Supernatural S09E18 HDTV x264 AAC E-Subs [GWC].mp4 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,259 --> 00:00:02,259
[පෙර]

2
00:00:02,372 --> 00:00:03,906
ඩීන්, ම - මට ඔයා මෙතන පොඩ්ඩක්
උදව් කරනවානං වටිනවා

3
00:00:03,908 --> 00:00:05,274
මං ලං වෙනවා, සෑම්

4
00:00:05,276 --> 00:00:07,576
මේ වෙලාවේ මට ඇබඩොන් වැඩේ අතාරින්න බෑ

5
00:00:07,578 --> 00:00:09,144
මට ඔයාට සලකුණ දෙන්න පුළුවන්, ඩීන්
ඔයාට ඇත්තටම ඕනේ ඒකනං

6
00:00:09,146 --> 00:00:12,714
ඒත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ
සලකුණත් එක්ක ලොකු වගකීමක් එනවා

7
00:00:12,716 --> 00:00:14,249
මොනවද ඔහේට මගෙන් ඕනේ, මෙටට්‍රෝන්?

8
00:00:14,251 --> 00:00:15,651
ස්වර්ගය ආපහු හදන්න

9
00:00:15,653 --> 00:00:18,320
ඔයාට ඕනේ මගේ දෙවනියා වෙන්නනේ?

10
00:00:18,322 --> 00:00:19,788
ඔයා ඒකට ලැස්තිබව ඔප්පු කරන්න

11
00:00:19,790 --> 00:00:24,593
ගැඩ්‍රීයල් අපි මේ අපේම
වීර කාව්‍ය ලියන එකයි කරන්නේ

12
00:00:26,463 --> 00:00:28,330
මං මගේ වරම ආපහු ගත්තා

13
00:00:28,332 --> 00:00:30,399
මගේ එකම නෙමේ, ඒත් ඒ ඇති

14
00:00:30,401 --> 00:00:33,769
ඒන්ජල්ලා ඒන්ජල්ලා එක්ක සටන් කරන එක
නතර වෙන්න ඕනේ කොතනින් හරි

15
00:00:36,173 --> 00:00:37,840
ඔයා පෙන්නුවා විකල්පයක් තියෙන බව

16
00:00:37,842 --> 00:00:39,141
මං නායකයෙක් නෙමේ

17
00:00:39,143 --> 00:00:40,109
මං ඔයාව අනුගමනයකරනවා

18
00:00:40,111 --> 00:00:42,544
අනික මං විතරක් නෙමේ එකම කෙනා

19
00:00:42,688 --> 00:00:43,688
[දැන්]

20
00:00:45,000 --> 00:00:51,074

21
00:01:13,910 --> 00:01:17,713
කොහොමද කතාවක් හොද වෙන්නේ?

22
00:01:17,715 --> 00:01:23,085
කතාවද, චරිතද,
ලියන හැටිද?

23
00:01:24,554 --> 00:01:26,588
සැගවුන අර්ථයද?

24
00:01:28,993 --> 00:01:31,160
අනික, කවුද කතාවකට අර්ථයක් දෙන්නේ?

25
00:01:31,162 --> 00:01:32,561
ඒ ලේඛකයාද?

26
00:01:34,864 --> 00:01:38,200
නැත්නං ඔයාද?

27
00:01:38,202 --> 00:01:42,604
අද, මං අද ඔයාට පුංචි කතාවක් කියන්නං

28
00:01:42,606 --> 00:01:46,942
ඊටපස්සේ ඔයාම තීරණය කරන්න

29
00:01:47,666 --> 00:01:48,733
[සුප(ර්)නැචුරල්]

30
00:01:50,316 --> 00:01:51,316
[මෙටට්‍රෝන්]

31
00:02:23,012 --> 00:02:25,580
ඔව්, හරි

32
00:02:25,582 --> 00:02:26,982
ස්තුතියි, කාර්ලොස්

33
00:02:26,984 --> 00:02:29,351
අහන්න, ඔයා, අහ්, ඔයාට තව ඩීමන්
ක්‍රියාකාරිත්වයක් ගැන ඉව වැටුනොත්

34
00:02:29,353 --> 00:02:31,687
මට හූවක් තියන්න, හාද?

35
00:02:31,689 --> 00:02:33,255
ලොකු උදව්වක්

36
00:02:33,257 --> 00:02:34,856
ඒයි

37
00:02:34,858 --> 00:02:35,924
මොනවත්?

38
00:02:35,926 --> 00:02:37,025
ඔව්

39
00:02:37,027 --> 00:02:38,994
ඩීමන් සම්බධ කේස් දුසිමක් විතර,

40
00:02:38,996 --> 00:02:41,897
ආත්ම නැති මිනිස්සු කලබල කරනවා,
ඒත්...

41
00:02:41,899 --> 00:02:43,398
ඇබඩොන් ගැන සලකුණක් නෑ

42
00:02:43,400 --> 00:02:45,467
හරි, පේන්නේ ඒකි අතුරුදහන් වෙලා වගේ

43
00:02:45,469 --> 00:02:46,968
හොදයි, අපිට කරන්න තියෙන්නේ
දිගටම හොයන එකයි

44
00:02:46,970 --> 00:02:49,171
හරි

45
00:02:49,173 --> 00:02:51,540
ඔයා හොදින්ද?

46
00:02:51,542 --> 00:02:53,041
ඔව්, මං හොදින්

47
00:02:54,110 --> 00:02:55,844
අපි වැඩ පටන් ගමු

48
00:02:55,846 --> 00:02:57,646
හරි

49
00:04:11,288 --> 00:04:13,722
අනේ -- අනේ එපා!

50
00:04:13,724 --> 00:04:14,589
මට කරදර කරන්න එපා

51
00:04:14,591 --> 00:04:15,724
මං ඔයාට කරදර කරන්නේ නෑ

52
00:04:15,726 --> 00:04:18,760
බය වෙන්න එපා

53
00:04:20,997 --> 00:04:22,697
මොකද්ද ඔයාගේ නම?

54
00:04:22,699 --> 00:04:25,200
හැනා

55
00:04:25,202 --> 00:04:29,271
හ් -හැනා, මෙතන මොකද වුනේ?

56
00:04:34,744 --> 00:04:37,612
ඔව්, ම -- මටත් ඒක ඇහුනා
මොකද්ද ඒ?

57
00:04:37,614 --> 00:04:40,782
මං දන්නේ නෑ

58
00:04:40,784 --> 00:04:46,087
ඒක, අහ්, අහලා පුරුදුයි වගේ

59
00:04:46,089 --> 00:04:47,422
ඒක ස්වර්ගය වගේ

60
00:04:47,424 --> 00:04:51,760
මේ පහල හරි අමුතුයි

61
00:04:51,762 --> 00:04:54,663
මං, අහ්, සද්දේ පස්සෙන් ආව

62
00:04:54,665 --> 00:04:57,499
දැක්ක මගේ සහෝදර සහෝදරියෝ
ගොඩකටත් ඒක ඇහිලා බව

63
00:04:57,501 --> 00:05:00,469
මෙතන පරිස්සම් වගේ දැනුනා

64
00:05:00,471 --> 00:05:04,473
ඉටපස්සේ දොරවල් අගුල් වැටිලා
නාදුනනඒන්ජල් කෙනෙක් ආවා

65
00:05:04,475 --> 00:05:07,108
එයා කිව්වා එයා වැඩ කරන්නේ
අලුත් දෙවියන් වහන්සේට කියල

66
00:05:07,110 --> 00:05:09,077
මෙටට්‍රෝන්ට?

67
00:05:09,079 --> 00:05:10,645
ම්ම් - හ්ම්ම්

68
00:05:10,647 --> 00:05:14,049
එයා යෝජනාවක් කළා --

69
00:05:14,051 --> 00:05:18,253
මෙටට්‍රෝන්ට එකතු වෙන්න
එයා වෙනුවෙන් සටන් කරන්න

70
00:05:18,255 --> 00:05:21,556
එහෙම කරන අයට දවසක ආපහු
ස්වර්ගයට යතහැකි

71
00:05:21,558 --> 00:05:22,657
ආපහු ස්වර්ගයට යතහැකි?

72
00:05:24,228 --> 00:05:28,730
මාත් එයාව විශ්වාස කලේ නෑ

73
00:05:28,732 --> 00:05:31,800
ඒත් එයා කිව්වා එයා අපිව
ගෙදර අරන් යනවා කියලා

74
00:05:31,802 --> 00:05:34,903
සමහර ඒන්ජල්ලා එයාට එකතු වුනා

75
00:05:34,905 --> 00:05:40,542
මගේ යාළුවොයි මායි
ප්‍රතික්ෂේප කළා, ඉතින්, අහ්

76
00:05:41,678 --> 00:05:44,012
මට දුකයි ඔයාට නැති වුන අය ගැන

77
00:05:45,781 --> 00:05:49,351
අපි හැමෝටම නැති වුන අය ගැන

78
00:05:59,897 --> 00:06:03,098
ඔයා කැස්ටියෙල්, නැද්ද?

79
00:06:03,100 --> 00:06:04,699
ඔව්

80
00:06:04,701 --> 00:06:07,269
ඔයා බාර්තලමියුට විරුද්ධව නැගිට්ටා

81
00:06:07,271 --> 00:06:10,639
ඔයා අපිට උදව් කරනවද,
මෙටට්‍රොන්ට විරුද්ධව අපිව මෙහෙයවනවද?

