Into.the.Badlands.S03E02.720p.HDTV.x264-AVS - Thai subtitles [Download .srt file]

1
00:00:00,086 --> 00:00:02,976
AMC "?orak Topraklarda" daha ?nce...

2
00:00:03,033 --> 00:00:04,232
Sunny'nin nerede oldu?unu biliyor musun?

3
00:00:04,257 --> 00:00:06,734
Naibim olarak geri d?nersen
onu bulmana yard?m edece?im.


4
00:00:06,773 --> 00:00:09,407
Bana izin vermezsen
yetene?ini geri almana yard?m edemem.


5
00:00:09,409 --> 00:00:11,409
Benim i?in vaktini heba ediyorsun.

6
00:00:11,411 --> 00:00:13,578
Bu kamp? sava? m?ltecileri i?in i?letiyorum.

7
00:00:13,580 --> 00:00:14,712
Bak, ne buldum.

8
00:00:14,714 --> 00:00:17,014
- ?ocu?un yetene?i var.
- Onu hasta eden ?ey bu mu?


9
00:00:17,016 --> 00:00:19,617
Bu yetene?in Azra ile alakas? var de?il mi?
Belki cevaplar onlardad?r.


10
00:00:19,619 --> 00:00:23,721
Azra peri masal?.
Onlar? aramaya ?al??t?m. Kimse gelmedi.


11
00:00:23,723 --> 00:00:26,157
Nihayet.
Vadedilen toprak yak?nlarda.


12
00:00:26,159 --> 00:00:29,894
Size kurtulu? sunmaya geldim.
Bize kat?l ya da ?l.


13
00:00:31,000 --> 00:00:37,074

14
00:01:00,763 --> 00:01:01,929
Yakla?t?k.

15
00:01:04,600 --> 00:01:08,702
- Onca y?ldan sonra...
- Sonunda kaderin yak?n?nda.

16
00:01:14,261 --> 00:01:17,311
Hac?.
Sorun Castor.

17
00:01:30,626 --> 00:01:34,895
- ?yi oldu?umu s?yledim.
- Bana bak evlat.

18
00:01:43,773 --> 00:01:46,340
D?v?? bu defa beni
biraz fazla yordu hepsi bu.

19
00:01:46,776 --> 00:01:51,979
- Kabul et, gittik?e k?t?le?iyorsun.
- Yaln?zca biraz dinlenmek istiyorum olur mu?

20
00:01:52,014 --> 00:01:54,381
Ne kadar g??l? oldu?unu
bana kan?tlamak zorunda de?ilsin.

21
00:01:55,117 --> 00:01:56,250
Zaten biliyorum.

22
00:01:57,753 --> 00:02:00,254
Bu y?k?n senin i?in
ne kadar zor oldu?unu biliyorum.

23
00:02:00,923 --> 00:02:01,956
?kiniz i?in de.

24
00:02:03,201 --> 00:02:05,993
Ancak s?z veriyorum yetene?in
daha b?y?k bir hay?r i?in.

25
00:02:07,163 --> 00:02:09,063
Bunun seni ne kadar
?zel k?ld???n?n fark?nda m?s?n?

26
00:02:09,999 --> 00:02:11,265
Ne kadar gurur duydu?umun?

27
00:02:14,370 --> 00:02:15,542
Neredeyse vard?k m??

28
00:02:19,909 --> 00:02:21,742
Yak?nda... S?z veriyorum.

29
00:03:15,197 --> 00:03:16,897
Azra'n?n ilk tap?na??.

30
00:03:18,634 --> 00:03:20,668
T?pk? kehanetlerde anlat?ld??? gibi.

31
00:03:28,177 --> 00:03:30,844
Yeni krall???m?z?
in?a edece?in yer buras?.

32
00:03:38,584 --> 00:03:44,584
Keyifli Seyirler

33
00:03:46,985 --> 00:03:52,985
?eviri ~ Nehirin & Irmak
twitter: Nehirin_ & Irmak_tt


34
00:04:08,512 --> 00:04:11,109
~ ?ORAK TOPRAKLARDA ~

35
00:04:11,610 --> 00:04:15,510
Sezon 3_B?l?m 2: AY DO?AR, KUZGUN ARAR

36
00:04:35,909 --> 00:04:37,009
Nathaniel.

37
00:04:43,384 --> 00:04:46,185
Resmi tamamlamak i?in
ka??rd???n tek bir ?ey var.

38
00:05:10,615 --> 00:05:14,350
Z?rh ustam ?orak Topraklar'daki
en iyi taklitleri yapar, bu da ba?yap?t?.

39
00:05:16,788 --> 00:05:19,188
- Nas?l hissediyorsun?
- Yeni biri gibi.

40
00:05:19,957 --> 00:05:24,293
Parmaklar? esnetmek k?sa b??a?? tetikler
ve eklemlerde oklar var.

41
00:05:24,329 --> 00:05:29,899
Kelebeklerin afyonuma el koydu.
Geri istiyorum.

42
00:05:29,934 --> 00:05:32,668
M.K. yeni naibim Nathaniel Moon'la
tan??man? istiyorum.

