www.TamilRockers.com - ABCD 2 [2015] Hindi DVDRip x264 1 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:02,166 --> 00:00:03,418
ලොස්ට් පසුගිය කොටස් වලින්

2
00:00:03,458 --> 00:00:04,550
සුබ ගමන් ජේන්

3
00:00:04,583 --> 00:00:07,257
ඔයාට බොරු කියන්න සිද්ද වෙනවා
ඒක තමා එකම විදිහ ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්

4
00:00:07,291 --> 00:00:10,761
ඒක දූපතක් ජේන්
කවුරුවත් අවශ්‍ය නැ ඒක ආරක්ෂා කරන්න

5
00:00:10,792 --> 00:00:12,339
ඒක ප්‍රාතිහාර්ය සිද්ද වෙන තැනක්

6
00:00:12,375 --> 00:00:14,127
ප්‍රාතිහාර්ය කියලා දෙයක් නැ

7
00:00:14,166 --> 00:00:17,010
අපි මේ හළෙිකොප්ටරයනේවැඩි හැම
අවුන්සයක්ම ඉවත් කරන්න ඕනේ !

8
00:00:17,041 --> 00:00:19,385
මේකට සවි කරලා නැති ඕනමෙ
දෙයක් විසික් කරන්න !

9
00:00:20,625 --> 00:00:22,093
ෙසාව්යර්

10
00:00:22,125 --> 00:00:24,594
මෙතන C4 තියෙනවා ගුවන් යානා අරන් යන
නැවක් විනාශ කරන්න තරම්

11
00:00:24,625 --> 00:00:27,458
මේක රේඩියේ තරංග සම්ප්‍රේෂක උපකරණයක්
ඒකනේබෝම්බය දුරස්ථව පිපිරවෙනවා

12
00:00:27,500 --> 00:00:30,253
මම පොඩි ජීවිත ආරක්ෂක රක්ෂණයක් අරගත්තා
බෙන්

13
00:00:30,291 --> 00:00:32,043
ඔහේ මගේ දුවව මැරුවා

14
00:00:34,333 --> 00:00:37,507
ඔයා ඒ නැවේ ඉන්න හැමෝම මැරුවා
ඉතින් ?

15
00:00:39,000 --> 00:00:45,074

16
00:00:50,208 --> 00:00:53,883
සමාවෙන්න සර් ,මට සමාවෙන්න ඔයාට කරදර කරන්න වුනාට
ඔයට වෙලාව පොඩ්ඩක් කියන්න පුලුවන්ද ?

17
00:00:53,917 --> 00:00:55,669
ඔව් ඒක දැන් 8∙ 15∙∙∙

18
00:00:57,000 --> 00:01:03,074

19
00:01:09,500 --> 00:01:17,635
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

20
00:01:17,792 --> 00:01:26,678
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

21
00:01:31,834 --> 00:01:34,883
සයිඩ් ?
ෙහලෝ හර්ලි

22
00:01:38,709 --> 00:01:42,418
මම හිතන්නේ ලඩේඩු බලන වෙලාව ඉවරයි යාළුවා
මේක ඔයා බලන්න ආපු ගමනක් නෙවෙ

23
00:01:43,500 --> 00:01:45,548
මට ඕනේඔයා මගතේ එක්ක එන්න

24
00:01:46,333 --> 00:01:48,802
ෙකාහාට එන්නද ?
ෙකාෙහහරි ආරක්ෂිත තැනකට

25
00:01:48,834 --> 00:01:51,292
දැන් ඇයි මම ඔයත් එක්ක ෙකාෙහහරි යන්න ඕනේ?

26
00:01:51,333 --> 00:01:53,882
මම හරියට ඔයාව දැක්කේ නැ ගොඩ කාලෙකින් වගෝ

27
00:01:53,917 --> 00:01:56,215
මොකද තත්වයන් ෙවනස් ෙවලා තිෙයන්ෙන්

28
00:01:57,000 --> 00:01:58,547
මොන තත්වයන් ද ?

29
00:01:59,625 --> 00:02:01,343
ෙබන්තම් මැරුණා

30
00:02:03,917 --> 00:02:06,261
- මොකක් ?
- දවස් දෙකකට කලින්

31
00:02:08,542 --> 00:02:11,011
- මොනවාද සිද්ද වුෙන්
- ඔවුන් කිව්වේ ඒක සියදිවි නසාගැනීමක් කියලා

32
00:02:11,041 --> 00:02:13,794
මොනවාද ඔයා අදහස් කරෝ ඔවුන් ඒක
සියදිවි නසාගැනීමක් කියලා කිව්වා කියන එෙකන් ?

33
00:02:13,834 --> 00:02:16,383
ඒ වගෝම ඇයි ඔයා එයාට ෙබතම් කියන්නේ?
ඔහුගෝ නම ∙∙∙

34
00:02:16,417 --> 00:02:17,919
ඒක කියන්න එපා

35
00:02:21,500 --> 00:02:23,002
අපි දිහා බලාගෙන ඉන්ෙන්

36
00:02:23,750 --> 00:02:29,052
යාළුවා ,මම ක්‍රමවත් සංවාද පවත්වනවා
මැරුණු මිනිස්සු එක්ක

37
00:02:29,083 --> 00:02:31,302
මට දැන් අන්තිමට ම ඕනේදේ තම පීඩාමොන්මාදය

38
00:02:31,333 --> 00:02:35,964
මම මේ අර එළියේ ගිය සතියේ ඉදන් බලාගෙන
ඉන්න මිනිහා මැරුවා විතරයි

39
00:02:37,166 --> 00:02:39,965
මමනම් හිතන්නේපීඩාමොන්මාදය
තමා මාව ජීවත් කරවන්ෙන්

40
00:02:44,041 --> 00:02:46,089
අපි ආපහු යනවා එෙහම නේ?

