Singam 3 (2017) - Tamil - 1CD HDRip - x264 - AAC 2.0 - E - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,959 --> 00:00:03,461
අවසාන කොටස්වලින්

2
00:00:08,375 --> 00:00:10,469
ඔයාලා මගේ කොල්ලට මොනා හරි කිව්වද?

3
00:00:10,542 --> 00:00:13,625
- මට ඔයාට කතාකරන්න ඔන∙
- ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා?

4
00:00:13,667 --> 00:00:16,796
මගේ මහත්තයා දන්නේ නැ∙
එයාට කෙන්ති යනවා∙

5
00:00:16,875 --> 00:00:18,172
මට ඔයාගේ උදව් ඔන∙

6
00:00:18,250 --> 00:00:20,548
කොහදෙ ඔයා?
කොහදෙ ඔයා?

7
00:00:20,625 --> 00:00:22,172
කොහදෙ ඔයා?

8
00:00:26,625 --> 00:00:36,171
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
තුසිත තියුෂාන්

9
00:00:38,000 --> 00:00:44,074

10
00:00:52,375 --> 00:00:54,377
පට්ට පොතක්∙

11
00:00:56,000 --> 00:01:02,074

12
00:01:09,542 --> 00:01:11,419
හා පැටියකේ ගැන තියෙන්නේ

13
00:01:13,875 --> 00:01:16,594
ඔයාට සීතල ඇති ඔයාට හරි ඇදුමක් වත් නැතුව

14
00:01:18,500 --> 00:01:21,333
කොහොමද ඔයා මගෙ ලගට ටිකක්
ආවොත් උණුසුම් වෙන්න?

15
00:01:22,166 --> 00:01:25,045
ඔයා හරියටම දන්නවා ගැහැණුන්ට
විශේෂයෙන් දැනෙන එවා හදාගන්න, ස්වොයර් ∙

16
00:01:29,834 --> 00:01:33,543
ඔයාව විශ්වාස කරන්නත් බැ, ස්වොයර් ∙

17
00:01:38,333 --> 00:01:39,755
මම ඔයාට ආදරයි∙

18
00:01:44,959 --> 00:01:46,882
බලන්නකො ඔයා∙

19
00:01:51,250 --> 00:01:52,593
මොනාද ඔයාට ඔන?

20
00:01:52,667 --> 00:01:54,544
මේ දැන්∙

21
00:01:58,291 --> 00:02:01,261
මට වෙන මොනවද ඔන?

22
00:02:12,542 --> 00:02:15,295
- අහ්ඔහ්, බබො∙
- , අහ්ඔහ්, , මොකද?

23
00:02:15,375 --> 00:02:18,754
- මම හිතුවා ඔයාට රැස්විමක් තිබුණා කියල
- ඔව්, එත් එක 3:30 වෙනකම් නෙවයි∙

24
00:02:18,792 --> 00:02:20,920
බබො, 3:28යි∙

25
00:02:23,750 --> 00:02:25,752
ඉවරයි∙

26
00:02:25,792 --> 00:02:28,625
ඉවරයි∙
බබො, ඇයි ඔයාට දැන් බැරි∙∙∙

27
00:02:28,667 --> 00:02:30,510
දැන් යන්න, ඔයා යන්න, හරිද?

28
00:02:30,583 --> 00:02:34,463
මම මෙහෙ ඉන්නම්,ඇණවුම් කරන්නම්
මොනාහරි කැමක්∙∙∙

29
00:02:34,500 --> 00:02:36,878
ඇයි ඔයා චොකලට් අයිස්ක්‍රිම්
ඇණවුම් කරන් නැත්තේ∙

30
00:02:36,959 --> 00:02:41,044
මම අයේ ආපු ගමන්ම
මම ඔයාව ගන්නවා කැමට∙

31
00:02:52,500 --> 00:02:55,549
ඔයාට දැක්ක දේ පැහැදිලි කරන්න ඕන නෑනේ∙

32
00:03:26,959 --> 00:03:29,212
මොනාද ඔයා මගේ බඩුත් එක්ක කලේ, පුතේ?

33
00:03:31,667 --> 00:03:33,260
මේක ටිකක් රිදයි∙

34
00:03:34,667 --> 00:03:36,635
අව්∙

35
00:03:38,917 --> 00:03:40,760
ලැස්තිද මට මොකද වුනේ කියල කියන්න?

36
00:03:40,834 --> 00:03:44,384
අපි හැදුවේ අපදා ඇමතුම අපු තැන හොයන්න∙

37
00:03:44,458 --> 00:03:47,052
මම දැක්කා වරලෙෙන් අහස් කුර යනවා

38
00:03:47,125 --> 00:03:50,174
ඊලගට ස්වොයර්ගේ එකත් උඩට ගියා∙

39
00:03:50,208 --> 00:03:52,927
මම මගේ ඇන්ටනාවේ ස්විච් එක දැම්මා,

40
00:03:53,000 --> 00:03:55,503
සම්ප්‍රේෂකය ක්‍රියාත්මක වුනා∙∙∙

41
00:03:56,333 --> 00:03:58,927
∙∙∙එතකොටම අදුරු වුනා∙

42
00:04:00,458 --> 00:04:02,460
කොහොම හරි කවුරු හරි
පිටිපස්සෙන් ඇවිත් මට ගැහුවා∙

43
00:04:03,583 --> 00:04:06,462
- උපකරණත් විනාශ කරලද?
- ඔව්∙

44
00:04:07,917 --> 00:04:10,261
මෙකනම් ටිකක් අවුලක් තමයි∙
එත් වෙන මොකුත් කරන්න එපා∙∙∙

45
00:04:10,291 --> 00:04:14,592
මම කරන්නෙ මොනාද මම කල යුතු දේ
මිනිසාගේ වගකිම හොයාගන්න∙

46
00:04:16,250 --> 00:04:18,002
අපිට ඔතනින් කගේ හරි උදව් ඔන!

