න

590
01:04:55,135 --> 01:04:56,136
මොනවද මෙහෙ කරන්නේ?

591
01:04:56,509 --> 01:04:57,180
ඔයා දිහා බලන් ඉන්නවා

592
01:04:57,302 --> 01:04:58,269
මොනවද?

593
01:05:00,093 --> 01:05:02,187
එදා ආයතනයේ මං එහෙම යන්න

594
01:05:02,468 --> 01:05:03,890
හේතුවක් තිබුනා

595
01:05:03,968 --> 01:05:07,017
මං කියන දේ අහන්න. මගේ නැන්දාගෙ
පවුලේ අය ඉන්නවා

596
01:05:07,551 --> 01:05:08,518
නැන්දාගෝද?

597
01:05:08,551 --> 01:05:10,599
මොකද මේ හදිසියෙන්ම?
මුලින්ම එයා කව්ද පෙන්නන්

598
01:05:10,718 --> 01:05:12,186
මං එයාට වඩා හොදයි කියලා පෙන්නන්නම්

599
01:05:13,718 --> 01:05:14,935
තේරෙන්නෙ නැද්ද?

600
01:05:15,177 --> 01:05:17,271
එයාට හදිස්සියි වගේ.

601
01:05:17,593 --> 01:05:21,143
කොහදෙ කියන්න. විනාඩියක් ඉන්න

602
01:05:21,218 --> 01:05:22,470
මොනවද වෙන්නේ කියලා අහන්නේ

603
01:05:22,676 --> 01:05:23,723
කාරණේ තමයි

604
01:05:24,551 --> 01:05:24,892
කොහදෙ ගියේ?

605
01:05:24,968 --> 01:05:27,801
පූර්ව විවාහ උත්සවය තවම අවසන් කලේ නෑ.
ඔයා බදින්න යන අය ගැන කතාකරන්න ගත්තා

606
01:05:27,843 --> 01:05:32,019
ඔයා නියමයි. මෙයා ඒ කොල්ලාව
දකින්නතේ නැතුව කියනවා

607
01:05:32,260 --> 01:05:33,102
එයා ඔයාට එහෙම කිව්වද?

608
01:05:33,177 --> 01:05:35,271
මට නෙවයි. මං එයාට ආදරය කරනවා

609
01:05:35,634 --> 01:05:38,558
එයාගෙ නැන්දාගේ පවුල ඇවිත් ඉන්නවා කියනවා

610
01:05:38,593 --> 01:05:41,642
ඒ කියන්නේ මෙයා ආදරය කරපු
කෙල්ලම තමයි. සීයා කතාකරනවා

611
01:05:41,718 --> 01:05:46,224
සීයා කතාකරනවා. එන්න

612
01:05:46,302 --> 01:05:50,933
කෙල්ල කොහදෙ කියලා මං හොයාගන්නම්

613
01:05:51,718 --> 01:05:53,686
කොහොමහරි මේ කසාදෙ නවත්තන්න ඕනි

614
01:05:53,760 --> 01:05:55,012
අංකල් ආවා

615
01:05:55,093 --> 01:05:56,470
මේ රාම්ප්‍රසාද්ගේ පවුල

616
01:05:58,260 --> 01:05:59,352
වාසනාවට කසාදෙ ගැන කිව්වේ නෑ

617
01:05:59,718 --> 01:06:00,719
වාඩිවෙන්න

618
01:06:04,926 --> 01:06:08,100
ඔයා කොහදෙ? යාලූවො එක්ක

619
01:06:08,135 --> 01:06:09,227
ඔයාගෙ වීරයා ඇවිත් ඉන්නවා

620
01:06:09,343 --> 01:06:10,310
එයා ලස්සනයි

621
01:06:10,302 --> 01:06:12,771
ඔයා ඉක්මණට එන්න

622
01:06:12,801 --> 01:06:13,802
මං එනවා

623
01:06:17,634 --> 01:06:18,635
ඒ කෙල්ල මෙහෙ ආවොත්

624
01:06:19,885 --> 01:06:21,603
මට කාර්තික්ගේ සතුට පේන්න බෑ

625
01:06:24,093 --> 01:06:25,219
මොනවහරි කරන්න ඕනි

626
01:06:27,968 --> 01:06:31,973
දැන් ඔයා එක්ක කතාකරපු කෙනා ඔයාගෙ
පස්සනේආපු කෙනා නේද?

627
01:06:32,052 --> 01:06:33,975
ඒ කාර්තික් ඔයාගෙ පස්සනේඑනවා

628
01:06:34,218 --> 01:06:37,643
මගේ පවුල එයා දැකකොත් එයා ඔක්කොම නැතිකරයි

629
01:06:39,634 --> 01:06:41,102
දැන් එහෙ ගියේ නැත්තම් හොදයි

630
01:06:47,343 --> 01:06:48,811
නන්දු මගහැරයි

631
01:06:49,010 --> 01:06:51,604
ඔයා වෙනුවනේකෙනකේ බලන්
ඉන්නවද? කමක් නෑ යන්න

632
01:06:54,718 --> 01:06:59,178
ඔයා ටිකකට කලින් කතාකරපු
කෙල්ල ඒ පැත්තේ ඉන්නවා

633
01:07:03,260 --> 01:07:05,103
එයා කොහදෙ? අර පැත්තේ

634
01:07:10,260 --> 01:07:12,308
අංකල් මනමාලයාගේ පවුලට හරිම කැමතියි

635
01:07:12,343 --> 01:07:13,344
එහෙමද?

636
01:07:15,302 --> 01:07:16,303
මං එනවා

637
01:07:18,135 --> 01:07:19,603
මේ පැත්තට ගිහින් යාලූවො එක්ක කතාකරන් ඉන්නවා

638
01:07:19,676 --> 01:07:20,928
ඔයා වෙන කෙනකේ දැකලා ඇති

639
01:07:24,177 --> 01:07:26,930
ඔයා අර පැත්ත බලන්න මං මේ පැත්ත බලන්නම්

640
01:07:27,010 --> 01:07:27,852
ඉක්මණ් කරන්න

641
01:07:27,926 --> 01:07:29,223
එන්න වාඩිවෙන්න

642
01:07:30,177 --> 01:07:30,928
යාලූවො ගියාද?

643
01:07:31,093 --> 01:07:32,891
ඔයා ගිහින් අංකල් එක්කන් එන්න

644
01:07:36,634 --> 01:07:38,807
අම්මා කතාකරනවා
මට වැඩ තියෙනවා

645
01:07:38,926 --> 01:07:40,348
එයා එයි. ඔයා යන්න

646
01:07:40,384 --> 01:07:44,935
අපිට වාඩිවෙලා පස්සේ කතාකරන්න පුලූවන්.
මුලින්ම කන්න. දැනටමත් පරක්කුයි. නැගිටින්න

647
01:07:45,218 --> 01:07:46,014
එන්න

648
01:07:46,052 --> 01:07:47,224
අපි පස්සේ කන්නම්

649
01:07:47,302 --> 01:07:48,303
කමක් නෑ එන්න

650
01:07:48,384 --> 01:07:49,806
අපේ පුතා ආපුගමන් කන්නම්

651
01:07:49,885 --> 01:07:52,183
මේ ඉරිදා අපේ ගෙදර එන්න

652
01:07:52,260 --> 01:07:54,137
එයාට ඔයාව දැකලා සැකයක්
ඇතිවෙන්න ඇති. එයා ගියා

653
01:07:54,634 --> 01:07:55,351
හොද පවුලක්

654
01:07:55,384 --> 01:07:56,727
අංකල් කොහදෙ?

655
01:07:56,801 --> 01:07:57,802
එයා එන්නම් කිව්වා

656
01:08:04,801 --> 01:08:08,806
එයා ගියා. අපි යමු

657
01:08:09,426 --> 01:08:10,222
යන්නම්

658
01:08:10,384 --> 01:08:12,227
ඔයා මට කතාකලේ

659
01:08:12,760 --> 01:08:13,761
රෑ කෑමට

660
01:08:13,843 --> 01:08:15,345
අපි එකතුවුනොත් හොදයි කියලා ආචාර කරන්න

661
01:08:15,426 --> 01:08:16,928
එන්න යමු

662
01:08:17,010 --> 01:08:19,263
කාර්තික් හා කෙල්ල හමුවුනේ
නෑ කියලා ස්ථිර කරගත්තා

663
01:08:19,343 --> 01:08:20,845
දැන් සතුටුයි. එයාට මේක තෑගි කරන්න ඕනි

664
01:08:25,177 --> 01:08:27,384
ඔයා කොහදෙ? ඉක්මණට එන්න

665
01:08:27,426 --> 01:08:29,053
කෑගහන්න එපා. මං එනවා

666
01:08:29,135 --> 01:08:31,103
නැකැත ළංවෙනවා. ඔයා මාව කලබල කරනවා

667
01:08:31,177 --> 01:08:32,520
ලැහැස්තිවෙන්න කොච්චර වෙලා ගනියිද?

668
01:08:34,760 --> 01:08:36,262
හැමෝම කොහදෙ යන්නේ?

669
01:08:36,343 --> 01:08:38,095
පරෙ විවාහ උත්සවයට

670
01:08:40,426 --> 01:08:43,020
ආදරය වෙනුවනේයුද්ධ කරන
රටක ඔයා ඉපදිලා ඉන්නවා

671
01:08:43,093 --> 01:08:44,094
මොනවද කලේ?

672
01:08:44,135 --> 01:08:45,182
මං මොනවද කලේ?

673
01:08:45,177 --> 01:08:47,350
ඔයා කෙල්ලෙක්ට ආදරය කරලා තව කෙල්ලෙක් බලනවා

674
01:08:47,426 --> 01:08:50,350
පරෙ විවාහ උත්සවයට
ලැහැස්තිවෙනාව. නෑ. මං යන්නෙ නෑ

675
01:08:50,426 --> 01:08:54,260
ඔයා නියමයි. ඒ වචන රකින්න. කව්ද
ඔයාව එහෙ එක්කන් යන්නේ කියලා බලමු

676
01:08:54,468 --> 01:08:55,765
එන්න යමු

677
01:08:55,843 --> 01:08:57,311
මං එන්නෙ නෑ. එයත් එන්නෙ නෑ

678
01:08:57,760 --> 01:08:59,478
ඔයා එන්නෙ නැත්තම් කමක් නෑ. එයා ආවොත් ඇති

679
01:08:59,509 --> 01:09:02,183
මං ඔයාට කිව්වා මං කෙල්ලෙක්ට ආදරයි කියලා

680
01:09:02,177 --> 01:09:04,145
තේරෙන්නෙ නැද්ද? මං එන්නෙ නෑ

681
01:09:04,384 --> 01:09:06,261
එකසැරයකේ ඒ කෙල්ලව බලන්න

682
01:09:06,384 --> 01:09:08,011
මං එයාව දැකලා තියෙනවා කතාකරලා තියෙනවා

683
01:09:08,093 --> 01:09:10,812
එයා ඔයා වගේ වෙන්න හොද නෑ

684
01:09:10,885 --> 01:09:14,059
මේ තීරණය මගේ නෙවයි.
මොනවද කියන්නේ බෑනා...

685
01:09:14,801 --> 01:09:17,429
ඔයා එයාව දැක්කේ නැහැනේ

686
01:09:17,468 --> 01:09:20,347
මුලින්ම පින්තූරය බලන්න.
එයාට කැමති නැත්තම් කියන්න

687
01:09:20,468 --> 01:09:22,220
එයා පින්තුරය දැක්කා නම්
මගේ සැලැස්ම නැතිවයි

688
01:09:22,760 --> 01:09:24,057
මෙහෙ දෙන්න. මං පෙන්නන්නම්

689
01:09:24,135 --> 01:09:28,185
මෙයා කොච්චර හොදද බලන්න.
ඒත් මෙයාට තේරෙන්නෙ නෑ

690
01:09:30,426 --> 01:09:31,848
මේ කෙල්ල...

691
01:09:32,509 --> 01:09:33,726
සාමාන්‍යයි

692
01:09:35,177 --> 01:09:36,804
ඔයා මේ කෙල්ල පෙන්නුවා නේද?

693
01:09:37,343 --> 01:09:40,893
සාමාන්‍යයිද? මෙයා නියමයි. අපි මෙයාට කැමතියි

694
01:09:41,177 --> 01:09:42,975
ඔයාලා කැමතිවෙලා කොහොමද?

695
01:09:43,468 --> 01:09:45,516
මං බලලා සාමාන්‍යයි කිව්වා නේද? එච්චරයි

696
01:09:46,260 --> 01:09:49,389
ඔයා කී සැරයක් අහලා මං කී සැරයක්
පෙන්නුවත් මේකමයි වෙන්නේ

697
01:09:52,551 --> 01:09:54,474
මං ගිහින් තාත්තා එවන්නම්

698
01:09:54,551 --> 01:09:56,349
ඔයා කාව එව්වත් මගේ තීරණය ඒකමයි

699
01:09:57,760 --> 01:09:58,807
මෙයා වෙනස්වෙන්නෙ නෑ

700
01:09:59,302 --> 01:10:01,976
ඔයා නියමයි. ඔයා වචනය රකිනවා

701
01:10:02,010 --> 01:10:05,219
ඕනි නම් මං ඔයාගෙ තාත්තා
එක්ක කතාකරන්නම්. අපි අඩු නෑ

702
01:10:05,302 --> 01:10:06,349
ලැහැස්තිවුනාද?

703
01:10:06,426 --> 01:10:07,427
ලැහැස්තිවෙනවා

704
01:10:07,426 --> 01:10:10,976
එයා ගිහින් කොහොමද? දැන්
මගේ සැලැස්ම නාස්තිවුනා

705
01:10:14,010 --> 01:10:17,219
ඔයා කැමතියි නම් කියන්න පැකිලෙන්න එපා

706
01:10:17,302 --> 01:10:22,513
මං හිනාවෙන්නම්. ඔයත් හිනාවෙන්න

707
01:10:25,135 --> 01:10:26,853
ටිකක් හිනාවෙන්න

708
01:10:43,093 --> 01:10:44,561
ගිහින් එලියනේසෙල්ලම් කරන්න

709
01:10:44,801 --> 01:10:47,020
අපි යමු

710
01:10:54,052 --> 01:10:56,384
කෙල්ල ආවා. බලන්න

711
01:10:57,093 --> 01:10:58,185
මං කැමති නෑ

712
01:10:59,135 --> 01:11:01,388
එයාව බලලා කියන්න

713
01:11:02,551 --> 01:11:04,394
මං කැමති නෑ කිව්වානේ

714
01:11:14,968 --> 01:11:18,222
මේ කෙල්ලටයි මං ආදරය කලේ

715
01:11:19,843 --> 01:11:21,937
අපි කැමති නෑ කියමුද?

716
01:11:22,302 --> 01:11:23,269
නවත්තන්න

717
01:11:24,302 --> 01:11:26,100
ඇතියන්තම් එයා මාව සැකකලේ නෑ

718
01:11:26,468 --> 01:11:29,642
අපේ ගෙදරදි මේ කෙල්ලගේ
පින්තූරයද මට පෙන්නුවේ?