41
00:02:46,125 --> 00:02:47,798
නැ

42
00:02:47,834 --> 00:02:49,882
ෙකාෙහහරි ආරක්ෂිත තැනකට විතරයි ∙

43
00:02:54,917 --> 00:02:56,464
හරි! එෙහනම්

44
00:02:59,500 --> 00:03:01,127
ඔෙහාම ඉන්න තප්පරයක් ඉන්න

45
00:03:06,792 --> 00:03:08,669
ෙචක් මේට්! ඒකේ මහත්මයා

46
00:03:20,959 --> 00:03:24,543
- ෙකාෙහද නැව?
- මම දන්නේ නැ මම ඒ දුන්නු අක්ෂාංශ වලට අනුව ආවේ

47
00:03:24,583 --> 00:03:26,551
ඔවුන් ඒක ආෙයත් ෙවන තැනකට අරන් ගිහින් ඇති

48
00:03:28,709 --> 00:03:30,507
ෙකාච්චර ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් තිෙයනවද ?

49
00:03:32,375 --> 00:03:36,005
හතරයි ∙∙ මිනිත්තු හතරකට වගේ හරියන්න
වෙන කාටහරි පනින්න ඕනේ නැත්තම්

50
00:03:42,667 --> 00:03:45,295
අපි නැවට ගියපු ගමන ආපහු ඔහු ෙවනුෙවන් ආපහු යමු

51
00:03:46,208 --> 00:03:48,210
හේ

52
00:03:48,250 --> 00:03:51,083
අන්න තිෙයනවා ඒක! නැව! මට ඒක ෙප්නවා!
ඒක අපිට පිටිපස්ෙසන් තිෙයන්ෙන්!

53
00:04:14,166 --> 00:04:18,171
ෙබන් මට උදව් කරන්න ඔහු මැරුෙනාත්
අර නැවේ ඉන්න හැමේම මැරෙනවා

54
00:04:20,375 --> 00:04:22,173
ඒක මගෝ ප්‍රශ්නයක් ෙනෙවයි

55
00:04:23,959 --> 00:04:25,927
ඔෙහාම ඉන්නවා! මිනිහේ! ඔෙහාම ඉන්නවා

56
00:04:27,709 --> 00:04:29,131
ඔහේ ෙකාහේ ගියත් ∙∙∙

57
00:04:33,375 --> 00:04:35,093
∙∙∙විඩ්මේර් ∙∙∙

58
00:04:38,333 --> 00:04:40,210
∙∙∙ඔහු ඔයාව ෙහායාගනියි

59
00:04:43,750 --> 00:04:46,048
මම ඔහුව ඉස්සරලා ෙහායාගත්තේ නැත්තම්

60
00:04:50,500 --> 00:04:52,753
හේ එපා එපා එපා!

61
00:04:52,792 --> 00:04:54,294
ෙහයි

62
00:05:05,417 --> 00:05:06,714
ඔය දෙන්නා දැන්ම යන්න ඕෙන්

63
00:05:06,750 --> 00:05:11,210
හැමේම නැෙවන් අයින් කරන්න∙ අපිට තිෙයන්ෙන්
විනාඩි පහක් විතර ඉතුරු ෙවලා මේ ටැංකියේ

64
00:05:11,250 --> 00:05:12,718
යන්න

65
00:05:12,750 --> 00:05:14,673
ඔයා යන්න ! යන්න

66
00:05:16,709 --> 00:05:18,131
මම ඉන්නම්

67
00:05:52,709 --> 00:05:54,803
ඔහ්හ් මල මගුලයි ∙

68
00:06:00,792 --> 00:06:03,591
ගොඩ බාන්න එපා! ඔයාට ගොඩ බාන්න බැ!

69
00:06:03,625 --> 00:06:05,343
ආපහු යන්න

70
00:06:09,125 --> 00:06:12,083
ආපහු යන්න ! එතන බේම්බයක් තිෙයනවා

71
00:06:12,125 --> 00:06:15,504
එතන බේම්බයක් තිෙයනවා !
ආපහු යන්න එතන ∙∙∙

72
00:06:15,542 --> 00:06:18,796
ආපහු යන්න! බේම්බයක් තිෙයනවා
ඔහු කිව්වේ , බේම්බයක් , කියලාද ?

73
00:06:18,834 --> 00:06:20,632
ආපහු යන්න

74
00:06:20,667 --> 00:06:24,092
මොනවාද ඔයා කරන්නේ?
මට වැඩක් නැ ඔහු මොනවා කියලා කෑගැහුවත් !

75
00:06:24,125 --> 00:06:27,550
මම මේ අන්තිම ෙතල් බිංදුෙවන් මේක පදවන්ෙන්
මට මේක ගොඩබාන්න ඕෙන්

76
00:06:27,583 --> 00:06:29,881
එපා! ගොඩබාන්න එපා

77
00:06:33,583 --> 00:06:42,879

78
00:06:43,458 --> 00:06:49,875

79
00:06:58,000 --> 00:06:59,968
නැ ! නැ බලන්න ඔයාට තේරෙන්නේනැ

80
00:07:00,000 --> 00:07:03,550
ජින් හා මයිකල් ඔවුන්ට කරන්න පුළුවන්
හැම දෙයක්ම කරනවා,ඒත් එතන එච්චර වෙලාවක් නැ !

