www.TamilMV.re - Theeran Adhigaaram Ondru (2017) Tamil v - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:02:01,540 --> 00:02:05,370
රජයේ ලේඛන මණ්ඩලය ඔක්කොම ෆයිල් පරිගණක ගත කරන්න යන්නේ.
-ඕව ගන්න.

3
00:02:05,410 --> 00:02:08,000
DGP අශෝක් රාජන් නියෝගයක් දීලා තියෙනවා.

4
00:02:08,000 --> 00:02:10,370
අවශ්‍ය නැති ෆයිල් විනාශ කරන්න,

5
00:02:10,370 --> 00:02:13,250
වැදගත් ෆයිල් ස්කෑන් කර,

6
00:02:13,250 --> 00:02:14,870
ආරක්ෂා සහිත තැබේවී.

7
00:02:14,910 --> 00:02:16,370
පොඩි නඩුවක් නම් වසර 3ක්.

8
00:02:16,410 --> 00:02:18,040
ලොකු නඩුවක් නම් වසර 8ක්.

9
00:02:18,120 --> 00:02:20,330
ඒ කාල තුල ඒවා පමණක් යොදා ගන්න.

10
00:02:20,330 --> 00:02:21,950
ඉතුරු ඒවා ඉවත් කරන්න.

11
00:02:28,040 --> 00:02:29,450
මේ ෆයිල් ඒකත් අයින් කරන්න තියෙන්නේ.

12
00:02:29,450 --> 00:02:30,160
ඕක මෙහෙන් තියන්න සර්.

13
00:02:30,250 --> 00:02:31,450
ඉක්මනට ඇදලා ගන්න.

14
00:02:35,660 --> 00:02:36,330
සසි.

15
00:02:36,330 --> 00:02:37,580
මේක පරිගනයකට දාන්න ඕනි.

16
00:03:17,790 --> 00:03:18,620
කොස්තාපල්.

17
00:03:18,700 --> 00:03:20,330
කොහෙන්ද මට තීරන් සර්ගේ අංකෙ
ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ?

18
00:03:24,910 --> 00:03:25,830
DSP තිරන්.

19
00:03:25,870 --> 00:03:26,830
සුභ උදෑසනක සර්.

20
00:03:26,870 --> 00:03:29,160
සර් මේ SI සසි කතා කරන්නේ SARP වලින්.

21
00:03:29,450 --> 00:03:32,160
මං ඔයාගේ නඩු ෆයිල් එක කියෙව්වා
අන්තර් රාජ්‍ය ලේඛන විමර්ශනයේදී.

22
00:03:32,370 --> 00:03:33,620
මට ඒක විස්වාස කරන්නත් බැහැ.

23
00:03:33,660 --> 00:03:36,160
මගේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කරපු නඩුව,

24
00:03:36,910 --> 00:03:38,750
මං අමතක කරන්න හිතන නඩුව,

25
00:03:39,250 --> 00:03:40,620
ඒත් මේ දුරකථන ඇමතුමෙන් පස්සේ,

26
00:03:40,950 --> 00:03:42,500
ඒ ඔක්කොම දේවල් මතක් වුනා.

27
00:03:42,750 --> 00:03:44,040
මගේ මුළු ජීවිතයම,

28
00:03:44,620 --> 00:03:46,620
මතු වුනා මොහොතකට.

29
00:04:44,250 --> 00:04:45,250
කවුද ඒ?

30
00:04:53,870 --> 00:04:55,330
ආච්චි.

31
00:04:57,040 --> 00:04:58,160
තාත්තේ.

32
00:05:05,120 --> 00:05:06,120
අයියෝ එපා.

33
00:05:16,080 --> 00:05:17,330
නැහැ, මට යන්න දෙන්න.

34
00:05:51,580 --> 00:05:52,450
සුසී.

35
00:06:02,040 --> 00:06:03,620
අනේ මට යන්න දෙන්නකෝ.

36
00:06:04,200 --> 00:06:05,250
ඔයාල මේ අපරාධේ කලොත්,

37
00:06:05,450 --> 00:06:06,910
හිතනවද පොලිසිය ඔයාලව අත්හරිවී කියල?

38
00:06:08,370 --> 00:06:10,330
ඒ ගැන හිතන්නේ නැත්තේ ඇයි?

39
00:06:10,370 --> 00:06:12,830
මං ආස නැහැ දක්ෂයෙක් වෙන්න.

40
00:06:12,910 --> 00:06:14,040
අහනවා ඒ ඇයි කියල.

41
00:06:14,040 --> 00:06:14,910
ඇයි?

42
00:06:15,000 --> 00:06:16,950
මනුස්සයෙක්ගේ දක්ෂකම කියන්නේ,

43
00:06:17,040 --> 00:06:18,620
ගොඩක් අයව රවටන එක.

44
00:06:18,750 --> 00:06:20,250
එයාලව තමන්ගේ වහල්ලු කරගන්න එක.

45
00:06:20,620 --> 00:06:22,700
ගොඩක් සමාජයන් විනාශ කරන එක.

46
00:06:22,910 --> 00:06:24,660
ඒක නිසා තමා මාව හොරෙක් වුනෙත්.

47
00:06:24,830 --> 00:06:27,620
ඒ නිසයි මං අකමැති කවදාවත් දක්ෂයෙක් වෙන්න.

48
00:06:41,200 --> 00:06:42,330
පාගමං අරඹන්.

49
00:06:42,370 --> 00:06:43,250
වම දකුණ.

50
00:06:43,330 --> 00:06:44,160
වම දකුණ.

51
00:06:44,200 --> 00:06:45,120
වම දකුණ.

52
00:06:45,250 --> 00:06:46,250
වම දකුණ.

53
00:06:46,250 --> 00:06:47,250
වම දකුණ.

54
00:06:47,250 --> 00:06:48,250
දිවීමේ වෙනස.

55
00:06:48,870 --> 00:06:49,660
කැඩෙට්ස්.

56
00:06:49,700 --> 00:06:50,870
DS පුහුණු කාලේදී,

57
00:06:50,870 --> 00:06:52,790
මේස කාඩ් 6ක ක්‍රමයක් සිද්ධ වෙනවා.

58
00:06:53,080 --> 00:06:56,830
හැම මේස කාඩ් එකකදීම ඔයාලගේ
ඇඟ ශක්තිමත් වෙන ව්‍යායාමයක් තියෙනවා.

59
00:07:15,660 --> 00:07:17,250
පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ රාජකාරිය මොකක්ද?

60
00:07:17,250 --> 00:07:18,450
වලකා ගැනීම වගේම අපරාධ හඳුනා ගැනීම,

61
00:07:18,500 --> 00:07:19,410
බුද්ධිමත් බවේ එකතුව,

62
00:07:19,450 --> 00:07:20,700
ඒ වගේම නිතිය සාධාරණයට අනුව පවත්වාගෙන යාම.

63
00:07:20,700 --> 00:07:21,160
හොඳයි.

64
00:07:21,160 --> 00:07:23,410
අපරාධකාරයින්ව අල්ල ගන්න එක ලේසියි.

65
00:07:23,450 --> 00:07:25,250
ඒත් එයාලව වරදකරුවෝ විදියට ඔප්පු කරන එක තමා අමාරු.

66
00:07:25,330 --> 00:07:27,790
අන්න ඒ නිසයි ඔයා මුලින්ම අපරාධ ස්ථානයට යද්දී,

67
00:07:27,830 --> 00:07:29,410
තියුණු විදියට පරික්ෂා කරන්න ඕනි.

68
00:07:29,540 --> 00:07:31,500
මොකද ආයේ ඔයාට ඒ අවස්තාව ලැබෙන්නේ නැති නිසා.

69
00:07:31,580 --> 00:07:34,750
නිර්ක්ෂණය, හඳුනා ගැනීම වගේම අනාවරණය
කිරීම කියන හැකියාවල් හරිම වැදගත් වෙනවා අපිට.

70
00:07:35,160 --> 00:07:36,540
ඔයාලගේ ඇස් යොදාගන්න ගොඩක්ම.

71
00:07:36,580 --> 00:07:37,870
අත් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න,

72
00:07:37,910 --> 00:07:39,700
විශේෂයෙන් ඔයාලගේ කටින් කරන පරික්ෂාව අඩුවෙන්ම යොදාගන්න.

73
00:07:57,660 --> 00:07:58,330
කැඩෙට්ස්.

74
00:07:58,790 --> 00:07:59,750
අවධානෙන්.

75
00:08:00,250 --> 00:08:02,080
චුදිතයාගේ පිහිය අපරාධ තැනේ තිබ්බ.

76
00:08:02,080 --> 00:08:02,950
කොහොමද ඒක ඔයාල ගන්නේ?

77
00:08:05,950 --> 00:08:07,040
කොහෙන්ද ඒක ඉගෙන ගත්තේ?

78
00:08:07,790 --> 00:08:08,910
චිත්‍රපටිවලින් මං හිතන්නේ.

79
00:08:08,910 --> 00:08:09,910
ඔව් සර්.

80
00:08:11,250 --> 00:08:12,040
ඊළඟ.

81
00:08:18,500 --> 00:08:19,620
ඇයි එහෙම කලේ?

82
00:08:19,870 --> 00:08:22,250
ඇඟිලි සලකුණු දාඩිය නිසා රැඳෙනවා.

83
00:08:22,790 --> 00:08:24,250
ලේන්සුවකින් අපි ඒක ඇල්ලුවොත් ඒවා අයින් වෙලා යාවි.

84
00:08:24,580 --> 00:08:26,410
මාවා ගන්න අපරාධකාරයා ඒක කරපු හැටි,

85
00:08:26,500 --> 00:08:28,540
ඒ වගේම මේක අල්ලන්න එකේ විරුද්ධ
පැත්තෙන් අඩුවෙන්ම අල්ලන්න පුළුවන් විදියට.

86
00:08:28,700 --> 00:08:29,250
හොඳයි.

87
00:08:29,500 --> 00:08:30,330
එයාට අත්පුඩියක් ගහන්න.

88
00:08:48,200 --> 00:08:50,080
හෙයි කොල්ල, උඹ ලයිස්තුවේ උඩම.

89
00:08:50,080 --> 00:08:51,450
පරිස්සමින් කෂ්ටිය.

90
00:09:00,330 --> 00:09:02,000
අවුරුද්දක පුහුණුවෙන් පස්සේ,

91
00:09:02,450 --> 00:09:04,000
දිවාලිවලට ගෙදර ගියා.

92
00:09:15,120 --> 00:09:15,910
අම්මේ.

93
00:09:16,040 --> 00:09:16,830
අම්මේ.

94
00:09:17,870 --> 00:09:18,500
අම්මේ.

95
00:09:18,660 --> 00:09:19,830
හයියෙන් ගහන්න.

96
00:09:19,870 --> 00:09:21,540
කතාවේ ගිලිලා ඇති.

97
00:09:46,160 --> 00:09:48,500
තත්පර 22ක් ඔහේ මගේ මුණ දිහා බලන් හිටියා.

98
00:09:48,700 --> 00:09:50,620
ඒ අතරේ මං ප්‍රශ්න 2ක් කියෙව්වා.

99
00:09:51,040 --> 00:09:51,910
කාලේ නාස්තිය.

100
00:09:52,000 --> 00:09:53,500
ඔයා?
-තිරන්.

101
00:09:53,950 --> 00:09:55,160
මෙහෙ දැන්ද ආවේ?

102
00:09:55,160 --> 00:09:56,410
එන්න මහේෂ්.

103
00:09:58,450 --> 00:09:59,790
එයා අපේ අසල්වැසි ගුරුතුමාගේ දුව.

104
00:09:59,830 --> 00:10:01,000
ලඟදි ආවේ.
-එහෙ මොකුත් නැහැ.

105
00:10:01,000 --> 00:10:01,700
හෙයි.

106
00:10:01,750 --> 00:10:03,370
හෙයි ඔයා මගේ මේකප් කිට් එක ගත්තද?

107
00:10:03,370 --> 00:10:04,790
මොන තරම් ලැජ්ජ නැති කෙනෙක්ද.

108
00:10:04,830 --> 00:10:05,950
එයා අනිවා ඒක ඔයාට ගෙනෙයි.

109
00:10:05,950 --> 00:10:07,080
එයාට රස්සාවට බැඳෙන්න දෙන්නකෝ.

110
00:10:07,120 --> 00:10:09,250
මුණ හෝදගෙන එන්න. මං ඔයාලට කෑම ගේන්නම්.

111
00:10:12,500 --> 00:10:13,500
හෙයි.

112
00:10:14,250 --> 00:10:16,250
මං හිතුවේ ඔයාට මොකවත් බැහැ කියල.

113
00:10:16,660 --> 00:10:18,790
නරක නැහැ, කාමරේ පෙනුම හොඳයි.

114
00:10:18,790 --> 00:10:20,830
ඒ මං නෙමේ. ඔයා දැන් දැකපු ප්‍රියා තමා කලේ.

115
00:10:20,830 --> 00:10:21,830
පුදුමයක් නැහැ.

116
00:10:22,450 --> 00:10:24,000
එයා උගත් කෙනෙක් වගේ.

117
00:10:24,200 --> 00:10:25,910
එයා තත්පර 20ක් නාස්ති කරපු එක ගැන දුක් වුනා.

118
00:10:26,370 --> 00:10:27,580
එයා IAS කරනවද?

119
00:10:27,580 --> 00:10:28,620
එයා උගත් තමා.

120
00:10:28,660 --> 00:10:30,540
ඒත් එයාලගේ අම්මල එයාට ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ නැහැ.

121
00:10:33,700 --> 00:10:35,540
අහන්න ලැබුන ඔයාලගේ දුව තාම ඉගෙන ගන්නවා කියල.

122
00:10:35,700 --> 00:10:37,790
එයාට කසාද බැන්දලාත් ඉගෙනීම කරගෙන යන්න පුළුවන්.

123
00:10:37,910 --> 00:10:38,830
මට ඉගෙන ගන්න ඕනි.

124
00:10:38,830 --> 00:10:40,000
අනේ අම්මට තේරුම් කරවන්න.

125
00:10:40,040 --> 00:10:42,870
හරි හරි අඬන්න එපා. අඬන්න එපා.

126
00:10:42,870 --> 00:10:43,950
මට බඳින්න ඕනි නැහැ.

127
00:10:43,950 --> 00:10:45,370
අම්මට තේරුම් කරවන්නකෝ.

128
00:10:45,410 --> 00:10:47,250
හා. අඬන්නේ නැතුව ඉන්න.
-මට ඉගෙන ගන්න ඕනි.

129
00:10:47,250 --> 00:10:49,830
ආයෙම ඕක කියෙව්වොත් මං උඹව තියන්නේ නැහැ.

130
00:10:49,910 --> 00:10:50,910
ඉන්න.

131
00:10:51,330 --> 00:10:53,910
අද කාලේ ගෑනු ළමයි තමා මුලින්ම ජය ගන්න අය වෙන්නේ.

132
00:10:53,950 --> 00:10:54,950
එයාට ඉගෙන ගන්න දෙන්න.

133
00:10:54,950 --> 00:10:55,790
ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ.

134
00:10:55,830 --> 00:10:57,620
අවරුදු ගානක් වෙනවා උසස් අධ්‍යාපනේ
දෙවැනි වසර අසමත් වෙන්න අරන්.

135
00:10:58,500 --> 00:10:59,700
මොකක්හරි වැඩක් කරන්න දුන්නොත්,

136
00:10:59,700 --> 00:11:01,040
එයා ඉගෙන ගන්නවා වගේ හැසිරෙන්නේ.

137
00:11:01,080 --> 00:11:03,000
ඒත් පොත් ඇතුලේ හොරෙන් කතා පොත් තියාගෙන කියෝනව.

138
00:11:03,040 --> 00:11:04,410
කම්මැලියා.

139
00:11:07,700 --> 00:11:08,620
මරුණේ.

140
00:11:08,750 --> 00:11:09,370
ඉතින්,

141
00:11:09,410 --> 00:11:11,040
පෙන්නේ මං කතාවක් කියනවා වගේද.

142
00:11:11,580 --> 00:11:12,790
පොලිසියේ කෙනෙක් එක්ක අපහාස කරන්න හදනවද?

143
00:11:12,830 --> 00:11:13,370
දෙයියනේ.

144
00:11:13,370 --> 00:11:14,830
ඊරි.
-ගොනා.

145
00:11:28,870 --> 00:11:29,870
කපටියා.

146
00:11:37,950 --> 00:11:38,950
හෙයි බලාගෙන ළමයිනේ.

147
00:11:39,410 --> 00:11:40,700
දැනගන්න ලැබුනා ඔයාලගේ පුතා ඇවිත් කියල.

148
00:11:41,410 --> 00:11:41,560


149
00:11:41,560 --> 00:11:41,720
පර

150
00:11:41,720 --> 00:11:41,870
පරි

151
00:11:41,870 --> 00:11:42,020
පරිව

152
00:11:42,020 --> 00:11:42,170
පරිවර

153
00:11:42,170 --> 00:11:42,320
පරිවර්

154
00:11:42,320 --> 00:11:42,480
පරිවර්ත

155
00:11:42,480 --> 00:11:42,630
පරිවර්තන

156
00:11:42,630 --> 00:11:42,780
පරිවර්තනය

157
00:11:42,780 --> 00:11:42,930
පරිවර්තනය

158
00:11:42,930 --> 00:11:43,080
පරිවර්තනය හ

159
00:11:43,080 --> 00:11:43,240
පරිවර්තනය හා

160
00:11:43,240 --> 00:11:43,390
පරිවර්තනය හා

161
00:11:43,390 --> 00:11:43,540
පරිවර්තනය හා උ

162
00:11:43,540 --> 00:11:43,690
පරිවර්තනය හා උප

163
00:11:43,690 --> 00:11:43,840
පරිවර්තනය හා උපස

164
00:11:43,840 --> 00:11:44,000
පරිවර්තනය හා උපසි

165
00:11:44,000 --> 00:11:44,150
පරිවර්තනය හා උපසිර

166
00:11:44,150 --> 00:11:44,300
පරිවර්තනය හා උපසිරැ

167
00:11:44,300 --> 00:11:44,450
පරිවර්තනය හා උපසිරැස

168
00:11:44,450 --> 00:11:44,600
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

169
00:11:44,600 --> 00:11:44,760
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

170
00:11:44,760 --> 00:11:44,910
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ග

171
00:11:44,910 --> 00:11:45,060
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැ

172
00:11:45,060 --> 00:11:45,210
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන

173
00:11:45,210 --> 00:11:45,360
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්

174
00:11:45,360 --> 00:11:45,510
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්ව

175
00:11:45,520 --> 00:11:45,670
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වී

176
00:11:45,670 --> 00:11:45,820
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

177
00:11:45,820 --> 00:11:45,970
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

178
00:11:45,970 --> 00:11:46,120
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

179
00:11:46,120 --> 00:11:46,270
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම


180
00:11:46,280 --> 00:11:46,430
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නි

181
00:11:46,430 --> 00:11:46,580
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශ

182
00:11:46,580 --> 00:11:46,730
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශා

183
00:11:46,730 --> 00:11:46,880
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාද

184
00:11:46,880 --> 00:11:47,030
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි

185
00:11:47,040 --> 00:11:47,190
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි

186
00:11:47,190 --> 00:11:47,340
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි ව

187
00:11:47,340 --> 00:11:47,490
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වි

188
00:11:47,490 --> 00:11:47,640
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වික

189
00:11:47,640 --> 00:11:47,790
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වික්

190
00:11:47,800 --> 00:11:47,950
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වික්‍

191
00:11:47,950 --> 00:11:48,100
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වික්‍ර

192
00:11:48,100 --> 00:11:48,250
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වික්‍ර‍

193
00:11:48,250 --> 00:11:48,400
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වික්‍ර‍ම

194
00:11:48,810 --> 00:11:58,700
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වික්‍ර‍ම

195
00:11:59,830 --> 00:12:00,830
යාළුවා.

196
00:12:00,870 --> 00:12:01,790
කෑම රසයි.

197
00:12:07,910 --> 00:12:09,080
පැණිරස කෑවද?

198
00:12:10,480 --> 00:12:18,700
zoom.lk උපසිරැසි අංශයේ උපසිරැසි ගැන්වීමක්

199
00:12:19,330 --> 00:12:20,950
කොහෙද යන්නේ?

200
00:12:30,000 --> 00:12:30,750
මොකක්ද ඒ?

201
00:12:30,910 --> 00:12:32,040
මොනවත් නැහැ.

202
00:12:32,620 --> 00:12:34,250
ඔයාට කතා කරන්න ඕනි වෙලා වගේ කියල හිතුනා.

203
00:12:34,750 --> 00:12:36,450
ඉතින් මෙහෙට ආව.

204
00:12:37,040 --> 00:12:38,160
මං තාත්තට කතා කරන්නද?

205
00:12:44,330 --> 00:12:45,750
පනේ.
-හ්ම්.

206
00:12:46,000 --> 00:12:47,450
පනේ.
-හ්ම්.

207
00:12:48,370 --> 00:12:50,080
අපේ අසල්වැසි ප්‍රියා,

208
00:12:50,120 --> 00:12:51,790
ඔව් එයා ගැන මොකක්ද?

209
00:12:51,830 --> 00:12:52,950
එයා...

210
00:12:53,000 --> 00:12:54,450
මට ආදරේ වගේ පෙනෙන්නේ.

211
00:12:55,540 --> 00:12:56,790
මොකද මට මේක කියන්නේ?

212
00:12:56,830 --> 00:12:57,950
ඔයා එයාට ආදරේ නැනේ නේද?

213
00:12:58,000 --> 00:12:58,750
එහෙනම් ඕක අත්හැරලා දාන්න.

214
00:12:58,790 --> 00:13:00,250
මමත් එයාට ආදරෙයිනේ.

215
00:13:01,160 --> 00:13:02,750
ඔයා මට මේකට උදව් කරන්න ඕනි.

216
00:13:03,700 --> 00:13:04,950
මං ඔයාගේ නංගි.

217
00:13:04,950 --> 00:13:05,910
නැතුව ගෑනු හොයල දෙන කෙනෙක් නෙමේ.

218
00:13:07,750 --> 00:13:09,450
උඹට පිස්සුනේ ඕක නංගිගෙන් අහන්න.

219
00:13:09,620 --> 00:13:12,950
මේ වගේ වැඩවලට හරියන යාළුවො
ඉන්න සමාජයක් තියෙනවා.

220
00:13:13,450 --> 00:13:14,330
කට වහපන්.

221
00:13:14,330 --> 00:13:15,500
මාව තරහා ගස්සන්නෙපා.

222
00:13:15,660 --> 00:13:16,540
මෙහෙ බලහන්.

223
00:13:17,040 --> 00:13:18,120
යාලුවෙක් කියන්නේ,

224
00:13:18,160 --> 00:13:19,830
වැඩිමල් සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්ට සමානයි.

225
00:13:19,910 --> 00:13:21,910
මල්ලිලා 4 දෙනෙක්ට සමානයි.

226
00:13:21,950 --> 00:13:23,370
ආදරේදී ඒක,

227
00:13:23,410 --> 00:13:25,620
එයාල තැරව්කාරයෝ 100 දෙනෙක්ට සමාන වෙනවා.

228
00:13:25,620 --> 00:13:26,540
හහ්හ්.

229
00:13:27,500 --> 00:13:29,250
එයා මට අනිවාර්යෙන් ආදරේ තමා.

230
00:13:29,330 --> 00:13:30,660
ඒත් එයා මාව කුතුහලයට පත් කරනවා,

231
00:13:30,660 --> 00:13:31,870
ඒ ගැන කියන්නේ නැතුව.

232
00:13:32,040 --> 00:13:34,950
රැජිනිකාන්ත්ගේ චිත්‍රපටිවල විතරයි ගෑනු
අයට ආදරේ ඔප්පු කරන්න පුළුවන්.

233
00:13:35,040 --> 00:13:36,410
ඒවා ඇත්ත ජිවිතේ වෙන්නේ නැහැ.

234
00:13:36,500 --> 00:13:38,250
මං කියන විදියට කරන්න.

235
00:13:38,330 --> 00:13:39,040
කියහන්.

236
00:13:39,200 --> 00:13:40,040
ඒකිගේ පස්සෙන් පලයන්.

237
00:13:44,330 --> 00:13:45,080
යාළුවා,

238
00:13:45,450 --> 00:13:47,250
උඹ DSP වෙන්න යන්නේ,

239
00:13:47,330 --> 00:13:49,580
අවුලක් නැද්ද කෙල්ලෙක් පස්සෙන් යන්න?

240
00:13:49,620 --> 00:13:50,620
නැහැ.
-හොඳ කොල්ල.

241
00:13:51,160 --> 00:13:53,080
ඔයාට මහා ඇමති වෙන්න වුනත්,

242
00:13:53,200 --> 00:13:55,450
කාලය ගැන වද වෙන්නේ නැත්නම් තමා,

243
00:13:55,500 --> 00:13:56,660
එයාලට ඒ ගැන අඟවන්න පුළුවන් වෙන්නේ.

244
00:13:56,660 --> 00:13:57,660
හරි එහෙනම් දුවපන්.

245
00:13:58,000 --> 00:13:58,660
ප්‍රියා.

246
00:13:59,080 --> 00:13:59,700
ප්‍රියා.

247
00:14:01,160 --> 00:14:03,250
දිගටම පස්සෙන් ආවොත් මං තාත්තට කියනවා.

248
00:14:03,620 --> 00:14:05,750
මොකද එයා කිව්වේ?
-එයා එයාගේ තාත්තට කියයි වගේ.

249
00:14:06,660 --> 00:14:08,040
පෙරියර් තැනේ ඉන්නවා.

250
00:14:08,410 --> 00:14:09,540
එයා ඒ ගැන හරි.

251
00:14:09,580 --> 00:14:10,950
එහෙම කොහොමද කියන්නේ?
-අනිවාර්යෙන්.

252
00:14:11,000 --> 00:14:13,500
නෝනා අවුරුදු ගානක ඉඳන් වැඳුම් කරන්නේ
ඒත් තාම විභාග ඉවරයක් නැහැ.

253
00:14:13,540 --> 00:14:14,910
ඒකෙන් කියවෙනවානේ දෙවියෝ නැහැ කියල.

254
00:14:20,250 --> 00:14:21,040
පුතා,

255
00:14:21,080 --> 00:14:22,870
වැඩියෙන් වැඳුම් පිදුම් කරලා වැඩක් නැහැ,

256
00:14:22,870 --> 00:14:24,040
මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්නත් ඕනි.

257
00:14:24,160 --> 00:14:26,450
මට මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න වෙනවා නම්...

258
00:14:26,500 --> 00:14:28,160
එහෙනම් කෝ දෙවියෝ?

259
00:14:39,580 --> 00:14:42,330
ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරලා තියෙනවා.

260
00:14:42,370 --> 00:14:43,500
ඒ ඉතිහාසේ....

261
00:14:43,540 --> 00:14:45,160
ඒ ඉතිහාසේ නෙමේ වුනාට ගණිතය.

262
00:14:45,250 --> 00:14:46,870
එයා අවුරුඩු ගානක ඉඳන් උත්සාහ කරන්නේ.

263
00:14:48,040 --> 00:14:48,910
එහෙනම් ඉතින්,

264
00:14:49,160 --> 00:14:51,830
පෙනෙන විදියට එයාට හොඳට සලකලා වගේ.

265
00:14:52,370 --> 00:14:54,160
මං මිහිරි කවි කියමින් හිටියා.

266
00:14:54,250 --> 00:14:55,620
එයා මාව ගණන් ගන්නවා වගේ පෙනුනේ නැහැ.

267
00:14:56,000 --> 00:14:57,830
එයා අල්ලගන්න අමාරු විදියට සෙල්ලම් කරන්නේ.

268
00:14:57,870 --> 00:14:58,870
මාව...

269
00:15:04,160 --> 00:15:05,000
ගොනෝ.

270
00:15:05,040 --> 00:15:06,700
ඔයා හොඳින් ඉන්නවා නේද පුතා?
-මං හොඳින් නැන්දේ.

271
00:15:08,040 --> 00:15:09,700
කවද්ද රාජකාරියට බැඳෙන්නේ?

272
00:15:09,750 --> 00:15:10,830
ක්ෂේත්‍ර පුහුණුව ඉවර වුනාම.

273
00:15:10,950 --> 00:15:13,500
ඔයා නම් පළමු කණ්ඩායමේ පොලිසියේ කෙනෙක් වුනා.

274
00:15:13,790 --> 00:15:15,000
ඒත් මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා,

275
00:15:15,000 --> 00:15:16,830
ගොනෙක් ගොනෙක්.
-රිදෙනවා.

276
00:15:19,660 --> 00:15:22,540
ලැජ්ජාවක් ගුරුවරයෙක්ගේ දුවෙක් විභාග
අසමත් වෙනවා කිව්වාම.

277
00:15:22,580 --> 00:15:24,450
එයා මේ අවුරුද්දේ ගත්තේ නැත්නම්,

278
00:15:24,450 --> 00:15:27,370
මං මෙයාව නුගත් දේශපාලකයෙකුට බන්දලා දෙනවා.

279
00:15:27,410 --> 00:15:28,330
මාමේ කලබල වෙලා තීරණ ගන්නෙපා.

280
00:15:28,620 --> 00:15:29,620
මටත් අවස්තාවක් දෙන්න.

281
00:15:30,370 --> 00:15:31,120
පුතා.

282
00:15:31,750 --> 00:15:34,370
මං කිව්වේ, නංගිට උගන්වන ගමන්....

283
00:15:34,410 --> 00:15:35,950
ප්‍රියාටත් කියලා දෙන්නම්.

284
00:15:35,950 --> 00:15:37,950
ඒ වගේම එයාට විභාගවලට උදවු කරන්නම්.

285
00:15:38,540 --> 00:15:41,540
මං පුදුම වෙලා හිටියේ, මොකද එයා
ටිකෙන් ටික වැඩෙනවානේ.

286
00:15:41,580 --> 00:15:43,330
තාත්තේ අනේ එයා එපා.

287
00:15:43,330 --> 00:15:44,250
මං අනිවා සමත් වෙන්නම්.

288
00:15:44,250 --> 00:15:47,330
අනේ.

289
00:15:47,370 --> 00:15:49,580
එයා ගොඩක් බය වෙලා ඔයා පොලිසියේ නිසා.

290
00:15:49,910 --> 00:15:51,750
ඔයා තමා එයාට හරියන්නේ.

291
00:15:52,250 --> 00:15:53,040
තාත්තේ අනේ එපා.

292
00:15:53,080 --> 00:15:54,080
තාත්තේ අනේ එපා.

293
00:15:54,160 --> 00:15:56,660
මං කපටිකම කලේ ඔයාගේ තාත්තව අහු වුනා.

294
00:15:57,040 --> 00:15:58,080
මේවද ඔයාගේ දල සටහන්?

295
00:15:58,250 --> 00:15:59,450
ඔයා හරිම නිර්මානශිලියිනේ.

296
00:16:00,750 --> 00:16:01,750
කරගෙන යන්න.

297
00:16:02,200 --> 00:16:04,450
මාමාගෙන් ඉගෙන ගෙන එයා වගේ වෙන්න බලන්න.

298
00:16:04,580 --> 00:16:05,580
මේ පිටු අංකය...

299
00:16:05,790 --> 00:16:07,120
ප්‍රියා ලෑස්ති වෙන්න.

300
00:16:07,250 --> 00:16:09,370
අපි දැන් වෙනකල් ඔයා කොයිතරම් ඉගෙන
ගෙන තියෙනවද කියල පරික්ෂා කරලා බලමුද?

301
00:16:10,580 --> 00:16:11,580
අර ප්‍රශ්න පත්තරේ.

302
00:16:12,160 --> 00:16:13,580
විනාඩි 10ක් තියෙනවා.

303
00:16:45,040 --> 00:16:46,540
මාමේ ඔයාල තමා හේතුව ප්‍රියාගේ අසමත් වීමට.

304
00:16:47,000 --> 00:16:50,250
කොහොමද එයා පාඩම් වැඩවලට
හිත යොමු කරන්නේ TV එක හයියෙන් දාල තියෙද්දී?

305
00:16:52,450 --> 00:16:53,450
ගොඩක් සමාවෙන්න.

306
00:16:55,750 --> 00:16:56,790
සහෝදරි චිත්‍රා.

307
00:16:56,870 --> 00:16:57,870
ඔයා ගෙදරද?

308
00:16:57,870 --> 00:16:59,620
වෙලාව ඇවිත්.

309
00:17:23,910 --> 00:17:24,790
පුතා.

310
00:17:25,950 --> 00:17:27,580
ජෝන් ස්නොව් තාම තාම ආවේ නැහැ.

311
00:17:27,750 --> 00:17:29,000
වයිට් වෝකර්ස්ල එක්ක මොකද උනේ කියල හිතාගන්න බැහැ.

312
00:17:29,250 --> 00:17:31,700
මට මගේ නෝනා කරනවා වගේ අසල්වැසියන්ගෙන් ඉල්ලන්න බැහැ.

313
00:17:34,160 --> 00:17:35,540
දොර වහගන්න.

314
00:17:35,580 --> 00:17:36,830
ඒ වගේම සද්දේ අඩු කරගෙන බලන්න.

315
00:17:36,870 --> 00:17:37,830
ස්තුතියි පුතා.

316
00:17:40,370 --> 00:17:41,370
පන.

317
00:17:42,250 --> 00:17:43,160
විකාර, මොකද?

318
00:17:43,540 --> 00:17:45,080
මං මේකප් කිට් එකක් ගෙනත් දෙන්නම්.

319
00:17:45,160 --> 00:17:46,500
මට තේකක් හදාගෙන එන්න පුලුවන්ද?

320
00:17:50,580 --> 00:17:51,580
ළමයි.

321
00:17:51,620 --> 00:17:53,160
ඔලු පාත් කරගෙන දිගටම කියවගෙන යන්න.

322
00:17:53,540 --> 00:17:54,370
හරිද?

323
00:17:54,410 --> 00:17:55,950
හරි මාමේ.

324
00:17:59,160 --> 00:18:00,250
ප්‍රශ්නේ ඉවරයි.

325
00:18:00,250 --> 00:18:01,580
දැන් අපිට සතුටින් ආදරේ කරන්න පුළුවන්.

326
00:18:01,620 --> 00:18:02,500
හිතාගෙන ඇති.

327
00:18:02,540 --> 00:18:04,040
එහෙනම් මොකෝ මගේ ෆොටෝ එකක් ගත්තේ?

328
00:18:04,080 --> 00:18:05,250
මොකද මට විරිත්තුවේ?

329
00:18:06,160 --> 00:18:08,160
තාත්තට කතා කරන්නද? කරන්නද?

330
00:18:17,160 --> 00:18:18,160
වැඩක් නැහැ.

331
00:18:18,580 --> 00:18:20,700
මේ ජීවිතේදී ඔයාට විභාග සමත් වෙන්න බැරි වෙයි.

332
00:18:20,750 --> 00:18:23,410
ඔයාගේ ආදරේ මට හෙළි කරලා ඉවරයක් කරගන්නකල්.

333
00:18:23,500 --> 00:18:24,910
තාත්තේ.
-මොකද උනේ දුවේ?

334
00:18:24,950 --> 00:18:26,330
මේකා මට ගහනවා.

335
00:18:26,370 --> 00:18:27,120
මොකද?

336
00:18:27,120 --> 00:18:30,080
දන්නවද මෙයා මීර බායි ගැන ලියල තියෙන රචනාව?

337
00:18:30,160 --> 00:18:31,910
මීරා බායි යනු ලොකු මෙට්ටයකි.

338
00:18:31,910 --> 00:18:34,790
මිනිසුන් 3-4කට එහි නිදාගත හැක.

339
00:18:35,000 --> 00:18:37,040
අපේ ගෙදර මීර බායි ගෙවී ගොස් ඇත.

340
00:18:37,080 --> 00:18:38,660
අපිට අලුතෙන් එකක් ගැනීමට සිදුව තිබේ.

341
00:18:39,910 --> 00:18:41,870
මං පහුගිය විභාගේදීත් ඕකම තමා ලිව්වේ.

342
00:18:41,910 --> 00:18:43,580
මගේ තාත්ත ඒක අගයලා මට ලකුණු 2ක් දීල තිබ්බ.

343
00:18:43,580 --> 00:18:44,500
එහෙම නේද තාත්තේ?

344
00:18:47,370 --> 00:18:49,040
වැඩි අවධානය දෙන්න පුතා.

345
00:18:49,040 --> 00:18:50,620
හදලා ගන්න මෙයාව.

346
00:18:51,500 --> 00:18:52,250
තාත්තේ.

347
00:18:52,410 --> 00:18:53,830
මෙයා කියන විදියට කරන්න.

348
00:19:18,700 --> 00:19:19,580
නැගිටිනවා.

349
00:19:47,200 --> 00:19:49,330
රඟපානවා.

350
00:20:03,250 --> 00:20:04,200
හෙයි.

351
00:20:04,790 --> 00:20:05,700
අනේ.

352
00:20:05,950 --> 00:20:06,950
ඉන්න දෙන්නකෝ.

353
00:20:07,660 --> 00:20:10,040
දිනපතා වැඩ මඟ හරින්න ඕනි නිසා,

354
00:20:10,080 --> 00:20:12,410
මං ඉගෙන ගන්න ඕනි වගේ හිටියේ.

355
00:20:12,580 --> 00:20:14,620
ඔයා මට ගොඩක් වද දුන්න.

356
00:20:14,950 --> 00:20:16,330
ඔයා මේ හුරතලිට කරුණාවක් දක්වන්නේ නැද්ද?

357
00:20:16,750 --> 00:20:18,160
මං හුරතල් නැද්ද?

358
00:20:18,410 --> 00:20:19,410
අනේ.

359
00:20:20,330 --> 00:20:21,120
බබා.

360
00:20:21,790 --> 00:20:23,410
මං කවදාවත් කිව්වේ නැනේ ඉගෙන ගන්න කියල.

361
00:20:23,660 --> 00:20:24,660
කිව්වේ ආදරේ වෙන්න කියල.