47
00:04:28,125 --> 00:04:29,593
මොකද වුනේ?

48
00:04:32,667 --> 00:04:33,839
ස්වොයර්∙

49
00:04:43,750 --> 00:04:51,794
Lost (ලොස්ට්) පළමු
කතාමාලාව 8වැනි කොටස

50
00:05:01,250 --> 00:05:02,752
උදැසන බදොහැරිම∙

51
00:05:02,834 --> 00:05:05,587
ඔයා නියමයි∙ ස්තුතියි∙

52
00:05:05,625 --> 00:05:09,425
හොදයි, මට ඔයාගේ තත්වෙ තරෙුණා
ඉතිං මම අමතරවත් ගෙනාවා∙

53
00:05:09,458 --> 00:05:13,258
- හොදයි, මට තාමත් ඇවිදින්න පුළුවන්∙
- අමාරුවෙන්∙

54
00:05:13,333 --> 00:05:16,382
ඔන එකක්, මම ඔයා ගැන දුක
හිතෙනවා මෙහෙම ඉදිද්දි

55
00:05:16,417 --> 00:05:18,761
ඔයා දන්නවෙනෙ මෙක පට්ට අවුවක්∙

56
00:05:18,792 --> 00:05:20,339
මෙන්න එකට තොප්පියක්∙

57
00:05:20,417 --> 00:05:23,546
දන්නවද, හොදම තොප්පිය තියෙන්නෙ ගුහාවේ∙

58
00:05:23,625 --> 00:05:25,923
එකෙ ඩොක්ටත් ඉන්නවා∙
එක ගොඩක්ම පහසුයි∙

59
00:05:26,000 --> 00:05:29,550
- මම වරෙළට කැමතියි, චාර්ලි
- ඔව්∙

60
00:05:29,583 --> 00:05:32,962
කාටද ඔන නැත්තෙ වැලි මැක්කොත්
එක්ක කලේ ගෙවන්න?

61
00:05:33,000 --> 00:05:36,630
මට මෙතන ඉන්න ඔන
කවදා හරි අපිව බේරගන්නකම්∙

62
00:05:38,959 --> 00:05:40,882
කවදා හරි අපිව බේරගන්නකම්∙

63
00:05:40,959 --> 00:05:42,961
හරි∙

64
00:05:52,166 --> 00:05:54,919
ආව්! ජැක් එක හොදයි
හිරිලා විතරයි∙

65
00:05:55,000 --> 00:05:57,753
ඔව්, ගොඩක් හිරිලා අද,∙

66
00:05:59,125 --> 00:06:01,799
පරෙොක්සයිඩ දාන්න තියනවා∙

67
00:06:01,875 --> 00:06:04,048
- එයා මගේ ඇගට පැන්නා
- ඇයි?

68
00:06:06,625 --> 00:06:10,084
- ශැනොන්ට ඇදුම තියනවා
- ඇදුම?

69
00:06:10,709 --> 00:06:13,167
- ඇයට අවුලක් බව පණෙුනෙ නැනේ
- ඇය ලග ,ඉන්හලරෝ එකක් තිබ්බා∙

70
00:06:13,250 --> 00:06:15,298
ඇය කවුරුත් දකින්නෙ නැතිවෙන්න ගත්තේ∙

71
00:06:15,375 --> 00:06:17,969
එයා පොඩි කාලේ ඉදන්ම එකෙන් දුක් විදිනවා∙

72
00:06:18,041 --> 00:06:20,635
හුස්මගන්නවා කියල හිතුවට ඇත්තටම නැ∙

73
00:06:20,709 --> 00:06:23,792
- ඉන්හලරෝ එකක් තිබුණද?
- එක දවස් ගානක ඉදන් ආගිය අතක් නැ∙

74
00:06:23,875 --> 00:06:26,469
එත් මම ගාව එකට බෙහෙත් තියනවා
මාස ගානකට ඇතිවෙන්න∙

75
00:06:26,500 --> 00:06:29,379
ඇයට එක අමතක වයි කියලා, එක මගේ
සුට්ස් කසෝ එකෙ දාගත්තා∙

76
00:06:29,417 --> 00:06:32,136
අද මම දැක්කා අර අමනයා
,ගිළුණු නැව , පොත කියවනවා.


77
00:06:32,208 --> 00:06:35,212
- එක ඔයාගෙන් මග හැරෙන්න ඇති
- එක තිබුනේ මගේ බැග් එකෙ, මම එක දැක්කා∙

78
00:06:35,291 --> 00:06:37,168
එයා ගවා මගේ පොත තිබුණා නම්
එයා ගවා මගේ බඩුත් ඇති∙

79
00:06:37,208 --> 00:06:40,132
එයා ගවා මගේ බඩු තියනවා නම්
එයා ගවා ඉන්හලරෝ එකත් ඇති∙

80
00:06:45,166 --> 00:06:47,715
එයාගේ හුස්මගැණිම අද අමාරුවෙගෙන එන්නෙ∙

81
00:06:47,792 --> 00:06:51,842
එයාට අමාරු වුනොත්
හොදකර ගන්න ක්‍රමයක් නෑ∙

82
00:07:03,458 --> 00:07:04,835
කොහදෙ එක?

83
00:07:04,917 --> 00:07:07,261
හයි, ඩොකා
ගොඩ කාලෙකින්, දැක්කෙ නැ∙

84
00:07:07,333 --> 00:07:08,880
- කොහදෙ එක?
- කොහදෙ මොකක්ද?