81
00:07:03,583 --> 00:07:05,631
ඔයාලා දැන්ම මේ නැවනේයන්න ඕනේ

82
00:07:06,000 --> 00:07:07,843
කොච්චර වෙලාවක් යයිද අපිට ආපහු පියාසර කරන්න ?

83
00:07:07,875 --> 00:07:09,798
කවුරුහරි අනික් පැත්ත අරගන්න!

84
00:07:09,834 --> 00:07:12,883
ඒක මට දෙන්න මම කරන්නම්
මෙන්න කවුරු හරි ඉන්ධන ගහන්න !

85
00:07:12,917 --> 00:07:15,170
මම ඉන්ධන ගැන බලාගන්නම්

86
00:07:15,208 --> 00:07:18,007
අපි යමු

87
00:07:19,542 --> 00:07:20,919
හේ සන්

88
00:07:20,959 --> 00:07:22,927
සන් ඔයා කොහදෙ යන්නේ ?

89
00:07:22,959 --> 00:07:25,508
ජින් ඉන්නේ පහල මයිකල් එක්ක
වෙලාවක් නැ

90
00:07:25,542 --> 00:07:28,921
මම එයාව දාලා යන්නේ නැ
හරි බබාව අරන් හලෙිකොප්ටරයට නගින්න

91
00:07:28,959 --> 00:07:30,461
මම ජින් ව අරන් එන්නම් හරි ?

92
00:07:30,500 --> 00:07:33,333
මම පනගන්වනකම් ඉන්ධන පොම්ප කරන්න
ඒක ඇති වේවි ආපහු දුපතට යන්න

93
00:07:44,166 --> 00:07:45,509
ජින් ඔයා යන්න ඕෙන්

94
00:07:45,542 --> 00:07:48,375
එතන තව දුවටත් අපිට කරන්න දෙයක් නැ
නැ මට පුළුවන් හොයාගන්න ∙∙∙

95
00:07:48,417 --> 00:07:49,669
මොනවාද ! ඒක ඉවරයි

96
00:07:49,709 --> 00:07:54,010
මගේ මේක දැනටම ඉවරයි
අහන්න දැන් ඔයා තාත්තා කෙනකේ

97
00:07:54,959 --> 00:07:57,041
ඔයාගෝ බිරිදව ගෙදරට එක්කන් යන්න

98
00:07:58,709 --> 00:08:00,211
ස්තුතියි මයිකල්

99
00:08:01,208 --> 00:08:02,551
ඔයාව සාදරෙයන් පිලිගන්නවා

100
00:08:02,583 --> 00:08:03,755
යන්න

101
00:08:12,333 --> 00:08:14,802
හේ ∙∙∙
ඔයාගෝ යාළුවා කිව්වේ විනාඩි පහයි කියලා

102
00:08:14,834 --> 00:08:17,792
විනාඩි තුනකට කලින් ∙ඔයා යනවානම්
මේක තමා ඒ! අපි යමු!

103
00:08:17,834 --> 00:08:19,427
කේට් !
ජින් තවම ඇතුලෝ !

104
00:08:22,709 --> 00:08:24,928
ජින් තවම ඇතුලේ අපිට එයාව දාලා යන්න බැ

105
00:08:24,959 --> 00:08:28,168
මම ඔයා නැතුව යන්නේනැ
අපි දැන්ම මෙතනින් යන්න ඕෙන්

106
00:08:29,041 --> 00:08:30,133
අපි යමු

107
00:08:39,250 --> 00:08:42,174
මට මිනිත්තුවක් දෙන්න එපා
ෙකාෙහද ජින් ?

108
00:08:56,500 --> 00:08:57,592
ඒ ජින්

109
00:09:01,792 --> 00:09:02,964
ජින්

110
00:09:03,000 --> 00:09:06,925
ජින් අපිට ආපහු යන්නේ ඕනේ! ආපහු හරවමු!
අපිට ඒක කරන්න බැ !

111
00:09:06,959 --> 00:09:09,132
ඒත් අපි එෙහම කරන්න ඕනේ!
අපි ආපහු යන්න ඕනේ!

112
00:09:27,041 --> 00:09:28,668
ඔයාට දැන් යන්න පුළුවන් මයිකල්

113
00:09:28,709 --> 00:09:30,677
කවුද ඔහේ ?

114
00:09:34,542 --> 00:09:36,965
ජින්

115
00:09:46,417 --> 00:09:49,216
ජින්

116
00:10:21,333 --> 00:10:23,301
හොදයි කට්ටිය! ගොඩක් ස්තුතියි

117
00:10:33,375 --> 00:10:35,969
මට සමාෙවන්න! විඩ්මේර් මහත්මයා ?

118
00:10:36,000 --> 00:10:38,423
ඔව්?
- මම සන් ක්වොන්

119
00:10:38,458 --> 00:10:42,463
පයික් මහත්මයාගෝ දුව∙ මම තමා කළමනාකරණ
අධ්‍යක්ෂක පයික් සමාගමේ

120
00:10:42,500 --> 00:10:44,969
ඔව්! ඇත්තෙන්ම කොහොමද ඔයාගේ තාත්තට ?

121
00:10:45,000 --> 00:10:46,752
ගොඩක් ෙහාදින් ! ස්තුතියි

122
00:10:46,792 --> 00:10:51,218
නියම ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයකේ ∙ මම හිතන්නේ
මම ඔහුට රෑ කෑමක් ණයයි අපේ අන්තිම සෙල්ලමෙන්

123
00:10:53,166 --> 00:10:56,215
ඒ වගෝම ඔයා ඇත්තටම හදන්නේමම කවුද කියලා
අගවන්නේනැතුව ඉන්නද ?