362
00:20:25,950 --> 00:20:26,910
එයාල ආදරෙන් වගේ.

363
00:20:26,950 --> 00:20:28,870
කියල දාන්න ආදරෙයි කියල.

364
00:20:28,950 --> 00:20:29,870
මං ඔයාට යන්න දෙන්නම්.

365
00:20:29,870 --> 00:20:30,950
විදියක් නැහැ යනවා යන්න.

366
00:20:30,950 --> 00:20:31,950
යන්න?

367
00:20:32,000 --> 00:20:32,870
විකාර.

368
00:20:33,330 --> 00:20:35,790
මට ගොඩක් තරහ යනවා ඔලුවට ගැහුවොත් එහෙම/

369
00:20:35,830 --> 00:20:36,500
හා.

370
00:20:36,910 --> 00:20:38,370
ආදරේ කියන්න ඕනි නැහැ.

371
00:20:39,040 --> 00:20:41,330
මට හාදුවක් දෙන්න මං යන්නම්.

372
00:20:41,500 --> 00:20:42,910
මුලින් සමාව ගන්න මට ගැහුවට.

373
00:20:42,950 --> 00:20:43,950
ඇස් වහගන්න මං සමාව ගන්නම්.

374
00:20:55,580 --> 00:20:57,330
මෙහෙමද සමාවගන්නෙ?

375
00:20:59,160 --> 00:21:01,080
මේ ගැන මං තාත්තට කියන්නම්.

376
00:21:03,910 --> 00:21:06,660
ශාරුක් ඛාන් තමා තාජ් මහල හැදුවේ.
-ඔව් ඔව්.

377
00:21:07,000 --> 00:21:09,450
අම්ම කිව්වා පුහුණුවට යන්න දේවල්
ලෑස්ති කරගන්න කියල.

378
00:21:11,200 --> 00:21:12,370
ගොඩක් සතුටු වෙන්නෙපා.

379
00:21:12,410 --> 00:21:13,370
එතරම් දුර නෙමේ.

380
00:21:13,410 --> 00:21:14,660
මං ඉක්මනටම ආයේ එනවා.

381
00:21:17,450 --> 00:21:19,040
ක්ෂේත්‍ර පුහුණු මොඩලය ගැන ඔයා දන්නවද?

382
00:21:19,160 --> 00:21:21,160
පාරා කොස්තාපල් කෙනෙක් විදියට සතියක් වැඩ කරන්න වෙනවා.

383
00:21:21,250 --> 00:21:23,330
අපරාධකාරයින්ගේ වාර්තා ගන්න තියෙනවා
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සතියකදී.

384
00:21:23,500 --> 00:21:25,790
ලියන්නෙක් විදියට වැඩ කරන්න වෙනවා වාර්තා පැමිණිලි ලියන්න ඉගෙන ගන්න.

385
00:21:25,950 --> 00:21:28,370
SI කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න වෙනවා
මාසෙකට පොලිසිය නඩත්තු කරන්න ඉගෙන ගන්න.

386
00:21:28,660 --> 00:21:31,660
ඉන්ස්පෙක්ට විදියට වැඩ කරන්න ඕනි එයාලගේ රාජකාරි වගේම විමර්ශන ගැන ඉගෙන ගන්න.

387
00:21:31,870 --> 00:21:34,830
ඒ වගේම අන්තිමට DSPට සම්බන්ද මාර්ග තදබද වගේම
ඔක්කොම ඔෆිස් සමඟ සම්බන්ද වෙලා වැඩ කරන්න ඕනි.

388
00:21:43,910 --> 00:21:45,000
ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද?

389
00:21:45,080 --> 00:21:46,160
කෝලේජ් එකේ සිසුන්,

390
00:21:46,250 --> 00:21:47,830
දෙන්නාම එතනම මැරිලා.
-අර ටෝච් එක දෙන්න.

391
00:21:48,620 --> 00:21:49,950
සර් මෙහෙ.

392
00:21:50,000 --> 00:21:50,950
කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ධ වෙන්න.

393
00:21:50,950 --> 00:21:52,500
තේරෙන්නේ නැද්ද සර් මෙහෙ කියල?

394
00:21:52,540 --> 00:21:53,410
මට කියන්න තියෙන දේට ඇහුම්කන් දෙන්න.

395
00:21:53,450 --> 00:21:54,750
කවුද එයා? මෙහෙන් යනවා.

396
00:21:54,750 --> 00:21:56,160
දෙන්නාම එතනම මැරිලා?

397
00:21:56,540 --> 00:21:57,250
සර්.

398
00:21:57,250 --> 00:21:59,450
මේ අය එයාලගේ ප්‍රධාන ලාම්පු දාල නැහැ.

399
00:21:59,450 --> 00:22:00,410
මට බොරු එපා.

400
00:22:02,040 --> 00:22:03,500
එයාල අනිවා එන්න ඇත්තේ ප්‍රධාන ලාම්පු අරන්.

401
00:22:04,120 --> 00:22:06,910
එයාල ඒක දැම්මා නම් ටන්ග්ස්ටන් දැවෙන්න තිබ්බ.

402
00:22:07,080 --> 00:22:08,410
එහෙම නැත්නම් නැහැ.

403
00:22:08,410 --> 00:22:09,660
මුතු මේක වාර්තාවට ලියාගන්න.

404
00:22:09,750 --> 00:22:11,250
මේක NRI මිනීමැරුම නඩුවක්.

405
00:22:11,330 --> 00:22:13,250
පොලිස් බලල ගේ වටේ ගියා.

406
00:22:13,250 --> 00:22:14,540
ඒත් මිනිය හොයාගන්න බැරි වුනා.

407
00:22:50,080 --> 00:22:51,750
සර් මෙයාලට මෙතන හාරන්න කියන්න.

408
00:22:56,250 --> 00:22:56,950
හොඳයි.

409
00:22:57,580 --> 00:22:59,910
අපේ අයට මේ ඉරිදා පන්තියක් කරන්න.

410
00:23:00,330 --> 00:23:01,910
ලොකාඩ්ගේ හුවමාරු නිතිය.

411
00:23:01,910 --> 00:23:04,160
අංශු දෙකක් එකින් ගැටෙන විට,

412
00:23:04,160 --> 00:23:07,330
එක අංශුවක කොටස් යනවා...

413
00:23:10,700 --> 00:23:13,500
පැමිණිල්ලක් දාන්න කොලයක් ඉල්ලනවා
ඒ වගේම රාජකාරිය අනුව අල්ලස් ගන්නවා,

414
00:23:13,540 --> 00:23:15,370
ඒකෙන් අපේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ගරුත්වය පහල වැටෙනවා.

415
00:23:15,410 --> 00:23:17,540
සර් චුදිතයාට කෑම.

416
00:23:17,580 --> 00:23:19,040
පොලිසිය පවත්වාගෙන යන්න.

417
00:23:19,080 --> 00:23:22,330
අපි අත්අඩංගුවට ගත්තු විරෝධතා කරුවන්ට බිරියානි.

418
00:23:22,370 --> 00:23:24,700
මේ වියදම්වලට අවුරුද්දට යනවා ලක්ෂ දෙක හෝ තුනක් යනවා.

419
00:23:24,700 --> 00:23:26,330
ඒකට ඔයාට විසඳුමක් හොයාගන්න පුළුවන් නම්,

420
00:23:26,370 --> 00:23:28,040
අපි කවදාවත් අල්ලස් ගන්නේ නැහැ.

421
00:23:28,410 --> 00:23:29,830
ගන්න පුළුවන් අයගෙන් අරන්,

422
00:23:30,000 --> 00:23:31,160
ගන්න බැරි අයව අත්හරිනවා.

423
00:23:32,120 --> 00:23:34,540
මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඔයාලට සිද්ද වෙනවා නිතිය රකින්නත්.

424
00:23:44,500 --> 00:23:45,540
මටද මේක?

425
00:23:50,410 --> 00:23:51,410
ස්තුතියි.

426
00:23:56,160 --> 00:23:57,160
පනේ.

427
00:23:57,830 --> 00:23:59,080
තේ ඕනි වෙලා ඇති එහෙමනේ?

428
00:23:59,160 --> 00:24:00,080
හ්ම්

429
00:24:00,160 --> 00:24:01,830
තිබහ ඇති වෙන එක නම් වැඩියි,

430
00:24:01,830 --> 00:24:02,950
ඔයාල අහුවෙන්නයි හදන්නේ.

431
00:24:03,000 --> 00:24:04,000
ළමයි.

432
00:24:04,080 --> 00:24:05,330
අක්කට ඕව හොයාගන්න අමාරු වෙයි,

433
00:24:05,370 --> 00:24:06,870
ගිහින් එයාට උදවු කරන්න.

434
00:24:06,870 --> 00:24:08,950
විනෝදයක් වෙන්න යන්නේ.
-ඉස්සරහට යන්න.

435
00:24:09,000 --> 00:24:10,450
ඉගෙන ගන්නවා වගේ හිටිය ඇති.

436
00:24:10,790 --> 00:24:12,950
මසාජ් එකක් දෙනවා මගේ ඇඟ රිදෙනවා.

437
00:24:13,620 --> 00:24:14,080
මට බැහැ.

438
00:24:14,080 --> 00:24:15,950
මං තාත්තට කියන්නද ඔයාගේ ආදර හොර වැඩ.

439
00:24:16,120 --> 00:24:17,250
මාමේ.
-හෙයි හෙයි.

440
00:24:17,250 --> 00:24:18,250
ශ්හ්ශ්ස්...

441
00:24:18,790 --> 00:24:19,910
මං ඕක කරන්නම්.

442
00:24:23,540 --> 00:24:25,160
ඒ විදියට පිටි පස්සටත්.

443
00:24:33,950 --> 00:24:35,950
වඩා හොඳ වෙයි ඔයාට ගයන්නත් පුළුවන් නම්.

444
00:24:44,250 --> 00:24:45,790
හෙයි හෙයි ඒක අල්ලන්නෙපා.

445
00:24:45,870 --> 00:24:47,500
හෙයි පහට බැස්සොත්.

446
00:24:47,540 --> 00:24:48,540
මං තල්ලු කරනවා.

447
00:24:48,580 --> 00:24:51,500
ඔයා අඳින්නේ කියවන පොතක.

448
00:24:51,540 --> 00:24:52,540
එහෙම වැරදිද?

449
00:24:56,540 --> 00:24:59,160
එහෙනම් මං හොයපු මගේ පින්තුරේ මේ තියෙන්නේ.

450
00:25:00,370 --> 00:25:02,700
පොලිස් කෙනා මෝඩයෙක්.

451
00:25:02,750 --> 00:25:04,000
මං ඔයාට ආදරෙයි.

452
00:25:04,000 --> 00:25:05,120
ඔයා නම්.

453
00:25:09,040 --> 00:25:10,040
හෙයි ඔයා,

454
00:25:10,250 --> 00:25:11,750
මං හිතුවේ තාත්තට කියාවි කියල.

455
00:25:12,250 --> 00:25:14,120
ඒත් ඔයා ආදරේ කියල ලියල වගේ පේන්නේ.

456
00:25:14,660 --> 00:25:17,500
මං කිව්වේ තාත්තට කියනවා කියල,

457
00:25:17,910 --> 00:25:19,830
මං කවදාවත් කිව්වද ආදරේ නැහැ කියල.

458
00:25:20,080 --> 00:25:21,250
නරකයි.

459
00:25:21,700 --> 00:25:22,700
ඒ ඔයා.

460
00:25:24,120 --> 00:25:27,250
ඔයාගේ හිත යන්න ඇත්තේ මගේ හොඳ පෙනුමට.

461
00:25:27,330 --> 00:25:28,660
නැහැ.
-එහෙනම්?

462
00:25:28,660 --> 00:25:30,700
මං ඔයාට ආදරේ උනේ ෆොටෝ
එකෙන් පලවෙනි වතාවට දකිද්දී.

463
00:25:31,790 --> 00:25:33,120
එහෙනම් ඉතින් ඇයි මට දුක් දුන්නේ?

464
00:25:34,330 --> 00:25:35,250
ඒ හැටි.

465
00:25:36,000 --> 00:25:37,500
හොඳ පෙනුම හොඳයි,

466
00:25:38,120 --> 00:25:40,040
ඒත් චරිතේ හැටි දන්නේ නැනේ.

467
00:25:42,120 --> 00:25:43,500
සමාව ගන්නවා මට දුක් දුන්නට.

468
00:25:48,750 --> 00:25:51,250
මෙහෙමද ඔයාල සමාව ගන්නේ?

469
00:25:56,870 --> 00:25:58,250
ඒ ඔයානේ තාත්තේ,

470
00:25:58,370 --> 00:26:01,080
මෙයා කියපු මොන දේ වුනත් කරන්න කිව්වේ.

471
00:26:05,200 --> 00:26:10,250
මාපියෝ තමා තමන්ගේ දරුවන්ගේ සම්බන්දකම්
දැනගන්න අන්තිම කට්ටිය වෙන්නේ.

472
00:26:13,790 --> 00:26:14,910
සුදු.

473
00:26:17,040 --> 00:26:18,040
සුදු.

474
00:26:19,410 --> 00:26:21,250
මොනාහරි කියන්නකෝ.

475
00:26:23,120 --> 00:26:23,790
හෙයි.

476
00:26:24,040 --> 00:26:25,500
මං කිව්වේ මොනාහරි කියන්න කියල.

477
00:26:26,160 --> 00:26:28,330
කතා කළා ඇති.

478
00:26:28,370 --> 00:26:29,330
මට හාදුවක් දෙන්න.

479
00:26:29,370 --> 00:26:31,250
මට බැහැ?
-බැරිද?

480
00:26:31,370 --> 00:26:32,370
බලන්නකෝ මං කරන්නේ මොකක්ද කියල.

481
00:26:32,620 --> 00:26:34,830
දෙයියනේ මාව මෙයාගෙන් බේරාගන්න.

482
00:26:34,870 --> 00:26:37,870
දෙයියනේ මාව මෙයාගෙන් බේරාගන්න.

483
00:26:45,040 --> 00:26:46,000
බබා.

484
00:26:46,410 --> 00:26:48,750
අපේ මෙහෙම්මම ඉන්න ඕනි හැමදාටම.

485
00:26:49,450 --> 00:26:51,160
ඔයා ඔයාගේ පණට කෑගහන්න බැහැ.

486
00:26:51,950 --> 00:26:53,250
රණ්ඩු වෙන්න බැහැ.

487
00:26:53,540 --> 00:26:54,330
හා.

488
00:26:56,410 --> 00:26:59,450
ඔයා මටද අම්මටද කැමති ගොඩක්ම?

489
00:27:01,330 --> 00:27:03,450
ඔයාල ගෑනු වෙලත් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැතුව බැරිද?

490
00:27:06,330 --> 00:27:07,160
පන.

491
00:27:07,910 --> 00:27:09,160
මාව බදාගන්නකො.

492
00:27:10,620 --> 00:27:11,620
තව ටිකක්.

493
00:27:14,790 --> 00:27:15,870
තදට,

494
00:27:19,450 --> 00:27:22,000
මාව බදාගන්න ඔයාගේ කොටසක් වෙනකල්ම.

495
00:27:26,410 --> 00:27:28,160
තමිලනාදු පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව,

496
00:27:28,160 --> 00:27:31,160
අලුත් DSP තිස් දෙනෙකු අලුතෙන් බඳවාගෙන තිබෙනවා.

497
00:27:31,250 --> 00:27:35,040
තිරන් තිරුමාරන් ටුටිකොරින්වල DSp ලෙස බාරගෙන තිබෙනවා.

498
00:27:35,700 --> 00:27:37,410
එයාල මගේ දරුවා පැහැර ගත්ත.

499
00:27:37,950 --> 00:27:40,450
ඒ වගේම වන්දිය විදියට මිලියනයක් ඉල්ලනවා.

500
00:27:40,500 --> 00:27:43,750
අනේ කොහොමහරි එයාව බේරලා දෙන්න.

501
00:28:46,160 --> 00:28:47,580
කොහෙද අර DSP?

502
00:28:47,620 --> 00:28:49,540
ආයේ ආයේ අනතුරු අඟවලා තියෙද්දිත් ඌ මගේ මිනිස්සුන්ට අත් ඉස්සුවා.

503
00:28:49,540 --> 00:28:51,160
අහන්නේ නැද්ද MLA කියන දේ?

504
00:28:51,660 --> 00:28:53,410
දන්නේ නැද්ද ගරු කරන විදිහ?

505
00:28:53,450 --> 00:28:54,000
තේරුනේ නැද්ද?

506
00:28:54,000 --> 00:28:55,250
තේරෙන්නේ නැද්ද ගරු කරන්න?

507
00:28:56,160 --> 00:28:57,370
මේ ඇතිද ගරු කිරිල්ල?

508
00:28:59,540 --> 00:29:00,250
හෙයි.

509
00:29:00,580 --> 00:29:02,830
අල්ලසක් අරන් එක තැනක ඉන්න බැරිද?

510
00:29:02,910 --> 00:29:03,620
කියක් නම් ස්ථාන මාරුවීම්ද?

511
00:29:03,620 --> 00:29:04,950
ඔයානේ එක එක තැන් බලන්න ආස කෙනා.

512
00:29:17,540 --> 00:29:20,450
වීරයෙක් වෙන්න හදන්නෙපා පත්තරේ ෆොටෝ දාගන්න.

513
00:29:20,500 --> 00:29:22,250
එයා වැඩ පෙන්වනවා කොහේ ගියත්.

514
00:29:22,250 --> 00:29:24,660
ඔයා හොයා ගන්නවනේ හේතු හදිසි හමුවීම්වලට.

515
00:29:25,000 --> 00:29:25,700
සර්.

516
00:29:26,450 --> 00:29:29,500
ගෑනු ළමයෙක් ඊයේ රෑ ත්‍රීවිල් එකකට නැගලා,

517
00:29:29,660 --> 00:29:31,160
රියදුරා සහ එයාගේ යාළුවො දෙන්නෙක්...

518
00:29:31,450 --> 00:29:34,160
එයාගේ කට වහලා වාහනේ බදෙන් එයාගේ අත කඩලා,

519
00:29:34,450 --> 00:29:37,160
එයාට තර්ජනය කරලා පඳුරු අස්සට ගෙනිහින් දුෂණය කරලා දාල.

520
00:29:37,580 --> 00:29:40,330
ඒ තුවාල වුන කෙල්ලව අරන් කිලෝ මීටර් 10ක් ගිහින්,.

521
00:29:40,450 --> 00:29:41,750
ආයෙමත් දුෂණය කරලා.

522
00:29:42,160 --> 00:29:43,700
උන් එකම දේ තුන් වතාවක් කරලා.

523
00:29:43,750 --> 00:29:45,790
උන් එයාගේ බෙල්ල බෝතලෙකින් කපන්න හදද්දී,

524
00:29:46,250 --> 00:29:47,870
කියල එයා තමා පවුලට කන්න අඳින්න දෙන්නේ,

525
00:29:48,080 --> 00:29:49,250
මගේ අත කඩලා ඉවරයිනේ,

526
00:29:49,330 --> 00:29:51,000
ඕනි කරන හැමදේම ලැබුනා නේ.

527
00:29:51,250 --> 00:29:53,160
දෙයියන්ගේ නාමෙට මට ජිවත් වෙන්න දෙන්න කියල.

528
00:29:53,250 --> 00:29:55,120
එයා බැගෑපත් වෙලා කැඩුණු අත එක්කම.

529
00:29:56,250 --> 00:29:57,870
එහෙම වෙලත් උන් එයාගේ බෙල්ල කපලා.

530
00:29:58,370 --> 00:29:59,620
ඒ ****තුන්දෙනා...

531
00:30:01,660 --> 00:30:03,450
මං චුදිතයන්ව අල්ලගත්ත.

532
00:30:04,910 --> 00:30:06,500
දැන් මං මොකක්ද කරන්න ඕනි?

533
00:30:06,580 --> 00:30:07,910
මොකක්ද කරන්න යන්නේ?

534
00:30:18,330 --> 00:30:19,700
දොර අරින්න සර්.

535
00:30:19,750 --> 00:30:21,870
අපේ වාහනේ අධිවේගී මාර්ගේ අනතුරකට පත් වුනා.

536
00:30:22,660 --> 00:30:25,080
ළමයෙක්ට තුවාල වෙලා ලේ ගලනවා.

537
00:30:25,370 --> 00:30:27,660
අපිට ගිලන් රථයකට කතා කරන්න ඕනි, අනේ දොර අරින්න.

538
00:30:27,830 --> 00:30:28,830
ඉන්න මං එනවා.

539
00:30:30,250 --> 00:30:31,450
තාත්තේ.

540
00:30:36,000 --> 00:30:39,580
කවුද ඒ?

541
00:30:44,870 --> 00:30:48,250
හෙයි,

542
00:31:00,660 --> 00:31:02,910
තිරුවල්ලුර් දිස්ත්‍රික්කයේ චෝලවරම් හිදී,

543
00:31:02,950 --> 00:31:04,250
ඊයේ රාත්‍රියේ,

544
00:31:04,370 --> 00:31:06,160
ජාතික අධිවේගී මාර්ගය අසලට වන්නට,

545
00:31:06,200 --> 00:31:08,410
තනිව පහිටි නිවාසයක මංකොල්ලයක් සිදුව තිබෙනවා.

546
00:31:08,500 --> 00:31:10,870
අනතුරු වුවන් 5 දෙනෙකුගේ ඔලු පලා,

547
00:31:10,870 --> 00:31:12,000
විනාශ කරලා දමා තිබෙනවා.

548
00:31:12,040 --> 00:31:14,700
ඒ වගේම කිහිප දෙනෙකුගේ පපුවට වෙඩි තබා තිබෙනවා.

549
00:31:14,750 --> 00:31:16,450
ඒ වගේම මරා දමා ඇත්තේ ඉතා කුරිරු ආකාරයටයි.

550
00:31:16,870 --> 00:31:19,540
පහුගිය වසරේ සිදු වූ ගුම්ම්නිදිපුන්දීවල ආකාරයේම සිදුවීමක් ලෙසින්.

551
00:31:19,580 --> 00:31:20,870
පොලිසියට ඔවුන්ව අල්ලාගන්නට නොහැකිව තිබෙනවා/

552
00:31:20,950 --> 00:31:22,700
මහජනයාට රාත්‍රියට නිදාගන්න විදිහක් නැහැ.

553
00:31:22,750 --> 00:31:24,200
පොලිසියට එයාලව ඉක්මනට අල්ලගන්න වෙනවා.

554
00:31:24,250 --> 00:31:25,250
නෑදෑයෝ,

555
00:31:25,250 --> 00:31:27,250
අසල්වැසියන්, අපිට හැමෝම වගේම සැක කරන්න වෙලා තියෙන්නේ.

556
00:31:27,250 --> 00:31:30,910
මේ වෙනුවෙන් භාරිතියාර් කමිටුවේ සාමාජිකයින්
10 දෙනෙක් සෑම රෑකම මුර සේවයේ යෙදෙනවා.

557
00:31:30,950 --> 00:31:32,080
අපිට රස්සාවලට යන්න විදිහක් නැහැ.

558
00:31:32,120 --> 00:31:33,250
පොලිසියට ගණන් ගන්න බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ.

559
00:31:33,330 --> 00:31:37,410
අපරාධය විමර්ශනය කරන්නේ චෝලවරම්
පොලිසියේ සත්‍යා නම් නිලධාරියායි.

560
00:31:37,450 --> 00:31:40,660
තත්වය ගැන පවසමින් කියා සිටියේ ඔවුන්
ඉක්මනින්ම මංකොල්ලකරුවන් අල්ලා ගන්නා බවටයි.

561
00:31:56,160 --> 00:31:57,160
සර්.
-සර්.

562
00:32:00,160 --> 00:32:01,200
ප්‍රියා.

563
00:32:01,250 --> 00:32:01,830
ඉන්ස්පෙක්ට සත්‍යා.

564
00:32:01,870 --> 00:32:02,700
හෙලෝ නෝනා
-හායි.

565
00:32:02,750 --> 00:32:04,160
ගෙයි යතුරු.
-ස්තුතියි.

566
00:32:04,700 --> 00:32:07,450
මේ ඔක්කොම ඉන්ස්පෙක්ටර්ගේ මුතුන්
මිත්තන්ගේ වත්කම් තමා.

567
00:32:07,500 --> 00:32:09,750
අර කහ පාට ගොඩනැගිල්ල තමා එයාලගේ ගේ.

568
00:32:09,870 --> 00:32:12,120
මේ ගම අපේ ගම වගේමයි.

569
00:32:12,160 --> 00:32:13,500
මේ ගේ නියමයි.

570
00:32:13,540 --> 00:32:14,950
මටත් වඩා?
-ඔව්.

571
00:32:15,040 --> 00:32:16,000
ගානට වැඩියි.

572
00:32:22,750 --> 00:32:23,620
පොඩ්ඩක් තදින්.

573
00:32:23,660 --> 00:32:24,660
තව ටිකක්.

574
00:32:25,000 --> 00:32:26,330
හෙයි.
-ඌහ්හ්.

575
00:32:28,040 --> 00:32:29,750
මේ ඔයයි අර මමයි.

576
00:32:33,040 --> 00:32:34,250
හිතනවා ඔයාල හොදින් කියල?

577
00:32:34,330 --> 00:32:34,870
මගේ දෙමාපියෝ.

578
00:32:34,910 --> 00:32:36,370
තාත්තේ මේක ගන්න.

579
00:32:36,370 --> 00:32:37,620
ආයුබෝවන්.
-ආයුබෝවන් සර්.

580
00:32:37,660 --> 00:32:39,540
මේ ගේ නම් හොඳයි. ස්තුතියි.

581
00:32:40,080 --> 00:32:42,250
DSP ඔෆිස් ඒකට උඩින් තියෙන ගේ අනිත් නිලධාරින් අරන් තියෙන්නේ.

582
00:32:42,250 --> 00:32:43,410
ඒකයි මං පෞද්ගලික ගෙයක් ගත්තේ වෙන් කරලා.

583
00:32:43,410 --> 00:32:44,870
ඒ නිසයි මං ඔයාට ස්තුති කරන්නේ.

584
00:32:45,160 --> 00:32:47,160
ඔෆිස් ඒකට උඩින් තියෙන ගේ වුනාම එපා වෙනවා.

585
00:32:49,250 --> 00:32:50,160
හෙයි.

586
00:32:50,410 --> 00:32:51,540
මොකද මුණ දික් කරගෙන?

587
00:32:51,620 --> 00:32:53,160
එයා තරහින් මොකද අපි එයාට බෝනික්කෙක් ගෙනාවේ නැති නිසා.

588
00:32:53,330 --> 00:32:54,910
එහෙම නම් ඉන්නකෝ.

589
00:32:56,910 --> 00:32:58,540
මේ පොඩි සිංහයා ඔයා.

590
00:32:58,700 --> 00:33:00,040
ඒ වගේම මේ ලොකු සිංහයා මම.

591
00:33:00,120 --> 00:33:01,330
අපි සෙල්ලම් කරමුද?

592
00:33:08,790 --> 00:33:09,660
අපි යනවා.

593
00:33:10,000 --> 00:33:11,250
අපි ඉන්නේ ඔයාලට ළඟ.

594
00:33:11,250 --> 00:33:12,660
මොනවහරි ඕනි නම් මට කෝල් කරන්න.

595
00:33:12,700 --> 00:33:13,660
මං යනවා නෝනා.

596
00:33:13,660 --> 00:33:14,580
මාත් යනවා.

597
00:33:14,620 --> 00:33:16,580
සත්‍යා හෙට කැඳවීමක් කරන්න.

598
00:33:16,620 --> 00:33:17,620
සර්.
-සර්.

599
00:33:17,660 --> 00:33:19,250
දැනගන්න ලැබුනා අලුත් DSP මෙහෙ කියල.
-ඒක හරි.

600
00:33:19,370 --> 00:33:20,700
අපි ඔයා ගැන ගොඩක් දේ අහල තියෙනවා.

601
00:33:20,790 --> 00:33:22,080
අපිට සතුටක් ඔබ එක්ක වැඩ කරන්න ලැබීම ගැන.

602
00:33:22,120 --> 00:33:23,120
ස්තුතියි.
-සර්.

603
00:33:23,250 --> 00:33:25,250
මං කැමතියි මෙහෙ ඉන්න ලොකු ලොක්කන්ව හමු වෙන්න.

604
00:33:25,330 --> 00:33:26,250
හමුවීම් සකස් කරන්න.

605
00:33:26,750 --> 00:33:28,620
ඔක්කොම ඉතුරු වෙලා තියෙන නඩු ෆයිල්ස් මගේ මේසෙන් තියන්න.

606
00:33:29,700 --> 00:33:31,700
ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 100 ගානක් නඩුවලින්,

607
00:33:32,040 --> 00:33:33,500
සාමාන්‍ය පැමිණිල්ලක් විදියට.

608
00:33:33,750 --> 00:33:36,040
ඒ නඩුව මගේ මේසෙට ආව.

609
00:33:36,330 --> 00:33:39,330
එහි ඇතුලත සැඟවිලා තිබුණු අනතුර නොදැනම.

610
00:33:42,160 --> 00:33:44,250
කොහොමද මෙහෙම මංකොල්ලයක් ගැන නඩුවක් ඉතුරු උනේ?

611
00:33:44,790 --> 00:33:45,950
ඔයාල මොනවත් කලේ නැද්ද?

612
00:33:45,950 --> 00:33:46,910
අපි විමර්ශන කළා.

613
00:33:47,040 --> 00:33:49,040
ඇඟිලි සලකුණු ඇරෙන්න අපිට වෙන ඉඟියක් ලැබුනේ නැහැ.

614
00:33:49,120 --> 00:33:50,450
මේ අලුත් කණ්ඩායමක්ද නැත්නම් පරණ එකක්ද?

615
00:33:50,500 --> 00:33:52,080
මේක එකක් විතරද නැත්නම් තවත් ඒවා තියේද?

616
00:33:52,080 --> 00:33:53,450
අපිට ඒ ගැන හොයාගන්න උනේ නැහැ.

617
00:33:53,540 --> 00:33:56,250
ගොඩක් නඩු අතරින් මේ නඩුව ගැන හොයාගන්න උනේ නැහැ.

618
00:34:04,000 --> 00:34:04,540
හෙයි.

619
00:34:04,750 --> 00:34:07,160
මාව අම්මලාගේ දිහා යවල වාඩි වෙලා
කියවගන්න ෆයිල් එක නිදහසේම.

620
00:34:07,160 --> 00:34:08,080
මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ.

621
00:34:10,950 --> 00:34:11,830
ප්‍රියා.

622
00:34:12,410 --> 00:34:13,200
මෙහෙ එන්න.

623
00:34:14,250 --> 00:34:15,950
ලඟට එන්න සුදු.

624
00:34:22,120 --> 00:34:24,500
කොහොමද අනේ මෙච්චර ලස්සනට ඉන්නේ?

625
00:34:26,040 --> 00:34:28,250
පිරිච්ච කම්මුල්.

626
00:34:29,160 --> 00:34:31,370
සරාගී දෙතොල්,

627
00:34:32,750 --> 00:34:35,250
ලොකු ලස්සන ඇස්,

628
00:34:36,700 --> 00:34:39,580
ගිරවෙක්ගේ වගේ නැවුණු නහය.

629
00:34:40,250 --> 00:34:41,250
හෙයි.

630
00:34:41,790 --> 00:34:43,370
ඔයා මට පොරොන්දු වුනා අලුත් නාස් මුද්දක් ගෙනත් දෙන්න.

631
00:34:43,410 --> 00:34:44,660
කෝ ඒක?

632
00:34:45,580 --> 00:34:47,910
මං මෙතන හරිම ආදරබර වෙලා,

633
00:34:48,080 --> 00:34:49,580
ඔයා නාස් මුද්දක් ගැන කියෝනව.

634
00:34:49,580 --> 00:34:51,120
නාසයට දාන මුද්දක් නේද?
-මං කියන්නේ නැහැ. මට එපා.

635
00:34:59,870 --> 00:35:01,250
දොර අරින්න් සර්.

636
00:35:01,910 --> 00:35:04,120
අපේ වාහනේ අධිවේගී මාර්ගයේදී අනතුරකට ලක් වුනා.

637
00:35:51,040 --> 00:35:52,040
අම්මේ.

638
00:35:52,620 --> 00:35:54,160
සිද්දු.

639
00:36:11,870 --> 00:36:12,870
සිද්දු.

640
00:36:20,080 --> 00:36:21,200
තව මිනි 2ක් තියෙනවා ඇතුලේ.

641
00:36:21,250 --> 00:36:22,750
උන් එයාලව මරල තියෙන්නේ හරියට සත්තු වගේ.

642
00:36:23,080 --> 00:36:24,250
කලින් විදිහ වගේම තමා හිතල තියෙන්නේ, සත්‍යා.

643
00:36:24,910 --> 00:36:26,790
මොකද තාම මරණ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම තාම මෙහෙට ආවේ නැත්තේ?

644
00:36:26,870 --> 00:36:28,540
එයාලට ඉක්මනට ඇවිත් රුධිර සාම්පල් සහ ඇඟිලි සලකුණු ගන්න කියන්න.

645
00:36:28,580 --> 00:36:28,870
හා සර්.

646
00:36:29,000 --> 00:36:30,120
කිසිම සාක්ෂියක් මඟ හැරෙන්න හොඳ නැහැ.

647
00:36:30,160 --> 00:36:31,500
එයාලට කියන්න හැමතැනම පරික්ෂා කරන්න.

648
00:36:31,540 --> 00:36:33,540
දේවල් ලෑස්ති කරන්න රේඛිය ආකාරයේ පරික්ෂාවට.

649
00:37:21,950 --> 00:37:23,580
තිරුවල්ලුර් දිස්ත්‍රික්කයේ,

650
00:37:23,620 --> 00:37:25,160
මෙය තුන්වෙනි වතාවයි.

651
00:37:25,160 --> 00:37:27,620
හිංසාකාරී හොරකමක් සිදුව තිබෙනවා.

652
00:37:27,620 --> 00:37:28,700
දාම මිනීමැරීම්.

653
00:37:28,750 --> 00:37:29,870
හිංසාකාරී මරණ,

654
00:37:29,870 --> 00:37:31,120
වෙස් මුහුණු දාගත් මංකොල්ලකරුවන්,

655
00:37:31,160 --> 00:37:32,830
මොනාද පොලිසිය කරමින් ඉන්නේ?

656
00:37:32,870 --> 00:37:35,250
මොකක්ද අපරාධය සිදු උනේ?

657
00:37:35,250 --> 00:37:38,830
කොහොමද අධිවේගය ආරක්ෂා කරන්නේ
පොලිස් නිලධාරින් 10ක් විතරක්ගෙන්?

658
00:37:39,040 --> 00:37:41,040
ඊට අමතකර වජ්පායිගේ අධිවේගියත් වැඩ.

659
00:37:41,120 --> 00:37:42,660
දන්නේ නැහැ කවුද එන්නේ ඒ වගේම පිට වෙන්නේ කියල නගරෙන්.

660
00:37:42,700 --> 00:37:45,200
කලින් මම ෂොප් එක රෑ 11 වෙනකල් ඇරලා තියන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ.

661
00:37:45,250 --> 00:37:47,330
ඒත් දැන් මං ඉර බහින විනාඩියේම ගෙදරට ගොඩ වෙනවා.

662
00:37:47,370 --> 00:37:49,950
රෑ වෙද්දී බයිසිකලේ යන්න හරිම බයයි.

663
00:37:50,000 --> 00:37:53,660
මට ශරධාගේ ගෙදර මිනීමරු මංකොල්ලය දැකපු දවසේ ඉඳන්.

664
00:37:53,660 --> 00:37:55,660
වැඩට යන්න විදිහක් නැහැ.

665
00:37:55,700 --> 00:37:57,200
මඟුල් ගෙදරකට යන්න විදිහක් නැහැ.

666
00:37:57,250 --> 00:38:00,870
ළමයි එක්ක රෑට නිදාගන්නෙත් බයේ.

667
00:38:00,950 --> 00:38:03,750
පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ගැන මහජනයාගේ
බලාපොරොත්තුව නැතිව යන්නට පෙර,

668
00:38:03,750 --> 00:38:05,870
පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මහජනයාගේ
බය නැති කරලන්නට ඉදිරි පියවරක් ගනීවිද?

669
00:38:05,910 --> 00:38:06,910
අපරාධය.

670
00:38:07,370 --> 00:38:08,370
සත්‍යා.
-සර්.

671
00:38:08,450 --> 00:38:10,160
තමිල්නාඩුවේ ඔක්කොම පොලසිවලට ෆැක්ස් එකක් යවන්න,

672
00:38:10,250 --> 00:38:12,200
මට ඕනි කරනවා මේ හා සමාන නඩුවල විමර්ශන වාර්තා,

673
00:38:12,250 --> 00:38:15,540
ෆොටෝ, විඩියෝස්, සුනඛ කල්ලියෙන් ගත්තු විස්තර,
ඇඟිලි සලකුණු, පා සටහන්, රෝද සලකුණු.

674
00:38:15,580 --> 00:38:16,950
අමුද්‍රව්‍යවලට ගත්තුවා, භෞතික සාක්ෂි.

675
00:38:17,000 --> 00:38:20,660
හොයපු දේ ගැන වාර්තා, මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා
ඒ වගේම මේ නඩුවට අදාළ ඔක්කොම වාර්තාවන්.

676
00:38:23,080 --> 00:38:25,250
මේකට සමාන ගොඩක් අවස්ථා මතුවෙන්න පුළුවන්.

677
00:38:25,500 --> 00:38:26,500
ඒක කල්ලියක්,

678
00:38:26,750 --> 00:38:27,750
ගොඩක් තැන්වලදී,

679
00:38:27,910 --> 00:38:30,160
කොල්ල කාල ඒ වගේම මිනිස්සුන්ව මරලා.