82
00:06:10,641 --> 00:06:11,606
මං නායකයෙක් නෙමේ

83
00:06:11,608 --> 00:06:12,941
ඒත් ඔයා --

84
00:06:12,943 --> 00:06:15,443
මං නායකයෙක් නෙමේ, හැනා

85
00:06:15,445 --> 00:06:18,914
ඒත් මං මෙටට්‍රෝන්ව හොයා ගන්නවා
මං එයාගෙන් වාඩුව ගන්නවා

86
00:06:18,916 --> 00:06:21,483
මට ඉඩදෙන්න ඔයාට උදව් කරන්න

87
00:06:21,485 --> 00:06:23,184
අපිට ඉඩ දෙන්න ඔයාට උදව් කරන්න

88
00:06:23,186 --> 00:06:26,021
ඔයා මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න එක පරිස්සම්

89
00:06:26,023 --> 00:06:29,724
දැන්, මේ ඔයාට පහරදුන්න ඒන්ජල්

90
00:06:29,726 --> 00:06:31,393
මොකද්ද එයාගේ නම?

91
00:06:31,395 --> 00:06:32,260
ගැඩ්‍රීයල්?

92
00:06:32,262 --> 00:06:35,330
ගැඩ්‍රීයල් මෙටට්‍රෝන්ට වැඩ කරනවා?

93
00:06:35,332 --> 00:06:37,499
- කොච්චර කාලෙක ඉදන්ද?
- මං දන්නේ නෑ

94
00:06:38,969 --> 00:06:42,904
ඉතින්, මෙටට්‍රෝන් තමයි ගැඩ්‍රීයල් ලවා
කෙවින්ව මැරුවේ?

95
00:06:42,906 --> 00:06:44,673
ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් පැහැදිලියි

96
00:06:44,675 --> 00:06:47,876
අලුත් ප්‍රොෆට් කෙනෙකුත් නැ,

97
00:06:47,878 --> 00:06:50,512
මෙටට්‍රෝන් එයාගේ වාසිය වෙනුවෙන්
එහෙම කළා වෙන්න පුළුවන්

98
00:06:50,514 --> 00:06:52,480
ගැඩ්‍රීයල් කිව්වා ඒන්ජල්ලා
ස්වර්ගෙට යනවා කියලා?

99
00:06:52,482 --> 00:06:53,796
කොහොමද? මං හිතුවේ ගුරුකම හරවන්න බෑ කියලා

100
00:06:53,821 --> 00:06:55,251
ඒ ක්‍රව්ලි කිව්ව දේ

101
00:06:55,252 --> 00:06:56,918
අහන්න, අපි ගැඩ්‍රීයල්ව හොයාගමු

102
00:06:56,920 --> 00:06:58,620
හොයාගෙන ගහලා ගමු උගෙන් උත්තර එලියට

103
00:06:58,622 --> 00:07:00,522
ඔව්, මෙන්න ඒක පටන් ගන්න දෙයක්

104
00:07:00,524 --> 00:07:03,058
අහ්,.... ඔහොම ඉන්න, මං, අහ්....

105
00:07:03,060 --> 00:07:05,427
ඕගොල්ලන්ට සංකෙතෙක ෆොටෝ එකක් එවනවා

106
00:07:05,429 --> 00:07:08,430
- ඔක්කොම ඒන්ජල්ලව අද්දව ගත්ත
- හරි

107
00:07:12,169 --> 00:07:13,368
හම්බවුනා

108
00:07:13,370 --> 00:07:16,371
ඒක මොකක් හරි ඒන්ජල්
සයිරන් එකක් වගේ වැඩ කරනවා

109
00:07:16,373 --> 00:07:17,839
මං හිතන්නේ ඒක ගුරුකමක්

110
00:07:17,841 --> 00:07:20,241
ඒක හදන්න පාවිච්චි කරපු
අමුද්‍රව්‍ය හරිම අමුතුයි

111
00:07:20,243 --> 00:07:22,711
ග්‍රිෆින් පිහාටු,
ෆෙයරි කෙනෙක්ගේ ඇට කටු

112
00:07:22,713 --> 00:07:24,279
මං මේක මීට කලින් කවදාවත් දැකලා නෑ

113
00:07:24,281 --> 00:07:25,280
ඔව්, මාත් නෑ

114
00:07:25,282 --> 00:07:27,215
හරි එහෙනං
මං බලන්නං මොනවද හොයා ගන්න පුළුවන් කියලා

115
00:07:27,217 --> 00:07:29,184
"උදාර බාර් එක"

116
00:07:29,186 --> 00:07:32,854
මොටෙල් කාමරේක තියෙන පුංචි බාර් එකේ
තියෙන උදාර කම මොකද්ද?

117
00:07:32,856 --> 00:07:34,823
හැමදේම

118
00:07:36,492 --> 00:07:38,159
ඔයාට කොහොමද, ඩීන්?

119
00:07:39,729 --> 00:07:42,197
මං හොදින් කැස්
ඔයාට කොහොමද?

120
00:07:42,199 --> 00:07:44,699
මට තටු නැතුව පාලුයි

121
00:07:44,701 --> 00:07:47,435
පාරේ ජීවිතේ... ගදයි

122
00:07:48,438 --> 00:07:49,471
හ්ම්ම්

123
00:07:49,473 --> 00:07:50,839
ඔව්

124
00:07:50,841 --> 00:07:52,207
අහන්න, මට ගැලපෙන එකක් හම්බවුනා

125
00:07:52,209 --> 00:07:54,609
ඒක ප්‍රවාද වලින් නෙමේ --
ඒක පොලිස් වාර්තාවකින්

126
00:07:54,611 --> 00:07:56,378
ඔයා හොයාගත්ත සංකෙතේ වගෙයි

127
00:07:56,380 --> 00:07:57,979
හොයාගෙන තියෙනවා අපරාධ ස්ථාන ගණනාවකින්ම

128
00:07:57,981 --> 00:08:00,248
පහුගිය දවස් දෙකේදී,
ඔක්කම බහු පුද්ගල ඝාතන

129
00:08:00,250 --> 00:08:02,350
කොහෙද මේ අපරාධ ස්ථාන තියෙන්නේ?

130
00:08:02,352 --> 00:08:05,520
අහ්, යූටා --
බේකර්, හිල් වැලි

131
00:08:05,522 --> 00:08:07,656
මං ඉන්නේ බිශෝප්ස් ෆෝල්ස්, යූටාවල

132
00:08:07,658 --> 00:08:10,025
පේන හැටියට අපරාධ ස්ථාන වැඩි හරියක්

133
00:08:10,027 --> 00:08:11,326
කාර්මික හරියවල් වල වගේ

134
00:08:11,328 --> 00:08:13,528
ගැඩ්‍රීයල් උතුරට යනවා වගේ පේන්නේ

135
00:08:13,530 --> 00:08:15,063
මොකද්ද ඊලග ලොකු ටවුම?

136
00:08:15,065 --> 00:08:17,732
දෙකක් තියෙනවා
එකක් ඔබර්ම්, අනික ඔග්ඩන්

137
00:08:17,734 --> 00:08:20,101
හරි ඔයා ඔබර්ම් වලට යන්න
අපි ඔග්ඩම්වලට යන්නං

138
00:08:20,103 --> 00:08:21,903
මැදදී මුණ ගැහෙමු

139
00:08:34,284 --> 00:08:38,186
අපි ඔග්ඩන් වල කෙස් එකක් කළා නේද?

140
00:08:38,188 --> 00:08:40,789
ඔව්, ඒ -- ඒ යක්දෙස් ප්‍රශ්නයක්, නේද?

141
00:08:40,791 --> 00:08:42,123
ඔව්

142
00:08:42,125 --> 00:08:44,092
ඒ ටවුමේ ළමයෙක් හිටියා නේද
අපිට උදව් කරපු, නැද්ද?

143
00:08:44,094 --> 00:08:46,594
ඔව්, අපි එයාට කෝල් කරලා
බලන්න ඕනේ තවම වැඩද කියලා

144
00:08:46,596 --> 00:08:48,129
ඔව්, මොකද්ද එයාගේ නම?

145
00:09:01,378 --> 00:09:03,445
සුභ සැන්දෑවක්

146
00:09:03,447 --> 00:09:04,646
දැන් හවස් වෙලාද?

147
00:09:04,648 --> 00:09:07,449
මං කල්පනාකලේ ඔයාගෙන් ගන්න පුලුවන්ද කියලා

148
00:09:07,451 --> 00:09:09,417
ග්‍රිෆින් පිහාටු

149
00:09:09,419 --> 00:09:15,290
අහ්, අපි ලග මෙනු එකේ නොදාන
ජාති කීපයක් තියෙනවා

150
00:09:15,292 --> 00:09:17,826
ඒත්, අහ්, මේක ඩයගොන් ඇලි* එක නෙමේ, මිනිහෝ
[*හැරී පෝටර් එකෙන්]

151
00:09:18,995 --> 00:09:23,098
මං දැක්කා එළියේ දඩයක්කාර ලකුණ,
ඉලන්දාරියා

152
00:09:23,100 --> 00:09:25,934
ඔයා ලග තියෙනවා මං හොයන දේ

153
00:09:25,936 --> 00:09:29,838
ග්‍රිෆින් පිහාටු, ඈ?

154
00:09:29,840 --> 00:09:33,675
සතුටු ලෝකෙට යන්න හදනවා නෙමේ, නේද?