43
00:05:32,837 --> 00:05:34,337
Tek elli bir naip!

44
00:05:37,275 --> 00:05:41,210
- ?aresiz olmal?s?n.
- M.K. e?itimini den kaytar?yor.

45
00:05:41,245 --> 00:05:46,082
- Ona dersini verebilece?ini umuyordum.
- Benim i?in zevk olur.

46
00:05:51,055 --> 00:05:52,188
Adil bir d?v?? yapal?m ?unu.

47
00:05:55,026 --> 00:05:57,460
Dedenin g?rtla??n? kesersem
afyonumu geri al?r m?y?m?

48
00:06:05,103 --> 00:06:06,102
Oynamaya haz?r m?s?n?

49
00:07:09,634 --> 00:07:11,434
Bundan daha iyi olmak zorundas?n ihtiyar.

50
00:07:14,705 --> 00:07:16,705
Birka? hamlen var evlat.

51
00:07:18,876 --> 00:07:22,044
- Kim e?itti seni?
- ?orak Topraklar'daki en iyi k?rp?c?.

52
00:07:24,148 --> 00:07:30,119
- Sunny mi?
- Elini o kopard? de?il mi?

53
00:07:49,574 --> 00:07:52,575
Hadi ihtiyar!
Yap ?unu.

54
00:07:54,178 --> 00:07:57,546
Ders sona erdi.
Uyku vaktin geldi.

55
00:08:03,488 --> 00:08:06,121
Anlam?yorum. Neden o?

56
00:08:06,157 --> 00:08:09,191
Yetenek kan yoluyla ge?er tamam m??

57
00:08:09,227 --> 00:08:12,828
Yani iki ki?iden birinden alm??
ve Veil olmad???na eminim.

58
00:08:12,864 --> 00:08:16,398
- Bu imk?ns?z.
- Belki de de?il.

59
00:08:17,359 --> 00:08:20,169
Waldo seni nehir k?y?s?nda
buldu?unda oradayd?m...

60
00:08:20,872 --> 00:08:22,605
...boynunun etraf?nda
Azra'n?n ni?an?n? ta??yordun.

61
00:08:24,709 --> 00:08:26,178
Bunu bana hi? s?ylemedin.

62
00:08:26,344 --> 00:08:29,078
Sessiz tiplerle ilgili sorun
?ok fazla s?r olmas?.

63
00:08:29,614 --> 00:08:31,714
Nas?l oluyor da bir totemci
yetenek hakk?nda bu kadar ?ey biliyor?

64
00:08:31,749 --> 00:08:35,484
Babam ?lmeden ?nce, Ke?i?ler i?in
Karanl?k Olanlar'?n izini s?rerdi.

65
00:08:35,520 --> 00:08:39,421
- Desene baban ?stat kadar k?t?ym??.
- O yard?m edebilir mi?

66
00:08:39,757 --> 00:08:41,724
Hay?r.
Katletti?in onca ke?i?ten sonra etmez.

67
00:08:42,026 --> 00:08:44,693
Dinle, ?stat kontrol edemedi?i
kimseye yard?m etmez.

68
00:08:45,196 --> 00:08:48,030
?ocu?u al?r ve
onu bir daha asla g?remezsin.

69
00:08:48,966 --> 00:08:50,666
Bu ?ey onu ?ld?rmeden ?nce
bir ?eyler yapmal?y?m.

70
00:08:52,203 --> 00:08:53,536
Ba?ka birisi daha olabilir.

71
00:08:53,905 --> 00:08:58,941
Babam manast?rdan s?rg?n edilen
eski bir ?stat hakk?nda hik?yeler anlat?rd?.

72
00:08:58,976 --> 00:09:02,344
Hay?r, hay?r!
??lg?n Cad?'dan m? bahsediyorsun?

73
00:09:02,380 --> 00:09:05,347
- ??nk? bu berbat bir fikir.
- Neden?

74
00:09:06,217 --> 00:09:11,754
Bir numara; ??lg?n. ?ki numara, cad?.
?? numara; kimse nerede oldu?unu bilmiyor.

75
00:09:11,789 --> 00:09:13,422
Tamamen do?ru de?il bu.

76
00:09:21,877 --> 00:09:23,343
Babam?n g?nl?kleri.

77
00:09:23,916 --> 00:09:27,918
Adaklar? Ankara'ya vermek i?in
?st ?ste haftalarca kamp?m?zdan uzak kal?rd?.

78
00:09:27,953 --> 00:09:31,882
- Bunu niye yaps?n ki? - Karanl?k Olanlar
hakk?nda daha ?ok ?ey ??renmek i?in.

79
00:09:31,978 --> 00:09:35,613
Ke?i?lerin hayal edebilece?inin ?ok ?tesinde
bilgi sahibi oldu?unu iddia ederdi.

80
00:09:38,384 --> 00:09:41,385
- Ankara.
- Evet, ??lg?n Cad? bu.