680
00:38:30,790 --> 00:38:32,370
ඉඟියක් ලබාගන්න බැරිව අතරමං වෙලා ඉන්නකොට,

681
00:38:32,620 --> 00:38:35,080
අපි පටන් ගත්ත චුදිත ලැයිස්තුවේ ඉන්න
හොරුන්ගෙන් විමර්ශන කරන්න.

682
00:38:35,620 --> 00:38:37,250
හොරකම් කිරීමත් කලාවක්.

683
00:38:37,620 --> 00:38:39,120
නිකන් ගෙයක් දිහා බලලා.

684
00:38:39,200 --> 00:38:40,950
ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනි එතන සල්ලි හෝ
ආභරණ තියේද කියල නිශ්චය කරගන්න.

685
00:38:41,160 --> 00:38:42,700
ඇඳුම් මදින ඒවා දිහා බලලා,

686
00:38:42,750 --> 00:38:43,660
පිරිමි සහ ගැහැණු අය,

687
00:38:43,660 --> 00:38:45,750
ඉන්න සේවක ගාන තේරුම් ගන්න ඕනි.

688
00:38:45,790 --> 00:38:46,700
එහෙ බල්ලෙක් ඉන්නවද?

689
00:38:46,700 --> 00:38:48,410
ඌ මෙහෙ එකෙක්ද නැත්නම් පිටරට ජාතියේ එකෙක්ද?

690
00:38:48,450 --> 00:38:50,040
මොනාද ඌ කන්න කැමති?

691
00:38:50,040 --> 00:38:51,370
අපි උපකරණ අරන් ගියොත්,

692
00:38:51,450 --> 00:38:53,950
ඔයාල පොලිසියේ අය අපිව සැක කරනවා.

693
00:38:53,950 --> 00:38:56,870
ඉතින් අපි හොරකම් කරන ගෙදරින් උපකරණ හොයාගන්නවා.

694
00:38:57,450 --> 00:38:59,040
අපි ඒකට ඇතුල් වෙන්න ඕනි සද්දයක් නොකර.

695
00:38:59,410 --> 00:39:00,580
ගඳ අනුව විතරක්,

696
00:39:00,620 --> 00:39:03,500
අපි තේරුම් ගන්න ඕනි මොකක්ද නිදන කාමරේ සහ කුස්සිය කියල.

697
00:39:03,750 --> 00:39:04,870
ඇල්ලීමෙන්,

698
00:39:04,910 --> 00:39:07,620
හොයාගන්න ඕනි මොකක්ද ලාච්චුව සහ කබඩ් එක කියල.

699
00:39:07,660 --> 00:39:09,540
ඊටපස්සේ අන්තිමට යතුරු සද්ද නැතුව ගන්න ඕනි.

700
00:39:09,750 --> 00:39:11,160
හැමදේම ඉක්මනට සුද්ද කරලා දාන්න ඕනි,

701
00:39:11,160 --> 00:39:13,250
ඒ වගේම පුළුවන් නම් හොඳ කෑමක් ඇදලා අරන් කාල.

702
00:39:13,330 --> 00:39:14,410
ඉක්මනටම පිටවෙලා යන්න ඕනි.

703
00:39:14,450 --> 00:39:15,660
අපි කලාකාරයෝ සර්.

704
00:39:15,700 --> 00:39:18,410
අනික ඔයාල අපිට කරදර කරනව මිනීමරුවෝ වෙන්න තරම්.

705
00:39:18,410 --> 00:39:19,410
ගිහින් වැඩක් බලාගන්නවා.

706
00:39:20,660 --> 00:39:21,660
කෙලින් හිටගන්නවා.

707
00:39:27,660 --> 00:39:28,500
මේකා මගේ ඉවසීම පරික්ෂා කරනවා.

708
00:39:28,500 --> 00:39:29,500
ඕක මට දෙන්න සත්‍යා.

709
00:39:33,790 --> 00:39:34,950
දැන් තමා ඔයාට කේන්ති එන්නේ.

710
00:39:35,000 --> 00:39:36,660
මං ඉන්නේ කබඩ් අදින්න.

711
00:39:37,250 --> 00:39:38,910
තෙල් 200ml.

712
00:39:38,950 --> 00:39:40,830
නගින්න ඕනි වෙලා අළු.

713
00:39:41,120 --> 00:39:43,830
අපි ජනෙල් ළඟ කබඩ් තියල තියෙන ගෙවල් තෝරාගන්නවා.

714
00:39:43,870 --> 00:39:45,450
ඒවාට නැගල,

715
00:39:45,540 --> 00:39:48,580
කබඩ් එහාට කරනවා තෙල් වත් කරලා.

716
00:39:48,660 --> 00:39:51,250
එතකොට කබඩ් නටන්නේ ඔයාලගේ තාලෙට.

717
00:39:51,410 --> 00:39:52,410
වැඩේ ඉවරයි.

718
00:39:52,450 --> 00:39:53,790
දෙවියෝ අපේ සහයක,

719
00:39:53,830 --> 00:39:55,410
ඉතින් මං හොරකම් කරන මොන දේ වුනත් ඔහු එක්ක බෙදාගන්නවා.

720
00:39:55,450 --> 00:39:57,160
එහෙම නැති වුනත් දෙවියෝ මාව අත්හරින්නේ නැහැ.

721
00:39:57,200 --> 00:39:58,450
ඒකෙන් මගේ ඇස් එලියට ආව.

722
00:39:58,500 --> 00:39:59,580
දන්නේ නැහැ ඒ කවුද කියල.

723
00:39:59,660 --> 00:40:00,750
මං ඒක කලේ නැහැ.

724
00:40:00,790 --> 00:40:01,950
සර් ඒ මං නෙමේ.

725
00:40:02,000 --> 00:40:02,910
සර් අනේ මට ගහන්නෙපා.

726
00:40:02,950 --> 00:40:04,790
අපි හොරකම් කරපු ආභරණ ගන්නේ නැහැ.

727
00:40:04,790 --> 00:40:06,580
යාළුවා පොලිසිය මෙහෙ, දුවපන්.

728
00:40:06,620 --> 00:40:07,660
සර් අපිට ගහන්නෙපා.

729
00:40:07,700 --> 00:40:09,830
සර් අපිට හිතාගන්න බැහැ ඒ කවුද කියල, අනේ අපිට යන්න දෙන්න.

730
00:40:11,950 --> 00:40:14,500
ට්‍රිචිවල කෙරවාස් කුලයේ කල්ලියක් හිටියා.

731
00:40:14,500 --> 00:40:17,250
මං දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නකොට මාරියාප්පන් කල්ලියක් හිටිය.

732
00:40:17,250 --> 00:40:19,450
එයාල එයාලගේ කුලය ගැන බොරු කරාවි.

733
00:40:19,450 --> 00:40:21,250
මං අවුරුදු 25ක් තොරතුරු සපයන්නෙක් වෙලා හිටියා,

734
00:40:21,250 --> 00:40:23,000
මෙහෙම නඩුවක් දැකලාම නැහැ.

735
00:40:23,040 --> 00:40:24,040
මේකේ ක්‍රමය අලුත් වගේ,

736
00:40:24,160 --> 00:40:25,370
හිතාගන්න බැහැ ඒ කවුද කියල.

737
00:40:25,410 --> 00:40:26,000
තමිල්නාඩුවේ,

738
00:40:26,000 --> 00:40:26,450
තුවක්කුවක් යොදාගැනීම,

739
00:40:26,500 --> 00:40:27,120
හොරකම් කරන්න කියල,

740
00:40:27,160 --> 00:40:28,160
කවුරුවත් ඒක කරන්නේ නැහැ.

741
00:40:28,250 --> 00:40:29,040
ලයිසන් එක ගන්න.

742
00:40:29,080 --> 00:40:31,370
හුදෙකලාව පිහිටි නිවාසවලට අනතුරු ඇඟවීමේ දැන්වීම් අලවන්න.

743
00:40:36,250 --> 00:40:38,750
තමිලන්දුවේ මේ වගේ නඩු ගොඩක් වෙලා තියෙනවා.

744
00:40:38,750 --> 00:40:39,500
මේක වල්ලාජාහ් වලින්.

745
00:40:39,540 --> 00:40:41,950
උන් මේ ළමයාගේ ඔලුවට ගොඩක් හින් ගහලා තියෙනවා.

746
00:40:41,950 --> 00:40:43,540
එයාගේ මතකය නැති වෙනකල්.

747
00:40:43,580 --> 00:40:44,330
මේක චෝලවරම්වලින්.

748
00:40:44,370 --> 00:40:45,700
මෙයාගේ හක්ක පලලා.

749
00:40:45,790 --> 00:40:47,620
අපි එයාට හක්කක් දැම්ම සැත්කමකින්.

750
00:40:47,950 --> 00:40:48,830
මේ ගුම්මනිදිපුන්දී.

751
00:40:48,870 --> 00:40:50,160
කීවතාවක් ඔයාල විමර්ශනය කරනවද?

752
00:40:50,250 --> 00:40:51,500
එයාලට මැරෙන්න වේවි.

753
00:40:51,580 --> 00:40:53,250
ඔයාලට බැහැනේ එයාලට හානි කරන්න කොහොම වුනත්.

754
00:40:53,250 --> 00:40:54,250
අනේ සර් යන්න දෙන්න.

755
00:40:54,250 --> 00:40:55,000
වාඩි වෙනවා.

756
00:40:55,540 --> 00:40:57,540
මේ දකුත් ඉඳන්. අපේ අලුත් DSP.

757
00:40:57,830 --> 00:40:59,200
ඒක මගේ හීනයක් වුන සර්.

758
00:40:59,450 --> 00:41:01,330
මගේම ගෙයක් හදාගන්න.

759
00:41:01,410 --> 00:41:04,250
මගේ ළමයි එක්ක සතුටින් ඒ වගේම ජිවත් වෙන්න.

760
00:41:04,330 --> 00:41:07,330
මට ඕනි නැහැ මගේ ළමයි මං කරපු දේම කරන්න.

761
00:41:07,450 --> 00:41:09,000
මම ගොඩක් කැපවීම් කළා,

762
00:41:09,040 --> 00:41:11,330
ඉතුරු කරගෙන ගෙයක් ගන්න.

763
00:41:11,330 --> 00:41:13,330
අපි සතුටින් ජිවත් උනේ.

764
00:41:13,370 --> 00:41:14,870
ඒක අවාසනාවන්ත රාක,

765
00:41:15,160 --> 00:41:18,080
උන් හැමදේම විනාශ කළා.

766
00:41:21,160 --> 00:41:22,160
සර්.

767
00:41:22,160 --> 00:41:23,750
මේ පවුලට වුන දේ,

768
00:41:23,790 --> 00:41:25,830
වෙන කිසි පවුලකට වෙන්න හොඳ නැහැ.

769
00:41:26,250 --> 00:41:27,870
උන්ව අත්හරින්නෙපා සර්.

770
00:41:27,910 --> 00:41:29,790
අත්හරින්නෙපා.

771
00:41:30,160 --> 00:41:32,540
උන්ව අත්හරින්නෙපා සර්.

772
00:41:32,910 --> 00:41:35,410
උන්ට යන්න දෙන්නෙපා.

773
00:41:36,750 --> 00:41:37,500
කබි.

774
00:41:37,620 --> 00:41:38,500
කබි.

775
00:41:39,910 --> 00:41:40,750
කබි.

776
00:41:41,040 --> 00:41:41,830
කබි.

777
00:41:42,000 --> 00:41:42,750
කබි.

778
00:41:43,450 --> 00:41:44,160
කබි.

779
00:41:44,160 --> 00:41:44,830
කබි.

780
00:41:45,250 --> 00:41:46,000
කබි.

781
00:41:46,410 --> 00:41:47,120
කබි.

782
00:41:48,370 --> 00:41:56,330
කබි.

783
00:42:01,870 --> 00:42:05,870
මං විමර්ශනය පටන් ගත්තේ මේක සරල එකක් කියල හිතාගෙන,

784
00:42:06,160 --> 00:42:07,160
ඒත් ඒක සරල උනේ නැහැ.

785
00:42:07,700 --> 00:42:09,870
මේක දුර්ලබ වගේම අමාරු නඩුවක්.

786
00:42:10,200 --> 00:42:11,370
කවුද මේ ඝාතකයෝ?

787
00:42:11,450 --> 00:42:12,120
අදහසක් නැහැ.

788
00:42:12,160 --> 00:42:13,200
කොහොමද එයාල ගමං කරන්නේ?

789
00:42:13,250 --> 00:42:14,700
කොහොමද උන් හොරකම් කරලා පැනගන්නෙ?

790
00:42:14,750 --> 00:42:15,450
හිතාගන්න බැහැ.

791
00:42:15,620 --> 00:42:18,080
කොහොමද උන් කෙනෙක්ව මරන්නේ ඒක පහරින්?

792
00:42:18,120 --> 00:42:18,660
හිතාගන්න බැහැ.

793
00:42:18,870 --> 00:42:20,700
ඇයි මෙතන ඇසින් දුටු සාක්කියක්වත් නැත්තේ?

794
00:42:20,700 --> 00:42:21,410
අදහසක් නැහැ.

795
00:42:21,540 --> 00:42:25,040
මේ කට්ටිය හරිම දක්ෂයි මොකද අපිව ප්‍රශ්න ඇති කරලා යන්න.

796
00:42:25,330 --> 00:42:27,750
ඒත් එයාල ටිකක් මෝඩයි ඇඟිලි සලකුණු තියලා යන්න.

797
00:42:27,790 --> 00:42:30,000
මේ වගේ චේතනාවක් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට අලුත්.

798
00:42:30,450 --> 00:42:33,160
තමිල්නාඩුවේ ඉන්න අයගේ ඇඟිලි සලකුණු සසදා බලද්දී,

799
00:42:33,540 --> 00:42:35,290
කිසි අපරාධකාරයෙක්ගේ ඒවා එක්ක ගැලපුනේ නැහැ.

800
00:42:35,750 --> 00:42:36,580
ඒත්,

801
00:42:37,200 --> 00:42:38,160
ඒක ගැලපුනා.

802
00:42:40,870 --> 00:42:42,620
1995 ඉඳන් ගිය සතිය වෙනකල්,

803
00:42:42,700 --> 00:42:46,120
සිද්ද වුන මේ හා සමාන වුන නඩු 22 ක හොරු සහ මිනීමරුවන්ට.

804
00:42:46,790 --> 00:42:48,540
මේක පරණ කල්ලියක් නෙමේ,

805
00:42:48,830 --> 00:42:49,790
මෙයාල අලුත් කල්ලියක්.

806
00:42:50,080 --> 00:42:51,000
එකම කල්ලියක්.

807
00:42:51,040 --> 00:42:53,040
අහුවෙන්නේ නැතුව අවුරුදු 9ක් තිස්සේ බේරිලා ඉන්නේ.

808
00:42:53,290 --> 00:42:54,540
අපි උන්ව අල්ලාගත්තේ නැත්නම්.

809
00:42:54,750 --> 00:42:55,750
එයාල මේක දිගටම කරගෙන යයි.

810
00:42:56,160 --> 00:42:58,080
උන් නිසා මේ වෙනකොට මරණ 18ක්,

811
00:42:58,200 --> 00:42:59,660
60 දෙනෙක්ට තමන්ගේ ඇස් සහ කන් අහිමි වෙලා,

812
00:42:59,660 --> 00:43:00,950
හකු කැඩිලා ඒ වගේම කෝමා තත්වේ ඉන්නේ.

813
00:43:01,000 --> 00:43:02,290
තමන්ගේ එදිනෙදා ජිවිතේ නැති වෙලා ගිහින්.

814
00:43:04,080 --> 00:43:06,660
මට පුදුම අපේ දෙපාර්තමේන්තුව මේක ගැන මඟ හැරපු එක ගැන.

815
00:43:07,450 --> 00:43:08,830
මට නම් නිදාගන්නවත් බැහැ.

816
00:43:09,660 --> 00:43:13,120
පොඩි අයගේ සහ වයසක අයගේ හැඬුම් මගේ ඔලුවේ දෝංකාර දෙනවා.

817
00:43:13,870 --> 00:43:16,080
අන්තිමට මහජනයාගේ එක ජිවිතයක් හරි නැති වෙන එක වෙන්නේ.

818
00:43:16,120 --> 00:43:17,620
මොකද මේක හිතට ගන්නේ?

819
00:43:17,660 --> 00:43:19,830
සාක්කිකාර කෙනෙක් වුනත් වෙලාවක් ගන්නවා
අපරාධයකට එරෙහිව නැගී හිටින්න.

820
00:43:20,250 --> 00:43:21,910
අපි ඒක කරන්න ගෙවීම් ලබලා තියෙන්නේ,

821
00:43:22,000 --> 00:43:23,120
අපි ඒ සල්ලිවලින් ජිවත් වෙන්නේ.

822
00:43:23,370 --> 00:43:25,290
මට ලැජ්ජයි ඒ වගේ ජිවිතයක් ගෙනියන්න.

823
00:43:26,370 --> 00:43:27,540
මට විස්වාස නැහැ ඔයාට ඒ ගැන කොහොම දැනෙනවද කියල.

824
00:43:30,870 --> 00:43:31,950
අපි මොකද කරන්නේ තිරන්?

825
00:43:32,040 --> 00:43:34,450
ඔක්කොම අය මරල තියෙන්නේ ඔලුව පලලා.

826
00:43:34,750 --> 00:43:36,120
ඒක සත්තු මරන්න යොදාගන්න උපක්‍රමයක්.

827
00:43:36,580 --> 00:43:38,080
දඩයමේ යන අයට තමා,

828
00:43:38,120 --> 00:43:39,750
ඒ විදිහේ කෘර මිනීමැරුම් කරන්න පුළුවන්.

829
00:43:40,160 --> 00:43:41,660
එයාල ගම්වල තියෙන තුවක්කු යොදාගන්නේ.

830
00:43:41,830 --> 00:43:43,290
අපිට තමිල්නාඩුවේ ඒ වගේ තුවක්කු නැහැ.

831
00:43:43,830 --> 00:43:45,790
අපරාධේ වුන අන්තිම තැනේ තිබ්බ සෙරෙප්පුව,

832
00:43:45,830 --> 00:43:47,290
ගුට්ඛා කවරයකින් තද ආවරණයකින් ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ.

833
00:43:47,370 --> 00:43:49,620
මේ කිසිම දෙයක් තමිල්නාඩුවේ නැහැ.

834
00:43:50,370 --> 00:43:54,580
ඉතින් DGP අවසරය ඇතිව ලොකු කණ්ඩායමක්
එක්ක අපිට සිද්ද වෙනවා ඉන්දියාවම පරික්ෂා කරලා බලන්න.

835
00:43:54,660 --> 00:43:56,290
එහෙනම් ඔයාට ඕනි මුළු ඉන්දියාවේම හොයන්න?

836
00:43:56,450 --> 00:43:57,830
විහිලු කරනවද?

837
00:43:57,910 --> 00:44:00,750
හොරු ටිකක් අල්ලගන්න ඔයා කණ්ඩායම් ඉල්ලනවද?

838
00:44:00,830 --> 00:44:03,040
මේක ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්න රටක්.

839
00:44:03,250 --> 00:44:07,580
අදහසක් තියේද මොන තරම් හිර ගෙවල් පොලිසි
උසාවි ඒ වගේම රෙකෝඩ් කාමර තියේද කියල?

840
00:44:07,620 --> 00:44:10,000
ඇඟිලි සලකුණු වලින් විතරක් උන්ව අල්ලගන්න හිතනවද?

841
00:44:10,040 --> 00:44:12,620
පුටු රත් කරනවා ඇරෙන්න වෙන මොනාද ලඟදි කලේ?

842
00:44:12,660 --> 00:44:13,950
යනවා, එළියෙන් ඉන්නවා.

843
00:44:16,450 --> 00:44:18,250
හදිසි තීරණ මේකට ගන්න බැහැ.

844
00:44:18,290 --> 00:44:20,450
මේක වැඩි කරලා බලමු මොකෝ වෙන්නේ කියල.

845
00:44:24,080 --> 00:44:24,950
කැමති උනේ නැහැ.

846
00:44:25,330 --> 00:44:26,660
මිනිස්සු ආරක්ෂා වෙලා නැහැ.

847
00:44:26,700 --> 00:44:27,870
අපිට යමක් කරන්න වෙනවා.

848
00:44:28,790 --> 00:44:31,620
අපේ සීමාවන් එක්ක විශේෂ අපරාධ ඒකකයේ,

849
00:44:31,750 --> 00:44:33,660
මම ඔයාට වැන් එකක් දෙන්නම් පරීක්ෂණවලට ගන්න.

850
00:44:33,660 --> 00:44:35,290
දුර නම් තියෙන්නේ දුම්රියක් ගන්න.

851
00:44:36,950 --> 00:44:39,330
මං ප්‍රියාව කාන්තා කොස්තාපල් කෙනෙක් එක්ක දාල ආව.

852
00:44:39,540 --> 00:44:40,450
ඒක සෙරෙප්පුවක්,

853
00:44:40,450 --> 00:44:41,250
හිස් තද ආවරණයක්.

854
00:44:41,290 --> 00:44:42,290
ඇඟිලි සලකුණු එක්ක,

855
00:44:42,330 --> 00:44:44,580
ඉන්දියාව පුරාම අපරාධකාරයෝ හොයන්න ගියා.

856
00:44:49,120 --> 00:44:52,580
අන්ද්රාවේ ඔක්කොම රියදුරෝ මේ වගේ සෙරෙප්පු දාන්නේ.

857
00:44:52,580 --> 00:44:54,450
අපිට මේක සාක්කිය හැටියට අරන් මොකුත් හොයාගන්න බැහැ.

858
00:44:54,450 --> 00:44:56,040
ඔයා කිව්වා වගේම,

859
00:44:56,040 --> 00:44:57,370
අපිට මේ වගේම තව නඩු 3ක් තියෙනවා.

860
00:44:57,370 --> 00:44:59,870
අපි උන්ව පහුගිය අවුරුදු 10 පුරාම හොයනවා.

861
00:45:03,700 --> 00:45:04,790
සර් සර්.

862
00:45:05,700 --> 00:45:07,290
අයියේ කවුද ඒ?

863
00:45:07,330 --> 00:45:08,200
SP.

864
00:45:08,330 --> 00:45:09,200
සර්.

865
00:45:09,540 --> 00:45:11,080
එයාල තමන්ගේ SPට දෙන ගෞරවයද මේ?

866
00:45:11,830 --> 00:45:13,750
සත්‍යා පොලිසිය වෙනුවෙන් සමිතියක් තියෙනවනේ.

867
00:45:13,830 --> 00:45:14,950
මේ ගැන මොකුත් කරන්න බැහැ.

868
00:45:15,330 --> 00:45:16,660
අහන්න එයාගෙන් අපිට එන්න පුලුවන්ද?

869
00:45:16,700 --> 00:45:17,700
අයියේ.

870
00:45:20,000 --> 00:45:22,540
මේ තුවක්කු මෙහෙ ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා.

871
00:45:22,580 --> 00:45:23,870
මේක වැදගත් සාක්ෂියක් විදියට සලකන්න බැහැ.

872
00:45:23,910 --> 00:45:25,910
මේක හා සමාන නඩු 4ක් තියෙනවා විසඳුනේ නැති ඒවා.

873
00:45:26,000 --> 00:45:28,080
අපි සැක කරන්නේ මේක පුරති අපරාධ ගෝත්‍රයේ අය වෙන්න ඕනි කලේ කියල.

874
00:45:30,160 --> 00:45:31,830
කෙරවාස් කල්ලියේ අය මේ විදිහ ගැන ප්‍රසිද්ධයි..

875
00:45:31,870 --> 00:45:33,040
චන්ද්‍රපුර් දිස්ත්‍රික්කය පරික්ෂා කරන්න.

876
00:45:33,040 --> 00:45:35,040
නැහැ නැහැ නැහැ මේ කෙරවාස් නෙමේ.

877
00:45:35,290 --> 00:45:37,250
එයාල හැමතිස්සෙම එන්නේ පිටිපස්සේ දොරින්.

878
00:45:37,250 --> 00:45:38,830
ඒත් ඔයාලගේ නඩුවේදී මේක ඉස්සරහ දොර.

879
00:45:38,870 --> 00:45:40,620
මං හිතන්නේ මේ සන්ජාර් භාත්ල.

880
00:45:41,830 --> 00:45:43,450
අවුරුදු දෙකක් වුන අපේ මේ කසාද ජිවිත කාලේ තුල,

881
00:45:44,000 --> 00:45:46,160
මං ප්‍රියාව දාල මෙච්චර කල් ඉඳල නැහැ.

882
00:45:46,450 --> 00:45:47,660
තියෙන පොඩි ගාන එක්ක,

883
00:45:47,750 --> 00:45:49,250
අපි පාසල්වල සහ ධබාස්වල නිදාගත්තා.

884
00:45:49,370 --> 00:45:50,450
හොයාගන්න පුළුවන් වුන දේ කෑවා,

885
00:45:50,540 --> 00:45:52,040
ඒ වගේම නගරෙන් නගරෙට ගියා.

886
00:45:52,160 --> 00:45:54,330
මිනිස්සු ලෙඩ වෙන්න ගත්ත.

887
00:45:54,910 --> 00:45:56,000
මේ හවාරියන් අය,

888
00:45:56,200 --> 00:45:57,700
එයාල මාරාන්තික කල්ලියක්.

889
00:45:58,040 --> 00:45:59,410
හරි අමාරුයි අල්ලගන්න.

890
00:45:59,450 --> 00:46:01,910
එයාලට තියෙන අපරාධකාරී ගෝත්‍ර උරුම,

891
00:46:01,950 --> 00:46:06,080
අපරාධකාරී ගෝත්‍ර කියන වචන බටහිර ජාතින්
හොයාගත්තු වචනයක් එයාලගේ ඉඩම් හාරගන්න.

892
00:46:06,120 --> 00:46:07,700
මේක කියවන්න ඔයාට තේරෙයි.

893
00:46:08,830 --> 00:46:11,080
වෘකයින්ගේ සැඟවී සිට පහරදීමේ උපක්‍රමය.

894
00:46:11,250 --> 00:46:12,830
කෙනෙක් පස්සෙන් යද්දී අනිත් අය දඩයම් කරනවා.

895
00:46:12,910 --> 00:46:19,450
මේ විමර්ශනය මගේ ඉන්දියාව පුරා සිදු වුන
අමුතු ආකාරයේ අපරාධ ගැන සෙවීමට මඟ පාදනවා.

896
00:46:19,620 --> 00:46:23,750
අපි ගිය හැම තැනකම තමිල්නාඩුවේ වගේ
ඉතුරු වුන කෘර ඝාතන නඩු අපිටත් වඩා.

897
00:46:23,790 --> 00:46:25,910
ඒ නඩුවලට ඇඟිලි සලකුණු අපි එකතු කරලා,

898
00:46:26,080 --> 00:46:28,250
තියෙන ඒවා එක්ක වෙනස් කරමින් සැසදුවා.

899
00:46:28,450 --> 00:46:30,330
ඒ වගේම මේ ඔක්කොම පිටිපස්සේ හිටියේ එකම කල්ලියක් විතරයි.

900
00:46:32,790 --> 00:46:33,790
ඒ කොයි කල්ලියද?

901
00:46:33,830 --> 00:46:34,830
පුර්තිස් ද\'

902
00:46:35,000 --> 00:46:36,080
සන්ජාර් භාට්ස්ද?

903
00:46:36,080 --> 00:46:37,080
හවාරියන්ලාද?

904
00:46:37,330 --> 00:46:38,700
නැත්නම් ඒ සුන්සිස්ද?

905
00:46:39,080 --> 00:46:39,950
නැත්නම් බින්ගුල්ස්ද?

906
00:46:40,000 --> 00:46:41,790
කවුරු වෙන්න පුලුවන්ද?

907
00:46:43,620 --> 00:46:48,370
ඔක්කොම ප්‍රකාශ සාක්ෂි සලකා බැලුවට
පස්සේ ඒ කල්ලිය ගැන යමක් මට දැනුනා.

908
00:46:48,370 --> 00:46:51,450
මං එයාලගේ හොරකම් වර්ග කළා සිදු වුන දිනේ අනුව.

909
00:46:53,250 --> 00:46:54,660
මට පොඩි ඉඟියක් ලැබුනා.

910
00:46:54,910 --> 00:46:55,790
මුලින්ම,

911
00:46:56,580 --> 00:46:58,080
1995-96 පස්සේ,

912
00:46:58,200 --> 00:46:59,370
තමිල්නාඩුවේ විතරක් නෙමේ,

913
00:46:59,620 --> 00:47:00,950
මුළු ඉන්දියාවේම,

914
00:47:01,160 --> 00:47:03,120
උන් අතුරුදන් වෙලා හිටිය අවුරුදු 4කට.

915
00:47:04,160 --> 00:47:04,950
ඇයි?

916
00:47:05,870 --> 00:47:07,580
එයාලව අත්අඩංගුවට පත් වෙන්න තිබුණු අවස්ථා වැඩි නිසා.

917
00:47:08,700 --> 00:47:09,540
කොහේ වෙන්න පුලුවන්ද?

918
00:47:10,080 --> 00:47:10,950
දෙවනියට,

919
00:47:11,250 --> 00:47:14,290
තිරුපතිවල චුදිතයෙක් ප්‍රකාශයක් කරලා තිබ්බ අවුරුදු 10කට කලින්.

920
00:47:14,700 --> 00:47:15,790
මං පොඩි කාලේ,

921
00:47:15,870 --> 00:47:16,660
පොඩි කණ්ඩායමකින්.

922
00:47:17,040 --> 00:47:18,830
ලොරි කල්ලියක් ඒක කරනවා සතියකට 4 වතාවක්.

923
00:47:19,410 --> 00:47:20,370
මට යන්න දෙන්න.

924
00:47:20,410 --> 00:47:21,700
මං ඔක්කොම නදුවලට උදව් කරන්නම්.

925
00:47:22,040 --> 00:47:23,330
අපරාධය වුනු තැන බලලා,

926
00:47:23,830 --> 00:47:25,540
මට කියන්න පුළුවන් කොයි කල්ලියද ඒක කරන්න ඇත්තේ කියල.

927
00:47:25,580 --> 00:47:26,120
තුන්වෙනියට,

928
00:47:26,580 --> 00:47:28,290
මටත් හිතුනා ඒ ලොරි කල්ලිය වෙන්න ඕනි කියල.

929
00:47:29,200 --> 00:47:30,750
2002 දෙවැනි මාසේ,

930
00:47:31,120 --> 00:47:32,700
14 වෙනිදා ගුම්ම්නිදිපුන්දීවල,

931
00:47:32,950 --> 00:47:34,450
16 වෙනිදා ආතුරැවල,

932
00:47:34,830 --> 00:47:37,160
ඒ වගේම 18 වෙනිදා කාරිමන්ග්ලාම් ධර්මපුරිවල.

933
00:47:37,700 --> 00:47:40,540
අන්තිමේදී 19 වෙනිදා බැංගලෝර් පිටත් ප්‍රදේශයේ.

934
00:47:41,620 --> 00:47:45,290
එයාල ඒක කරන්නේ ගිහින් බඩු ගේන ගමං වෙන්න ඕනි.

935
00:47:45,790 --> 00:47:46,700
සත්‍යා.
--සර්.

936
00:47:46,700 --> 00:47:48,370
අර චුදිතය තාම තිරුපති බන්ධනාගාරේ ඉන්නවා.

937
00:47:48,450 --> 00:47:49,540
එයාව එලියට ගන්න,

938
00:47:49,620 --> 00:47:50,660
ඒ වගේම එයාව අපරාධය වුනු තැනට ගෙනියන්න.

939
00:47:50,660 --> 00:47:52,330
හරි සර්.
-අහන්න එයාගෙන් ඒ ලොරු කල්ලියද කියල.

940
00:47:52,370 --> 00:47:54,370
මේක අනිවා ලොරි කල්ලියේ වැඩක්.

941
00:47:54,660 --> 00:47:56,790
කොහොමද ඔච්චර විස්වාසෙන් කියන්නේ?

942
00:47:56,790 --> 00:47:59,370
ගොදුරු වුනු අයගේ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා එක්ක.

943
00:47:59,450 --> 00:48:01,580
එයාල ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ අමුතු තුවක්කුවකින්,

944
00:48:01,830 --> 00:48:04,250
එහෙම මොකුත් නැහැ ඒත් කොඩි මුගුරු දාල තියෙනවා ලොරිවල උතුරට වෙන්න.

945
00:48:04,330 --> 00:48:06,120
උන් මේ මුගුරු මරන්න යොදාගෙන,

946
00:48:06,290 --> 00:48:08,450
පස්සේ ඒවා ආයේ හදල ලොරිවලට දානවා.

947
00:48:08,450 --> 00:48:10,370
පොලිසියට බැහැ එයාලව අල්ලන්න.

948
00:48:10,370 --> 00:48:12,580
මොකද හොරෙන් බඩු ගෙනියලා විනාශ වුනු ලොරි
හොයලා ඒවායේ ඇඟිලි සලකුණු ගන්නේ නැත්තේ?

949
00:48:12,620 --> 00:48:13,370
නැහැ සර්.

950
00:48:13,450 --> 00:48:14,620
ඒක ප්‍රධාන සිරස්තල වේවි.

951
00:48:14,700 --> 00:48:16,160
ඒක චුදිතයින්ට ආරංචියක් වේවි.

952
00:48:16,160 --> 00:48:17,250
විශේෂ කණ්ඩායමක් පිහිටුවමු,

953
00:48:17,250 --> 00:48:19,080
අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් තැන හොයාගමු.

954
00:48:19,160 --> 00:48:21,660
ඒත් අපිට තියෙන එකම සාක්ෂිය වෙන්නේ එයාලගේ ඇඟිලි සලකුණු.

955
00:48:21,910 --> 00:48:24,750
උතුරු පළාතේ වරදකරුවෝ වුනා නම් විතරයි ඇඟිලි සලකුණු අරන් තියෙන්නේ.

956
00:48:24,750 --> 00:48:25,700
ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙයි.

957
00:48:25,750 --> 00:48:26,750
ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ,

958
00:48:26,790 --> 00:48:31,660
2003- 2005 කාලෙට ගිහින් ඇවිත් මුගුරු
ගැන වගේම ලොරි ගැන කතා ගොතනවා.

959
00:48:32,000 --> 00:48:34,250
මොකද පිලි නොගන්නේ එයාලව අල්ලන්න බැහැ කියල?

960
00:48:34,330 --> 00:48:35,160
නැහැ සර්.

961
00:48:35,290 --> 00:48:36,580
අපිට පුළුවන් අනිවා උන්ව අල්ලගන්න.

962
00:48:36,660 --> 00:48:42,370
මේ කල්ලිය ඔයා වගේ ඉහල නිලධාරියෙක් නැත්නම්
දේශපාලකයෙක්ව මැරුවොත් කොහොමත් ඒක සිද්ද වේවි.

963
00:48:42,540 --> 00:48:45,450
එතකොට තමා මේ රජය සහ දෙපාර්තමේන්තුව මේ නඩුව ගැන බරපතලව ගන්නේ.

964
00:48:45,620 --> 00:48:47,250
එතකොට අපිට අනිවා උන්ව හොයාගන්න පුළුවන්.

965
00:48:47,330 --> 00:48:49,370
මොකද ඔයාල ජනතාවගේ ජිවිත ගැන හිතන්නේ නැනේ.

966
00:48:49,700 --> 00:48:51,120
තිරන්.
-සමාවෙන්න සර්.

967
00:48:52,450 --> 00:48:55,040
අපි අනිත් නඩු හරහා හොයලා බැලුවා.

968
00:48:55,160 --> 00:48:57,040
ඒකටත් අපේ මුදල් තමා වියදම් කලේ.

969
00:48:57,370 --> 00:49:01,250
විමර්ශනය පටන් ගත්තු දවසේ ඉඳන් එයාල ඒක 5 වතාවක් කළා විවිධ ස්ථානවලදී.

970
00:49:01,750 --> 00:49:03,450
එයාල ගොඩක් කුරිරු විදියට බොහෝ අයව මැරුවා.

971
00:49:04,000 --> 00:49:06,410
අඩු තරමේ දැන්වත් දෙපාර්තමේන්තුව මේක බරපතල විදියට ගනීවි.

972
00:49:10,830 --> 00:49:13,540
අපි පොලිසියේ වෙලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා හොඳ දේ යක්ෂයාගෙන් රැකගන්න එක.

973
00:49:13,620 --> 00:49:16,330
ඒ වෙනුවට අපි වෙලා ඉන්නේ යක්ෂයාව හොඳ දෙයින් රැකගන්න.

974
00:49:16,370 --> 00:49:17,080
මං යනවා සර්.

975
00:49:26,250 --> 00:49:28,540
සත්‍යා එයාල කැමති උනේ නැහැ අපි ඉල්ලපු විශේෂ කණ්ඩායම දෙන්න.

976
00:49:28,580 --> 00:49:30,040
බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියල.

977
00:49:30,080 --> 00:49:30,830
හරි.

978
00:49:32,750 --> 00:49:34,370
මං දැක්ක හැඟෙනවා.

979
00:49:34,660 --> 00:49:35,620
නැගිටිනවා.

980
00:49:35,620 --> 00:49:37,790
වැදගත් යමක් කියන්න මං 8 වතාවක් කෝල් කළා.

981
00:49:37,830 --> 00:49:39,330
සර් කාර්යබහුලයි. එයා හමුවක ඉන්නේ.

982
00:49:39,910 --> 00:49:41,450
මං මේ දෙක රුපියල් 500 ගත්තේ.

983
00:49:41,750 --> 00:49:43,790
බාධාවක් නැතුව දැන් ඔයාට පුළුවන් ඕනි වෙලාවක මට කතා කරන්න.

984
00:49:43,950 --> 00:49:45,750
දැක්කද මේ කොළ පාට බටන් එක?
-මං දන්නවා.

985
00:49:45,950 --> 00:49:47,540
මං දැකලා තියෙනවා.
-ප්‍රියා.

986
00:49:49,250 --> 00:49:51,000
ඒක හරි වැදගත් නඩුවක්,

987
00:49:51,080 --> 00:49:52,620
ජනයාට උදවු නැතුව ඉන්නේ.