124
00:10:57,250 --> 00:10:59,878
මම දන්නේ නැ ඔයා මොනවා ගැන කතා කරනවද
කියලා ක්වොන් මහත්මයා

125
00:10:59,917 --> 00:11:02,170
ඔව් ! ඔයා දන්නවා විඩ්මේර් මහත්මයා

126
00:11:02,208 --> 00:11:06,293
අපි කොහදෙ හිටියේ කියන එක ගැන බොරු කිව්වා වගේම ∙∙∙

127
00:11:06,875 --> 00:11:08,877
∙∙∙අපිට මොනවාද සිද්ද වුනේකියන එක ගැනත්

128
00:11:11,834 --> 00:11:14,041
ඔයාට මටයි පොදු කැමැත්තක් තියෙන්නේ

129
00:11:17,208 --> 00:11:20,803
ඔයා ඒවා ගැන සාකච්චා කරන්න සුදානම් වුනාම
මට කතා කරන්න

130
00:11:23,792 --> 00:11:28,798
ඔයා දන්නවා වගේම ,අපි විතරක් ම නෙවෙ දුපතෙන්
පිටවුෙන්

131
00:11:32,959 --> 00:11:34,051
ක්වොන් මහත්මිය

132
00:11:36,291 --> 00:11:38,214
ඇයි ඔයාට ඕනේ මට උදව් කරන්න ?

133
00:11:49,959 --> 00:11:52,291
පහලට යන්න ∙ අපිට ජින් ව ෙහායාගන්න ඕෙන්

134
00:11:52,333 --> 00:11:55,928
සන් එතන කවුරුවත් නැ
අපිට කිසි දෙයක් පේන්නේ නැ මෙතන ඉදන් !

135
00:11:55,959 --> 00:11:58,587
අපි ඇති තරම් ෙතල් ගහගත්තේ නැ !
අපිට ආපහු යන්න බැ !

136
00:11:58,625 --> 00:12:00,969
සන් මට සමාවෙන්න
ඔහු එහෙ පහල ඉන්නේ !

137
00:12:01,000 --> 00:12:04,550
මම දන්නවා ඔහු එෙහ පහල ඉන්නවා
නැ ! මම ඔහුව දාලා යන්නේනැ

138
00:12:04,583 --> 00:12:07,427
සන්
නැ අපි එයාව දාල යන්නේ නැ

139
00:12:07,458 --> 00:12:11,463
අපි එෙහම කරන්නේනැ! ආපහු හරවන්න!
සන්! ඒක ඉවරයි

140
00:12:15,000 --> 00:12:16,422
ඔහු මැරිලා

141
00:12:30,000 --> 00:12:33,675
ලැපිඩස් ! අපිව ආපහු දුපතට අරන් යන්න

142
00:12:34,458 --> 00:12:35,675
ඔයාට තේරුණා ඒක

143
00:12:37,667 --> 00:12:39,044
නැ !

144
00:12:40,041 --> 00:12:41,964
නැ! නැ

145
00:12:46,291 --> 00:12:47,588
ඇයි ?

146
00:12:47,625 --> 00:12:49,298
ඇයි මොකක්ද ?

147
00:12:49,333 --> 00:12:52,678
ඇයි ඔයා ඔහුව මැරුවේ අර නැවේ මිනිස්සු
ඒෙකන් මැරෙනවා කියලා දැනගෙනත් ?

148
00:12:52,709 --> 00:12:54,837
මම ඇත්තටම හරියට හිතන්නේ නැ

149
00:12:56,125 --> 00:12:57,547
සමහර ෙවලාවල් වලට ∙∙∙

150
00:12:59,834 --> 00:13:02,292
∙∙∙හොද අණදීමේ විදාන අවුල් යනවා

151
00:13:02,333 --> 00:13:04,176
නරක හැගීම් ප්‍රතිචාර මගින්

152
00:13:07,125 --> 00:13:10,959
මට විශ්වාසයි ඔයා ඒ දෙක වෙන වෙනම තියාගෙන
හොදින් රාජකාරිය කරයි කියලා

153
00:13:17,750 --> 00:13:19,093
මොනවාද ඔයා කරන්නේ?

154
00:13:22,542 --> 00:13:24,294
මම ඔහගෙනේප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ !

155
00:13:24,333 --> 00:13:25,926
මම ඔයා වුනානම් මම පහත් ෙවනවා

156
00:13:42,458 --> 00:13:44,051
මම ඇදුම් මාරු කරගත්තනම් හොදයි

157
00:14:16,291 --> 00:14:18,043
පීනන්න ෙහාද දවසක්

158
00:14:21,208 --> 00:14:23,210
ඔයා මොනවාද මෙතන කරන්නේ ?

159
00:14:23,250 --> 00:14:25,378
පොඩ්ඩක් ගිලිලා බලන්න තීරණය කරා

160
00:14:29,333 --> 00:14:31,210
මොනවාද ඔයා සමරන්නේ ?

161
00:14:32,291 --> 00:14:34,043
මම මේ සමරනවා ෙනෙව

162
00:14:50,000 --> 00:14:51,468
ඒ අපේ නැවද ?

163
00:14:52,083 --> 00:14:53,960
ඒක එෙහම ෙවලා තිබුනා

164
00:15:08,917 --> 00:15:10,544
ඒක මොකටද ?

165
00:15:10,583 --> 00:15:12,301
මම යන්නේශීතල පැත්තකට

166
00:15:13,583 --> 00:15:14,835
ඒ වගේම කොහදෙ මගේ එක ?