155
00:09:36,512 --> 00:09:39,347
මිනිස්සු නිසා මට පුදුම හිතෙන එක
කෙළවරක් වෙන්නෙම නෑ

156
00:09:39,349 --> 00:09:41,249
මොකද්ද?

157
00:09:41,251 --> 00:09:43,885
මං කුතුහලේට අහන්නේ --
ඔයා ළහ ෆෙයරි ඇට කටුත් තියෙනවද?

158
00:09:43,887 --> 00:09:45,754
කොයි රාජධානියෙන් වුනත් කමක් නෑ

159
00:09:47,657 --> 00:09:50,925
ග්‍රිෆින්ලයි ෆෙයරිලයි --
මොකෙද්ද ඔයා දඩයම් කරන්නේ, මිනිහෝ?

160
00:09:50,927 --> 00:09:53,161
පවුල

161
00:09:53,163 --> 00:09:55,997
ම්ම් - හරි

162
00:09:55,999 --> 00:09:58,199
බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා

163
00:10:15,785 --> 00:10:17,185
සමහරවෙලාවට, විවේකයක් ඕනේ වෙනවා

164
00:10:17,187 --> 00:10:19,120
නාගරික ජීවිතේ කලබගෑනි වලින්

165
00:10:19,122 --> 00:10:20,889
#එමිරේට්

166
00:10:20,891 --> 00:10:26,761
සමහරවෙලාවට ඕනේ කරන්නේ
#කාසා ඉරෝටිකා

167
00:10:26,763 --> 00:10:29,230
කාසා ඉරෝටිකා

168
00:10:29,232 --> 00:10:31,332
ඒක හරි නැහැදිච්චයි

169
00:10:40,176 --> 00:10:42,644
හලෝ

170
00:10:42,646 --> 00:10:44,612
මාව මතකද, කොලුවෝ?

171
00:10:44,614 --> 00:10:46,214
ගේබ්‍රියෙල්

172
00:10:46,216 --> 00:10:50,819
මං ඒක "ඔව්" කියලා ගණන් ගන්නං

173
00:10:59,495 --> 00:11:02,597
මට ඔයාගේ උදව් ඕනේ, සහෝදරයා

174
00:11:08,934 --> 00:11:10,735
මං හිතුවේ ඔයා මැරිලා කියලා

175
00:11:10,737 --> 00:11:11,870
අනේ

176
00:11:11,872 --> 00:11:14,639
ට්‍රික්සට්ගේ ට්‍රික් නැති කරන්න පුලුවන්ද?

177
00:11:14,641 --> 00:11:17,375
ඉතින්, මං හිතන්නේ ඔයා
මැරුණා වගේ බොරු කරන්න ඇති

178
00:11:17,377 --> 00:11:19,677
මං හිතන්නේ ඔයාව මෙන්සා එකට
බදවා ගත්තෙත් නැතුව ඇති

179
00:11:19,679 --> 00:11:20,712
මං නැති අතරේ

180
00:11:20,714 --> 00:11:24,415
කොහෙද ඔයා හිටියේ?

181
00:11:24,417 --> 00:11:28,987
ආ, දන්නවනේ අරහේ මෙහෙ

182
00:11:28,989 --> 00:11:32,857
මං හැංගිලා හිටියේ,
කැප්ටන් රවානා

183
00:11:32,859 --> 00:11:37,495
විශ්වයේ තියෙන පරිස්සම්ම තැන --
ස්වර්ගේ

184
00:11:37,497 --> 00:11:40,732
ඒත් පස්සේ ඔයයි අනික් විකටයෝ දෙන්නයි

185
00:11:40,734 --> 00:11:44,202
නත්තල විනාස කළා, නැද්ද?

186
00:11:44,204 --> 00:11:45,570
සමාවෙන්න

187
00:11:45,572 --> 00:11:48,873
ආ, ගගකට අඩන්න

188
00:11:48,875 --> 00:11:51,376
අහන්න,...

189
00:11:51,378 --> 00:11:53,678
මං වැටුනා, මං හැන්ගුනා

190
00:11:53,680 --> 00:11:55,380
අන්තිමේ "ඩවුන් ටවුන් ඇබී" බැලුවා
[*Downton Abbey - බ්‍රිතාන්‍ය රූපවාහිනී වෘතාන්තයක්]

191
00:11:55,382 --> 00:11:57,382
ඒත් ඊට පස්සේ ඔයාගේ හොදම යාලු මෙටට්‍රෝන්

192
00:11:57,384 --> 00:11:59,918
එයාගේ මිනියන්ලව එව්වා
මාව හොයන්න

193
00:11:59,920 --> 00:12:02,754
පේන විදිහට, එයා හිතනවා
මං ආක්ඒන්ජල් කෙනෙක් නිසා

194
00:12:02,756 --> 00:12:04,322
මං ලග වැඩිපුර ජූස් ඇති කියලා

195
00:12:04,324 --> 00:12:06,991
ඔයා තර්ජනයක් කියලා

196
00:12:06,993 --> 00:12:09,193
ඔව්, ඒත් මටත් වැටුන වෙලේ තුවාල වුනා

197
00:12:09,195 --> 00:12:11,596
ආපහු පෝන්වලට එන්න ඉතුරු ජූස්නුත්
වැඩිහරියක් පාවිච්චි කළා

198
00:12:11,598 --> 00:12:14,866
ඒක වැරදියට පැන්නේ

199
00:12:14,868 --> 00:12:16,801
ඒකත් එහෙමයි

200
00:12:16,803 --> 00:12:19,504
අහ්, වැදගත් දේ, මං පැනලා යන ගමන්

201
00:12:19,506 --> 00:12:23,274
ඒත් පස්සේ, සති කීපෙකට කලින්,

202
00:12:23,276 --> 00:12:26,611
කවුරු හරි මගේ සින්දුව ගහන්න ගත්තා

203
00:12:26,613 --> 00:12:28,112
ඒන්ජල් සයිරන් එක

204
00:12:28,114 --> 00:12:30,181
නෑ

205
00:12:30,183 --> 00:12:32,250
ගේබ්‍රියෙල්ගේ නලාව

206
00:12:32,252 --> 00:12:34,686
තාත්තගේ පොඩි භාණ්ඩයක්

207
00:12:34,688 --> 00:12:36,721
මට සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ නොදුන්නා

208
00:12:36,723 --> 00:12:41,225
මෙටට්‍රෝන් ඒක හොයාගෙන
පිඹින්න පටන් අරං

209
00:12:41,227 --> 00:12:43,828
ඉතින්, මං හැංගිලා හිටපු තැනෙන් එලියට ආවා

210
00:12:43,830 --> 00:12:46,531
ඇයි

211
00:12:46,533 --> 00:12:49,634
ගණනින් වැඩි වුනාම ආරක්ෂාව වැඩියි

212
00:12:49,636 --> 00:12:52,770
ඒත් මෙටට්‍රෝන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ
එන්ජල්ලව කොටු කර ගන්න

213
00:12:52,772 --> 00:12:54,372
එකමුතු කරන්න නෙමේ

214
00:12:54,374 --> 00:12:55,740
ඒ මෙටට්‍රෝන් නෙමේ

215
00:12:55,742 --> 00:12:58,843
ඒ එයාගේ දෙවනියා, --
ගැඩ්‍රීයල්

216
00:12:58,845 --> 00:13:01,145
ගැඩ්‍රීයල්?

217
00:13:01,147 --> 00:13:03,214
ඒ බයියද?
අම්මෝ

218
00:13:03,216 --> 00:13:05,116
මොනවද මගෙන් ඕනේ ඔයාට?

219
00:13:07,186 --> 00:13:08,319
ඔයාගේ උදව්, කොලොම්බෝ
[*Columbo - රහස්පරීක්ෂක වෘතාන්ත්යෙන්]

220
00:13:08,321 --> 00:13:11,956
මං බෑන්ඩ් ඒක ආපහු එකතු කරනවා

221
00:13:11,958 --> 00:13:15,793
අපි යනවා මෙටට්‍රෝන් මැරීමේ ප්‍රසන්ගෙට

222
00:13:15,795 --> 00:13:18,730
ඔයා බලා ඉන්නේ අලුත් ඉදිරිපෙළ ගායකයා දිහා

223
00:13:23,669 --> 00:13:27,038
සෑම්

224
00:13:47,426 --> 00:13:49,994
ඇරපු පෙට්ටියක් තියෙනවා පිහාටු දාපු

225
00:13:55,902 --> 00:13:58,903
ඩීන්

226
00:14:03,342 --> 00:14:05,877
අපි ගැඩ්‍රීයල්ව හොයා ගන්න ඕනේ එයා ආයිම
සැරයක් බැට් සිග්නල් එක පත්තු කරන්න කලින්

227
00:14:07,713 --> 00:14:09,547
මේ ඩීන්ගේ අනික් අනික් සෙල්ෆෝන් එක

228
00:14:09,549 --> 00:14:10,815
ඉතින් දන්නවනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා

229
00:14:12,118 --> 00:14:13,551
ඩීන්, මේ මං
මං --

230
00:14:13,553 --> 00:14:14,585
හා, හෝව් හෝව්, හෝව්!

231
00:14:14,587 --> 00:14:16,254
අත ඇරලා මොකද?

232
00:14:16,256 --> 00:14:18,623
අත් දෙකම වීල් එකේ තියා ගන්නවා
මං වටිනා භාණ්ඩයක්

233
00:14:18,625 --> 00:14:20,658
ඒයි, මොකෝ කොටාලා?

234
00:14:20,660 --> 00:14:24,462
මාව මතකද?
ඕගොල්ලන්ගේ පවු වෙනුවෙන් මැරුණ හාදයා?