988
00:49:52,700 --> 00:49:53,700
එතකොට මං ගැන මොකද?

989
00:49:54,790 --> 00:49:56,120
ඔයා මගේ පනනේ,

990
00:49:56,120 --> 00:49:57,580
ඩාලින්.
-විහිලු කරන්නෙපා.

991
00:49:57,620 --> 00:49:58,450
බරපතලව ගන්නකො.

992
00:49:59,120 --> 00:49:59,790
හා.

993
00:49:59,830 --> 00:50:00,620
මං බැරෑරුම්ව ඉන්නේ.

994
00:50:00,910 --> 00:50:01,750
කියන්න.

995
00:50:08,290 --> 00:50:09,790
මොකද මේ ගල පෙන්වන්නේ?

996
00:50:10,000 --> 00:50:11,000
මොන මෝඩයෙක්ද?

997
00:50:23,370 --> 00:50:24,290
කියන්න.

998
00:50:25,200 --> 00:50:26,080
කපටියා.

999
00:51:26,580 --> 00:51:28,700
යාළුවගේ වෙදීමට අපි මොන වගේ තෑග්ගක්ද ගන්නේ?

1000
00:51:29,080 --> 00:51:29,700
ඔයාගේ කැමැත්තක්.

1001
00:51:30,080 --> 00:51:30,870
ඔයාගේ කැමැත්ත.

1002
00:51:31,370 --> 00:51:32,120
ඔයාගේ කැමැත්ත.

1003
00:51:33,370 --> 00:51:35,450
මගේ කැමැත්ත නම් ඔයා ඇයි ඉන්නේ?

1004
00:51:38,450 --> 00:51:39,290
කරන්න...

1005
00:51:40,080 --> 00:51:41,290
ඔයා ආස හැමදේම කරන්න.

1006
00:52:48,450 --> 00:52:49,870
ඉවරයි. ගන්න.

1007
00:52:49,950 --> 00:52:52,370
මොකද හරියට සුද්ධ නොකරන්නේ?

1008
00:52:52,410 --> 00:52:53,410
මේකයි...

1009
00:52:53,450 --> 00:52:55,120
ඔයාගේ නෝනා වැඩ කියද්දී නොකර ඉන්න.

1010
00:52:55,580 --> 00:52:56,120
දෙවියනේ.

1011
00:52:58,450 --> 00:52:59,330
අන්න ඒකයි...

1012
00:52:59,410 --> 00:53:01,410
තමන්ගේ නෝනා එක්ක වාද කරන්න හොඳ නැත්තේ.

1013
00:53:02,160 --> 00:53:03,200
ආශිර්වාද වේවා.

1014
00:53:03,290 --> 00:53:03,910
මගුල.

1015
00:53:53,290 --> 00:53:54,250
ලොකු සිංහයා.

1016
00:53:54,370 --> 00:53:56,120
අර වනයට අපි යන්ද?

1017
00:53:56,120 --> 00:53:58,370
අනිවා අපි යමු හැබැයි ඔයා කෑවාට පස්සේ.

1018
00:53:58,450 --> 00:53:59,250
හරිද?

1019
00:54:19,790 --> 00:54:20,790
රුබි කට වහනවා.

1020
00:54:21,290 --> 00:54:22,160
රුබි.

1021
00:54:22,200 --> 00:54:23,040
කට වහගන්නවා.

1022
00:54:23,080 --> 00:54:24,080
මං කිව්වනේ.

1023
00:54:26,290 --> 00:54:28,330
අද මූට මොකක් වෙලාද?

1024
00:55:05,250 --> 00:55:06,660
තුවක්කුව ඉක්මනට ගන්න.

1025
00:55:14,870 --> 00:55:15,830
යමු.

1026
00:55:24,790 --> 00:55:31,660
පාලක පක්ෂයේ MLA සුගවනම් මහතාව පසුගිය රාත්‍රියේදී
වෙඩි තබා මරා දමා තිබෙනවා වෙස් මුහුණු දාගත් කොල්ලකරුවන් විසින්.

1027
00:55:31,750 --> 00:55:37,620
සමාන ආකාරයට සිදු වූ මිනීමැරුම් 3 අකාරයටම බොහෝ අය මැරුණද ,

1028
00:55:37,660 --> 00:55:44,410
රජයේ නායකයෙකු මැරුණු විට මහජනයාගේ බිය හා භීතිය වැඩි වෙයි.

1029
00:55:44,450 --> 00:55:46,040
එයාලට
1030
00:55:46,120 --> 00:55:48,040
එතකොට කවුද මෙහෙ ඉන්න මිනිස්සුන්ව ආරක්ෂා කරන්නේ?

1031
00:55:48,120 --> 00:55:50,370
පොලීය නිකන් බලලා යන්න යනවා,

1032
00:55:50,370 --> 00:55:53,620
එයාල සිග්නල් කණු අස්සේ හිඟමං ඉල්ලන්න කාර්යබහුල වෙලා
ඉන්නවා කොහොමද අපි එයාලගෙන් අපරාධකාරයෝ අල්ලයි කියල හිතන්නේ?

1033
00:55:55,450 --> 00:55:56,200
මගුල.

1034
00:55:56,830 --> 00:55:58,370
කාලේ හොඳ නැහැ අපේ.

1035
00:55:59,000 --> 00:56:01,830
සුනාමියෙන් මිනිස්සු මැරිලා මාසයක්වත් නැහැ.

1036
00:56:02,830 --> 00:56:04,200
ඒ වගේම අපේ මෙහෙ MLA කෙනෙක්ගේ මරණයක් වෙලා.

1037
00:56:05,000 --> 00:56:06,450
ඔයාල මොනාද කරමින් ඉන්නේ?

1038
00:56:07,410 --> 00:56:08,540
ඔක්කොම ගිල් එකේ.

1039
00:56:08,620 --> 00:56:10,790
මට මේක තේරුම් ගන්න දැනුම තිබුනා වුනා නම්,

1040
00:56:10,870 --> 00:56:12,700
මට දේශපාලකයෙක් විදියට අරගල කරන්න බැරි නම්,

1041
00:56:13,080 --> 00:56:15,290
මට ඔයාලට වගේ ගෙවීම් කරන්න සුදුසුද?

1042
00:56:16,660 --> 00:56:18,870
පොලිසිය නරකයි දේශපාලකයන්ට වඩා.

1043
00:56:19,040 --> 00:56:21,830
හොඳ වෙන එක හොඳයි නැත්නම් එයාල
මංකොල්ලකාර අයව ඔයාලගේ ගෙදරට එවයි.

1044
00:56:23,290 --> 00:56:26,450
මෙච්චර කල් වුන මරණ මහජනයාට ප්‍රශ්නයක් නෙමේ.

1045
00:56:26,700 --> 00:56:27,620
ඒත් මේක,

1046
00:56:27,870 --> 00:56:29,200
පාලක පක්ෂයේ MLA කෙනෙක්.

1047
00:56:29,330 --> 00:56:30,790
අතුරු මැතිවරණෙන් ගණන් වැඩි වෙනවා.

1048
00:56:31,040 --> 00:56:32,330
වියදම් වහලට එහායින් යන්නේ.

1049
00:56:34,450 --> 00:56:35,830
කවුද මේ විකාර එවුන්?

1050
00:56:36,450 --> 00:56:41,120
19වෙනි සියවස කාලේදී සාමාන්‍ය මිනිසුන් කිහිප දෙනෙක් සහ
වෙළෙඳුන් උතුරු ඉන්දියාව දෙසට ගමං කරමින් සිටියා.

1051
00:56:41,370 --> 00:56:43,160
අද්භූත තත්වයන් උදාවී ඔවුන්ව අතුරුදන් වුනා.

1052
00:56:43,370 --> 00:56:44,870
1830 කාලය තුල,

1053
00:56:45,200 --> 00:56:50,120
ආණ්ඩුකාර ව්ලියම් බෙනේදික් නියෝගයක් නිකුත් කළා
විලියම් හෙන්රි සිල්ලමන්ට කණ්ඩායමක් සමඟ විමර්ශනයක් කරන ලෙසට.

1054
00:56:50,200 --> 00:56:56,830
මංකොල්ලකාර කල්ලියක් වූ තුග්ගි වෙළෙඳුන් සහ සෙබළුන්
ලෙස වෙස් වලාගෙන ගමං කරන අයව රවටා මරා දැමුවා.

1055
00:56:57,160 --> 00:56:58,200
විමර්ශනය අතරතුර දී,

1056
00:56:58,450 --> 00:57:01,540
වල දැමු දහස් ගණන් මිනි ඔවුන් විසින් ගොඩ ගත්ත.

1057
00:57:04,040 --> 00:57:07,080
අවරුදු 450ක් පමණ පාලකයන්ගේ සහයද ඇතිව.

1058
00:57:07,330 --> 00:57:10,040
එයාල දැනගන්න වුනා මරණ ගණන මිලියන 2කට වඩා වැඩි බව.

1059
00:57:10,200 --> 00:57:14,370
මේ දැනගැනීමත් සමඟ කම්පා වී එයාලගේ
කණ්ඩායම් යැව්වා අන්ත අවසාන වූ ක්‍රියාවන් කිරීමට.

1060
00:57:14,370 --> 00:57:16,370
සිය ගානක් තුග්ගින් එල්ලා මරන්නට.

1061
00:57:16,410 --> 00:57:18,200
ඒ වගේම දහස් ගණන් අය හිරේ දමන්නට.

1062
00:57:18,290 --> 00:57:19,750
ඔවුන්ට දැඩි දඬුවම් ලබා දුන්න.

1063
00:57:19,830 --> 00:57:21,700
ඒ වාගේම ඔවුන් සැඟව සිටි වනාන්තර ගිනි තැබුවා.

1064
00:57:21,750 --> 00:57:23,040
තුගි වංශය ඒ වාගේම විනාශ කර දැමුවා.

1065
00:57:26,450 --> 00:57:30,290
බ්‍රිතාන්‍ය රජය මේ සිදුවීම් ලැයිස්තුගත කර නිදහසට
කරුණු ලෙස ඉන්දියානුවන් මිනිමස් කන අය ලෙසින් හැඳින්වුවා.

1066
00:57:30,370 --> 00:57:31,700
එයාලට පාලනය කරන්න බැහැ.

1067
00:57:31,830 --> 00:57:34,290
අපි තමා හරි අය ඔයාලට වඩා පාලනය කරන්න.

1068
00:57:34,330 --> 00:57:38,000
ඉන්දියාව පුරාම කුල 230ක් අපරාධකරුවන් ලෙස නම් කළා.

1069
00:57:38,040 --> 00:57:39,410
ඒ වගේම ඔවුන්ව වර්ග කළා පාරම්පරික අපරාධකරුවන් ලෙසට.

1070
00:57:39,450 --> 00:57:42,160
මේ දහස් ගානක් වූ අහිංසක ජිවිත,

1071
00:57:42,200 --> 00:57:43,660
බ්‍රිතාන්‍ය නිලධාරීන්ගේ පීඩාවට ලක්විය.

1072
00:57:43,750 --> 00:57:47,750
නිදහසින් පසු පණ්ඩිත් නේරුගේ රජයේදී පරම්පරාගත
අපරාධකරුවන් පාලනය අවලංගු කර දැම්ම.

1073
00:57:47,790 --> 00:57:50,080
පීඩාවට පත් වූ පවුල්වලට ඒ වාගේම සහන ලබා දුන්න.

1074
00:57:50,580 --> 00:57:54,450
ත්‍යාගශීලි වූ මිනිසුන් සාමකාමිව තම ජිවිත ගෙන ගියා.

1075
00:57:55,080 --> 00:57:56,200
කිහිප දෙනෙක් ඇරෙන්න.

1076
00:57:56,330 --> 00:57:57,200
පුර්තිස්.

1077
00:57:58,450 --> 00:57:59,450
කෙරවාස්.

1078
00:58:00,540 --> 00:58:01,540
සන්සිස්.

1079
00:58:02,620 --> 00:58:03,620
සන්ජාර් භාට්ස්.

1080
00:58:04,700 --> 00:58:05,750
බින්ගොලොස්.

1081
00:58:06,750 --> 00:58:07,790
හවාරියන්.

1082
00:58:07,950 --> 00:58:11,620
ඔවුන්ගෙන් කිහිප දෙනෙක් දැන සිටියේවත් නැහැ අපරාධයක්
කියා ඔවුන් කුමක්ද කරන්නේ යන්න කියලවත්.

1083
00:58:11,660 --> 00:58:14,080
පුර්තින් සංක්‍රමණය උනේ මහරාශ්ට්‍රයෙන්,

1084
00:58:14,120 --> 00:58:15,830
ඒ වගේම ඉන්දියාවේ ගොඩක් පැතිවල ජිවත් වෙනවා.

1085
00:58:15,870 --> 00:58:16,750
කෙරවාස්,

1086
00:58:16,870 --> 00:58:18,290
ටිරුවනමලයි ඉඳන් සංක්‍රමණය උනේ,

1087
00:58:18,370 --> 00:58:21,830
ඉන්නේ චන්ද්‍රපුර් වගේම උරපක්කම් සහ ගුදුවන්චේරිවල,.

1088
00:58:22,330 --> 00:58:23,200
බින්ගොලොස්,

1089
00:58:23,250 --> 00:58:24,870
එයාල ආවේ බංගලාදේශයෙන්.

1090
00:58:24,870 --> 00:58:26,450
අපරාධ කරන්නේ දිල්ලියෙන් පිටත.

1091
00:58:26,830 --> 00:58:27,750
හවරියන්,

1092
00:58:27,830 --> 00:58:29,580
එයාල ඉන්නේ UP සහ නොයිඩා.

1093
00:58:29,950 --> 00:58:32,540
මේක කරලා තියෙනවා ඇත්තේ මෙයාලගෙන් එක කට්ටියක්.

1094
00:58:33,000 --> 00:58:34,910
දඩයම එයාලගේ රස්සාව.

1095
00:58:35,000 --> 00:58:39,370
මිනිස්සුන්ව මරන්න යොදාගන්නේ සත්තු මරන්න යොදාගන්න ක්‍රමයමයි.

1096
00:58:46,370 --> 00:58:47,830
මොනවහරි කරලා උන්ව අල්ලගන්න.

1097
00:58:48,000 --> 00:58:51,870
පොලිසි උසාවි ඒ වගේම හිර ගෙවල් ඉන්දියාව පුරාම
තියෙන ඒවායේ අපි බලන්නම් එයාලගේ ඇඟිලි සලකුණු.

1098
00:58:51,910 --> 00:58:53,040
ඒක හරි විදියට කරන්න.

1099
00:58:54,450 --> 00:58:57,750
IGP උතුරු කලාපයේ වජය රාතොර්ගේ නියෝගය
අනුව විශේෂ කණ්ඩායමක් පිහිටෙව්වා.

1100
00:58:57,790 --> 00:58:59,750
මොකද මේ අවරුදු ගානකට තැනක් හොයාගන්න උනේ නැත්තේ?

1101
00:58:59,790 --> 00:59:00,950
මංකොල්ලකාරයන්ව අල්ලගනිවී ඉක්මනින්.

1102
00:59:01,000 --> 00:59:02,660
සර් ත ප්‍රශ්නයක් සර්.
සර් සර්.

1103
00:59:02,700 --> 00:59:03,620
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දිනේවා.

1104
00:59:03,620 --> 00:59:06,290
සර් සර්.
-අන්තිම ප්‍රශ්නේ.

1105
00:59:22,660 --> 00:59:26,120
නියෝග අනුව කිසි දෙයක් නැහැ වගේ.
-ලියල තියෙන දේ තේරුම් ගන්න බැහැ.

1106
00:59:28,580 --> 00:59:29,580
හඳුනා ගත නොහැකියි.
-හඳුනා ගත නොහැකියි.

1107
00:59:29,580 --> 00:59:30,580
හඳුනා ගත නොහැකියි.
-හඳුනා ගත නොහැකියි.

1108
00:59:30,580 --> 00:59:32,120
අපි මුළු අන්ද්‍රා ප්‍රදේශයම පරික්ෂා කළා.

1109
00:59:32,120 --> 00:59:33,120
ගැලපුමක් නැහැ.

1110
00:59:34,750 --> 00:59:35,540
හඳුනා ගත නොහැකියි.

1111
00:59:37,910 --> 00:59:38,790
හඳුනා ගත නොහැකියි.

1112
00:59:39,290 --> 00:59:40,040
හඳුනා ගත නොහැකියි.

1113
00:59:40,080 --> 00:59:40,830
හඳුනා ගත නොහැකියි.

1114
00:59:40,870 --> 00:59:42,580
කර්ණාටකවලත් කිසි දෙයක් හොයාගන්න නැහැ.

1115
00:59:43,910 --> 00:59:45,580
එහෙත් තව ෆයිල් නැහැ.

1116
00:59:45,660 --> 00:59:47,160
ගැලපුමක් නැහැ.
-හඳුනා ගත නොහැකියි.

1117
00:59:47,870 --> 00:59:49,660
උතුරු පළාතේ ලියවිලි පිළිවෙලකට නැහැ,

1118
00:59:49,660 --> 00:59:51,200
අපිට කසී දෙයක් මඟ අරින්න් අවස්තාවක් නැහැ.

1119
00:59:52,450 --> 00:59:53,700
ඒවා විතරයි තියෙන්නේ ෆයිල්.

1120
00:59:53,700 --> 00:59:54,750
මෙහෙන් යන්න කරුණාකරලා.

1121
00:59:54,790 --> 00:59:56,330
ගැලපුමක් හොයාගන්න නැහැ සර්.

1122
00:59:59,330 --> 00:59:59,870
සර්.

1123
01:00:00,250 --> 01:00:01,410
ඔරිස්සාවලත් නැහැ.

1124
01:00:01,660 --> 01:00:02,950
ඊළඟට අපි යන්න ගත්තේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ්වලට.

1125
01:00:09,790 --> 01:00:11,200
එහෙදිත් කිසි දෙයක් හොයාගන්න උනේ නැහැ.

1126
01:00:13,290 --> 01:00:15,580
මේ තමා ඔක්කොම ෆයිල් වෙන ඒවා නැහැ.

1127
01:00:15,700 --> 01:00:16,700
අපි ඔක්කොම පරික්ෂා කරලා තියෙන්නේ.

1128
01:00:16,910 --> 01:00:17,910
ගැලපීමක් හොයාගන්න නැහැ.

1129
01:00:18,620 --> 01:00:21,160
ඇඟිලි සලකුණු හොයාගැනීම ගැන මගේ බලාපොරොත්තු නැති වෙමින් තිබ්බ.

1130
01:00:23,160 --> 01:00:24,750
ජය හින්ද් සර්. එන්න.

1131
01:00:29,000 --> 01:00:30,370
බටහිර බෙන්ගාලයේත් නැහැ.

1132
01:00:30,370 --> 01:00:31,120
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1133
01:00:31,120 --> 01:00:31,830
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1134
01:00:31,830 --> 01:00:32,450
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1135
01:00:32,450 --> 01:00:33,120
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1136
01:00:33,160 --> 01:00:33,790
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1137
01:00:33,790 --> 01:00:34,450
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1138
01:00:34,540 --> 01:00:35,200
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1139
01:00:35,250 --> 01:00:35,950
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1140
01:00:39,330 --> 01:00:40,080
හෙලෝ සර්.
-ජය හින්ද් සර්.

1141
01:00:40,080 --> 01:00:41,450
තමිල්නාඩු පොලිසියේ ඉඳන් ෆයිල් ලෑස්තිද?

1142
01:00:47,910 --> 01:00:48,790
සර්.

1143
01:00:49,040 --> 01:00:50,040
ගැලපුමක් සොයාගන්නට නැත.

1144
01:00:51,120 --> 01:00:56,250
මට මෙතරම් දුර එනවා කියල දැනුවත් කරලා ලයිට් එකක්
දාගන්න කිව්වා නම් ඒ වගේම මාව වැන් එකකින් මෙහෙට ගෙනල්ල.

1145
01:00:56,370 --> 01:00:57,870
මාව සීතලෙන් මැරෙනවා.

1146
01:00:57,910 --> 01:00:59,790
සර් අනේ හදාගෙන කරගෙන දිගටම බලන් ඉන්න මං එන්නම්.

1147
01:01:00,200 --> 01:01:01,450
එයාල ගිහින්.

1148
01:01:01,750 --> 01:01:03,370
එන්නේ ආයේ හවසට විතරයි.

1149
01:01:03,370 --> 01:01:04,950
වාඩිවෙන්න. කරුණාකරලා වාඩිවෙන්න ෆොටෝකාරයා.

1150
01:01:04,950 --> 01:01:07,450
එයාල මට පොංගල් උත්සවෙවත් සමරන්න ඉඩ දුන්නේ නැනේ.

1151
01:01:08,950 --> 01:01:09,660
නයා.

1152
01:01:10,160 --> 01:01:10,950
නයා.

1153
01:01:11,580 --> 01:01:12,290
නයා.

1154
01:01:12,370 --> 01:01:13,370
මොකක්ද ඒ සර්?

1155
01:01:13,450 --> 01:01:14,700
නයා කියල කියවන්නේ?

1156
01:01:14,750 --> 01:01:15,790
ෆොටෝකාරයා,

1157
01:01:15,910 --> 01:01:17,200
හැම ඇඟිලි සලකුනු දාමයකම,

1158
01:01:17,250 --> 01:01:19,870
හිතේ ඇඳිලා තියෙන්නේ ගිරවෙක් හෝ ගෝනුස්සෙක් විදියට.

1159
01:01:19,910 --> 01:01:22,120
අපි හොයන එක වෙන්නේ දැන් නයා.

1160
01:01:22,200 --> 01:01:23,540
කළු කෝබ්‍රා.

1161
01:01:29,330 --> 01:01:30,540
දැන් UPවල,

1162
01:01:30,580 --> 01:01:31,580
මීරුත් සහ ආග්රා.

1163
01:01:31,700 --> 01:01:33,120
ඒ හිර ගෙවල් දෙක විතරයි බලන්න තියෙන්නේ.

1164
01:01:33,120 --> 01:01:36,330
මං හෙට යනවා එහෙ, එහෙත් යමක් නැත්නම් තමා කරන්නේ මොකක්ද කියල හිතාගන්න බැරි?

1165
01:01:45,290 --> 01:01:47,250
විදිහක් නැහැ ඔයාලට ඇතුලට යන්න දෙන්න.

1166
01:01:47,370 --> 01:01:49,790
දැන් 5.30 හවස ඒ වගේම අපි හිරකාරයෝ නිදහස් කරන ක්‍රියාවලියේ ඉන්නේ.

1167
01:01:49,830 --> 01:01:51,660
අපි හවස 6ට කොඩිය පහළ දානවා ඒ වගේම ගේට්ටු වහනවා.

1168
01:01:51,700 --> 01:01:52,910
අපි එන්නේ චෙන්නායි ඉඳන්.
-ආයේ හෙට එන්න.

1169
01:01:52,910 --> 01:01:55,790
අපි එයාලව අවුරුදු 10 ඉඳන් හොයන්නේ.
-කරුණාකරලා තේරුම් අරන් හෙට එන්න.

1170
01:01:56,120 --> 01:01:57,000
අපිට උදවු කරන්න සර්.
-සලීම්.

1171
01:01:57,410 --> 01:01:58,080
ජය හින්ද් සර්.

1172
01:01:58,120 --> 01:01:58,790
සුබ සන්ද්‍යාවක් සර්.

1173
01:01:58,830 --> 01:01:59,660
මොකක්ද මෙතන අවුල?

1174
01:01:59,700 --> 01:02:01,290
එයාල ඇවිත් ඉන්නේ ඇඟිලි සලකුණු හොයන්න.

1175
01:02:01,370 --> 01:02:03,250
ඇඟිලි සලකුණුවලින් මොනාද කරන්න යන්නේ?

1176
01:02:05,080 --> 01:02:06,370
පුදුම හිතෙනවනෙ.

1177
01:02:06,450 --> 01:02:08,500
ඔයාල ඇඟිලි සලකුණු අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ.

1178
01:02:09,080 --> 01:02:11,040
දැන් 5.45.

1179
01:02:11,080 --> 01:02:11,500
සර්.

1180
01:02:11,700 --> 01:02:13,200
මට ඕනි පිටවීමේ ගේට්ටුවේ ලෙජරය විතරයි.

1181
01:02:13,250 --> 01:02:14,040
අනේ සර්.

1182
01:02:14,080 --> 01:02:15,080
සර් කරුණාකරලා.

1183
01:02:15,250 --> 01:02:16,620
අනේ සර්, අනේ සර්.

1184
01:02:16,790 --> 01:02:17,950
අනේ සර්.
-එයාලට එන්න දෙන්න.

1185
01:02:18,120 --> 01:02:19,870
හා සර්.
-ස්තුතියි සර්.

1186
01:02:21,620 --> 01:02:23,120
දිගටම එන්න සර්. දිගටම.

1187
01:03:08,660 --> 01:03:10,330
නියමයි සහෝ.

1188
01:03:10,370 --> 01:03:11,290
ඔයා නියමයි.

1189
01:03:15,000 --> 01:03:16,250
හෙලෝ සත්‍ය.
-සර් සර්.

1190
01:03:16,620 --> 01:03:17,790
අපිට එක ගැලපුමක් ලැබුනා සර්.

1191
01:03:17,830 --> 01:03:18,750
ඒක නියමයි සත්‍ය.

1192
01:03:18,790 --> 01:03:20,500
ඒක නියම 8 ලකුනක ගැලපුමක්.

1193
01:03:20,620 --> 01:03:21,870
ඔව් ඔව් ඔව්.

1194
01:03:21,870 --> 01:03:22,620
එයාගේ නම බනේ සින්හ්.

1195
01:03:22,660 --> 01:03:24,200
අපි වාසනාවන්තයි එයා සුළු වරදකට වැරදිකරු වෙලා තියෙන්නේ.

1196
01:03:24,250 --> 01:03:25,700
එයා රාජස්තානයේ හවාරියා කල්ලියේ.

1197
01:03:27,370 --> 01:03:29,160
ඇඟිලි සලකුණු විශේෂඥයට ආරක්ෂාව දෙන්න.

1198
01:03:29,200 --> 01:03:30,330
එයා එක්ක කවුරුවත් කතා කරන්න හොඳ නැහැ.

1199
01:03:30,370 --> 01:03:32,120
ප්‍රවෘත්තිය අගමැති ඔෆිස් එකට යනකල් වගේම නැවත තහවුරු කරගන්නකල්....

1200
01:03:32,120 --> 01:03:33,620
මේ ප්‍රවෘත්තිය පත්තරේට යන්න හොඳ නැහැ.

1201
01:03:33,620 --> 01:03:34,750
ඔයා රාජස්තාන් යන්න ඉක්මනට.

1202
01:03:34,790 --> 01:03:36,080
මං හෙට යන්නම්.
-සර් පොඩි ඉල්ලීමක්.

1203
01:03:36,330 --> 01:03:36,790
හහ්හ්?

1204
01:03:36,790 --> 01:03:39,790
මං ගෙදර ගිහින් කෑම කළා නැත්නම් නිදාගෙන ඉඳලා ගොඩක් කල් වෙනවා.

1205
01:03:39,870 --> 01:03:41,200
මට ආසයි මගේ දරුවාව දකින්න.

1206
01:03:41,200 --> 01:03:43,750
අපේ නින්ද සහ සතුට නැති වුනොත් විතරයි
මහජනතාවට සැනසීමෙන් නිදාගන්න පුළුවන්.

1207
01:03:43,790 --> 01:03:44,830
සමාවෙන්න සර්.

1208
01:03:44,910 --> 01:03:46,040
කමක් නැහැ සත්‍ය. නියම වැඩක්.

1209
01:03:46,080 --> 01:03:46,790
ස්තුතියි සර්.

1210
01:03:46,870 --> 01:03:48,370
මං රාජස්තාන් ගියාට පස්සේ ඔයාව නිදහස් කරන්නම්.

1211
01:03:48,500 --> 01:03:50,410
එතකල් මං කාන්තා කොස්තාපල් කෙනෙක්ව
යවන්නම් ඔයාගේ ගේ ආරක්ෂාවට.

1212
01:03:50,500 --> 01:03:51,040
හරිනේ?

1213
01:03:51,160 --> 01:03:52,250
ස්තුති සර්.
-නියම වැඩක්. හොද වැඩක්.

1214
01:03:52,290 --> 01:03:53,040
හරි සර්.

1215
01:03:53,500 --> 01:03:55,250
පුතා පුතා.

1216
01:03:55,290 --> 01:03:57,120
මොකද උනේ මොකද ගොඩක් පුදුමෙන්?

1217
01:03:57,160 --> 01:03:58,160
කියන්න ඇයි කියල?

1218
01:04:00,290 --> 01:04:00,950
රාතෝර් මෙහෙ.

1219
01:04:01,000 --> 01:04:01,500
සර්.

1220
01:04:01,620 --> 01:04:02,500
තිරන් සුබ පැතුම්.

1221
01:04:02,500 --> 01:04:03,660
ස්තුතියි සර්.
-මොකක්ද ඊළඟට?

1222
01:04:03,700 --> 01:04:06,330
අපිට තියෙනවා නිල ලියුමක් ෆැක්ස් කරන්න
රාජස්තානයට අපේ කණ්ඩායමට සහය දෙන්න කියල.

1223
01:04:11,290 --> 01:04:12,870
ඔහු ඔයාට උදව් කරයි.
-ස්තුතියි සර්.

1224
01:04:13,450 --> 01:04:14,040
සර්.

1225
01:04:14,330 --> 01:04:15,950
ඇත්තටම නඩුව උනේ....

1226
01:04:16,000 --> 01:04:16,790
ඔයා තමිශාන් කෙනෙක්ද?

1227
01:04:16,790 --> 01:04:17,750
කොහොමද ඒක හොයාගත්තේ?

1228
01:04:17,790 --> 01:04:19,330
ඔයාගේ ඉන්ග්ලිෂ් හැසිරවීම අනුව පැහැදිලි වෙනවා.

1229
01:04:19,330 --> 01:04:21,000
මෙහෙ ඉන්න. මං පරික්ෂා කරලා ආයේ එන්නම්.

1230
01:04:22,830 --> 01:04:24,450
සර් කිව්වේ ඔයාව හුදෙකලාව තියන්න.

1231
01:04:24,500 --> 01:04:25,700
ඔයා වෙන කවුරු එකක්වත් කතා කරන්න හොඳ නැහැ.

1232
01:04:25,750 --> 01:04:26,790
ඒක ඉහලින් එන නියෝගයක්.
-හරි සර්.

1233
01:04:26,830 --> 01:04:27,870
පන.
-ඔව්.

1234
01:04:27,870 --> 01:04:28,950
මට අද රෑට ගෙදර එන්න වෙන්නේ නැහැ.

1235
01:04:29,120 --> 01:04:30,120
මං රාජස්තාන් යනවා.

1236
01:04:30,290 --> 01:04:31,290
මගේ බෑග් එක පාකොඩි හරහා එවන්න.

1237
01:04:31,410 --> 01:04:33,040
ඔයා රාජස්තාන් යනවා නම්,

1238
01:04:33,080 --> 01:04:34,750
එතකොට මං කාවද බදාගෙන නිදාගන්නේ?

1239
01:04:34,870 --> 01:04:36,330
තියනවා.
-ඔයා තියන්න.

1240
01:04:36,410 --> 01:04:37,410
හෙයි.

1241
01:04:37,500 --> 01:04:39,000
මට දෙයක් කියන්න බැරි වුනා.

1242
01:04:39,000 --> 01:04:39,700
මොකක්ද?

1243
01:04:39,700 --> 01:04:40,700
මං ඔයාට ආදරෙයි.

1244
01:04:41,500 --> 01:04:43,160
මාව හිනස්සන්නෙපා විකාරවලින්.

1245
01:04:43,200 --> 01:04:43,660
බායි.

1246
01:04:44,790 --> 01:04:46,950
මං රෙකෝඩ් කාමරෙන් ෆොටෝ එකක් ගත්ත චුදිතයගේ.

1247
01:04:48,830 --> 01:04:49,580
අයියේ

1248
01:04:50,120 --> 01:04:51,370
අයියේ අයියේ.

1249
01:05:06,080 --> 01:05:07,500
රාජස්ථාන්වලින් ෆැක්ස් එකක්.

1250
01:05:11,120 --> 01:05:11,950
ආයුබෝවන් සර්.

1251
01:05:12,000 --> 01:05:13,250
ආයුබෝවන් ගම්මුලාදෑනිතුමා.

1252
01:05:13,290 --> 01:05:14,200
කවදද එයා යන්නේ?

1253
01:05:22,290 --> 01:05:23,000
සත්‍ය සර්.

1254
01:05:23,040 --> 01:05:24,000
කියන්න සත්‍ය.

1255
01:05:24,120 --> 01:05:24,950
සර් සර්.

1256
01:05:25,000 --> 01:05:27,620
බනි සින්ග් දවස් 5කට කලින් තොගයක් එක්ක
ගිහින් මාම්බක්කම් වීදුරු සමාගමට.

1257
01:05:27,700 --> 01:05:29,160
එයා දැනේ චෙන්නායිවල ඇත්තේ.

1258
01:05:29,700 --> 01:05:30,410
මරු.

1259
01:05:30,580 --> 01:05:31,500
මං මෙහෙ ඉඳන්ම එයාව අල්ලගන්නම්.

1260
01:05:31,500 --> 01:05:32,120
හරි.

1261
01:05:32,160 --> 01:05:33,950
මට මාම්බක්කම් වීදුරු සමාගමේ බෑමේ අංශයේ අංකය දෙන්න.

1262
01:05:34,000 --> 01:05:34,370
හරි සර්.

1263
01:05:34,370 --> 01:05:35,830
මෙහෙ පොලිසියට කෙලින් එහෙ එන්න කියන්න.

1264
01:05:36,160 --> 01:05:38,080
පාලන මැදිරිය, පුන්නේරි DSP ඔෆිසිය.

1265
01:05:38,120 --> 01:05:40,580
MLAගේ සිද්ධියේ චුදිතය මාම්බක්කම් වීදුරු සමාගමේ.

1266
01:05:40,620 --> 01:05:42,700
මෙහෙ පොලිසියට කෙලින් එහෙ එන්න කියන්න.

1267
01:05:52,330 --> 01:05:54,370
සර් අපිට අංකය ලැබුන වීදුරු සමාගමේ.

1268
01:05:58,700 --> 01:06:00,250
හෙලෝ පොලිසියට ෆෝන් එක දෙන්න.

1269
01:06:01,120 --> 01:06:02,120
ඕක දෙනවා පොලිසියට.

1270
01:06:02,290 --> 01:06:03,120
සර් මේක ඔයාට.

1271
01:06:03,580 --> 01:06:04,330
සර්.

1272
01:06:04,580 --> 01:06:05,580
SI දුරයි කතා කරන්නේ.

1273
01:06:05,620 --> 01:06:08,750
දූරයි මං ඔයාට ෆැක්ස් එකක් එවනවා එයාව ඔක්කොම
රාජස්තාන්වල තියෙන ට්‍රක්වල පරික්ශා කරන්න.

1274
01:06:08,790 --> 01:06:10,120
පුළුවන් නම් එයා එක්ක ඉන්න හැමෝම අත්අඩංගුවට ගන්න.

1275
01:06:10,160 --> 01:06:11,790
පරිස්සමින් එයා හරිම භයානකයි.

1276
01:06:16,950 --> 01:06:20,870
කබඩි කබඩි.

1277
01:06:20,910 --> 01:06:24,330
එයාව අල්ලගන්න යන්න දෙන්නෙපා.
-කබඩි කබඩි.

1278
01:06:35,330 --> 01:06:36,250
ඉක්මනට.

1279
01:06:36,750 --> 01:06:38,120
අංක තහඩුවට ටෝච් එක ගහන්න.

1280
01:06:38,500 --> 01:06:39,750
ඒක මහාරාෂ්ට්‍රා ඉඳන්. ඊළඟ එක...

1281
01:06:41,200 --> 01:06:42,200
ඒක කේරලයේ ඉඳන්.

1282
01:06:43,370 --> 01:06:45,500
මෙහෙට එල්ල කරන්න. ඒ කර්ණාටක.

1283
01:06:46,500 --> 01:06:47,370
ආන්ද්‍රා.

1284
01:06:51,950 --> 01:06:54,160
හැමෝම මෙහේද?
-ඔව් හැමෝම මෙහෙ.

1285
01:06:54,200 --> 01:06:55,370
ෆොටෝ එකේ ඉන්න කෙනා ඉන්නවද බලන්න මෙයාල් අතරේ.

1286
01:06:55,410 --> 01:06:56,080
එයා නෙමේ.

1287
01:06:56,160 --> 01:06:57,040
එයා නෙමේ.

1288
01:06:57,160 --> 01:06:57,950
එයා නෙමේ.

1289
01:06:58,330 --> 01:06:59,040
එයා නෙමේ.

1290
01:06:59,450 --> 01:07:00,250
එයා නෙමේ.

1291
01:07:00,500 --> 01:07:01,160
එයා නෙමේ.

1292
01:07:01,330 --> 01:07:02,700
ඊළඟ ඒක.

1293
01:07:03,040 --> 01:07:04,250
යන්න. එයා නෙමේ.

1294
01:07:04,290 --> 01:07:09,080
කබඩි කබඩි.

1295
01:07:09,160 --> 01:07:12,160
අල්ලගන්න යන්න දෙන්නෙපා.

1296
01:07:12,160 --> 01:07:14,790
කබඩි කබඩි.

1297
01:08:12,450 --> 01:08:14,580
වෙලාව හොඳයි වගේ.

1298
01:08:14,580 --> 01:08:16,950
අද හොඳ දඩයමක් කරගන්න ඉන්නේ.

1299
01:08:20,290 --> 01:08:21,370
තව ට්‍රක් තියේද?

1300
01:08:21,580 --> 01:08:23,660
ගොඩක් ට්‍රක් එලියේත් නවත්තල තියෙනවා
ඔයාට පුළුවන් ගිහින් පරික්ෂා කරන්න.