85
00:07:08,917 --> 00:07:11,420
කෙල්ලගේ ඇදුමට ගන්න බෙහෙත්∙

86
00:07:11,500 --> 00:07:14,379
- ශැනොන්, ලග තිබුණු ඉන්හලරෝ එක
- ආ, එකද∙

87
00:07:14,417 --> 00:07:16,761
උඹ ගහලා තියෙන්නෙ අර ළමයට
එයාගේ නංගිට උදව් කරන්න යද්දි∙

88
00:07:16,834 --> 00:07:20,213
නැ, මම කැගැහුවේ
එයා මගේ බඩු හොරෙන් ඇද්ද නිසා∙∙∙

89
00:07:20,250 --> 00:07:22,048
- උබගේ එවා?
∙∙∙මම අරන් තියාගත්ත එවා∙

90
00:07:22,083 --> 00:07:25,428
උඹ ගන්නවා කගේ හරි සුට් කසෝ
එකක් ඊට පස්සේ කියනවා උෙඕලු

91
00:07:25,500 --> 00:07:30,051
මම දන්නැ උඹ මෙහෙ ඉදන් ගුහාවට
යද්දි මොනා අරන් දිව්වද කියල,

92
00:07:30,125 --> 00:07:32,548
එත් පහළට, ගන්න දශමයක් වත් නැ∙

93
00:07:32,583 --> 00:07:35,427
- මිනිහො හරියට දෙපළ ආරක්ශා කරගන්නවා
- නැගිටපන්∙

94
00:07:36,750 --> 00:07:39,424
- ඇයි? උස බලන්නද?
- නැගිටපන්!

95
00:07:39,500 --> 00:07:43,425
- උඹට විශ්වාසද මෙ ප්‍රශ්ණෙ විදන්න ඔන කියල
- ඔව්, අනිවාරෙන්ම∙

96
00:07:45,375 --> 00:07:47,878
හයි∙

97
00:07:47,959 --> 00:07:50,087
මොකද මේ වෙන්නේ?

98
00:08:01,792 --> 00:08:04,796
ඔයා මට කිව්වෙ ඔයා බැටොන් රොග්
ගියා කියලා ගණුදෙනුව ඉවර කරන්න∙

99
00:08:04,875 --> 00:08:07,298
මාව විශ්වාස කරන්න
මෙක පැහැදිලි කරන්න වෙලාවක් නෑ∙

100
00:08:07,375 --> 00:08:09,093
මම දැනටත් පරක්කුයි∙

101
00:08:09,125 --> 00:08:13,210
මට මේ හමුවිම මග හැරුනොත්
මුළු ගණුදෙනුවම ඉවරයි, හරිද?

102
00:08:16,500 --> 00:08:20,050
මෙතන ඔක්ක්ම ඩොලර් 140,000 තියනවා∙

103
00:08:21,041 --> 00:08:25,717
මෙක තලෝ පතලක සිද්ධියක් මකේසිකොවෙ∙

104
00:08:25,792 --> 00:08:28,671
ඩොලර් 300,000 හම්බ වෙනාවා ඔයාට එක පාරින්∙

105
00:08:28,750 --> 00:08:32,708
ඔයා ඉක්මනටම ආයොජනය කරනවා නම්,
රජයේ අනුග්‍රහය නිකම්ම හම්බ වෙනවා

106
00:08:32,709 --> 00:08:35,963
සති දෙකෙන් ඔයා සල්ලි තුන්ගුණ වෙනවා∙
තුන්ගුණක්∙

107
00:08:36,000 --> 00:08:38,469
- 300,000 ?
- ඔව්∙

108
00:08:38,500 --> 00:08:42,130
- ඔයා ගාව 140 තියනවා
- මම අයොජකයකේ හොයාගත්තා ටොරන්ටො වලින්∙

109
00:08:42,166 --> 00:08:43,793
එයාට 50ට 50 ඔනලු∙

110
00:08:43,834 --> 00:08:46,963
සති දෙකක් ඇතුලත,
අනිවා ඩොලර් මිලයනයක් අතේ∙

111
00:08:47,041 --> 00:08:51,126
ජසෝ, මෙක මගේ අවස්තාව∙

112
00:08:55,792 --> 00:08:57,385
මෙන්න තව පිළිතුරක්∙

113
00:08:57,458 --> 00:08:59,131
ඔව්? මොකක්ද ඒ?

114
00:08:59,166 --> 00:09:02,921
එකට මමත් ඔයාට දෙනවා 160,000
ඊලගට අපි ලාභය බදොගමු∙

115
00:09:03,000 --> 00:09:08,336
ඇත්තට? එතකොට මොන ලොකෙන්ද
ඔයා එක පාරම ඩොලර් 160,000 ගෙන්නේ?

116
00:09:09,208 --> 00:09:10,801
මගේ මහත්තයාගෙන්∙

117
00:09:12,458 --> 00:09:13,835
මම ඌව මරණවා∙

118
00:09:13,875 --> 00:09:17,334
- එකෙන් බෙහෙත් ලැබෙන්නැනේ
- මට සැනසිමක් ලැබයි∙

119
00:09:17,417 --> 00:09:19,670
ඉතිං මොනවද ඔයා නවත්තන්නේ?

120
00:09:20,834 --> 00:09:24,714
අපි වනචාරියො නෙවයි, කටෝ∙
තාම නැ∙

121
00:09:26,375 --> 00:09:27,718
ස්වොයර්, කතාකරන්න මට ඉඩ දෙන්න∙

122
00:09:28,041 --> 00:09:30,260
ඔයා මොකද හිතන්නෙ
එයා ඔයා කියන දේ අහයිද?

123
00:09:31,375 --> 00:09:34,458
එයා කියනවා අපි අතර සබැදියාවක් තියනවලු∙

124
00:09:38,333 --> 00:09:41,803
- ඔයාටත් තියනවද?
- අයියේ∙∙∙∙

125
00:09:52,500 --> 00:09:54,753
මොනාද ඔයාට ඔන?

126
00:09:57,542 --> 00:10:01,752
- සමාවෙන්න?
- මොනාද ඔයාට ඔන, ස්වොයර් ?

127
00:10:02,875 --> 00:10:06,049
මෙ ප්‍රශ්ණටෙ නම් මගේ ලග ගොඩක් උත්තර තියනවා,

128
00:10:06,125 --> 00:10:08,378
මට තාමත් තරෙුණෙ නැ කොහෙන්පටන්ගන්නද කියල∙

129
00:10:08,417 --> 00:10:11,375
ඔයාට මොනවා කරන්නද ඉන්හලරෝ එකක්?