167
00:15:16,041 --> 00:15:18,840
ඔයාට එකක් ඕනේෙවන්නේනැ මොකද ඔයා
මගතේ එක්ක එන්නේනැති නිසා

168
00:15:18,875 --> 00:15:21,924
ඔව් ! මම ඔයත් එක්ක එනවා
නැ ජේන් ඔයා එන්නේ නැ

169
00:15:21,959 --> 00:15:24,132
ජෙෙකාබ් මට කිව්වා කරන්න ඕනේදේ ∙∙∙

170
00:15:24,166 --> 00:15:27,010
ඔහු ඔයාට කිව්වා කරන්න කියලා
ඒත් කොහොමද කියලා කිව්වේ නැ

171
00:15:27,041 --> 00:15:29,920
මොකද ඔහුට ඕනේවුනා මම මගෝ ප්‍රතිවිපාක වලින්
විදවන්න

172
00:15:30,667 --> 00:15:31,919
මොන ප්‍රතිවිපාකද ?

173
00:15:38,542 --> 00:15:41,341
මේ දුපත ගමන් කරවන කාට වුනත් ආපහු එන්න බැ

174
00:15:44,500 --> 00:15:47,583
ඉතින් මං කැමතියි ඔයා අර සෝපානයේ නැගලා
ජේන් ආපහු උඩට යන්න

175
00:15:47,625 --> 00:15:50,879

176
00:15:52,834 --> 00:15:56,964
මන් එනකම්ද බලන් ඉන්නේ ?
ලැහැස්ති වෙලා වගේම , කැමැත්තෙන්

177
00:15:57,000 --> 00:15:59,469
ඔවුන් දන්නා දේවල් බදොහදා ගන්න ∙∙∙

178
00:16:02,750 --> 00:16:05,469
∙∙∙ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔවුන් ඔයාගේ හැම
වචනයක් ම අනුගමනය කරයි

179
00:16:08,083 --> 00:16:09,460
සුබගමන් ජේන්

180
00:16:14,709 --> 00:16:17,132
මට සමාවෙන්න ඔයාගේ ජීවිතේ
මචේචර දුක් ඛිත එකක් කරාට

181
00:16:27,959 --> 00:16:29,336
මම මොනවාද ඔවුන්ට කරන්න කියලා කියන්නේ ?

182
00:16:35,166 --> 00:16:38,386
ඔයා ක්‍රමයක් හොයාගනියි ජේන්
ඔයා හැම වෙලේම එහෙම කරනවා

183
00:17:17,375 --> 00:17:18,752
හලෝජේන්

184
00:17:27,583 --> 00:17:29,256
නිවහනට පිලිගන්නවා

185
00:19:29,917 --> 00:19:32,796
මම හිතනවා දැන් ඔයාට සතුටු ඇති කියලා ජේකබ්

186
00:20:45,333 --> 00:20:46,801
ඒ මොකක්ද ?

187
00:21:57,834 --> 00:21:59,552
කොහදෙ දුපත ?

188
00:22:00,000 --> 00:22:01,752
ෙකාෙහද දුපත ?!

189
00:22:08,041 --> 00:22:11,170
මොන මගුලකඩ දුපත ?!
ඒක අතුරුදහන් වෙලා

190
00:22:17,333 --> 00:22:19,882
මොන මගුලකඩ එතෙකාට මම ගොඩබාන්නේ?

191
00:22:19,917 --> 00:22:23,376
එතන තව පොඩි දුපතක් තිබ්බ අපිව එයාලා අරන් ගියපු

192
00:22:23,417 --> 00:22:28,093
මට ඔයා ෙවනුෙවන් ආරංචියක් තිෙයනවා ෙඩාක් ! එතන
හතරවටෝවතුර ඇරෙන්න ෙවන කිසි දෙයක් නැ

193
00:22:30,709 --> 00:22:34,293
දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැ
එච්චරයි ,කට්ටිය අපේ තලෝ ඉවරයි !

194
00:22:44,417 --> 00:22:46,715
ඔයාලගෝ ජීවිත ආරක්ෂක කබා දාගන්න!
අපි කඩාවැටෙනවා !

195
00:22:56,125 --> 00:22:57,752
ඔයාල අල්ලගන්න!

196
00:23:01,667 --> 00:23:03,294
ෙඩස්මන්ඩ් ජීවිත ආරක්ෂක පහුර!

197
00:23:04,375 --> 00:23:06,048
ඔහොම ඉන්න!

198
00:23:44,083 --> 00:23:47,508
සයිඩ් ඔයා ෙහාදින්ද ?
ඔව් ජැක් ?

199
00:23:47,542 --> 00:23:50,011
සන් ? කොහදෙ ඩසෝමන්ඩ් ?
බබාව අරගන්න

200
00:23:50,041 --> 00:23:51,509
මම අරගත්තා

201
00:23:59,041 --> 00:24:00,668
ඩසෝමන්ඩ්

202
00:24:03,542 --> 00:24:06,170
ජැක් මට උදව් කරන්න !

203
00:24:11,125 --> 00:24:13,378
ඔහුව පහුරට අරගන්න
ඔහුව පහුරට අරගන්න !

204
00:24:21,333 --> 00:24:22,425
ඔහුව උඩට අරගන්න

205
00:24:22,458 --> 00:24:25,632
අපි ඔහුව උඩට අරගන්න ඕනේ
ඔහු හුස්ම ගන්නවද? ඔහු හුස්ම ගන්නවද?