235
00:14:24,464 --> 00:14:26,864
නෑ, රැවුලක් තියෙන සෙරෙප්පු දාගත්ත පූසා නෙමේ

236
00:14:26,866 --> 00:14:28,099
හැඩ එකා

237
00:14:28,101 --> 00:14:29,901
ඒයි, ගොඩක් ස්තුතියි

238
00:14:29,903 --> 00:14:33,037
මලුයි ශෝක ප්‍රකාශවලටයි --

239
00:14:33,039 --> 00:14:35,440
පවුලට ඒක ගොඩක් වටිනවා

240
00:14:35,442 --> 00:14:40,011
කොහොමෙන් හරි, ඕගොල්ලන්ගේ
කොලු බඩ්ඩයි මායි යන ගමන්

241
00:14:40,013 --> 00:14:42,613
ඕගොල්ලන්ගේ අධි රහසිගත වාසස්තානෙට

242
00:14:42,615 --> 00:14:44,549
ඒ ගැන කතා කරගන්න කෝල් කරන්න

243
00:14:44,551 --> 00:14:47,452
පිස්සු ළමයි

244
00:14:47,454 --> 00:14:49,620
ඉතින්, ඔයා ඇවිලා මාස ගානක් වෙනවා

245
00:14:49,622 --> 00:14:51,756
මොනවද ඔයාට දකින්න ලැබුනේ?

246
00:14:51,758 --> 00:14:57,562
තටු මිනිස්සු වැස්සට පස්සෙද, හලෙලුයා?
[*"It's Raining Men" - The Weather Girls ගීතය ඇසුරෙන්]

247
00:14:57,564 --> 00:15:01,733
හොදයි, දන්නවනේ, --
එහෙම පිටින්ම විනාසේ ලගයි, වියවුල්

248
00:15:01,735 --> 00:15:07,371
ක්‍රව්ලියි ඇබ - අමනායි මරා ගන්නවා

249
00:15:07,373 --> 00:15:09,373
හොද කාලේ

250
00:15:09,375 --> 00:15:15,279
ඊළගට අපේ කස්ටිය ඉන්නවා,
දිලිසෙන කුඩු වගේ විසිරිලා ගිහිල්ලා

251
00:15:15,281 --> 00:15:17,749
ගොඩක් පටලැවිලි තියෙනවා

252
00:15:17,751 --> 00:15:20,218
එහෙම හිතෙනවද?

253
00:15:20,220 --> 00:15:23,521
ගොඩක් ඒන්ජල්ලා අපි වගේ නෑ, කැස්ටියෙල්

254
00:15:23,523 --> 00:15:28,025
ඒගොල්ලන්ට බෑ මුණ දෙන්න මේ ස්වඅදහස් වැඩේට

255
00:15:28,027 --> 00:15:32,830
ඒගොල්ලෝ බැටළුවෝ, ඩ්‍රොන

256
00:15:32,832 --> 00:15:37,034
ඒත් අපි?
අපි වෙනස්

257
00:15:37,036 --> 00:15:39,103
අපි කැරලි කාරයෝ --

258
00:15:39,105 --> 00:15:44,442
එක්කෙනෙක්ට අරමුණක් තියෙනවා,
එක්කෙනෙක්ට නැහැ

259
00:15:44,444 --> 00:15:45,977
මං නිකම් සෙබලෙක් විතරයි

260
00:15:45,979 --> 00:15:47,145
අනේ නිකම් ඉන්නවා

261
00:15:47,147 --> 00:15:50,248
ඔයා දෙවියෝ වෙලා තියෙනවා
තාත්තටත් වඩා සැරයක්

262
00:15:50,250 --> 00:15:51,682
ඔව්

263
00:15:51,684 --> 00:15:52,850
බලන්න ඒකෙන් වුන දේ

264
00:15:52,852 --> 00:15:57,488
හොදයි, කරන්න

265
00:15:57,490 --> 00:16:00,358
සෙබෙලෙක් වෙන්න ඕනේ තරං

266
00:16:00,360 --> 00:16:02,426
මට පුළුවන් තරම් කට්ටිය ඕනේ වෙනවා

267
00:16:02,428 --> 00:16:03,961
ඇයි ඔයා මේක කරන්නේ, ගේබ්‍රියෙල්?

268
00:16:03,963 --> 00:16:06,898
මං හැමදාම කරන්නේ පැනලා යන එක...

269
00:16:06,900 --> 00:16:10,468
තාත්තාගෙන්
පවුලෙන්

270
00:16:10,470 --> 00:16:12,970
මට තවත් පැනලා යන්න ඕනේ නෑ

271
00:16:12,972 --> 00:16:17,108
මට කරන්න ඕනේ,
මං කල යුතු දේ -- මෙහෙයවන එක

272
00:16:20,045 --> 00:16:23,314
හොදයි, අපිට නායකයෙක් ඕනේ

273
00:16:23,316 --> 00:16:25,616
මට සතුටුයි ඒ ඔයා වෙන එකට

274
00:16:31,089 --> 00:16:34,692
පොඩ්ඩක් පෙට්‍රල් මදි වගේ, නැද්ද?

275
00:16:42,901 --> 00:16:46,404
ආ, දැනෙනවද ඒ පිළිකා ගද

276
00:16:46,406 --> 00:16:49,841
රසයි!

277
00:16:53,679 --> 00:16:55,146
අහ්...

278
00:16:55,148 --> 00:17:00,151
මතකද මං අර කිව්ව මෙටට්‍රෝන්ගේ මිනියන්ලා?

279
00:17:51,570 --> 00:17:54,105
කැස්, මේ සෑම් ආයෙමත්

280
00:17:54,107 --> 00:17:58,009
කෝල් කරන්න
ඔයාගේ උදව් ඕනේ අපිට

281
00:18:00,512 --> 00:18:02,073
ඒයි, අමන මල්ල

282
00:18:06,919 --> 00:18:08,753
මාව මතකද?

283
00:18:16,929 --> 00:18:18,963
අපිට කවදාවත් මුන්ව එළියේ
තියාගන්න ලැබෙන්නේ නෑ

284
00:18:18,965 --> 00:18:22,867
මං දන්නවා
ඉතින්... අපි සටන් කරමු

285
00:18:22,869 --> 00:18:25,069
නෑ
මං සටන් කරන්නං

286
00:18:27,307 --> 00:18:28,839
මං කලින් කිව්වේ බොරු

287
00:18:29,942 --> 00:18:31,676
මං "ඩවුන් ටවුන් ඇබී" බැලුවේ නෑ

288
00:18:31,678 --> 00:18:33,244
මං නිකම් ගැලපෙන්න හැදුවා විතරයි

289
00:18:33,246 --> 00:18:37,048
ආ, මට තව ආක්ඒන්ජල් ජූස් ටිකක්
ඉතුරු වෙලා තියෙනවා

290
00:18:37,050 --> 00:18:39,150
මට පුළුවන් මේගොල්ලන්ව නවත්තගන්න
ඕන කරන වෙලාව

291
00:18:39,152 --> 00:18:40,718
මොකකට ඕන කරන වෙලාවද?

292
00:18:40,720 --> 00:18:43,020
ඔයාට මෙතනින් පැනගන්න

293
00:18:43,022 --> 00:18:44,789
නෑ, මං ඔයාව දාලා යන්නේ නෑ

294
00:18:44,791 --> 00:18:46,123
ඔව්, යනවා

295
00:18:46,125 --> 00:18:48,359
අර ඉන්න එවුන් ඔයාව තීරු වලට කපයි

296
00:18:48,361 --> 00:18:52,229
ඒත් මට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ව පරක්කු
කරගන්න ඔයාට ටක් ගාලා පැනගන්න තරම් වෙලා

297
00:18:52,231 --> 00:18:54,298
එතකොට ඔයාට පුළුවන් මගේ තැන ගන්න

298
00:18:54,300 --> 00:18:55,700
මොනවද ඔය කියවන්නේ?

299
00:18:55,702 --> 00:18:58,436
ඒන්ජල්ලට නායයෙක් ඕනේ,

300
00:18:58,438 --> 00:19:00,504
ඒ අපි වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ --

301
00:19:00,506 --> 00:19:01,739
වෙනස් කෙනෙක්

302
00:19:01,741 --> 00:19:02,907
බෑ

303
00:19:02,909 --> 00:19:06,177
මං දන්නවා ඔයාට මේ බර ඕනේ නෑ, කැස්ටියෙල්

304
00:19:06,179 --> 00:19:08,679
මට ඕනෙත් නෑ

305
00:19:08,681 --> 00:19:12,183
මම ආයිමත් අසාර්ථක වුනොත්?

306
00:19:12,185 --> 00:19:13,651
එහෙම වෙන්නේ නෑ

307
00:19:13,653 --> 00:19:16,587
එහෙම වෙන්න බෑ

308
00:19:21,226 --> 00:19:22,393
ස්තුතියි

309
00:19:22,395 --> 00:19:24,695
කට වහගන්නවා

310
00:19:34,139 --> 00:19:37,041
මුළු දවසම නෑ, හැන්ඩියා

311
00:19:37,043 --> 00:19:39,076
මේ මොකක්වත්ම ඇත්තද?

312
00:19:39,078 --> 00:19:41,846
මොනවද ඔයා මේ කියවන්නේ?

313
00:19:41,848 --> 00:19:43,014
කැස් යන්න!