130
00:10:11,417 --> 00:10:13,260
ආ ∙

131
00:10:13,333 --> 00:10:16,837
හොද ප්‍රශ්ණයක්
තදින් අල්ලගෙන්න ඉන්න∙

132
00:10:18,625 --> 00:10:20,719
මොනවද මට ඔන ?

133
00:10:24,125 --> 00:10:26,048
ඔනම නම් හාද්දක් දෙන්න∙

134
00:10:26,125 --> 00:10:28,594
- මොකක්?
- හාද්දක්∙

135
00:10:28,667 --> 00:10:30,635
ඔයාගෙන්, දැන්මම∙

136
00:10:34,250 --> 00:10:35,593
මම එක මිල කරන්නැ∙

137
00:10:36,291 --> 00:10:38,464
- මිලකරන්නෙ මොකක්ද?
- රැගුම∙

138
00:10:39,166 --> 00:10:41,760
තව උත්සහ කරන්න වයි, ස්වොයර් ∙

139
00:10:42,583 --> 00:10:48,261
මම ඔයාගෙන් අහන්නෙ ගැණියකේට අරහේ
හුස්මගන්න බැරුව ඉදිද්දි ඔයාට ඕන මගෝන් හාද්දක් ගන්නද?

140
00:10:49,083 --> 00:10:51,711
කවුරුවත් එක පිළිකුල් කරන්නැති වයිද∙

141
00:10:53,333 --> 00:10:55,756
මම ඔයා දිහා බලාගෙන හිටියා කියල දන්නවද∙

142
00:10:55,792 --> 00:10:59,251
- බැලුවා මාව, මොකටද?
- අර කොල කැල්ලත් එක්ක∙

143
00:10:59,291 --> 00:11:02,295
අර ඔයා සාක්කුවේ දාගෙන ඉන්න එක∙

144
00:11:02,375 --> 00:11:05,675
මම දැක්කා එතකොට ඔයාගේ මුණෙ හැගිම් එක කියවදි∙

145
00:11:05,750 --> 00:11:10,506
කොච්චර පරිස්සමෙන්ද එක ඔතව්වෙ
ඒ කියන්නෙ මොනාහරි ඔයාගේ

146
00:11:10,583 --> 00:11:13,678
ඉතිං ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්
ඔක්කම ඔයාට ඔන විදිහට,

147
00:11:13,750 --> 00:11:16,799
එත් මම දන්නවා කොහේ හරි තැනක
මනුස්සකමක් ගැවිලා හරි ඇති කියලා∙

148
00:11:16,875 --> 00:11:18,548
මට බෙහෙත් ටික දෙන්න∙

149
00:11:18,625 --> 00:11:22,129
- ඔයා හිතනවද ඔයා මාව තරෙුම් ගත්තා කියල?
- ඔව්∙

150
00:11:22,166 --> 00:11:23,839
- ඔව් මම එහෙම හිතනවා∙∙
- කට වහපන්!

151
00:11:26,417 --> 00:11:29,546
ඕනද මගේ මොන වගේ මනුස්සකමක්ද
තියෙන්නෙ බලන්න?

152
00:11:31,291 --> 00:11:32,292
කියවපන් එක∙

153
00:11:37,542 --> 00:11:40,295
කියවපන් එක, හයියේන්∙

154
00:11:45,291 --> 00:11:48,340
, දයාබර මිස්ටර් ස්වොයර්,

155
00:11:48,417 --> 00:11:51,375
ඔයා දන්නෙ නැ මම කවුද කියල
එත් මම දන්නවා ඔයා කවුද කියල,

156
00:11:51,417 --> 00:11:54,011
ඒ වගේම මම දන්නවා ඔයා මොනවද කලේ කියල∙

157
00:11:56,000 --> 00:11:59,755
ඔයා මගේ අම්මත් එක්කත් එකට ඉදල තියනවා,

158
00:11:59,834 --> 00:12:03,338
ඊලගට ඔයා මගේ තාත්තගේ
සල්ලි ඔක්කම හොරකම් කරලා∙

159
00:12:03,875 --> 00:12:09,211
ඉතිං ඒ තරහට එයා මගේ අම්මව මැරුවා∙

160
00:12:10,000 --> 00:12:12,173
ඊලගට එයත් සියදිවි නසා ගත්තා∙ ,

161
00:12:12,208 --> 00:12:14,381
දැන් නම් නවත්තන්න එපා∙

162
00:12:14,458 --> 00:12:16,631
හොදම කැල්ලට යන්නේ∙

163
00:12:20,792 --> 00:12:23,295
, මම දන්නවා ඔයාගේ නමත්∙

164
00:12:23,375 --> 00:12:26,754
දවසක මම ඔයා හොයාගන්නවා වගේම මේ ලිව්ම දෙනවා,

165
00:12:26,834 --> 00:12:29,633
ඉතිං මට මතක තියේවි ඔයා මටත් කරපු දේ∙

166
00:12:32,417 --> 00:12:35,546
ඔයා මගේ දමොපියන් මැරුවා∙ මිස්∙ස්වොයර් ∙ ,

167
00:12:46,083 --> 00:12:48,586
දැන්, අර හාද්ද ගැන∙

168
00:12:55,417 --> 00:12:57,715
මම හිතන්නේ නැ∙

169
00:13:14,500 --> 00:13:15,922
ලොක්∙

170
00:13:15,959 --> 00:13:19,759
ඔයා ඊයේ ඉර බැහැල යන වෙලාවෙ කොහදෙ හිටියේ?