1301
01:08:26,910 --> 01:08:27,950
හෙයි මෙහෙ එන්න.

1302
01:08:28,580 --> 01:08:29,500
කියන්න සර්.

1303
01:08:29,830 --> 01:08:30,950
දැකල තියේද ඔහුව.

1304
01:08:31,370 --> 01:08:32,290
දැකල තියෙනවා.

1305
01:08:32,370 --> 01:08:34,000
එයා ආපු ට්‍රක් එක නවත්තල තියෙනවා අතන එළියේ.

1306
01:08:34,000 --> 01:08:35,040
එහෙමද?
-ඔව් මං ඔයාව එක්කන් යන්නම්.

1307
01:08:35,080 --> 01:08:36,200
මට පෙන්වන්න කොහෙද ඒක කියල.

1308
01:08:37,080 --> 01:08:37,620
හෙයි.

1309
01:08:37,700 --> 01:08:38,750
කෝ ට්‍රක් එක?
-ඒක මෙතන තිබ්බ.

1310
01:08:38,790 --> 01:08:39,790
කොහෙදිද හරියට ඒක දැක්කේ?

1311
01:08:40,910 --> 01:08:43,290
අයියේ ට්‍රක් එක මෙතන නවත්තල තිබ්බේ, කොහෙද ඒක ගියේ?

1312
01:08:43,290 --> 01:08:46,120
ඒක පැයකින් ගියා රෙඩ් හිල්ස් පහු කරලා ඇති.

1313
01:08:53,910 --> 01:08:55,370
සර් දුරයි කතා කරන්නේ.

1314
01:08:55,370 --> 01:08:56,620
ට්‍රක් එක ගිහින් පැයක් වගේ වෙන්නේ.

1315
01:08:56,660 --> 01:08:57,910
එයාල කියන්නේ දැන් රෙඩ් හිල්ස් පහු කරලා ඇති කියල.

1316
01:08:57,910 --> 01:08:59,370
උන් 5-6 හිටියලු ට්‍රක් එකේ.

1317
01:09:02,870 --> 01:09:04,750
පාලන මැදිරිය; DSP තිරන්.

1318
01:09:04,790 --> 01:09:07,500
MLA නඩුවේ චුදිත ට්‍රක් රථය රෙඩ් හිල්ස් දෙසට යනවා.

1319
01:09:07,500 --> 01:09:11,000
DSP ඔෆිස් එකෙන් ලැබුණු ෆොටෝ එක අරන් ඒක
අධිවේගියේ හරහා යන ඔක්කොම පොලිසි සමඟ හුවමාරු කරගන්න.

1320
01:09:11,080 --> 01:09:12,910
බාධක දාල පාරේ හැම ට්‍රක් එකක්ම පරික්ෂා කරන්න.

1321
01:09:23,830 --> 01:09:25,120
පාලන මැදිරියට ෆොටෝ එක ලැබිලද?

1322
01:09:25,160 --> 01:09:26,500
දැඩි අවධානෙන් ඉන්න කියන්න ඔක්කොම පොලිසිවලට.

1323
01:09:26,500 --> 01:09:28,290
තමිලනාදු සීමාවෙන් එහාට ට්‍රක් එක යන්න බැහැ.

1324
01:09:32,040 --> 01:09:32,660
හරි හරි.

1325
01:09:32,700 --> 01:09:33,620
කිසිම ට්‍රක් එකක් මග අරින්නෙපා,

1326
01:09:33,620 --> 01:09:34,950
බලන්න එකේ රාජස්තාන් ලයිසන් තහඩුව තියේද කියල.

1327
01:09:35,000 --> 01:09:36,200
එන්න ලගට.
-එයාලව හොඳට බලන්න.

1328
01:09:36,250 --> 01:09:38,200
බලන්න ෆැක්ස් එකේ හිටිය කෙනාද කියල.

1329
01:09:38,250 --> 01:09:39,160
කිසි කෙනෙක්ව මඟ හරින්නෙපා.

1330
01:09:39,200 --> 01:09:40,500
මං පැයක ඉඳන් එයාලව පරික්ෂා කරන්නේ,

1331
01:09:40,500 --> 01:09:43,000
රාජස්තානයේ ලයිසන් තහඩුව එක්ක කිසිම ට්‍රක් එකක් ආවේ නැනේ.

1332
01:09:45,250 --> 01:09:47,080
හෙයි යනවා මෙහෙන් යනවා.

1333
01:09:47,160 --> 01:09:49,660
කාර්වලට යන්න දෙන්න, ඔක්කොම ට්‍රක් සහ
ඒවායේ අංක තහඩු පරික්ෂා කරන්න.

1334
01:09:49,660 --> 01:09:50,450
ඉක්මනට.

1335
01:09:51,000 --> 01:09:53,080
දිගටම එන්න. ඉක්මනට යන්න.

1336
01:09:53,120 --> 01:09:55,700
කාරුත් බලන්න.
-කාර්වලට යන්න දෙන්න.

1337
01:09:55,950 --> 01:09:57,330
සර් කාර්වලට යන්න දෙන්න.

1338
01:09:57,370 --> 01:09:59,120
රාජස්තාන් ට්‍රක් එක පහු වුනාද?

1339
01:09:59,120 --> 01:09:59,830
නැහැ සර්.

1340
01:09:59,830 --> 01:10:00,910
යන්න ඔයාට යන්න පුළුවන්.

1341
01:10:00,910 --> 01:10:02,580
අර වාහනේට ඉස්සරහට යන්න කියන්න.

1342
01:10:02,620 --> 01:10:05,370
මං රෙඩ් හිල්ස්වලට යන ගමං මොනවහරි ලැබුනොත් මට දන්වන්න.

1343
01:10:05,370 --> 01:10:08,040
අපි හැම ට්‍රක් එකම පරික්ෂා කරනවා යමක් ලැබුනොත් දන්වන්නම්.

1344
01:10:27,250 --> 01:10:28,410
බහින්න ඉක්මනට.

1345
01:10:42,830 --> 01:10:43,620
එහාට.

1346
01:10:55,080 --> 01:10:56,370
සර් දොර අරින්න.

1347
01:10:56,370 --> 01:10:57,790
වැස්ස නිසා අපේ වාහනේ අනතුරකට මුහුණ පෑවා.

1348
01:10:57,830 --> 01:10:59,120
අපිට ඕනි ගිලන් රථයකට කෝල් කරන්න.

1349
01:10:59,160 --> 01:11:00,660
කවුද ඒ?
-අනේ දොර අරින්න.

1350
01:11:00,700 --> 01:11:02,120
වැඩේ විනාඩි පහෙන් ඉවර වෙන්න ඕනි.

1351
01:11:02,160 --> 01:11:03,410
අයියෝ නෑ, අර මංකොල්ලකාරයෝ ටික.

1352
01:11:10,120 --> 01:11:12,080
කවුද හයියෙන් දොරට ගහන්නේ?

1353
01:11:12,500 --> 01:11:14,000
මොකක්ද ඔතන සද්දේ?

1354
01:11:14,040 --> 01:11:14,750
කවුද ඒ?

1355
01:11:14,790 --> 01:11:15,500
මොකද උනේ සෙල්වී?

1356
01:11:15,580 --> 01:11:17,250
මෙහෙන් යන්න ඒ අර මංකොල්ලකාරයෝ.

1357
01:11:17,620 --> 01:11:18,080
යන්න.

1358
01:11:18,080 --> 01:11:20,870
දෙයියනේ, කොහොමද අපි සත්‍යා නැතුව බේරෙන්නේ?

1359
01:11:26,370 --> 01:11:28,120
අයියට ෆෝන් එක දෙන්න ප්‍රියා.

1360
01:11:28,160 --> 01:11:29,700
එයා රාජස්තාන් ගියා.

1361
01:11:29,790 --> 01:11:30,910
දෙයියනේ.

1362
01:11:31,040 --> 01:11:31,700
අක්කේ.

1363
01:11:32,870 --> 01:11:35,250
හෙලෝ අක්කේ?
-දන්නේ නැහැ මොකක් කරන්නද කියල.

1364
01:11:35,500 --> 01:11:36,500
පොර්කොඩි.

1365
01:11:36,580 --> 01:11:37,700
ඉක්මනට එන්න.
-අපි කොහෙද මේ වෙලාවේ යන්නේ?

1366
01:11:37,700 --> 01:11:39,870
හිතාගන්න බැහැ අක්ක කෝල් කළා.

1367
01:11:39,910 --> 01:11:41,000
එයා ෆෝන් එකෙන් අඩමින් හිටියේ එතකොටම විසන්දි වුනා.

1368
01:11:41,000 --> 01:11:42,700
තව ඉතින් සත්‍ය අයියත් මෙහෙ නැනේ අපි ගිහින් බලමු.

1369
01:11:43,410 --> 01:11:44,120
තාත්තේ.

1370
01:11:44,160 --> 01:11:46,000
ඔයාගේ දුවව අරන් පස්සේ දොරින් යන්න.

1371
01:11:47,000 --> 01:11:48,200
යන්න.

1372
01:11:57,830 --> 01:11:59,410
අම්මේ ඉක්මනට එන්න.
-ඔයා පැනගන්න බලන්න.

1373
01:11:59,410 --> 01:12:01,330
ඔයා ප්‍රියාගේ දිහාවට දුවන්න.

1374
01:12:01,500 --> 01:12:02,330
දුවන්න දුවේ.

1375
01:12:02,330 --> 01:12:03,620
ලොකු සිංහයා.

1376
01:12:04,290 --> 01:12:05,500
ලොකු සිංහයා.

1377
01:12:06,500 --> 01:12:07,500
ලොකු සිංහයා.

1378
01:12:08,200 --> 01:12:09,580
එයාල දොර කඩලා.

1379
01:12:09,620 --> 01:12:11,160
ඔයත් යන්න සර්.

1380
01:12:11,200 --> 01:12:13,000
එපා අනේ සර් යන්න.

1381
01:12:14,290 --> 01:12:16,580
ගියේ නැත්නම් මට දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අහගන්න වෙයි.

1382
01:12:16,620 --> 01:12:17,790
ඔයා අනේ යන්න.

1383
01:12:22,500 --> 01:12:23,370
නවතිනවා.

1384
01:12:23,700 --> 01:12:24,290
සර්.

1385
01:12:24,370 --> 01:12:26,500
අපිට වෙඩි හඬක් ඇහුනා කොම්මක්කම්බෙදු වනය දිහාවෙන්,

1386
01:12:26,500 --> 01:12:27,410
එහෙට යන්න ඉක්මනට.

1387
01:12:27,500 --> 01:12:29,250
මං එහෙට එන්නම් විනාඩි 10කින්, මං කිලෝ මීටර් 5ක දුරින් ඉන්නේ.

1388
01:12:29,290 --> 01:12:30,450
හරි සර්. අපි යන ගමන්.

1389
01:12:44,120 --> 01:12:45,250
උන් ආභරණ අරන් පැනල යන ගමන්.

1390
01:12:45,250 --> 01:12:46,290
මං ඇය ගැන බලාගන්නම්.

1391
01:12:46,500 --> 01:12:48,080
ළමය අරන් පැනලා යන්න.

1392
01:12:49,080 --> 01:12:50,500
කොහොමහරි පැනගන්න.

1393
01:13:13,250 --> 01:13:13,910
අක්කේ.

1394
01:13:13,910 --> 01:13:15,330
නෝනා තනියෙන් කැලෑවට යන්නෙපා.

1395
01:13:15,330 --> 01:13:16,450
කියන දේ අහන්න නෝනා.

1396
01:13:17,040 --> 01:13:18,040
අක්කේ.

1397
01:13:19,620 --> 01:13:21,410
ඔයා ගේ බලන්න.
-අපි පොලිසියට කෝල් කරමු.

1398
01:13:21,410 --> 01:13:22,870
මං කියන දේ කරන්න.

1399
01:13:22,910 --> 01:13:24,290
මට ඇහෙනවා ළමය අඩනවා.

1400
01:13:24,290 --> 01:13:25,160
අක්කේ.

1401
01:13:29,290 --> 01:13:31,000
ලොකු සිංහයා.

1402
01:13:32,830 --> 01:13:33,830
අක්කේ.

1403
01:13:33,910 --> 01:13:35,330
පොඩි සිංහයා.

1404
01:13:35,660 --> 01:13:37,040
සර් මෙහෙ ට්‍රක් එකක් නවත්තල තියෙනවා.

1405
01:13:37,080 --> 01:13:38,250
ලයිසන් තහඩුව බලන්න.

1406
01:13:38,290 --> 01:13:39,580
රාජස්තාන්වල ලියාපදිංචි එකක්ද?

1407
01:13:40,000 --> 01:13:41,700
සර් එකේ තියෙන්නේ රාජස්තාන් ලයිසන් තහඩුවක්.

1408
01:13:41,750 --> 01:13:42,750
කවුද ට්‍රක් එක ඇතුලේ ඉන්නේ?

1409
01:13:42,750 --> 01:13:43,660
අනිත් පැත්ත බලන්න.

1410
01:13:43,750 --> 01:13:44,160
හෙයි.

1411
01:13:45,040 --> 01:13:46,000
උන් අපිට වෙඩි තියනවා.

1412
01:13:46,080 --> 01:13:47,950
කාර් එකට නගින්න පදවන්න.

1413
01:13:48,080 --> 01:13:49,330
එයාලට පැනගන්න ඉඩ දෙන්නෙපා.

1414
01:14:00,290 --> 01:14:01,660
පොලිසිය ට්‍රක් එක අල්ලාගෙන.

1415
01:14:01,660 --> 01:14:03,200
අපි යමු.
-මගුල් පොලිසිය.

1416
01:14:03,290 --> 01:14:04,700
දුවන්න ඉක්මනට. ඉක්මනට.

1417
01:14:04,750 --> 01:14:05,660
හයියෙන්.

1418
01:14:05,870 --> 01:14:06,700
වාහනේ නවත්තනවා.

1419
01:14:06,750 --> 01:14:08,660
උන් ඉන්ස්පෙක්ට සත්යාගේ ගෙදරට ගිහින් පැනගන්න දෙන්නෙපා.

1420
01:14:08,700 --> 01:14:10,580
උන්ව අල්ලගන්න. ඉක්මනට.

1421
01:14:11,000 --> 01:14:12,120
හෙලෝ පාලන මැදිරිය.

1422
01:14:12,160 --> 01:14:13,910
චුදිතයෝ ඉන්ස්පෙක්ට සත්යාගේ ගෙදරට ඇතුල් වෙලා.

1423
01:14:13,910 --> 01:14:14,910
ඒ ගැන DSPට දැනුම් දෙන්න.

1424
01:14:14,950 --> 01:14:16,870
සත්‍යා නගරේ නැහැ එයාගේ පවුලට මොකුත් වෙන්න හොඳ නැහැ.

1425
01:14:16,870 --> 01:14:19,000
මං එන ගමං සහයට කෝල් කරන්න ඉක්මනින්.

1426
01:14:26,580 --> 01:14:28,290
පිටිපස්සේ තියෙන කැලයට උන් දුවලා.

1427
01:14:28,330 --> 01:14:29,330
කොටු කරගන්න උන්ව.

1428
01:15:01,250 --> 01:15:02,660
බෙදිලා ගිහින් උන්ව හොයන්න.

1429
01:15:02,700 --> 01:15:04,200
හරි සර්.
-හා සර්.

1430
01:15:14,790 --> 01:15:15,660
කර්නා?

1431
01:15:21,750 --> 01:15:22,660
සිවා.

1432
01:15:23,080 --> 01:15:23,910
සිවා.

1433
01:15:25,910 --> 01:15:26,620
හෙයි.

1434
01:15:27,660 --> 01:15:28,450
සිවා.

1435
01:15:29,040 --> 01:15:29,790
හෙයි.

1436
01:15:30,830 --> 01:15:31,660
සිවා.

1437
01:15:33,790 --> 01:15:34,620
සිවා.

1438
01:15:41,700 --> 01:15:42,580
නෙල්සන්.

1439
01:15:43,500 --> 01:15:44,500
නෙල්සන්.

1440
01:15:44,660 --> 01:15:45,660
නෙල්සන්.

1441
01:15:56,500 --> 01:15:58,200
සර් කෙනෙක් මෙහෙ ඉන්නවා.

1442
01:15:59,870 --> 01:16:00,580
හෙයි.

1443
01:16:25,500 --> 01:16:26,370
හෙලෝ පාලන මැදිරිය.

1444
01:16:26,410 --> 01:16:29,250
DSPගේ නෝනා වනයට දිව්වා මාව නවත්තලා.

1445
01:16:29,290 --> 01:16:29,870
ප්‍රියා.

1446
01:16:30,620 --> 01:16:31,620
නංගි.

1447
01:16:32,660 --> 01:16:33,660
නංගි.

1448
01:16:34,870 --> 01:16:36,830
ලොකු සිංහයා.

1449
01:16:37,080 --> 01:16:38,500
ලොකු සිංහයා.

1450
01:16:39,200 --> 01:16:40,870
කෝ අම්ම? කොහෙද එයා?

1451
01:16:42,370 --> 01:16:43,330
මොකක්ද උනේ?

1452
01:16:48,870 --> 01:16:50,660
සර්.

1453
01:16:50,830 --> 01:16:52,580
එයාල වනයට පැනගෙන.

1454
01:16:52,620 --> 01:16:53,950
අපේ අයත් උන්ව හොයාගෙන් ගිහින්.

1455
01:16:53,950 --> 01:16:55,910
වනයේ අනිත් පැත්තටත් මුර සේවාවක් ඉක්මනට යොදවන්න.

1456
01:16:55,950 --> 01:16:57,580
කෙලින්ම ගිලන් රථයකට කෝල් කරන්න.

1457
01:17:03,660 --> 01:17:04,660
මගේ පස්සෙන් එන්න.

1458
01:17:25,500 --> 01:17:26,370
රුබි.

1459
01:17:28,000 --> 01:17:28,870
රුබි.

1460
01:17:29,290 --> 01:17:31,500
මේක බලන්න මට බය මොකක්ද උනේ කියල නෝනාට.

1461
01:17:31,580 --> 01:17:32,830
මට තුවක්කුව දෙන්න.
-මෙන්න ඒක සර්.

1462
01:17:32,870 --> 01:17:34,750
කොයි පැත්තෙන්ද උන් ගියේ?
-අර පාරෙන්.

1463
01:18:00,160 --> 01:18:01,000
ප්‍රියා.

1464
01:18:03,950 --> 01:18:04,950
රුබි පනින්න.

1465
01:18:06,290 --> 01:18:07,290
පොඩි සිංහයා.

1466
01:18:10,120 --> 01:18:12,120
අසරණය, ඔහු වැස්සේ තෙමෙනවා, වාහනේ නවත්තන්න.

1467
01:18:14,870 --> 01:18:15,870
එන්න අපි යමු ඉක්මනට.

1468
01:18:15,870 --> 01:18:16,910
ඉක්මනට.
-හයියෙන් හයියෙන්.

1469
01:18:16,950 --> 01:18:18,290
පොලිසිය අපේ පස්සෙන්.

1470
01:18:18,330 --> 01:18:19,160
ඉක්මං කරන්න.

1471
01:18:19,410 --> 01:18:20,500
හයියෙන් පදවන්න.

1472
01:18:32,450 --> 01:18:35,200
ගිලන් රථය ඒවි කොයි වෙලාවේ හරි අරෙහෙට යවන්න හැමෝවම.

1473
01:18:35,370 --> 01:18:36,410
ප්‍රියා.

1474
01:18:38,410 --> 01:18:39,080
අඩන්නෙපා.

1475
01:18:41,040 --> 01:18:42,040
අඩන්නෙපා.

1476
01:18:42,370 --> 01:18:43,370
බය වෙන්නෙපා.

1477
01:18:45,790 --> 01:18:47,700
මං පොලිසියට දැන් කතා කරනවා.

1478
01:19:03,040 --> 01:19:04,040
ප්‍රියා.

1479
01:19:04,330 --> 01:19:05,250
ප්‍රියා.

1480
01:19:14,040 --> 01:19:16,160
මට අභරණ දෙනවා නැත්නම්...

1481
01:19:16,250 --> 01:19:17,500
ප්‍රියා.

1482
01:19:19,620 --> 01:19:20,790
ප්‍රියා.

1483
01:19:51,120 --> 01:19:53,080
නැගිටින්න ලොකු සිංහයා.

1484
01:19:53,750 --> 01:19:54,750
ප්‍රියා.

1485
01:19:57,080 --> 01:19:57,790
ප්‍රියා.

1486
01:19:57,830 --> 01:19:59,290
මාමේ.

1487
01:19:59,620 --> 01:20:00,200
ප්‍රියා.

1488
01:20:00,290 --> 01:20:01,160
ප්‍රියා.

1489
01:20:02,410 --> 01:20:04,120
ප්‍රියා.
-මාමේ.

1490
01:20:04,160 --> 01:20:04,910
ප්‍රියා.

1491
01:20:05,910 --> 01:20:06,620
ප්‍රියා.

1492
01:20:07,410 --> 01:20:08,160
ප්‍රියා.

1493
01:20:08,790 --> 01:20:09,660
ප්‍රියා.

1494
01:20:10,160 --> 01:20:11,040
ප්‍රියා.

1495
01:20:13,290 --> 01:20:14,290
ප්‍රියා.

1496
01:20:22,580 --> 01:20:28,870
පසුගිය රාත්‍රියේදී නියෝග අනුව දියත් කල MLA සුගවනම්ගේ මිනීමැරුම්
නඩුවේ මංකොල්ලකරුවන් ඇල්ලීමේ DSP තිරන් සිදුකල මෙහෙයුම අසාර්ථක වුනා.

1497
01:20:28,910 --> 01:20:30,790
අන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් පොලිසියට අනුව ඔවුන් පැනගොස් තිබෙනවා.

1498
01:20:30,830 --> 01:20:34,700
ඉන්ස්පෙක්ට සත්‍යාගේ බිරිඳ සහ පවුල එම
මංකොල්ලකරුවන් විසින් මරා දමා තිබෙනවා.

1499
01:21:03,700 --> 01:21:06,120
මට දැනෙන්නේ මටම මම තුවාල කරගත්තා වගේ.

1500
01:21:06,370 --> 01:21:08,540
මේ මොහොතේ හිතෙන ඔක්කොම දේවල් භයානකයි.

1501
01:21:10,700 --> 01:21:11,950
ඔයාට දරුවෙක් ඉන්නවා බලාගන්න.

1502
01:21:12,250 --> 01:21:12,830
සර්.

1503
01:21:13,080 --> 01:21:14,290
ඩොක්ට ඔයාට කතා කරනවා.

1504
01:21:15,290 --> 01:21:16,790
ප්‍රියා ඉන්නේ කෝමා තත්වයේ.

1505
01:21:17,290 --> 01:21:19,870
ඔලුවේ තුවාලෙට සැත්කම කළා.

1506
01:21:20,330 --> 01:21:21,950
ඒත්...
-එයා සනීප වෙයිනෙ ඩොක්ට?

1507
01:21:22,000 --> 01:21:22,830
අපි එහෙම විස්වාස කරනවා.

1508
01:21:23,000 --> 01:21:24,160
සිහිය නැවත ගන්න ඕනි.

1509
01:21:24,160 --> 01:21:25,370
ඒක හෙට වෙන්න පුළුවන්.

1510
01:21:25,540 --> 01:21:26,910
අවුරුදු 4ක් යන්නත් පුළුවන්.

1511
01:21:27,200 --> 01:21:28,290
නොවෙන්නත් පුළුවන්.
-ඩොක්ට?

1512
01:21:28,450 --> 01:21:29,950
මනා ඔයාව බය කරන්න හදනවා නෙමේ,

1513
01:21:29,950 --> 01:21:31,040
ඒක ඇත්තක්.

1514
01:21:31,160 --> 01:21:32,580
එයා ඉන්නේ පරීක්ෂාවන් අතරතුරේ.

1515
01:21:32,870 --> 01:21:35,290
ඒ වගේම ඇය අසාර්ථක වෙලා ඉන්නේ.

1516
01:21:38,290 --> 01:21:39,160
සුදු.

1517
01:21:40,750 --> 01:21:42,660
මාස අටකින්,

1518
01:21:42,950 --> 01:21:45,750
මං වගේ බබෙක් ගෙදර ඉඳීවි.

1519
01:21:47,040 --> 01:21:48,870
ඊටපස්සේ මාස තුනකින්,

1520
01:21:49,040 --> 01:21:53,040
එයා ඇස් පියා ගහාවී නිදාගනිවී ඒ වගේම අපි දිහා බලාගෙන ඉඳීවි.

1521
01:21:55,290 --> 01:21:57,450
4වෙනි මාසෙදි එයා පෙරලෙයි.

1522
01:21:58,290 --> 01:22:02,040
පස්සේ එයා නැගිටලා ඇවිදලා ඒ වගේම සෙල්ලම් කරන්න ගනීවි.

1523
01:22:02,830 --> 01:22:05,660
මට අම්මා කියල පලවෙනි වතාවට කතා කරයි.

1524
01:22:06,540 --> 01:22:07,450
එයාගේ පලවෙනි වචනේ වෙන්නේ තාත්ත.

1525
01:22:09,700 --> 01:22:11,290
අම්ම වේවි.
-තාත්ත කියාවි.

1526
01:22:12,620 --> 01:22:14,250
අම්මා කියාවි.
-තාත්තා කියාවි.

1527
01:22:15,080 --> 01:22:17,950
අම්මා අම්මා අම්මා කියාවි.
-හරි හරි.

1528
01:22:35,450 --> 01:22:36,540
තිරන්.
-සර්.

1529
01:22:36,660 --> 01:22:38,700
මම ඔයාල දෙන්නාවම මෙහෙයුමෙන් නිදහස් කරනවා.

1530
01:22:38,790 --> 01:22:39,450
සර්.

1531
01:22:40,200 --> 01:22:42,120
අපිට වැදගත් මෙහෙයුමේ ඉන්න එක.

1532
01:22:45,620 --> 01:22:47,290
දරුණු තීරණ ගන්නෙපා තරහාව නිසා.

1533
01:22:47,370 --> 01:22:49,160
මං මේක කියන්නේ මෙතැනදී ගොඩක්
පෞද්ගලික අහිමි වීම් වුන නිසා.

1534
01:22:49,450 --> 01:22:50,200
නැහැ සර්.

1535
01:22:51,290 --> 01:22:52,080
මං 5ඩි,

1536
01:22:52,540 --> 01:22:55,250
මගේ තාත්ත නිල ඇඳුම ඇදගෙනම ගියා මට චොකලට් ගේන්න,

1537
01:22:56,000 --> 01:22:57,000
ආයේ කවදාවත් ආවේ නැහැ.

1538
01:22:58,500 --> 01:23:01,040
මගේ අම්ම ඒක කවදාවත් මට පෞද්ගලික අහිමිවීමක් විදියට දැනෙන්න දුන්නේ නැහැ.

1539
01:23:02,250 --> 01:23:04,250
හැමෝටම වාසනාව නැහැ රාජකාරියේ ඉන්නකොට ජිවිතේ අහිමි වෙන්න.

1540
01:23:04,540 --> 01:23:06,700
ඇය මාව හැදුවේ තාත්තව උදාහරණයට අරගෙන.

1541
01:23:07,870 --> 01:23:08,700
එදා ඉඳන්,

1542
01:23:08,830 --> 01:23:10,700
මට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් මං ඔහුගේ පුතා කියල.

1543
01:23:11,830 --> 01:23:13,700
ඒක මගේ ළමයින්ටත් වෙන්න ඕනි.

1544
01:23:15,200 --> 01:23:16,830
මේක තරහා හෝ පලිගැනීම නෙමේ.

1545
01:23:17,750 --> 01:23:19,120
අපි මේ නඩුවෙන් ඇයි වුනොත්,

1546
01:23:19,330 --> 01:23:20,330
අපි දෙන්නාමට...

1547
01:23:20,870 --> 01:23:23,910
මුළු ජිවිත කාලෙම දැනේවි අපි හරියට රාජකාරි ඉටු කලේ නැහැ කියල.

1548
01:23:26,080 --> 01:23:26,750
කරගෙන යන්න.

1549
01:23:27,370 --> 01:23:28,370
තල්ලු කරන්න.

1550
01:23:33,790 --> 01:23:36,450
කැබින් එකේ තුනකට වඩා තිබ්බොත් පොලිසියේ පරික්ෂා කරයි.

1551
01:23:36,450 --> 01:23:40,040
ඉතින් එයාල ට්‍රක් එක පිටිපස්සේ රහස් කාමරයක්
හදලා ඇත්ත එක වගේ මවා පාල පෙන්වනවා.

1552
01:23:40,200 --> 01:23:43,500
එයාල තැනට කිලෝ කිටර් ගානක් එහායින් ට්‍රක් එක නවත්තලා තිබුන නිසා,

1553
01:23:43,620 --> 01:23:45,500
අපිට කවදාවත් ට්‍රක් එකේ ටයර ලකුණු අහු වෙන්නේ නැහැ.

1554
01:23:45,790 --> 01:23:48,790
එයාල බොරු ඩිසල් ටැංකියක් හදලා එයාලගේ ආයුධ හංගන්න.

1555
01:23:48,830 --> 01:23:50,660
සුක්ෂම විදියට ඒක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ.

1556
01:23:51,450 --> 01:23:54,200
තරුණ හරියනම කණ්ඩායම අරන් උතුරට යන්න.

1557
01:23:54,370 --> 01:23:56,580
ලොක්කෝ වටේ ගිහින් විමර්ශනය නොකර,

1558
01:23:56,700 --> 01:23:58,620
බොරු කියනවා එයාල යනවා ඒත් කවුරුවත් එහෙ හිටියේ නැහැ කියල.

1559
01:23:58,700 --> 01:23:59,540
නසීර් සර්.

1560
01:23:59,540 --> 01:24:01,290
එයාව ගන්න. එයාට හොඳට හින්දි කතා කරන්න පුළුවන්.

1561
01:24:08,700 --> 01:24:10,790
අපි ඔයාල අපරාධ කොටස් 8කට බෙදලා තියෙනවා.

1562
01:24:11,160 --> 01:24:13,330
හැම කණ්ඩායමකටම ඇඟිලි සලකුණු විශේෂඥයෙක්,

1563
01:24:13,620 --> 01:24:15,370
ඒ වගේම හොඳට හින්දි කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා.

1564
01:24:16,120 --> 01:24:18,040
අපිට හොඳ කෑම ලැබෙයිද උතුරෙන්?

1565
01:24:18,080 --> 01:24:19,080
නිදාගන්න වෙයිද?

1566
01:24:19,290 --> 01:24:22,250
දන්නේ නැහැ අපිට පවුල්වලට ළමයින්ට කතා කරන්න වෙයිද කියලවත්.

1567
01:24:23,040 --> 01:24:25,450
ඒත් වගබලාගන්න අර කල්ලියේ කිසි කෙනෙක්ව අත් නොහරින්න.

1568
01:24:25,580 --> 01:24:29,200
තවත් හොරකමක් හෝ අහිංසක ජිවිත
අහිමිවීමක් වෙන්න බැහැ අර කල්ලිය නිසා.

1569
01:24:30,040 --> 01:24:32,790
අපරාධකාරයෝ එන්න හිතන්න හොඳ නැහැ තමිල්නාඩුවට තවත් එන්නවත්.

1570
01:24:33,160 --> 01:24:34,000
අපිට ඒක කරන්න පුලුවන්ද?

1571
01:24:34,000 --> 01:24:35,160
පුළුවන් සර්.

1572
01:24:35,370 --> 01:24:36,370
විසිර යන්න.

1573
01:24:37,660 --> 01:24:40,370
අපි පෙට්‍රල් කෑම සහ නැවතීම් වෙනුවෙන්
රුපියල් 20000 බැගින් වෙන් කළා කණ්ඩායමක් වෙනුවෙන්.

1574
01:24:40,450 --> 01:24:42,830
නුවණක්කාර විදියට ඉඳන් එයාල ගැන හෙව්වා.

1575
01:24:53,540 --> 01:24:57,200
තමිල්නාඩු රෙජිමේන්තු නිල නිවාස අපේ
ප්‍රධාන කාර්යාලය විදියට අපි තියාගත්තා.

1576
01:24:57,290 --> 01:24:59,620
කණ්ඩායමක් ගානේ විවිධ ප්‍රාන්තවල නැවතුනා.

1577
01:24:59,910 --> 01:25:02,580
මං රාජස්තාන්වල කඳවුරු ගහගෙන වැඩ පටන් ගත්ත.

1578
01:25:07,500 --> 01:25:10,250
මුලින්ම හොයාගන්න ඔහු මොන කල්ලියේද
ඒ වගේම ඒ කල්ලියේ නායකයා කව්ද කියල.

1579
01:25:10,370 --> 01:25:13,620
මොකද 8-10 අතර හවාරියා කල්ලි ඉන්නව ක්‍රියාත්මක වෙලා.

1580
01:25:13,950 --> 01:25:15,120
අනුකම්පා නැති මිනීමරුවෝ.

1581
01:25:15,120 --> 01:25:17,200
එයාල තාම ජිවත් වෙන්නේ නිකම්මු වගේ.

1582
01:25:17,250 --> 01:25:18,290
ඔහු ඔයාට උදවු කරයි.

1583
01:25:18,330 --> 01:25:19,910
මං මධු සර්, මං තිරුපති ඉඳන්.

1584
01:25:19,950 --> 01:25:21,540
බනේ සින්හ්ගේ ගම කියල ඔයා කියපු ගම,

1585
01:25:21,540 --> 01:25:23,660
භාරත්පුර්වලින් පිට ජනාවාස ගම්මානයක්.

1586
01:25:24,540 --> 01:25:26,540
හොයල මට දන්වන්න බනේ සින්හ් ගමේ ඉන්නවද කියල.

1587
01:25:26,700 --> 01:25:29,330
අපි නිල ඇඳුම එක්ක ඒ ගමට ගියොත් ආයේ එන්න වෙන්නේ නැහැ.

1588
01:25:29,500 --> 01:25:30,450
එයාල අපිව මරයි.

1589
01:25:30,580 --> 01:25:33,540
අපි එයා එක්ක සම්මුතියක් ඇති කරගමු ආයේ
තමිල්නාඩුවට එන්නේ නැති වෙන්න.

1590
01:25:33,620 --> 01:25:35,250
අපිට එයාලව අත්අඩංගුවට ගන්න බැහැ.

1591
01:25:35,250 --> 01:25:37,370
මොකද වටෙන් කියන්න හදන්නේ?

1592
01:25:37,620 --> 01:25:38,200
සර්?

1593
01:25:38,500 --> 01:25:40,290
අපි මෙහෙ ආවේ සම්මුති ගහන්න නෙමේ.

1594
01:25:47,660 --> 01:25:49,700
තාත්ත ඉක්මනට එන්නම් හරිද?

1595
01:25:49,750 --> 01:25:50,910
ඔයා හොඳට කන්න ඕනි.

1596
01:25:50,950 --> 01:25:51,950
ආයුබෝවන් සර්.
-ඔව්.

1597
01:25:54,580 --> 01:25:55,290
සර්.

1598
01:25:55,910 --> 01:25:57,290
බනේ සින්හ් ගමේ ඉන්නවා.

1599
01:25:58,620 --> 01:26:00,500
සත්‍ය ලෑස්ති වෙන්න.
-හා සර්.

1600
01:26:01,160 --> 01:26:02,750
කොල්ලනේ හැමෝම වාහනවලට නගින්න.

1601
01:26:03,620 --> 01:26:04,250
සර්.

1602
01:26:04,290 --> 01:26:05,830
දරුණු දේවල් කිසි දෙයක් කරන්නෙපා.

1603
01:26:06,000 --> 01:26:07,500
මං හැමදේම බලාගන්නම්.

1604
01:26:07,500 --> 01:26:08,500
වාහනේ ගන්න.

1605
01:26:08,830 --> 01:26:10,040
මාත් එන්න ඕනිද?"

1606
01:26:10,250 --> 01:26:11,910
ඔයාල මං කියන දේ අහන්නේ නැනේ.

1607
01:26:11,950 --> 01:26:12,790
මගේ දෙයියනේ.

1608
01:26:56,040 --> 01:26:57,200
මධු.
-ඔව්.

1609
01:26:57,250 --> 01:26:58,250
ඔයා විතරක් මං එක්ක එන්න.

1610
01:26:58,250 --> 01:27:00,040
ඔයා යන්න සර් මං වාහනේ ඉන්නම්.

1611
01:27:00,160 --> 01:27:01,290
එනවා මධු.

1612
01:27:02,750 --> 01:27:04,120
පස්සෙන් සර්.
-සත්‍ය.

1613
01:27:04,160 --> 01:27:05,540
සර්.
-නගින්න.

1614
01:27:05,580 --> 01:27:07,120
මොන දේ වුනත් කමක් නැහැ වාහනෙන් එලියට බහින්නෙපා.

1615
01:27:07,500 --> 01:27:08,950
සෙනග යොදවලා අනිත් පැත්ත ආවරණය කරන්න.

1616
01:27:09,370 --> 01:27:10,160
හා සර්.

1617
01:27:10,370 --> 01:27:11,330
වාහනේ ගන්න.

1618
01:27:11,370 --> 01:27:13,040
අයියේ ගමේ පිටිපස්ස වටා යන්න.

1619
01:27:18,080 --> 01:27:19,290
මාමේ.

1620
01:27:19,370 --> 01:27:20,250
හෙයි ඉන්නවා.

1621
01:27:20,370 --> 01:27:22,620
මාමේ බනේ සින්හ් පොලිසිය මෙහෙ ඇවිත්.

1622
01:27:23,500 --> 01:27:26,450
අයියේ පොලිසිය ගමට ඇවිත්.

1623
01:27:45,290 --> 01:27:46,000
හෙයි.

1624
01:27:46,040 --> 01:27:48,040
දන්නේ නැද්ද පොලිසියට ගමට එන්න බැහැ කියල.

1625
01:27:48,160 --> 01:27:49,160
එලියට යනවා.

1626
01:27:49,200 --> 01:27:50,830
මධු එයාලට කියන්න බනේ සින්හ්ව එවන්න කියල.