314
00:19:44,616 --> 00:19:46,083
ඉතින්, මොකද්ද --
අපි දෙන්නම මෙතන මැරෙනවද?

315
00:19:46,085 --> 00:19:48,519
නෑ, ඔයා දැනටම මැරිලා

316
00:19:50,922 --> 00:19:53,858
හොදයි

317
00:19:58,296 --> 00:19:59,964
කොහොමද අහු වුනේ?

318
00:19:59,966 --> 00:20:03,467
මගේ කොට් එක ඉරුණ අද උදේ

319
00:20:03,469 --> 00:20:04,668
ආ, කෑවනේ

320
00:20:04,670 --> 00:20:07,872
මට පෙන්නන බෑ අඛණ්ඩතා වැරදි

321
00:20:07,874 --> 00:20:11,175
ඉතින්,
මේ මොකවත් ඇත්ත නෙමේ,

322
00:20:11,177 --> 00:20:14,945
මං හිතන්නේ මං ඉන්නේ මොටෙල්
එකෙත් නෙමේ තවදුරටත්

323
00:20:14,947 --> 00:20:17,148
මේකයි වැඩේ --

324
00:20:17,150 --> 00:20:20,584
ඒ මොකක්වත් ඇත්තටම වුනේ නෑ,
හැබැයි ඒ ඔක්කොම ඇත්ත

325
00:20:20,586 --> 00:20:23,454
කාගේ ඇත්තද --
ඔයගේද මෙටට්‍රෝන්ගේද?

326
00:20:23,456 --> 00:20:25,222
එයාට ඇහුම්කන් දෙන්න, හාද?

327
00:20:25,224 --> 00:20:26,590
එයා හදන්නේ ඔයාට උදව් කරන්න

328
00:20:26,592 --> 00:20:28,726
ඇත්තටම? කොහොමද?

329
00:20:31,497 --> 00:20:34,865
සමාවෙන්න -- මං මුළු තිරපිටපතම කියෙව්වේ නෑ,

330
00:20:34,867 --> 00:20:37,868
මගේ කෑලි ටික විතරක් ගත්තා

331
00:20:38,970 --> 00:20:44,075
හොදයි, ඔයාව මුණ ගැහුන එක සතුටක්, පරණ යාලුවා

332
00:20:44,077 --> 00:20:46,377
ඉන්න

333
00:20:47,580 --> 00:20:48,813
ඔයා මැරිලද?

334
00:21:08,333 --> 00:21:11,735
කොහොමද කතාවක් හොද වෙන්නේ?

335
00:21:19,212 --> 00:21:22,348
මේක මට දැනෙන්නේ ෆන් හවුස් එකක
කන්නාඩියක් වගේනං

336
00:21:22,350 --> 00:21:24,850
මට හිතා ගන්නවත් බෑ ඔයාට
කොහොම දැනෙනවා ඇතිද කියලා

337
00:21:24,852 --> 00:21:26,518
තමුසේ මෙටට්‍රෝන්ට වැඩ කරන්නේ
කොච්චර කල් ඉදලද?

338
00:21:26,520 --> 00:21:30,022
මං කියන්නේ නෑ
ඕගොල්ලන්ට බැහැ මාව කතා කරවනත්

339
00:21:30,024 --> 00:21:31,257
ඇත්තට?

340
00:21:31,259 --> 00:21:33,359
මං ඔයා වෙලා හිටියා, සෑම් වින්චෙස්ටර්

341
00:21:33,361 --> 00:21:35,995
ඔයාගේ ඇතුල පුරහම ලැජ්ජාවෙයි
දුර්වලකමෙයි ගද ගහනවා

342
00:21:40,368 --> 00:21:44,670
සෑම්, සෑම්, සෑම්! සෑම් මෙහෙට එන්න

343
00:21:44,672 --> 00:21:48,440
අද, මං අද ඔයාට පුංචි කතාවක් කියන්නං

344
00:21:48,442 --> 00:21:51,310
ඊටපස්සේ ඔයාම තීරණය කරන්න

345
00:21:56,651 --> 00:21:58,751
ඒක තමයි මගේ සැලැස්ම වුනෙ, කොහොම හරි

346
00:22:04,659 --> 00:22:08,761
මං හිතන්නේ එතන තමයි මගේ කතාව අසාර්ථක වුනේ,

347
00:22:08,763 --> 00:22:11,630


348
00:22:13,401 --> 00:22:15,734
ඔව්

349
00:22:15,736 --> 00:22:22,107
මේක තමයි අපූරු සිදුවීම,
නේද ඉන්ස්පෙක්ටර් ග්‍රෙගරි?

350
00:22:22,109 --> 00:22:24,109
කවුරු?

351
00:22:24,111 --> 00:22:26,412
ඉන්ස්පෙක්ටර් ග්‍රෙගරි?

352
00:22:26,414 --> 00:22:29,181
ෂර්ලොක් හෝම්ස්

353
00:22:29,183 --> 00:22:31,383
"සිල්වර් බ්ලේස්"
[* Silver Blaze - නැති වුන රේස් අශ්වයෙක් ගැන තියෙන ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව]

354
00:22:31,385 --> 00:22:33,719
ඔයා මෙහෙ හිටියා

355
00:22:33,721 --> 00:22:36,922
කොරපොතු තියෙන එව්වෝ
ගොමවලින් එලියට බඩ ගාන කාලේ ඉදන්

356
00:22:36,924 --> 00:22:40,626
මැරෙනවද පොතක් කිවෙව්වනං,
චිත්‍රපටියක් බැලුවනං

357
00:22:40,628 --> 00:22:42,328
මෙන්න

358
00:22:42,330 --> 00:22:44,196
මං දන්නවා ඒක හරියටම නැහැ,

359
00:22:44,198 --> 00:22:46,932
ඒත් ඒකෙන් මේ කතා බහ සැහෙන ලේසි වෙයි

360
00:22:52,038 --> 00:22:57,042
මං ඔයාට දුන්න හැම පොතක්ම,
චිත්‍රපටියක්ම, ටී වී ෂෝ එකක්ම

361
00:22:57,044 --> 00:22:58,978
පහුගිය සහශ්‍රේ දෙකේදී මං බලලා තියෙන

362
00:22:58,980 --> 00:23:01,313
දැන් ඔයාට තේරෙනවනේ

363
00:23:01,315 --> 00:23:05,217
"විශ්වය හැදිලා තියෙන්නේ පරමාණු වලින් නෙමේ
කතාන්දර වලින් බව"

364
00:23:07,722 --> 00:23:11,957
මට තේරනව ඒක --
ඒක කියමනක් බව මියුරියෙල් රකයිසර්ගේ

365
00:23:11,959 --> 00:23:13,859
ආ!

366
00:23:13,861 --> 00:23:16,362
එයාට උගන්වන්න පුළුවන්

367
00:23:16,364 --> 00:23:19,498
මෙන්න තව පාඩම් කීපයක්

368
00:23:19,500 --> 00:23:22,301
ලේඛකයන්ගේ සංගමේ පලවෙනි නීතිය --
හොදම අයගෙන් හොරම්කම් කරන්න

369
00:23:22,303 --> 00:23:24,036
දෙවැනි නීතිය?

370
00:23:24,038 --> 00:23:26,905
හැම වීරයෙක්ටම
දුෂ්ඨයෙක් ඕනේ

371
00:23:26,907 --> 00:23:29,942
මොනවා ගැනද ඔහේ කියවන්නේ?

372
00:23:29,944 --> 00:23:33,545
හැනායි එයාගේ සහෝදරියෝයි --
[*Hannah and Her Sisters - 1986 චිත්‍රපටයෙන්]

373
00:23:33,547 --> 00:23:36,415
මං ඒ ඔක්කොම සෙට් කළා

374
00:23:36,417 --> 00:23:39,551
ගැඩ්‍රීයල්ට කිව්වා " මරන්න ඔක්කොමල

375
00:23:39,553 --> 00:23:45,958
"මගේ හමුදාවට එකතු නොවෙන,
ඒත් එක්කෙනෙක් ඉතුරු කරන්න

376
00:23:45,960 --> 00:23:47,393
එක්කෙනෙක්
කතාව කියන්න"

377
00:23:47,395 --> 00:23:50,662
ඒක ඇත්තද?

378
00:23:50,664 --> 00:23:53,732
ඔයාට ඒන්ජල්ලව ස්වර්ගෙට ගෙනියන්න පුලුවන්ද?

379
00:23:55,269 --> 00:23:57,369
සොරි. ස්පොයිලර්ස් කියන්නේ නෑ

380
00:23:57,371 --> 00:23:59,838
ඔයා තවම කාරණේ තේරුම් ගත්තේ නෑ

381
00:23:59,840 --> 00:24:02,508
ඔයා ඒන්ජල්ලව මෙහෙය වන්න ඕනේ

382
00:24:02,510 --> 00:24:05,344
මං නායකයෙක් නෙමේ, මෙටට්‍රෝන්

383
00:24:05,346 --> 00:24:08,714
ඒ වගේ තමා

384
00:24:08,716 --> 00:24:14,053
ඉතින්... මං මගේ ගෙදර වැඩ කළා

385
00:24:15,789 --> 00:24:18,457
"වින්චෙස්ටර් ගොස්පල්"එක

386
00:24:18,459 --> 00:24:21,193
සවුත්තු පොතක්

387
00:24:24,098 --> 00:24:25,798
මට අදහසක් නං දුන්න හැබැයි

388
00:24:25,800 --> 00:24:28,367
ඔයාට පාඩමක් කියා දෙන්න වෙනවා

389
00:24:28,369 --> 00:24:33,572
පාඩම් කියා දෙන්නේ නෑ ගේබ්‍රියෙල්
තරම් හොදට වෙන කවුරුවත්

390
00:24:33,574 --> 00:24:35,741
ඒ කියන්නේ ට්‍රික්ස්ටර්

391
00:24:35,743 --> 00:24:40,979
ඉතින්... මං ටයිප් කරන්න පටන් ගත්තා

392
00:24:40,981 --> 00:24:45,150
මේ ඔක්කොම කරලේ මාව වීරයෙක් කරන්නද?