719
01:11:29,634 --> 01:11:33,889
මිනිස්සු පින්තූරයි සැබෑ ජීවිතයි ටිකක් වෙනස්

720
01:11:33,968 --> 01:11:35,595
මං හිතන්නේ කෙල්ල පින්තූරවලට දක්ෂයි

721
01:11:37,468 --> 01:11:38,560
අපි මේක පස්සේ කතාකරම

722
01:11:42,509 --> 01:11:44,102
මනමාලයා බලාගන්න

723
01:11:57,926 --> 01:11:59,178
එයාට පෙන්නන්න

724
01:12:18,593 --> 01:12:21,972
ඔයා ගැන මොනවද හිතන්නේ?
පොඩි හරි ලැජ්ජාවක් නැද්ද?

725
01:12:22,052 --> 01:12:23,053
ඇයි මං ලැජ්ජාවෙන්නේ?

726
01:12:23,177 --> 01:12:28,434
දොඩවන්න එපා. ආදරය ගැන
කියලා ඇයි මාව බලන්න ආවේ?

727
01:12:28,718 --> 01:12:32,552
ඔයා මෙහෙ ඉදියි කියලා
මං දන්නෙ නෑ. නිකම් ආවේ

728
01:12:32,634 --> 01:12:34,136
මින්පස්සේ නෑ කියන්න හිතුවා

729
01:12:34,551 --> 01:12:38,260
ඔයා හැම කෙල්ලෙක් එක්කම කැරකිලා
කොහොමද මෙහෙම අවස්ථාවකට එන්න පුලූවන්?

730
01:12:38,634 --> 01:12:40,227
ඇත්තටම....

731
01:12:40,593 --> 01:12:44,143
දැක්ක ගමන් ආදරය ඔයාට කී සැරයක්
ඇතිවුනාද කියලා මං දන්නවා

732
01:12:44,468 --> 01:12:46,061
මොනවද කියන්නේ?

733
01:12:46,260 --> 01:12:48,979
ඇයි අනිත් කෙල්ලො ගැන කතාකරන්නේ?
ආදරය කියන නමින් ඔයා පස්සනේආවා

734
01:12:49,093 --> 01:12:51,437
පස්සේ මේ ගිවිසගැනිම් උත්සවයට
ආවා. මේකනේඔයාගෙ චරිතය පේනවා

735
01:12:52,551 --> 01:12:53,973
එතන වෙන දේවල් බලන්න ඕනි

736
01:12:55,218 --> 01:12:56,219
මෙයා කව්ද?

737
01:12:56,384 --> 01:12:59,263
මගේ පස්සනේකාලය යවන්න ආදරය නමින් ආවා

738
01:12:59,468 --> 01:13:01,436
මොකද ඒක සම්ප්‍රදායික උත්සවයක් නිසා

739
01:13:01,509 --> 01:13:03,511
ඔයා ලස්සනට ඇදන් සුවද විලවුන් දාගෙන ආවා

740
01:13:03,968 --> 01:13:06,141
වෙලාවට මට රෑට කන්න ඕනිවුනේ නෑ

741
01:13:06,384 --> 01:13:10,389
හරි නම් තැටි මාරුකරගන්න. සුබ වෙලාව හරි

742
01:13:10,551 --> 01:13:11,552
අපි කැමතියි

743
01:13:13,052 --> 01:13:14,144
ඇයි එහෙම කිව්වේ?

744
01:13:14,551 --> 01:13:15,928
අපි කැමති නෑ

745
01:13:16,260 --> 01:13:17,682
ඔයාගෙ සහෝදරයාගනේඅහන්න ඕනි

746
01:13:18,135 --> 01:13:21,435
මේක මගේ සහෝදරයාගේ
අනාගතය. මං කොච්චර හිතනවද?

747
01:13:21,509 --> 01:13:23,932
එයා මෙයාට හුගක් කැමතියි කිව්වා

748
01:13:24,135 --> 01:13:25,603
එයා කැමතියි නම් ඔයාලා කැමතියිද?

749
01:13:26,260 --> 01:13:28,513
එයා කැමතියි නම් මමයි සතුටුවෙන කෙනා

750
01:13:28,760 --> 01:13:31,354
අපිත් කැමතියි. මොනවා කියන්නද?

751
01:13:31,551 --> 01:13:33,019
සතුටුයි

752
01:13:33,718 --> 01:13:35,140
මගේ දුවගනේඅහන්නම්

753
01:13:35,384 --> 01:13:37,057
මං එයාගනේඅහලා එන්නම්

754
01:13:37,760 --> 01:13:38,761
විනාඩියක් ඉන්න

755
01:13:41,426 --> 01:13:43,303
මං ගිහින් එයාගනේඅහන්නම්. ඔයා වාඩිවෙන්න

756
01:13:44,010 --> 01:13:46,308
කසාදටෙ කලින් ඔයා මෙහෙම හැසිරුනා නම්

757
01:13:46,384 --> 01:13:49,308
කසාදනේපස්සේ මෙහෙම
නොකරයි කියන්නේ කොහොමද?

758
01:13:51,260 --> 01:13:52,603
ඇති

759
01:13:52,676 --> 01:13:57,261
ඔයා සන්සුන් ලස්සන කෙනකේ කියලා හිතුවා.
මචේචර මේඩයි කියලා හිතුවේ නෑ

760
01:13:58,093 --> 01:13:59,140
ඔයා මට මේඩයි කිව්වා

761
01:13:59,343 --> 01:14:00,344
මං ඔයාට කලින්ම කිව්වා

762
01:14:00,343 --> 01:14:01,344
ඔයා වගේ අය ඉන්න ඕනි...

763
01:14:11,509 --> 01:14:13,477
මං ඔයාට කැමති නෑ. තේරෙන්නෙ නැද්ද?

764
01:14:15,384 --> 01:14:17,478
මමත් කැමති නෑ

765
01:14:18,426 --> 01:14:20,269
නන්දු කිව්වා එයා මෙයාට හුගක් කැමතියි කියලා

766
01:14:20,801 --> 01:14:24,226
ඔයා මගේ සැමියා වුනොත්
මං කිරිවල වහ දාලා දෙනවා

767
01:14:24,468 --> 01:14:26,345
ඔයා මගේ බිරිද වුනා නම් මං ඒ කිරි බීලා මැරෙනවා

768
01:14:26,843 --> 01:14:29,141
ඔයා මේකට කැමති නෑ කියලා කියන්න

769
01:14:29,593 --> 01:14:31,266
ඇයි මං කියන්නේ? ඔයා කියන්න

770
01:14:31,509 --> 01:14:32,510
මගේ තාත්තාට දුක හිතයි

771
01:14:32,676 --> 01:14:35,555
මගේ තාත්තාටත් දුක හිතයි

772
01:14:37,801 --> 01:14:40,224
දුක්වෙන්න එපා. මං ඔයාලගෙ තාත්තලාට කියන්නම්

773
01:14:40,384 --> 01:14:41,681
එහෙම නෙවයි
- මොනවද නැත්තේ?

774
01:14:41,843 --> 01:14:45,552
ඔයාවත් එයාවත් කැමති නෑ. මං බලාගන්නම්. ඉන්න

775
01:14:45,718 --> 01:14:47,436
ඔයා මෙයාට කැමතිද නැද්ද?

776
01:14:48,093 --> 01:14:51,518
ඔයා කැමති නෑ. මමත් කැමති නෑ.
කව්රුත් කැමති නැතිවෙන්න බලාගන්නම්

777
01:14:51,676 --> 01:14:54,304
ඔයා යන්න. මං කියන්නම්. ඔයා
හිටියා නම් මෙයා කැමති කරවගනියි

778
01:14:59,093 --> 01:15:00,720
ඇයි මොකුත් තේරුම්ගන්නෙ නැතුව යන්නේ?

779
01:15:01,218 --> 01:15:04,472
නෑ. මට උදව් කරන්න වෙනවා...

780
01:15:47,760 --> 01:15:50,013
තත්පරයකට මං හිතුවා කාලය නැවතුනා කියලා

781
01:15:50,509 --> 01:15:53,888
එයාට මං යේජනා කරපු මොහොත
මගේ හිතේ නැවත නැවත එනවා

782
01:15:54,426 --> 01:15:56,224
ලොකුම ඇඹරුම මගෝ තාත්තා

783
01:15:56,593 --> 01:15:59,722
එයා මගේ ගිවිසගැනිම නන්දු
එක්ක තීන්දුකලා. පුදුමයි

784
01:16:00,260 --> 01:16:01,887
මොනවා? ඔයා ගිවිසගෙන

785
01:16:02,593 --> 01:16:06,018
මමත් හිතුවේ නෑ. ඒත්
හදිස්සියෙන්ම කැමතියි කිව්වා

786
01:16:06,593 --> 01:16:09,392
එයාගෙ තීරණ හරි

787
01:16:09,968 --> 01:16:13,723
මගේ තාත්තාගේ තීරණ ගැන මං
හැමවෙලේම සැකකලා. ඒත් එයා අසමසමයි

788
01:16:14,052 --> 01:16:16,851
එයාට හොද පවුලක්

789
01:16:17,302 --> 01:16:18,804
එයා මියුරු තිත්ත කෑමවල මිශ්‍රණයක්

790
01:16:19,302 --> 01:16:22,852
මට එයා ගැන තේරුම්ගන්න බෑ

791
01:16:23,010 --> 01:16:27,060
එයා මට ආදරය නොකරන්නේ කොහොමද බලමු

792
01:16:27,551 --> 01:16:30,805
මේකනේකසාදෙ කොහොමහරි නැවතුනා

793
01:16:30,968 --> 01:16:34,347
මොන දේ වුනත් මට නන්දුව නැතිකරගන්න බෑ

794
01:16:34,926 --> 01:16:38,021
අපිටත් පාටිය නැතිකරගන්න බැ

795
01:16:38,343 --> 01:16:41,313
ඒ කාර්තික්

796
01:16:42,968 --> 01:16:46,927
මගේ ගිවිසගැනිම ගැන කාටවත් කියන්න එපා

797
01:16:47,634 --> 01:16:49,932
අපි ආදරය කරන කෙල්ල එක්කම
ගිවිසගැනිම වුනොත් වාසනාවන්තයි

798
01:16:50,093 --> 01:16:52,391
සුභපැතුම්. කලාතුරකින් එහෙම වෙනවා

799
01:16:52,468 --> 01:16:54,971
මගේ ආයතන කණ්ඩායමත් එකතුකරන්න

800
01:16:55,052 --> 01:16:56,429
අර බලන්න. නන්දු

801
01:17:02,968 --> 01:17:06,927
මං බදින්න යන කෙනා ලැජ්ජාව තියන
කෙනකේ. එයා වෙනුවනේමං හායි කියන්නම්

802
01:17:07,010 --> 01:17:08,853
ඔයා අපේ කසාදටෙ එන්නම ඕනි

803
01:17:08,926 --> 01:17:11,429
අපි ගිවිසගැනිම මගහැරගත්තා. ඒත් කසාදටෙ එනවා

804
01:17:11,509 --> 01:17:16,470
නැන්දලා මතක්කලා කියන්න

805
01:17:19,885 --> 01:17:23,014
නන්දු වාසනාවන්තයි. එයා ආදරය
කරපු කෙනාම කසාද බදින්න යනවා

806
01:17:23,509 --> 01:17:24,510
ඒක හරි නෑ

807
01:17:25,343 --> 01:17:28,472
මොකද? එයා පන්තියේදි අද
කරපු දේ දන්නවද? කව්ද?

808
01:17:30,509 --> 01:17:32,011
අපේ බෑනා

809
01:17:32,093 --> 01:17:33,390
නවත්තන්න

810
01:17:33,468 --> 01:17:34,515
මොකද වුනේ?

811
01:17:34,593 --> 01:17:38,769
එයාගෙ යාලූවන්ව එකකගෙන ඇවිත්
ලොක්කා වගේ කතාකලා

812
01:17:38,843 --> 01:17:39,844
මොනවද කිව්වේ?

813
01:17:40,384 --> 01:17:41,601
මං එයා බදින්න යන කෙනා කිව්වා

814
01:17:41,676 --> 01:17:43,303
එයා එහෙම වචනයක් කිව්වද?

815
01:17:43,343 --> 01:17:46,722
ඇති යන්තම් ඔයා කිව්වේ නෑ. ඔයාලා දෙන්නා
කසාද බදින්න යනවා කියලා කියන්න ඇති

816
01:17:49,509 --> 01:17:52,353
ඇයි තරහගන්ෙන්2 එයා හොද කෙනකේ

817
01:17:52,468 --> 01:17:54,562
ඔයාව එයාගෙ යාලූවන්ට
අදුන්නලා දෙන්න හිතන්න ඇති

818
01:17:55,135 --> 01:17:57,638
කසාදෙ ගැන කතාකලොත් අක්කාගේ
මුහුණ දීප්තිමත් වෙනවා

819
01:18:00,551 --> 01:18:03,054
ඔයාගෙ යාලූවා රවි කොහදෙ?

820
01:18:04,718 --> 01:18:05,719
කොහදෙ?

821
01:18:09,718 --> 01:18:12,676
අපි එහෙ ගියාම ඔයා මගේ
කරේ අත දාලා හිනාවෙන්න

822
01:18:12,718 --> 01:18:14,470
ප්‍රශ්නයක් වුනොත්? කටවහන් කියන දේ කරන්න

823
01:18:15,052 --> 01:18:16,269
ඔයාගේ දේපල කොච්චරක් තියෙනවද?

824
01:18:16,302 --> 01:18:17,303
ඔයාට මොකද?

825
01:18:20,343 --> 01:18:21,435
මගේ යාලූවා

826
01:18:21,760 --> 01:18:23,228
මේ තරම් සමීප යාලූවකේ කියන්නේ

827
01:18:23,384 --> 01:18:25,978
අපි කණ්ඩායම් පන්ති කරනවා

828
01:18:26,926 --> 01:18:30,180
සමහර වෙලාවට රෑට මෙයා අපේ ගෙදර නවතිනවා

829
01:18:31,093 --> 01:18:32,936
ඒ විතරක් නෙවයි මං එයාගෙ ගෙදර නවතිනවා

830
01:18:33,843 --> 01:18:37,518
දෙවෙනි වරට බලන චිත්‍රපටි අපිට සාමාන්‍යය දෙයක්

831
01:18:38,760 --> 01:18:43,311
මං ගිවිසගත්තා කිව්වා නේද2 මෙයා එක්කයි

832
01:18:45,093 --> 01:18:46,936
මෙයාගෙ නම

833
01:18:47,551 --> 01:18:48,723
ඔයාගෙ නම මොකද්ද?