206
00:24:37,291 --> 00:24:38,383
ඔහ්හ් මගේ දෙවියනේ

207
00:24:42,041 --> 00:24:43,634
ඔහ්හ් ඩසෝමන්ඩ්

208
00:24:59,458 --> 00:25:01,586
එක ! දෙක ! තුන හතර ∙∙

209
00:25:04,792 --> 00:25:05,884
ඔව්

210
00:25:07,542 --> 00:25:08,964
ඔව්
ඔව්

211
00:25:10,709 --> 00:25:12,177
ඔව් ! ඔයා හොදින්ද

212
00:25:14,291 --> 00:25:15,417
ඉදගන්න

213
00:25:17,959 --> 00:25:20,212
ඔයා හොදින් ! ඒක හරි නේ

214
00:25:35,500 --> 00:25:37,047
ඒකට කමක් නැ ∙

215
00:25:37,500 --> 00:25:40,128
ඒකට කමක් නැ ! අපි පණපිටින්

216
00:26:19,750 --> 00:26:20,922
ෙහලෝ ?

217
00:26:23,667 --> 00:26:25,089
හලෝකවුද ඔතන ඉන්නේ ?

218
00:26:54,792 --> 00:26:56,009
ෙහලෙවන්න එපා

219
00:26:57,166 --> 00:26:59,134
ඔහේ මගේ පුතාට අත තියන්නේ නැ !

220
00:27:09,834 --> 00:27:11,177
ක්ලයොර්

221
00:27:14,709 --> 00:27:18,339
කොහොමද ඔයා ?
ඔහුව ආපහු අරන් එන්න එපා ! කේට්

222
00:27:23,125 --> 00:27:26,504
ඔයා එයාව ආපහු අරන් එන්න හිතන්නවත් එපා

223
00:28:10,417 --> 00:28:11,839
මට සමාවෙන්න

224
00:28:17,417 --> 00:28:18,964
මට සමාෙවන්න

225
00:28:30,917 --> 00:28:32,214
ඔහු හොදින්ද ?

226
00:28:34,834 --> 00:28:36,256
ඔහු ෙහාදින්

227
00:28:37,917 --> 00:28:39,339
ඒක ප්‍රාතිහාර්යයක්

228
00:28:44,834 --> 00:28:46,711
මට විශ්වාස කරන්නත් බැ ඔහු ඒක කරා කියලා

229
00:28:47,834 --> 00:28:48,926
කවුරු මොකක් කරාද?

230
00:28:49,667 --> 00:28:51,089
ලෝක්

231
00:28:52,375 --> 00:28:54,173
එයා දුපත වෙන තැනකට අරන් ගියා

232
00:28:55,166 --> 00:28:56,668
නැ ! ඔහු එෙහම කරෝ නැ

233
00:28:59,417 --> 00:29:00,964
ඔහ්හ් ඇත්තට ?

234
00:29:01,500 --> 00:29:04,583
මොකද විනාඩියකට කලින් ඒක එතන තිබ්බා
ඊලග මිනිත්තුවේ ඒක අතුරු දහන් ෙවලා

235
00:29:04,625 --> 00:29:08,255
ඉටිහං අපිට ඒක නොපෙනුනා නම් ඇරෙන්න යාලුවා

236
00:29:08,291 --> 00:29:09,838
ඒක තමා හරියටම ඔහු කරෝ ∙

237
00:29:11,417 --> 00:29:15,627
ඒත් ඔයාට වෙන විස්තර කිරීමක් කරන්න තියෙනවා නම්
මම ගොඩක් කැමතියි ඒක ගැන අහන්න

238
00:29:24,250 --> 00:29:25,672
සර්වබලධාරී දෙවියෙන්

239
00:29:27,375 --> 00:29:28,877
අතන බෝට්ටුවක් තියෙනවා

240
00:29:31,208 --> 00:29:32,630
අතන බේට්ටුවක් තිෙයනවා !

241
00:29:35,125 --> 00:29:36,251
හේ !

242
00:29:36,291 --> 00:29:39,420
අතන බේට්ටුවක් තිෙයනවා ෙප්නවද ?
හේ !

243
00:29:39,458 --> 00:29:42,428
හේ මෙහෙ
ඒක අපිව දැක්කද ?

244
00:29:42,458 --> 00:29:44,460
මම හිතන්නේදැක්කා

245
00:29:44,500 --> 00:29:46,423
හේ
හේ

246
00:29:47,000 --> 00:29:48,092
ඒක හරවනවාද ?

247
00:29:49,125 --> 00:29:52,755
ඒක හරවනවා ! හේ ! හේ

248
00:29:52,792 --> 00:29:54,419
අපි හැමේම බොරු කියන්නේඕෙන්

249
00:29:57,667 --> 00:30:00,546
මොකක් ? අපි හැමෝම බොරු කියන්න ඕනේ

250
00:30:02,333 --> 00:30:05,803
මොනවා ගැන බොරු කියන්නද ?
හැම දෙයක්ම ගැනම ! ඒ හැම දෙයක් ගැනම

251
00:30:05,834 --> 00:30:08,587
අපි දුපතට කඩාවැටුණු වලෙේ ඉදලා හැම
මොහොතක් ගැනම

252
00:30:11,709 --> 00:30:14,292
ජැක් මම දැන් දන්නවා මම කණ්ඩායමට අලුත් කියලා

253
00:30:14,333 --> 00:30:18,008
මේක නෙවේද අවස්තාව හැමෝම
උඩ පැනලා සතුටින් වැලදගන්න?