81
00:09:42,021 --> 00:09:45,056
- Nerede bulunaca??n? s?yledi mi?
- Hay?r, harita b?rakmad?.

82
00:09:45,091 --> 00:09:50,294
- Yaln?zca bir isim var, Kerkenez Tepesi.
- Nerede oldu?unu biliyor musun?

83
00:09:50,697 --> 00:09:54,365
- Bajie nerede oldu?unu biliyor musun?
- Evet.

84
00:09:54,400 --> 00:09:55,733
Oraya nas?l gidilece?ini biliyor musun?

85
00:09:55,813 --> 00:09:59,478
Kuzeyde ama bizi do?ruca
sava??n ?n saflar?na g?t?r?r.

86
00:09:59,505 --> 00:10:00,771
Beni oraya g?t?rmeni istiyorum.

87
00:10:00,807 --> 00:10:05,242
- Dinle! Bunlar?n hi?birin istemezsin.
G?ven bana. - Bajie yard?m?n? istiyorum.

88
00:10:08,848 --> 00:10:10,715
Benim... bir i?kiye ihtiyac?m var.

89
00:10:26,332 --> 00:10:27,798
?lk g?revin elimde.

90
00:10:29,635 --> 00:10:32,403
Nakliye ara?lar?mdan ikisi
Demir Tav?an taraf?ndan vurulmu?.

91
00:10:32,791 --> 00:10:36,525
- Cesur bir g?r?n?m.
- Tav?an bir haydut ?etesini y?netiyor.

92
00:10:36,604 --> 00:10:37,878
?imdiye kadar yaln?zca
ba? belas? oldu...

93
00:10:37,879 --> 00:10:41,079
...nakliyelerimden biri ?ok ?nemli
bir tutsak ta??yordu.

94
00:10:41,114 --> 00:10:42,630
Bajie olarak tan?n?r.

95
00:10:44,233 --> 00:10:47,952
Bajie?
Dur tahmin edeyim.

96
00:10:48,631 --> 00:10:50,955
??k???t?? bir g?l?msemesi olan
?i?ko orospu ?ocu?unun teki.

97
00:10:50,990 --> 00:10:54,058
Bajie sava? ?abalar?m i?in
hayat? olan baz? bilgilere sahip.

98
00:10:54,527 --> 00:10:58,462
- Onun ve benim bitmemi? bir i?imiz var.
- Onu canl? istiyorum.

99
00:10:59,298 --> 00:11:05,236
- Sorun olur mu?
- Hay?r... Sorun olmaz.

100
00:11:08,643 --> 00:11:13,077
- Peki ya Demir Tav?an? - Onlar?n kellelerini
ve ponpon kuyruklar?n? getir bana.

101
00:11:15,649 --> 00:11:17,683
Bajie... Kahrolas?!

102
00:11:29,996 --> 00:11:33,330
- B?rak da huzur i?ince i?eyim olur mu?
- Ankara hakk?nda ne biliyorsun?

103
00:11:35,234 --> 00:11:38,106
Hayat?n?n tamam?n?n
yalandan ibaret oldu?unu...

104
00:11:38,571 --> 00:11:42,006
...fark etmenin nas?l bir ?ey
oldu?unu bilir misin?

105
00:11:42,141 --> 00:11:47,912
Bunun ne oldu?unu biliyor musun?
?lk ?stad?md?.

106
00:11:48,715 --> 00:11:52,349
Di?erlerinin aksine Azra'n?n
var oldu?una inanmazd? ama inand?.

107
00:11:52,732 --> 00:11:55,586
Sonunda akl?n? ka??rana kadar
onu bulmay? tak?nt? yapt?...

108
00:11:55,621 --> 00:11:58,645
...ve manast?rdan s?rg?n edildi.
- Ama yine de ona inand?n.

109
00:11:58,670 --> 00:12:01,025
Herkes ?zel bir ?ey i?in yarat?ld???na
inanmak ister de?il mi?

110
00:12:01,060 --> 00:12:05,329
Birisi sana se?ilmi? ki?i oldu?unu
s?yledi?inde hay?r demek zordur.

111
00:12:05,364 --> 00:12:08,494
Se?ilmi? ki?i mi?
Tan?d???n herkesi aldatt?n.

112
00:12:08,643 --> 00:12:13,404
Hepsi daha b?y?k bir g?? i?indi.
Bilirsin, ?o?unlukla.

113
00:12:14,607 --> 00:12:20,545
T?m hayat?m? bir kitab?, o de?ersiz
pusulay? arayarak ge?irdim.

114
00:12:21,515 --> 00:12:25,249
Umut etti?im yaln?zca
g?n?n birinde Azra halk?n?n...

115
00:12:25,284 --> 00:12:30,221
...bir t?r melek gibi ortaya ??k?p
?u Tanr?'n?n cezas? d?nyam?z? d?zeltmesi.

116
00:12:30,857 --> 00:12:35,593
Y?ksek sesle s?yleyince kula?a ??lg?nca
geldi?ini biliyorum ama hangi din gelmez?

117
00:12:40,233 --> 00:12:41,398
Bir i?ki ister misin?