834
01:18:52,010 --> 01:18:53,353
අපේ යාලූවාගේ නම කාර්තික්

835
01:18:56,468 --> 01:18:57,469
මට අමතකවුනා

836
01:18:58,551 --> 01:19:01,054
මගේ කරේ අත දාගෙන කතාකරන්න

837
01:19:01,260 --> 01:19:02,307
හොද සෙල්ලමක්

838
01:19:05,093 --> 01:19:07,061
එයා අපිව පුදුමකලා

839
01:19:07,260 --> 01:19:08,352
මේක අපි අතර සාමාන්‍යයි

840
01:19:08,426 --> 01:19:11,054
අපි කසාද බදින්න කලින් එයා
මට කැමතිවෙන්න දෙයක් කරන්න

841
01:19:11,135 --> 01:19:12,136
විශ්වාසයිද? ඔව්

842
01:19:14,260 --> 01:19:15,807
මට විරුද්ධව කපටිකම් කරන්න කොච්චර හයියක්ද?

843
01:19:25,302 --> 01:19:26,849
ඔයා යන්න. මං බලාගන්නම්

844
01:19:39,426 --> 01:19:39,472
කොහොමද?

845
01:19:40,343 --> 01:19:42,892
අපි හොදින්. ඔයාට කොහොමද?

846
01:19:42,968 --> 01:19:45,266
කාර් එකේ තියන දොඩම් බාස්කට් එක ගෝන්න

847
01:19:47,551 --> 01:19:49,224
ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපේ අය ගෙනයි

848
01:19:49,302 --> 01:19:51,270
අපේ වැඩ කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ

849
01:19:51,384 --> 01:19:52,806
ඔයා ගිහින් ගෝන්න

850
01:19:54,509 --> 01:19:56,386
දොඩම් බාස්කට් එක කොහදෙ?

851
01:19:57,010 --> 01:19:58,478
ඔයා අපේ ගෙදර කාර්තික්ට පෙන්නන්න

852
01:19:58,551 --> 01:20:01,145
මං පෙන්නන්නම්

853
01:20:01,218 --> 01:20:02,344
පරිස්සමින් වැටයි

854
01:20:02,426 --> 01:20:03,427
කොහොමද? මං හොදින්

855
01:20:05,885 --> 01:20:06,886
රන්න

856
01:20:07,551 --> 01:20:09,474
මේ නන්දනා නැන්දාගේ කාමරය

857
01:20:09,551 --> 01:20:12,976
මං මුලින්ම කිව්වා

858
01:20:13,218 --> 01:20:15,312
අපිට ඒ කාමරයට යන්න බෑ

859
01:20:15,426 --> 01:20:15,927
ඇයි?

860
01:20:16,052 --> 01:20:19,511
යක්ෂණී හැමවෙලේම අපිට පාඩම්කරන්න කියනවා

861
01:20:19,551 --> 01:20:21,553
එයාගෙ කාමරයට කව්රුහරි ගියා නම් ඉවසන්නෙ නෑ

862
01:20:22,010 --> 01:20:24,354
මං දැන් ඔයාලා එක්ක ඉන්නවා.
යමු. මොකුත් වෙන්නෙ නෑ

863
01:20:30,384 --> 01:20:31,556
මේක හුගක් හොදයි

864
01:20:41,551 --> 01:20:42,973
වතුර වීදුරුවක් ගෝන්න

865
01:20:43,052 --> 01:20:44,975
මං ගෝන්නම්

866
01:20:45,551 --> 01:20:48,851
ඇයි ගියේ නැත්තේ? අයියා ගියා

867
01:20:48,968 --> 01:20:50,185
මං වතුර වීදුරු 2ක් බොනවා

868
01:20:50,260 --> 01:20:51,637
පේන විදිහට වතුර වීදුරු 2ක්

869
01:20:55,135 --> 01:20:57,558
ඔයාගෙ නැන්දා අපිව මෙහෙ
දැක්කා නම් මොනවා හිතයිද?

870
01:20:57,676 --> 01:20:58,848
මොනවා හිතන්නද?

871
01:20:58,968 --> 01:21:00,936
ඔයා මාව මෙහෙ එක්කන් ආවා කියලා හිතයි

872
01:21:00,968 --> 01:21:06,099
එයා මගේ ගෙදර වැඩ කරන්න දයි වගේ

873
01:21:08,468 --> 01:21:10,186
මේ මොනවද?

874
01:21:10,426 --> 01:21:15,057
මේක වීදුරුවේ ලකුණක්ද? එතන ලපයක්ද?

875
01:21:18,093 --> 01:21:21,188
ලපයක්ද ලකුණක්ද කියලා හිතාගන්න බැරිව

876
01:21:22,593 --> 01:21:23,594
මොනවද කරන්නේ?

877
01:21:26,093 --> 01:21:27,390
මගේ කාමරේ මොනවද කරන්නේ?

878
01:21:27,468 --> 01:21:30,096
අංකල් මට මේ ගේ බලන්න කිව්වා ඉතින්...

879
01:21:30,218 --> 01:21:31,219
ඔයා බැලූවා නේද?

880
01:21:32,260 --> 01:21:35,139
සම්පූර්ණයනේබැලූවේ නැද්ද?

881
01:21:35,260 --> 01:21:37,638
බලන්න ඕනි නෑ යන්න

882
01:21:40,177 --> 01:21:48,062
මේ ඇදුම ලස්සනයි. ඒත්
තවම ලකුණ තියෙනවද ගියාද?

883
01:21:56,718 --> 01:22:02,020
මං ක්‍රිකට් බලලා හුගක් කල් වෙනවා. ඔයා
මොන කණ්ඩායමද සෙල්ලම් කරන්නේ?

884
01:22:04,218 --> 01:22:05,390
විකට් කීයක් වැටුනද?

885
01:22:05,468 --> 01:22:08,642
2ක් ඉවරයි. පස්සේ එයාලා ස්ථානගත වුනා

886
01:22:10,302 --> 01:22:15,559
පොඩිවුන ඉදන් ලොකු අය
වෙනකම් හැමෝම කපටියි. යන්න

887
01:22:17,135 --> 01:22:20,309
මොකද ඔරවන්නේ? ශිවා
චිත්‍රපටියේ නාගර්ජුනා වගේ. යනවා

888
01:22:21,052 --> 01:22:26,638
ඔයාගෙ අංකල් ඕනිවට වැඩියි.
ඔයා බලාගන්නවද මං බලාගන්නද?

889
01:22:28,968 --> 01:22:31,517
මේ ගෙදර මොනවද වෙන්නේ කියලා
නොබලන තරමට කාර්්‍යබහුල වෙලා

890
01:22:31,634 --> 01:22:33,056
කාරණේ තමයි...

891
01:22:33,426 --> 01:22:34,427
මමත් ඒකමයි කියන්නේ

892
01:22:34,468 --> 01:22:37,096
පස්සේ වෙන දේවල්වලට කව්ද
වගකියන්නේ කියලා කිව්වේ නැත්තම්

893
01:22:37,177 --> 01:22:39,430
ඔයාට කී සැරයක් කිව්වත් තේරිලා නෑ

894
01:22:39,509 --> 01:22:44,470
කාර්තික් මේඩ වැඩක් කරලා ඇති. මේ
තත්වය පාලනය කරලා එයාව අදාලකරන්න ඕනි

895
01:22:44,593 --> 01:22:47,426
ඇයි මෙහෙම ඉන්නේ? දොස්තර අංකල්ට කතාකරන්න

896
01:22:47,509 --> 01:22:48,806
ඇයි මගේ මස්සිනාට කරදර කරන්නේ?

897
01:22:49,551 --> 01:22:51,349
මොනවහරි ප්‍රශ්නයක්ද?

898
01:22:51,509 --> 01:22:52,510
මොකුත් නෑ. අතාරින්න

899
01:22:52,676 --> 01:22:57,307
කියන්න. මං අවුරුදු 15කට පස්සේ
ඩුබයිවලින් ඉන්දියාවට ඇවිත් ඉන්නේ

900
01:22:57,468 --> 01:22:59,220
ඒ ඔයාගෙ ඇස්වල සතුට බලන්න

901
01:22:59,343 --> 01:23:00,185
කියන්න

902
01:23:00,302 --> 01:23:03,260
ඇත්ත. ඔයාට විතරයි මේක විසදන්න පුලූවන්

903
01:23:03,801 --> 01:23:05,678
මට විතරයි විසදන්න පුලූවන්. කියන්න

904
01:23:05,718 --> 01:23:07,015
දවස් 2ක් තිස්සේ

905
01:23:08,052 --> 01:23:11,636
ටින්දු මූත්‍රා කලේ නෑ. ගිහින් එයාව උස්සන්න

906
01:23:14,551 --> 01:23:16,724
මේ පරම්පරාවටත්ද?

907
01:23:18,760 --> 01:23:21,263
මගේ මස්සිනාට විශේෂ සුදුසුකමක් තියෙනවා

908
01:23:21,384 --> 01:23:23,261
එයා ඉස්සුවොත් දරුවො මූත්‍රා කරනවා

909
01:23:24,718 --> 01:23:27,471
මෙයාව අරන් එලියට යන්න

910
01:23:28,426 --> 01:23:31,771
අපි ගෙදර යමු. මාව උස්සන් යනවද?

911
01:23:32,052 --> 01:23:33,178
මං ඔයාව උස්සන්න ඕනි

912
01:23:36,052 --> 01:23:37,679
නූලකින් බදින්න ඕනි

913
01:23:38,093 --> 01:23:43,520
ඔයාලා දවල් කෑම කන්න. මමයි
මස්සිනයි පස්සේ කන්නම්

914
01:23:45,551 --> 01:23:47,269
එහෙමද?

915
01:23:50,718 --> 01:23:53,096
ඔයා රවිව දන්නවද?

916
01:23:53,218 --> 01:23:56,722
දන්නවද? අපි එකතුවෙලා පාඩම් කරනවා

917
01:23:59,718 --> 01:24:01,186
මං කවදාවත් කිව්වේ නෑ කියන්නේ කොහොමද?

918
01:24:01,218 --> 01:24:05,553
ඊයෙ කිව්වා කියලා හිතුවා
ඒත් පරෙේදා වෙලා තියෙන්නේ

919
01:24:05,676 --> 01:24:10,386
මේ මොනවද? අපේ අත් කරේ
තියනකම් මොකුත් කරන්න බෑ

920
01:24:10,468 --> 01:24:12,220
කියන්න

921
01:24:12,343 --> 01:24:14,095
නන්දු මගේ සහෝදරිය. ඔයා මගේ මස්සිනා

922
01:24:14,218 --> 01:24:15,390
තේරුම්ගන්න

923
01:24:17,218 --> 01:24:18,390
මේක කාටද කියන්න ඕනි?

924
01:24:18,551 --> 01:24:21,020
මේක නන්දුගේ සහෝදරයාට කියන්න

925
01:24:21,135 --> 01:24:23,263
එයාලා මාව මරයි. ඔයාවත් මරයි

926
01:24:24,302 --> 01:24:26,805
අද ඉදන් ඔයා මගේ හුරතලෙක්

927
01:24:27,885 --> 01:24:29,228
මං ඔයාගෙ ගිරවා කියලා හිතාගන්න

928
01:24:29,343 --> 01:24:31,141
මං ඔයාව මගේ බල්ලා කියලා
හිතුවොත් ප්‍රශ්නයක්ද?

929
01:24:31,718 --> 01:24:35,188
දිගටම කරන්න. කාර්තික් එක්කන් එන්න

930
01:24:35,302 --> 01:24:39,227
මං එක්කන් එන්නම්. කාලා ඉන්න. ලැජ්ජා වෙන්න එපා

931
01:24:39,302 --> 01:24:42,226
මේ පපඩම් අරගන්න. චට්නි ඕනිද?

932
01:24:42,343 --> 01:24:46,553
මෙතන වාඩිවෙන්න. ලැජ්ජාවෙන්න එපා

933
01:24:46,634 --> 01:24:48,261
කමක් නෑ. මං මෙතන වාඩිවෙන්නම්.

934
01:24:48,384 --> 01:24:51,604
ඔයාට මෙයා මේ තරම් සමීපයි කියලා දන්නෙ නෑ.

935
01:25:02,926 --> 01:25:04,178
වාඩිවෙන්න

936
01:25:07,177 --> 01:25:09,851
මේ බටු මාලූව. නන්දු හැදුවේ

937
01:25:10,926 --> 01:25:12,894
මං බටුවලට කැමති නෑ

938
01:25:13,135 --> 01:25:15,137
මෙයා උයපු නිසා මං කන්නම්

939
01:25:15,260 --> 01:25:17,638
දැක්කද අම්මා? අපි ඉව්වා නම් ගෙදර කන්නෙ නෑ

940
01:25:18,843 --> 01:25:20,186
මට කෙසලෝ ගෙඩියක් දෙන්න

941
01:25:20,676 --> 01:25:22,644
මේඩ රසයක්. කෑමනේපස්සයි ගන්න ඕනි

942
01:25:22,634 --> 01:25:25,478
ඒක නෙවයි. සලකුණු කරලා තියන එක දෙන්න

943
01:25:25,718 --> 01:25:26,594
මොකද්ද වෙනස?

944
01:25:26,676 --> 01:25:32,183
ලකුණු තියන කෙසලෝ ගෙඩි රසයි.
ලකුණු අපිව බේරගන්නවා

945
01:25:32,302 --> 01:25:37,138
වම්බටු හරි රසයි. ඒත් මේ
ලකුණු තියන වම්බටු බලන්න

946
01:25:37,218 --> 01:25:39,186
කොච්චර ලස්සනද? ඔව්

947
01:25:41,676 --> 01:25:43,349
මොකද වුනේ?

948
01:25:43,468 --> 01:25:47,894
මං මොනවා කියන්නද? මගේ
කකුලට ගහපු දුවගනේඅහන්න

949
01:25:51,676 --> 01:25:52,677
ඔයාගෙ ලේලි හරිම රස්නයි

950
01:25:58,468 --> 01:26:00,641
ඇයි මෙහෙම යන්නේ?

951
01:26:05,218 --> 01:26:07,391
ඇයි කමිසයක් නැතුව ඇවිදින්නේ?

952
01:26:07,968 --> 01:26:09,436
මේ මොනවද?

953
01:26:10,468 --> 01:26:14,848
ඔයාගෙ මුණුපුරා දරුවකේ වගේ මූත්‍රා
කරන්නෙ නෑ. අලියකේ වගේ කලේ

954
01:26:16,218 --> 01:26:17,891
මොකුත් හිතන්න එපා. කමිසයක් දෙන්න පුලූවන්ද?

955
01:26:18,468 --> 01:26:20,345
කමිසයක් ගෝන්න

956
01:26:21,718 --> 01:26:23,686
අපි පූජකතුමාගනේඅහලා
විවාහයේ වැඩ ගැන බලන්නම්

957
01:26:29,593 --> 01:26:30,640
එයාට කරදර කරන්න එපා

958
01:30:31,010 --> 01:30:34,469
අපි බිංදුටයි මදුටයි කසාද බදින්න උධව් කලා

959
01:30:35,968 --> 01:30:39,768
එයාගෙ තාත්තා මැරයො වගයක් අපේ
ෆ්ලැට් එකට එවලා හැමදේම කඩලා දැම්මා

960
01:30:39,801 --> 01:30:41,678
අපිටත් දරුණු විදිහට ගැහුවා

961
01:30:43,634 --> 01:30:46,729
එයාලා ඔයාව හොයනවා. පරිස්සමින්

962
01:30:51,634 --> 01:30:54,103
ඇයි මාව මෙහෙ එක්කන් ආවේ? අර බලන්න

963
01:30:56,260 --> 01:30:58,729
අපේ දුව කොච්චර සතුටින්ද බලන්න

964
01:31:07,718 --> 01:31:09,095
ඔයාට මේක නේද ඕනිවුනේ?