1627
01:27:51,330 --> 01:27:52,620
එතකොට අපි යන්නම්.

1628
01:27:52,700 --> 01:27:53,910
මට ඒ ගැන කරන්න දෙයක් නැහැ,

1629
01:27:53,950 --> 01:27:55,870
ඔහු මාව රැවට්ටුව මෙතන වටේ බලන්න ඕනි කියල.

1630
01:28:06,540 --> 01:28:07,660
හෙයි.

1631
01:28:31,040 --> 01:28:31,750
හෙයි.

1632
01:28:54,250 --> 01:28:56,250
ඔයාලව නොපෙනී යාවි. ඔතන නවතිනවා.

1633
01:28:56,290 --> 01:28:58,000
මං ගමටම යන්නම්.

1634
01:29:37,160 --> 01:29:38,830
ඉන්න මං බලාගන්නම් ඒක.

1635
01:29:59,250 --> 01:30:00,660
සර්.

1636
01:30:00,870 --> 01:30:02,500
අපි යමු.

1637
01:30:02,830 --> 01:30:04,040
මුළු ගමම අපේ පස්සෙන් පන්නනවා.

1638
01:30:05,620 --> 01:30:07,700
දෙයියනේ.

1639
01:30:16,200 --> 01:30:17,910
අර උණ ලීය අරන් වාහනේ රඳවන්න.

1640
01:30:19,790 --> 01:30:21,290
මධුවා වාහනේ ඇතුලට යන්න.

1641
01:30:52,870 --> 01:30:54,750
දිගටම පදවන්න.

1642
01:31:39,450 --> 01:31:40,750
එයාල අපිව යටත් කරගෙන ඉන්නේ සර්.

1643
01:31:42,160 --> 01:31:43,540
දැන් අපි මොකද කරන්නේ සර්?

1644
01:31:46,450 --> 01:31:47,700
සර් උන් ජීප් එක ඇතුලේ සර්.

1645
01:31:47,700 --> 01:31:48,540
උන් අපි පස්සේ එනවා.

1646
01:31:49,750 --> 01:31:50,750
ඉවරයක් කරන්න.

1647
01:31:50,750 --> 01:31:54,000
ලති පහර දෙන්න.

1648
01:32:24,290 --> 01:32:25,540
තදින් පහර දෙන්න.

1649
01:32:25,580 --> 01:32:26,870
ගහන්න උන්ට.

1650
01:33:05,750 --> 01:33:08,040
දැන් බනේ සින්හ්ව අල්ලන එක කරන්න අමාරුයි.

1651
01:33:08,080 --> 01:33:09,660
දැන් එයා කොහෙටහරි පැනගෙන ඇති.

1652
01:33:09,750 --> 01:33:12,000
මං කිව්වේ නැද්ද ඒ ගම ඇතුලට යන්නෙපා කියල.

1653
01:33:12,290 --> 01:33:14,250
අපි 500 දෙනෙක් අරන් ගිහින් ඒ ගම විනාශ කරන්න ඕනි.

1654
01:33:14,370 --> 01:33:16,450
මුහුණට මුණ පහර දීලා උන්ව මරන්න
ඕනි එතකොටයි බය වෙන්නේ.

1655
01:33:16,500 --> 01:33:19,000
අපි ඔහුට ගහලා ආයේ එමුද නසීර්?

1656
01:33:21,700 --> 01:33:22,700
මං තරහින් හිටියේ.

1657
01:33:24,250 --> 01:33:25,290
මධු.
-හ්හාහ්.

1658
01:33:25,290 --> 01:33:27,080
මට හවාරියන්ලා එක්ක ගනුදෙනු කරන
ඔත්තුකරුවෝ හමුවෙන්න ඕනි මට.

1659
01:33:27,120 --> 01:33:29,000
කිසි කෙනෙක් අහු කරන්නේ නැතිවෙයි.

1660
01:33:30,750 --> 01:33:32,700
මේ මිනිස්සු එහෙම ගුටි කාලත් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ.

1661
01:33:35,790 --> 01:33:37,750
තාම ගෙදර ගියේ නැද්ද?

1662
01:33:38,080 --> 01:33:41,620
ඔයාල ගෙදර යාවි මැරුම් කෑවේ නැත්නම්.

1663
01:33:43,700 --> 01:33:45,790
එයාලව අල්ලන්න අමාරුයි.

1664
01:33:45,830 --> 01:33:50,120
මොකද එයාල අරවලි ගඟේ හැංගෙනවා ප්‍රාන්ත 5ක් එකතු වෙන.

1665
01:33:50,160 --> 01:33:52,750
වැඩක් නැහැ හොයල මොකද අපි දන්නේ නැනේ එයාල අපිට ලං වුනත්.

1666
01:33:52,790 --> 01:33:55,370
එයාල එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යනවා.

1667
01:33:55,370 --> 01:33:56,660
අල්ලන එක හරි අමාරුයි.

1668
01:33:56,700 --> 01:33:59,040
මං සම්මුතියක් ඇතිකරගන්න හමුවක් ලෑස්ති කරන්නම්.

1669
01:33:59,080 --> 01:34:01,700
කවදාවත් මදුරාසියට එන්නේ නැති බවට පොරොන්දු වෙනවා නම්.

1670
01:34:01,830 --> 01:34:03,250
එයාල කවදාවත් උපන් පළාතේ අපරාධ කරන්නේ නැතිවෙයි.

1671
01:34:03,290 --> 01:34:05,540
එයාල හැම ප්‍රාන්තයටම යනවා වගේම හැම භාෂාවක්ම දන්නවා.

1672
01:34:05,750 --> 01:34:07,290
උන් ළමයෙක් දිහා බලනව නම්,

1673
01:34:07,330 --> 01:34:09,080
එයාලව දරුවෙක් විදියට පෙනෙන්නේ නැහැ.

1674
01:34:09,080 --> 01:34:10,700
එයාලගේ ආභරණ විතරයි පේන්නේ.

1675
01:34:10,750 --> 01:34:11,910
අපි එයාලව අහු කරගත්තේ නැත්නම්,

1676
01:34:11,910 --> 01:34:13,910
එයාල මුළු පවුලම මරාවි.

1677
01:34:36,000 --> 01:34:37,290
ලෝයර් සර්.

1678
01:34:39,330 --> 01:34:42,450
පොලිසිය කවදාවත් අපිව හොයාගෙන ආවේ නැහැ.

1679
01:34:42,790 --> 01:34:45,370
එහෙනම් කොහොමද මේ මදුරාසි පොලිසිය මෙහෙ වෙන්නේ?

1680
01:34:45,830 --> 01:34:48,200
ඔයාල MLAකෙනෙක් මරලා ගුම්මිදිපුන්දීවල.

1681
01:34:48,290 --> 01:34:50,040
ඇත්තට? මං MLA කෙනෙක් මරලද?

1682
01:34:55,580 --> 01:34:58,040
මගුලයි. එයා මට පිහියක් දික් කලානේ.

1683
01:34:58,910 --> 01:35:00,660
මං ඌට වෙඩි තිබ්බ මගේ තුවක්කුවෙන්.

1684
01:35:02,330 --> 01:35:03,580
උණ්ඩය ඇතුලට ගියා,

1685
01:35:03,580 --> 01:35:04,950
එතකොට හදවත එලියට ආව.

1686
01:35:17,000 --> 01:35:19,790
ඒත් කොහොමද එයාල ඒ අපි කියල හොයාගත්තේ?

1687
01:35:19,830 --> 01:35:20,790
ඇඟිලි සලකුණුවලින්.

1688
01:35:21,620 --> 01:35:22,620
ඇඟිලි සලකුණු?

1689
01:35:25,080 --> 01:35:27,200
අපි මේ මදුරාසිකාරයින්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි.

1690
01:35:27,700 --> 01:35:30,080
එයාල මෙහෙ ආවේ මේ තොරතුර එක්ක විතරයි.

1691
01:35:30,580 --> 01:35:31,580
බනේ සින්හ්.

1692
01:35:32,080 --> 01:35:34,620
ඔයා කලේ වරදක් එයාලට ඔයාගේ ගමේදී පහර දීලා.

1693
01:35:35,000 --> 01:35:36,950
ඒ මදුරාසිකාරය තනිව නෙමේ ඉන්නේ,

1694
01:35:37,450 --> 01:35:38,910
එයා රජයේ කෙනෙක්.

1695
01:35:39,200 --> 01:35:42,370
එයාල ආයේ ඒවි දවස් කිහිපයක් හොයල,

1696
01:35:42,500 --> 01:35:44,700
එතකල් අහු නොවී බලන්න.

1697
01:35:45,040 --> 01:35:47,160
ඒ වගේම කෙනෙක් යටතේ පොඩියට වැඩ කරන්න.

1698
01:35:47,290 --> 01:35:48,250
මොනවහරි තියේ නම්,

1699
01:35:48,250 --> 01:35:50,000
මං ලෝයර් අතේ වචනයක් එවන්නම්.

1700
01:35:50,200 --> 01:35:51,830
මං අරවලි කඳු අස්සේ ඉන්නම්.

1701
01:35:51,870 --> 01:35:55,000
ආරක්ෂාව සහ අළු වෘකයින්ගේ සද්ද එක්ක.

1702
01:35:55,000 --> 01:35:56,040
ජය බෝලි.

1703
01:35:56,040 --> 01:35:57,200
ජය බෝලි.

1704
01:36:00,790 --> 01:36:03,080
තොරතුරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා පණ්ඩිත් කියල ගමේ ප්‍රධානියා,

1705
01:36:03,120 --> 01:36:05,370
ඔහු මේ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවලට පුවක් සපයනවා.

1706
01:36:05,450 --> 01:36:07,580
එයා හොඳින්ම සම්බන්දයි හවාරියා කල්ලිය එක්ක.

1707
01:36:07,580 --> 01:36:09,620
එයාට විතරයි ඔයාලට උදවු කරන්න පුළුවන්.

1708
01:36:09,750 --> 01:36:10,500
කොහෙද ඉන්නේ එයා?

1709
01:36:21,410 --> 01:36:22,080
සර්.

1710
01:36:22,160 --> 01:36:23,160
අර ඉන්නේ පණ්ඩිත්.

1711
01:36:25,660 --> 01:36:26,790
යන්න දෙන්න මට සර්.

1712
01:36:26,790 --> 01:36:28,500
මට කමක් නැහැ හිරේ යන්න වුනත්.

1713
01:36:28,620 --> 01:36:30,870
මම හවාරියන්ලව අහු කරලා දෙන්නේ නැහැ.

1714
01:36:30,910 --> 01:36:34,000
මට හිරේ ඉන්න වෙයි ඊටවඩා උන්ගෙන් වද විඳලා මැරෙන්න වෙයි.

1715
01:36:34,120 --> 01:36:35,160
මං ආරක්ෂාව දෙන්නම්.

1716
01:36:35,370 --> 01:36:36,370
ආරක්ෂාව?

1717
01:36:37,000 --> 01:36:39,080
දන්නවද උන් මොනතරම් භායනකද කියල?

1718
01:36:39,410 --> 01:36:41,870
උන් විෂ සහිත නයෙක් ගෙට දාල පැනලා යාවි.

1719
01:36:41,910 --> 01:36:44,120
ගේ ගිනි තියාවි ඔයා රෑ නිදාගෙන ඉන්නකොට.

1720
01:36:44,160 --> 01:36:45,870
එතකොට කොහොමද ඔයා මාව ආරක්ෂා කරන්නේ?

1721
01:36:46,660 --> 01:36:49,870
උන් පොලිසියට බය නැහැ හරියට ඔයාලගේ නගරේදී කළා වගේ.

1722
01:36:50,250 --> 01:36:52,370
උන් ඔයාට වෙඩි තියල දාවි.

1723
01:36:52,540 --> 01:36:54,040
කවුද හවාරියන්ලා කියන්නේ?

1724
01:36:54,080 --> 01:36:56,620
කොහේ ඉඳන්ද එයාල එන්නේ? ඒ වගේම
කොහොමද එයාල මිනීමරු ඝාතකයෝ උනේ?

1725
01:36:56,620 --> 01:36:59,370
එයාලගේ ඉතිහාසය නොදැන කතා කරන එක ලේසියි.

1726
01:36:59,700 --> 01:37:00,370
මං දන්නවා.

1727
01:37:00,410 --> 01:37:01,540
මොනාද ඔයා දන්නේ සර්?

1728
01:37:01,580 --> 01:37:03,120
මොනාද ඔයා දන්නේ? එහෙනම් මට දෙයක් කියන්න.

1729
01:37:03,410 --> 01:37:05,040
එයාල හජ්පුත් පරම්පරාවේ අය.

1730
01:37:09,540 --> 01:37:10,620
හවාරියන්ලා.

1731
01:37:10,750 --> 01:37:14,080
එයාල හජ්පුත් හමුදාවේ ගරිල්ලා සටන් හැකියාව ගොඩක් තිබුණු අය.

1732
01:37:14,250 --> 01:37:15,410
1600 ADවලදී,

1733
01:37:15,750 --> 01:37:19,040
හජ්පුත් සහ මුඝල්ලා අතරේ යුද්ධයක් තිබ්බ.

1734
01:37:19,330 --> 01:37:22,000
හජ්පුත්ලා ආව ලොකු හමුදාවක් එක්ක.

1735
01:37:22,120 --> 01:37:27,250
මුඝල්ලා තිබ්බේ පොඩි හමුදාවක් ශක්තිමත්ව නැගී
හිටලා සටන් කලා තමන්ගේම උපක්‍රම භාවිතා කරලා.

1736
01:37:29,580 --> 01:37:30,950
හජ්පුත් සෙබළු,

1737
01:37:31,040 --> 01:37:33,410
හැමතිස්සෙම බෝලි දෙවියන්ට වැන්දා යුද්ධෙට යන්න කලින්....

1738
01:37:33,790 --> 01:37:36,790
ජය ලබන්න කියල ජිවිත අහිමි නොවී.

1739
01:37:37,410 --> 01:37:39,000
ඒකට එතැනදී චාරිත්‍රයක් ඉටු කළා.

1740
01:37:39,370 --> 01:37:41,330
ඒත් යුද්ධෙදි හජ්පුත්ලා පැරදුනා,

1741
01:37:41,370 --> 01:37:43,160
ඒ වගේම ගොඩක් සෙබළු මලා යුද්ධෙදි.

1742
01:37:43,790 --> 01:37:45,700
හජ්පුත් රාජධානිය විනාශ වෙලා ගියා.

1743
01:37:48,540 --> 01:37:54,620
යුද්ධෙට කලින් හවාරියන්ලා යුධයට අදිපති බෝලි
දෙවියන්ට කරපු චාරිත්‍රය ගවයාගේ ලේ වලින් කිලිටු කළා.

1744
01:37:54,950 --> 01:37:57,540
ඔවුන්ගේ පරාදයට හේතු වූ පාපය එයයි,

1745
01:37:57,580 --> 01:37:59,870
වනයට යන්න වුනු.

1746
01:38:11,250 --> 01:38:13,120
පරාද වුනාට පස්සේ,

1747
01:38:13,160 --> 01:38:15,750
හවාරියන්ලට රස්සා නැති වුනා.

1748
01:38:15,790 --> 01:38:17,950
ඒ වගේම බය තිබ්බ මුගල්ලා මරාවි කියල.

1749
01:38:18,160 --> 01:38:19,540
එයාල කැලයේ හැංගෙන ගමං ජිවත් වුනා,

1750
01:38:19,580 --> 01:38:22,500
දඩයම් කරමින් ජිවත් වෙන්න දේවල් හොරකම්
කරමින් කියල තමා කතාවල කියවෙන්නේ.

1751
01:38:24,200 --> 01:38:25,160
හවාරියන්ලා,

1752
01:38:25,200 --> 01:38:28,080
දඩයක්කරුවෝ විදියට පරම්පරා ගානක් ජිවත් වුනා.

1753
01:38:28,080 --> 01:38:31,370
80 ගණන් වලදී රජය දඩයම් කිරීම තහනම් කළා.

1754
01:38:31,620 --> 01:38:33,830
එයාල ආපහු ගමට ආව ජවිත රැකගන්න.

1755
01:38:36,250 --> 01:38:38,250
එතැනදී එයාලට රස්සාවල්වත් ගෞරවයක්වත් ලැබුනේ නැහැ.

1756
01:38:38,410 --> 01:38:40,080
ඒ වගේම එයාලගේ ජිවිත කටුක එකක් වුනා.

1757
01:38:40,500 --> 01:38:41,950
එයාලගේ කිහිප දෙනෙක්,

1758
01:38:42,040 --> 01:38:43,330
ආයෙම දඩයම් කරන්න ගත්ත.

1759
01:38:43,750 --> 01:38:44,830
ඒත් මේ වතාවේදී,

1760
01:38:45,370 --> 01:38:46,540
එයාල දඩයම් කලේ මිනිස්සුන්ව.

1761
01:39:00,950 --> 01:39:03,830
නරක නැහැ, අපේ පොලිසිය පවා ඒ ගැන දැනගෙන ඉදලා නැහැ.

1762
01:39:04,540 --> 01:39:05,660
ඒත් සර්...

1763
01:39:06,450 --> 01:39:08,450
එයාල කවදාවත් එක තැනක ඉන්නේ නැහැ.

1764
01:39:08,500 --> 01:39:09,950
එයාල දිගටම නගර වෙනස් කරනවා.

1765
01:39:10,000 --> 01:39:12,450
එයාලව නවත්තන්න ඕනි නම්,

1766
01:39:13,830 --> 01:39:15,540
ඒක ගොඩක් වියදම් යන වැඩක් වේවි.

1767
01:39:15,910 --> 01:39:16,950
ඒක තොරතුරකට,

1768
01:39:17,330 --> 01:39:18,160
50000ක්.

1769
01:39:18,500 --> 01:39:19,500
50...

1770
01:39:20,410 --> 01:39:21,410
දාහක් නේද?

1771
01:39:21,700 --> 01:39:23,200
එක තොරතුරකට?

1772
01:39:26,120 --> 01:39:26,950
ඇත්තමද?

1773
01:39:29,830 --> 01:39:31,450
විහිලු කරනවා නෙමෙයිනේ?

1774
01:39:35,120 --> 01:39:36,120
හා සර්.

1775
01:39:36,410 --> 01:39:36,950
සර්.

1776
01:39:37,580 --> 01:39:40,500
මෙතන ඉඳන් මාව පෞද්ගලිකව හමුවෙන්න එන්නෙපා.

1777
01:39:40,750 --> 01:39:42,160
ගමේ කෙනෙක් දැනගත්තොත්,

1778
01:39:42,200 --> 01:39:43,620
මේ ගැන උන් දැනගනීවි.

1779
01:39:44,660 --> 01:39:48,040
මං පුවක් වෙළඳුන් හරහා හොයලා බලන්නම්.

1780
01:39:48,330 --> 01:39:49,870
තොරතුරක් තිබ්බොත්,

1781
01:39:50,120 --> 01:39:53,950
කොටුව ළඟ තියෙන කඩේ ඉන්න මගේ හාදය
කොළ පාට තලප්පාවක් දාගෙන හිටීවි.

1782
01:39:55,830 --> 01:39:58,540
අපි ඊටපස්සේ කොළ පාට තලප්පාවක්
වෙනුවෙන් බලන් ඉන්න පටන් ගත්ත.

1783
01:39:59,830 --> 01:40:02,040
පණ්ඩිත්ගේ අය එක පැත්තක බලාගෙන හිටියා...

1784
01:40:02,080 --> 01:40:03,160
අපි අනිත් පැත්තේ හිටිය.

1785
01:40:03,250 --> 01:40:06,620
පාර පැත්තේ ටෙන්ට්, දුම්රිය වේදිකා අපි කිසි තැනක්
මඟහරියේ නැහැ එයාලව හොයාගන්න.

1786
01:40:07,080 --> 01:40:08,910
අපෙන් කෙනෙක් ගෙදර ගිහින් මාස ගානක් වුනා,

1787
01:40:09,120 --> 01:40:11,250
අපි ගොඩක් කාලයක් බලාගෙන හිටියා බනේ සින්හ් ගැන දැනගන්න.

1788
01:40:11,330 --> 01:40:12,620
ක්‍රියාවලියට අනුව අපේ ප්‍රාන්තෙන් ප්‍රාන්තෙට ගියා.

1789
01:40:12,750 --> 01:40:14,410
උතුරු ඉන්දියාවේ හොයන්න ගත්ත.

1790
01:40:18,250 --> 01:40:20,790
අපි සීතලට ගැහෙමින් රස්නේ හිරුට වගේම දුවිල්ලට මුහුණ දෙමින් දිගටම ගියා.

1791
01:40:21,450 --> 01:40:22,870
අපිට තැනක් ලැබුණු ඕනිම දිහාවක අපි නිදාගත්තා.

1792
01:40:23,500 --> 01:40:25,950
මේ කල්ලිය නිසා තව ජිවිතයක් නැති නොවෙන්න ඕනි.

1793
01:40:26,410 --> 01:40:28,250
අපි හරිම වියරුවෙන් හිටියේ එයාලව අල්ලගන්න.

1794
01:40:28,790 --> 01:40:30,830
මේ ඔක්කොම ලබාදුන්නා ශක්තිය හැමදෙයක්ම දරාගන්න.

1795
01:40:33,580 --> 01:40:35,370
උතුරු කෑම අපිට හරි ගියේ නැහැ.

1796
01:40:35,410 --> 01:40:36,410
අඩු මුදල් ප්‍රමාණ එක්ක.

1797
01:40:36,450 --> 01:40:37,830
අපි අපේ වාහනවල උපකරණ අරන්,

1798
01:40:37,910 --> 01:40:40,540
අපි විවේක ගන්නා තැන්වල ඉඳන් කෑම හදාගත්ත.

1799
01:40:42,790 --> 01:40:44,580
රස හොඳයි සර්.

1800
01:40:46,620 --> 01:40:48,330
ඔයාගේ නෝනා හරි වාසනාවන්තයි.

1801
01:40:56,620 --> 01:40:57,700
කොහොමද ඒක?

1802
01:41:03,540 --> 01:41:04,540
"B"

1803
01:41:06,540 --> 01:41:07,250
"A"

1804
01:41:11,040 --> 01:41:11,660
බෑඩ් ද(නරක)?

1805
01:41:14,410 --> 01:41:15,750
මේක මරු.

1806
01:41:44,620 --> 01:41:45,620
අයියේ මෙතන නවත්තන්න.

1807
01:41:45,660 --> 01:41:46,910
ඔහු දාගෙන ඉන්නේ කොළ පාට තලප්පාවක්.

1808
01:41:51,370 --> 01:41:52,500
විශේෂ පුවක් මෙහෙ තියේද?

1809
01:41:52,790 --> 01:41:53,750
මට එකක් දෙන්න.

1810
01:41:57,410 --> 01:41:59,500
සර් අපිට පණ්ඩිත්ගෙන් තොරතුරක් ලැබුනා.

1811
01:42:00,120 --> 01:42:00,700
ගොඩක් හොඳයි.

1812
01:42:01,250 --> 01:42:02,910
සේතු හැමෝම රැස්කරන්න.
-හා සර්.

1813
01:42:02,910 --> 01:42:05,450
සත්‍ය ඔයා මේ මෙහෙයුමෙන් අයින් වෙන්න,
මං ළඟ ඔයාට වෙන දෙයක් තියෙනවා.

1814
01:42:06,870 --> 01:42:07,620
සර්.

1815
01:42:08,040 --> 01:42:09,620
මාව මේ කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කරන්න.

1816
01:42:10,160 --> 01:42:12,790
ඔයා මං ගැන වදවෙනවා දකිද්දී වේදනයි.

1817
01:42:13,790 --> 01:42:15,580
ඔයා මං දිහා බලද්දී දුක හිතෙන්න හොඳ නැහැ.

1818
01:42:16,040 --> 01:42:17,040
මාව යවන්න.

1819
01:42:17,830 --> 01:42:18,830
හැමෝම රැස්වෙලා ඉන්නේ සර්?

1820
01:42:19,410 --> 01:42:20,040
ඔව් සර්.

1821
01:42:26,040 --> 01:42:27,660
මේ කොලේ ඉන්න කෙනා පස්සේ යන්න.

1822
01:42:30,080 --> 01:42:30,910
ස්තුතියි සර්.

1823
01:42:39,830 --> 01:42:40,620
හරම් සින්හ්.

1824
01:42:40,660 --> 01:42:41,660
වයස 55යි.

1825
01:42:41,790 --> 01:42:42,950
බනේ සින්හ්ගේ මාමා.

1826
01:42:43,000 --> 01:42:44,250
මේ කල්ලියේ සංවිධායක.

1827
01:42:44,250 --> 01:42:45,620
වැඩ කරන්නේ ගමේ පරිපාලන නිලධාරි විදියට.

1828
01:42:45,660 --> 01:42:47,040
එයාල මෙයාට කතා කරන්නේ මෙහෙ පට්වාන් කියල.

1829
01:42:47,120 --> 01:42:49,160
එයාලගේ කුලයේ ඉගෙන ගත්තු එකම කෙනා.

1830
01:42:49,250 --> 01:42:51,830
ඔහු කල්ලියේ රහස් එකතු කරනවා.

1831
01:42:51,830 --> 01:42:53,830
ඒ වගේම ඒවා විසඳනවා.

1832
01:42:53,870 --> 01:42:55,910
එයාලට අදාළ ඔක්කොම නීතිමය ප්‍රශ්න විසඳනවා.

1833
01:42:56,160 --> 01:42:58,620
වංචා කරපු ආභරණ සල්ලිවලට හරවනවා.

1834
01:42:58,660 --> 01:42:59,660
මේ ඔක්කොම කරන්නේ ඔහු තමා.

1835
01:43:00,660 --> 01:43:01,790
අපි එයාට කොටු කර ගත්තොත්.

1836
01:43:01,830 --> 01:43:06,250
බනේ සින්හ් පැනලා ගිය කෙනා අර කල්ලියෙන් ඒ වගේම
කල්ලියේ නායකයා ගැන විස්තර එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි.

1837
01:43:07,250 --> 01:43:10,500
එයාට ප්‍රාදේශීය පොලිසියෙන් හොද සහයක් ලැබෙන
නිසා එයා සතුටින් ගමේ එහෙ මෙහෙ යනවා.

1838
01:43:10,660 --> 01:43:13,160
ඔහු එනවා හැමදාම භාරත්පුර් පොලට පොලිය එකතු කරන්න.

1839
01:43:13,330 --> 01:43:15,160
එතනින් තමා අපි එයාව ගන්නේ කාටවත් නොදැනෙන්න.

1840
01:43:15,330 --> 01:43:17,080
මේකට බනේ සින්හ්ගේ ගම හොඳ විකල්පයක්.

1841
01:43:17,120 --> 01:43:19,370
ඔක්කොම රස්තියාදුකාරයෝ ඒවි පොලට.

1842
01:43:19,540 --> 01:43:20,910
ඔයා අහු වෙයි.

1843
01:43:22,200 --> 01:43:24,250
මුලින් අපේ අංක තහඩු ප්‍රාදේශීය එකකට මාරු කරන්න,

1844
01:43:24,250 --> 01:43:25,790
උදේ ඉඳන් පොලේ සෙනග පිරේවි.

1845
01:43:25,870 --> 01:43:30,120
සෙනග එකතු වුනොත් අපි එයාව අත්අඩංගුවට
ගන්නකොට නැත්නම් චුදිතයට තේරුනොත් මෙහෙයුම අසාර්ථක වේවි.

1846
01:43:30,160 --> 01:43:33,080
අත්අඩංගුවට ගන්න එක වෙන්න යනවා නැත්නම්
ඒක සිද්ද වුනා කියල කිසි කෙනෙක් දැනගන්න බැහැ.

1847
01:43:33,120 --> 01:43:36,040
මං ඔයාලට දන්වන්නම් සැලසුම තව අසාර්ථක වීමක් වෙන්න බැහැ.

1848
01:43:54,660 --> 01:43:55,660
හරම් සින්හ් මෙහෙ ඇවිත්.

1849
01:43:55,750 --> 01:43:56,700
විනාඩි දෙකයි.

1850
01:43:56,750 --> 01:43:58,910
මිනිස්සු මේ ගැන දැනගන්න කලින් අපි හරං
සින්හ්ව අල්ලාගෙන යන්න යමු.

1851
01:43:58,950 --> 01:43:59,450
හරි සර්.

1852
01:43:59,450 --> 01:44:00,540
විනාඩි දෙකයි.

1853
01:44:00,540 --> 01:44:02,580
පැය දෙකක් ගියත් ඔයාලට බැහැ එයාව අල්ලන්න.

1854
01:44:02,580 --> 01:44:05,370
එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ අර ගේට්ටුවට දුවල ගිහින් ආයේ එන්න.

1855
01:44:05,750 --> 01:44:07,540
එතකොට අපි එයාව අල්ලගමු.
-බැරි වුනොත් මොකද?

1856
01:44:07,580 --> 01:44:08,870
අපි මේ නගරෙන් යමු.

1857
01:44:09,040 --> 01:44:12,660
ඔයා නගරෙන් යන්න නම් හදන්නේ ඇයි එක
වතාවක් විතරක් මං ඒක කරනවා 4 වතාවක්.

1858
01:44:12,950 --> 01:44:14,250
මං යන්නද?

1859
01:44:14,410 --> 01:44:16,250
හෙයි මෙහෙ බලනවා මං එනවා.

1860
01:44:16,330 --> 01:44:17,160
නසීර්.

1861
01:44:17,250 --> 01:44:18,700
සර්.
-මධු දුවනවා.

1862
01:44:18,700 --> 01:44:20,000
හොරාගේ කෑගැහීම නිසා එයාගේ පස්සේ දුවනවා.

1863
01:44:20,000 --> 01:44:21,500
ඔහු අපේ කෙනෙක්.
-කරන්න ඕක.

1864
01:44:21,580 --> 01:44:23,120
හොර, අල්ලගන්න. එයාව අල්ලන්න. හොරා.

1865
01:44:23,160 --> 01:44:23,870
හොරෙක් හොරෙක්.

1866
01:44:23,910 --> 01:44:26,250
හොරෙක් හොරෙක්.
-අයියෝ නැහැ ඔහු වෙන දෙයක් සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ.

1867
01:44:26,250 --> 01:44:28,370
හෙයි මං හොරෙක් නෙමේ.
-එයාව නවත්තන්න, එයා හොරෙක්.

1868
01:44:28,410 --> 01:44:29,410
සත්‍ය ලෑස්තිද?

1869
01:44:29,450 --> 01:44:30,620
ඔහු හොරෙක් අල්ලගන්න.

1870
01:44:32,330 --> 01:44:33,830
හෙයි කරුණාකරලා අහගන්න මට කියන්න තියෙන දේ.

1871
01:44:33,870 --> 01:44:36,080
හෙයි හෙයි අනේ අනේ මට යන්න දෙන්න.

1872
01:44:36,620 --> 01:44:37,950
විකි එහාට.

1873
01:44:42,120 --> 01:44:42,870
චන්දු.

1874
01:44:47,950 --> 01:44:49,080
සේතු ආවරණය කරන්න.

1875
01:44:50,870 --> 01:44:52,040
එයාව කොටු කරගන්න.

1876
01:44:52,080 --> 01:44:52,830
හෙයි.

1877
01:44:53,250 --> 01:44:55,080
දැන් කෙසෙල් ඔබන්න එයාගේ කටට.

1878
01:45:20,830 --> 01:45:22,790
මං අහගෙන ඉන්නම් ඔයා මගෙන් අහන ඕනි දෙයක් ගැන.

1879
01:45:22,870 --> 01:45:24,870
ඒත් මට දුවන්න කියන්නෙපා.

1880
01:45:26,830 --> 01:45:29,790
හරම් සින්හ්ව චෙන්නායි ගෙනියන්න වරෙන්තුවක් සුදානම් කරන්න.

1881
01:45:29,910 --> 01:45:34,700
අවුරුදු 10ක මංකොල්ලකරුවන් සෙවීම අවසානයක්
දක්වා පැමිණ තිබෙනවා හරම් සින්හ්ගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ.

1882
01:45:34,910 --> 01:45:39,540
ඒ සම්බන්දව අන්කුත් ප්‍රාන්තවල බොහෝ නිලධාරින්
මෙම ජයග්‍රහණය පිළිබඳව DSP තිරන්ට සුබ පතනවා.

1883
01:45:39,620 --> 01:45:42,950
ඒ වාගේම DSP තිරන් සහතික වෙනවා මෙම
කල්ලියේ නායකයාව ඉක්මනින්ම අල්ලාගන්නා බවට.

1884
01:45:43,080 --> 01:45:46,160
පෙනෙනා පරිදි විමර්ශනය මඟින් බොහෝ තොරතුරු හෙලිවෙනා හැඩයි.

1885
01:45:49,250 --> 01:45:51,660
කොස්තාපල් බයික් පදින කෙනාට කියන්න මේ පැත්තෙන් එන්නෙපා කියල.

1886
01:45:51,700 --> 01:45:53,250
මේ පැත්තෙන් එන්නෙපා.

1887
01:45:53,450 --> 01:45:54,700
හෙයි කවුද අතන?

1888
01:45:54,700 --> 01:45:56,580
කවුද ඒ? එලියට එනවා.

1889
01:45:58,410 --> 01:46:00,330
සමාවෙන්න සර්, අපි පෙම්වත්තු.

1890
01:46:00,330 --> 01:46:02,160
පවුල් ප්‍රශ්න ඉතින් ඒ ගැන කතා කරමින් හිටියේ.

1891
01:46:02,200 --> 01:46:04,540
පඳුරු අස්සේ මොන වගේ කතාවක්ද වෙන්නේ?

1892
01:46:06,450 --> 01:46:07,450
මං අහිංසකයි.

1893
01:46:08,540 --> 01:46:09,120
කියනවා.

1894
01:46:09,120 --> 01:46:10,000
මං අහිංසකයි.

1895
01:46:10,000 --> 01:46:12,120
බෙගුනා කියන්නේ අහිංසකයි කියල සර්.

1896
01:46:12,250 --> 01:46:13,370
මං අහිංසකයි.

1897
01:46:13,410 --> 01:46:14,410
කියනවා.

1898
01:46:15,660 --> 01:46:16,750
කතා කරනවා.

1899
01:46:16,790 --> 01:46:18,120
මං අහිංසකයි.

1900
01:46:19,250 --> 01:46:20,700
මං අහිංසකයි.

1901
01:46:21,160 --> 01:46:22,870
මම...මං අහිංසකයි.

1902
01:46:23,500 --> 01:46:25,580
කියනවා.
-මං අහිංසකයි.

1903
01:46:25,830 --> 01:46:26,700
එයා කියන්නේ ඒක.

1904
01:46:26,700 --> 01:46:29,450
මට තේරෙනවා. ඔහු දවස් ගානක ඉඳන් එකම දේ කියන්නේ.

1905
01:46:29,500 --> 01:46:31,540
මං අහිංසකයි.

1906
01:46:34,250 --> 01:46:36,870
ගුටි කාල හරියන්නේ නැහැ වගේ කතා කරවන්න.

1907
01:46:36,910 --> 01:46:37,660
ඇඳුම් ගලවන්න එයාගේ.

1908
01:46:37,700 --> 01:46:40,120
ඇඳ මකුණෝ සත්කාරය දීලා තත්පර 30ක් යද්දී එයාගේ කට ඇරෙයි.

1909
01:46:40,910 --> 01:46:42,250
මොකද ඇඳ මකුණෝ?

1910
01:46:42,370 --> 01:46:45,540
උණුසුම දැනුනාම උන්ට උන් බුරියට විදින්නේ.

1911
01:46:45,580 --> 01:46:47,330
ඊටපස්සේ ඔහු කතා කරයි දරාගන්න බැරි වේදනාව නිසා.

1912
01:47:08,620 --> 01:47:10,450
මං අහිංසකයි සර්.

1913
01:47:10,580 --> 01:47:11,580
කොහොමද එයාව කඩන්නේ අපි?

1914
01:47:11,750 --> 01:47:13,450
ගුටි කාල හරියන්නේ නැහැ වගේ මෙයාට,

1915
01:47:13,500 --> 01:47:15,330
දිගටම කියෝනව අහිංසකයි කියල.

1916
01:47:15,330 --> 01:47:16,910
සර්.
-සර්.

1917
01:47:41,830 --> 01:47:46,540
ඔහේ අපිට කියන්නේ නැත්නම් කොහෙද කියල බනේ සින්හ් සහ
කල්ලි නායකයා මං මේ වතාවේ මුගේ ඔලුවේ මේ වගේම හිලක් හදනවා.

1918
01:47:46,580 --> 01:47:50,830
අපිට කියන්නේ නැත්නම් කෝ කියල බනේ සින්හ්
ඊළඟ වතාවේ උණ්ඩය උඹේ ඔලුවේ තියෙයි.

1919
01:47:51,830 --> 01:47:52,370
මම..

1920
01:47:52,830 --> 01:47:53,700
මම..

1921
01:47:54,950 --> 01:47:55,750
මම..

1922
01:47:56,870 --> 01:47:58,500
මම අහිංසකයි සර්.

1923
01:47:58,660 --> 01:48:00,200
මගුල තමා.

1924
01:48:00,250 --> 01:48:01,120
මේකා ඒකමයි කියවන්නේ.

1925
01:48:01,120 --> 01:48:02,870
මම අහිංසකයි සර්.

1926
01:48:03,450 --> 01:48:09,500
දින 15 පුරා අපි වයසක මනුස්සයෙක්ට වද දුන්න
ඒත් ඔහු කිව්වේ නැති එක ගැන අපිව ඇත්තෙන්ම පුදුමයට පත් කළා.

1927
01:48:09,700 --> 01:48:11,450
එයාලගේ වේදනාව දරාගැනීම,

1928
01:48:11,660 --> 01:48:13,580
ඒ වගේම වංශයට තිබෙන පක්ෂපාතිත්වය.

1929
01:48:13,620 --> 01:48:15,250
අපිට බැරි වුනා ඒක බිඳලා දාන්න.