171
00:13:20,417 --> 00:13:24,217
මම බය හිටියේ මගේ එකම සාක්ෂිකරු ඌරාගේ හොඩුවාක් ගැන

172
00:13:24,291 --> 00:13:27,135
එක මම අපේ රැ කැමට හම ගගහා හිටියේ∙

173
00:13:27,208 --> 00:13:29,836
මට ඇහුණා ඔයා අපදා ඇමතුමක් දෙන්න හදනවා කියල

174
00:13:29,917 --> 00:13:33,217
ඉතිං කොහොමහරි පණෙ විදිහට නම්
ඔයාට ගහලා තියෙන්නෙ හෙතුවක් ඇතුව

175
00:13:33,250 --> 00:13:35,344
මෙ දුපතෙන් යන්න හදන්නෙ නැතුව ඉන්න∙

176
00:13:37,417 --> 00:13:42,127
කවුරු හරි අපේ තත්වයේන් ප්‍රයොජන ලබන කෙනකේ?

177
00:13:44,166 --> 00:13:46,464
වගමෙ මම දැකලා තියනවා
ඔයාගයි ස්වොයර් අතරයි

178
00:13:46,542 --> 00:13:48,590
නොරිස්සුම් ස්භාවයක්∙

179
00:13:48,625 --> 00:13:50,719
නැ එයා හිටියේ නැ∙

180
00:13:50,792 --> 00:13:54,296
මට වදින්න කලින්
මම දැක්කා අහස් කුර යනවා,

181
00:13:54,375 --> 00:13:57,128
එක තියේන්න කිලොමිටර දෙකකටවත් එහා∙

182
00:13:57,166 --> 00:13:59,214
එයාට එන්න තරම් වෙලාවක් නැ∙∙∙

183
00:13:59,291 --> 00:14:03,125
නුලට ගිණි තියලා
එයා පාර හොයාගෙන එද්දි පරක්කු වෙනවා∙

184
00:14:04,917 --> 00:14:07,511
- කොහොමද එයා∙∙∙?
- ඔනම කෙනකේ ටිවි බලනවා

185
00:14:07,583 --> 00:14:10,302
ඔන කෙනකේ දන්නවා එක හෙමින් වෙන්න දෙන හැටි∙

186
00:14:12,166 --> 00:14:14,260
සිගරට් එකක් පාවිච්චි කරලා∙

187
00:14:24,000 --> 00:14:26,674
මෙක කොපුට දාගන්න ඉලග පාර ගන්න∙

188
00:14:39,917 --> 00:14:43,217
දැන් හුස්මගන්න උත්සහ කරන්න∙
හුස්මගන්න∙

189
00:14:43,291 --> 00:14:45,714
අනේ, ශැනොන් මාත් එක්කම ගන්න∙

190
00:14:58,709 --> 00:15:01,167
දෙනවා මට ඉන්හලරෝ එක∙

191
00:15:01,208 --> 00:15:02,551
දැන්ම∙

192
00:15:04,583 --> 00:15:07,928
මම පුදුමවෙන්නෙ ඔක අහන එක
නියමට නවත්තපුවාම∙

193
00:15:18,417 --> 00:15:21,375
හොදයි, මේක තමයි වෙලාව, කවු-බොයි∙

194
00:15:21,959 --> 00:15:25,042
මම කියන්න කියලයි හිටියේ දවසක
අපි ඔක්කම වනචාරියො කියල∙

195
00:15:25,125 --> 00:15:27,253
හිතුවේ නැද්ද එක ඔයාගේ ඇතුලෙත් තියනව කියල∙

196
00:15:37,917 --> 00:15:40,011
දැන් ඔක්කම හම්බුණාද?

197
00:16:03,834 --> 00:16:07,134
මට විශ්වාස නැ
ඇත්තටම මෙක හොද අදහසක් ද කියල∙

198
00:16:07,208 --> 00:16:08,416
ඇයි නැත්තෙ?

199
00:16:08,417 --> 00:16:12,627
මොකද යාළුවො අතර ගණුදණෙු හැමවලමෙෙ
ටිකක් අවුල් වෙනවා∙

200
00:16:14,625 --> 00:16:16,923
මම ඔයාව හොදට දන්නෙ නැති වුනාට,
ඔයාගේ බිරිදව දන්නවා∙

201
00:16:16,959 --> 00:16:19,166
ඇයත් එක්ක වැඩ කරලා තියනවා
රථ වාහන ගණුදණෙුවකට∙

202
00:16:19,250 --> 00:16:21,173
මට විශ්වාස නැ මම පහසුයිද කියලා∙

203
00:16:21,250 --> 00:16:24,208
ලොයුසියානා වල විදිමෙ වියදමට
දෙකක් තුනක් ආයොජනය කරන්න∙

204
00:16:24,291 --> 00:16:26,464
මොකක්ද මෙ,
නිතියේන් පැනගන්නෙ කොහොමද??

205
00:16:26,542 --> 00:16:29,136
බලන්න ඩෙවිඩ්, ඔයා අදිමදි කරනවා
මට එක තරෙනවා∙

206
00:16:29,208 --> 00:16:31,631
ඔයා දැව ගණුදණෙුව කරනවා නම්
ඔයාට මෙක ඔන න ැතුව ඇති∙

207
00:16:31,667 --> 00:16:35,092
- අපි මෙක කරන්න ඔන
- ජසෝ, මම තාම මෙයාව දන්නෙ නැ∙

208
00:16:35,166 --> 00:16:36,759
එයාට සල්ලි පෙන්වන්න∙

209
00:16:48,667 --> 00:16:51,876
- කොහොමද මම මෙක ඇත්තද දැනගන්නේ?
- සල්ලිද?