965
01:31:09,177 --> 01:31:11,145
ටික වෙලාවකට නම්බුව, ගරුත්වය, පවුල,
යාලූවො, සමාජය පැත්තකට දාලා

966
01:31:11,218 --> 01:31:13,767
එක සැරයක්

967
01:31:13,843 --> 01:31:15,686
හිතන්න

968
01:31:16,676 --> 01:31:19,145
තමන් කැමති කෙනකේ කසාද බැන්දම ඇයි

969
01:31:19,218 --> 01:31:21,186
ඔයාලා දුෂ්ටයකේ වෙන්නේ?

970
01:31:22,760 --> 01:31:24,888
එක පැත්තකින් අපිට ආදරය කරන්න
ඇතිතරම් කාලය ලැබෙන්නෙ නෑ

971
01:31:24,885 --> 01:31:27,138
මිනිස්සුන්ට වෛර කරන්න ඔයාට
වෙලාවක් ලැබෙන්නේ කොහොමද?

972
01:31:28,010 --> 01:31:32,186
එයාට ආදරය කරන්න. ආදරයේ වටිනාකම තේරුම්ගන්න

973
01:31:48,718 --> 01:31:51,801
ඒ මදු හොදට ස්ථාවර වුනා

974
01:31:52,302 --> 01:31:55,306
ඇයි? ඔයාගෙ කතාව පලකරන්න. බිංදුගේ තාත්තා
එයාගෙ ගෙදරටත් හොද ඇතුල්විමක් දුන්නා

975
01:31:55,343 --> 01:31:57,186
ළගදිම එයා මදු එක්ක එකතුවෙලා
ව්‍යපාරයක් කරන්න යනවා

976
01:31:57,218 --> 01:32:00,643
මටත් ඒ වගේ වාසනාවක් ලැබයිද?

977
01:32:04,260 --> 01:32:05,227
ඇයි මෙහෙම ඉන්නේ?

978
01:32:05,968 --> 01:32:07,265
හැමෝම ස්ථාවර වෙනවා

979
01:32:08,260 --> 01:32:10,854
මමත් නන්දු එක්ක ළගදිම ස්ථාවර වුනොත් හොදයි

980
01:32:14,052 --> 01:32:15,895
වයි. කලබලවෙන්න එපා

981
01:32:16,010 --> 01:32:22,598
අපි ඔයාගෙ කසාදටෙ නටන්න ඕනි. බරෙ ගහන් නටනවා

982
01:32:22,676 --> 01:32:25,054
මෙයා අපේ බොබි වගේ

983
01:32:27,052 --> 01:32:30,727
එයා තමයි. වතුර ටැංකියක් වගේ හිටියා.
දැන් වයින් බෝතලයක් වගේ වෙලා

984
01:32:34,135 --> 01:32:35,136
මෙහෙ එන්න

985
01:32:36,926 --> 01:32:40,271
කොහොමද? හොදින් ඉන්නවද?

986
01:32:40,384 --> 01:32:42,227
මේ මොනවද වෙනස?

987
01:32:46,135 --> 01:32:48,763
ඔයාලට මගේ භාෂාව තේරෙන්නෙ නෑ
නේද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගන්න වෙනවා

988
01:32:48,843 --> 01:32:50,060
ඔයාලට තේරෙන භාෂාවකින් කියන්නම්

989
01:32:50,135 --> 01:32:52,763
දැන් මං ඩේටින් කරනවා

990
01:32:52,843 --> 01:32:55,187
කව්ද ඒ වාසනාවන්ත කෙල්ල

991
01:32:55,260 --> 01:32:56,933
ඒ කෙල්ලෙක් නෙවයි කොල්ලෙක්

992
01:32:58,593 --> 01:33:00,015
නම ශ්‍රීනු. මගේ අසල්වාසියා

993
01:33:00,093 --> 01:33:01,720
ඇත්තටම ප්‍රවීන්

994
01:33:03,801 --> 01:33:06,725
මේ මොනවද? ඔයාට ඇහෙන්න බැහැනේ

995
01:33:10,302 --> 01:33:11,303
අයින්වෙලා ඉන්න

996
01:33:12,760 --> 01:33:13,932
ඔයාලා මං ගැන ඉරිසියා කරනවා

997
01:33:14,426 --> 01:33:22,436
ශ්‍රීනුගේ ඇග දැක්කා නම් එයාගෙ මාංශ දක්කා නම්

998
01:33:23,634 --> 01:33:27,184
අයින්වෙන්න. එහෙ මෙහෙ අල්ලන්න එපා

999
01:33:27,760 --> 01:33:28,761
මං එහෙම කෙනකේ නෙවයි

1000
01:33:33,843 --> 01:33:34,935
ඔයාටත් ඒ භාෂාව තේරෙන්නෙ නෑ

1001
01:33:34,926 --> 01:33:35,722
හරි භාෂාවකින් කියන්නම්

1002
01:33:35,801 --> 01:33:38,975
කාරණේ තමයි නගරවල්වල කොල්ලො
කොල්ලො අතර ඩේටින් තියන එක සාමාන්‍යයි

1003
01:33:39,093 --> 01:33:41,437
මේ මේඩයේ ඒක දන්නෙ නෑ. ඉතින්
මගේ ඇගත් අඩුකරගන්න වුනා

1004
01:33:42,302 --> 01:33:43,679
ඇග අඩුකරගත්තාද?

1005
01:33:43,760 --> 01:33:47,139
විනාඩියක් ඉන්න. මොනවද අඩුකලේ?

1006
01:33:48,177 --> 01:33:50,225
මං මිනර්ල්ස් ගන්නවා. ඒකයි මේ ඩේටින්

1007
01:33:50,302 --> 01:33:51,679
මොනවද කරන්නේ? ඩේටින්

1008
01:33:51,760 --> 01:33:52,761
මං ඒක කරලයි නැවැත්තුවේ

1009
01:33:54,676 --> 01:33:56,178
ඒකට කියන්නේ ඩයටින් කියලා

1010
01:33:56,260 --> 01:33:58,262
මමත් ඒකමයි කිව්වේ

1011
01:33:59,052 --> 01:33:59,974
ඇයි ආයතේ ගැහුවේ?

1012
01:34:00,010 --> 01:34:02,229
කෑම පාලනය කලා නම් ඩයටින් කියන්නේ

1013
01:34:02,302 --> 01:34:04,976
හලෝලෙන දේ පාලනය කලා නම් ඩේටින්

1014
01:34:05,010 --> 01:34:06,637
ඔයා අපිට කරදර කලා

1015
01:34:06,718 --> 01:34:07,719
එන්න යමු

1016
01:34:08,843 --> 01:34:09,844
යනවා යන්න

1017
01:34:11,010 --> 01:34:12,262
මොනවද?

1018
01:34:12,343 --> 01:34:12,764
එන්න

1019
01:34:13,135 --> 01:34:17,720
කාරනෙA තමයි හෙ මං ඩේටින්
යන්න ඉන්නවා. ඔයාලා එනවද?

1020
01:34:18,302 --> 01:34:20,384
ආයෙ සැරයක් බාග ඉංග්‍රීසිවලින්
කතාකලොත් මං ඔයාව මරනවා

1021
01:34:27,718 --> 01:34:29,186
මං කිරන්

1022
01:34:29,718 --> 01:34:30,719
කව්ද?

1023
01:34:34,843 --> 01:34:35,890
ඉන්දියාවට කවද්ද ආවේ?

1024
01:34:36,218 --> 01:34:38,346
මං ඇවිත් සති 2ක් වෙනවා

1025
01:34:38,384 --> 01:34:39,351
කවද්ද ඔයා හමුවෙන්නේ කියන්න

1026
01:34:39,384 --> 01:34:40,931
මං නිදහස්. ඔයා කියන්න

1027
01:34:41,010 --> 01:34:44,184
හෙ 3ට ෆුඩ් ෙෆස්ටිවල් එකේදි ඔයාව
මගේ යාලූවන්ට අදුන්නලා දෙන්නම්

1028
01:34:45,052 --> 01:34:46,053
ඒ කෙල්ලෙක්ද කොල්ලෙක්ද?

1029
01:34:46,426 --> 01:34:46,972
කෙල්ලෙක්

1030
01:34:47,052 --> 01:34:49,680
සති 2ක්වත් වුනේ නෑ. ඔයාට කෙල්ලෙක් ලැබුනා

1031
01:34:49,718 --> 01:34:51,812
අපිට ලොකු දෙයක් නෙවයි.
ෆේස්බුක් එකනේඅදුනගත්තේ

1032
01:34:51,885 --> 01:34:55,719
පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් ඇරෙන්න හැමදේම
හරි. ඔයා මට උදව් කරන්න ඕනි

1033
01:34:55,801 --> 01:34:57,769
බයවෙන්න එපා. මං ඇවිත් විසදන්නම්

1034
01:35:00,010 --> 01:35:01,307
මෙයාවත් ඉවරකරන්න වෙනවා

1035
01:35:01,384 --> 01:35:03,853
මෙයා මොන වගේ ඉංග්‍රීසිද කතාකරන්නේ?

1036
01:35:03,926 --> 01:35:07,180
ඇයි ආවේ? ඔෆිස් එකනේපරක්කුවුනාද?

1037
01:35:12,093 --> 01:35:13,265
මොනවද මෙහෙ කරන්නේ?

1038
01:35:15,052 --> 01:35:16,349
මෙයා මගේ යාලූවා

1039
01:35:22,052 --> 01:35:23,395
ඔයා සති 2කින් කසාද බදිනන් යනවා වගේ

1040
01:35:23,426 --> 01:35:26,896
මං ආදරය කිව්වා ඔයා යාලූකම කිව්වා

1041
01:35:27,926 --> 01:35:30,224
අපේ යාලූකම ටිකක් දැම්මා

1042
01:35:30,343 --> 01:35:33,722
පින්තූර ලස්සනයි නේද? ස්වභාවිකයි

1043
01:35:36,468 --> 01:35:39,221
ඇක්සිස් පබ් සලොර්වලට එන්න

1044
01:35:39,260 --> 01:35:43,345
නැත්තම් පින්තූර අන්තර්ජාලයට යයි.
මනමාලයයි එයාගෙ පවුලේ අයයි පුදුමවයි

1045
01:35:44,760 --> 01:35:50,927
එයා මගේ හොද යාලූවකේ කියලා හිතුවා.
ඒත් මෙහෙම කරයි කියලා හිතුවේ නෑ

1046
01:35:56,551 --> 01:35:57,552
එයා කොහදෙ?

1047
01:35:59,926 --> 01:36:02,429
යන්න. මගේ කෙල්ල එනවා

1048
01:36:10,302 --> 01:36:11,303
ඔයා කව්ද?

1049
01:36:12,593 --> 01:36:16,894
මොකුත් නෑ. ගීතාගේ
පින්තූර ටික දුන්නා නම් යනවා

1050
01:36:16,968 --> 01:36:20,017
එහෙනම් ඔයාව එයා එවලා තියෙනවා

1051
01:36:20,093 --> 01:36:24,269
වෙන කරන්න දෙයක් තිබුනේ නෑ.
මේඩයේ එක්ක පින්තූර ගත්තාම

1052
01:36:25,052 --> 01:36:26,099
මං දුන්නෙ නැත්තම්?

1053
01:36:26,926 --> 01:36:28,303
දෙනකම් ගහනවා

1054
01:36:28,384 --> 01:36:30,432
මෙයා ගහන්න යනවා වගේ

1055
01:37:05,426 --> 01:37:08,145
එකසැරයක් පෙන්නන්න

1056
01:37:08,468 --> 01:37:10,516
හොදයි

1057
01:37:10,634 --> 01:37:11,601
වාඩිවෙන්න

1058
01:37:13,468 --> 01:37:15,186
මේක ෆේස්බුක්වල දාමු

1059
01:37:17,926 --> 01:37:19,519
දැන් මේකෙ කමෙන්ට් පිරයි

1060
01:37:36,343 --> 01:37:38,892
කිරන් මට නන්දු එක්ක සටෝවෙන්න කිව්වා

1061
01:37:38,968 --> 01:37:39,969
මේක ලස්සනයි

1062
01:37:39,968 --> 01:37:44,018
මට මේක කරන්න වුනා. දැන් අහුවුනා

1063
01:37:48,135 --> 01:37:49,478
මෙයා කිරන්ගේ යාලූවකේද?

1064
01:37:54,010 --> 01:37:56,229
මේ නන්දු. මේ කාර්තික්

1065
01:37:56,260 --> 01:37:58,262
දැන් එයා පුදුමවයි

1066
01:37:58,302 --> 01:38:00,054
ඇත්තටම ආයුබෝවන්...

1067
01:38:07,302 --> 01:38:11,136
දවසින් යාලූවකේ වුනා. යාලූවා
කියන්නේ නම් කාර්තික්ම තමයි

1068
01:38:12,426 --> 01:38:14,394
මේ කෙල්ල ඔයාට හරියන්නෙ නෑ

1069
01:38:14,968 --> 01:38:17,266
එයා ඇතුල්වුන වෙලාවේ මොනවහරි
අවුලක් වයි කියලා දන්නවා

1070
01:38:18,052 --> 01:38:19,645
මේ කෙල්ලව කලින් දන්නවද?

1071
01:38:20,384 --> 01:38:21,101
දන්නවා

1072
01:38:21,177 --> 01:38:22,349
මං එයාට ආදරය කරනවා

1073
01:38:22,426 --> 01:38:23,894
ඔයා ඒක පාර්ශ්වික ආදරයක්

1074
01:38:23,926 --> 01:38:25,143
දැන් දෙපාර්ශ්විකයි

1075
01:38:25,426 --> 01:38:27,349
ඔයා මාත් එක්ක තියන තරහට මේ කතාකරන්නේ

1076
01:38:27,926 --> 01:38:29,519
ඇයි එයා ඔයා එක්ක තරහවෙන්නේ?

1077
01:38:31,302 --> 01:38:33,054
ඔයා කසාද බදින්න කැමතියි නේද?

1078
01:38:33,135 --> 01:38:34,603
ඒ හේතුවටයි මං දුරක ඉදන් ආවේ

1079
01:38:34,676 --> 01:38:37,020
ඔයා වචන රකින්න. මමත් මේ කසාදටෙ කැමතයි

1080
01:38:37,468 --> 01:38:38,469
ඒත් මං කැමති නෑ

1081
01:38:38,718 --> 01:38:39,970
ඇයි ඔයා කැමතිවෙන්න ඕන?

1082
01:38:41,302 --> 01:38:42,519
වැඩිහිටියන් කැමතිවෙන්න ඕනි නේද?