118
00:13:56,909 --> 00:14:01,078
??kredip yeni memleketimizin
mucizelerini g?rmemize izin ver.

119
00:14:02,582 --> 00:14:08,118
L?tfen!
Gidip ke?fedelim.

120
00:15:23,429 --> 00:15:25,696
Buras? ger?ekten
atalar?m?z?n kutsal topra?? m??

121
00:15:26,532 --> 00:15:29,400
Sak?n g?r?n??e aldanmay?n.

122
00:15:30,703 --> 00:15:35,773
Nas?l ki v?cudunuzun
gizli enerji meridyenleri varsa...

123
00:15:35,808 --> 00:15:37,274
...ayn? ?ekilde D?nya'n?n da var.

124
00:15:37,977 --> 00:15:42,646
Bu yer b?y?k bir g?c?n
rab?tas?nda oturuyor.

125
00:15:45,315 --> 00:15:50,154
Bu harabe i?in binlerce kilometre
yolculuk etti?imize inanam?yorum.

126
00:15:50,189 --> 00:15:54,458
?nan? s??raman ?d?llendirilecek
ama sab?rl? olmal?s?n.

127
00:16:05,771 --> 00:16:09,873
- Bu bir i?aret.
- Hi?bir ?ey de?il. Buras? bir mezar.

128
00:16:16,018 --> 00:16:19,850
- Bu y?zden mi buraya geldik?
- ?ok g?zel!


129
00:16:19,885 --> 00:16:23,787
- Nereden geliyor bu?
- Umdu?um gibi de?il.


130
00:16:23,823 --> 00:16:27,758
- Ger?ekten ?ok ho?.
- Kesinlikle!


131
00:16:41,115 --> 00:16:46,610
?hanetleri kanser gibi yay?lmadan ?nce
bu k?firlere bir ibret vermen gerek.

132
00:16:47,313 --> 00:16:51,482
Bir s?r? yolunu kaybetti?inde
hata ?obanda yatar.

133
00:16:52,985 --> 00:16:54,551
Onlar? yeniden inand?rma vakti.

134
00:17:00,893 --> 00:17:04,361
Karde?lerim bir araya toplanal?m.

135
00:17:13,839 --> 00:17:18,375
O?ullar?m ve k?zlar?m, ?ok uzun ve
?etin bir yol oldu?unu biliyorum.

136
00:17:19,445 --> 00:17:23,080
Hi? g?rmedi?imiz
bir krall???n vaadi i?in...

137
00:17:23,115 --> 00:17:26,083
...evlerinizi geride b?rakman?z? istedim...

138
00:17:27,019 --> 00:17:28,352
...ve pe?imden geldiniz.

139
00:17:29,822 --> 00:17:34,258
?l?lerimizin kemiklerini
yabanc? topraklara sa??lm?? halde b?rakt?k.

140
00:17:35,194 --> 00:17:37,161
Dayand?n?z.

141
00:17:37,196 --> 00:17:43,134
?imdiyse nihayet
kendi kaderimizi belirleyerek...

142
00:17:44,236 --> 00:17:46,270
...yeni bir Azra in?a edece?imiz
yerde bulunuyoruz.

143
00:17:48,441 --> 00:17:50,280
Ancak ne?e yerine...

144
00:17:51,577 --> 00:17:56,380
...pi?manl?k, teredd?t
ve endi?e hissediyorum.

145
00:18:02,188 --> 00:18:04,588
Aran?zda kimler bu d???nceleri ta??yor?

146
00:18:08,941 --> 00:18:10,674
Korkmay?n.

147
00:18:11,030 --> 00:18:14,121
Sizi hayal k?r?kl???na u?ratt???m i?in
su?lanmas? gereken benim.

148
00:18:15,067 --> 00:18:19,603
Bu y?zden yalvar?r?m
bir ad?m ?ne ??k?n da g?nl?n?z? alay?m.

149
00:18:25,344 --> 00:18:28,078
Sizi ku?ku yuvas?na d???rm??sem...

150
00:18:29,148 --> 00:18:31,715
...o zaman s?nanmas? gereken
benim inanc?md?r.

151
00:18:47,800 --> 00:18:49,253
Silahlar?n?z? ?ekin.

152
00:18:56,775 --> 00:19:00,043
Beni koruyacak tek ?ey k?r talih.

153
00:19:01,147 --> 00:19:03,213
Yeterli olup olmad???na kader karar verecek.

154
00:19:03,816 --> 00:19:07,050
Size meydan okuyorum.
Yapabiliyorsan?z beni ?ld?r?n.

155
00:20:34,974 --> 00:20:36,673
L?tfen.
?nan?yorum.

156
00:20:49,255 --> 00:20:51,088
?yleyse kurtuldunuz.

157
00:20:59,206 --> 00:21:00,739
?nan?.

158
00:21:00,899 --> 00:21:04,701
Unutma bir insan yaln?zca
inanc? kadar kuvvetlidir.

159
00:21:18,989 --> 00:21:21,584
Ne yap?yorsun?