210
00:16:52,333 --> 00:16:55,337
කොහොමද ඔයා එක අද රැට තියාගෙන හිටියොත්∙

211
00:16:56,000 --> 00:16:57,843
බලන්න පුළුවන්∙

212
00:16:57,875 --> 00:16:59,468
මට එක ආරක්ෂා සහිතව තියනවා කියලා දැනගත්තොත් ඇති∙

213
00:17:06,333 --> 00:17:09,678
මොකද ඔයා දන්නවා
මෙක වෙන්නෙ නැ කියල∙

214
00:17:09,750 --> 00:17:12,173
මම වෙන කවුරු හරි ආයොජකයේක් හොයාගන්නම්∙

215
00:17:12,250 --> 00:17:14,173
මෙක තමා කැම පියවිම∙

216
00:17:14,208 --> 00:17:16,461
එහෙනම් මම ඔයාලව සදුදා හමුවෙන්නම්∙

217
00:17:16,542 --> 00:17:18,840
- ඩෙවිඩ්∙
- ඩෙවිඩ්∙

218
00:17:18,917 --> 00:17:20,635
ඉන්න∙

219
00:17:24,500 --> 00:17:27,049
උණුසුම්, ලොම් සහිත තුවා∙

220
00:17:27,125 --> 00:17:29,127
ඔයාගේ වාරේ∙

221
00:17:29,208 --> 00:17:31,176
Uh∙∙∙

222
00:17:32,208 --> 00:17:35,553
- බනොෆ්ෆි කුරුල්ලො
- කලින් කිව්වා∙

223
00:17:35,625 --> 00:17:38,128
ටොෆි සහ ක්‍රිම්∙ ම්ම්ම්∙

224
00:17:38,208 --> 00:17:40,882
ඒ කැම තමයි ඔයාට මග හැරුණු එකම දෙවල්නේ?

225
00:17:40,959 --> 00:17:44,884
ඔයා ගැබ්බරයි
මම අහන්නේ, ඔයා මොකකටවත් ආශා නැද්ද?

226
00:17:44,959 --> 00:17:48,418
අච්චාරු? බැදපුවා, අයිස්ක්‍රිම්?
චොකලට්∙∙∙

227
00:17:48,500 --> 00:17:50,343
රටකජු බටර්∙

228
00:17:50,417 --> 00:17:53,967
මමයි එකම ඔස්ට්‍රලෙියානුවා
කවුද රටකජු බටර් වලට අකමැති∙

229
00:17:54,041 --> 00:17:56,419
මට පුළුවන් ඔයාට රටකජු බටර් ගෙනත් දාන්න∙

230
00:17:56,500 --> 00:17:59,333
- ආහ්, ඔයාට පුළුවන්ද?
ඔව් මට පුළුවන්∙

231
00:17:59,375 --> 00:18:02,720
මම ඔයාට රටකජු බටර් ගෙනාවොත්
ඔයා මෙ වරලෙ අතහරින්න ඔනා

232
00:18:02,792 --> 00:18:05,045
වගමෙ ගුහාවට යන්න∙

233
00:18:10,250 --> 00:18:11,593
එකගද∙

234
00:18:13,083 --> 00:18:16,917
- උදව් කරන්න! ඇය හුස්ම ගන්නෙ නැ!

235
00:18:16,959 --> 00:18:18,882
ගොඩක් නරක අතට හැරිලා තියේන්නෙ∙

236
00:18:18,959 --> 00:18:20,836
ශැනොන්? අහන්න∙

237
00:18:20,875 --> 00:18:22,593
අහන්න∙
අහන්න∙

238
00:18:22,667 --> 00:18:25,546
ඔයා මම කියන දෙ අහන්න ඔන∙
මෙ ඇදූමම නෙවයි∙

239
00:18:25,625 --> 00:18:27,548
මෙක අවුල් සහිත බව, එක ඔයාගේ ඔළුවෙ තියෙන්නෙ
හරි∙

240
00:18:27,583 --> 00:18:31,042
ඔයා දන්නවා ඔයාගේ බෙහෙත් නැ කියල
දැන් ඔයා එකට භයවෙලා ඉන්නෙ∙

241
00:18:31,083 --> 00:18:33,757
බලන්න මගේ දිහා
අපිට මෙකට එරෙහිව සටන් කරන්න පුළුවන්∙

242
00:18:33,834 --> 00:18:36,428
එකට, හරි?

243
00:18:36,500 --> 00:18:39,128
ඔළුව කිරා වට්ටන්න,ශැනොන්
හොදයි∙

244
00:18:39,709 --> 00:18:42,383
- හුස්මගන්න
- ඉන්හලරෝ එක ඔනමයි∙

245
00:18:42,458 --> 00:18:45,132
- නහයේන් හෙමිට හුස්මගන්න∙

246
00:18:45,208 --> 00:18:47,961
නැ, නැ, නැ∙ නහයේන් නහයේන්
මෙ වගේ∙

247
00:18:48,625 --> 00:18:50,923
ඔයාට මෙක කරන්න පුළුවන්,ශැනොන්∙
ඔයාට එක කරන්න පුළුවන්∙

248
00:18:51,000 --> 00:18:53,469
- නහයෙන් හුස්මගන්න∙

249
00:19:02,667 --> 00:19:05,466
ඔයා ඔහොම්ම හුස්ම ගන්න∙
හරි, ඔයාගේ පාට අයේ එනවා∙

250
00:19:05,542 --> 00:19:07,135
දැක්කනේ? මම දන්නවා ඔයාට මෙක කරන්න පුළුවන්∙

251
00:19:07,208 --> 00:19:09,427
- එක් දැනෙනවද? එක හරියනවා
- ඔව්∙

252
00:19:09,500 --> 00:19:12,800
හරි ආයේත් නහයේන් ගන්න∙

253
00:19:16,250 --> 00:19:18,548
හරි ඒ විදිහට කරගෙන යන්න∙

254
00:19:18,625 --> 00:19:21,344
අන්න එවගේ
නියමයි, හොදට කරනවා∙

255
00:19:26,709 --> 00:19:30,168
එයාව සංසුන් කරන්න
භයවෙන්න දෙන්න එපා∙

256
00:19:32,458 --> 00:19:35,132
වාව්, මචං
එක නම් භය හිතෙනවා∙

257
00:19:35,208 --> 00:19:38,758
මම කිව්වෙ එක හරියට∙∙∙

258
00:19:39,417 --> 00:19:41,920
∙∙∙අද්භූත මොහොතක්∙

259
00:19:48,625 --> 00:19:50,377
ජැක්!