393
00:24:51,891 --> 00:24:54,426
ආ, ඒකනං කියලා වැඩක් නෑ

394
00:24:54,428 --> 00:24:58,864
අම්, නෑ

395
00:24:58,866 --> 00:25:03,769
මේ ජංජාල-කෘතියේ වීරයා ඔයා නෙමේ

396
00:25:03,771 --> 00:25:06,105
ඔයා දුෂ්ඨයා

397
00:25:09,042 --> 00:25:10,876
මමයි වීරයා

398
00:25:10,878 --> 00:25:13,378
එයා එච්චර ඉක්මනට නැවෙන්නේ නෑ

399
00:25:13,380 --> 00:25:14,746
මං දන්නවා

400
00:25:14,748 --> 00:25:16,315
සමහර විට ඔයාට පුළුවන් වෙයි එයාව හැක් කරන්න
ක්‍රව්ලියි ඔයයි මට කළා වගේ

401
00:25:16,317 --> 00:25:18,417
නෑ, නෑ, නෑ, නෑ ක්‍රව්ලිට විතරයි
ඒක කරන්න පුළුවන්

402
00:25:18,419 --> 00:25:20,285
මං ඉන්නේ ඒ පරයට කෝල් කරන මූඩ් එකක නෙමේ

403
00:25:20,287 --> 00:25:22,020
අපිට කැස්ව ඕනේ

404
00:25:22,022 --> 00:25:23,322
එයාගෙන් ආරංචියක් තියෙනවද?

405
00:25:23,324 --> 00:25:25,124
නෑ
මං ආයිමත් ගත්තා

406
00:25:25,126 --> 00:25:27,526
එයා කෝල් කලේ නෑ
එයා මැසේජ් එකක් එවලා නෑ

407
00:25:27,528 --> 00:25:30,095
මං එයාගේ ෆෝන් එකේ ජී පී එස් දැම්මා

408
00:25:30,097 --> 00:25:32,598
අපි එයාට අන්තිමට කතා කරත්දී
හිටපු ටවුමෙමයි තවමත්

409
00:25:32,600 --> 00:25:33,999
මොන මගුලක්ද?

410
00:25:34,001 --> 00:25:34,933
අනේ මන්දා

411
00:25:34,935 --> 00:25:36,368
ඔයා ගිහින් එයාව හොයා ගන්න ඕනේ

412
00:25:36,370 --> 00:25:37,302
ඉන්න, මොකක්?

413
00:25:37,304 --> 00:25:38,904
ඔයා මේකට කිට්ටු වැඩියි, මිනිහෝ

414
00:25:38,906 --> 00:25:40,005
ඉතින්, මොකද්ද, ඔයා එහෙම නැද්ද?

415
00:25:40,007 --> 00:25:43,008
අපි තවම මේක පටන් අරං මිනිත්තු පහක් ගියේ නෑ

416
00:25:43,010 --> 00:25:46,044
ඔයා දැනටම ඌට ලියම් නීසන් කරනවා
[*Liam Neeson - Taken චිත්‍රපටිවල නළුවා]

417
00:25:46,046 --> 00:25:47,146
මං මේක බලා ගන්නං

418
00:26:02,328 --> 00:26:06,365
ඉතින්, එයා චන්ඩි පාට් දානවා,
ඔයා කාරුණික වෙනවා

419
00:26:06,367 --> 00:26:08,700
එහෙමද මේක වෙන්නේ?

420
00:26:11,337 --> 00:26:13,372
නෑ

421
00:26:13,374 --> 00:26:16,108
මෙහෙමනේ, මට වැඩක් නෑ තෝ කතා කලත් නැතත්

422
00:26:16,110 --> 00:26:19,411
තමුසේ එයාට කල දේට ගෙවන්න වෙනවා

423
00:26:19,413 --> 00:26:20,779
කෙවින්ටයි

424
00:26:20,781 --> 00:26:24,783
ඔයා දන්නවද ඇයි මං ඔයාව මැරුවේ නැත්තේ කියලා

425
00:26:24,785 --> 00:26:27,586
ඔයාගේ වරම හොරකම් කලාට පස්සේ?

426
00:26:27,588 --> 00:26:30,622
මං ඔයාට කැමතියි

427
00:26:30,624 --> 00:26:32,591
ඇත්තමයි

428
00:26:32,593 --> 00:26:37,963
දෙවියන්ගේ ඔක්කොම වයින් කරන
සෙල්ලම් බඩු වලින්

429
00:26:37,965 --> 00:26:41,166
ඔයාට විතරයි එඩිතර කමක් තිබ්බේ

430
00:26:41,168 --> 00:26:44,203
මං ඔයාව මනුස්ස කරලා අතෑරියේ,
මං හිතපු නිසා

431
00:26:44,205 --> 00:26:46,705
ඔයා සන්තෝසෙන් ජීවත් වෙයි කියලා

432
00:26:46,707 --> 00:26:49,374
ඒත් ඔයා ඒකත් අනා ගත්තා

433
00:26:49,376 --> 00:26:53,045
දැන්....

434
00:26:53,047 --> 00:26:55,347
අහ්, ඔයා මට විකල්පයක් තිබ්බේ නෑ

435
00:26:55,349 --> 00:26:57,916
මං කියන්නේ, ඔයාට ඕනේ ආපහු
වැඩට බහින්න නං, හරි

436
00:26:57,918 --> 00:27:00,986
හැබැයි ඔයාට මගේ පිටපත අනුව වැඩ කරන්න වෙනවා

437
00:27:00,988 --> 00:27:04,723
හොදයි, ඔහේගේ තක්සේරුවට අනුව,
මං එහෙම කරන කෙනෙක් නෙමේ

438
00:27:04,725 --> 00:27:10,495
මෙහෙයවන්න මෝඩ, කොන්වුන. කැරලිකාර ඒන්ජල්ලව

439
00:27:10,497 --> 00:27:12,731
මට විරුද්ධව කැස්ටියෙල්

440
00:27:12,733 --> 00:27:14,666
ඒගොල්ලෝ ඔයාව අනුගමනය කරයි

441
00:27:14,668 --> 00:27:17,369
ඒගොල්ලෝ ඔක්කොමලා මැරෙයි තමයි

442
00:27:17,371 --> 00:27:23,675
ඒත් මං ඉතුරු කරලා තියන්නං හොද ශෝක් ආසනයක්
උඩහා ඔයා වෙනුවෙන්

443
00:27:23,677 --> 00:27:25,210
ඔයාව බේරගන්නං

444
00:27:25,212 --> 00:27:26,278
බෑ

445
00:27:26,280 --> 00:27:29,081
ම්ම්

446
00:27:29,083 --> 00:27:32,851
ඔයා මා ලවා අමාරු එකම ගන්න හදනව, නැද්ද?

447
00:27:32,853 --> 00:27:38,090
කොහොමද ඔය, අම්, හොරකම් කර ගත්ත වරම එහෙම?

448
00:27:41,194 --> 00:27:42,394
ඒක හොදින්

449
00:27:42,396 --> 00:27:44,529
නෑ

450
00:27:44,531 --> 00:27:45,897
එහෙම නෑ

451
00:27:45,899 --> 00:27:48,333
ඒක ගෙවිලා යනවා

452
00:27:48,335 --> 00:27:50,002
ඒකෙන් ඔයාවත් ගෙවිලා යනවා

453
00:27:50,004 --> 00:27:53,372
ඒත් මං ඔයාට දෙන්නං

454
00:27:53,374 --> 00:27:58,977
කෙළවරක් නැති සැපයුමක්
රීචාජ් කරන්න පුළුවන් බැටරි

455
00:27:58,979 --> 00:28:00,612
එකගද?

456
00:28:03,550 --> 00:28:06,551
සමාවෙන්න ඔයාගේ ලියන වෙලාවට බාධා කලාට, සර්

457
00:28:06,553 --> 00:28:08,186
ඒත් දෙයක් වෙලා

458
00:28:08,188 --> 00:28:09,421
මොකද්ද ප්‍රශ්නේ?