160
00:21:23,060 --> 00:21:24,559
Bu oyunu seninle oynamam.

161
00:21:25,585 --> 00:21:27,551
Bana yard?m etmezsen
Ankara'y? kendim bulurum.

162
00:21:27,980 --> 00:21:29,420
S?ylediklerimin hi?birini duymad?n m??

163
00:21:29,699 --> 00:21:34,325
Kad?n yalanc?, tehlikeli
ve tamamen deli.

164
00:21:34,360 --> 00:21:36,961
Ayr?ca bir ?stat.
Lydia'n?n dediklerini duydun.

165
00:21:37,597 --> 00:21:40,197
Henry'i kurtarabilece?ine dair
en ufak bir umut varsa...

166
00:21:40,232 --> 00:21:41,498
...onun pe?inden gitmeliyim.

167
00:21:42,969 --> 00:21:45,202
Sunny dur, dinle.
Bence bu...

168
00:21:46,405 --> 00:21:48,038
- Sunny dur, dur. L?tfen.
- Hadi ama.

169
00:21:48,074 --> 00:21:49,607
Sakin ol. Sakin.

170
00:21:49,976 --> 00:21:53,444
Art?k Dul i?in ?al??m?yor.
Dul'dan ka?mama yard?m etti.

171
00:21:53,479 --> 00:21:56,146
Veil'i Quinn'e verirken oradayd?n ama.

172
00:21:56,782 --> 00:21:58,082
Evet.

173
00:21:58,884 --> 00:22:00,651
Ve en yak?n zamanda kar??s?na ??kmal?y?m.

174
00:22:01,587 --> 00:22:04,588
Lydia bana olanlar? anlatt?.
Veil daha iyisini hak ediyordu.

175
00:22:04,635 --> 00:22:07,124
Beni ?ld?rmek onu geri getirmeyece?i gibi
?l?rsem sana yard?m da edemem.

176
00:22:07,893 --> 00:22:09,393
Biliyor musun?

177
00:22:09,428 --> 00:22:11,128
Kerkenez Tepesi'ne giderken
ben de gelsem mi acaba?

178
00:22:11,163 --> 00:22:13,864
D???nd?m de burada tek ba??ma
tak?lmak ger?ekten bencilceydi.

179
00:22:13,891 --> 00:22:16,767
Hadi gidelim.
?kimiz, ne dersin?

180
00:22:18,270 --> 00:22:19,737
Gidelim.
Tamam m??

181
00:22:29,448 --> 00:22:32,583
- ?orak Topraklar'da onun ne i?i var?
- O kim?

182
00:22:32,618 --> 00:22:34,985
?niformas?na bakarak
senin yerine ge?ti?ini s?yleyebilirim.

183
00:22:38,357 --> 00:22:42,255
- Buran?n sorumlusu kim?
- Baronunun burada yetkisi yok.

184
00:22:45,731 --> 00:22:46,930
Bundan emin misin?

185
00:22:56,842 --> 00:22:59,710
Adam bizi bulup elimizden
daha fazlas?n? almadan gidelim buradan.

186
00:23:00,479 --> 00:23:03,180
Yapamam.
Henry, Lydia'n?n yan?nda.

187
00:23:12,692 --> 00:23:13,857
Nathaniel.

188
00:23:19,479 --> 00:23:22,499
Seni bir daha naip ?niformas?yla
g?rece?im akl?ma gelmezdi.

189
00:23:22,535 --> 00:23:23,901
Plan?n bir par?as? de?ildi.

190
00:23:24,804 --> 00:23:26,203
Fakat planlar nas?l i?ler bilirsin.

191
00:23:28,841 --> 00:23:30,507
Dul kamp?mdan ne istiyor?

192
00:23:30,976 --> 00:23:33,077
Demir Tav?an bir konvoyu pusuya d???rd?.

193
00:23:33,612 --> 00:23:35,446
Baz? malzemeleri ?alarak
bir mahk?mu ka??rd?.

194
00:23:35,481 --> 00:23:38,749
- Ne talihsizlik!
- Pek fazla iz b?rakmasa da...

195
00:23:38,784 --> 00:23:40,017
...ancak buray? bulmama yetti.

196
00:23:40,686 --> 00:23:42,953
?yleyse korkar?m eskisi gibi iz s?rm?yorsun.

197
00:23:49,695 --> 00:23:54,722
- Saklayacak hi?bir ?eyim yok.
- Makul ol Lydia.

198
00:23:54,746 --> 00:23:59,336
Senin ya da ?ocu?un yaraland???n?
g?rmek isteyece?im son ?ey.

199
00:24:01,073 --> 00:24:04,274
?ocuk benim de?il. Yaln?zca
bu korkun? sava??n ba?ka bir kurban?.

200
00:24:10,850 --> 00:24:12,549
Bu kampta ka? m?lteci var?

201
00:24:12,585 --> 00:24:15,619
Saymay? b?rakt?m.
Baronun sayesinde her g?n art?yor.

202
00:24:15,654 --> 00:24:17,223
Besleyecek ?ok bo?az olmal?.