254
00:30:18,041 --> 00:30:21,671
ඔයාගෝ නැෙවන් ,ඒ මිනිස්සු ආවේ දුපතට අපිව මරන්න

255
00:30:23,250 --> 00:30:26,003
අපේ ගුවන් යානය මුහුද මැදදී හම්බවුනා

256
00:30:26,041 --> 00:30:29,966
කවුරුහරි ඒක එතන දාලා තිෙයනවා,අපි
හැමේම මැරිලා කියලා ලෝකයාට අගවන්න ඕනේෙකෙනක්

257
00:30:31,500 --> 00:30:36,006
ඉතින් මොකක් සිද්ද වයිද අපි කිව්වොත් ඒක
අපේ ගුවන් යානය නෙවෙ කියලා ?

258
00:30:38,166 --> 00:30:41,466
මොනවා ෙවයි කියලද හිතන්නේඅපි දාල ආපූ අයට?

259
00:30:45,625 --> 00:30:47,252
ජැක් අපිට බැ

260
00:30:48,875 --> 00:30:50,877
අපිට බැ ඒක ඇදලා ගන්න

261
00:30:53,709 --> 00:30:55,711
මට කතා කරන එක බාර දෙන්න ∙

262
00:31:44,458 --> 00:31:45,926
විඩ්මේර් මහත්මිය

263
00:31:50,291 --> 00:31:53,044
ඔවුන්ට කඹයක් දාන්න
ඔවුන්ව වටනේඅංගනයට අරගන්න

264
00:31:55,500 --> 00:31:57,173
ෙපනී?

265
00:32:01,333 --> 00:32:02,585
පෙනී!

266
00:32:02,625 --> 00:32:04,093
ෙපනී!

267
00:32:59,500 --> 00:33:01,218
ඔයා හොදින්ද ?

268
00:33:02,500 --> 00:33:04,298
මම ෙහාදින්

269
00:33:04,333 --> 00:33:05,630
මම හොදින්

270
00:33:08,458 --> 00:33:09,926
ෙකාෙහාමද ඔයා මාව ෙහායාගත්තේ ?

271
00:33:10,875 --> 00:33:12,502
ඔයාගේ ඇමතුමෙන්

272
00:33:13,625 --> 00:33:16,925
මම සෝවා ස්ථානය හරහා ලුහුබැන්දා සඥාව ∙

273
00:33:20,917 --> 00:33:22,544
මම ඔයාට ආදරයි පෙනී

274
00:33:24,458 --> 00:33:26,631
ඒ වගෝම මම ආයේ කවදාවත් ඔයාව දාල යන්නේනැ

275
00:33:42,417 --> 00:33:45,170
මේ පෙනී ∙ මේ තමා ∙∙කේට්

276
00:33:45,208 --> 00:33:46,460
සහ ඇරොන්
හායි

277
00:33:50,041 --> 00:33:52,885
මේ සන් ! මේ සයිඩ්

278
00:33:52,917 --> 00:33:54,339
හර්ලි
හායි

279
00:33:55,500 --> 00:33:56,922
ෆ්‍රෑන්ක් ∙

280
00:33:58,917 --> 00:34:01,670
ඒ වගෝම ජැක්! ජැක් මේ ෙපනී

281
00:34:01,709 --> 00:34:03,427
ඒක සතුටක් හමුවෙන්න ලැබීම පෙනී

282
00:34:03,458 --> 00:34:04,710
හායි

283
00:34:06,792 --> 00:34:08,339
ඒත් අපි කතා කරන්න ඕනේ

284
00:34:22,208 --> 00:34:24,757
මොකක්ද මේ තැනට කියන්නේ?

285
00:34:24,792 --> 00:34:26,294
මමේබාටා

286
00:34:26,333 --> 00:34:28,051
මමේබාටා

287
00:34:33,000 --> 00:34:34,877
ඇයි ඔයා මේක කරන්නේ මචේ ?

288
00:34:34,917 --> 00:34:37,921
තවත් දුපතකට හැතැප්ම 3000 යාත්‍රා කරන එක

289
00:34:39,000 --> 00:34:41,719
මොකද ඒෙකන් විතරයි ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරලා
තියන්ෙන්

290
00:34:51,667 --> 00:34:55,547
ෙකාච්චර ෙවලාවක් යයිද අපිට ගොඩ බිමකට යන්න?
ෙහාදයි හුලග එච්චර සැර නැත්තම්

291
00:34:55,583 --> 00:34:56,709
පැය අටක් නවයක් ∙

292
00:34:58,208 --> 00:35:01,291
ඔයාට සැලකිය යුතු තරමේ අව්වට හම
පිච්චිමක් ලබාදීමට ඇති තරම්

293
00:35:01,333 --> 00:35:04,291
ෙහාදයි ඒක සතුටක් ෆ්‍රෑන්ක්

294
00:35:04,333 --> 00:35:08,167
පතන්න අපි ආයේ කවදාවත් හමුෙවන්න නැ කියලා
ඒක තේරුණා ෙඩාක්

295
00:35:12,959 --> 00:35:14,677
බායි ! පැටියේ

296
00:35:26,208 --> 00:35:28,051
ඔයාට විශ්වාසද මේක ගැන සහෝදරයා ?

297
00:35:30,458 --> 00:35:31,550
ඔයාට විශ්වාසද ?

298
00:35:34,125 --> 00:35:36,253
මට ෙපනී ඉන්න තාක් කල් ∙∙∙

299
00:35:37,625 --> 00:35:38,968
∙∙∙මම ෙහාදින් ඉදිවී

300
00:35:41,125 --> 00:35:43,002
ඔහුට ඔයාව ෙහායාගන්න ඉඩ
තියන්න එපා ෙඩස්මන්ඩ්

301
00:35:44,792 --> 00:35:47,386
මම ඔයාව තවත් ජීවිතයකදී
හමුෙවන්නම් සහේදරයා

302
00:35:49,750 --> 00:35:50,842
හරි !