459
00:28:09,423 --> 00:28:12,557
ඒ ගැඩ්‍රීයල්

460
00:28:16,196 --> 00:28:18,363
කට කතාව යන්නේ

461
00:28:18,365 --> 00:28:20,666
තමුසේ සර්පයාට උද්‍යානෙ ඇතුලට එන්න දීලා

462
00:28:20,668 --> 00:28:23,001
මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේම අනාගතේ
විනාස කළා කියලායි

463
00:28:23,003 --> 00:28:24,870
මං ඒගොල්ලන්ව නිදහස් කළා

464
00:28:24,872 --> 00:28:27,039
මං මනුෂ්‍යත්වයට ආදරෙයි

465
00:28:27,041 --> 00:28:30,008
හොදයි තමුසෙ ඒක පෙන්නන්නේනං
මරු විධිහකට, පරයෝ

466
00:28:30,878 --> 00:28:32,311
දැන්, අහනවා, මට කියනවා

467
00:28:32,313 --> 00:28:35,113
මේ "ආපහු ස්වර්ගෙට යන" විකාරේ ගැන

468
00:28:35,115 --> 00:28:36,915
මං මේක ඉක්මනින් ඉවර කරන්නං

469
00:28:36,917 --> 00:28:42,220
නැත්නං, තමුසෙට මෙතන ඉදන් ඔය
දන්වැල් වල කුණු වෙන්න පුළුවන් සදහටම

470
00:28:42,222 --> 00:28:44,222
තමුසෙගෙ තීරණේ

471
00:28:44,224 --> 00:28:47,793
ඔය ඔක්කොම කතා, ඔක්කොම පුරාජේරු

472
00:28:47,795 --> 00:28:49,961
ඔයා හිතා ඉන්නේ ඔයාව පරද්දන්න බෑ කියලා

473
00:28:49,963 --> 00:28:53,031
ඔය දෙන්න ලෝකෙට එරෙහිව, නේද?

474
00:28:53,033 --> 00:28:55,033
අන්න හරි

475
00:28:55,035 --> 00:28:58,003
ඔයා ඇත්තටම හිතනවද සෑම්
ඔයා වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරයි කියලා

476
00:28:58,005 --> 00:29:00,072
ආ, මං දන්නවා එයා කරන බව

477
00:29:00,074 --> 00:29:02,407
මං ඔයාගේ මල්ලිගේ සරීරෙ ඉදලා තියෙනවා, ඩීන්

478
00:29:02,409 --> 00:29:05,877
එයා තමන්ගේ ජීවිතේ ඔයාගේ
එක වෙනුවෙන් දෙන්නේ නෑ

479
00:29:05,879 --> 00:29:07,979
හොදයි, ස්තුතියි නැවත විකාෂනෙට යාලුවා

480
00:29:07,981 --> 00:29:10,248
සෑම් දැනටම ඔය විකාර ටික මට කියලා තියෙන්නේ

481
00:29:10,250 --> 00:29:11,683
ඇයි, එයා මට ඊට අන්ත ඒවත් කියලා තියෙනවා

482
00:29:11,685 --> 00:29:15,087
එයා කිව්වද එයාට සදහටම දැනුනේ එහෙමයි කියලා

483
00:29:15,089 --> 00:29:17,589
එයා හිතන බව ඔයා නිකම් බයගුලු
පොඩි ළමයෙක් වගේ කියලා

484
00:29:17,591 --> 00:29:19,391
තනියෙන් ජීවත් වෙන්න බය

485
00:29:19,393 --> 00:29:22,427
තාත්ති එයාට ඇති වෙන්න ආදරේ නොකල නිසා

486
00:29:24,565 --> 00:29:27,833
අනික එයා හරි, නැද්ද?

487
00:29:27,835 --> 00:29:33,105
ඔයා මහ බයගුලු දුක්කිත, ඇගේ එල්ලෙන, හිගන --

488
00:29:36,076 --> 00:29:37,309
කියාගෙන යනවා!

489
00:29:37,311 --> 00:29:39,378
.... කාලකන්නි කසල කන්නෙක්

490
00:29:39,380 --> 00:29:42,314
තමන් ගැනවත් බලා ගන්න බැරි,

491
00:29:42,316 --> 00:29:46,485
තනියෙන් ජීවත් වෙනවට වඩා
ඔක්කොමාලාව මඩේ ඇදන් යන්න ලැස්ති

492
00:29:46,487 --> 00:29:49,988
තමන් වටේ ඉන්න හැමෝටම මැරෙන්න අරින!

493
00:29:57,530 --> 00:29:59,865
නෑ, ඒක කරන්න

494
00:29:59,867 --> 00:30:02,367
කරනවා!

495
00:30:02,369 --> 00:30:03,935
මාව මරනවා!!

496
00:30:03,937 --> 00:30:07,439
ආ, තමුසේ කැමති ඇති ඒකට, නැද්ද?

497
00:30:07,441 --> 00:30:09,541
ඒකද අර මුළු කතාවම කලේ?

498
00:30:11,511 --> 00:30:14,346
තමුසේ මැරෙන්න බය නෑ, නැද්ද?

499
00:30:15,983 --> 00:30:18,784
තමුසේ බය සදහටම මේ
දන්වැල්වල ඉන්න වෙයි කියලයි

500
00:30:18,786 --> 00:30:25,724
හොදයි, තමුසෙට පුළුවන් ඉදගෙන
කුණුවෙන්න, තෝ බැල්ලිගෙ පුතා

501
00:31:52,020 --> 00:31:52,920
[මිස්ඩ් කෝල් හයක් ඩීන්ගෙන්]

502
00:31:57,226 --> 00:31:58,893
හෙමීට කොටියෝ

503
00:31:58,895 --> 00:32:00,395
මං ආවේ හුවමාරුවකට

504
00:32:00,397 --> 00:32:03,665
ඔයා ලග මගේ දෙයක් තියෙනවා

505
00:32:03,667 --> 00:32:06,401
මං ලග ඔයාගේ දෙයක් තියෙනවා

506
00:32:12,441 --> 00:32:18,546
එයාව හෙට මෙතෙන්ට ගේන්න.... 6.00 ට විතර?

507
00:32:18,548 --> 00:32:21,950
නැත්නං, කැස්ටියෙල් මැරෙනවා

508
00:32:21,952 --> 00:32:25,153
මේ සැරේ ආපහු ඒමක් නෑ

509
00:32:25,155 --> 00:32:27,522
සමාන ගනුදෙනුවක්?

510
00:32:27,524 --> 00:32:31,526
මං වචනේ රකින කෙනෙක්

511
00:32:45,345 --> 00:32:46,345
[සෑම් අමතයි]

512
00:33:01,157 --> 00:33:02,791
ඩීන්?

513
00:33:02,793 --> 00:33:05,060
ඩීන්!

514
00:33:09,231 --> 00:33:11,066
ඩීන්, ඒයි!

515
00:33:11,068 --> 00:33:14,269
ඔයා -- ඔයා හොදින්ද?

516
00:33:14,271 --> 00:33:15,303
ඔව්

517
00:33:15,305 --> 00:33:16,571
ඔව්, ඔයා ඕක මගෙන් අහන එක නතර කරන්න ඕනේ

518
00:33:16,573 --> 00:33:17,806
මං ඔයාට කෝල් කළා

519
00:33:17,808 --> 00:33:19,741
- මං කියන්නේ, ඇ - ඇයි ඔයා, අහ් -
- ඌ කතා කලේ නෑ

520
00:33:19,743 --> 00:33:21,476
මං හිතුවා

521
00:33:23,245 --> 00:33:26,414
උට මැරෙන්න ඕනේ කියලා
මං උව මරන්නයි හැදුවේ

522
00:33:26,416 --> 00:33:27,682
ඇත්තමයි

523
00:33:27,684 --> 00:33:32,454
ඒත් මං නැවැත්තුවා අපිට මූව
කතා කරවන්නම ඕනේ නිසා

524
00:33:32,456 --> 00:33:33,788
ඩීන්, අහන්න

525
00:33:33,790 --> 00:33:36,424
මෙටට්‍රෝන් කැස්ව අල්ලගෙන

526
00:33:36,426 --> 00:33:39,360
එයා හුවමාරුවක් යෝජනා කරනවා

527
00:33:39,362 --> 00:33:42,464
අපිට බැහැ මෙටට්‍රෝන්ව විශ්වාස කරන්න

528
00:33:42,466 --> 00:33:44,165
ම - මං ඒක දන්නවා
පැහැදිලිවම

529
00:33:44,167 --> 00:33:46,768
ඒත්, අහන්න මේක තමයි පලවෙනි වතාව

530
00:33:46,770 --> 00:33:49,537
අපි හරියටම දන්න,
මෙටට්‍රෝන් කොහෙද කියල

531
00:33:49,539 --> 00:33:51,706
අපි ගැඩ්‍රීයල්ව මුණගැහෙන තැනට ගෙනිහින්

532
00:33:51,708 --> 00:33:54,509
හුවමාරුව කරලා, මෙටට්‍රෝන්ව කොටු කර ගමු

533
00:34:04,987 --> 00:34:08,590
ඌ පරක්කුයි

534
00:34:08,592 --> 00:34:10,091
නැත්නං ඌ එන එකක් නෑ

535
00:34:10,093 --> 00:34:11,659
අපොයි මං එනවාමයි

536
00:34:11,661 --> 00:34:13,528
මං බලා හිටියේ ඔය දෙන්නා

537
00:34:13,530 --> 00:34:16,030
ඕගොල්ලන්ගේ මාව අල්ලන උගුල හදල ඉවර වෙනකම්

538
00:34:19,835 --> 00:34:22,403
අහ්...

539
00:34:22,405 --> 00:34:23,638
මං ඉන්නේ හරි තැනද?