203
00:24:17,247 --> 00:24:20,023
- Erzak? nas?l temin ediyorsun?
- Bak sa?lama...

204
00:24:35,541 --> 00:24:36,573
Dostun kim?

205
00:24:39,211 --> 00:24:41,845
Bu Nathaniel.
Dul'un yeni naibi.

206
00:24:42,314 --> 00:24:44,181
?al?nt? bir konvoy ar?yor.

207
00:24:47,253 --> 00:24:51,955
- Calliope.
- Kamp?n yetimlerinden biri.

208
00:24:55,261 --> 00:24:57,094
Kendi annesi taraf?ndan terk edilmi?.

209
00:25:00,099 --> 00:25:03,867
- ?ocukla ilgilenir misin Calliope?
- Elbette.

210
00:25:04,355 --> 00:25:08,639
Tamam Henry. Sorun yok.
Uslu bebek.

211
00:25:11,464 --> 00:25:13,664
Sadece g?revini yerine getirdi?ini biliyorum.

212
00:25:13,732 --> 00:25:16,146
??e yararsa gidip Dul'la ben konu?abilirim.

213
00:25:16,715 --> 00:25:18,015
Benimle gelebilirsin.

214
00:25:21,720 --> 00:25:24,454
Sava?ma, takip etme.

215
00:25:53,234 --> 00:25:55,869
- ?nan?lmaz bir ?ey bu.
- O ne?

216
00:25:58,861 --> 00:25:59,927
Kendin bak.

217
00:26:04,267 --> 00:26:05,499
Eski d?nya.

218
00:26:20,283 --> 00:26:21,749
Sence o insanlara ne olmu?tur?

219
00:26:21,884 --> 00:26:24,221
Hac?, insanlar?n
y?k?mlar?n?n i?aretlerini reddettiklerini...

220
00:26:25,222 --> 00:26:27,022
...bu y?zden kaderin
onlar? cezaland?rd???n? s?yl?yor.

221
00:26:33,863 --> 00:26:34,929
Buras? Azra.

222
00:26:37,099 --> 00:26:38,132
Buras? Azra.

223
00:26:43,606 --> 00:26:46,040
?ok g?zel.
Sence yak?n m?d?r?

224
00:26:51,547 --> 00:26:52,613
Kula??n...

225
00:26:53,716 --> 00:26:57,117
- Sorun yok, ?nemli bir ?ey de?il.
- K?t? bir yalanc?s?n.

226
00:26:57,153 --> 00:27:00,654
- Durum k?t?le?iyor.
- Hac?'ya s?yleme.

227
00:27:08,097 --> 00:27:09,563
Ya Azra'y? g?recek kadar ya?amazsam?

228
00:27:09,999 --> 00:27:12,733
Azra kap?lar?ndan el ele ge?ece?imize dair
birbirimize s?z verdik.

229
00:27:13,936 --> 00:27:15,402
Hac? bizi y?z?st? b?rakmaz.

230
00:27:55,544 --> 00:27:59,847
- Yemek yemelisin.
- Can?n cehenneme.

231
00:28:00,516 --> 00:28:02,516
Bajie'nin seni b?yle g?rmesini
istemezsin de?il mi?

232
00:28:04,687 --> 00:28:06,353
Ay biz konu?urken onun izini s?r?yor.

233
00:28:10,726 --> 00:28:13,794
- Bajie'yi bu meseleye kar??t?rma.
- Tek yol bu.

234
00:28:15,164 --> 00:28:17,297
Ba?kalar? seni ??zemiyorsa o ??zebilir.

235
00:28:17,333 --> 00:28:20,534
Niye kendi yetene?ini geri alm?yorsun?

236
00:28:22,438 --> 00:28:25,906
Denemedim mi san?yorsun?
?stat onu benden ald?...

237
00:28:25,941 --> 00:28:29,343
...ama senin yetene?in
h?l? i?inde bir yerlerde g?m?l?.

238
00:28:29,779 --> 00:28:32,679
- Buradan kurtuldu?umda...
- Tek kurtulu?un benim...

239
00:28:34,216 --> 00:28:36,350
Bunun kabullenmenin vakti geldi.

240
00:28:48,060 --> 00:28:49,163
Aferin.

241
00:28:49,865 --> 00:28:54,635
- Rahip yard?mc?lar?n?n ku?kular? dindirildi.
- ?imdilik.

242
00:29:01,310 --> 00:29:04,845
Bu yer bulaca??m?z? umdu?um yer de?il.

243
00:29:05,681 --> 00:29:07,514
Kataliz?r i?aret yollad?.

244
00:29:08,584 --> 00:29:13,187
Koordinatlar? bizi buraya getirdiyse
o zaman buras? kutsal topraklar olmal?.

245
00:29:13,222 --> 00:29:14,655
Ama nerede o?

246
00:29:14,690 --> 00:29:18,792
Kader vakti geldi?inde
onu kar??m?za ??karak.

247
00:29:22,264 --> 00:29:25,265
Fakat belli ki s?zlerim art?k yetersiz.