1083
01:38:42,634 --> 01:38:44,602
කතාකලා. ඔයා කතාකරලා තේරුම්කරවන්න

1084
01:38:44,676 --> 01:38:46,394
මොනවා? මං කතාකරන්න ඕනිද?

1085
01:38:47,343 --> 01:38:49,471
මෙයා දැනටමත් ගිවිසගෙන කියලා දන්නවද?

1086
01:38:49,551 --> 01:38:52,054
ඔයා මාතෘකාව වෙනස්කරන්න එපා. මේක පුදගලකයි

1087
01:38:52,135 --> 01:38:53,261
පුද්ගලිකයි වගේ

1088
01:38:53,676 --> 01:38:55,303
කසාදයක් පුද්ගලික දෙයක් වෙන්නේ කොහොමද?

1089
01:38:55,551 --> 01:38:59,681
කෙල්ලො විශ්වාස කරන්න හොද නෑ. එයාලා
හිනාවුනාට ඇතුලින් හුගක් තරහ හංගනවා

1090
01:39:01,177 --> 01:39:04,010
මං කෙල්ලො ගැන කතාකරන්නේ ඔයා ගැන නෙවයි

1091
01:39:04,968 --> 01:39:08,017
මං කියන්න හදන්නේ, කාර්තික් ඔයා කොහදෙ මෙහෙ?

1092
01:39:08,093 --> 01:39:08,685
ඇත්තටම,

1093
01:39:08,801 --> 01:39:12,101
අපි පොඩි පුද්ගලික දෙයක්
කතාකරනවා. විනාඩි 2ක් ඉන්න

1094
01:39:12,135 --> 01:39:15,935
එයා නැතුව කැමති කරවගන්න හදනවද? වාඩිවෙන්න

1095
01:39:15,968 --> 01:39:18,187
ඔයාවත් කියන්න

1096
01:39:18,260 --> 01:39:21,969
ඔයා එයා එක්ක තියන සම්බන්ධයනේඔයාගෙ
කසාදෙ නැතිකරන්න මෙයා හදනවා

1097
01:39:22,052 --> 01:39:24,510
ඒ කියන්නේ කිරන් ශිලාට ආදරය කරලා

1098
01:39:24,593 --> 01:39:25,810
කාර්තික් කවදාවත් එහෙම කරන්නෙ නෑ

1099
01:39:26,010 --> 01:39:32,143
මමයි කාර්තිකුයි අතර වුන
දේවල් මං කිරන්ට කිව්වා

1100
01:39:33,593 --> 01:39:35,516
මං දැන් හරි

1101
01:39:35,593 --> 01:39:38,221
මේ ඔයාව බදාගත්ත කාර්තික්

1102
01:39:38,302 --> 01:39:41,101
ඒ නිසයි ඔයා අකැමැතියි
කිව්වේ. මං ඔයාට ආචාර කරනවා

1103
01:39:41,177 --> 01:39:43,475
කසාදනේපස්සේ හමුවෙමු. එන්න යමු

1104
01:39:43,551 --> 01:39:44,598
ඒත් ඇයි...

1105
01:39:46,634 --> 01:39:50,719
මං හිතුවේ එයා ඔයාට ආදරය කලා කියලා.
ඒ අතර මං ශීලා එක්ක ඩේට් කලේ නෑ

1106
01:39:51,676 --> 01:39:54,304
මේ කුකුල්මස් කන්න. රසයි

1107
01:39:57,177 --> 01:39:58,303
ඇයි මෙහෙම හැසිරෙන්නේ?

1108
01:39:58,343 --> 01:40:00,687
මගනේඅහන්න තිබුනා. එතකොට
කිසිම අවුලක් වෙන්නෙ නෑ

1109
01:40:00,718 --> 01:40:01,719
ඇයි මං කියන්න ඕනි?

1110
01:40:02,093 --> 01:40:03,811
ඔයාගෙ ප්‍රශ්නය මොකද්ද?

1111
01:40:04,260 --> 01:40:06,513
මං ඔයාට අකැමැතියි. ඒකයි ප්‍රශ්නය

1112
01:40:09,426 --> 01:40:11,554
පලවෙනි දවසේ ඉදන් මං බලන් ඉන්නේ

1113
01:40:11,634 --> 01:40:13,557
ඔයා මගේ හැගීම් තේරුම්ගන්නෙ නෑ

1114
01:40:13,634 --> 01:40:17,343
මං කැමති නෑ කියලා කියලා
ඔයා මේ තරම් දුරට අරන් ආවා

1115
01:40:17,676 --> 01:40:20,350
මට අකැමැති හේතුවක් කියන්න

1116
01:40:22,260 --> 01:40:24,262
ආදරයට හේතුවක් නෑ. හැගීම් විතරයි

1117
01:40:24,343 --> 01:40:27,017
ඒත් කෙනකේට අකැමැති
වෙන්න හේතු තියෙන්න ඕනි

1118
01:40:27,093 --> 01:40:29,516
මට 100ක් තියෙනවා. ඒත් ඔයාට කියන්න ඕනි නෑ

1119
01:40:29,551 --> 01:40:32,100
මට කියන්න ඕනි නෑ, ඔයාවත් දන්නවා නම් හොදයි

1120
01:40:33,052 --> 01:40:36,511
මාව මේඩයකේ වගේ පේනවද?
නිකම් තර්ක කරන එකේ තේරුමක් නෑ

1121
01:40:37,052 --> 01:40:42,388
මගේ ජීවිතේ ලොකුම වැරැද්ද මගේ තාත්තාට
ඔයා ගැන නොකියපු එක. දැන්ම කියමු

1122
01:40:45,093 --> 01:40:46,766
මට ඇහුම්කන් දෙන්න

1123
01:40:52,760 --> 01:40:55,229
මං හිතන්නේ මේකයි නාට්‍යය..

1124
01:40:56,885 --> 01:40:59,604
තාත්තාගේ ෆේන් එක වැඩ
නෑ. එයා කොහදෙ ගියේ?

1125
01:40:59,676 --> 01:41:02,634
එයා යාලූවො එක්ක උඩ ඉන්නවා.
එයාට කරදර කරන්න එපා කිව්වා

1126
01:41:03,343 --> 01:41:05,345
මං කාර්තික්ට කැමති නෑ කියලා
අද තාත්තාට කියන්න වෙනවා

1127
01:41:19,093 --> 01:41:20,094
ඇති

1128
01:41:21,468 --> 01:41:25,393
අලියකේ උඩ යනවා

1129
01:41:44,926 --> 01:41:46,644
දමවේපියන් කොහදෙ?

1130
01:42:11,302 --> 01:42:16,183
එයා මගේ බෑනා. මගේ දුවව
කසාද බැදලා බලාගන්න යනවා

1131
01:42:16,260 --> 01:42:19,184
නන්දුට දෙන්න පුලූවන් හොදම තෑග්ග මෙයා

1132
01:42:21,509 --> 01:42:25,309
ඔයා වගේ ආදරණීය තාත්තකේට
දුවකේ වුන එකට නන්දු වාසනාවන්තයි

1133
01:42:25,718 --> 01:42:30,724
නන්දුගේ වාසනාව නෙවයි නන්දු වගේ
දුවකේ ලැබුනේ මගේ වාසනාවට

1134
01:42:32,343 --> 01:42:34,345
ඇත්ත. මං වාසනාවන්තයි

1135
01:42:35,302 --> 01:42:37,851
මේ ෆේස්බුක් කාලයේ එයා මගේ වචනයට ගරුකලා

1136
01:42:37,926 --> 01:42:42,682
මාව විශ්වාස කරලා මේ කසාදටෙ කැමතිවුනා

1137
01:42:42,760 --> 01:42:44,603
තාත්තා කෙනකේ තවත් මොනවද ඉල්ලන්න පුලූවන්?

1138
01:42:50,843 --> 01:42:52,265
කසාදෙ ගැන එයාලට කිව්වා

1139
01:42:52,343 --> 01:42:53,469
කොල්ලා හොදයි

1140
01:42:53,593 --> 01:42:57,803
ඔයාගෙ තාත්තා 2000න් කෙනකේ
තෝරගත්තා නම් ඔයාට ගැලපෙනවා

1141
01:42:58,968 --> 01:43:00,845
ඇයි ෆේන් එක ඕෆ් කලේ?

1142
01:43:00,885 --> 01:43:03,354
යාලූවො ආවා

1143
01:43:04,509 --> 01:43:05,556
හදිස්සියක්ද?

1144
01:43:06,885 --> 01:43:08,432
ඔයා එක්ක කතාකරන්න හිතුනා

1145
01:43:09,052 --> 01:43:10,019
කියන්න

1146
01:43:11,343 --> 01:43:12,344
මොකුත් නෑ

1147
01:43:17,885 --> 01:43:22,937
මේක අහන්න හරි වෙලාවද දන්නෙ නෑ. ඒත්
ඔයා 100%ක් කාර්තික් ගැන සතුටින්ද?

1148
01:43:23,760 --> 01:43:26,559
ඔයා හැමවෙලේම කියනවා දෙන්නටම
එකම විදිහට හිත් තියෙන්නේ කියලා

1149
01:43:26,676 --> 01:43:29,976
කාර්තික් හොදයි කියලා
හිතුවා නම් එයත් එහෙම හිතයි

1150
01:43:30,052 --> 01:43:32,805
ඔයාගෙ දුවගනේඅහන්න ඕනිවුනානේ

1151
01:43:35,426 --> 01:43:36,518
සෝඩාද වතුරද?

1152
01:43:36,718 --> 01:43:40,894
මෙහෙම කොහොමද බොන්න පුලූවන්?

1153
01:43:42,509 --> 01:43:45,979
මං නන්දුට හුගක් කැමතියි. එයා සතුටින් ඉන්න ඕනි

1154
01:43:46,052 --> 01:43:47,645
එයා සතුටින් ඉදියි. මොකද වුනේ?

1155
01:43:47,968 --> 01:43:49,595
ඇයි එයා මට අකැමැති?

1156
01:43:49,718 --> 01:43:51,436
මොනවද කියන්නේ?

1157
01:43:52,926 --> 01:43:56,885
නන්දු කිව්වා එයාගෙ තාත්තාට
කියනවාලූ මට අකැමැතියි කියලා

1158
01:43:56,968 --> 01:43:57,810
මොනවද?

1159
01:43:57,885 --> 01:43:59,228
මේ වදේදි කියලා ඇති

1160
01:44:00,551 --> 01:44:02,394
නන්දුගේ තාත්තා

1161
01:44:07,260 --> 01:44:08,853
ඔයා නිදහස් නම් කතාකරන්න ඕනි කිව්වා

1162
01:44:08,926 --> 01:44:09,552
කියන්න

1163
01:44:09,634 --> 01:44:11,352
නන්දු දැනුයි ඔයා ගැන කිව්වේ

1164
01:44:14,343 --> 01:44:15,560
අහගෙනද ඉන්නේ?

1165
01:44:15,634 --> 01:44:16,635
අහන් ඉන්නේ

1166
01:44:19,384 --> 01:44:21,762
නන්දු කියනවා ඔයා හොදයි කියලා

1167
01:44:22,676 --> 01:44:25,225
ඔයාට කියන්න හිතුන නිසා කතාකලා

1168
01:44:31,302 --> 01:44:32,895
නන්දු තාත්තාට මොකුත් කියලා නෑ

1169
01:44:37,302 --> 01:44:40,260
ඔයා සතුටින් නම් මමත් සතුටින්

1170
01:44:52,343 --> 01:44:53,560
ඇයි එයා ගන්නෙ නැත්තේ?

1171
01:45:05,593 --> 01:45:08,426
උදේ මොන සුභ රාත්‍රියක්ද?

1172
01:45:08,509 --> 01:45:09,305
කාර්තික්ගෙන්

1173
01:45:09,343 --> 01:45:12,597
එයා ඊයෙ රෑ කතාකරලා ඔයාට කියන්න කිව්වා

1174
01:45:15,676 --> 01:45:16,973
මං කරදර කලා සමාවෙන්න

1175
01:45:17,010 --> 01:45:18,478
එහෙම දෙයක් නෑ

1176
01:45:18,509 --> 01:45:20,637
නන්දු ගන්නෙ නෑ

1177
01:45:20,676 --> 01:45:22,599
නිදාගෙන ඇති. මං එයාට දෙන්නද?

1178
01:45:22,634 --> 01:45:26,684
කමක් නෑ. මං සුභ රාත්‍රියක් කිව්වා කියන්න

1179
01:45:27,968 --> 01:45:31,427
එයාට දැන් කරදර කරන්න එපා. උදේට කියන්න

1180
01:45:35,843 --> 01:45:37,595
එයා ඔයා ගැන කොච්චර හිතනවද?

1181
01:45:47,384 --> 01:45:52,470
උදේ ඉදන් කාර්තික් කතාකරලා
ඔයාට කියන්න කිව්වා

1182
01:45:55,718 --> 01:45:56,765
එකසැරයක් ඔයාව හමුවෙන්න ඕනි

1183
01:45:58,676 --> 01:45:59,677
කොහදෙ?

1184
01:46:06,010 --> 01:46:08,889
ඇයි මං ඔයාට ගැලපෙනවා කියලා හිතුවේ?

1185
01:46:09,843 --> 01:46:11,516
මං ලෝසියනේවැරදි කරන්නෙ නෑ

1186
01:46:12,135 --> 01:46:14,888
ඔයා මොන වගේ කෙනකේද? කෙල්ලෙක් ඔයාට වෛර

1187
01:46:15,093 --> 01:46:17,391
කරද්දි ඔයාට කොහොමද ආදරය කරන්න පුලූවන්?

1188
01:46:18,634 --> 01:46:23,561
ඔයාට මගේ ආදරය තේරෙන්නෙ
නෑ. මේ ආත්මයත් ඒකට මදි

1189
01:46:24,010 --> 01:46:28,561
ඔයාට විශ්වාසය වැඩියි. ජීවිතය
ගැන කිසිම තැකිමක් නෑ

1190
01:46:29,551 --> 01:46:32,680
දැන් තියන ආදරයට වඩා බරපතල මොනවද?

1191
01:46:32,926 --> 01:46:34,473
ඔයාගෙ මේඩ කතා මට එපා

1192
01:46:34,593 --> 01:46:39,144
ඒත් ඔයාගෙ ආදරය තේරුම්ගන්න
මේ ආත්මය මදි කිව්වා

1193
01:46:39,885 --> 01:46:44,937
ඒක ඕනි නෑ. අදම තීරණය කරමු.
හවස 6 වෙනකම් ඔයා එක්ක ඉන්නම්

1194
01:46:46,760 --> 01:46:49,513
මේක හොදයි. ඒත් කොන්දේසියක්

1195
01:46:49,926 --> 01:46:54,181
ඔයාගෙ තාත්තා තෝරගත්ත කෙනකේ විදිහට
මට සලකන්න ඕනි. අනිත් අය වගේ නෙවයි

1196
01:47:02,468 --> 01:47:06,553
මං බයික් එකේ එන්නෙ නෑ. වාහනයක එන්නතේ නෑ

1197
01:47:09,468 --> 01:47:11,516
ඔයා කියන විදිහක්

1198
01:47:17,093 --> 01:47:18,185
ඩලෙිවරි වාට්ටුව කොහදෙ?