260
00:19:50,875 --> 00:19:53,594
මොනාද වුනේ ඒවට
එයා ලග බෙහෙත් නැත්නම්?

261
00:19:55,417 --> 00:19:57,715
එහෙනම් අපිට ස්වොයර්යව හදාගන්න
වෙනවා එවා අපිට දෙන විදිහට∙

262
00:19:57,792 --> 00:19:59,419
ඔව්, එකට මොනාද මම කරන්නේ∙

263
00:19:59,458 --> 00:20:02,211
නැ, ඔයා නෙවයි∙ මම∙

264
00:20:02,291 --> 00:20:04,714
මම අවුරුදු පහක් රාජ්‍යා ආරක්ෂක එකකයේ වැඩ කලා∙

265
00:20:04,792 --> 00:20:06,635
ඔයා හිටියේ සන්නිවදෙන නිලධාරියේක් විදිහටනේ∙

266
00:20:06,709 --> 00:20:10,543
මගේ පුහුණුවේ කොටසක් තමයි
හතුරන් සමග සන්නිවදෙනය කිරිම∙

267
00:20:13,041 --> 00:20:16,136
මට එයත් එක්ක ඉන්න මිනිත්තු දහයක් දෙන්න∙

268
00:20:16,208 --> 00:20:17,881
එයා අනිවාරෙන් බෙහෙත් ටික දයි∙

269
00:20:23,750 --> 00:20:26,003
ඔව් නේ?

270
00:20:27,834 --> 00:20:29,302
ඔව්∙

271
00:20:34,291 --> 00:20:37,295
ප්ලෙන් එකෙන් ගත්ත කෑම ඔක්කම
සතියේන් ඉවර වුනා, බං∙

272
00:20:37,375 --> 00:20:40,094
මොකක්,
නැ හදිසියට ගන්න හංගලා තියගත්ත එවා?

273
00:20:40,166 --> 00:20:42,544
ඔයයි ජැකුයි දෙන්නා එකතුවෙලා
ගුහාවට ගොඩ ගහපුවා∙

274
00:20:42,625 --> 00:20:43,797
සමාවෙයන් බං∙

275
00:20:43,875 --> 00:20:47,459
රටකජු බටරුත් නැ
රටකජුත් නැ, නැ නැමයි∙

276
00:20:47,542 --> 00:20:49,010
ඔව්, එත්∙∙∙

277
00:20:49,083 --> 00:20:52,553
එහෙන් ගත්ත මොනවා හරි∙
මම කිව්වෙ බලන්නකො ඔයා∙∙

278
00:20:57,250 --> 00:20:59,594
- බලන්නෙ මොකක්ද?
- නැ, නැ, අහන්නකෝ∙∙∙

279
00:20:59,667 --> 00:21:01,920
- මහත පොරවල් කැම හංගලා තියාගන්නවා
කියලද උඹ හිතන්නේ? - නෑ∙

280
00:21:02,000 --> 00:21:05,550
අපි දැන් මෙහෙ සති දෙකක් තිස්සෙ ඉදන් ඉන්නෙ
ඔයා ඇත්තටම එතකොට∙∙∙

281
00:21:05,583 --> 00:21:07,551
- කටෝටු වෙලාද?
- මට ඔන රටකජු බැග් එක විතරයි

282
00:21:07,583 --> 00:21:10,052
මම ගාව කැම නැ, හරිද?

283
00:21:11,917 --> 00:21:15,046
වාර්තාවකට යන්නෙ
මගේ බලෝට් එකෙ කැලි කපලා∙

284
00:21:15,083 --> 00:21:16,255
ආ!

285
00:21:16,333 --> 00:21:19,963
මම තඩි පොරක්, එක බලන්න ඔන
නම් මාව ටිකක් කරේ තියන් යනවකො∙

286
00:21:20,041 --> 00:21:21,338
සමාවෙන්න∙

287
00:21:21,417 --> 00:21:23,215
සමාවෙන්න∙

288
00:21:23,291 --> 00:21:25,385
- එක නරක හැඩයක්∙
- ඔව්∙

289
00:21:25,417 --> 00:21:28,375
- මම එවා කාපු නිසයි
- ඉතිං එවා තාම බැග් එකෙ නැද්ද∙∙∙

290
00:21:28,458 --> 00:21:30,301
- අඩේ
- හරි∙

291
00:21:30,375 --> 00:21:32,002
හරි, මට සමාවෙන්න∙

292
00:21:39,583 --> 00:21:42,553
ඉදකින්∙ මොඩයා∙∙∙

293
00:21:48,125 --> 00:21:49,877
මයිකල්?

294
00:21:50,625 --> 00:21:52,923
- ආ∙
- ලෙඩ ගැණු ළමයා∙

295
00:21:54,500 --> 00:21:58,255
- හරි, ඇදුම∙
- ඔව්, ඇදුම∙

296
00:21:58,291 --> 00:22:01,295
මම හිතන්නේ මට පුළුවන් ඇයට උදව් කරන්න∙

297
00:22:11,333 --> 00:22:12,710
සුභ උදැසනක්∙

298
00:22:19,166 --> 00:22:21,168
මොනාද ඔයා කරන්නේ?

299
00:22:23,417 --> 00:22:27,001
- ජැක්!
- මෙක ස්වොයර්ගේ තේරීමක්, මගේ නෙවයි∙

300
00:22:27,083 --> 00:22:29,506
ඔයා මේක කරනවාමද∙∙∙

301
00:22:37,542 --> 00:22:41,592
උඹ නිර්භිත එකෙන් නෙවයිද?
මිනිහකේගේ ඇගට පයින්නෙ පොඩි ඉඩක් ලැබුණ ගමන්∙

302
00:22:46,792 --> 00:22:48,886
උහ්∙∙ඔ∙

303
00:22:48,959 --> 00:22:51,337
මම දැල් කරදරෙක, නැද්ද?