1930
01:48:15,450 --> 01:48:18,450
අපි උත්සාහ කළා හිරේ තබාගන්නා කාලය දික් කරගන්න.

1931
01:48:18,830 --> 01:48:20,370
ලැජ්ජ නැද්ද?

1932
01:48:21,250 --> 01:48:25,830
ඔහෙලා නාකි මනුස්සයෙක්ව ගෙනල්ලා එයාව චෝදනාකරු කරනවා.

1933
01:48:26,660 --> 01:48:29,120
ඊළඟ වතාවේ හරි සාක්ෂියක් ගන්න බැරි වුනොත්,

1934
01:48:29,250 --> 01:48:30,870
මට බැහැ බන්ධනාගාර කාලය දිගු කරන්න.

1935
01:48:32,160 --> 01:48:33,250
මුලින් මොහුට ගෙවන්න.

1936
01:48:34,160 --> 01:48:36,580
ස්තුතියි සර් ඊළඟ වතාවේ අනේ අපිට ඇප දෙන්න.

1937
01:48:38,450 --> 01:48:40,620
හැමදේම හොඳින්ද?

1938
01:48:40,870 --> 01:48:44,410
එහෙනම් බනේ සින්හ් පැනගත්ත,
ඒ වගේම එයාව අල්ලගන්න බැරි වුනා.

1939
01:48:44,660 --> 01:48:46,330
හිතාගන්න බැහැ කවුද කල්ලි නායක කියල.

1940
01:48:46,370 --> 01:48:48,120
ඉතින් එයාවත් අල්ලගන්න බැහැ.

1941
01:48:48,870 --> 01:48:51,580
පුදුමය තමා ඒ කල්ලිය මොන අස්සෙද
ඉන්දියාවේ හැංගිලා ඉන්නේ කියල.

1942
01:48:51,620 --> 01:48:54,160
ඒ නිසා කිසි ප්ලිසියකට බැහැ ඔහුව අල්ලගන්න.

1943
01:48:54,450 --> 01:48:55,620
සාක්ෂි නැහැ.

1944
01:48:55,620 --> 01:48:58,040
අපි එයාව අත්අඩංගුවට ගත්තත් කිසි දෙයක් ඒ ගැන කරන්න බැහැ.

1945
01:48:58,120 --> 01:49:02,660
හරම් සින්හ්ට ඇප ලැබෙයි ඒ වගේම නඩුව ඉවර වෙයි, නියමයි.

1946
01:49:03,450 --> 01:49:04,080
සර්.

1947
01:49:04,120 --> 01:49:05,910
එක සතියක්.
-මානව හිමිකම්වලින් කැඳවීමක්.

1948
01:49:05,910 --> 01:49:08,410
එයාල පැමිණිලි කරලා තියෙනවා ඔයා
ගැන අහිංසක කෙනෙක්ට වද දුන්න කියල.

1949
01:49:08,870 --> 01:49:10,160
ඔයාලගේ ඔක්කොම වචන,

1950
01:49:10,160 --> 01:49:12,250
ගිහින් මෙහෙයුම ඉවත් කරන්න...

1951
01:49:12,250 --> 01:49:14,080
එයාල එක්ක ගිවිසුමක් ගහන්න මෙහෙට එන්නේ නැතිවෙන්න.

1952
01:49:14,160 --> 01:49:15,160
ඊටපස්සේ දෙන්නෙක්ව අල්ලාගෙන,

1953
01:49:15,160 --> 01:49:18,040
පත්තරේට දන්වන්න එයාල තමා කියල MLAගේ නඩුවට සම්බන්ද අය කියල.

1954
01:49:18,040 --> 01:49:19,450
ඒ වගේම විදිහක් හොයාගන්න නඩුව වහන්න.

1955
01:49:20,950 --> 01:49:21,700
හා සර්.

1956
01:49:23,000 --> 01:49:23,700
මං ඒ ගැන බලන්නම්.

1957
01:49:26,580 --> 01:49:27,580
මේක තියාගන්න.
-සර්.

1958
01:49:27,830 --> 01:49:28,830
තව පොඩි කාලයක් විතරක්...

1959
01:49:31,580 --> 01:49:32,580
මොකද තිරන්?

1960
01:49:32,660 --> 01:49:34,410
දැනගන්න ලැබුන සම්මුතියක් ඇති කරගන්න යනවා කියල.

1961
01:49:34,410 --> 01:49:35,410
සුබ පැතුම්.

1962
01:49:41,790 --> 01:49:43,500
අපි මෙහෙයුම නවත්වන්නද යන්නේ?
-ඔව්.

1963
01:49:43,580 --> 01:49:45,160
අපි හරම් සින්හ්ට ගැහුවේ නැහැ එයාගේ
අත්සනක් ගන්න ඒ ගැන සහතික කරලා.

1964
01:49:45,160 --> 01:49:48,080
අපි හදන්නේ සම්මුතියක් ඇතිකර ගන්න.
-සර් සර් සර්

1965
01:49:54,700 --> 01:49:55,660
විනෝද වෙන්න.

1966
01:51:17,660 --> 01:51:18,700
සර් පණ්ඩිත්.

1967
01:51:19,500 --> 01:51:21,540
දැනගන්න ලැබුන සම්මුතියක් ඇතිකර ගන්නවා කියල.

1968
01:51:22,500 --> 01:51:23,580
දැන් ඔයා කොහෙද?

1969
01:51:23,620 --> 01:51:25,410
මං දිල්ලි යන ගමං පණ්ඩිත් කියන්න.

1970
01:51:25,660 --> 01:51:26,410
එහෙනම් අහගන්න.

1971
01:51:26,950 --> 01:51:29,160
මං ළඟ තියෙනවා වැදගත් තොරතුරක්.

1972
01:51:29,200 --> 01:51:29,870
කොහෙටද මං එන්න ඕනි?

1973
01:51:29,910 --> 01:51:30,910
මං හෙට ඒ සම්බන්දව කෝල් කරන්නම්.

1974
01:53:11,870 --> 01:53:14,580
කොහොමද රජයේ නිලධාරියෙක්ව
අත්අඩංගුවට ගන්නේ කිසිම අවුලක් නැතිව?

1975
01:53:14,620 --> 01:53:16,250
නීතියට ගරු කරන්නේ නැද්ද?

1976
01:53:16,330 --> 01:53:17,830
අල්ලාගෙන තියෙන්නේ හරියට රස්තියාදුකාරයෙක් වගේනේ.

1977
01:53:17,870 --> 01:53:20,370
අහින්සකයෝ අල්ලගන්න එක පොලිසියේ පුරුද්දක් වගේ වෙලා.

1978
01:53:22,450 --> 01:53:23,620
මේ ෆයිල් එක කියවන්න.

1979
01:53:23,750 --> 01:53:24,580
ඊටපස්සේ ඔයාට පුළුවන් කෝල් එකක් ගන්න.

1980
01:53:24,580 --> 01:53:25,580
ඕක මෙහෙන් දාන්න.

1981
01:53:26,870 --> 01:53:28,580
වතාවක් ඔයා හවාරියන්ලා එක්ක ගිවිසුම් ගැහුවා.

1982
01:53:28,660 --> 01:53:30,500
එයාලට කියන්න මානව හිමිකම් පැමිණිල්ල අයින් කරගන්න කියල.

1983
01:53:30,790 --> 01:53:31,500
හරි සර්.

1984
01:53:33,620 --> 01:53:34,120
හෙලෝ.

1985
01:53:34,160 --> 01:53:36,080
සර් රුප්වාස් චෙක් කිරීමේ තැනේ පුවක් කඩේට එන්න.

1986
01:53:36,120 --> 01:53:37,750
රුප්වාස් චෙක් කිරීමේ තැන ඒක නියමයි.

1987
01:53:37,910 --> 01:53:38,700
මං එතනට කෙලින්ම එන්නම්.

1988
01:53:39,000 --> 01:53:41,250
නසීර් අපේ කණ්ඩායමේ අයට රුප්වාස් චෙක්
කිරීමේ තැනට ඇවිත් ඉන්න කියන්න.

1989
01:53:41,250 --> 01:53:41,790
හරි සර්.

1990
01:53:41,830 --> 01:53:43,250
අපි ඒ සම්මුතිය ඉවර කරමු.

1991
01:53:44,250 --> 01:53:46,450
අපේ අයගෙන් 5-6ක් ගන්න,

1992
01:53:46,500 --> 01:53:48,370
රුපවාස් චෙක් කිරීමේ තැනට යන්න.

1993
01:53:48,500 --> 01:53:49,250
සත්‍ය.

1994
01:53:49,500 --> 01:53:53,250
හෙට අපි හරම් සින්හ්ව උසාවියට දානකොට
සර් මොකක්හරි වුනොත් එහෙම.

1995
01:53:53,330 --> 01:53:54,330
මොන දේ වුනත් කමක් නැහැ,

1996
01:53:54,500 --> 01:53:55,370
ඒ ගැන ධෛර්යයෙන් ඉන්න.

1997
01:53:55,620 --> 01:53:56,700
මං ඒ ගැන බලාගන්නම්.

1998
01:54:10,580 --> 01:54:13,040
මදුරාසි පොලිසිය එනවා සම්මුතියකට.

1999
01:54:13,080 --> 01:54:15,540
දෙන්නෙක් යටත් වුනොත් නඩුව වහන්න පුළුවන් වෙයි.

2000
01:54:15,580 --> 01:54:16,620
හෙයි මුතුපන්දී.

2001
01:54:16,790 --> 01:54:18,950
අර හින්දි හාදයාව ඇපවලින් නිදහස් ලැබෙයි.

2002
01:54:19,080 --> 01:54:21,750
ආපහු එන අනිත් විත්තිකාරයාවත් හිරේට ගන්න.

2003
01:54:21,870 --> 01:54:23,830
අවසන්.
-හරි සර්. අවසන්.

2004
01:54:46,910 --> 01:54:48,000
සර්.
-සර්.

2005
01:54:49,000 --> 01:54:51,450
සම්මුතියක් ගහලා නඩුව ඉවර කරන්න හිතුවේ නැහැ.

2006
01:54:51,790 --> 01:54:52,790
එහෙම වුනාවේ.

2007
01:54:53,700 --> 01:54:55,540
විශේෂ බුලත් ජාතියක් තියෙනවා මෙතන ප්‍රසිද්ධ,

2008
01:54:55,580 --> 01:54:56,790
කියනවා ඒක හිස් බඩ ගත්තාම හොඳයිලු.

2009
01:54:56,830 --> 01:54:58,000
සර් කොහොමද ඔයා ආවේ...
-ඒක ගමු.

2010
01:54:58,450 --> 01:55:00,080
කෝ.
-කොහොමද ආවේ සර්?

2011
01:55:01,250 --> 01:55:02,410
විශේෂ බීඩි මෙහෙ තියේද?

2012
01:55:09,540 --> 01:55:12,620
පෙනෙන විදියට අපි මෙහෙ ඇවිත් ඉන්නේ
සම්මුති ඇතිකර ගන්න නෙමේ.

2013
01:56:22,830 --> 01:56:24,250
ඒ බනේ සින්හ් සර්.

2014
01:56:29,540 --> 01:56:30,160
යන්න.

2015
01:56:30,790 --> 01:56:32,000
එහාට කවුද තමුන්?

2016
01:56:32,370 --> 01:56:33,040
එහාට යනවා.

2017
01:56:34,620 --> 01:56:35,830
කවුද ඔහේ?
-හෙයි.

2018
01:56:36,910 --> 01:56:38,830
මේ මදුරාසි කෙනා මෙහෙ කෙනෙක්ගෙන් ගුටි කනවා,

2019
01:56:38,870 --> 01:56:40,080
කොහොමද ඔයාල මොකුත් නොකර බලන් ඉන්නේ?

2020
01:56:40,120 --> 01:56:41,160
අනේ මොනවහරි කරන්න.

2021
01:56:41,200 --> 01:56:42,040
සර් සර්.

2022
01:56:42,910 --> 01:56:44,910
සර් සර් සර් ඔහ එලියට යනවා.

2023
01:56:46,950 --> 01:56:48,410
ඔහු මට ආයෙම ගහනවා.

2024
01:56:50,580 --> 01:56:52,450
හෙයි ගුද්දු බස් එක නවත්වන්න හොඳ නැහැ.

2025
01:56:52,500 --> 01:56:53,410
රියැදුරාව අල්ලගන්නවා.

2026
01:56:53,410 --> 01:56:54,910
බන් එක නැවත්තුවොත් මං වෙඩි තියනවා.

2027
01:56:54,950 --> 01:56:56,540
සර් සර් සර් මේක පනින්න හදන්නේ.

2028
01:57:07,910 --> 01:57:09,540
හෙයි මදුරාසියෝ ලඟට ආවොත් මං වෙඩි තියනවා.

2029
01:57:11,950 --> 01:57:12,750
ඕක යන්න දෙන්න යන්න දෙන්න.

2030
01:57:12,790 --> 01:57:14,410
අපෙන් අයින් වෙන්න, අයින් වෙන්න.

2031
01:57:14,410 --> 01:57:15,540
ඔහු තමිල්නාඩු පොලිසියෙන්.

2032
01:57:15,540 --> 01:57:16,870
අපි තමිල්නාඩු පොලිසියෙන්.

2033
01:57:16,910 --> 01:57:18,250
අපි පොලිසියේ ඕයි.

2034
01:57:33,120 --> 01:57:33,750
සර්.

2035
01:57:33,790 --> 01:57:34,950
සර් නගින්න මං මේකාව අල්ලගන්නම්.

2036
01:57:38,790 --> 01:57:39,450
හෙයි.

2037
01:57:39,620 --> 01:57:40,620
ලඟට ආවොත්,

2038
01:57:40,620 --> 01:57:42,910
නසීර්.
-අපි මොකුත් කලේ නැහැ.

2039
01:57:44,330 --> 01:57:44,950
සර්.

2040
01:57:45,000 --> 01:57:46,120
බස් එක නවත්තන්න නසීර්.

2041
01:57:46,160 --> 01:57:48,120
බනේ සින්හ්ගේ මිනිහ රියදුරාට තුවක්කුව දික් කරගෙන ඉන්නේ.

2042
01:57:48,120 --> 01:57:49,330
එයාට බස් එක නවත්තන්න දෙන්නේ නැහැ.

2043
01:57:49,370 --> 01:57:51,080
රියදුරාට වෙඩි තිබ්බොත් බස් එක පෙරලේවි.

2044
01:57:51,120 --> 01:57:54,330
ඇහුනද ඒක? බස් එක පෙරලුනොත් හැමෝම මැරෙයි.

2045
01:57:54,330 --> 01:57:55,620
ඔයාට ඒකට වගකියන්න වෙයි.

2046
01:57:57,250 --> 01:57:58,790
බලාගෙන සර්, ඔහු ඔයාව තල්ලු කරවී.

2047
01:57:59,120 --> 01:58:00,080
සර් සමබරතාව නැති වෙනවා.

2048
01:58:00,120 --> 01:58:01,330
යටත් වෙනවා තමුන්ම.

2049
01:58:01,410 --> 01:58:02,620
නසීර් බස් එක නවත්තන්න.

2050
01:58:02,700 --> 01:58:03,410
අපි පොලිසියෙන්.

2051
01:58:03,410 --> 01:58:05,450
වාඩි වෙනවා. වාඩි වෙනවා. වාඩි වෙනවා.

2052
01:58:12,370 --> 01:58:13,250
ලඟට එන්නෙපා.

2053
01:58:17,080 --> 01:58:18,870
තමුන්ම යටත් උනේ නැත්නම්...

2054
01:58:19,410 --> 01:58:20,540
ඔහු පනිනවා සර්.

2055
01:58:20,540 --> 01:58:21,750
සේතු ඒකාව අල්ලගන්න.

2056
01:58:21,790 --> 01:58:23,410
ඒකාගේ කකුලෙන් අල්ලාගෙන ඉන්නේ.

2057
01:58:24,290 --> 01:58:25,830
සර් අර බස් එක මේක ඉස්සර කරගෙන යන්න හදන්නේ,

2058
01:58:25,870 --> 01:58:26,790
අල්ලාගෙන ඉන්න විදිහක් නැහැ.

2059
01:58:26,830 --> 01:58:29,910
නසීර් බස් දෙකටම එකම වේගය තියාගෙන යන්න කියන්න.

2060
01:58:29,950 --> 01:58:31,910
ඩ්‍රයිව අර බස් ඒකත් එක්ක යන්න.

2061
01:58:31,950 --> 01:58:33,250
දකුණු අත පැත්තේ දුර පාලනය කරගෙන යන්න.

2062
01:58:33,290 --> 01:58:35,870
සේතු එයාට යන්න දෙන්නෙපා නැත්නම් ටයරයට යට වෙලා මැරෙයි.

2063
01:58:35,950 --> 01:58:38,620
එයා මළොත් අපිට කල්ලිය අල්ලගන්න වෙන්නේ නැහැ.

2064
01:58:45,000 --> 01:58:45,950
සර්.

2065
01:58:46,500 --> 01:58:47,910
අර බස් එක ලං වෙනවා.

2066
01:58:59,950 --> 01:59:01,700
ඔහුට වටේ යන්න කියන්න.

2067
01:59:01,750 --> 01:59:03,910
අර බස් එකට කියන්න දකුණට ගිහින්
පරතරේ පවත්වාගෙන යන්න කියන්න.

2068
01:59:03,910 --> 01:59:06,500
අපි ඉස්සරහට වාහනයක් එනවා දුර පවත්වාගෙන යන්න.

2069
01:59:06,500 --> 01:59:08,200
කරුණාකරලා දුර පවත්වාගෙන යන්න.

2070
01:59:15,200 --> 01:59:17,250
සර් කඹය ලෙහෙනවා.

2071
01:59:20,000 --> 01:59:21,950
සර් යන්න දෙන්නෙපා.

2072
01:59:22,000 --> 01:59:23,450
සර් යන්න දෙන්නෙපා.

2073
01:59:23,500 --> 01:59:24,950
සර් යන්න දෙන්නෙපා.

2074
01:59:25,000 --> 01:59:26,540
සර් යන්න දෙන්නෙපා.

2075
01:59:26,580 --> 01:59:29,120
කබි.

2076
01:59:29,120 --> 01:59:30,410
සර්.

2077
01:59:30,450 --> 01:59:32,540
සර් යන්න දෙන්නෙපා.

2078
01:59:32,620 --> 01:59:34,200
කොල්ලනේ.

2079
01:59:35,120 --> 01:59:36,450
සර් මං එනවා මං එනවා.

2080
01:59:36,500 --> 01:59:37,500
ලගට යන්න.

2081
01:59:37,500 --> 01:59:38,450
උඩට එන්න,

2082
01:59:38,790 --> 01:59:39,830
සර් විකි නගිනවා.

2083
01:59:40,580 --> 01:59:41,160
සර්.

2084
01:59:57,450 --> 01:59:58,700
දැන් එයාට යන්න දෙන්න.

2085
02:00:18,080 --> 02:00:18,910
සර් සර්.

2086
02:00:19,620 --> 02:00:20,370
සර්.

2087
02:00:20,500 --> 02:00:22,290
සර් අනේ මට සමාවෙන්න.

2088
02:00:22,290 --> 02:00:22,870
සර්.

2089
02:00:22,910 --> 02:00:24,830
සර් මං යටත් වෙන්නම්, මට සමාවෙන්න.

2090
02:00:25,000 --> 02:00:26,540
සර් මං යටත් වෙන්නම්.

2091
02:00:26,620 --> 02:00:27,830
සර් මං යටත් වෙන්නම්.

2092
02:00:27,830 --> 02:00:28,620
මට සමාව දෙන්න.

2093
02:00:28,950 --> 02:00:29,290
සර්.

2094
02:00:29,370 --> 02:00:30,370
හෙයි.

2095
02:00:39,410 --> 02:00:41,000
පරිස්සමින් පදවන්න. සර්ට බලපාන්න දෙන්නෙපා.

2096
02:00:41,040 --> 02:00:42,500
සර් බලාගෙන.

2097
02:00:43,620 --> 02:00:44,580
සර් එයා පැනල යනවා.

2098
02:01:38,750 --> 02:01:40,450
මොකද ඔයාල මෙතන ඉන්නේ තාම සම්මුතියක් වෙනුවෙන්?

2099
02:01:40,500 --> 02:01:42,500
සර් එයාල කිව්වා සම්මුතියක් වෙනුවෙන් එනවා නම් කියල.

2100
02:01:45,200 --> 02:01:46,620
මං දන්වන්නම් අපි කලින්ම සම්මුතියක් ඇතිකර ගත්ත කියල.

2101
02:01:47,040 --> 02:01:48,410
මදුරාසියෝ බනේ සින්හ්ව කොටුකරගෙන.

2102
02:01:48,450 --> 02:01:50,410
දෙවියනේ එපා.

2103
02:01:50,410 --> 02:01:52,040
අරුල් වාහනේ හරවන්න.

2104
02:01:54,040 --> 02:01:54,700
බහින්න.

2105
02:01:54,700 --> 02:01:55,540
ගැහිනවා.

2106
02:01:55,580 --> 02:01:56,830
බලමුකෝ ඔහේ ඇප ගන්න විදිහ.

2107
02:01:57,200 --> 02:01:58,200
අර ගල ගන්න.

2108
02:01:58,200 --> 02:01:59,250
මැරියන් මගුල.

2109
02:02:05,250 --> 02:02:07,160
මොන හයියකින්ද මට ගහන්නේ?

2110
02:02:19,330 --> 02:02:20,950
මොහු ඔයාල හැමෝටම ගැහුවද?

2111
02:02:21,000 --> 02:02:23,080
මම හරිද?
-ඔව් සර්.

2112
02:02:23,370 --> 02:02:24,500
මේක චක්‍රයක් වෙලා,

2113
02:02:24,540 --> 02:02:25,790
මං අහිංසකයි සර්.

2114
02:02:26,450 --> 02:02:27,620
මං අහිංසකයි සර්.

2115
02:02:27,620 --> 02:02:29,410
බනේ සින්හ් එයාගේ කට අරින්නේ නැති වෙයි,

2116
02:02:29,410 --> 02:02:30,950
මං එයාව ඉක්මනට ඇප දීලා එලියට ගන්නම්.

2117
02:02:31,120 --> 02:02:32,290
ඒ ගැන බය වෙන්නෙපා.

2118
02:02:37,790 --> 02:02:40,080
අර මදුරාසිකාරය භයානකයි.

2119
02:02:41,700 --> 02:02:43,330
ඒ වගේම හරි දක්ෂයි.

2120
02:02:45,290 --> 02:02:47,200
කොහොමද එයා අරගොල්ලන්ව තැනේදීම අල්ලාගත්තේ.

2121
02:02:49,450 --> 02:02:52,700
දෙයක් වෙනවා හරි නැති දෙයක්.

2122
02:02:55,620 --> 02:02:56,620
ඒ මොකක්ද කියල හොයාගන්න.

2123
02:02:56,700 --> 02:02:57,120
අනිවා අයියේ.

2124
02:02:57,160 --> 02:02:57,910
ඔයා කරලා ඉවර වුනාම,

2125
02:02:58,120 --> 02:02:59,500
මං ඇතුලේ ඉන්නවා ගුරු ශිකර් කඳුවල.

2126
02:02:59,580 --> 02:03:00,620
ඔයාලට පුළුවන් මාව එහෙදි හමුවෙන්න.

2127
02:03:01,870 --> 02:03:02,870
තාත්තේ.

2128
02:03:02,950 --> 02:03:04,620
කවද්ද ආයේ එන්නේ තාත්තේ?

2129
02:03:04,700 --> 02:03:05,870
තාත්තට මෙහෙ වැඩනේ.

2130
02:03:05,950 --> 02:03:07,370
ඔයාට..මං පස්සේ කතා කරන්නම්.

2131
02:03:08,330 --> 02:03:10,040
සර් බනේ සින්හ් වෙනුවෙන් වද දෙන කාමරේ ලෑස්තියි.

2132
02:03:10,080 --> 02:03:11,620
අපි ඔහුට වද නොදී ඉමු සත්‍ය.

2133
02:03:11,700 --> 02:03:12,410
ඇයි සර්?

2134
02:03:12,410 --> 02:03:13,450
අපි එයාට ගැහුවත්,

2135
02:03:13,750 --> 02:03:14,870
කියාවි අහිංසකයි කියල,

2136
02:03:14,910 --> 02:03:16,290
ඒ වගේම කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලත්.

2137
02:03:17,080 --> 02:03:18,830
අපි සිරකරුවන්ගේ ගැටලුව සෙල්ලම් කරමු.

2138
02:03:19,250 --> 02:03:20,250
ඩයිනමෝ?

2139
02:03:21,080 --> 02:03:22,000
සර්.

2140
02:03:23,870 --> 02:03:25,120
හරි ඒකට යන්න දෙමු.

2141
02:03:25,370 --> 02:03:27,120
ඔයා සෙල්ලමේ හොද පොලිස් නිලධාරියෙක්ද
නැත්නම් නරක නිලධාරියෙක්ද?

2142
02:03:27,330 --> 02:03:28,540
අනිවා නරක කෙනෙක්.

2143
02:03:31,790 --> 02:03:32,870
මොකෝ වෙන්නේ හරම් සින්හ්?

2144
02:03:33,330 --> 02:03:34,040
කෑවද?

2145
02:03:34,950 --> 02:03:35,790
කෑවා සර්.

2146
02:03:36,950 --> 02:03:37,620
හෙයි.

2147
02:03:38,250 --> 02:03:40,160
ඔයාගේ කල්ලියේ ඉගෙන ගත්තු අයත් ඉන්නවා නේද?

2148
02:03:40,200 --> 02:03:41,120
මං ඉගෙන ගෙන තියෙනවා 10 වසර වෙනකල්.

2149
02:03:41,200 --> 02:03:43,120
මං VAO විදියට වැඩ කරන්නේ?
-මොනාද ආරංචි?

2150
02:03:43,200 --> 02:03:44,370
දිනේෂ් ආයිශ්චර්යා...

2151
02:03:44,830 --> 02:03:45,750
අවුල.

2152
02:03:47,750 --> 02:03:48,450
එතකොට,

2153
02:03:49,040 --> 02:03:50,540
ගුල්මාන් සින්ටා අවුල.

2154
02:03:51,080 --> 02:03:52,620
බලන්නකෝ ඔහුගේ හිනාව.
-මොන විදිහේ කෙල්ලෙක්ද එයා?

2155
02:03:52,620 --> 02:03:54,450
සමහරවිට එයා මේ කාලේ කෙල්ලෝ ගැන දුක් වෙනවා ඇති.

2156
02:03:55,370 --> 02:03:56,950
දන්නේ කියවන්න විතරද නැත්නම් කියන්නත් දන්නවද?

2157
02:03:58,120 --> 02:03:59,950
ඕක දෙන්න මට මං ලියල පෙන්වන්න.

2158
02:04:00,080 --> 02:04:00,910
ලියමු බලන්න.

2159
02:04:01,750 --> 02:04:02,450
බලමු.

2160
02:04:02,790 --> 02:04:04,250
මොනාද මං ලියන්නේ?
-ප්‍රවෘත්ති. ප්‍රවෘත්ති.

2161
02:04:04,290 --> 02:04:05,500
ප්‍රවෘත්ති?
-ඕපාදුප ඕපාදුප.

2162
02:04:05,580 --> 02:04:06,200
ඕපාදුප?

2163
02:04:06,200 --> 02:04:07,370
ඔයා ලියන්නකෝ අපි බලන්නම්.

2164
02:04:16,330 --> 02:04:19,540
හරම් සින්හ් අනුමත කරන කෙනෙක් වුනා
ඔයාගේ මිනීමැරුම සහ හොරකම්.

2165
02:04:20,120 --> 02:04:21,830
ඒ අනුව තමා අපි ඔයාව අත් අඩංගුවට ගත්තේ.

2166
02:04:22,500 --> 02:04:23,540
ඔයා අපිව විස්වාස කරන්නේ නැත්නම්.

2167
02:04:23,910 --> 02:04:25,450
මේ ආභරණ තමා ඔයා හරම් සින්හ්ට දුන්නේ.

2168
02:04:25,620 --> 02:04:26,500
බලන්න ඒවා.

2169
02:04:32,910 --> 02:04:34,290
මං අහිංසකයි සර්.

2170
02:04:34,330 --> 02:04:36,620
ආයෙම ඕක කිව්වොත්..
-සත්‍ය සන්සුන් වෙන්න.

2171
02:04:41,410 --> 02:04:44,120
මේ ප්‍රශ්නෙට විතරක් උත්තර දෙන්න.

2172
02:04:44,750 --> 02:04:46,000
1996න් පස්සේ,

2173
02:04:46,450 --> 02:04:49,000
මොකද තමිල්නාඩුවට ඔයාල අවුරුදු 4කින් ආවේ නැත්තේ?

2174
02:04:49,620 --> 02:04:50,540
මං ඔයාට සල්ලි දෙන්නම්.

2175
02:04:51,410 --> 02:04:53,040
ඒ වගේම මේ ආභාරනත්.

2176
02:04:53,450 --> 02:04:54,160
නැත්නම්,

2177
02:04:54,790 --> 02:04:55,620
සත්‍ය.

2178
02:04:58,000 --> 02:05:00,160
මොකද තමිල්නාඩුවට ඔයාල අවුරුදු 4කින් ආවේ නැත්තේ?

2179
02:05:00,290 --> 02:05:01,000
අපිට දැනගන්න කියන්න.

2180
02:05:01,040 --> 02:05:02,370
නැත්නම් අපි ඔහේව හිරේ දානවා.

2181
02:05:02,410 --> 02:05:03,000
එපා සර්.

2182
02:05:04,950 --> 02:05:05,540
සර්.

2183
02:05:06,200 --> 02:05:08,910
අග්‍රාවලින් කොල්ලකාලා අතුරුදන් වෙද්දී.

2184
02:05:09,500 --> 02:05:11,120
සිකන්දෙරා චෙක් කරන ස්තානයදී,

2185
02:05:11,160 --> 02:05:14,160
එතන ඉන්න පොලිසියෙන් වෙඩි තිබ්බ.

2186
02:05:15,160 --> 02:05:16,910
අපි එතනින් පැනගන්න වගබලා ගත්ත,

2187
02:05:17,290 --> 02:05:19,120
ඒත් අපිව ආයෙම අහු වුනා පොලිසියට.

2188
02:05:19,120 --> 02:05:19,700
නසීර්.

2189
02:05:19,910 --> 02:05:21,250
එයාල කොල්ල කාල පැනලා යද්දී,

2190
02:05:21,290 --> 02:05:24,410
එයාලව අහු වුනා UP ස්කන්දෙරා පොලිසියෙන්
ඒ වගේම අවුරුදු 3කට වරදකරු වුනා.

2191
02:05:24,450 --> 02:05:26,950
එයාල ඇප ලැබුවාට පස්සේ පැනලා ගියා තාම නඩුව තියෙනවා.

2192
02:05:27,000 --> 02:05:28,040
ඒ වගේම නැවත බිස්නස් කරන්න ගත්ත.

2193
02:05:28,080 --> 02:05:29,830
හෙයි කවුද ඔහේලාගේ කල්ලියේ නායකයා?

2194
02:05:29,950 --> 02:05:31,000
කියනවා.

2195
02:05:33,370 --> 02:05:33,950
කතා කරනවා.

2196
02:05:33,950 --> 02:05:35,410
එයා කලින්ම කිව්වා සත්‍ය.

2197
02:05:38,370 --> 02:05:39,910
ඇ කණ්ඩායම යවන්න සිකන්ද්‍රා වෙත,

2198
02:05:40,160 --> 02:05:41,620
ඒ වගේම කියන්න අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ෆයිල් එක බලන්න කියල.

2199
02:05:43,290 --> 02:05:44,910
ඒකෙ ඇති අපිට ඕනි කරන හැමදේම.

2200
02:05:44,910 --> 02:05:45,790
ඒකට යනවා.

2201
02:05:49,040 --> 02:05:49,830
පුතා.

2202
02:05:50,620 --> 02:05:52,040
කවද්ද අත්අඩංගුවට පත් උනේ?

2203
02:05:52,870 --> 02:05:55,500
ඔහේ හැමදේම ලියල දුන්නානේ.

2204
02:05:56,410 --> 02:05:57,790
කවද්ද මං එහෙම කලේ?

2205
02:05:58,540 --> 02:06:00,620
හෙයි මං ලිව්වේ ඔපදුපනේ.

2206
02:06:01,580 --> 02:06:03,450
ඕපාදුප?
-හහ්හ්.

2207
02:06:03,500 --> 02:06:06,370
මේ නිසා තමා මං උඹලට ඉගෙන ගන්න කිව්වේ.

2208
02:06:06,410 --> 02:06:07,580
මෝඩ ගහක්.

2209
02:06:07,620 --> 02:06:08,620
අමුම මෝඩයෝ.

2210
02:06:13,790 --> 02:06:14,830
එතකොට ආභරණ?

2211
02:06:27,540 --> 02:06:28,910
මොකක්ද මේ සර්?

2212
02:06:29,160 --> 02:06:30,620
මං අහිංසකයි සර්.

2213
02:06:42,950 --> 02:06:45,620
සිකන්ද්‍රවල අත්අඩංගුවට ගැනුණු ඔක්කොම ලැයිස්තුව අපිට ලැබුන.

2214
02:06:45,620 --> 02:06:49,620
චුදිතය 1: ඕම්වීර් සින්හ් හර්යානා කල්ලි නායක.

2215
02:06:49,950 --> 02:06:51,790
එයා ට්‍රැවල් ඒජන්සියක් ගෙනියනවා ට්‍රක් රථ 13ක් එක්ක.

2216
02:06:51,870 --> 02:06:55,120
ඔහු ඔක්කොම අපරාධ කරනවා ඉන්දියාව පුරා බඩු බෙදා හරින ගමන්.

2217
02:06:55,160 --> 02:06:57,200
A2: කෑලි, දොරවල් කඩන්නා හර්යානාවල.

2218
02:06:57,290 --> 02:06:59,160
A3 භෝරා මාර්ග ගැන දැනුම තියෙන කෙනා, UP.

2219
02:06:59,200 --> 02:07:01,330
A4 බනේ සින්හ් අගුල් කඩන්නා රාජස්තානය.

2220
02:07:01,370 --> 02:07:03,580
A5 හරම් සින්හ් සංවිධායක රාජස්තානය.

2221
02:07:03,790 --> 02:07:06,160
A6 තාරා චන්ධ් ආයුධ භාරකරු UP.

2222
02:07:06,160 --> 02:07:08,450
A7: මුබීන් ආයුධ භාරකරු UP.

2223
02:07:08,500 --> 02:07:10,500
A8: ගුලාම රියදුරු මහාරාෂ්ට්‍රා.

2224
02:07:10,540 --> 02:07:12,540
A9: රුකෙෂ් සින්හ් රියදුරු පන්ජාබය.

2225
02:07:12,620 --> 02:07:15,500
A10 ජ්හන්කුරි ඔමාගේ සහෝදරි රාජස්තානය.

2226
02:07:15,500 --> 02:07:17,500
A11 අන්තෝ ඔත්තුකරු රාජස්තානය.

2227
02:07:17,540 --> 02:07:19,540
A12 මන්ගෙයි ලාල් ඔත්තුකරු හර්යානා.

2228
02:07:19,540 --> 02:07:21,870
A13: ගුද්දු මල් සින්හ් උදුරාගෙන යන්නා හර්යානා.

2229
02:07:21,910 --> 02:07:25,200
A14 හීනා ඔමාගේ තුන්වෙනි බිරිඳ බැහැර කල, හර්යානා.

2230
02:07:25,250 --> 02:07:27,540
A15: ඛෝරාග් සින්හ් උදුරාගෙන යන්නා හර්යානා.

2231
02:07:27,540 --> 02:07:29,750
A16: රැජි සින්හ් ඔමාගේ බෑනා.

2232
02:07:29,790 --> 02:07:32,080
ගුරුවරයෙක් විදියට වගේම වටිනා දේ රැගෙන
යන කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා පන්ජාබයේ.

2233
02:07:32,120 --> 02:07:34,000
A17 ටෝලා රැගෙන යන්නා MP.

2234
02:07:34,040 --> 02:07:37,160
එයාලගේ නඩුවල ඉන්දියාව පුරා තියෙනවා ඇඟිලි සලකුණු.

2235
02:07:38,700 --> 02:07:40,450
ඒක නියමයි. මරු.

2236
02:07:40,540 --> 02:07:42,200
ඔයා ඒක කළා. උන් ඔක්කොම අල්ලගන්න.

2237
02:07:42,250 --> 02:07:43,040
අවධානෙන් සර්.

2238
02:07:43,080 --> 02:07:44,750
එයාල පැනගනීවි මොකක්හරි දැක්කොත් එහෙම.

2239
02:07:45,790 --> 02:07:47,120
එයාල වහල.

2240
02:07:50,950 --> 02:07:53,250
වෙඩි තියන්න.

2241
02:08:13,080 --> 02:08:14,200
පණ්ඩිතගේ විස්තරය සර්.

2242
02:08:14,330 --> 02:08:16,040
රුකෙෂ් පැනගන්නවා චට්‍රලා පාරේ.

2243
02:08:16,540 --> 02:08:17,330
හරි හරි.

2244
02:08:27,330 --> 02:08:29,330
ඉක්මනට යනවා මදුරාසි පොලිසිය පස්සෙන් එනවා.

2245
02:08:29,370 --> 02:08:30,250
වේගයෙන් යනවා.

2246
02:08:30,290 --> 02:08:31,830
කෝ වේගෙන් යනවා.

2247
02:08:31,870 --> 02:08:33,750
මොනාද කරන්නේ? ඉක්මනට පදවනවා. ඉක්මනට.

2248
02:08:35,700 --> 02:08:38,410
එයාල වහලා යනවා. ඉක්මනින් වේගයෙන්.

2249
02:08:38,450 --> 02:08:40,080
යනවා ඕයි යනවා.

2250
02:08:41,080 --> 02:08:42,200
මේ පැත්තෙන් යනවා.

2251
02:08:42,250 --> 02:08:43,120
අනිත් පැත්තට ගන්නවා.