1199
01:47:18,260 --> 01:47:19,261
පලවෙනි මහලේ

1200
01:47:24,968 --> 01:47:27,062
ඇයි මාව මෙහෙ එක්කන් ආවේ? ඉන්න

1201
01:47:29,052 --> 01:47:30,520
කියන්නම්

1202
01:47:32,843 --> 01:47:34,595
කොහොමද එයාට?

1203
01:47:34,634 --> 01:47:36,056
පිරිමි දරුවකේ

1204
01:48:09,177 --> 01:48:14,934
ඔයා වෙනුවනේමට තියන ආදරය පිවිතුරුයි.
කොහොම කියන්නද තේරුනේ නෑ

1205
01:48:14,968 --> 01:48:17,062
ඉතින් මෙහෙ එක්කන් ඇවිත් පෙන්නුවා

1206
01:48:19,260 --> 01:48:26,519
මට ජීවිතයක් දෙන්න වුනොත් ඔයා එක්කයි
නැත්තම් මගේ ආදරයට තේරුමක් නෑ

1207
01:48:49,135 --> 01:48:51,638
මේ මොනවද? දැන් මට දැනෙන්න ඕනිද?

1208
01:48:51,718 --> 01:48:55,973
වෙන කෙල්ලෙක් නම් ඔයාට අහුවෙලා
ඇති. ඒත් මං ඒ තරම් දුර්වල නෑ

1209
01:49:20,634 --> 01:49:23,262
ඇයි පිස්සු වැඩ කරන්නේ?

1210
01:49:24,302 --> 01:49:25,224
ඔයා කාත් එක්කද කතාකරන්නේ?

1211
01:49:25,260 --> 01:49:26,261
ඔයා එක්ක

1212
01:49:27,135 --> 01:49:32,596
මං මොනවද කලේ? ඔයා කිව්වා රෝද 2ත්
බෑ 4ත් බෑ කියලා . ඒකයි රෝද6

1213
01:49:33,676 --> 01:49:34,677
දැන් හරිද?

1214
01:49:49,093 --> 01:49:54,350
මේ නන්දනා. මෙයා ඔයාට අහුවෙන්නෙ නෑ

1215
01:50:01,093 --> 01:50:02,265
අයින්වෙන්න

1216
01:50:12,968 --> 01:50:14,345
ඔයා මාත් එක්ක එන්න ඕනි නෑ

1217
01:50:14,384 --> 01:50:14,976
මොකද වුනේ?

1218
01:50:15,093 --> 01:50:16,390
මෙහෙමද ප්‍රසිද්ධියේ හැසිරෙන්නේ?

1219
01:50:16,801 --> 01:50:17,802
මං මොනවද කලේ?

1220
01:50:19,218 --> 01:50:22,313
මේ තරහ, වෛරය, හැමදේම ආදරයක් වයි

1221
01:50:22,384 --> 01:50:23,385
නවතින්න

1222
01:50:25,260 --> 01:50:26,261
මොකද වුනේ?

1223
01:50:26,843 --> 01:50:29,972
මාත් එක්ක හිටපු දවස කොහොමද
දැනෙන්නේ? මගේ සැනසිම නැතිවුනා

1224
01:50:33,177 --> 01:50:36,636
අපි කෝවිලට යමුද? ඔයාගෙ
හිතට සැනසිමක් ලැබයි

1225
01:50:37,343 --> 01:50:39,266
අන්තිමට හොද දෙයක් කිව්ව

1226
01:50:39,302 --> 01:50:40,303
අපි යමු

1227
01:50:43,384 --> 01:50:45,011
සැමියා එක්ක කෝවිලට එද්දි

1228
01:50:45,135 --> 01:50:47,888
කොණ්ඩෙ මල් ටිකක් තියෙන්න
ඕනි. එතකොට තවත් ලස්සනයි

1229
01:50:47,968 --> 01:50:48,969
කව්ද මගේ සැමියා?

1230
01:50:53,426 --> 01:50:55,849
ඔයා නියමයි

1231
01:51:15,010 --> 01:51:16,011
දෙවියො ඒ පැත්තේ

1232
01:51:25,718 --> 01:51:26,810
එයාට මුලින්ම දෙන්න

1233
01:51:28,885 --> 01:51:29,886
මේ වතුර ගන්න

1234
01:51:33,968 --> 01:51:35,470
කෝවිලේ හරියට හැසිරෙන්න බැරිද?

1235
01:51:36,885 --> 01:51:40,765
මං ඔයා එක්ක ඉද්දි මං වගේ
ඉන්නයි කැමතියි. මට රගපාන්න බෑ

1236
01:51:41,302 --> 01:51:42,303
දොඩවන්න එපා

1237
01:51:42,468 --> 01:51:44,687
ඔයාගෙ වෙලාව ඉවරයි. මං යනවා

1238
01:51:44,718 --> 01:51:47,187
මං දෙයක් කියන්න ඕනි

1239
01:51:47,218 --> 01:51:48,219
මොනවද?

1240
01:51:56,384 --> 01:52:01,094
මෙහෙ කාසියක් විසික්කරලා දෙයක්
ප්‍රාර්ථනා කලොත් ඒක හැබෑ වෙනවාලූ

1241
01:52:01,885 --> 01:52:04,718
මේවා විශ්වාස කරනවද නැද්ද
කියන එක නෙවයි කාරනේ

1242
01:52:06,384 --> 01:52:08,887
මේ පැය 6 ඇතුලේ මං ඔයා එක්ක ගෙවපු මොහොත

1243
01:52:09,010 --> 01:52:11,889
මං ලොකු ජයක් ලැබුවා වගේ තිබුනා

1244
01:52:14,052 --> 01:52:18,853
ජීවිත කාලමෙ ඒක තියෙන්න
ඕනි කියලා මං ආසාකරනවා

1245
01:52:26,760 --> 01:52:30,060
මමත් ආසා කරනවා. ඔයාගෙ
ආසාවන් ඉටුවෙන්න එපා කියලා

1246
01:53:00,260 --> 01:53:03,218
ආයෙ මාව හමුවෙන්න උත්සහ කලොත්

1247
01:53:20,801 --> 01:53:23,099
මෙහමයි මෙයාට වුනේ

1248
01:53:24,135 --> 01:53:25,808
මට විරුද්ධවුනොත් ඔයාටත් මේවයි වෙන්නේ

1249
01:53:26,885 --> 01:53:27,886
නේද?

1250
01:53:38,634 --> 01:53:41,183
ඔයාගෙ බැල්මනේඅපි බයවයි කියලා හිතන්න එපා

1251
01:53:50,634 --> 01:53:51,601
සිගරට් දෙන්න

1252
01:53:54,177 --> 01:53:58,136
මගේ අංකල් ඔයාව අදුනගනියිද?
එයා කවදාවත් මාව දැකලා නෑ

1253
01:53:58,384 --> 01:53:59,556
දැන් ඔයා...

1254
01:54:04,384 --> 01:54:04,930
මේක ගන්න

1255
01:54:05,010 --> 01:54:07,354
ට්‍රැෆික් පොලිසියනේනැති නිසා
සිග්නල් එකනේපැනලා යනවද?

1256
01:54:07,384 --> 01:54:08,977
මොකද්ද ප්‍රශ්නය?

1257
01:54:09,509 --> 01:54:10,510
කියන්න

1258
01:54:16,010 --> 01:54:17,136
නියමයි

1259
01:54:18,343 --> 01:54:19,344
ඔයාට කිව්වා වගේ කරන්න

1260
01:54:20,509 --> 01:54:22,182
කිව්වා වගේම කරන්න

1261
01:54:22,551 --> 01:54:24,224
එයා මොනවද කිව්වේ ඔයා මොනවද කරන්නේ?

1262
01:54:27,634 --> 01:54:28,851
ඇයි එයා එස්.අයි.ට ගැහුවේ?

1263
01:54:28,885 --> 01:54:30,353
මගේ දතක් නැතිවුනා

1264
01:54:31,468 --> 01:54:32,390
ඇයි මං ළගට දුවන් එන්නේ?

1265
01:54:32,384 --> 01:54:34,352
මොනවද මං දිහා බලන්නේ? අල්ලන්න

1266
01:54:34,718 --> 01:54:35,719
අල්ලගන්න

1267
01:54:36,885 --> 01:54:38,432
එස්.අයි.ට මොකුත් කියන්න එපා

1268
01:54:38,509 --> 01:54:39,510
ඔයා ගැන දිව්රනවා

1269
01:54:39,551 --> 01:54:42,555
ඔයා හිතුවා වගේම වුනා. ඔයා කව්ද?

1270
01:54:49,676 --> 01:54:52,179
එයා කව්ද? දන්නෙ නෑ

1271
01:54:53,468 --> 01:54:55,516
ඔයාගෙ නම මොකද්ද?

1272
01:54:56,260 --> 01:54:59,560
ඔයාගෙ නම එයා දන්නවා. එයා
කව්ද කියලා ඔයා දන්නෙ නෑ

1273
01:55:00,093 --> 01:55:01,094
මං විශ්වාස කරන්න ඕනිද?

1274
01:55:08,676 --> 01:55:10,269
දැන් කියන්න

1275
01:55:14,302 --> 01:55:16,384
මං දන්නෙ නෑ එයා කව්ද කියලා

1276
01:55:16,426 --> 01:55:18,053
එයා ඇත්තටම කව්ද කියලා දන්නෙ නැත්තම්

1277
01:55:18,135 --> 01:55:22,185
ඇයි දුර ඉදන් අත වැනුවේ?

1278
01:55:22,260 --> 01:55:26,595
එයා මාව දන්නාව කියලා හිතාගෙන මට අත වැනුවා

1279
01:55:26,718 --> 01:55:28,095
මමත් එහෙම හිතන් අත වැනුවා

1280
01:55:30,052 --> 01:55:33,261
දුර ඉදන් අත වැනුවා. ළගට ආවාම මොනවද කිව්වේ?

1281
01:55:33,718 --> 01:55:36,187
එස්.අයි. ඇහුවාම මොකුත් කියන්න එපා කිව්වා

1282
01:55:36,926 --> 01:55:39,930
ඔයා කියන දේ කාටවත් කියන්නෙ නෑත කියන්න

1283
01:55:40,302 --> 01:55:43,101
මමත් හොදින් කියන්නේ එස්.අයි. අහන
දේවල්වලට මොකුත් කියන්න එපා කිව්වා

1284
01:55:44,760 --> 01:55:47,434
මං ඔයාට හුගක් කැමතියි. මං වෙනුවනේකියන්න

1285
01:55:47,760 --> 01:55:50,513
මමත් කැමතියි. එස්.අයි. අහන
දේවල්වලට මොකුත් කියන්න එපා කිව්වා

1286
01:55:52,218 --> 01:55:55,097
අම්මා ගැන දිව්රනවා. ඔයා මට ඇත්ත කියන්න ඕනි

1287
01:55:55,302 --> 01:55:58,385
මමත් ඔයාගෙ අම්මා ගැන දිව්රනවා. එස්.අයි.
අහන දේවල්වලට මොකුත් කියන්න එපා කිව්වා

1288
01:56:01,093 --> 01:56:03,687
ඇයි දැන් පොලූව?

1289
01:56:03,760 --> 01:56:04,886
ඔයා එස්.අයි.ට කියන්නෙ නැද්ද?

1290
01:56:05,135 --> 01:56:05,476
මොනවද?

1291
01:56:05,509 --> 01:56:06,761
සෙල්ලම් කරනවද?

1292
01:56:09,010 --> 01:56:10,978
එස්.අයි. අහන කිසිම දේකට
මොකුත් කියන්න එපා කිව්වා

1293
01:56:11,760 --> 01:56:14,559
ඔයා මිනිහකේද සතකේද? මෙහෙම ගහන්නේ?

1294
01:56:14,634 --> 01:56:15,726
තේරෙන්නෙ නැද්ද?

1295
01:56:15,801 --> 01:56:17,144
ඔයාට තරහගිහින්

1296
01:56:17,218 --> 01:56:19,971
ඇයි තරහගන්නේ? ඔයා මට හොදට ගහනවා.

1297
01:56:21,634 --> 01:56:25,559
එයා මගේ කන්වල එස්.අයි. ඇහුවාට
මොකුත් කියන්න එපා කියලා ගියා

1298
01:56:28,302 --> 01:56:29,019
මාව විශ්වාස කරන්න

1299
01:56:29,218 --> 01:56:30,515
අතාරින්න. දැන් ඔයාව අතාරින්න ඕනිද?

1300
01:56:31,135 --> 01:56:32,352
මෙයාගෙ ඇදුම් දෙන්න

1301
01:56:36,135 --> 01:56:37,387
මොකද්ද සද්දේ?

1302
01:56:38,343 --> 01:56:39,640
ෆේන් එක

1303
01:56:40,135 --> 01:56:41,136
කව්ද කතාකරන්නේ?

1304
01:56:41,177 --> 01:56:42,724
නොදන්නා අංකයක්

1305
01:56:42,801 --> 01:56:44,519
අරගෙන ස්පිකර් දාන්න

1306
01:56:44,551 --> 01:56:46,019
කතාකරන්න

1307
01:56:46,676 --> 01:56:47,518
කව්ද?

1308
01:56:47,593 --> 01:56:49,015
එස්.අයි. ඔයාව අතෑරියද?

1309
01:56:50,052 --> 01:56:51,053
අතාරින්න යනවා

1310
01:56:51,384 --> 01:56:52,601
ගැහුවද?

1311
01:56:53,010 --> 01:56:54,683
ලොකුවට නෑ. ඒත් ටිකක් ගැහුවා

1312
01:56:55,010 --> 01:56:57,684
එස්.අයි.ට මොකුත් කිව්වේ නෑ කියලා
හිතනවා. ඔයා මොනවද කිව්වේ?

1313
01:56:57,676 --> 01:57:03,683
මගේ අම්මා ගැන දිව්රනවා, අපි පුරුදු තැනදි ඒ
එස්.අයි.ව මරමු. ඉක්මනට එන්න සැලසුම් කරමු

1314
01:57:03,760 --> 01:57:04,761
ඉන්න

1315
01:57:06,177 --> 01:57:09,727
එහෙනම් ඔයාලා මාව මරන්න සැලසුම්
කරලා තියෙනවා. මෙයාගෙ රදෙි ගලවන්න

1316
01:57:09,801 --> 01:57:10,802
එයා කව්ද කියලා මං දන්නෙ නෑ

1317
01:57:10,843 --> 01:57:13,517
එයා මාව ඕනිම කියලා අහුකලා. එයාගෙ
ෆේන් එකත් ගන්න.

1318
01:57:13,593 --> 01:57:14,515
මං ඔයාව විශ්වාස කරන්න ඕනිද?