248
00:29:25,301 --> 00:29:26,633
Delile ihtiyac?m?z var.

249
00:29:29,805 --> 00:29:33,273
T?m kudretine ra?men
bazen sende ihtiyarlar?n ?akallar i?in...

250
00:29:33,309 --> 00:29:37,211
...kayalara b?rakt???
o k???k ?ocu?u g?r?yorum.

251
00:29:40,082 --> 00:29:43,217
Sahte tanr?lar? i?in
zavall? bir kurban.

252
00:29:48,958 --> 00:29:54,862
G??leninceye kadar kim n?betlerinde
ve k?buslar?n? yan?nda olup sana bakt??

253
00:29:55,998 --> 00:29:58,966
Senden ku?ku duydun mu?
Amac?n? sorgulad?m m??

254
00:29:59,001 --> 00:30:02,970
Hay?r ??nk? inanc?m hakikidir.

255
00:30:04,240 --> 00:30:08,475
- Bu y?zden ger?ekten can?n? s?kan nedir?
- Castor.

256
00:30:09,044 --> 00:30:13,747
Siyah g?zl?ler uzun ya?amazlar.
?ok ba?land?n.

257
00:30:14,316 --> 00:30:17,451
Hayat?na bir anlam ve ama? verdin.

258
00:30:19,889 --> 00:30:25,759
Ay bu gece dolunay olacak.
Kaderin g?zleri a??lacak.

259
00:30:27,296 --> 00:30:32,766
Kurban vermeliyiz.
O zaman senin de g?zlerini a?acak.

260
00:30:36,105 --> 00:30:41,975
Halk?n sana inand?.
?imdi de sen bana inanmal?s?n.

261
00:30:55,991 --> 00:30:58,091
- Ald?n m??
- Evet.

262
00:31:04,366 --> 00:31:05,599
Dul seni bununla yakalarsa...

263
00:31:05,634 --> 00:31:09,836
Hay?r, endi?elenme.
??renmeyecek.

264
00:31:45,274 --> 00:31:46,473
M.K.!

265
00:31:49,478 --> 00:31:50,844
M.K.!

266
00:32:07,007 --> 00:32:11,598
Buraday?m.
?ntihar ?dleklere g?redir.

267
00:32:13,769 --> 00:32:17,804
Ac?nas? bir halin var.

268
00:32:18,140 --> 00:32:23,811
- Umurumda de?il. Ya?amak i?in sebebim yok.
- Ama benim var.

269
00:32:25,281 --> 00:32:27,881
Anneni ?ld?rd???ne inand???n i?in
ben burada t?k?l?p kald?m.

270
00:32:28,183 --> 00:32:31,952
- Ne yapt???m? g?rd?m. Onu ?ld?rd?m.
- Seni affediyorum.

271
00:32:33,522 --> 00:32:35,122
Onu ben ?ld?rd?m.
?stat bana g?sterdi.

272
00:32:35,473 --> 00:32:39,159
An?lar?na yalanlar s?k??t?rarak
seni y?nlendirdi.

273
00:32:40,195 --> 00:32:43,497
Annen ?ld?r?ld?
ama senin taraf?ndan de?il.

274
00:32:45,668 --> 00:32:46,967
An?msamal?s?n.

275
00:33:24,373 --> 00:33:26,473
M.K.!
Sana saklan demi?tim.

276
00:33:26,942 --> 00:33:29,743
Krali?e'nin adamlar? herkesi ?ld?r?yor.
Hemen git!

277
00:33:30,279 --> 00:33:31,545
Anne...

278
00:34:40,839 --> 00:34:46,336
Garip ama bu kadar y?l?n ard?ndan ikimiz de
h?l? baronlar?n g?lgesinde ya??yoruz.

279
00:34:47,204 --> 00:34:49,204
Sana bir ??k?? sundu?umu hat?rl?yorum.

280
00:34:53,677 --> 00:34:59,314
Biliyorum ama gen? ve aptald?m. Ayr?ca
elimdekileri tehlikeye atmaktan korkuyordum.

281
00:35:03,187 --> 00:35:07,956
- ?imdi seni korkutan nedir?
- Hi?bir ?ey.

282
00:35:24,208 --> 00:35:26,041
Geldi?in i?in sa? ol.

283
00:35:30,748 --> 00:35:32,644
Kamp?m? yerle bir edecek
k?peklerle u?ra?maktansa...

284
00:35:32,668 --> 00:35:34,668
...onlar?n tasmas?n? tutan kad?nla
y?zle?mek daha iyi.

285
00:35:34,752 --> 00:35:37,486
Bunun bir y?zle?me olaca??n? d???nmemi?tim.

286
00:35:37,521 --> 00:35:39,221
Tek iste?im huzur.

287
00:35:39,256 --> 00:35:42,224
?yleyse Demir Tav?an'?n ?lmesini
herkesten ?ok istemelisin.

288
00:35:42,960 --> 00:35:45,794
Sald?r?lar? Chau'nun sava??na kesin
bir son verme ?abalar?n? sekteye u?rat?yor.