540
00:34:26,008 --> 00:34:28,243
හොදයි, ඉක්මනට, කරමු,
මං බලා ඉන්නවා

541
00:35:02,546 --> 00:35:05,780
ඔය දෙන්නගෙන් කවුරු හරි ස්මෝර්ස් ගෙනාවද?
[*s'mores - ගින්නේ පුච්චපු මාස්මිලොස් දාන කෑමක්]

542
00:35:05,782 --> 00:35:09,784
ශුද්ධ ගින්නෙන් ඒවා හරිම මිහිරි
මින්ට් රසකට හැරෙනවා

543
00:35:11,353 --> 00:35:13,955
ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න, කොල්ලනේ

544
00:35:18,427 --> 00:35:20,228
නෑ, ඕනේ නෑ

545
00:35:31,106 --> 00:35:33,708
බයි බායි

546
00:35:45,921 --> 00:35:47,989
හොදයි, ගිවිසුමක් කියන්නේ ගිවිසුමක්

547
00:35:47,991 --> 00:35:49,490
ඇයි තමුසේ මෙහෙම කරන්නේ

548
00:35:49,492 --> 00:35:52,227
මට පුළුවන් නිසා

549
00:35:52,229 --> 00:35:55,863
ඔහේටයි, ඔහේගෙ මල්ලිටයි

550
00:35:55,865 --> 00:35:58,333
ඔගේගෙ තටු යාලුවටයි

551
00:35:58,335 --> 00:35:59,400
ඔක්කොම රහස්වලටයි

552
00:35:59,402 --> 00:36:01,369
ඕගොල්ලන්ගේ බංකරේ අගුල් දාලා තියාගෙන ඉන්න

553
00:36:01,371 --> 00:36:03,504
නවත්තන්න බැරි නිසා මාව

554
00:36:03,506 --> 00:36:07,008
හැබැයි මට විනෝද වෙන්න පුළුවන්
ඕගොල්ලෝ උත්සහ කරන හැටි බලලා

555
00:36:07,010 --> 00:36:10,745
ඒක නියම ෂෝ එකක් වෙයි

556
00:36:10,747 --> 00:36:13,514
පස්සේ හම්බවෙමු, කැස්ටියෙල්

557
00:36:13,516 --> 00:36:16,884
අමතක කරන්න එපා
මං ඔයාට අවස්තාවක් දුන්න බව

558
00:36:31,428 --> 00:36:33,923
කවුරුහරි මට කියනවද මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා

559
00:36:33,924 --> 00:36:35,724
මෙටට්‍රෝන් දෙවියෝ වෙන්න හදනවා

560
00:36:35,726 --> 00:36:37,025
දෙවියෝ වෙන්න?

561
00:36:37,027 --> 00:36:39,194
කැස්, ඌ ඒන්ජල් වාරකේ මකලා දැම්ම

562
00:36:39,196 --> 00:36:42,097
ඌ ඉලව් ශුද්ධ ගින්නට පිඹලා නිව්වා
ඌ තමයි දෙවියෝ

563
00:36:42,099 --> 00:36:45,000
ඌ ඒන්ජල් පුවරුවෙන් බලය ගන්නවා

564
00:36:45,002 --> 00:36:46,768
කොහොමද අපි මේ හාදයව නවත්තන්නේ?

565
00:36:46,770 --> 00:36:49,638
හරි, ඉතින් ස්වර්ගෙට පඩිපෙලක්
තියෙනවානං මොකද?

566
00:36:49,640 --> 00:36:51,807
අපි ඒක හොයාගෙන
මුව ඉවරයක් කරමු

567
00:36:51,809 --> 00:36:53,609
ඔයාට ඕනේ ඩෙත් ස්ටාර්* එක ඇතුලට රිංගලා
[* ස්ටාර් වෝර්ස් එකෙන්]

568
00:36:53,611 --> 00:36:54,610
අධිරාජ්‍යයාව මරන්නද?

569
00:36:54,612 --> 00:36:57,079
හරි, ම -- මට හිතා ගන්න බෑ

570
00:36:57,081 --> 00:36:59,681
අභ්‍යවකාශේ තියෙන ප්‍රබන්ධ යුධ මධ්‍යස්ථානයක්
එක්ක මේකේ තියෙන සම්බන්ධෙ මොකද්ද කියලා

571
00:36:59,683 --> 00:37:03,118
හැබයි අධිරාජ්‍යයාව මරනවා කිව්වේ
මෙටට්‍රෝන්ව මරනවා කියන එකනං

572
00:37:03,120 --> 00:37:04,019
මාත් එනවා

573
00:37:04,021 --> 00:37:05,220
ඉන්න ඔයා --

574
00:37:05,222 --> 00:37:07,456
ඔයා තේරුම් ගත්තද ඩෙත් ස්ටාර් මොකද්ද කියලා?

575
00:37:07,458 --> 00:37:09,858
ඔව්, මං හිතන්නේ

576
00:37:09,860 --> 00:37:13,061
එත් මට තේරෙන්නේ නෑ ඒකෙ ස්වර්ගේත් එක්ක
තියෙන සම්බන්ධෙ මොකද්ද කියල

577
00:37:13,063 --> 00:37:15,497
බාගයක් දුරටවත් ආවනේ, නේද?

578
00:37:15,499 --> 00:37:18,433
ඔයා හොදින් කියලා විශ්වාසද?

579
00:37:18,435 --> 00:37:20,636
ඔව්

580
00:37:20,638 --> 00:37:22,104
ඔයා එහෙමද?

581
00:37:22,106 --> 00:37:25,340
ඔයාගේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා

582
00:37:25,342 --> 00:37:27,943
මං හොදින්

583
00:37:33,783 --> 00:37:36,451
මොකද්ද ඔයා කරගත්තේ?

584
00:37:36,453 --> 00:37:37,853
ඒක කෙළවරක් දකින්න ක්‍රමයක්

585
00:37:37,855 --> 00:37:39,287
අයියෝ, ඩීන්

586
00:37:42,091 --> 00:37:44,526
අහන්න, ඔයා ස්වර්ගේ හොයා ගත්තොත්
ඔත්තුව දෙන්න

587
00:37:44,528 --> 00:37:46,895
ඒ අතරේ මං අපායේ නයිට් කෙනෙක් මරන්න ඕනේ

588
00:37:49,966 --> 00:37:51,333
පරිස්සමෙන් ඉන්න

589
00:37:51,335 --> 00:37:53,669
ඔයත්
ඒයි, සෑම්

590
00:37:54,671 --> 00:37:57,072
අරයා ගැන ඇහැ තියාගෙන ඉන්න

591
00:38:20,897 --> 00:38:22,197
දොර ආරක්ෂිතයිද?

592
00:38:22,199 --> 00:38:23,198
ඔව්

593
00:38:23,200 --> 00:38:25,000
ගෙදර යන පාර ආරක්ෂිතයි

594
00:38:26,170 --> 00:38:28,103
ස්තුතියි, ගැඩ්‍රීයල්

595
00:38:28,105 --> 00:38:30,372
ඔයාගේ නාටකේ කොහොමද කෙරුනේ?

596
00:38:30,374 --> 00:38:35,210
මං හිතපු විදිහටම කෙරුනේ නෑ

597
00:38:35,212 --> 00:38:38,447
ඒත් ඒ නිසා තමයි අපි ආයි ලියන්නේ

598
00:38:38,449 --> 00:38:40,515
දෙවියන්ගේ ප්‍රශ්නේ වුනේ ඒකයි, දන්නවද --

599
00:38:40,517 --> 00:38:43,552
එයා මුල් පිටපතම ප්‍රකාශනය කළා

600
00:38:43,554 --> 00:38:49,024
දිගටම කරන්න ඕනේ ඔක්කොම හරි තැනට වැටෙනකම්

601
00:38:53,029 --> 00:38:57,299
වින්චෙස්ටර්ලා මාව අල්ල ගත්ත එකත්
ඔයාගේ සැලැස්මේ කොටසක්ද?

602
00:38:57,301 --> 00:39:01,403
ඒක බලාපොරොත්තු නොවුන එකක්

603
00:39:01,405 --> 00:39:06,108
ඒත් ඒයි, මොන ලේකඛයද අකමැති
හොද කණපිට පෙරලිල්ලකට

604
00:39:06,110 --> 00:39:11,813
මගේ වැඩේ හොද චරිත හදලා

605
00:39:11,815 --> 00:39:13,815
ඒගොල්ලෝ මාව ගෙනියන්නේ කොහෙටද කියලා බලන එක

606
00:39:13,817 --> 00:39:19,121
හොදට හදපු චරිතවල අතුරුපලයක් තමයි...

607
00:39:19,123 --> 00:39:20,589
ඒගොල්ලෝ තමන් බලාපොරොත්තු
නොවුන දේවල් කරන්න ඉඩ තියෙනවා

608
00:39:20,591 --> 00:39:24,960
ඒත් මං දන්නවා ඒගොල්ලෝ නොදන්නා දෙයක්

609
00:39:24,962 --> 00:39:26,728
අවසානේ

610
00:39:26,730 --> 00:39:29,564
වැදගත් නෑ කොහොමද මං එතෙන්ට එන්නේ කියන එක

611
00:39:29,566 --> 00:39:34,102
හැමෝම තමන්ගේ කොටස කරන තාක්කල්
---A Wish We Agree---
---MDG_සිංහල_උපසිරැසි----

612
00:40:27,243 --> 00:40:28,510
[ඒ ඔබම විය යුතුයි]

613
00:40:57,075 --> 00:40:58,002
[කැස් පිටතට පැමිණියා ඔහුගේ කණ්ඩායම
හා එකතු වෙන්න]

614
00:41:30,706 --> 00:41:31,526
[දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් දෙස බලා සිටියා]

615
00:41:37,781 --> 00:41:38,494
[තම සාර්ථක වැඩකටයුතු දෙස බලමින්
සිනහවකින් යුතුව]

616
00:41:43,317 --> 00:41:44,317
[මතු සම්බන්ධයි]

616
00:41:45,305 --> 00:41:51,476