1319
01:57:14,593 --> 01:57:18,473
විශ්වාස කරන්න ඕනි නම් එයා කව්ද එයා
මොනවද කිව්වේ කියලා දැනගන්න ඕනි

1320
01:57:18,509 --> 01:57:22,059
එතකම් මෙයාගනේමේ ස්ටේෂමේ හැම වැඩක්ම කගන්න

1321
01:57:22,177 --> 01:57:26,182
මාව විශ්වාස කරන්න. මං ඩුබයිවලින්
ආවේ. ඒ ශේක්ලා ඔයාට වඩා හොදයි

1322
01:57:26,885 --> 01:57:28,137
ඇයි මාව මෙහෙ එක්කන් අවේ?

1323
01:57:28,218 --> 01:57:30,220
මගේ පොත මං මෙතනදි දුන්නා

1324
01:57:30,634 --> 01:57:31,806
අද මට එයාලා එන්න කිව්වා

1325
01:57:33,343 --> 01:57:37,473
ගිය සතියේ මං පොතක් දුන්නා කියනවා.
කෙනකේ මට මෙහෙ එන්න කිව්වා

1326
01:57:40,634 --> 01:57:42,102
බැලූවා ඇති එන්න

1327
01:57:42,177 --> 01:57:43,554
ඇයි මේ කෙල්ලො රිසෙප්ෂන් එකේ ඉන්නේ?

1328
01:57:43,634 --> 01:57:45,307
ඔයාලා වගේ අය ආයෙ ආයෙ එන නිසා

1329
01:57:46,218 --> 01:57:49,222
එයාලා මගේ පොතට කැමතිවයි කියලා හිතනවද?

1330
01:57:50,052 --> 01:57:51,053
එයාලා කතාකරනවා

1331
01:57:54,760 --> 01:57:56,137
ඔයා මොනවද ලිව්වේ?

1332
01:57:59,885 --> 01:58:02,843
මං ගැන හුගක් දේවල්. මගේ අත්දැකිම්

1333
01:58:05,302 --> 01:58:06,599
මං කියවේවා. අපූරුයි

1334
01:58:06,676 --> 01:58:09,680
අවසන් කොටස හොදට සම්බන්ධවෙලා
තිබුනා. එයාලා හමුවෙන විදිහ

1335
01:58:11,801 --> 01:58:13,144
දැන් විදිහට හිතුවේ නෑ

1336
01:58:13,218 --> 01:58:17,598
අපිට ලොකු තැනකට අරන් යන්න පුලූවන්

1337
01:58:19,218 --> 01:58:20,219
පිටපතක් එවන්නද?

1338
01:58:22,260 --> 01:58:24,479
මොනවා ගැනද? තේරුනා

1339
01:58:25,634 --> 01:58:27,807
අනිත් පිටපත් වගේ නෙවයි

1340
01:58:28,093 --> 01:58:31,848
මං ඔයාට පාට 2 පිටපතක්
එවන්නම්. ඔයා වෙනුවනේවිතරක්

1341
01:58:32,384 --> 01:58:34,603
මං හලෙිදැක්විම ගැන අහනවා

1342
01:58:34,634 --> 01:58:35,635
නවත්තන්න

1343
01:58:35,801 --> 01:58:40,102
මේ මාකට් එකේදි පොතක් ලියන එකත් ලොකු දෙයක්

1344
01:58:42,509 --> 01:58:45,308
මං සල්ලි අහන්නේ මට කන්න
බොන්න මදිකමට නෙවයි

1345
01:58:45,384 --> 01:58:47,352
මගේ ලිවිමේ වටිනාකම ගැන දැනගන්න

1346
01:58:48,509 --> 01:58:49,806
මං තවම සංකීර්ණ වෙලා නෑ

1347
01:58:50,968 --> 01:58:52,220
ඒත් මං සංකීර්ණයි

1348
01:58:52,676 --> 01:58:53,768
මං ඔයා දිහා බලද්දි

1349
01:58:53,885 --> 01:58:56,718
දැන්විමක් නැති ක්‍රිකට් තරගයක් වගේ සාමකාමියි

1350
01:58:56,801 --> 01:58:59,145
ඔයා අනාගතයේදි ලොකු තැනකට එයි
කියන පොඩි බලාපොරොත්තුවෙන්

1351
01:58:59,926 --> 01:59:00,927
එකදෙයක් කරමු

1352
01:59:01,801 --> 01:59:08,434
ඔයාට ලක්ෂ 25ක් දුන්නා නම් ඊලග
පොත පලකරමු. ඔයා මේකට කැමතියි

1353
01:59:09,551 --> 01:59:13,260
අත්සන් කරන්න.

1354
01:59:25,676 --> 01:59:28,805
මේ මොනවද? අත්සන් කරන්න කලින් කියවේවේවත් නෑ

1355
01:59:28,885 --> 01:59:31,308
මං 50ක් ගෙවන්න හිතුවා

1356
01:59:32,468 --> 01:59:34,470
මං ලියකිවිලි විශ්වාස කරන්නෙ
නෑ. මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා

1357
01:59:41,384 --> 01:59:43,386
මේ 25 වෙනුවෙන්ද මචේචර මහන්සිවෙලා ලිව්වේ?

1358
01:59:43,509 --> 01:59:45,932
ඔයාගෙ තාත්තාගනේඅහලා තිබුනා
නම් එයා 50ක් දීලා ඇති

1359
01:59:46,010 --> 01:59:49,344
මචේචර කාලයක් මගේ වියදමට මං සල්ලි ඉල්ලගත්තා

1360
01:59:49,468 --> 01:59:53,177
මේ මගේ පලවෙනි පඩිය. නන්දුට
හොද තෑග්ගක් අරන් දෙන්න ඕනි

1361
01:59:54,593 --> 01:59:55,685
ඔයා මොනවද ගන්නේ?

1362
02:00:13,384 --> 02:00:14,806
මං හිතන්නේ ඔයා සුභ රාත්‍රියක්
කියන්න ඇවිත් ඉන්නවා

1363
02:00:15,218 --> 02:00:15,719
නෑ

1364
02:00:15,801 --> 02:00:17,803
නන්දුට පොඩි තෑග්ගක් ගෙනාවා

1365
02:00:17,885 --> 02:00:19,353
එයා ආයතේ පටන්ගත්තා

1366
02:00:20,801 --> 02:00:21,552
පටෝටියේ මොනවද තියෙන්නේ?

1367
02:00:21,634 --> 02:00:23,978
කියන්න බෑ. එන්න පෙන්නන්නම්

1368
02:00:24,052 --> 02:00:28,262
අපි මලූවට යමුද? නන්දුත් එන්න ඕනි

1369
02:00:28,718 --> 02:00:31,551
එන්න යමු

1370
02:00:33,968 --> 02:00:37,313
මෙයා හරිම මිත්‍රශීලියි. මොනවද මේ තෑග්ග?

1371
02:00:37,384 --> 02:00:38,510
විනාඩියක් ඉන්න

1372
02:00:53,468 --> 02:00:58,304
විශ්වයේ හුගක් තාරකා හා ග්‍රහලෝක
තියෙනවා. සමහර ඒවට විතරයි නම් තියෙන්නේ

1373
02:00:58,634 --> 02:01:02,935
මං අන්තර්ජාතික තාරකා ඒජන්සියට
කතාකරලා තරුවකට නමක් තිබ්බා

1374
02:01:03,010 --> 02:01:03,886
එහෙමද?

1375
02:01:03,926 --> 02:01:04,722
මොන තරුවද?

1376
02:01:04,760 --> 02:01:05,807
ඒත් අපි කොහොමද මේ තරම්

1377
02:01:06,760 --> 02:01:07,761
මං කියන්නම්
සංවර්ධනය වෙන ඉන්දියාවක් ඇතිවෙනවා

1378
02:01:07,760 --> 02:01:08,682
සංවර්ධනය වෙන ඉන්දියාවක් ඇතිවෙනවා

1379
02:01:12,968 --> 02:01:14,390
ඒ තරුව බලන්න

1380
02:01:17,426 --> 02:01:22,307
කලූවර වෙන්න කලින් ලෝකෙ මොන කොනකින්
බැලූවත් ඒ තරුවයි මුලින්ම පේන්නේ

1381
02:01:26,384 --> 02:01:28,386
දැන් ඉදන් ඒ තරුවේ නම නන්දනා

1382
02:01:38,468 --> 02:01:42,063
ඒ තරුවට නන්දනා කියන නම දැම්මා කියලා
තාරකා ඒජන්සියනේදුන්න සහතිකය

1383
02:01:44,135 --> 02:01:46,308
සදහටම ඒ තරුව නන්දනා වයි

1384
02:01:51,384 --> 02:01:52,385
අපි හරිම සතුටින්

1385
02:01:52,676 --> 02:01:53,928
පින්තූර ටිකක් ගන්න

1386
02:01:55,885 --> 02:01:57,387
මෙයාගෙ කපටිකම්වලට අඩුවක් නෑ

1387
02:01:59,302 --> 02:02:00,975
මුලූ පවුලම අල්ලගන්න හදනවා

1388
02:02:02,343 --> 02:02:05,313
මං පහලට යනවා. කාටහරි මොනවහරි ඕනිද?

1389
02:02:05,384 --> 02:02:06,101
විනාඩියක් ඉන්න

1390
02:02:06,302 --> 02:02:07,804
මමත් එකසැරයක් බලන්නම්

1391
02:02:08,093 --> 02:02:09,515
හරිම හොදයි

1392
02:02:15,676 --> 02:02:17,019
මගේ තෑග්ග කොහොමද කිව්වේ නැහැනේ

1393
02:02:18,676 --> 02:02:23,933
මේකෙ කැමතිවෙන්න මොනවද තියෙන්නේ? දවල්ට
පේන්නෙ නෑ. වැහි දවස්වලට පේන්නෙ නෑ

1394
02:02:24,010 --> 02:02:26,934
අල්ලන්න බෑ. අරන් යන්න බෑ

1395
02:02:27,509 --> 02:02:31,013
ඒත් සදහටම තියෙනවා. අපි මේ ලෝකනේගියත

1396
02:02:31,426 --> 02:02:34,100
කෙනකේ මැරුනට පස්සේ හදන පිලිම වගේ

1397
02:02:34,177 --> 02:02:36,020
මං මෙහමයි ආදරය කරන්න දන්නේ නන්දු

1398
02:02:37,843 --> 02:02:39,390
ඔයාගෙ තරු සහතිකය බලන්න

1399
02:02:39,468 --> 02:02:40,469
දැක්කද?

1400
02:02:55,135 --> 02:03:00,471
අපි දවස් 2කින් කසාද බදිනවා. ඔයාව දැක්ක
පලවෙනි දවසෝම මං ආදරය කරන්න පටන්ගත්තා

1401
02:03:00,968 --> 02:03:02,936
ඔයාව මං හොදට බලාගන්නම්

1402
02:03:06,426 --> 02:03:07,848
ඒවා නිකම් කසල

1403
02:03:12,801 --> 02:03:14,553
පිස්සුද?

1404
02:03:15,426 --> 02:03:17,394
ආදරය කියන්නේ මොනවද දන්නවද?

1405
02:03:18,384 --> 02:03:22,434
ආදරය කරන්න දන්නවද? ඔයා ඒකට සුදුසු නෑ

1406
02:03:23,093 --> 02:03:25,016
මට නම් ඔයා කොතනකහරි ඉන්නවා

1407
02:03:25,052 --> 02:03:27,885
මං ඔයාට ආදරය කරන නිසා ඔයාගෙ
වෛරය ගැන හිතන්නෙ නෑ

1408
02:03:27,968 --> 02:03:29,390
ඒකයි මේක මචේචර දුර ආවේ

1409
02:03:31,760 --> 02:03:33,728
ඔයා කැමති නැත්තම් ඇයි
දමවේපියන්ට කියන්නෙ නැත්තේ?

1410
02:03:35,634 --> 02:03:37,102
මට තාත්තාට කියන්න බෑ

1411
02:03:48,801 --> 02:03:51,099
දැන් අපේ අතේ මොකුත් නෑ

1412
02:03:53,968 --> 02:03:56,221
ඔයා මොනවා කිව්වත් මං ඔයාට ආදරය කරනවා

1413
02:03:58,509 --> 02:04:01,683
විවාහ දවසේ හමුවෙමු

1414
02:04:20,135 --> 02:04:22,058
ඔයා මේ කාර්තික්ට කැමති නෑ නේද?

1415
02:04:23,760 --> 02:04:25,762
එයාට කැමතිවෙන්න එයා මොනවද කරන්න ඕනි?

1416
02:04:38,177 --> 02:04:39,599
එයා මෙහෙ මොනවද කරන්නේ?

1417
02:04:40,093 --> 02:04:43,063
මෙයා එක්ක පරණ ගනුදෙනුවක්
පියවන්න තියෙනවා. යමු

1418
02:04:43,551 --> 02:04:45,178
හරි වෙලාවට අල්ලගත්තා

1419
02:04:47,885 --> 02:04:48,932
මෙහෙ මොනවද කරන්නේ?

1420
02:04:58,885 --> 02:05:00,887
මං වෙන ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ. යන්න

1421
02:05:01,010 --> 02:05:03,843
මෙයා පැනගන්න හදනවා

1422
02:05:13,135 --> 02:05:16,014
මං කියනවානේ? යන්න

1423
02:05:22,093 --> 02:05:25,188
මෙයාගෙ ෆේන් එකේ තියන
කෙල්ලගේ පින්තූරය නියමයි

1424
02:05:30,052 --> 02:05:31,520
කෙල්ල නම් නියමයි

1425
02:05:47,343 --> 02:05:48,595
මෙයාව මරන්න

1426
02:06:46,843 --> 02:06:48,311
විනාඩියක් ඉන්න

1427
02:06:48,384 --> 02:06:49,260
කොහොමද? හොදයි

1428
02:06:49,302 --> 02:06:50,303
වාඩිවෙන්න

1429
02:06:51,260 --> 02:06:52,307
මොකද? එයාලා ආවා

1430
02:06:52,384 --> 02:06:53,385
ඇතුලට එනවද?