289
00:35:46,030 --> 00:35:47,329
?orak Topraklar? idare edebilir misin?

290
00:35:47,364 --> 00:35:51,867
- Buradaki insanlar i?in daha iyi bir d?nya
yaratabilirim. - Daha iyi bir d?nya.

291
00:35:51,902 --> 00:35:55,671
S?ylesene, o zaman m?lteciler
art?k niye s???na??na gelemiyor?

292
00:35:57,241 --> 00:36:00,509
??nk? onlar? ?lmeleri i?in
cephelere yollayaca??n? biliyorlar.

293
00:36:00,544 --> 00:36:04,413
- Bu insanlar? umursam?yorsun.
- Ba?ar? fedak?rl?k gerektirir.

294
00:36:04,982 --> 00:36:08,016
Eski bir barones olarak
bunu anlayaca??n? umuyorum.

295
00:36:08,120 --> 00:36:09,518
Seni kesinlikle anl?yorum.

296
00:36:09,553 --> 00:36:12,988
Sana yard?m etmem i?in
beni tehdit edebilece?ine inan?yorsun.

297
00:36:13,023 --> 00:36:14,790
Durma, dene.

298
00:36:15,335 --> 00:36:19,452
Quinn'den sonra bana ?stesinden
gelemeyece?im hi?bir ?ey yapamazs?n.

299
00:36:21,113 --> 00:36:22,847
Di?er baronlar ?ld?.

300
00:36:22,898 --> 00:36:26,467
Bana eskiden kocan?n idare etti?i
afyon arazilerini y?netecek biri laz?m.

301
00:36:27,104 --> 00:36:30,939
- Kale'yi mi teklif ediyorsun?
- Sana valilik ?neriyorum.

302
00:36:30,975 --> 00:36:32,975
Bir d???n.
?nsanlar?n i?in bir yer.

303
00:36:33,377 --> 00:36:35,344
Onlar? korumak i?in g??.

304
00:36:35,379 --> 00:36:38,580
?orak Topraklar'?n gelece?ini
?ekillendirmeye yard?m etme ?ans?.

305
00:36:39,016 --> 00:36:44,920
- Peki kar??l???nda?
- Bana Demir Tav?an'? ver.

306
00:37:05,609 --> 00:37:07,447
Ne istiyorsun?

307
00:37:07,511 --> 00:37:10,078
Bajie kuzeydeki
sahipsiz topraklara gitti?ini s?yledi.

308
00:37:10,114 --> 00:37:12,414
- Yard?m?na ihtiyac?m yok.
- Dur.

309
00:37:12,949 --> 00:37:16,318
Belki ikimiz de yapt?klar?m?z?
telafi edemeyiz ama en az?ndan deniyorum.

310
00:37:18,322 --> 00:37:19,388
Bizi cephede ge?irebilir misin?

311
00:37:20,557 --> 00:37:22,445
Dul'un ara?lar?ndan birini ?ald?m.

312
00:37:22,470 --> 00:37:25,728
Ordusu erzak ekibinin bir par?as? oldu?unu
d???n?rse ge?mene izin verebilir.

313
00:37:25,729 --> 00:37:26,795
Ya ?niformalar?

314
00:37:26,830 --> 00:37:29,898
Kamyonda.
Yaln?zca ?zerilerindeki kan? temizlemeliyim.

315
00:37:34,405 --> 00:37:36,038
Bana yard?m etmek kefaretin olmaz.

316
00:37:38,942 --> 00:37:40,642
Baz? bor?lar asla ?denmez.

317
00:38:05,903 --> 00:38:09,171
- Nefes al?yor mu?
- Onu uyand?ram?yorum.

318
00:38:11,208 --> 00:38:17,179
Nabz? zay?f ama h?l? at?yor.
Hemen ?ifac?y? getir.

319
00:38:23,320 --> 00:38:24,686
Ne yapt?n sen?

320
00:38:35,666 --> 00:38:39,501
Kaderin g?z? a??k!

321
00:38:40,437 --> 00:38:45,474
G?rmemiz gerekeni g?ster bize.

322
00:38:46,543 --> 00:38:48,510
Tek hakikat k?llerinden do?sun diye...

323
00:38:48,545 --> 00:38:54,516
...eski tanr?lara Azra sunaklar?nda...

324
00:38:55,052 --> 00:39:00,489
...kendilerini kurban edenler...

325
00:39:00,524 --> 00:39:05,627
...kar??l???nda sunar?z kurban?m?z? size.

326
00:39:12,703 --> 00:39:15,737
Azra'n?n o?lu...

327
00:39:25,209 --> 00:39:28,176
...bah?et bana g?c?nden.

328
00:40:11,695 --> 00:40:16,231
- Affet beni.
- Daima.

329
00:42:17,798 --> 00:42:23,759
- Bana ne g?rd???n? s?yle.
- Her ?eyi g?r?yorum.

330
00:42:24,760 --> 00:42:30,760
?eviri ~ Nehirin & Irmak
twitter: Nehirin_ & Irmak_tt


331
00:42:31,305 --> 00:42:37,397