2252
02:08:43,160 --> 02:08:45,160
අයියෝ නැහැ.

2253
02:08:48,950 --> 02:08:50,950
මොකද ඔයාල හැමෝම එන්නේ හොරකම්
කරන්න කියල උතුරු ඉන්දියාවට?

2254
02:08:51,000 --> 02:08:51,540
කියනවා.

2255
02:08:51,580 --> 02:08:52,870
ගහන්න සර් මුට ගහන්න.

2256
02:08:53,040 --> 02:08:55,120
අපේ අයට වරෙන්තු නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ UP වලින්,

2257
02:08:55,160 --> 02:08:57,750
ඒ නිසයි අපේ නායකයා මද්රාස් වලට තැන මාරු කලේ.

2258
02:08:57,910 --> 02:08:58,700
කියනවා.

2259
02:08:58,950 --> 02:09:00,830
මන්කොල්ලෙන් පස්සේ අපිව අහු වුනොත් චෙක් කරන තැනකදී,

2260
02:09:00,870 --> 02:09:03,040
රුපියල් 20ක් ඇති වැඩේ කරගන්න.

2261
02:09:04,790 --> 02:09:05,500
කියනවා දිගටම.

2262
02:09:05,540 --> 02:09:07,160
UPවල අහු වුනාම පොලිසිය වෙඩි තියෙනවා.

2263
02:09:07,160 --> 02:09:08,870
ඔයාලගේ පොලිසියට තුවක්කුවක්වත් නැහැ.

2264
02:09:08,910 --> 02:09:09,790
ඒත් අපිට එකක් තියෙනවා.

2265
02:09:09,830 --> 02:09:10,540
එහෙනම්,

2266
02:09:11,000 --> 02:09:12,160
නවත්තන්න එපා.

2267
02:09:12,870 --> 02:09:15,620
ගෑනු මෙහෙ ගොඩක් ආභරණ පළදිනවා.

2268
02:09:15,910 --> 02:09:19,580
ඒකෙන් අපිට හිතුනා මෙච්චර පළදිනවා නම් ගෙදර කොයිතරම් ඇතිද කියල.

2269
02:09:19,910 --> 02:09:22,450
මං මගේ නෝනාට කිව්වා ගොඩක් ආභරණ පලදින්නෙපා,

2270
02:09:22,540 --> 02:09:23,620
ඒක භයානකයි කියල.

2271
02:09:23,700 --> 02:09:25,410
දවසක අපිට මැරෙන්න වෙනවා,

2272
02:09:25,450 --> 02:09:27,450
ඒ රත්තරන් වෙනුවෙන් නම් ඒකෙ හානියක් නැහැ.

2273
02:09:35,750 --> 02:09:37,910
අපේ කණ්ඩායම කරපු දිගටම අත්අඩංගුවට ගැනී,ම් එක්ක,

2274
02:09:38,160 --> 02:09:40,540
ඕමා දෙයක් කළා අපි හිතුවෙවත් නැති.

2275
02:09:44,790 --> 02:09:48,160
එයා පටන් ගත්තා තොරතුරු දෙනවා කියල සැක කරන හැමෝමවම මරන්න.

2276
02:09:48,410 --> 02:09:50,250
අපේ ප්‍රධාන තොරතුරු සපයන්නා වුනු පණ්ඩිත්,

2277
02:09:50,250 --> 02:09:52,410
නගරය දාල ගියා මරණ බයට.

2278
02:09:52,500 --> 02:09:57,910
ඔමාගේ වගේ අනිත් උතුරු ඉන්දියානු කල්ලි බය
වෙන්නත් එක්ක තමිල්නාඩු පොලිසියට අපි තද තීරණයක් ගත්ත.

2279
02:10:36,750 --> 02:10:38,620
අපේ දිගටම කෙරුණු වැටලීම් වලින් පස්සේ,

2280
02:10:38,750 --> 02:10:40,620
ඕමා දිගටම අලුත් තැන්වලට යන්න ගත්ත.

2281
02:10:42,000 --> 02:10:42,450
මේක ගන්න.

2282
02:10:42,500 --> 02:10:44,160
ෆයිල් එකක් දාන්න ඔහු ගෝත්‍රවල කරදර කරනවා,

2283
02:10:44,200 --> 02:10:46,080
නැත්නම් මානව හිමිකම්වලට පැමිණිලි කරන්න.

2284
02:10:46,160 --> 02:10:47,950
මට ඒ මදුරාසියාව මෙහෙන් එළියේ ඕනි.

2285
02:10:48,000 --> 02:10:48,910
මන්ගෙයි ලාල්.

2286
02:10:51,620 --> 02:10:53,370
කොහෙද පැනල යන්න හදන්නේ?

2287
02:10:53,450 --> 02:10:55,540
අපි ගමනක් යමු චෙන්නායිවල.

2288
02:10:55,540 --> 02:10:56,540
සත්‍ය පදවන්න.

2289
02:11:02,580 --> 02:11:05,040
ඔක්කොම ප්‍රාන්තවල පොලිසි අපිට උදව් කරන්න පටන් ගත්ත.

2290
02:11:05,330 --> 02:11:06,700
එයාලගේ උදව් එක්ක,

2291
02:11:06,750 --> 02:11:09,580
අපි ඔමාගේ කල්ලිය කොල්ලකාපු ඒවා රාජසන්තක කළා.

2292
02:11:10,790 --> 02:11:12,200
කෝ ඕමා?
-කොහෙද ඕමා?

2293
02:11:12,250 --> 02:11:13,080
මං අහිංසකයි සර්.

2294
02:11:13,120 --> 02:11:14,370
මං අහිංසකයි සර්.
-කියනවා.

2295
02:11:14,500 --> 02:11:15,500
කියනවා කෝ ඕමා?

2296
02:11:15,540 --> 02:11:16,120
කියනවා.

2297
02:11:17,330 --> 02:11:18,500
කෝ ඕමා? කියනවා.

2298
02:11:18,540 --> 02:11:19,540
කෝ ඕමා?

2299
02:11:19,750 --> 02:11:20,500
කතා කරනවා.

2300
02:11:21,000 --> 02:11:22,750
ඕම තමා කල්ලියේ නායකයා කියල අපි දැනගන්න,

2301
02:11:23,080 --> 02:11:24,950
ඒ හෙවිල්ලට මාස 15ක් ගෙවිලා තිබ්බ.

2302
02:11:26,450 --> 02:11:28,500
මං ප්‍රියාව දැකලත් මාස 15ක් වුනා.

2303
02:11:29,790 --> 02:11:33,250
කෝමා එකේ ඉන්න ප්‍රියා එක්ක හිටියේ නැති එක
ගැන මට කොහොම වුනත් වරදකාරී හැඟීමක් දැනුනා.

2304
02:11:33,580 --> 02:11:35,580
මට හිතුනා මේ රස්සාවෙන් අයින් වෙන්න.

2305
02:11:36,450 --> 02:11:37,910
එහෙම හිතෙන්නේ මට,

2306
02:11:38,620 --> 02:11:40,160
මගේ ජිවිතේ අහිමි වුනු අය වගේම,

2307
02:11:40,700 --> 02:11:43,330
ප්‍රියා එක්ක හිටිය මොහොතවල් මතක් වෙද්දී.

2308
02:11:45,790 --> 02:11:48,830
මේ වගේම ගොඩක් පවුල්වල සිහින වගේම සතුට,

2309
02:11:49,080 --> 02:11:50,750
ඕමා නිසා විනාශ වෙලා ගිහින් තිබ්බේ.

2310
02:11:51,370 --> 02:11:52,700
ඕමා.

2311
02:11:53,120 --> 02:11:55,200
කමක් නැහැ උඹ කොහේ හිටියත් මං උඹව හොයාගෙන එනවා.

2312
02:12:02,040 --> 02:12:03,040
අයියේ.

2313
02:12:06,250 --> 02:12:09,790
මදුරාසි පොලිසියට 6 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට
අරන් එයාලගෙන් දෙන්නෙක් හිරේ දාල.

2314
02:12:10,200 --> 02:12:11,830
ට්‍රක් 8ක් සීල් තියල.

2315
02:12:11,910 --> 02:12:16,620
අපේ පොලිස් පරීක්ෂණ තිබ්බත් හොයාගන්න බැරි වුනා කවුද
ඔහුට තොරතුරු දෙන්නේ ඒ වගේම කොහොමද ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්නේ කියල.

2316
02:12:16,620 --> 02:12:17,620
භෝරා.

2317
02:12:18,000 --> 02:12:19,750
අපිට දුවමින් හිටියේ.

2318
02:12:20,540 --> 02:12:22,040
ඒත් අර මදුරාසියා,

2319
02:12:22,870 --> 02:12:25,870
සන්සුන්ව අපිව දඩයම් කරනවා.

2320
02:12:29,000 --> 02:12:29,700
අපි.

2321
02:12:30,290 --> 02:12:32,160
අපි දුවන එක නවත්තන්න ඕනි.

2322
02:12:33,040 --> 02:12:39,790
අපි බිලිවෙන එළුවෝ වෙනවද නැත්නම් අර
වෘකයෝ වෙනවද කියල කාලය ඇවිත් තීරණය ගන්න.

2323
02:12:40,370 --> 02:12:41,870
අපි දිගටම දිව්වොත්,

2324
02:12:42,120 --> 02:12:43,620
එතකොට අපිට කියන්න බැහැ අපි දඩයක්කරුවෝ කියල.

2325
02:12:43,750 --> 02:12:45,750
අපිව දඩයම් වෙන අය බවට පත් වේවි.

2326
02:12:52,000 --> 02:12:55,080
තොරතුරක් යවන්න මං තලයත් හමීරා ස්ටේෂන් ඒකට පැනගන්නවා කියල.

2327
02:12:55,200 --> 02:12:58,080
අර මදුරාසියාගේ මිනිය කාටවත් හොයාගන්න බැරි වෙන්න ඕනි.

2328
02:12:58,410 --> 02:13:01,160
මං ඌව කෑලිවලට කපලා අරවාලි උකුස්සන්ට දානවා.

2329
02:13:05,370 --> 02:13:07,370
මෙතන ඉඳන් කිසිම ප්‍රාන්තයක පොලිසියට,

2330
02:13:07,500 --> 02:13:10,250
ඔනිකමක් වෙන්න බැහැ අපිව හොයන්න.

2331
02:13:10,250 --> 02:13:11,120
අනිවා අයියේ.

2332
02:13:13,790 --> 02:13:17,450
මදුරාසි පොලිසියට දන්වනවා ඕමා හමීරා ස්ටේෂන් ඒකට පැනගන්නවා කියල.

2333
02:13:17,500 --> 02:13:19,250
හෙලෝ.
-සර්.

2334
02:13:49,540 --> 02:13:51,040
පුතා.
-කියන්න මාමේ.

2335
02:13:51,040 --> 02:13:52,330
එයාල කියනවා ඇයට අමාරුයිලු.

2336
02:13:52,540 --> 02:13:54,250
සැත්කම කරන්න තියෙනවා.

2337
02:13:55,120 --> 02:13:57,330
මට ගොඩක් බයයි පුතා.

2338
02:13:57,620 --> 02:13:59,040
එන්න පුලුවන්ද?

2339
02:14:00,120 --> 02:14:01,870
ඒ මොහොතේදී මට තීරණය කරන්න වුනා මං ප්‍රියාව බලන්න යන්න ඕනිද?

2340
02:14:02,540 --> 02:14:05,370
නැත්නම් ඕමාව අල්ලන්න යන්න ඕනිද කියල.

2341
02:14:09,200 --> 02:14:10,830
මං ඕමාව හොයාගෙන ගියා.

2342
02:14:11,540 --> 02:14:12,540
මගේ ප්‍රියා,

2343
02:14:13,250 --> 02:14:14,910
මං වෙනුවෙන් බලන් ඉඳීවි.

2344
02:14:25,330 --> 02:14:26,290
ස්ථානගත වෙන.

2345
02:14:26,500 --> 02:14:27,040
ස්ථානගත වුනා සර්.

2346
02:14:27,120 --> 02:14:28,120
ගත්ත සර්.

2347
02:14:28,200 --> 02:14:29,200
ස්තානගතයි සර්.

2348
02:14:44,040 --> 02:14:45,200
ඔමාගේ කල්ලියේ තාම මෙහෙ නැහැ.

2349
02:14:51,330 --> 02:14:52,450
කොල්ලනේ අවධානෙන්.

2350
02:14:52,500 --> 02:14:53,500
දුම්රිය ඇවිත්.

2351
02:14:57,200 --> 02:14:59,290
නගින බහින දෙගොල්ලොම පරික්ෂා කරන්න.

2352
02:14:59,410 --> 02:15:00,200
හරි සර්.

2353
02:15:15,040 --> 02:15:15,830
ඕමා මෙහෙ නැහැ.

2354
02:15:15,910 --> 02:15:16,250
ඔහු මෙහෙ නැහැ.

2355
02:15:16,290 --> 02:15:17,540
අවස්තා තියෙනවා ඔහු දුම්රියේ ඉන්න.

2356
02:15:17,540 --> 02:15:18,950
හැමෝම ඇතුලට ගිහින් බලන්න හැම කොටසම.

2357
02:15:18,950 --> 02:15:19,950
ඉක්මනට ඉක්මනට.

2358
02:15:29,200 --> 02:15:30,500
අපි වායුසමීකරණ නොකර ඒවා බලන්නේ.

2359
02:15:30,500 --> 02:15:31,660
හෙයි.
-ආහ්හ්.

2360
02:15:35,580 --> 02:15:36,660
කොහේ යනවා කියලද හිතන්නේ?

2361
02:15:36,660 --> 02:15:37,660
මොකක්ද හදිස්සිය?

2362
02:15:43,620 --> 02:15:44,080
සර්.

2363
02:15:52,250 --> 02:15:53,330
ඔහු මෙහෙ කොහෙවත් නැහැ.

2364
02:15:53,660 --> 02:15:54,830
සමාවෙන්න.

2365
02:15:54,910 --> 02:15:55,790
මෙහෙත් නැහැ එයා.

2366
02:15:55,830 --> 02:15:56,540
හරි හරි.

2367
02:15:58,330 --> 02:15:59,450
නසීර් ඔයා ඇතුලට ගිහින් බැලුවද?

2368
02:15:59,500 --> 02:16:01,160
අපි බැලුව සර් ඒත් එයා අන්තිම කොටස වෙනකල්ම නැහැ.

2369
02:16:01,160 --> 02:16:02,500
ඒක එහෙනම් වැරදි තොරතුරක්.

2370
02:16:02,540 --> 02:16:03,790
අපි ඊළඟ නැවතුමෙන් බහිමු.

2371
02:16:16,290 --> 02:16:17,580
මේක දැන් චක්‍රයක් වෙලා,

2372
02:16:18,040 --> 02:16:21,160
එයාල හැමතිසීම දම්වැල ඇදලා ****කරනවා දුම්රිය.

2373
02:16:21,830 --> 02:16:23,250
මොකද දුම්රිය මගදී නැවැත්තුවේ?

2374
02:16:24,040 --> 02:16:26,330
කෙනෙක් අන්තිම කොටසේ උඩට නගිනවා.

2375
02:16:26,370 --> 02:16:27,790
මං ඒකෙ සර්.කෝ යන්න.

2376
02:16:31,750 --> 02:16:33,160
නසීර් ඉක්මනින් බලන්න කවුද ඒ කියල මං ඔතනට එනවා.

2377
02:16:33,200 --> 02:16:34,410
හරි සර් අපි යන ගමන්.

2378
02:16:37,660 --> 02:16:38,790
සර් දුම්රිය යනවා නගින්න ඒකට.

2379
02:16:38,830 --> 02:16:39,370
දුම්රියට නගින්න.

2380
02:16:39,410 --> 02:16:40,410
දුම්රිය යනවා සර්.

2381
02:16:40,870 --> 02:16:42,950
නසීර් දුම්රිය යනවා මං වෙන කොටසකට නගිනවා.

2382
02:16:43,000 --> 02:16:43,910
බැලුවද?

2383
02:16:46,330 --> 02:16:48,330
සර් ඒ ඔමාගේ කල්ලිය ඉක්මනින් එන්න.

2384
02:16:49,040 --> 02:16:52,410
මං කොටස් දෙකක් දුරින් ඉන්නේ එයාව
අල්ලගන්න, ඉක්මනට ඔතනට එනවා.

2385
02:17:10,000 --> 02:17:12,540
හෙයි,
-හෙයි.

2386
02:17:15,790 --> 02:17:16,750
නිහඬ වෙනවා.

2387
02:17:16,830 --> 02:17:17,830
දුවනවා.

2388
02:17:19,290 --> 02:17:21,290
පැත්තට.

2389
02:17:21,370 --> 02:17:23,160
සර් අර පැත්තේ වෙඩි තියෙනවා.

2390
02:17:23,160 --> 02:17:24,660
මිනිස්සු බයවෙලා දුවනවා.

2391
02:17:24,750 --> 02:17:26,040
සෙන්තිල් ඇතුලේ හිරවෙලා.

2392
02:17:26,080 --> 02:17:27,450
සෙනග නිසා නගින්න බැහැ.

2393
02:17:27,500 --> 02:17:28,790
ඉඩ දෙන්න.

2394
02:17:35,040 --> 02:17:36,040
ඕමා.

2395
02:17:41,450 --> 02:17:44,160
දුම්රිය නවත්තනවා.

2396
02:17:45,830 --> 02:17:47,200
අශ්වයෝ උඩට නගින්න.

2397
02:18:41,580 --> 02:18:42,160
සර්.

2398
02:18:42,330 --> 02:18:45,410
මේ පැත්තේ ගමක් තියෙනවා එඩේරුන් ජිවත් වෙන.

2399
02:18:45,450 --> 02:18:48,160
අර වියලි බිම සහ කඳුවලට එහායින්.

2400
02:18:48,160 --> 02:18:49,080
කිලෝ මීටර් කීයක්ද අයියේ?

2401
02:18:49,120 --> 02:18:50,160
කිලෝ මීටර් දෙකයි.

2402
02:18:50,200 --> 02:18:51,080
කොල්ලනේ අපි යන්.

2403
02:18:51,540 --> 02:18:53,120
ඕමා වැඩි දුර යන්නේ නැහැ.

2404
02:18:53,250 --> 02:18:54,250
අපි පස්සෙන් ගියොත් එයාව අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි.

2405
02:18:55,790 --> 02:18:57,120
ඔහු මාව අනිවා මරාවි.

2406
02:18:57,200 --> 02:18:58,200
හැමෝම අවධානෙන්.

2407
02:18:58,250 --> 02:18:59,330
දිගටම හොයන්න.

2408
02:19:00,370 --> 02:19:01,870
හිතාගන්න බැරි අපිට මොනතරම් දුර යන්න තියේද කියල.

2409
02:19:10,080 --> 02:19:11,450
තව කොච්චර දුරද අයියේ?

2410
02:19:11,540 --> 02:19:12,910
කිලෝ මීටර් දෙකයි.

2411
02:19:19,250 --> 02:19:20,290
හෙයි සහෝ.

2412
02:19:20,450 --> 02:19:21,910
ඔයා කිව්වනේ කිලෝ මීටර් දෙකයි කියල,

2413
02:19:22,120 --> 02:19:23,330
ඉවරයක් පේන්න නැනේ.

2414
02:19:24,660 --> 02:19:26,000
තව කොච්චර තියේද?

2415
02:19:26,040 --> 02:19:27,040
කිලෝ මීටර් දෙකයි.

2416
02:19:27,080 --> 02:19:28,660
දෝහා කියන්නේ දේ නේද?

2417
02:19:28,870 --> 02:19:31,580
හිතාගන්න බැහැ මටද එයාටද තේරුම් ගන්න බැරි කියල.

2418
02:19:36,500 --> 02:19:38,330
තව කොච්චර අපිට යන්න තියෙනවද?

2419
02:19:38,540 --> 02:19:39,750
එයාගෙන් අහන්න.

2420
02:19:39,790 --> 02:19:41,500
අහන්න ඕනි නැහැ මං කියන්නම්.

2421
02:19:41,580 --> 02:19:42,750
කිලෝ මීටර් දෙකයිනේ.

2422
02:19:42,830 --> 02:19:43,450
අයියෝ කියන්න.

2423
02:19:43,450 --> 02:19:45,410
දෙයියනේ. තව දෙකක්.

2424
02:19:45,790 --> 02:19:47,250
ඒක පිලිගන්න බැහැ.

2425
02:20:19,290 --> 02:20:20,290
ගමේ මෙතන.

2426
02:20:20,500 --> 02:20:21,370
එන්න එන්න.

2427
02:20:21,370 --> 02:20:22,950
එන්න ඉක්මං කරලා.

2428
02:20:27,120 --> 02:20:28,790
මට විස්වාසයි මෙතන වතුර ඇති කියල.

2429
02:21:02,580 --> 02:21:03,750
මොකද අවුලෙන් වගේ සර්?

2430
02:21:03,790 --> 02:21:05,540
හිතාගන්න බැහැ මං මොන ධෛර්යයකින්ද
කණ්ඩායම මෙහෙට එක්කන් ආවේ කියල.

2431
02:21:06,410 --> 02:21:07,910
එයාල මොනවහරි වෙයි කියන බය,

2432
02:21:07,950 --> 02:21:09,120
මාව අවුලට පත් කළා.

2433
02:21:09,290 --> 02:21:10,450
අපි විවේකයක් ගමු.

2434
02:21:10,750 --> 02:21:12,620
ගමේ පටන් ගැන්ම සහ අවසානය ගැන සටහනක් දාගන්න.

2435
02:21:12,750 --> 02:21:13,330
හා සර්.

2436
02:21:13,410 --> 02:21:15,000
එයාල මේ ගමට කියන්නේ බුත ගම කියල.

2437
02:21:15,080 --> 02:21:17,660
මෙහෙ පවුල් 4ක එඩේර අය විතරයි ජිවත් වෙන්නේ.

2438
02:21:17,660 --> 02:21:19,500
මං එයාල එක්ක අපේ රෑ කෑම ලෑස්ති කරන්නම්.

2439
02:21:19,540 --> 02:21:19,790
හා.

2440
02:21:19,830 --> 02:21:21,330
අපි රෑ නැවතිලා උදේ අපේ හෙවිල්ල පටන් ගමු.

2441
02:21:21,500 --> 02:21:23,790
අපේ සැලසුම අනුව උන් ගමේ ඉන්නේ.

2442
02:21:24,410 --> 02:21:26,950
දැන් පහර දීලා ඉවර කරමු උන්ව.

2443
02:21:27,040 --> 02:21:27,660
එපා.

2444
02:21:27,830 --> 02:21:28,750
බලන් ඉමු.

2445
02:21:28,950 --> 02:21:30,750
ඉවසීම තමා වඩා වැදගත් වෙන්නේ දඩයමේදී.

2446
02:22:02,080 --> 02:22:03,200
එයාට අමාරුයි වගේ.

2447
02:22:04,580 --> 02:22:06,370
මට හරි බයයි පුතා.

2448
02:22:18,580 --> 02:22:20,160
අළු වෘකයෝ.

2449
02:22:20,250 --> 02:22:23,200
අපිට ඉගැන්නුවා කොහොමද කොයි
වේලාවේද දඩයම් කරන්න ඕනි කියල.

2450
02:22:23,370 --> 02:22:26,370
අපි අශ්වයෝ පිටේ ගිහින් දුම් බෝම්බ ගහමු උන්ට.

2451
02:22:26,450 --> 02:22:28,040
ඔයාල අතන හැංගෙන්න.

2452
02:22:28,040 --> 02:22:31,000
බයේ දුවන අයව මරන්න.

2453
02:22:31,330 --> 02:22:32,330
කොහොමද කියනවා නම්,

2454
02:22:32,410 --> 02:22:35,200
වෘකයෝ දඩයම් කරන විදියට.

2455
02:22:47,500 --> 02:22:48,660
ජය බෝලි.

2456
02:22:48,830 --> 02:22:50,500
ජය බෝලි.

2457
02:22:50,790 --> 02:22:52,660
ජය බෝලි.

2458
02:22:52,660 --> 02:22:54,580
ජය බෝලි.

2459
02:23:04,500 --> 02:23:05,500
පන.

2460
02:23:06,500 --> 02:23:08,580
මං ගැන දුකෙන්ද?

2461
02:23:09,950 --> 02:23:11,660
මං හොඳින් ඉඳීවි.

2462
02:23:14,750 --> 02:23:15,500
නිදාගන්න.

2463
02:23:17,000 --> 02:23:18,870
මගේ උකුලේ හොඳට නිදාගන්න.

2464
02:23:59,250 --> 02:24:00,120
අවධානෙන්.

2465
02:24:00,120 --> 02:24:02,450
ආවරණය කරන්න හැමෝටම එන්න කියන්න.

2466
02:24:02,500 --> 02:24:03,830
දුවන්න දුවන්න දුවන්න.

2467
02:24:03,870 --> 02:24:05,160
හැංගෙන්න.

2468
02:24:11,580 --> 02:24:12,750
මුරුගන්.

2469
02:24:14,790 --> 02:24:16,120
සේතු නසීර් මෙහෙ එන්න.

2470
02:24:16,160 --> 02:24:17,160
මුරුගන් මුරුගන්.

2471
02:24:17,160 --> 02:24:18,500
ඔසවන්න එයාව ඔසවන්න.

2472
02:24:19,910 --> 02:24:21,120
ගමේ අයට ඇතුලට යන්න කියන්න.

2473
02:24:21,160 --> 02:24:23,120
බය වෙන්නෙපා ඒක මේ ග්‍රාමීය තුවක්කුවක්.

2474
02:24:23,120 --> 02:24:24,040
ඒකෙන් පුළුවන් අඩි 20ක් දුවට තියන්න විතරයි.

2475
02:24:24,040 --> 02:24:25,870
ඒ වගේම අඩි 10 තමා මරණිය තැන දුර බැලුවොත්.

2476
02:24:25,910 --> 02:24:27,120
හැමෝම බලන තැනට යන්න.

2477
02:25:01,250 --> 02:25:02,250
සර්

2478
02:25:04,830 --> 02:25:05,830
සර්.

2479
02:25:09,660 --> 02:25:11,620
තව දෙකක් තියනවා මගේ ඉස්සරහ සර්.

2480
02:25:12,580 --> 02:25:13,450
දෙයියනේ.

2481
02:25:20,200 --> 02:25:22,370
වෘකයින්ගේ සැඟවිලා පහරදීම.

2482
02:25:22,660 --> 02:25:24,000
එක්කෙනෙක් අහු වෙනවා අනිත් අය දඩයම් කරනවා.

2483
02:25:29,410 --> 02:25:30,160
සත්‍ය එන්න.

2484
02:25:30,200 --> 02:25:30,830
මාධන්ව උන් මරල.

2485
02:25:30,830 --> 02:25:31,750
සන්සුන් වෙන්න සත්‍ය.

2486
02:25:31,830 --> 02:25:33,660
එයාල වෘක උපක්‍රමය තමා කරන්නේ පහරදෙන්න.

2487
02:25:33,750 --> 02:25:34,910
ඒක අපි වාසියක් විදියට ගන්න ඕනි.

2488
02:25:34,910 --> 02:25:35,910
මං මොකද කරන්න ඕනි?

2489
02:25:36,000 --> 02:25:37,540
පෙනෙනවද කුළුණක්?

2490
02:25:37,660 --> 02:25:38,910
පේනවා සර්.

2491
02:25:39,160 --> 02:25:40,000
පනින්න.

2492
02:25:40,870 --> 02:25:41,950
ඒ පැත්තට දුවන්න.

2493
02:26:05,160 --> 02:26:06,160
එයා ළඟ සර්.

2494
02:26:10,500 --> 02:26:11,790
තව දෙකක් එනවා මගේ පැත්තට.

2495
02:26:18,290 --> 02:26:20,540
ඕමා.

2496
02:26:28,790 --> 02:26:29,870
කෑලි.

2497
02:26:29,910 --> 02:26:31,250
විකි?
-සර්.

2498
02:26:31,290 --> 02:26:32,660
පනින්න.
-හරි සර්.

2499
02:26:33,580 --> 02:26:34,620
ඔයාගේ දකුණට හැරෙන්න.

2500
02:26:35,950 --> 02:26:37,290
එයාලගෙන් එකෙක් මාව අල්ලගන්න,

2501
02:26:37,290 --> 02:26:38,410
මගේ දිහාවට දුවගෙන එනවා.

2502
02:26:43,660 --> 02:26:44,870
තව දෙකයි ඉස්සරහ.

2503
02:26:53,540 --> 02:26:55,120
ඕමා.

2504
02:26:55,750 --> 02:26:56,910
භෝරා.

2505
02:26:56,950 --> 02:26:57,540
මොකද උනේ?

2506
02:26:57,580 --> 02:26:59,080
ඕමා.

2507
02:27:00,950 --> 02:27:02,370
ඕමා.

2508
02:27:04,950 --> 02:27:07,540
ඕමා.

2509
02:27:09,160 --> 02:27:10,120
භෝරා.

2510
02:27:11,290 --> 02:27:12,040
භෝරා.

2511
02:27:12,250 --> 02:27:13,500
අපේ සැලසුමට මොකද උනේ?

2512
02:27:13,660 --> 02:27:14,830
කෝ අපේ අය?

2513
02:27:17,410 --> 02:27:18,620
හෙයි.

2514
02:27:23,450 --> 02:27:25,290
කොල්ලනේ මං ඕමාව නැවැත්තුවා.

2515
02:27:25,290 --> 02:27:26,790
එයා ඉන්නේ උතුරු නැගෙනහිර කොනේ.

2516
02:27:26,830 --> 02:27:27,540
හැමෝම එයාව වට කරන්න.

2517
02:27:27,540 --> 02:27:28,580
බලාගෙන බලාගෙන.

2518
02:27:49,870 --> 02:27:51,870
සර් ඕමා එළු ගොවිපල ගිනි තියල.

2519
02:27:51,870 --> 02:27:53,950
දුම හැමතැනම කිසි දෙයක් පෙන්නේ නැහැ.

2520
02:27:54,000 --> 02:27:56,290
සත්‍ය එයාව මඟ හැරගන්න එපා එයාව අල්ලගන්න බලන්න.

2521
02:27:56,330 --> 02:27:58,250
මෙහෙ ඉඳන් යන්න දෙන්නෙපා. මං එනවා ඔතනට.

2522
02:27:59,580 --> 02:28:00,580
කෑලි.

2523
02:28:00,950 --> 02:28:02,540
අශ්වයෝ ඉක්මනින් ගන්නවා.

2524
02:28:02,540 --> 02:28:03,410
මං එනවා.

2525
02:28:07,500 --> 02:28:08,000
යන්.

2526
02:28:16,330 --> 02:28:17,950
සත්‍ය මං කාලිව වෙඩි තියල මැරුවා.

2527
02:28:18,000 --> 02:28:19,250
ඒත් ඕමා පැනගත්ත.

2528
02:28:19,250 --> 02:28:20,540
මට අශ්වයෙක් දෙන්න.

2529
02:32:44,830 --> 02:32:45,410
සර්.

2530
02:32:46,160 --> 02:32:47,580
සර්.

2531
02:32:47,790 --> 02:32:49,160
සමාවෙන්න කරදර කලාට.

2532
02:32:49,500 --> 02:32:50,910
මං කැමතියි ඔබව හමුවෙන්න.

2533
02:32:50,950 --> 02:32:51,790
කරුණාකරලා සර්.

2534
02:32:51,910 --> 02:32:52,790
ඉරිදා එන්න.

2535
02:32:52,830 --> 02:32:53,830
ස්තුතියි සර්.

2536
02:32:59,540 --> 02:33:01,750
මාස දෙකක ඉඳන් මං මේ පුටුව වෙනස් කරන්න කියන්නේ.

2537
02:33:02,040 --> 02:33:03,450
මං ඒක අයදුම් කළා සර්.

2538
02:33:05,580 --> 02:33:09,250
මොකද ලොකු නඩුවක් එක්ක පැටලුනු
කෙනෙක්ට වැඩකට නැති නිලයක් දෙන්නේ.

2539
02:33:10,200 --> 02:33:11,830
ඔයා තමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවට අවංක වුනා නම්.

2540
02:33:12,160 --> 02:33:13,750
ඔයාට සම්මාන වගේ බොහෝ දේ ලැබෙන්න ඕනි.

2541
02:33:14,450 --> 02:33:16,160
ඒත් ඔහුට ඒවා බොහෝවිට එයාල දෙනවා.

2542
02:33:18,790 --> 02:33:20,370
දැන් අධිවේගිය වෙනස්.

2543
02:33:20,660 --> 02:33:22,660
වැඩිදියුණු වුනු තාක්ෂනය තියෙනවා අපරාධකාරයෝ අල්ලන්න.

2544
02:33:22,750 --> 02:33:28,290
ඒත් අර නඩුවට දුන්නු සැලකිල්ල ගරුත්වය අධිකාරි
අයගේ පවුල්වලට ඒක සාමාන්‍ය මනුස්සයාටත් දෙන්න ඕනි.

2545
02:33:28,450 --> 02:33:29,950
ගොඩක් ජිවිත බේරන්න තිබුනා.

2546
02:33:30,000 --> 02:33:31,660
ඒක දෙපාර්තමේන්තුවේ වරදද?

2547
02:33:31,910 --> 02:33:33,450
නැත්නම් ඒක දෙපාර්තමේන්තුව පාලනය කරන අයගේද?

2548
02:33:34,040 --> 02:33:37,200
නැත්නම් පාලනය කරන අයව තොරණ
මහජනතාවගේ වරදද? ඒක ඉවර නොවෙන මාතෘකාවක්.

2549
02:33:37,660 --> 02:33:39,080
අපි මේකට උත්තරයක් හොයාගන්න තුරු.

2550
02:33:39,250 --> 02:33:40,250
අපරාධ,

2551
02:33:40,290 --> 02:33:41,580
අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ මරණ,

2552
02:33:42,120 --> 02:33:43,660
දිගටම වේවි.

2553
02:33:43,830 --> 02:33:45,290
අහිංසකයෝ මැරේවි.

2554
02:33:45,540 --> 02:33:46,370
ආයෙමත්,

2555
02:33:46,410 --> 02:33:47,200
ආයෙමත්,

2556
02:33:47,250 --> 02:33:48,120
ආයෙමත්

2557
02:33:48,830 --> 02:33:49,830
සදහටම.

2558
02:33:51,120 --> 02:33:59,950
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
නිශාදි වික්‍ර‍ම


2559
02:34:00,500 --> 02:34:01,620
සර්
-සත්‍යා.

2560
02:34:01,910 --> 02:34:03,120
හෙයි පොඩි සිංහයා.

2561
02:34:03,160 --> 02:34:04,120
හායි මාමේ.

2562
02:34:04,120 --> 02:34:04,950
කොහොමද ඔයාලට?

2563
02:34:06,040 --> 02:34:06,950
ඇතුලට එන්න සහෝ.

2564
02:34:07,200 --> 02:34:08,160
හොඳයි සර්.

2565
02:34:08,250 --> 02:34:09,450
මට ඔයාව පෞද්ගලිකව හමුවෙන්න ඕනි උනා.

2566
02:34:09,540 --> 02:34:10,790
ඒ වගේම ආචාර කරන්න.

2567
02:34:12,160 --> 02:34:13,370
ඔබතුමා ඇත්තටම නියමයි සර්.

2568
02:34:17,580 --> 02:34:24,040
මේ චිත්‍රපටය පිරිනමනවා ඒ අවංක
නිලධාරීන්ට ඒ වගේම අපි ඔවුන්ට ආචාර කරනවා.

2569
02:34:24,120 --> 02:34:32,580
ඔවුන් ඉන්දියාව පුරා වරදකරුවන් වුනා ඒත් තමිල්නාඩු
පොලිසිය පමණක් 13ක් අත්අඩංගුවට අරන් දෙදෙනෙක්ව හිරේ දැම්ම.

2570
02:34:32,580 --> 02:34:38,580
1995-2005 දක්වා මංකොල්ල කෑම් 45ක් සිදු වූ අතර,

2571
02:34:38,580 --> 02:34:42,200
18 දෙනෙක් මැරුණා ඒ වගේම 63කුට
තුවාල සිදුව ඔවුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතය අහිමිව ගියා.

2572
02:34:42,250 --> 02:34:45,540
මේක දුර්ලබ විදිහේ නඩුවක් ලෙස සලකා
විනිසුරු විසින් මරණිය දණ්ඩනය ලබාදුන්නා 4 දෙනෙකුට ඒ වගේම,

2573
02:34:45,580 --> 02:34:48,540
ඉතුරු අයවලු බරපතල වැඩ සහිතව ජීවිතාන්තය දක්වා හිරේට නියම කළා.

2574
02:34:48,580 --> 02:34:51,200
ඔවුන් විසින් අභියායචනයක් ඉසිරිපත් කිරීමෙන් පසු තීන්දුව වෙනස් වුනා,

2575
02:34:51,250 --> 02:34:52,660
මරණිය දණ්ඩනය ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත කිරීම දක්වා.

2576
02:34:52,660 --> 02:34:58,120
ප්‍රධාන සැකකරු වූ ඕමා නැතහොත් ඕම්
ප්‍රකාශ් හිරේදී මිය ගියා, ඒ වගේම එම නඩුව තවමත් පවතිනවා.

2577
02:34:58,160 --> 02:35:00,660
අපේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙහෙස වූ පියවරෙන් පසු,

2578
02:35:00,660 --> 02:35:03,750
තමිල්නාඩුවේ මෙවැනි මංකොල්ලකෑම් සිදු උනේ නැහැ.

2579
02:35:03,790 --> 02:35:08,580
මෙම නඩුවට සහභාගී වූ නිලධාරින් හට
කවදාවත් සම්මාන හි උසස්වීම් ලබාදුන්නේද නැත.

2580
02:35:10,500 --> 02:35:25,620
නවතම චිත්‍ර‍පටිවල සිංහල උපසිරැසි සදහා
www.zoom.lk වෙත පිවිසෙන්න.


2580
02:35:26,305 --> 02:35:32,221