1431
02:06:54,093 --> 02:06:55,140
වාඩිවෙන්න

1432
02:06:55,218 --> 02:06:56,219
මේ බලන්න

1433
02:06:57,010 --> 02:06:58,557
මේක හොදයි

1434
02:06:58,634 --> 02:07:02,639
මේ පාර හොදයි. මේක ගෞරි
පූජාවට හොදයි. තියාගන්න

1435
02:07:04,218 --> 02:07:05,765
මේ සාරියත් ලස්සනයි

1436
02:07:08,260 --> 02:07:09,637
මේක ගැලපෙනවා

1437
02:07:11,843 --> 02:07:13,095
පාට ගැලපිම හොදයි

1438
02:07:17,968 --> 02:07:22,895
ඒ පැත්ත බලන්න. වාඩිවෙන්න

1439
02:07:33,052 --> 02:07:34,645
ඒ කෙල්ලත් මෙයාට කැමතිවුනොත් හොදයි

1440
02:07:35,885 --> 02:07:36,886
මටත් එහෙම හිතුනා

1441
02:07:56,968 --> 02:07:59,346
ශ්‍යාමලා ඇවිත් ඉන්නවා

1442
02:07:59,926 --> 02:08:00,222
ගන්න

1443
02:08:00,885 --> 02:08:02,011
ලස්සනයි

1444
02:08:02,093 --> 02:08:03,140
මුලින්ම ආශිර්වාද කරන්න

1445
02:08:03,177 --> 02:08:04,349
මගේ ෆේන් එක කෑලිවලට කැඩුනා

1446
02:08:47,801 --> 02:08:49,519
ඒක කෑලිවලට කැඩෙන්න පුලූවන්

1447
02:08:52,426 --> 02:08:53,723
මේක රසයි. කිලෝ 100ක් හදන්න

1448
02:09:30,384 --> 02:09:33,103
ඇයි පොලිසියනේඇවිත් ඉන්නේ?
මොනවද වෙන්නේ? මමත් දන්නෙ නෑ

1449
02:09:40,302 --> 02:09:42,976
මොකද වුනේ? පොලිසියෙන්
ඇයි ඇවිත් ඉන්නේ බලනවා

1450
02:09:43,052 --> 02:09:45,475
කාරණේ මිනීමැරුමක් සම්බන්ධව

1451
02:09:49,926 --> 02:09:52,429
කව්දේ ඔයාට වැරදි තොරතුරක් දීලා

1452
02:09:54,343 --> 02:09:55,811
ඕනි නම් මං කතාකරන්නම්

1453
02:09:56,885 --> 02:09:59,434
ඊයෙ රෑ බීලා ඔයාගෙ පුතා කෙනකේට ගහලා තියෙනවා

1454
02:09:59,551 --> 02:10:02,509
නම ජේජේ. අද උදේ එයා රෝහලේදි මැරුනා

1455
02:10:03,384 --> 02:10:04,385
මැරුනාද?

1456
02:10:04,468 --> 02:10:08,803
මැරෙන්න කලින් ඔයයි වගකියන්න
ඕනි කියලා ලියලා දීලා තියෙනවා

1457
02:10:10,302 --> 02:10:11,394
මිනීමැරුමක්...

1458
02:10:11,468 --> 02:10:12,469
ඔයා කොහොමද කෙනකේ මරන්න පුලූවන්...ත

1459
02:10:12,593 --> 02:10:14,061
එහෙම දෙයක් නෑ

1460
02:10:14,302 --> 02:10:16,270
විනාඩි 2ක් මාත් එක්ක එන්න

1461
02:10:17,052 --> 02:10:20,977
බරපතල දෙයක් වෙනවා. පොලිසියෙන්
කාර්තික් අත්අඩංගුවට ගන්න ඇවිත්

1462
02:10:25,093 --> 02:10:28,427
ඒක නොදැනුවත්ව වුනේ. එයා
මැරයි කියලා මං හිතුවේ නෑ

1463
02:10:30,093 --> 02:10:33,518
ඔයා මාව ඕනිම වගන්තියක් යටතේ
අත්අඩංගුවට ගන්න. පැය බාගයක් ඉන්න

1464
02:10:34,843 --> 02:10:38,598
අනිත් දේවල් මගේ නීතීඥවරයා ඔයා
එක්ක කතාකරයි. මාව තේරුම්ගන්න

1465
02:10:45,135 --> 02:10:48,844
මේ කසාදෙ මගේ ජීවිතේ වුනේ නැත්තම්
මං මෙහෙ හිටියත් හිරේ හිටියත් සමානයි

1466
02:10:56,968 --> 02:11:00,142
කොහොමහරි පිරිමහගන්න. මෙයාට අල්ලස් දෙන්න

1467
02:11:00,218 --> 02:11:02,312
මං වෙනුවනේමේක කරන්න

1468
02:11:07,926 --> 02:11:11,635
ඔයාවත් කියන්න තාත්තාට මේක පිරිමහන්න
කියලා. ඒක නොදැනුවත්ව වුනේ

1469
02:11:18,426 --> 02:11:23,011
ඔයාගෙ ජිවිතේ ඔයා නාස්තිකරගෙන ඉවරයි.
එයාව කසාද බැදලා ඒකත් නාස්තිකරන්නද?

1470
02:11:24,384 --> 02:11:26,603
මෙයාව මෙහනේඅරන් යන්න

1471
02:11:27,052 --> 02:11:29,384
මං ඇපවලටත් එන්නෙ නෑ. අපිට කතාකරන්න එපා

1472
02:11:29,593 --> 02:11:31,186
අපිට එයා එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ

1473
02:11:32,968 --> 02:11:38,020
මෙයා මට හරියන්නෙ නෑ කියලා මං කලින්ම
දන්නවා. මගේ පවුලේ අය දැන්වත් දැනගත්තා

1474
02:11:46,302 --> 02:11:47,975
එයාට හොදට දඩුවම් ලැබුනා

1475
02:11:50,384 --> 02:11:52,352
එයා මැරයි කියලා මං හිතුවේ නෑ

1476
02:11:53,634 --> 02:11:58,595
දැන් සතුටුයි නේද?

1477
02:14:23,676 --> 02:14:26,099
සහෝදරිය කොහදෙ? එයාගෙ කාමරේ

1478
02:14:37,260 --> 02:14:39,354
මං ආදරය කරන කෙනාට මේක දෙන්න හිතුවා

1479
02:14:39,468 --> 02:14:42,426
ඒත් බැරිවුනා. ඔයාගෙ කුරුලූ
නෝනාට මේක තෑග්ගක් විදිහට දෙන්න

1480
02:14:43,426 --> 02:14:46,430
ඒ සර් මේ පොත ඔයාට දෙන්න කිව්වා

1481
02:15:40,260 --> 02:15:42,763
මේ පොතේ පිටු නිකම් පිටු නෙවයි

1482
02:15:42,843 --> 02:15:45,847
මට නන්දු එක්ක තිබුන මතකයන්

1483
02:15:50,718 --> 02:15:55,394
එයා එක්ක මගේ හැදිනගැනිම හරියට මගේ
හිත එයාගෙ පාදයේ වැටුනා වගේ තිබුනා

1484
02:15:57,551 --> 02:16:00,634
මගේ ආදරයයි මේ පොතයි ඇතිවුනේ එතනින්

1485
02:17:55,551 --> 02:17:59,021
මට කාර්තික් ඕනි

1486
02:18:20,926 --> 02:18:23,304
යාලූවා ඔයාට ඇපවලට ලැහැස්තිකරලා

1487
02:18:23,926 --> 02:18:26,429
ඔයා කොහොමහරි එලියට ආවා. අපි යමු

1488
02:18:26,509 --> 02:18:27,101
කොහදෙ?

1489
02:18:27,302 --> 02:18:28,303
නන්දු කසාද බදින්න

1490
02:18:28,343 --> 02:18:30,016
මට විරුද්ධව මිනිමැරුම් නඩුවක් තියෙනවා

1491
02:18:30,302 --> 02:18:32,680
මේ මිනීමරුවකේ ඔයාගෙ දුවගේ
සැමියා වෙන්නේ කොහොමද?

1492
02:18:32,801 --> 02:18:36,271
සමාජය මොනවා හිතුවත් අපි
හැමෝම ඔයාට කැමතියි. යමු

1493
02:18:36,343 --> 02:18:38,437
තාත්තාගනේඅහන්න ඕනි

1494
02:18:38,593 --> 02:18:42,848
එයා මාත් එක්ක තරහින් ඉන්නේ. එයා
කසාදටෙ කැමතිවයි කියලා හිතන්නෙ නෑ

1495
02:18:42,926 --> 02:18:45,600
මේක ප්‍රශ්නයක් නෙවයි. මං කතාකරන්නම්

1496
02:18:45,801 --> 02:18:48,634
එයා කසාදටෙ කැමතියි. එනින් ගමන් ඇති

1497
02:18:50,343 --> 02:18:52,471
ඔයාගෙ තාත්තා ආවා. එන්න

1498
02:18:52,593 --> 02:18:55,847
ඔයා මේකට කැමතිවෙන්නෙ නැතිවයි
කියලා කාර්තික් කලබලවෙලා හිටියා

1499
02:18:56,509 --> 02:18:57,931
ඇත්තටම...

1500
02:18:58,010 --> 02:19:03,437
සමාවෙන්න. තරහට ගැහුවා. ඒ වෙලාවේ
මං පාලනය කරලා තිබුනා නම් හොදයි

1501
02:19:05,968 --> 02:19:07,686
ගෙදර එන්න. නන්දුව බදින්න තියනවා

1502
02:19:07,760 --> 02:19:10,684
මං නන්දුට ගැලපෙනවා කියලා හිතන්නෙ නෑ

1503
02:19:10,718 --> 02:19:14,427
මේ මොනවද? ඔයා නන්දුට හුගක් ආදරය කලා

1504
02:19:14,509 --> 02:19:15,726
ගිවිසගැනිමට කලින්ද?

1505
02:19:15,843 --> 02:19:18,517
මං එයාට ආදරය කලා. එයාව දුර ඉදන් බලලා

1506
02:19:18,593 --> 02:19:20,937
පස්සේ එයාව හමුවුනා.
තේරුම්ගත්තා. එයා මට ගැලපෙන්නෙ නෑ

1507
02:19:20,968 --> 02:19:23,346
එයාට නරක පුරුදු මොනවහරි තියෙනවද?

1508
02:19:23,384 --> 02:19:28,595
මොනවද කියන්නේ? එයා රත්තරන්
වගේ. එයාට නරක පුරුදු නෑ

1509
02:19:28,676 --> 02:19:30,303
සන්සුන් වෙන්න

1510
02:19:30,384 --> 02:19:32,557
මට නන්දු වගේ ඉවසිමක් නෑ

1511
02:19:32,634 --> 02:19:34,853
හැමදේටම මට තරහ යනවා

1512
02:19:34,968 --> 02:19:38,893
මේකනේඅපි දෙන්නාගනේකාටවත්
සතුටින් ඉන්න බෑ. අපි දුක්විදියි

1513
02:19:38,926 --> 02:19:42,430
මං වගේ කෙනකේ නන්දුට හරියන්නෙ නෑ

1514
02:19:42,509 --> 02:19:44,386
තේරුම්ගන්න

1515
02:19:44,426 --> 02:19:45,063
කමක් නෑ

1516
02:19:45,177 --> 02:19:49,603
නන්දු එක්ක ඔයාගෙ කසාදෙ
නැවතුනත් අපි ඔයා එක්ක ඉන්නවා

1517
02:19:49,968 --> 02:19:51,060
පිස්සු හැදිලද?

1518
02:19:51,926 --> 02:19:53,769
මචේචර කියලත් තේරුම්ගන්න බැරිද?

1519
02:19:53,885 --> 02:19:56,684
එයාට මං එක්ක සතුටින් ඉන්න බෑ කිව්වම
එයා පිරිමහගනියි කියන්නේ කොහොමද?

1520
02:19:57,551 --> 02:20:01,601
නන්දු මට ගැලපෙන්නෙ නෑ.
සදාකාලිකවම. මං එයාට කැමති නෑ

1521
02:20:01,926 --> 02:20:03,519
ඒකයි මමත් ඔයාට කැමති නැත්තේ

1522
02:20:14,426 --> 02:20:20,559
නන්දුව බදින්න කියලා එයාලා කියනවා.
මං ඔයාට හරියන්නෙ නෑ කියලා කියන්න

1523
02:20:21,593 --> 02:20:23,186
මාව කසාද බදින්න

1524
02:20:31,968 --> 02:20:34,687
මේ මොනවද?

1525
02:20:35,052 --> 02:20:38,056
ඔයා ට්‍රැෆික් එකනේඇවිත් මට යේජනා කලාම

1526
02:20:38,135 --> 02:20:41,514
ඔයා තුල තිබුන ආදරය තේරුම්ගන්න බැරිවුනා

1527
02:20:45,426 --> 02:20:50,762
ඔයාව කොහොමද සතුටින් තියන්නේ
කියලා අහපු වෙලාවේ තේරුනේ නෑ

1528
02:20:52,593 --> 02:20:56,552
මාව සතුටු කරන්න ඔයා මාව දාලා ගියා

1529
02:20:56,634 --> 02:20:59,137
ඔයා මට කොච්චර ආදරයිද කියලා තේරුම්ගත්තා

1530
02:21:01,843 --> 02:21:06,223
මේ මොහොතතේ ඔයා පරදින්නේ මං දිනන්න ඕනිවට

1531
02:21:09,593 --> 02:21:12,972
ඔයා ඇරෙන්න වෙන කෙනකේ ළග මට සතුටින් ඉන්න බෑ

1532
02:21:16,135 --> 02:21:18,137
මාව දාලා යන්න එපා

1533
02:21:49,509 --> 02:21:55,562
ඔයා මිනීමැරුවා වගේ රගපාන්න පුලූවන්
ඔයාට විතරක් කියලා හිතුවද? අපිට බැරිද?

1534
02:21:55,634 --> 02:21:59,013
ඔයා මේ විදිහට හිතයි කියලා මං හිතුවේ නෑ

1535
02:22:01,843 --> 02:22:04,062
නන්දුව දැන් බදින්න කැමතියිද?

1536
02:22:05,634 --> 02:22:07,511
අපි විවාහයේ වැඩ පටන්ගමු

1537
02:22:07,718 --> 02:22:10,767
ඔයාලා කතාකරලා එන්න. යමු

1538
02:22:20,177 --> 02:22:22,225
මං ඔයාට තෑග්ගක් ගෙනාවා. මොනවද?

1539
02:22:22,343 --> 02:22:23,936
ඇස් වහගන්න. බෑ

1540
02:22:23,926 --> 02:22:23,972
සංවර්ධනය වෙන ඉන්දියාවක්
කාලයේ වටිනාකම තේරුම්ගන්න ඕනි

1541
02:22:23,968 --> 02:22:26,346
ඇස් වහගන්න

1542
02:22:26,801 --> 02:22:28,724
ඇස් අරින්න හොද නෑ

1543
02:22:32,676 --> 02:22:33,848
මොකද වුනේ? කොහදෙ ඉන්නේ?

1544
02:22:52,218 --> 02:22:53,720
ඇයි එයාලා පියාඹන්නෙ නැත්තේ?

1545
02:22:53,801 --> 02:22:56,224
ඔයා එයාලට නිදහස දුන්න නිසා

1546
02:22:58,302 --> 02:22:59,599
අපේ ලයිලා මජ්නු

1547
02:22:59,676 --> 02:23:01,053
එහෙනම් ඔයයි ඒ කුරුලූ කෙල්ල

1548
02:23:03,718 --> 02:23:04,719
කලින් කියන්න තිබුනා

1549
02:23:04,926 --> 02:23:07,896
මේවා මගේ කාමරයේ දකින්නෙ
නැතුව මං කොහොමද කියන්නේ?

1550
02:23:07,968 --> 02:23:10,687
මේවා ඔයාගෙ කාමරේ තිබුනද? ඔව්

1551
02:23:10,718 --> 02:23:12,061
ඒත් දැක්කේ නැහැනේ

1552
02:23:12,135 --> 02:23:14,388
ඔයා මගේ පින්තූරය දිහානේ බලන් හිටියේ

1553
02:23:15,305 --> 02:23:21,395

1553
02:23:22,305 --> 02:23:28,515