303
00:35:55,000 --> 00:35:56,252
හැමදෙයක්ම හරි

304
00:35:57,583 --> 00:35:59,130
අපි යමු ගෙදර

305
00:37:04,834 --> 00:37:12,719
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

306
00:37:12,834 --> 00:37:21,720
අරලිය ඩිවීඩි සෙන්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්.

307
00:39:25,667 --> 00:39:27,044
ෙහලෝ ජැක්

308
00:39:30,083 --> 00:39:32,927
සමාෙවන්න ! ඔයාව බය කරන්න හිතුවේ නැ

309
00:39:36,000 --> 00:39:38,298
ඔහු කිව්වද මම දුපෙතන් එලියට ආවද කියලා ?

310
00:39:42,208 --> 00:39:43,835
ඔව් ! ඔහු කිව්වා

311
00:39:50,000 --> 00:39:51,718
කවදද ඔයා ඔහුට කතා කරෝ ?

312
00:39:54,709 --> 00:39:56,302
මාෙසකට විතර කලින්

313
00:39:56,333 --> 00:39:57,676
ඒ වගෝම කේට් ?

314
00:39:59,291 --> 00:40:00,588
ඔව්

315
00:40:02,000 --> 00:40:04,048
ඔව්! ඔහු එයාවත් බලන්න ගිහිල්ලා

316
00:40:04,667 --> 00:40:06,294
ඒ වගෝම ඔහු මොනවාද කිව්වේ ?

317
00:40:07,917 --> 00:40:09,544
ඔහු මට කිව්වා ∙∙∙

318
00:40:10,291 --> 00:40:12,635
∙∙∙මම දුපෙතන් පිට වුනාට පස්සෝ ∙∙

319
00:40:14,709 --> 00:40:17,132
∙∙∙යම් නරක දේවල් ටිකක් සිද්ද වුනා කියලා

320
00:40:20,291 --> 00:40:22,589
ඒ වගෝම ඔහු මට කිව්වා ඒක මගෝ වරදින් කියලා ∙∙∙

321
00:40:23,583 --> 00:40:25,085
∙∙∙පිටවුණාට

322
00:40:27,750 --> 00:40:30,048
ඒ වගෝම ඔහු කිව්වා මම ආපහු යන්න ඕනේකියලා

323
00:40:31,667 --> 00:40:34,591
ඔව්! මට අහන්න ලැබුනා ඔයා මගී ගුවන් යාන
වල යනවා කියලා

324
00:40:36,375 --> 00:40:38,673
ඔයා අනතුරට ලක් ෙවයි කියලා හිතාගෙන

325
00:40:40,750 --> 00:40:43,754
ඒක ගොඩක් අදුරුයි ජැක්! ගොඩක් අදුරුයි ∙

326
00:40:44,583 --> 00:40:46,802
ඇයි ඔයා මෙෙහ ?

327
00:40:48,250 --> 00:40:51,675
මම මෙහාට ආවේ කියන්න ඔයාට තනිෙයන්
දුපතට එන්න දුපත ඉඩ දෙන්නේනැ

328
00:40:59,583 --> 00:41:02,052
ඔයාල හැමේම යන්න ඕෙන්

329
00:41:02,083 --> 00:41:03,676
ඔයා ∙∙

330
00:41:07,208 --> 00:41:09,711
සයිඩ්,මම දන්ෙනවත් නැ සයිඩ්
ෙකාෙහද කියලා

331
00:41:10,333 --> 00:41:11,755
හර්ලි ∙∙∙

332
00:41:12,375 --> 00:41:13,592
∙∙∙පිස්සු හැදිලා

333
00:41:14,583 --> 00:41:16,585
සන් දොස් කියනවා මට ∙∙∙

334
00:41:19,166 --> 00:41:20,793
ඒ වගෝම කේට් ∙∙∙

335
00:41:23,583 --> 00:41:25,802
එයා අඩුම ගානේමට කතා කරන්ෙන්වත් නැ

336
00:41:26,333 --> 00:41:28,381
සමහරවිට මට ඒකට ඔයාට උදව්
කරන්න පුලුවන් ෙවයි

337
00:41:31,917 --> 00:41:35,296
මේක තම ඒක සිද්ද ෙවන්න ඕනේවිදිහ
ඒක තමා එකම ක්‍රමය

338
00:41:37,834 --> 00:41:40,212
ඔයාල ඔක්ෙකාම එකට කරන්න ඕනේඒක

339
00:41:41,917 --> 00:41:43,260
ෙකාෙහාමද?

340
00:41:44,500 --> 00:41:47,049
මට අදහස් කිහිපයක් තිෙයනවා

341
00:42:01,250 --> 00:42:02,502
ජැක්

342
00:42:03,583 --> 00:42:05,335
මම කිව්වේ අපි හැමේම

343
00:42:06,834 --> 00:42:08,711
අපි ඔහුවත් අරන් යන්න ඕෙන්

344
00:42:22,875 --> 00:42:26,755
ඉලාස්ට් සිව්ව ැනි කතාමාලාව ඉමත ැනින් අවසානයි
පස්ව ැනි කතාමාලාව සමගීන් හමුවෙමු∙

345
00:42:26,875 --> 00:42:29,875

346
00:42:30,305 --> 00:42:36,160

346
00:42:37,305 --> 00:42:43,420