304
00:22:55,375 --> 00:22:57,377
ස්වොයර්∙∙∙

305
00:22:58,792 --> 00:23:02,001
අපි ඔයාට හරි දෙය කරන්න අවස්තාවක් දෙනවා∙

306
00:23:02,083 --> 00:23:07,385
දැන් මට කියන්න කොහදෙ ඇදුම බෙහෙත්
වගේම ඉන්හලරෝ එක∙∙∙

307
00:23:07,458 --> 00:23:09,460
∙∙∙මෙක නවත්තන්න නම්∙

308
00:23:09,542 --> 00:23:13,376
- නවත්තන්නෙ මොකක්ද, චිකො?

309
00:23:22,125 --> 00:23:24,173
එක මෙ විදිහට නම් නෙවයි වෙන්නෙ∙

310
00:23:27,166 --> 00:23:28,793
ඔව්, එක වදේදෙන්∙

311
00:23:40,208 --> 00:23:43,212
අපිට ඉරාකයේ නම් මෙහෙම උණගස් නැ,

312
00:23:43,291 --> 00:23:47,000
මොනා උනත්, අපිටත් තියනවා මෙකට සමාව එකක්∙
පන්∙

313
00:23:47,041 --> 00:23:49,419
එත් එකෙන් වෙන දෙ නම් එකයි

314
00:23:49,500 --> 00:23:52,879
මෙ උල හිමිට නියපොත්ත ඇතුලෙන් යවනවා∙

315
00:23:54,875 --> 00:23:57,253
උඹ දන්නවද මම හිතන දේ, අලි?

316
00:23:57,291 --> 00:24:00,716
මම හිතන්නෙ ඔයාට කවදාවත් ඇත්තට කවුරුත් ඔයාගේ
ජිවිතටෙ හිරිහැරයක් කරවල නැ වගේ∙

317
00:24:02,667 --> 00:24:05,170
අපි දෙන්නගමෙ අවාසනාවට∙∙∙

318
00:24:06,875 --> 00:24:08,843
∙∙∙ඔයා වැරදියි∙

319
00:24:24,166 --> 00:24:28,592
එච්චරද?
දැන් ඔක්කම හම්බුණාද?

320
00:24:28,667 --> 00:24:31,295
පතුරුගහන්නා

321
00:24:31,375 --> 00:24:33,594
වෙනසක් නැ, අපි ගොල්ෆ් වලදි
උඹලගේ පස්සට ගහනවා වගේ∙∙∙

322
00:24:41,917 --> 00:24:43,089
සයිඩ්∙

323
00:24:44,083 --> 00:24:45,630
සයිඩ්!

324
00:24:52,291 --> 00:24:55,386
නැ, දැන් නවත්තන්න එපා∙

325
00:24:55,458 --> 00:24:57,552
මම හිතන්නෙ මගේ අස්ථි කුහර පිරිසිදු වෙනවා∙

326
00:24:57,625 --> 00:25:01,175
- මොකක්ද මෙ ඔයාට වෙලා තියන දෙ?
- සමහර විට ඇහැ නැතිවයි∙∙∙

327
00:25:01,583 --> 00:25:03,551
∙∙∙දිව ටිකක් බුරුල් වයි∙

328
00:25:04,834 --> 00:25:07,337
හරි!

329
00:25:07,375 --> 00:25:08,467
හරි∙

330
00:25:11,834 --> 00:25:13,711
කොහදෙ එක?

331
00:25:14,875 --> 00:25:17,253
එක කෙනකේට විතරයි මම කියන්නෙ∙∙∙

332
00:25:18,417 --> 00:25:20,135
∙∙∙ඇයට∙

333
00:25:23,250 --> 00:25:26,049
- කටෝ?
- එකයි ගණුදණෙුව∙

334
00:25:30,417 --> 00:25:32,886
කියපන්, ස්වොයර්
උඹට මැරෙන්න ඔනද?

335
00:25:36,250 --> 00:25:39,129
,ප්‍රශ්ණයක්, පොරක් මගේ තැනින් ඇවිදගෙන යනකොට

336
00:25:39,166 --> 00:25:44,752
කියපං ඌ මගේ දිනුම් ඩොලර් 160,000 අතඇරියද

337
00:25:44,834 --> 00:25:48,043
රටවැසියන් ගැන හිතල,

338
00:25:48,125 --> 00:25:51,459
මම මේ කල්පණා කර කර හිටියේ
බලාපොරොත්තු සුන්වෙන්නෙ නැතිවයි නදෙ කියල

339
00:25:51,542 --> 00:25:54,466
ලස්සන මරණයකට නොගොස්∙

340
00:25:55,667 --> 00:25:58,170
ගණුදණෙුව අදින් ඉවරයි∙

341
00:25:58,250 --> 00:26:01,550
ගැණිව ගමකේ නැ∙

342
00:26:01,625 --> 00:26:05,505
සක්වළක් පෙන්නලා, ප්රොඩාවක් කලා
දෙන්නම රදේද අස්සේ

343
00:26:05,542 --> 00:26:07,920
එයාලා හිතන්නෙ එයාලා කපටි කියල∙

344
00:26:08,667 --> 00:26:11,216
දැන්, මහත්තයාට∙∙∙
එයාලට ඔන සල්ලි අත ගාන්න∙

345
00:26:11,291 --> 00:26:12,713
සුවද බලන්න∙

346
00:26:13,375 --> 00:26:15,753
විශ්වාස කරන්න එයාලට පිත්තල කසෝ එකක්

347
00:26:15,834 --> 00:26:18,508
එයාලගේ ට්‍රන්ක් එකට දැම්මොත්
කොහෙ යයිද කියනන් බැ,

348
00:26:18,583 --> 00:26:21,962
එයාලා දැන් හිතන්නෙ ලැබිච්ච අවස්තාවෙන්
,අවංකව අපරාධයක්, කරන්න∙

349
00:26:23,667 --> 00:26:25,089
හරි, ටකේස්∙

350
00:26:25,166 --> 00:26:27,589
උබ

350
00:26:28,305 --> 00:26:34,622